Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015"

Transkript

1 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og forvaltningens retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder. et skal bidrage til at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder i Roskilde Kommune. Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Toftehøjen i et gennemføres ud fra et fast koncept, som er aftalt med Roskilde Kommune. Bagerst beskrives kort formål, fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 1. Ingen bemærkninger 2. Få og mindre væsentlige bemærkninger 3. Enkelte væsentlige bemærkninger 4. Flere væsentlige bemærkninger ets gennemførelse Det uanmeldte tilsyn på Plejecenter Toftehøjen, er udført den 20.maj 2015 fra kl til kl af Risikomanager Mette Axelsen. et omfatter 24 boliger. Heraf er de 2 boliger midlertidige rehabiliteringspladser. 1

2 Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger, samvær/interview med beboere, medarbejdere og ledelse. et er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, gennemgang af den plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer: Centerleder, 1 social- og sundhedsassistent, 2 social- og sundhedshjælpere og 3 borgere. sresume Der er ingen bemærkninger til de 11 fokusområder. Plejecenter Toftehøjen fremtræder som et veldrevet tilbud, der arbejder målrettet med den faglige udvikling til gavn for de borgere der bor der. Der lægges vægt på, at sætte borgerens behov og ønsker i centrum, men samtidig ses det, at der også arbejdes med at hjælpe borgeren til at udnytte sit potentiale fuldt ud. Der lægges vægt på at have et varieret udbud af aktiviteter, som foregår i samarbejde med de frivillige, der er tilknyttet Plejecenter Toftehøjen. Medarbejderne oplever, at de har en synlig ledelse, der tydeligt afspejler Plejecenter Toftehøjens værdier. Afrapportering Personlig pleje og praktisk hjælp Leder oplyser, at man på Plejecenter Toftehøjen lever op til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder. Der er et stort fokus på borgernes personlige pleje, og plejen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Leder har en idé om at lave en form for well-ness salon, som alle medarbejdere kan tage borgerne med hen til og der opfylde de særlige ønsker borgerne måtte have. Ifølge leder har det været givende med sidste års omfattende kompetence udvikling, hvor Plejecenter Toftehøjen deltog i Demens, Tidlig Opsporing og Hverdagsrehabilitering. Samtidig var det også en proces der krævede meget af alle, da huset skulle rumme afløsere, når det faste personale var på kursus. 2

3 Rengøring af borgernes boliger, varetages af plejepersonalet. Leder fortæller, at man sidste år gjorde forsøg med at lade de faste husassistenter overtage opgaven, for at plejepersonalet skulle få frigjort tid. Dette skete dog ikke i det ønskede omfang, så nu er man gået tilbage til den tidligere ordning, hvor plejepersonalet varetager rengøringen i borgernes boliger. Borgernes tøjvask varetages primært af en husassistent og en nattevagt. Derudover varetager dagpersonalet også tøjvask. Medarbejderne oplever, at det prioriteres at finde frem til den enkelte borgers behov og ønsker. De oplever at det lykkedes men, at det nogle gange kan være svært at nå det hele indenfor den fastsatte ramme. Det er især tid til fordybelse i opgaverne, og de små ekstra ting omkring borgerne, der må undgælde, hvis der i perioder er travlt. Medarbejderne oplever, at de er nødt til at udvise stor fleksibilitet i forhold til rengøringsopgaverne, da det er dem der rykkes rundt på, hvis der er travlt. De oplyser, at de når opgaverne, men måske ikke helt til den kvalitet, de gerne vil. I forhold til vask af borgernes tøj, varetages det primært af husassistent og nattevagt, men de sætter selvfølgelig tøj til vask om dagen også, hvis det er påkrævet. En borger fortæller, at det går godt med hjælpen til personlig pleje, den ydes når behovet er der. Borger fortæller, at der kommer forskellige hjælpere, men det har hun det fint med, der er alligevel ikke flere end, at hun kender dem. En anden borger synes at hjælpen er god, og oplever ikke at skulle vente på hjælp. Begge borgere er godt tilfredse med både rengøring og tøjvask. En borger fortæller, at det hun kan selv gør hun selv. Denne borger har som mål at kunne vaske sit tøj selv i sin vaskemaskine. En tredje borger er godt tilfreds med både den hjælp der ydes til personlig pleje og den praktiske hjælp. n oplever ikke at der er ventetid på hjælpen. Ingen bemærkninger Træning 3

4 Leder fortæller, at der arbejdes med Hverdagsrehabilitering, og der er lavet mål for alle borgere. En borger har et mål om at kunne gå tur med en hund, en borger vil gerne kunne sætte sit hår selv. Der er også formuleret mål om sundere livsstil for nogle borgere; at tabe sig eller indtage mindre alkohol. Leder fortæller, at flere borgere selv har været i stand til at formulere mål og ønsker til, hvad de gerne vil. Man har også arbejdet med, at ingen mål er for små. Projektet er godt både for borgerne, men også for medarbejderne, fordi leder oplever, det skaber refleksion over kerneværdierne og sætter borgeren i centrum samtidig med, at det har skabt fornyet arbejdsglæde. Leder oplyser, at man startet med BAK- Bevægelse og Aktivitet i Kaffestuen, som er et projekt der går ud på, at få flere aktiviteter og mere bevægelse ind i hverdagen. har været på kursus og leder oplever, at det går godt, medarbejderne er entusiastiske. Der er to medarbejdere om dagen der er uddannede instruktører og en om aftenen. Borgerne tilbydes dertil at deltage i gymnastik flere gange ugentligt. Medarbejderne fortæller, at nogle borgere gennem deres mål i hverdagsrehabilitering, blandt andet har opnået at tage tøj på selv og barbere sig. Der arbejdes meget målrettet med hverdagsrehabilitering, og medarbejderne oplever, at borgerne bliver stadig bedre til at formulere mål, for hvad de gerne vil træne sig op til at kunne. Medarbejderne oplever det giver god mening at arbejde med hverdagsrehabilitering. En borger deltager fast i gymnastikken og er glad for dette. En anden borger har vederlagsfri fysioterapi, som kommer hver uge. Dertil træner borgeren på kondi cykel. Ingen bemærkninger. Forplejning 4

5 Leder fortæller, at der er et rigtigt godt samarbejde med plejecenterets køkken. Køkkenet er opmærksom på, at der ikke bruges halvfabrikata, og køkkenet vil indkøbe en kartoffelskræller, så det er muligt at servere nye kartofler i sæsonen. Det er også et vigtigt princip, at man selv øser sin mad op hvis det er muligt. Den mad der laves i køkkenet kan duftes i huset, og det gør en forskel for appetitten, mener leder. Medarbejderne er med ved alle måltider og spiser med, samt hjælper de borgere der har behov for dette. Det betyder også, at der er overvejelser omkring hvem der spiser sammen med hvem, hvem der har brug for ro og koncentration og hvem der har glæde af, at kunne tale med andre, mens de spiser. Alle borgere tilbydes ernæringsscreening, samt at blive vejet, og der arbejdes målrettet og struktureret med vægtproblemer hos borgerne. Medarbejderne bekræfter, at der arbejdes målrettet med vægt og ernæringsscreening hos borgerne. Det betyder, at der bor meget få undervægtige borgere på Plejecenter Toftehøjen. Medarbejderne oplever da også kvaliteten af maden som god, og at borgerne er glade for den mad der serveres. Som medarbejder spiser man med ved måltidet, og hjælper de borgere, der har brug for det. Medarbejderne oplyser, at de fleste borgere helst vil spise deres morgenmad i deres lejlighed, men at de fleste spiser sammen i den fælles spisestue til frokost og aften. Begge borgere synes at maden er god og varieret. En borger synes det er hyggeligt at spise sammen til frokost. n har en fast plads ved det samme bord. En borger oplever, at maden er god, og måltidet er hyggeligt. Tit bliver der talt om gamle dage. Ingen bemærkninger. Trivsel og socialt miljø Plejecenter Toftehøjens mission er blandt andet at være et godt sted at leve og dø, og nogle af de værdier man vægter er tryghed, glæde, rummelighed og respekt. 5

6 Leder fortæller, at man hver dag arbejder for, at alle borgere på Plejecenter Toftehøjen, skal føle sig som en del af fællesskabet. Medarbejderne arbejder ud fra kendskabet til den enkelte borger, med at skabe trivsel og socialt samvær for borgerne. Det er typisk aktivitetstilbud og måltider man samles om. Leder oplever, at borgere med demenssygdomme kræver et særligt fokus, for ikke at komme til at føle sig isolerede og ensomme. Omvendt kan en speciel adfærd også påvirke mere stille borgere, som der må skærmes, for at kunne deltage i samvær. Leder oplever, at det kræver en faglig viden hos personalet, at kunne have øje for alle borgeres behov. Udover deres egen viden, gør medarbejderne brug af Roskilde Kommunes demenskoordinatorer, Plejecenter Toftehøjens egne demensvejledere og deres Marte Meo terapeut. Medarbejderne oplever, at borgerne mest har et socialt samvær ved måltiderne og ved deltagelse i aktiviteter. De bekræfter udsagnet fra lederne om, at de skal være særligt opmærksomme på de borgere der har demens sygdomme, og de har talt om, at etablere en særlig gruppe for borgere med demenssygdomme, for at tilgodese deres behov for samvær og aktiviteter. Medarbejderne fortæller, at man om aftenen ofte samler de borgere, der har lyst, til fælles samvær. Borgerne giver udtryk for, at de trives med at bo på Plejecenter Toftehøjen. En har en fast veninde hun spiser sin mad sammen med. En borger synes det har været en meget stor omvæltning at flytte, og det var svært i starten. Nu oplever borgeren at trives og har fundet sig tilrette i sit nye hjem. Ingen bemærkninger Aktiviteter Til Plejecenter Toftehøjen er der tilknyttet flere meget aktive frivillige, blandt andet fra Ældre Sagen i Ramsø, Aktivitetsgruppen og Vennekredsen, oplyser leder. De byder ind med blandt andet gåture, banko om lørdagen og sang og musik. 6

7 Der er fast gymnastik 2 gange om ugen som varetages af en medarbejder, da Plejecenter Toftehøjen ikke længere har en ergoterapeut ansat. Der kommer jævnligt hunde på besøg fra Tryg Fonden, og de er altid en succes blandt borgerne. Plejecenter Toftehøjen deltager i Cykling uden Alder, og har knyttet frivillige til den cykel rickshaw der er indkøbt. Leder fortæller, at man fortsat har succes med, at holde en årlig stor fest for alle borgere i huset og deres pårørende. Det kommer borgerne til gavn, når arrangementerne er mindre og mere overskuelige. Plejecenteret råder over en lille bus, og bruger den til kortere og længere ture. Endelig er der som tidligere nævnt BAK- Bevægelse og Aktivitet i Kaffestuen. Medarbejderne fremhæver BAK- projektet som gør, at der er kommet flere aktiviteter ind i hverdagen. De oplever, at borgerne er glade for de aktiviteter der tilbydes og oplever, at de frivillige der har deres gang på plejecenteret, bidrager med noget vigtigt i borgernes hverdag. Foruden de aktiviteter som leder har nævnt, nævner medarbejderne de mere stille aktiviteter, som puslespil, eller andre spil, man kan sidde sammen to og to om. Nogle år har man taget af sted i sommerhus, men der er endnu ikke planer om dette i år. De borgere der har mulighed for det, deltager ofte i daghjemmets aktiviteter. En borger er med på de ture der arrangeres og deltager også i diverse fester og underholdning. På hverdagen nyder borgeren, at se fjernsyn om aftenen sammen med de andre borgere. En anden borger, kan godt lide at deltage i arrangementerne og tage med på ture ud af huset. En borger kan bedst lide at være i sin lejlighed og er ikke så interesseret i aktiviteter. Ingen bemærkninger Forhold for grupper med særlige behov 7

8 Leder fortæller, at man har opnået gode kompetencer indenfor terminal pleje. Forløbene når en borger når til den sidste fase i livet er godt planlagt, og sker i et samarbejde med både borgerens pårørende og borgerens praktiserende læge. Lægerne har derfor ofte ordineret akut-kasse eller tryghedskasse, så der er medicin til rådighed, der kan gives efter behov. Ellers oplever leder, at borgere med demens sygdom har nogle særlige behov som kræver særlige kompetencer. Disse kompetencer erhvervede medarbejderne sig gennem sidste års kompetenceløft indenfor demens. Dertil kommer at Plejecenter Toftehøjen har fået uddannet deres egen Marte Meo terapeut. Medarbejderne nævner, at gruppen af borgere med demenssygdomme udgør en stadig større gruppe og, at borgergruppen kræver særlige kompetencer. Medarbejderne er derfor glade for den kompetenceudvikling de var igennem sidste år. Marte Meo terapeuten fortæller, at hun skal finde tid imellem sine andre opgaver, til arbejdet med Marte Meo. Medarbejderne bekræfter, at de føler sig gode og kompetente til at varetage den palliative pleje af borgerne. Det prioriteres højt, og dette anerkendes af ledelsen. Der har ikke været magtanvendelser siden sidste tilsyn og medarbejderne kender til indberetnings procedure. En borger synes, at medarbejderne er gode til at tage højde for de særlige behov der gælder, når man er kørestolsbruger. n er glad for, at det muligt at komme med på udflugter. En borger har et talehandicap men oplever, at personalet tager højde for dette, og hjælper ham til at gøre sig forståelig. Ingen bemærkninger Bruger- og pårørendeindflydelse Leder oplyser, at der er valgt nyt Bruger- og Pårørende Råd siden sidste tilsyn. Borgerne er repræsenteret i det nye råd. Leder oplyser, at samarbejdet med de 8

9 pårørende prioriteres højt, da de ofte er borgernes talerør og kan medvirke til større forståelse for borgerens ønsker og behov. Leder oplever, at arbejdet med Hverdagsrehabilitering har givet mulighed for at borgerne på Plejecenter Toftehøjen får større indflydelse på deres egen dagligdag ved at de aktivt formulerer mål og ønsker for funktioner eller opgaver de ønsker at kunne igen. Medarbejderne synes generelt de har et godt samarbejde med borgerne og deres pårørende. De har gode erfaringer med, at en fast kontaktperson har kontakten til borgeren og de pårørende, særligt i starten, så der opbygges et tillidsforhold. Medarbejderne fortæller, at de arbejder med borgernes indflydelse, ved at inddrage dem mest muligt i alle beslutninger, og hele tiden stille spørgsmål til borgeren om hvad de har lyst til. De bekræfter, at arbejdet med Hverdagsrehabilitering, styrker den enkelte borgers indflydelse på eget liv. Medarbejderne oplyser, at flere borgere deltager i et mad råd, der mødes hver måned, for at diskutere kost og menu plan. En borger oplever, at hans ægtefælle er meget velkommen, og det er meget fleksibelt for ham, at besøge ægtefællen der bor i nærheden. En borger oplever ligeledes at hans pårørende er velkomne og inddrages hvis han ønsker det. En borger har ikke tænkt så meget over det med indflydelse men mener, at hun nok ville have bemærket, hvis det var sådan, at hun ikke havde indflydelse. n oplever, at hendes familie er meget velkomne. Alle tre borgere oplever, at de har indflydelse på hvordan og hvornår de hjælpes. Ingen bemærkninger. De fysiske rammer Leder synes de fysiske rammer stort set fungerer godt og er gode, men nævner at der kan være et problem i, at der er mange udgangsdøre. Dette kan være svært for borgere med demenssygdomme at agere i, og kan derfor kræve en ekstra opmærksomhed hos personalet, hvis der er borgere, der gerne vil gå fra Plejecenter 9

10 Toftehøjen. Leder nævner, at det heller ikke altid er optimalt for disse borgere med den uro/trafik det giver, at genoptræningen ligger i samme hus. Plejecenter Toftehøjen står overfor en større udvidelse og ombygning, dette starter når relevante godkendelser foreligger. Alle medarbejdere er opdaterede i brandbekæmpelse. Punktet er fast på i introduktion til nye medarbejdere og elever. Roskilde Brandvæsen engageres til at holde kurser på plejecenteret. Her får personalet mulighed for at afprøve brandslukningsmateriel i praksis. Der er udpeget en arbejdsmiljørepræsentant og to forflytningsinstruktører, der sikrer at det fysiske arbejdsmiljø gennemgås og sikres i forhold til arbejdsulykker. Leder oplyser, at der er loftlifte i alle plejeboligerne. Plejecenter Toftehøjen er røgfrit for medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at de fysiske forhold er gode i forhold til at kunne hjælpe borgerne i deres boliger. Der er de hjælpemidler til rådighed, som de har behov for, og de kan få råd og vejledning hos deres forflytningsinstruktører i forhold til at hjælpe borgerne rigtigt ved forflytninger. Medarbejderne ser også udfordringer i de mange udgangsdøre, som borgere med demens der gerne vil gå, hurtigt kan komme ud af, og som derfor kræver en særlig opmærksomhed fra medarbejdernes side. Medarbejderne bekræfter at de kender til brand- og beredskabsplan. Alle tre borgere er meget tilfredse med deres lejligheder. En borger fortæller, at hun har stor glæde af at bruge sin terrasse i sommerhalvåret. Ingen bemærkninger Personalemæssige forhold n Siden sidste tilsyn, har centerleder flyttet kontor, og sidder nu i fysisk længere væk fra plejeboligerne og personalet i plejeboligerne. Leders kontor er nu blevet kontor for de to sygeplejersker og afdelingsleder, der også er sygeplejerske. 10

11 Leder oplever, at hun har den samme synlighed i huset, som tidligere. Leder oplyser, at der er planlagt APV i år i forbindelse med et personalemøde. Det er leders oplevelse at medarbejderne trives, men leder oplever samtidig, at mange medarbejdere lige nu er fyldt af den omfattende kompetenceudvikling der blev gennemført sidste år, og derfor udtrykker, at de har behov for en periode uden for mange nye projekter, så det de lærte sidste år bliver implementeret. Leder nævner i den forbindelse, at Hverdagsrehabilitering og Tidlig Opsporing er godt implementeret. Der er planlagt MUS samtaler for medarbejderne. Medarbejderne oplever en synlig ledelse, specielt afdelingslederen er synlig for dem som medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der findes kompetence- og instruks mapper, hvor retningslinjer og kompetenceskemaer er beskrevet for medarbejderne. Generelt synes medarbejderne, at de er gode til at hjælpe hinanden i plejeboligerne og, at der er et godt arbejdsklima vagtholdene imellem. Medarbejderne har en opfattelse af, at der kommer mange tiltag fra ledelsen, som det nogle gange kan knibe med at få fulgt op på. Men generelt er de klar over, at der også centralt fra Roskilde Kommune kommer projekter og kompetenceudvikling som kræver fuld opmærksomhed fra ledelsens og medarbejdernes side. Ingen bemærkninger Kompetencer Ud over den gennemførte kompetence udvikling sidste år, følges der i år op med Hverdagsrehabilitering 2 som er en videreførelse af projektet om Hverdagsrehabilitering. Dertil kommer, at der kontinuerligt undervises i dokumentation, for at kunne sikre en ensartet korrekt dokumentation af plejen. Leder oplever, at medarbejderne har haft stort udbytte af kompetenceudviklingen i demens sidste år, og ligeledes er den daglige triagering af borgerne helt implementeret. 11

12 Medarbejderne har været glade for sidste års kompetenceudvikling, og håber, at nyansatte vil få de samme muligheder, så alle har den samme viden. Sygeplejerskerne er ansvarlige for at lave kompetence skemaer, hvis man som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent oplæres i opgaver der ligger udenfor ens oprindelige kompetence område. Medarbejderne er glade for den daglige triagering, som giver dem mulighed for at få afleveret deres observationer omkring borgerne. Det er nu blevet endnu lettere, da triageringen foregår via en smartphone, så scoringen går direkte til den elektroniske overblikstavle, man samles om til de daglige triageringsmøder. To af borgerne oplever, at personalet er kompetente og dygtige, og føler sig i trygge hænder. Ingen bemærkninger. Den plejefaglige dokumentation Der er set på 3 borgeres elektroniske journaler. Stamdata Helhedsbeskrivelse Samtykke Livshistorie Døgnrytmeplan Fokusark Medicin Overfølsomhed(cave) Målinger Ingen bemærkninger Få og mindre væsentlige bemærkninger 12

13 Løbende journalnotater Uddybning et har set på 3 borgeres elektroniske journaler, efter tilladelse fra borgerne. Det ses, at alle tre journaler er ført korrekt efter gældende lovgivning og interne retningslinjer. Opfølgning på tidligere tilsyn Der var ikke bemærkninger til sidste års uanmeldte tilsyn fra Roskilde Kommune. Plejecenter Toftehøjen havde embedslæge tilsyn i 2013, hvor konklusionen var at der blev fundet fejl og mangler der kun udgjorde ringe risiko for patientsikkerheden. Plejecenter Toftehøjen var derfor fritaget for tilsyn fra Embedslæge i 2014, og modtager tilsyn igen i år. Leders bemærkninger til tilsynsrapporten: Evt. handleplan: Nr. Plan Mål Tidsramme

14 Bilag Formål Udgangspunktet for det uanmeldte tilsyn i Roskilde Kommune er borgerne og kvaliteten af den pleje og omsorg, borgeren modtager. et tager udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder og belysningen af følgende fokusområder i henhold til Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.: Personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens 83) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens 86) Forplejningen Trivsel, kultur og socialt miljø Aktiviteter Særligt fokus på forholdene for gruppe med særlige behov (fx demente og handicappede), De fysiske rammer for hverdagen og boligforhold Samarbejde med pårørende Personalemæssige forhold Kompetenceudvikling af personalet Den plejefaglige dokumentation Opfølgning på tidligere tilsyn. Formålet med det årlige uanmeldte tilsynsbesøg er gennem primært kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse samt gennemgang af den plejefaglige dokumentation at afdække sammenhængen mellem kvalitetsstandarder, afgørelser og den hjælp, der leveres (ovennævnte fokusområder), herunder at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder. Roskilde Kommunes tilsynskoncept tilgodeser behovet for at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder og behovet for løbende udvikling og læring (kontrol og læring) og opfylder de fastsatte krav til tilsynet, jævnfør Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem. Afrapporteringen skal være kortfattet og præcis. For hvert fokusområde anføres en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Få, men mindre væsentlige bemærkninger Enkelte væsentlige bemærkninger Flere væsentlige bemærkninger Afvikling af det uanmeldte tilsyn 14

15 et varetages af Risikomanager Mette Axelsen. Individuel forberedelse af tilsyn på det enkelte plejecenter i form af gennemgang af værdigrundlag, informationsmateriale til beboere/pårørende, forrige tilsynsrapport, kontraktmål og opfølgning herpå og lignende. Gennemførelse af tilsynsbesøg i henhold til tilsynskoncept: o Indledende præsentation og gennemgang af formål med besøg for centerleder. o Interview med de udvalgte brugere o Rundgang / egne observationer o Interview med personalerepræsentanter o Stikprøvekontrol af dokumentationsmateriale vedr. udvalgte brugere o Interview med ledelse Udarbejdelse af tilsynsrapport jævnfør rapportskabelon. srapport, høring og offentliggørelse et udarbejder en foreløbig rapport, der sendes i intern høring via mail til plejehjemmet med svarfrist med henblik på at korrigere evt. faktuelle fejl. Rapport sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt ældrerådet. I tilfælde af, at der ved det uanmeldte tilsyn konstateres forhold, som kræver øjeblikkelig indgriben informeres Socialforvaltningen herom pr. mail umiddelbart efter tilsynets afslutning. 15

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Oasen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 27. januar 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 23. april 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 10. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 et er udført den 20.august 2013 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 19. november 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 22.juni 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Sct. Jørgensbjerg. Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 12. september 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 24.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 9. juni 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 7. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 30. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn: Margrethe Hjemmet Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 18. februar 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Trekroner Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 11. marts 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 et er udført den 24. november 2011 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Himmelev Gl. Præstegård. Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 4. marts 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Tilsynet er udført den 25. juni 2010 i tidsrummet kl. 9.30 13.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Trekroner Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 27.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen 1 Rødovre Kommune

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven Rapport uanmeldt tilsyn plejecentret Toftehaven den 17. juni 2010 Læsevejledning 3 Tilsynets gennemførelse 3 Tilsynsresume 4 Afrapportering 4 Personlig pleje og praktisk hjælp 4 Kommunal genoptræning og

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Plejehjem Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010... 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Lillevang Plejecenter 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Margrethe Hjemmet Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 31. marts 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011 Stenslundcentret Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 Dagligleder: Anni Andersen anni.andersen@odder.dk Assisterende leder: Tove

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015. 20 beskyttede boliger Antal beboere besøgt 8

Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015. 20 beskyttede boliger Antal beboere besøgt 8 Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2015 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015 Antal pladser 71 plejeboliger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn. Lundehaven

Rapport uanmeldt tilsyn. Lundehaven Rapport uanmeldt tilsyn Lundehaven den 9. juni 2010 Læsevejledning 3 Tilsynets gennemførelse 3 Tilsynsresume 3 Afrapportering 4 Personlig pleje og praktisk hjælp 4 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere.

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 9. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 9.00 og slut kl. 12.00 Deltagere i tilsynet: Fungerende afdelingsleder

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere