Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den"

Transkript

1 28. februar 2019 Center for Almen Analyse ENI/RKP/FMJ/LVR/HBS Gode tips og råd til selvejende ældreboliginstitutioner Indhold Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift... 2 Individuel råderet kontra kollektive forbedringer og kollektiv råderet i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger... 3 Kontering af lejeindtægter i selvejende ældreboliginstitutioners afdelinger... 5 Indberetning af de selvejende institutioners regnskaber... 6 Selvejende ældreboliginstitutioners administrationsbidrag... 7 Forvaltning af den selvejende ældreboliginstitutions og dens afdelingers likvider... 8 Særlig henlæggelseskonto i en selvejende ældreboliginstitution... 9 Påtegninger i de indberettede regnskaber for den selvejende ældreboliginstitution Budgettering af over- eller underskud i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Resultatkontoen i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Afvikling på underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum i den selvejende ældreboliginstitution / 17

2 Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift Underskud i selvejende ældreboliginstitution Selvejende ældreboliginstitutioners underskud på driften skal budgetteres afviklet i det nærmest følgende regnskabsår. Årets underskud afvikles over driften det nærmest følgende regnskabsår Underskuddet kan ikke afvikles over 3 år Afvikling af underskud kan ikke afvente overskud på driften i den selvejende ældreboligorganisation Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 69, stk. 4 og / 17

3 Individuel råderet kontra kollektive forbedringer og kollektiv råderet i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Individuel råderet lejer finansierer og udfører arbejdet Lejeren har ret til at udføre forbedringer af boligen efter egne ønsker. Forinden skal arbejdet godkendes af den selvejende ældreboliginstitution. Lejeren står for udførelsen og finansieringen af arbejdet, og vil kunne kræve godtgørelse for en del af de afholdte udgifter ved fraflytning (nedskrevet værdi af godtgørelsen). Den nye lejer, der flytter ind, skal betale afdelingens udgifter til fraflytters godtgørelse. Ved indgåelse af lejeaftalen kan den nye lejer vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en særskilt lejeforhøjelse, som modsvarer udgiften. Kollektive forbedringer og/eller kollektiv råderet afdelingen finansierer Afdelingsmødet kan beslutte, at forbedringer skal udføres i samtlige boliger eller kun i de boliger, hvor de enkelte lejere ønsker at gøre brug af bestemte forbedringer/ kollektiv råderet. Der er i begge tilfælde tale om forbedringer, som afdelingen finansierer ved låneoptagelse. Det betyder, at samtlige lejere vil få en huslejeforhøjelse ved kollektive forbedringer, mens det ved kollektiv råderet alene er lejere i de forbedrede lejemål, der får en huslejeforhøjelse. Forbedringslånene afvikles i begge tilfælde over huslejen i lånets løbetid og er en del af lejen på konto Boligafgifter og leje almene ældreboliger. Hvilke konti skal anvendes? Særskilt lejeforhøjelse ved ny lejers overtagelse af forpligtelse fra tidligere lejer vedrørende individuel råderet konteres på konto Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Almindelig budgetteret lejeforhøjelse vedrørende afdelingens låneoptagelse konteres på konto Boligafgifter og leje almene ældreboliger Budgetteret lejeforhøjelse vedrørende kollektive råderetsarbejder, der finansieres af afdelingen, skal ikke konteres på konto Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Afdeling: Individuel råderet konteres på: Konto Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (ident ) Konto Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål (ident ) Konto Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (ident ) Konto Udbetalt godtgørelse (ident ) Konto Heraf overført til af afvikling ved huslejeforhøjelse (ident ) 3 / 17

4 Kollektive forbedringer og kollektiv råderet konteres på: Konto 125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. (ident ) Konto Boligafgifter og leje almene ældreboliger (ident ) Konto Forbedringsarbejder m.v. (ident ) Konto Lån forbedringsarbejder m.v. (ident ) Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kapitel 18. Vejledning om drift af almene boliger m.v. kapitel 18 4 / 17

5 Kontering af lejeindtægter i selvejende ældreboliginstitutioners afdelinger Lejeindtægter Kontering af lejeindtægter skal ske på de konti som er tilknyttet til den specifikke lejemålstype. Under konto 201 Boligafgifter og leje opføres den lejeindtægt, som ville kunne opnås ved fuld udlejning. Hvilke konti skal anvendes? Konto lejeindtægter fra almene ældreboliger Konto lejeindtægter fra erhverv Konto lejeindtægter fra kældre m.v., herunder lejeindtægter fra antennemaster Konto lejeindtægter fra garager/carporte Konto lejeindtægter fra forhøjelse i forbedrede lejemål, kun individuel råderet Lejeindtægter bliver tilknyttet de rigtige konti, så det stemmer overens med, hvilke lejemålstyper som er registreret i Landsbyggefondens stamdata Alle lejeindtægter må ikke indberettes på samme indtægtskonto, hvis der i afdelingen findes forskellige typer af lejemål. Der er ikke indberettet en lejeindtægt Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. bilag 2 Kontoplan for afdelingsregnskaber. 5 / 17

6 Indberetning af de selvejende institutioners regnskaber Indberetning af regnskaber til Landsbyggefonden Ifølge Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26/01/2018 skal regnskaberne for selvejende ældreboliginstitutioner og dens tilhørende afdelinger indberettes til Landsbyggefonden senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Umiddelbart efter regnskabsperiodens afslutning dannes regnskabsdokumenter i fondens indberetningssystem. Processen er som nedenfor: Organisation i stamdata Regnskabspligtig d.å. Regnskabsdokument oprettes Indberetningsfrist 5 måneder Indberetningsfristen er den 31. maj 2019 for selvejende ældreboliginstitutioner, som følger kalenderåret. I Landsbyggefondens stamdata er der under den selvejende ældreboliginstitution opført de aktuelle afdelinger med korrekt status, navn m.v. I Landsbyggefondens stamdata er opført afdelinger som ikke er indberetningspligtige og/eller der mangler at blive oprette afdelinger som er indberetningspligtige Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 74, stk. 4 og 78, stk / 17

7 Selvejende ældreboliginstitutioners administrationsbidrag Hvad er et administrationsbidrag? Den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger i drift betaler et administrationsbidrag, der skal dække den selvejende ældreboliginstitutions bruttoadministration (konto 530) fratrukket indtægter fra andet støttet boligbyggeri (konto 601.2), sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3), lovmæssige gebyrer (konto 602) og byggesagshonorar (konto 605 og 606). Hvis den selvejende ældreboliginstitutions øverste myndighed beslutter at den selvejende ældreboliginstitution skal administreres af en ekstern administrator, betales dette administrationsbidrag af den selvejende ældreboliginstitution på konto 512 Forretningsførelse og bliver en del af det samlede opkrævede administrationsbidrag i afdelingerne. Eksempel: Administrator Boligorganisation Afdeling Serviceareal Den selvejende ældreboliginstitution opkræver administrationsbidrag fra egne afdelinger til dækning af driftsadministration inklusive ydelser købt af en administrator Administrationsbidrag købt af administrator må ikke konteres direkte i afdelingerne, men skal konteres via den selvejende ældreboliginstitution Afdelingerne må ikke opkræves mere end det budgetterede administrationsbidrag Hvilke konti/identer skal anvendes? Den selvejende ældreboliginstitution: Konto Egne afdelinger i drift (ident ) Konto Bankbeholdning (ident ) Afdeling: Konto Administrationsbidrag (ident ) Konto Bank- og depotbeholdning (ident ) Driftsbekendtgørelsens 30, 31, 32, 33 og / 17

8 Forvaltning af den selvejende ældreboliginstitutions og dens afdelingers likvider Forvaltning af likvider i en selvejende ældreboliginstitution og dens afdelinger Udgangspunktet er, at den selvejende ældreboliginstitution skal forvalte de likvide midler bedst muligt under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og bedst mulig forrentning. Den selvejende ældreboliginstitution og dens afdelingers likvide midler kan ikke være en del af en fællesforvaltning, men skal indestå i henholdsvis den selvejende ældreboliginstitution og afdelingerne på egne bankkonti eller obligationsbeholdninger (separat forvaltning). Den selvejende ældreboliginstitution og dens afdelinger har egne bankkonti og/eller obligationsbeholdninger Der kan ikke være mellemregning mellem den selvejende ældreboliginstitution og dens afdelinger Der kan ikke være mellemregning mellem den selvejende ældreboliginstitution og en administrator Driftsbekendtgørelsens 49, stk. 1 og 51, stk. 1 og 2 og / 17

9 Særlig henlæggelseskonto i en selvejende ældreboliginstitution Hvad er en særlig henlæggelseskonto? Afdelingerne kan kun henlægge til den særlige henlæggelseskonto i den selvejende ældreboliginstitution, når de oprindelige lån er færdig afviklede. 2/3 af de henlagte midler indbetales til Landsbyggefonden og den sidste 1/3 forbliver på den særlige henlæggelseskonto. Den særlige henlæggelseskonto skal anvendes til følgende: Dækning af tab ved driften som skyldes lejeledighed Dækning af tab ved driften som skyldes fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Den særlige henlæggelseskonto kan anvendes til følgende: Til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Til den selvejende ældreboligorganisation selv, hvis midlerne medgår til at sikre den selvejende ældreboligorganisations fortsatte beståen og til dækning af ekstraordinære tab. Afdelingerne henlægger udamortiserede prioriteter til den særlige henlæggelseskonto Afdelingerne henlægger til den særlige henlæggelseskonto via konto Dispositionsfond. Hvilke konti/identer skal anvendes? Den selvejende ældreboliginstitution: Konto Ydelser (beboerbetalt) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. konto (ident ) Konto 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital (ident ) Konto Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån (ident ) Afdeling: Konto Andel til boligorganisationens dispositionsfond (ident ) Konto Andel til Landsbyggefonden (ident ) Konto Andel til Nybyggerifonden (ident ) Konto Bank og depotbeholdning (ident ) Driftsbekendtgørelsens 43, stk. 3 og 4, 45 og 46 9 / 17

10 Påtegninger i de indberettede regnskaber for den selvejende ældreboliginstitution Påtegninger i de indberettede regnskaber. I forbindelsen med aflæggelsen af regnskaberne skal der indberettes påtegninger. Påtegningerne indberettes med hele teksten. Der indberettes kun et kryds eller lignende. Hvilke konti/identer skal anvendes? Den selvejende ældreboliginstitution: Forretningsførers påtegning (Ident ) Revisors påtegning (Ident ) Bestyrelsens påtegning (Ident ) Øverste myndigheds påtegning (Ident ) Afdeling: Forretningsførers påtegning (Ident ) Revisors påtegning (Ident ) Afdelingsmødets påtegning (Ident ) Bestyrelsens påtegning (Ident ) Øverste myndigheds påtegning (Ident ) 10 / 17

11 Budgettering af over- eller underskud i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Budgettering med over- eller underskud i afdelingerne Afdelingernes budgetter skal udarbejdes efter balanceleje, det vil sige, at de budgetterede indtægter skal være lig med de budgetterede udgifter. Derfor kan der ikke budgetteres med hverken over- eller underskud. Hvis der i budgetudkastet fremkommer et underskud, skal huslejeindtægten på konto 201 sættes op. Hvis der i budgetudkastet fremkommer et overskud, skal huslejeindtægten på konto 201 sættes ned. Indtægter og udgifter skal balancere i budgetterne. Der budgetteres med et over- eller underskud. Driftsbekendtgørelsens 69, stk / 17

12 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Ifølge Driftsbekendtgørelsens 62 skal der i afdelingerne årligt foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. På baggrund af dette udarbejdes en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, som er grundlaget for, hvor store henlæggelserne på konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse skal være. I Driftbekendtgørelsen 63, stk. 3 fremgår en oversigt over, hvor mange år vedligeholdelses- og fornyelsesplan skal omfatte. Den ser ud som følgende: Startdato Hvor mange år planen mindst skal omfatte Pr. 1. januar Pr. 1. januar Pr. 1. januar Pr. 1. januar Priserne i afdelingernes vedligeholdelses- og fornyelsesplan kan fremtidssikres på følgende måde: 1. Planen/budgettet er et rullende budget, hvilket vil sige, at de budgetterede priser svarer til dagsprisen på udskiftningstidspunktet. 2. Henlæggelserne kan inflationssikres, hvilket sker ved en egentlig inflationsregulering jf. byggeindexet. 3. Henlæggelserne kan inflationssikres via en forrentning af indestående. Formålet med henlæggelserne til vedligeholdelse og fornyelser er, at sikre en udjævning af udgifterne hertil. Via en opsparing til kommende udgifter kan store udsving i huslejen undgås. Afdelingerne kan anvende mere af opsparingen end der er budgetlagt med, hvis udgifterne i planen kommer før end beregnet. Der skal altid minimum stå årets henlæggelser på opsparingskontoen (konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser). Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Der henlægges efter vedligeholdelsesplanen. Der er ingen driftspåvirkninger på konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, da der er sparet op til at imødegå årets udgifter. Der henlægges ikke det, der er budgetteret. Der er driftspåvirkninger på konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. 12 / 17

13 Hvilke konti/identer skal anvendes? Afdeling: Kontering af årets henlæggelser Konto 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (ident ) Konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (ident ) Årets forbrug af henlæggelser Konto Afholdte udgifter (ident ) Konto Heraf dækket af henlæggelser (ident ) Konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (ident ) Konto Bank- og depotbeholdning (ident ) Driftsbekendtgørelsens og Vejledning om drift af almene boliger m.v. side / 17

14 Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv Udgifter og indtægter til antenne og kabel-tv, som ikke vedrører fællesarealer, må ikke være en del af driften i en afdeling, men skal konteres i balancen. Der skal udarbejdes selvstændige antennebudgetter og -regnskaber. Eventuelle afskrivninger på antenneanlæg konteret på konto Forbedringsarbejder m.v. skal være en del af antenne budgetterne/regnskaberne. Udgifter og indtægter føres i balancen. Der udarbejdes selvstændige budgetter og regnskaber. Udgifter og indtægter er en del af afdelingens drift. Hvilke konti/identer skal anvendes? Afdeling: Konto Uafsluttede forbrugsregnskaber (ident ) Konto 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber (ident ) Konto Bank- og depotbeholdning (ident ) Vejledning om drift af almene boliger m.v. side / 17

15 Resultatkontoen i den selvejende ældreboliginstitutions afdelinger Indestående på resultatkontoen Overskud ved en afdelings drift anvendes til dækning af underskud fra tidligere år konteret på konto 407 Resultatkontoen eller til dækning af underfinansiering af forbedringsarbejder og/eller ejendommens anskaffelsessum. Den ikke-finansierede del af forbedringsarbejder (konto 303 Forbedringsarbejder), skal ved årets overskudsdisponering betragtes som underfinansiering. Overskud udover, hvad der anvendes til fornævnte, henlægges til konto 407 Resultatkontoen og afskrives over maksimalt 3 år. Underskud ved en afdelings drift skal henlægges til konto 407 Resultatkontoen og afskrives over maksimalt 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførelse, kan en negativ saldo afvikles over højst 10 år. Overskud anvendes efter reglerne. Indestående på resultatkontoen bliver afviklet jævnfør budgettet. Der afvikles ikke på indestående på resultatkontoen. Der afvikles ikke det budgetterede beløb. Der laves resultatreguleringer i form af højere henlæggelser m.v. Hvilke konti/identer skal anvendes? Afdeling: Årets overskud anvendes til afvikling af underfinansiering på ejendommens anskaffelsessum o Konto Afvikling af underfinansiering (ident ). o Konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen (ident ) Årets overskud anvendes til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder o Konto Afvikling af underfinansiering (ident ). o Konto 303 Forbedringsarbejder m.v. afskrivning (ident ) Årets overskud overføres til opsamlet resultat o Konto Overført til opsamlet resultat (Ident ) o Konto 407 Opsamlet resultat (ident ) Årets underskud o Konto 210 Årets underskud overført (ident ) o Konto 407 Opsamlet resultat (ident ) 15 / 17

16 Afvikling af positiv resultatkonto o Konto Overført fra opsamlet resultat (ident ) o Konto 407 Opsamlet resultat (ident ) Afvikling af negativ resultatkonto o Konto Underskud fra tidligere år (ident ) o Konto 407 Opsamlet resultat (ident ) Driftsbekendtgørelsens 69, stk. 3, 71, 77 og 78, stk. 2 Vejledning om drift af almene boliger m.v. side 270, 271 og / 17

17 Afvikling på underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum i den selvejende ældreboliginstitution Afvikling af underskud på ejendommens anskaffelsessum På kontoen vedrørende anskaffelsessummen konteres den oprindelige, faktiske anskaffelsessum, også hvis denne er højere end kommunens godkendte beløb. Afdelingens anskaffelsessum på ejendommen skal være fuldt finansieret, men hvis der er en del af anskaffelsessummen som ikke kan finansieres ved den ordinære prioritering, må underfinansieringen budgetteres afviklet over driften over højst 10 år. Ejendommens anskaffelsessum er fuldt ud finansieret En eventuel underfinansiering budgetteres afviklet Ejendommens anskaffelsessum er ikke fuldt ud finansieret, og der afvikles ikke på underfinansieringen. Hvilke konti/identer skal anvendes? Afdeling: Konto Anskaffelsessum inkl. evt., indeksregulering skal svare overens med konto Finansiering af anskaffelsessummen (ident skal være lig med ident ) Hvis der er underfinansiering på afdelingens anskaffelsessum, konteres afviklingen på følgende konti: Konto Underfinansiering (konto 411/412) (Ident ) Konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen (ident ) Driftsbekendtgørelsens 69, stk. 3 og 71 Driftsbekendtgørelsens 77, stk. 1 og 78, stk. 2 Vejledning om drift af almene boliger m.v. side 283 og / 17

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2018 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Afvikling af underskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Dispensation fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hvor: Hos Ingrid Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Ingrid Hansen, Lis Jensen og Jørn Jensen og Marianne

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2020

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2020 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund BO-VEST Stationsparken 37

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Hyldespjældet Budget for perioden 1. januar december 2018

Hyldespjældet Budget for perioden 1. januar december 2018 96160 - Hyldespjældet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Storetorv 1-33 og 2-34, Tværslipperne 1-23 m.fl. 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 2

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 2 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde d. 13.9.2016 Ejendommens beligenhed: Lyngbygade/Richtersvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 46 Antal m²: 3228 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 28

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 28 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 7.9.2016 Ejendommens beligenhed: Gunilshøjvej 12-58 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1972 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 23.432,00

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2018 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01601 og 01602 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 62

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 62 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Georg Krügersvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 46 Antal m²: 4441 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 51.691,00

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 1

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 1 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 22.9.2016 Ejendommens beligenhed: Lyngbygade/Landlystvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 12 Antal m²: 936 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr.

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev 14. marts 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00. Mødet vil blive afholdt på Borgerhuset,

Læs mere

UDLEJNINGSBUDGET til skema A

UDLEJNINGSBUDGET til skema A UDLEJNINGSBUDGET Lejerbo, Skjern Organisationsnr. 669 Ved Blomsterparken - Skjern Årlig Start leje Boligtype: Antal Boligareal leje pr. m² Ældre boliger 2 149,60 m² 148.937 995,57 Ældre boliger 4 284,40

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 38

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 38 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 21.9.2016 Ejendommens beligenhed: Søvej 3-21 8654 Bryrup Antal lejemål: 10 Antal m²: 758 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 13,00 gennemsnitlig

Læs mere

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2017

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2017 96153 - Banehegnet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

UDLEJNINGSBUDGET til skema B

UDLEJNINGSBUDGET til skema B UDLEJNINGSBUDGET Organisationsnr. 669 Voldgade - Skjern Årlig Start leje Boligtype: Antal Boligareal leje pr. m² Ældre boliger 2 152,30 m² 151.723 996,21 Ældre boliger 1 72,91 m² 72.870 999,45 Ældre boliger

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt af hovedbestyrelsen, da afdellingsmøde blev aflyst pga manglende tilmelding Ejendommens beligenhed: Ranunkelvej 1-12 8653 Them Antal lejemål: 12 Antal m²: 1116 Budgettet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 23

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 23 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 7.9.2016 Ejendommens beligenhed: Høghgårdsvej m.fl. 8641 Sorring Antal lejemål: 23 Antal m²: 1460 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje 1 Forstå din afdelings økonomi Budgettet det handler om huslejen En boligafdelings budget indeholder afdelingens forventede indtægter

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Ordforklaringer til budget

Ordforklaringer til budget Ordforklaringer til budget Konto Navn Forklaring Indflydelse NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Renter og afdrag på kreditforeningslån. 102 Rentesikring, ydelsesstøtte ungdomsboligbidrag Renter og afdrag for lån

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 6

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 6 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2018 Ejendommens beligenhed: Egeparken/Egevænget 8600 Silkeborg Antal lejemål: 72 Antal m²: 6480 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 24

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 24 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2018 Ejendommens beligenhed: Lilleøvænget/Georg Krügersvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 53 Antal m²: 3769 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere