Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT"

Transkript

1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation Ændring af maksimaltakster for taxikørsel Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariat Eventuelt... 8 Fraværende med anmeldt forfald: Mette Hansen samt suppleant Hjørdis Larsen, Trine Dorow, Wanda Brændeholm, Ole Lærke samt suppleant Karen Nisbeth. Fraværende uden anmeldt forfald: Som suppleant deltog: Kim Jacobsen Tilforordnede: Områdechef for Social- og Sundhed, Vibeke Juel Blem, deltog under 1. Bemærkninger til dagsordenen: Side 1 af 9

2 1. Orientering om ny organisation Kommunalbestyrelsen har 19. december 2013 godkendt en ny organisationsstruktur for BRK. Ambitionen er, at organisationen skal afspejle ideen om én ø, én kommune. BRK er én enhed, der skal løfte den samlede mængde af opgaver bedst muligt og mest hensigtsmæssigt. Organisationen skal understøtte det tværgående samarbejde i opgaveløsningen og muliggøre, at de rette faglige kompetencer sættes i spil på tværs i hele organisationen. Vi skal have en effektiv drift og så vidt muligt samle faglighederne. Organisationen skal være enkelt opbygget og så gennemskuelig, at både borgere, samarbejdsparter og medarbejdere oplever tydelighed, om hvor opgaverne er placeret, og hvordan kontakten med kommunen foregår. Der skal ske en forenkling af både ledelsesstrukturen og virksomhedsstrukturen, så det bliver entydigt hvilke roller, ansvar og opgaver, der ligger hvor, og hvordan samarbejdet mellem dem skal foregå. I alle organisationer vil der være snitfladeproblematikker i forhold til opgaver mellem enheder, som skal håndteres. Det er vigtigt, at vi får overblik over snitfladerne, får dem beskrevet og aftalt, hvordan de løses bedst muligt, så ingen opgaver eller borgere falder mellem to stole. Både politisk og administrativt er der fokus på et øget samarbejde og nye partnerskaber med lokalsamfundet. Dette skal organisationen derfor kunne understøtte. Det nuværende ledelsesgrundlag skal udvides med en dimension, der handler om partnerskaber. Områdechefen for Social og Sundhed giver en orientering om den nye organisation. Orientering taget til efterretning. 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel G Behandling Mødedato Åbent Lukket Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget beslutter Side 2 af 9

3 Resumé Taxi taksterne blev sidst reguleret i juli Ifølge Taxilovens kap skal Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området. Indstilling og beslutning Økonomidirektøren indstiller, at et sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 014: Indstilling godkendt Sagsfremstilling Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal 2013, udarbejdet af Danmarks Statistik. Indekset udviser en stigning fra 140,8 til 146,0 i forhold til sidste ændring. At stigningen denne gang er større end sædvanligt skyldes regeringens finanslovsaftale for Her blev lønsumsafgiften for blandt andet taxiforretninger sat op fra 3,08 til 4,06 %. Herudover kommer så de almindelige stigninger. Små vogne (indtil 4 personer) Nugældende Forslag til fremtidige Grundtakst 47,00 49,00 Pr. km. 11,00 11,25 Pr. km. (nattakst) 14,25 14,50 Ventetid pr. time 330,00 335,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 340,00 345,00 Store vogne (indtil 8 personer) Nugældende Forslag til fremtidige Grundtakst 47,00 49,00 Pr. km. 14,25 14,50 Pr. km. (nattakst) 17,00 17,25 Ventetid pr. time 330,00 335,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 355,00 360,00 Liftvogne Nugældende Forslag til fremtidige Grundtakst 47,00 49,00 Side 3 af 9

4 Pr. km. 15,25 15,50 Pr. km. (nattakst) 18,00 18,25 Ventetid pr. time 345,00 350,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 370,00 375,00 Andre takster Nugældende takst, Forslag til fremtidige kr. Cykler pr. stk. 20,00 20,00 Barnestol 100,00 100,00 Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende) Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl samt alle øvrige helligdage. Økonomiske konsekvenser Takststigning for brugerne af taxi. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Klik her for at skrive tilføjelse Til efterretning. 3. Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet K Behandling Mødedato Åbent Lukket Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Side 4 af 9

5 Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014: Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2013 modtaget i alt 65 indberetninger omfattende 24 borgere fordelt på 6 tilbud (bo- og dagtilbud). Der er en stigning i det samlede antal indberetninger på 16 i forhold til indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor. Der er i 2013 indberettet efter: 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service Type Antal 126 om fastholdelse om anvendelse af beskyttelsesmidler 18 Samlet antal indberetninger 65 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. 64 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. 1 magtanvendelse, foretaget efter 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt. Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I tilfældet hvor magtanvendelsen har været ulovlig, har denne været udført efter Side 5 af 9

6 mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren eller personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. Siden 2012 er der tale om en stigning af det samlede antal magtanvendelser på voksenhandicapområdet på 16 indberetninger disse primært i forhold til magtanvendelser efter 126 (fastholdelse). Stigningen ses primært i et større antal magtanvendelser i forhold til enkelte borgere, idet der samlet ses en nedgang i antallet af borgere overfor hvem, der er iværksat en magtanvendelse fra 29 til 24 borgere. Da der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens 124, kan stigningen i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes negativt. Der ligger i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, vurderingen af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger. Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle BRK s dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser. Til efterretning. 4. Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet K Behandling Mødedato Åbent Lukket Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Side 6 af 9

7 Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. januar december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014: Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2013 modtaget i alt 20 indberetninger, der omfatter 18 borgere fordelt på 5 botilbud. Der er tale om et fald i det samlede antal indberetninger på 9 indberetninger i forhold til antallet af indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor. Der er indberettet efter: 125 om personlige alarm- og pejlesystemer 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service 126 stk. 2 (fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service 127 om tilbageholdelse i boligen Type Antal 125 om personlige alarm- og pejlesystemer om fastholdelse stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer om tilbageholdelse i boligen 1 Samlet antal indberetninger 20 Indberetningernes fordeling på antal borgere 18 Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud 5 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. Alle 20 magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Siden 2012 er der tale om et fald i det samlede antal magtanvendelser på Side 7 af 9

8 ældreområdet på 9 indberetninger disse da primært i forhold til magtanvendelser efter 126 (fastholdelse), hvilket der ikke ensidigt er nogen forklaring på. Et godt fagligt fokus på at afsondre mindre indgribende foranstaltninger, inden der gribes til en nødvendig magtanvendelse, kan dog være en del af forklaringen. Der er registreret en stigning i antallet af indberetninger efter 125 (alarm og pejlesystemer). Dette givet set i lyset af, at flere af beboerne i ældretilbuddene er demente, og at alarm og pejlesystemer i høj grad tjener som en tryghedsskabende funktion, der bidrager til at sikre den enkelte beboer den personlige frihed til eksempelvis at kunne gå en tur på egen hånd. Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra tilbuddene i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen, og man efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Bornholms Plejehjem og -centre, samt Plejecenter Snorrebakken har fælles nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser. Til efterretning. 5. Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariat Grundet kommunens ændrede organisation pr. 1. marts 2014 kommer der ny sekretær for rådet. Det er endnu ikke afklaret, hvem det bliver. Der blev rejst spørgsmål om, hvordan visitationen er ændret til heldagsskolen. Der ønskes en redegørelse herfor på næste møde i Handicaprådet. Der blev udtrykt bekymring omkring hjælpemidler og reparation heraf, især personer i kørestole er afhængig af en hurtig løsning. Der ønskes en status på hjælpemiddelområdet på et af de næstkommende møder. 6. Eventuelt Intet. Side 8 af 9

9 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt. Vibeke Ambrosen Kim Jensen Michael Hansen Bager Natasja Sander Mortensen Bjarne Hartung Kirkegaard Tomas Schilling Nielsen Bente Helms Betina Haagensen Morten Rasmussen Side 9 af 9

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere