Margrethe Hansdatter d. 27/ Fæstebrev 9/ Jens Andersen f Kerte d. 20/ Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d."

Transkript

1 Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/ Fæstebrev 9/ Jens Andersen f Kerte d. 20/ Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/ Skøde 1/ Jeppe Jensen f 1838 i Rørup d. 9/ Johanne Jacobsen f. 26/ d. 5/ Skøde 9/ Jens Jacob Jensen f. 9/ d. 22/ Hansine Magdalene Jensen f. 3/ d. 21/ Skøde 26/ Hansine Magdalene Hansen f. 3/ d. 21/ Skøde 26/ Johannes Jephard Jensen f. 22/ d. 25/ Karla Augusta Pettersen f. 20/ I Norge Skøde 6/ Karla Augusta Jensen f. 20/10 i886 Skøde 27/ Svend Åge Jensen Ester Jensen Skøde 12/ Erik Kaae Pedersen Skøde 6/ Svend Aage Madsen Skøde Poul Jensen Skøde 13/ Pia Textiles a/s Matr. nr. 9c skøde 8/7 1911

2 Syv og tyve Rigsbankskilling sølv. Betales med 41 Skilling I mellem underskrevne Husmand Hans Andersen af Aalsbo Og Jens Andersen fra Thorup med Kurator, er i dag oprettet og ført i pennen følgende i januar måned sidstliden indgangne Afståelses og Aftægtskontrakt 1ste Post Jeg Hans Andersen erklærer og tilstår herved: at have, med mit herskabs minde og samtykke, afståer, opladt og fratrådt, ligesom jeg også herved skriftlig afstår, fratræder og frasiger mig den fæsteret og rettighed, jeg har havt efter mundtlig fæsteakordt til det beboede hus med tilliggende i Aalsbo by i Wends Herred, hvis bygninger fordumt tilhørte Superficiairbonde Jacob Jensen af Aalsbo, men ved dennes død købtes af Høivelbårne hr. Kammerherre, Stiftamtmand og Ridder Cederfeld de Simonsen, der, som Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergårde, forud ejede jorden og hvem følgelig huset nu i det hele tilhører. 2den Post Som fyldestgørelse for den ved foranstående post passerede afståelse af ommeldte hus, som den tiltrædende Fæster Jens Andersen, allerede under 1ste maj dette år har Modtaget, betaler han mig foruden de den 25de januar sidstafvigte kontant erlagte 10 Rbd. til førstkommende 11 te december termin 1826 # 40, skriver fyrretyve, Rigsbankdaler sedler, ligesom jeg og fremdeles betinger mig og min hustru ophold og underholdning vor livstid i huset på følgende måde. A. Til bolig for os så længe vi lever, indretter og bestandig vedligeholder Jens Andersen, eller husets tilkommende beboere, tvende forsvarlige aftægtsværelser i den ende af huset, der vender mod gaden, hvilke værelser bliver at forsyne med fornødne vinduer, døre, loft, gulv og ildsted. Ligeså indrømmer han os også fornøden husrum til den ildebrændsel, vi årligen monne behøve, og af haven reserveres os, til kålplet det stykke, der ligger mellem gavlen ved vore værelser og byens gade, samt af humlehaven 5, siger fem til denne vor kålplet stødende rader. Endelig forbeholdes os fri og uhindret adgang til husets bryggers og bageovn. B. Til underholdning for vor livstid leveres os årligen, i gode og forsvarlige vare. 1 tdr. 4 skp. rug og 1 tdr. 4 skp. byg, er tolv skp. rug og tolv skp. byg. Hvilket kornparti Jens Andersen eller eftermænd i huset præsterer efterhånden som vi det forlange og behøve. C. I sygdoms = og svagelighedstilfælde, under hvilke vi til aftægtsyderens hjælp måtte trænge, går han og familie os med samme til hånde. Og bliver det herved, for al misforståelse at forebygge, bemærket: at om enten jeg overlever min hustru, eller hun mig, svares ligefuldt den betingede aftægt uden afkortning, til den længstlevende.

3 3die Post Jeg Jens Andersen erklærer herved, i forening med undertegnede min Kurator, at jeg med Hans Andersen har akkorderet, modtaget og indgået samtlige fornævnte vilkår, hvis punktlige opfyldelse i alle henseende jeg derfor hermed tilforpligter mig og arvinger. 4de Post Skulle der, imod formodning, mellem os opstå tvist i anledning af fødereadet, dets kvalitet eller kvantiteter, da skal samme afgøres ved voldgift, til hvilken ende enhver af parterne udnævner sig en voldgiftsmand, som træder sammen med den andens og bestemmer udfaldet, hvis de blive enige. Men kan de ej vorde dette, udnævne de en opmand, enten ifølge overenskomst eller lodkastning, og den mening, som denne tiltræder, bliver da den gældende. Det vi således have, med fældes overenskomst og samtykke, afsluttet denne kontrakt, der forbliver i aftægtstagerens værge: derom tjene til bekræftelse vor herpåtegnede egenhændige underskrift, der er tilføjet i tvende vidners overværelse ved nærværelse på Søndergårde skriverstue den 25de oktober Hans H. A. S, Andersen Jens Andersen Med ført pen Som Kurator for den mindreårige Kontrahent P. Huhle Til vitterlighed for ovenstående A. Hardt Maaløe Beløbet # 40 Rbd. siger fyrretyve Rigsbankdaler i sedler, som ifølge denne kontrakts 2den Post skulle indbetales mig i indeværende termin, har jeg i dag modtaget af Jens Andersen, hvorom her meddeles påtegning, idet jeg desuden overleverer min medinteressent særskilt kvittering for bemeldte afståelsessum Søndergårde 25 december 1826 Til vitterlighed Hans H. A. S. Andersen Maaløe Christian Jørgen af Aalsbo, med ført hånd På undertegnedes side haves mod foranstående intet at erindre Cederfeld de Simonsen

4 Syv og tyve Rigsbankskilling sølv 1827 Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen Herre til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Kammerherre Stiftsbefalingsmand over Fyen og Langeland, Amtmand over Odense, Rugaard, Assens og Hindsgavls Amter samt Rider af Dannebrogen. Gjør vitterligt: at have stædt og fæstet, ligesom jeg også herved stæder og fæster til Jens Andersen fra Sandager, det Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende hus i Aalsbo by Rørup sogn, hvis bygninger førhen have tilhørt afga. Gårdmand Jacob Jensen, men nu er mig tilskødet, og som hidtil har været Hans Andersen overladt i fæste og af ham som sådan beboet, men nu af ham er afstået, hvilket hus med rette tilliggende der endnu ej er særskilt matrikuleret, fornævnte Jens Andersen må nyde, bruge og med fæsteret efter loven sin livstid besidde, såfremt han punktlig opfylder følgende derfor betingede vilkår, nemlig : 1. Så længe fæsterens formand, Hans Andersen eller hustru lever, svarer han samme afgift og arbejde af huset som denne hidtil har præsteret, nemlig til Gårdfæster Niels Hansen af Aalsbo8 siger otte Rigsdaler sølv, og få dages arbejde, hvilket er betinget til den gård ved ommeldte køb af husets bygninger. Men efter begges, nemlig Hans Andersen og hustrus dødelige afgang skal han være pligtig at skatte og skylde af huset med dets tilliggende, hvilket hartkorn hidtil er indbefattet under Niels Hansens fæstegårds skyl, men derfra agtes udskilt når forrige beboer som meldt ved døden afgår. Den midlertidig svarende afgift og præstation til Niels Hansen, bortfalder da, hvorimod Jens Andersen, for den tid af at regne, skal betale årligt landgilde til Stamhusets Besidder 3 siger tre Rigsbankdaler sølv, som til Mortensdag prompte erlægges, og forrette sig og tyve liggedage til Erholm hvoraf dog kun 10 dage fordres i høsten årlig. 2. Den med husets bygninger forefindende utilstedelige bag stald, efter det herved fæstets synstingsvidner hvorimod han har modtaget dem, istandsætter fæsteren for egen regning, og vedligeholder derefter samtlige bygninger i forsvarlig stand. I landets almindelige Brandkasse lader han fremdeles, på egen bekostning, disse bygninger indlemme og tilsvare siden de af assurancesummen gående ordinære og ekstraordinære brandkonditioner til rette forfaldstider. 3 Husets tilliggende skal fæsteren forsvarligt gøde, dyrke og drive, plante pile, frugttræer og levende gærder hvor sådan kan være gavnlig ved husets hegnstrækning, som han stedse holder i god stand, og endelig anlægger og vedligeholder han humlehaven ved huset. 4 Fæsteren går på klappejagt og befordre straks efter tilsigelse, uden regning forretter for sin sognepræst en dags arbejde årlig, og svare i øvrigt til ham, fattig og skolevæsenet med flere deslige vedkommende hvad disse have at fordre efter anordningerne. 5. Den imellem Jens Andersen og husets forrige beboer opfylder og efterkommer han i alle måder upåklageligt. 6. I øvrigt befordre fæsteren husets og hans herskabs gavn og bedste efter fæstepligt, og til den ende Stamhusets Besidder og dets betjente hørig og lydig. Alt under hans fæstes fortabelse, foruden andre lovhjemlede tvangsmidler. Indfæstet er mig efter akkord betalt med 100 Rd. sedler. Thi udstedes dette fæstebrev, hvis omkostninger fæsteren tilsvarer, under min hånd og segl Erholm den 9 september 1827 Cederfeld de Simonsen Læst ved Wends Herreds ret mandagen den 10de september 1827 og protokolleret i skøde og pantebogen nr. 7 folio 529.

5 Aflyst fæstebrev lyst den 10 september 1827 fra Kammerherre Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergårde til Jens Andersen på et hus i Aalsbo ( A 165 ) Underskrevne Husmand Jens Andersen som ifølge fæstebrev af 9 september 1827 er fæster af huset matr. nr. 22 Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 skp. 2 fjk. 1 ¾ alb. er enig i dette huses salg til min søn Murer Jeppe Jensen ifølge købekontrakt af 9 d. m. og jeg frasiger mig som følge heraf min fæstebrugsret på huset og tillader at dette mit fæstebrev må uslettes uden min nærværelse i retten, da alderdoms svækkelse forbyder mig at møde selv på tinge. Under mit navns underskrift i vidners overværelse Aalsbo den 10 oktober 1876 Som vidner Jens Andersen Hans Peder Larsen Jens Jensen Aflyst inden Wedellsborg birketingsret den 1 juni 1878 og uslettet af pantebogen chr. prot. 10 fol 180 Lendrup Stempel 1 kr. Købekontrakt I medfør af bevilling af 12 oktober 1851 og Justitsministeriets resolution af 16 august 1872 sælger Besidderen af Stamhuset Erholm og Søndergårde, Kammerherre H. C. J. Cederfeld de Simonsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand hermed Jeppe Jensen af Aalsbo, det Stamhuset Erholm og Søndergårde tilhørende hus med tilliggende i Aalsbo by i Rørup sogn, som fortiden haves i fæste af køberens fader Husmand Jens Andersen ifølge fæstebrev af 9 september 1827, og som under matr. nr. 22 Aalsbo for hartkorn 2 skp. 2 fjk. 1 ¾ alb. gammelskat 4 kr. 62 øre hvilken ejendom overdrages køberen Jeppe Jensen med de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed fornævnte Stamhus ejer det på følgende betingelser. 1) Ejendommen modtages som den forefindes og er fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende. Retten til i ildebrandstilfælde af få bygningernes brandforsikringssum er ham hermed overdraget 2) Det samlede jordareal udgør husplads og have iberegnet kvadratalen, men hverken Stamhuset Erholm og Søndergårde, eller dets Besidder garentere rigtigheden heraf, og det er uden indflydelse på handelen om det ved senere opmåling skulle befindes at det samlede jordareal er mindre end anført. Findes der et større jordareal til huset end anført, hjemler denne kontrakt ikke køberen ret til andet eller mere, end alt hvad der retlig henhører under matr. nr. 22 i Aalsbo, således som dette matr. nr. i året 1855 blev arronderet med et foretaget magelæg af jorden under matr. nr , 22 Aalsbo. Måtte der under fæstebesiddelserne være pådraget ejendommen hævdsservitutter af hvilken som helst slags er Stamhuset og dets Besidder i den henseende uden ansvar overfor køberen og det er i så fald hans egen sag at opretholde sådanne forpligtelser, eller frigøre sig og ejendommen herfor. 3) Den i jorden hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den derfor i sin tid erhvervede aktieret er handelen aldeles uvedkommende. 4) Fæsteren Jens Andersen der er enig i handelen, frasiger sig fæsteretten efter fæstebrev af 9 september 1827, og aflevere dette kasseret på Godsforvaltningskontoret. Det er køberens sag at arrangere sig med fæsteren om godtgørelse for fæstets afståelse. 5) Køberen svarer fra andet halvår 1876 og fremdeles skatter af ejendommen og dens foranførte hartkorn som ejer, men indtil skøde er udfærdiget og berigtiget på alle vedkommende steder, betaler han de Kongelige skatter på

6 godsforvaltningskontoret til rette forfaldstider. Den ejendommen påhvilende tiendebyrde andrager for Konge, Kirke og Præstetiende 1 skp. 2½ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg 1 skp. 2½ fjk. havre og for kvægtiende 3/8 fjk. byg, foruden gåse og grisetiende med 3/16 fjk. byg pr. td. Hartkorn. 6) Den Mortensdag dette år forfaldne landgilde betales som sædvanlig. 7) I henstående til hegnspligten overtager køberen samme i den udstrækning hvori den hidtil påhvilede fæsteren. 8) Adgang til benyttelse af de over det solgte steds grund løbende veje og stier såvelsom vandløb, forbeholdes alle rette vedkommende 9) Køberen betaler alle af handelens flydende udgifter 10) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 1761 reformerede ret til at få bygningstømmer for en billig betaling er for det herom handlede fæstehus vedkommende bortfalden og hævet ved dets overgang til fri ejendom, idet rettigheden ved husets taksation blev ansat til en værdi af 300 kr. som afkortedes i købesummen. 11) Købesummen er 3400 kr. er tre tusinde fire hundrede kroner, hvoraf 1300 kr. er tretten hundrede kroner skal betales senest i december termin 1877, medens resten indtil videre kan forblive indestående i den solgte ejendom med første prioritets panteret og efter reglerne for anlæggelsen af offentlige stiftelsers midler. Hele købesummen forrentes fra den 11te denne måned med 4½ er fire og en halv procent årlig rente, og køberen forskaffer den dertil fornøden rentebevilling. Jeg Jeppe Jensen køber på de forestående betingelser huset matr. nr. 22 Aalsbo Søndergårde den 9 oktober 1876 For Stamhusbesidderen E. Selmer Jeppe Jensen I afdrag på købesummen modtaget 400 kr. er fire hundrede kroner for hvis modtagelse hermed meddeles tilstanden Søndergårde den 10 oktober 1876 For Stamhusbesidderen E Selmer Endvidere modtaget 300 kr. er tre hundrede kroner Den 30 oktober 1876 E. Selmer I afdrag på købesummen formidles modtaget 1200 kr. er tolv hundrede kroner for hvis modtagelse hermed meddeles kvittering. Af renten til 11te ds. 20 kr. 25 øre modtaget 15 kr. 19 øre er femten kroner nitten øre. Rest 5 kr. 6 øre Stamhuset Erholm og Søndergårdes Godsforvaltningskontor den 11 december 1876 E Selmer Rest 5 kr. 6 øre er fem kroner og seks øre modtaget den 30 december 1876 E. Selmer Restkøbesummen 1500 kr. er femten hundrede kroner modtaget af Jeppe Jensen hvorfor kvitteres Søndergårde den 12 december 1877 Selmer Stempel 1 kr. Skøde Underskrevne Kammerherre H. C. J. Cederfeld de Simonsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, til Stamhuset Erholm og Søndergårde, gør vitterligt at da Husmand Jeppe Jensen i Aalsbo, til hvem jeg ved købekontrakt af 9 oktober 1876 solgte det Stamhuset Erholm og Søndergårde tilhørende hus med jordtilliggende i Aalsbo by i Rørup sogn, som hans fader Jens Andersen havde i fæstebesiddelse ifølge fæstebrev af 9 oktober 1827 har betalt den betingede købesum med 3400 kr. er tre tusinde fire hundrede kroner, så tilskøder jeg ham hermed dette hus med dets jordtilliggende som under matr. nr. 22 Aalsbo for hartkorn 2 skp. 2 fjk 1 ¾ alb. gammelskat 4 kr. 62 øre og jeg overdrager ham

7 samme med de rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser, hvormed Stamhuset Erholm og Søndergårde har ejet det selvfølgeligt med de i købekontrakten indholdte nærmere bestemmelser. I vederlag for Konge, kirke og Præstetiende påhviler der matr. nr. 22 en årlig afgift af 1 skp. 2½ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg 1 skp. 2½ fjk. havre og for kvæg og småredselstiende 3/8 fjk. byg. Under mit navn og segl. Erholm den 24 december 1877 Cederfeld de Simonsen Der er for Lenskontrollens vedkommende ikke noget til hinder for at dette skøde tinglæses. Justitsministeriet den 21 maj 1878 P. M. V. Odelg Stephensen / Algren Using I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 26 august 1878 vides fra Amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 29 maj 1878 Heltsen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 1st juni 1878 og indført i pantebogen nr. 10 fol 180 Kort forevist Lendrup Stempeltakst 1 krone Underskrevne Husmand Jeppe Jensen i Aalsbo gør vitterligt, at jeg i medfør af bestemmelserne i lov af 30 juni , har overdraget jagtretten på de til min ejendom matr. nr. 22 i Aalsbo by, i Rørup sogn, af hartkorn 2 skp. 2 fjk. 1 ¾ alb. hørende jorde til Besidderen af Stamhuset Erholm og Søndergårde, således at han der kan lade drive jagt af enhver som han dertil bemyndiger og gælder denne overdragelse for den tid jeg er i besiddelse af ejendommen matr. nr. 22 Aalsbo, eller dersom jeg skulle være død, eller have solgt ejendommen inden forløbet af 10 er ti år, da gælder overdragelsen af jagtretten for det bestemte tidsrum af 10 er ti år regnet fra i dag. Som vederlag for afståelsen har jeg modtaget 20 kr. p. t. Søndergårde den 10 oktober 1876 Jeppe Jensen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 1 juni 1878 og indført i pantebogen nr 10 fol 182 Lendrup Stempel takst 20 kr. Købekontrakt Imellem Husmand Jeppe Jensen af Aalsbo og Enkefru Ane Katrine Hering af Gillebro mølle om en jordlod på Aalsbo bys mark i Rørup sogn Underskrevne Husmand Jeppe Jensen i Aalsbo sælger hermed Enkefru Ane Katrine Hering til Gillebro mølle den mit hus matr. nr. 22 i Aalsbo tilhørende jordlod på Aalsbo bys mark i Rørup der er særlig indtegnet og begrænset af den offentlige vej fra Aalsbo til Gildebro mølle, møllens jorde og jorden til matr. nr. 21 Aalsbo hvilken jordlod jeg overdrager køberinden til forening med hendes anden ejendom med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ejer den ifølge købekontrakt med Stamhuset Erholm og Søndergårde af 9 denne måned, på følgende betingelser

8 1) jordlodden modtages af Køberinden den 1 november d. a. som den forefindes altså med den deri forefindende vintersæd og brændsel i de omkring lodden forefindende levende hegn. De i lodden befindende roer og rodfrugter af dette års avl er derimod sælgerens og skulle snarest gørligt optages og hjemføres af ham inden 1 november jordlodden er fortiden ikke særligt skyldsat for hartkorn og gammelskat men ligger under matr. nr. 22 Aalsbo, hvorfor den fornødne udstykning snarest vil være at foretage og de heraf flydende udgifter afholdes af køber og sælger med halvdelen af dem hver 2) Skatter og afgifter af ethvert slags til Stat og Kommune for indeværende år såvelsom dette års tiende af jordlodden skal af sælgeren medens Køberinden fra næste skatteårs begyndelse overtage sådanne byrders udredelse. I vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende påhviles der matr. nr. 22 en årlig afgift af 1 skp. 2½ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg og 1 skp. 2½ fjk havre hvilken afgift såvelsom kvæg og småredselstiende, bliver at fordele på de respektive ejendomme i forhold til ansvars hartkorn 3) Hegnsbyrden overtages af købereni den udstrækning hvori den påhviler mig og alle rette vedkommendes lovlige adgang til benyttelse af de over jordlodden løbende veje, stier og vandløb erhverves. 4) Jagtretten på den solgte jordlod er for et tidsrum af 10 år er ti år fra 10n denne måned overdraget Stamhuset Erholm og Søndergårde hvis ret i denne henstående erhverves i fuldeste udstrækning. 5) Alle af handelen og skødets tinglæsning flydende udgifter afholdes af sælger og køber med halvdelen af hver. 6) Købesummen er 3000 kr. er tre tusinde kroner, hvoraf i dag er betalt 300 kr. er tre hundrede kroner, 1200 kr. i december termin d. a. og resten 1500 kr. er femten hundrede kroner i december termin 1877 til hvilken tid da skøde bliver at meddele. Køberen svarer renter fra 1 november d. a. af den ikke betalte del af købesummen a. 4½ er fire og en halv procent årlig indtil betaling er sket. Jeg Otto Hering køber som min moders befuldmægtigede og på hendes vegne den herom handlede jordlod og forpligter min moder Ane Katrine Hering til kontant at afgøre købesummen med 3000 kr. er tre tusinde kroner til de i denne kontrakt 6 post fastsatte betalingsterminer. Til bekræftelse under vore navnes underskrift Søndergårde den 30 oktober 1876 Jeppe Jensen Otto Peder Hering I afdrag på købesummen er af Køberinden i dag betalt 1200 kr. er tolv hundrede kroner for hvis modtagelse såvelsom for 1½ måneds renter med 15 kr. 19 øre er femten kroner og nitten ør, hermed kvitteres Aalsbo den 11 december 1876 Jeppe Jensen Renter for halvåret til 11 juni 1877 modtaget med 33 kr. 75 øre er tre og tredive kroner og fem og halvfjerds øre, hvorfor kvitteres Søndergårde den 7 juni 1877 E. Selmer Rest købesummen 1500 kr. er femten hundrede kroner og et halvt års rente heraf 33 kr. 75 øre er tre og tredive kroner og fem og halvfjerds øre modtaget af Hr. Hering hvorfor herved kvitteres Søndergårde den 12december 1877 For Jeppe Jensen E. Selmer

9 Skøde Underskrevne Husmand Jeppe Jensen i Aalsbo gør vitterligt, at da Enkefru Ane Katrine Hering af Gillebro mølle har fyldestgjort bestemmelserne i den forestående mellem os under 30 oktober 1876 oprettede købekontrakt om hende af mig solgt jordlod på Aalsbo bys mark i Rørup sogn, og da hun navnlig overensstemmende med købekontraktens bestemmelser har betalt mig den akkorderede købesum med 3000 kr. er tre tusinde kroner, så tilskøder jeg herved Fru A. K. Hering den hende solgte jordlod, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 10 januar d. a. under matr. nr. 22b Aalsbo for hartkorn 2 skp. 1 fjk. 2½ alb. gammelskat 4 kr. 28 øre og som jeg fraskriver mig al lod og del i samme, således overdrager jeg Køberinden den til forening med hendes ejendom Gillebro mølle med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg selv har ejet den ifølge Stamhuset Erholm og Søndergårdes skøde af dags dato. I vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende påhviler der den solgte jordlod ifølge Indenrigsministeriets foranførte resolution, en årlig afgift af 1 11/12 fjk. rug 2 ¼ fjk. byg og 1 11/12 fjk. havre til hver tiendepart Jagtretten på jordlodden tilhører Stamhuset Erholm og Søndergårde for et tidsrum af 10 år fra 10 oktober 1876 Til bekræftelse under mit navns underskrift p. t. Søndergårde den 24 december 1877 til vitterlighed Jeppe Jensen E. Selmer Rasmus Pedersen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 3 januar d. a. vides fra Amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre Fyns Stiftsamt den 25 marts 1878 Heltsen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 1ste juni 1878 og indført i pantebogen nr. 10 fol 183 Parcelkort forevist Lendrup Stempel 10 kr. 15 øre Skøde. Underskrevne Husejer og Murer Jeppe Jensen i Aalsbo gør vitterligt at jeg hermed sælger og afstår det mig efter skøde af 24 febr tinglæst 1 juni 1878, tilhørende hus med have i Aalsbo Rørup sogn, matr. nr. 22a af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 34 øre til min søn, Snedker Jens Jacob Jensen af Aalsbo, hvem jeg overdrager denne min ejendom med de rettigheder og herligheder byrder og forpligtelser, hvormed jeg efter det forannævnte skøde selv ejer det på følgende vilkår 1) Køberen overtager den på ejendommen hæftende gæld, stor 300 kr. til Sognefoged Anders Bang i Aalsbo og svarer renter af denne fra 11 dec 1888 Så længe jeg og min hustru Johanne født Jacobsen lever forbeholdes os udelukkende brug af

10 1. De tvende af os fortiden beboede værelser og et rum under trappen, såvelsom indgang til værelserne gennem entreen 2. Staldplads i udhuset til en ko og fornøden plads til vor nødvendige ildebrændsel 3. Den halve have efter den trufne aftale med deri værende træer og 4. skal han så længe vi leve årlig uden betaling levere os 6000 er sekstusinde stk. tørv af almindelig størrelse og godhed indsat i det for os bestemte tørverum Skulle Jens Jacob Jensen få i sinde at overdrage huset til andre, førend min hustru og jeg er døde, hvilket står ham frit, men med forbehold af den af os reserverede beboelse, have, staldplads og tørv, er han forpligtet til endvidere kontant at udbetale os 500 kr. fem hundrede kroner, hvorover vi frit kunne disponere. # # Jeg Jens Jacob Jensen erkender at have på de foranstående betingelser købt huset matr. nr. 22a Aalsbo og have vi begge til bekræftelse heraf underskrevet dette skøde. Da der ingen egentlig købesum er svaret anslå vi på tro og love værdien af det solgte til 1500 kr. er femten hundrede kroner. Aalsbo den 3 marts 1889 Murer Jeppe Jensen Jens Jacob Jensen Til vitterlighed E. Selmer Johan Rasmussen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 9 marts 1889 og indført i pantebogen nr. 14 fol 409 F. E. Langkilde Stempel 1 kr. 15 øre Skøde. Underskrevne Gårdejer Hans Nielsen Buch. Af Aalsbo, sælger, skøder og endelig overdrager herved til Snedker Jens Jacob Jensen af Aalsbo en parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 9 af Aalsbo by, Rørup sogn, hvilken parcel ifølge Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 10 ds. er skyldsat under matr. nr. 9 c af fornævnte by og sogn for hartkorn 0 ¾ alb., men ikke tildelt noget vederlag for tiende eller småredsel. Og da køberen har betalt den akkorderede købesum 175 kr. og overtaget parcellen og forpligtet sig til fremtidig at betale alle af denne gående skatter og afgifter, så skal den nævnte parcel herefter tilhørere ham med de samme rettigheder og byrder hvormed den hidtil har tilhørt mig som del af min samlede ejendom og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Retsanmærkning om de min ejendom påhvilende servitutter frafaldes. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse på Ulvsrod, den 25 maj 1911 H. N. Buch. Til vitterlighed : J. Jørgensen J. Sørensen. Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af 10 maj 1911 påhviler der matr. nr. 9 c af Aalsbo by, Rørup sogn, 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. ¾ alb. hartkorn. På ejendommen hviler der ingen skatterestance til Amtstuen.

11 Vurderingssum for den samlede ejendom kr. Assens, den 29 maj Hviid. Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 8/ og indført i pantebogen no. 26 fol 185 Esmann / J. Jørgensen Matr. nr. 22a 9c Aalsbo by Købers bopæl. Rørup sogn Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Stempel 2 kr. 00 øre Udskrift Af Skiftebogen for Middelfart Købstad m. v Nr. 223/ Snedkermester Jens Jacob Jensen af Aalsbo, død 22 november år gammel. År 11936, den 24 december fremlagdes sålydende begæring af november d. a. Til Skifteretten i Middelfart. I forbindelse med tidligere anmeldelse om, at min mand, Snedkermester Jens Jacob Jensen af Aalsbo, den 22 november d. a. er afgået ved døden, 73 år gammel, tillader jeg underskrevne, Enkefru Hansine Jensen mig hermed at meddele, at afdøde med hvem jeg levede i sædvanligt formuefællesskab ej har efterladt andre livsarvinger end 2 fællesbørn af ægteskabet : 1. Snedkermester Johannes Jensen, Aalsbo, 2. Fru agnes Andersen, Odense for hvilken sidst nævnt der foreligger arveafkald. I henhold hertil skal jeg meddele, at jeg ønsker at forblive hensiddende i uskiftet bo med nævnte fællesbørn af ægteskabet. Johs. Jensen Aalsbo den november 1936 Begæringen toges til følge og Enken hensidder herefter i uskiftet bo. Der fremlagdes boopgørelse. Karl Andersen, / Fm. Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren i Middelfart Købstad m. v. Den 12. november 1942.

12 J. Bondesen Nærværende skifteudskrift bedes lyst som adkomst for Enken Hansine Magdalene Jensen på den hendes afdøde mand tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 22a og 9c af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 2½ alb. og 1 ¼ alb. Med hensyn til pantegæld og servitutter påhvilende ejendommen henvises til dens blad i tingbogen. Aarup, den 23 nov For vedkommende : C. Andersen, Sagfører, Aarup. Omhandlede ejendom er pr. 1/ under reg. Nr. 111 vurderet til ejendomsskyld kr. heraf grundværdi 500 kr. Det bortskødede areal er ikke noteret som del af en samlet fast ejendom. Fradragsbeløbet i henhold til 5, 2 stk. i lov af 20 maj 1933 om grundstigningsskyld udgør kr. 0. Assens Amtstue, den 24 novbr A. Jensen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. torsdag den 26 novbr O. S. Kjær./ Fm. Matr. nr. 22a, 9c Aalsbo by Købers bopæl. Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Stempel 38 kr. 50 øre Endeligt Skøde Underskrevne Enkefru Hansine Magdalene Jensen, født Hansen, af Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Snedkermester Johannes Jephard Jensen af Aalsbo, den mig som hensiddende i uskiftet

13 bo efter min afdøde mand, Snedkermester Jens Jacob Jensen, tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 22a og 9c af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 2 ¼ alb. og 1 ¼ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde og alle installationer af enhver art. Under overdragelsen er endvidere indbefattet følgende snedkermaskiner og værktøj, nemlig 1 båndsav. 1 drejebænk, 1 elektromotor, 3 høvlebænke og forskellige håndredskaber, dog forbeholder Sælgerinden sig sit private indbo. Det solgte overdrages i det hele, som det er og forefindes, og som det allerede er taget i besiddelse af køberen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår. 1. Det solgte overtages straks af køberen, og han udreder alle fremtidige gående skatter og afgifter af enhver art. De overdragne bygninger står fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, således at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. 2. Som vederlag for overdragelsen forpligter køberen sig ved sin underskrift herpå til uden ansvar for sælgeren at overtage til fremtidig forrentning og amortisation, således at han betaler hele terminsydelsen i 11 december termin d. a. den ejendommen påhvilende prioritetsgæld til. 1. Fyns Kreditforening, oprindeligt kr. i 2 prioriteter på henholdsvis kr. og , men nu uden aflysning nedbragt til. kr ,96 forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, og 2. Vends m. fl. Herreders Landbo Spare og Lånekasse i Nr. Aaby, stor ,00 til vekslende rente, samt ved at han ligeledes uden ansvar for sælgeren overtager og berigtiger den ejendommen vedrørende restinstallationsgæld, stor 200,00 I alt kr ,96 3. Som yderligere vederlag forpligter køberen sig ved sin underskrift herpå sig og efterfølgende ejere af den overdragne ejendom til at yde Sælgerinden, så længe hun lever frit ophold i den overdragne ejendom i hvilken anledning, der overlades hende til hendes udelukkende brug 2 værelser i ejendommens stuehus, som ejeren er forpligtet til stedse at renholde, vedligeholde og forsyne med varme of lys efter sælgerindens ønske. Sælgerinden har i øvrigt ret til frit at færdes overalt i den overdragne ejendom både ude og inde. Endvidere yder ejeren Sælgerinden omhyggelig pleje og pasning navnlig i sygdoms og svagelighedstilfælde, ligesom han sørger for, at der bliver hentet læge og medicin, når Sælgerinden ønsker det, eller hendes helbredstilstand kræver det, men udgiften hertil er køberen uvedkommende. Endelig er ejeren forpligtet til at yde Sælgerinden god og forsvarlig kost af samme slags, som han og familie nyder, således at hun vælger, om hun vil indtage sine måltider ved ejerens bord eller i sine værelser, men som vederlag for kosten, er Sælgerinden pligtig at yde ejeren et efter de til enhver tid gældende forhold passende vederlag. Skulde Sælgerinden blive ked af opholdet på ejendommen, er hun når som helst berettiget til at flytte derfra, og ejeren skal da i stedet for de fornævnte ydelser yde hende kontant enten 300 kr. skriver trehundrede kroner årlig, der betales kvartårsvis forud, første gang samtidig med fraflytningen og erlægges kontant og skadesløst på sælgerens bopæl, eller en gang for alle kr. skriver et tusinde femhundrede kroner, der forfalder til betaling senest 1 måned efter fraflytningen. I tilfælde af, at ejeren vælger den førstnævnte fremgangsmåde, skal Sælgerinden dog, hvis han nogensinde udebliver mere end 8 dage udover forfaldstid med forfaldne ydelser, være berettiget til at forlange i stedet for at få udbetalt

14 det kontante beløb een gang for alle kr. der forfalder til betaling, så snart ejeren har misligholdt sine forpligtelser og uden afkortning af nogen del af de af ejeren tidligere erlagte beløb. Som sikkerhed for Sælgerindens rettigheder ifølge nærværende bestemmelse meddeler køberen hende herved panteret i den overdragne ejendom med alt lovligt tilbehør med prioritet næst den foran nævnte prioritetsgæld, oprykkende efterhånden som denne nedbringes i henhold til indholdet af de derfor udstedte pantebreve, og bliver nærværende skøde derfor af hensyn hertil tillige at tinglyse som pantstiftende. 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgerinden erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. Køberen indtræder i et og alt i Sælgerindens rettigheder og pligter overfor elektricitetsforening. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse såvel som ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Medunderskrevne Johannes Jephard Jensen tiltræder herved som køber foranstående skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidig og skadesløst at opfylde, og idet jeg navnlig også herved meddeler min moder den foran beskrevne panteret og i denne anledning begærer nærværende skøde lyst tillige som pantstiftende. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den faste ejendom i handel og vandel til kr. og værdien af det medfulgte løsøre til 400 kr.. Endvidere ansætter vi på tro og love kapitalværdien af Sælgerindens rettigheder ifølge foranstående post 3 til 400 kr. årlig eller i alt da hun er født den 3 december 1866 til kr Købers hustru meddeler samtykke til den skete pantsætning. Aalsbo, den 22 novbr Hansine Jensen Karla Jensen J. J. Jensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes E. Andersen Sagfører, Aarup Idet skøde bedes lyst tillige som pantstiftende for de Sælgerinden tillagte aftægtsrettigheder oplyses, at den pantsatte ejendom kun tjener til bolig for ejeren med familie og værksted til brug i hans snedkervirksomhed, således, at ejendommen ikke falder ind under loven om begrænsningen af adgang til tinglysning af gæld på fast ejendom. Aarup, den 25 november Som anmelder : C. Andersen Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. torsdag den 25 novbr O. S. Kjær. /Fm. Matr. nr. 22a, 9c Aalsbo by Købers bopæl : Rørup sogn Anmelderens navn og bopæl : Naturfredningsnævnet for

15 Snedker Jensens værksted Matr. nr. 22a Assens Amtsrådskreds. Stempel 1 kr. 50 øre Skifteretsattest. Det attesteres herved, at fru Karla Jensen, Aalsbo, hensidder i uskiftet bo efter sin den 25 maj 1953 afdøde ægtefælle Snedkermester Johannes Jephard Jensen, Aalsbo med fællesbarnet fru Else Marie Jephard Hansen, f. Jensen, Overgade 9, Odense Skifteretten i Middelfart, den 1 juli 1955 Grundtvig Poulsen / cst. Foranstående skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Enken Karla Jensen, Aalsbo på ejendommen matr. nr. 22a og 9c Aalsbo by, Rørup sogn. Assens, den 5 august For vedkommende Vagn Olsen Fm.

16 Forannævnte ejendom er under løbe nr. 127 pr. 1/ vurderet til ejendomsskyld kr ,00 heraf grundværdi.. 900,00 fradrag for forbedringer. 0,00 afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27 maj 1950 om grundstigningsskyld udgør 0,00 Ejendommen, der hverken udgør en landbrugsejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Assens Amtstue, den 5 august P. Thomsen / Fuldmægtig. Indført i dagbogen for retskreds nr 43 Middelfart Købstad m. v. den 6 aug Erik Hansen Matr. nr. 9c og 22a Aalsbo by Købers bopæl : Horne. Stempel 86 kr. 00 øre Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl Sagfører C. Andersen Aarup. Betinget Skøde Underskrevne fru Karla Jensen, Aalsbo, sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Tømrer Svend Aage Jensen, Horne, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 9c og 22a Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 1 ¼ alb. og 2 ¼ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur indmuret gryde samt alle elektriske ledninger og installationer. Under overdragelsen er endvidere indbefattet 1 pudsemaskine med motor, 1 afkortningssav, 1 tykkelseshøvl, 1 kombineret høvl og boremaskine, 1 smergelsten, 1 gammel fræser, 1 båndsav. 1 drejebænk, 2 elektromotorer samt alt sælgeren tilhørende håndværktøj. Det solgte overdrages i det hele køberen, således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, hvorved bemærkes, at køberen er gjort bekendt med, at der for 5 6 år siden har været svampeangreb i forskellige gulve i stuehuset, at der muligt er løbesod i skorstenen, og der er en utæthed i taget ved skorstenen. Sælgeren påtager sig intet som helst ansvar for nogle af disse mangler eller for andre mangler af nogen art. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 11 december 1955, men det solgte står allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 11 december 1955 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3.

17 Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver totito tusinde kroner, der berigtiges ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 11 december 1955 at regne forrente den ejendommen påhvilende prioritetsgæld : 1. Fyens Kreditforening, oprindeligt stor 1.600,- kr. uden aflysning nedbragt til pr. 11/ kr. 203,00 til 3½ 5 p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. 2. Vends m. fl. Herreders Landbo Spare og Lånekasse, oprindelig stor 3.000,- kr. uden aflysning nedbragt til ,00 til vekslende rente og med stipuleret afdrag. b. samtidig med overtagelsen og udstedelse af endeligt skøde, betaler kontant og skadesløst, uden renter ,00 c. overdrager til sælgeren eller ordre i stk. personautomobil, Opel Olympia, årgang 1938, hvorved anses berigtiget ,00 køberen indestår for, at nævnte automobil er repareret for over 3.000,- kr. for ca. ½ år siden, og at automobilen siden hovedreparation af motoren har gået ca km. Automobilen er i øvrigt, så vidt køberen bekendt, i fin orden. d. samtidig med udstedelse af endeligt skøde udsteder pantebrev til sælgeren for resten 4.297,00 af indhold som nedenfor nærmere fastsat. I alt købesum kr ,00 4. Det pantebrev, som køberen i henhold til foranstående skal udstede til sælgeren, skal indeholde bestemmelse om, at der for den skyldige kapital skal udstedes pantebrev med oprykkende prioritets panteret i den overdragne ejendom med tilbehør næst fornævnte prioriteter, samt næst yderligere pantebrev til Aarup Bank indtil 8.000,- kr. til vekslende rente og med stipuleret afdrag, således som dette fastsættes af banken, at kapitalen forrentes med 6% p. a. rente fra den 11 december 1955 at regne, at kapitalen afdrages med 215,- kr. i hvert 11 juni og 11 december termin, første gang 1 11 december termin 1956 og kapitalen i øvrigt henstår uopsigelig fra kreditors side indtil den således er afviklet, hvilken uopsigelighed dog ikke skal gælde i tilfælde af ejerskifte, der bevirker, at hele den skyldige kapital straks er forfalden til betaling. 5. Sælgeren er berettiget til at forblive boende i lejligheden samt til at benytte garagen vederlagsfrit indtil den 11 december Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet oh hvorved navnlig bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er bebyrdet med dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ ( påhviler matr. nr. 22a ). Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 7. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og det endelige skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og ved pantebrev til sælgeren betales af køberen alene

18 Medunderskrevne Svend Aage Jensen, tiltræder herved som køber foranstående betingede skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Sælgeren erklærer på tro og love, at hun som enke er ugift. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne faste ejendom i handel og vandel til ,- kr. og værdien af de medfulgte maskiner til 5.000,- kr. p. t. Aarup, den 29 oktober Svend Aage Jensen Karla Jensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget i overensstemmelse med foranstående betinget skøde, gøres dette herved endeligt og ubetinget. Aalsbo, den 21 december 1955 Karla Jensen Underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed bevidnes. Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 27 dec Erik Hansen Matr. nr. 9c og 22a Aalsbo by Købers bopæl : Anne Maries Alle 2 Rørup sogn Fruens Bøge Stempel 259 kr. 60 øre. Anmelder : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Tømmermester Svend Aage Jensen, Aalsbo pr. Gelsted, sælger overdrager og endelig skøder herved til Tømmermester Erik Kaae Pedersen, Ane Maries Alle 2, Fruens Bøge, den mig ifølge skøde, tinglyst 27/ , tilhørende ejendom skyldsat under matr. nr. 9c og 22a, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 1 ¼ alb. og 2 ¼ alb. med påstående bygninger og disses mur nagelfaste tilbehør af enhver art, derunder centralvarmeanlæg, alle elektriske ledninger og installationer og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er indbefattet den af sælgeren hidtil drevne forretning og alle til denne forretnings udøvelse hørende, i værkstedet værende maskiner med tilbehør samt 2 høvlebænke, hvorimod sælgeren forbeholder sig alt håndværktøj. Et parti dørtvinger og skruetvinger er ligeledes forbeholdt af sælgeren, men udlånes vederlagsfrit til køberen i 5 år fra overtagelsesdagen, mod at han i samme tidsrum overlader F. D. F. Aalsbo afdeling et nærmere aftalt lokale i

19 ejendommen til mødelokale. Endelig medfølger den i ejendommen værende telefon, Gelsted nr. 29, således som køberen kan enes herom med telefonselskabet. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, hvorved bemærkes, at køberen er gjort bekendt med, at en del af savværket er beliggende på tredjemands grund, efter tilladelse fra denne. Skulle pågældende tredjemand kræve betaling for nævnte afbenyttelse af grund, skal sælgeren betale dette. Køberen er endvidere gjort bekendt med, at der er svamp i køkkengulvet. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 1 maj 1960, men det solgte står allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 maj 1960 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3. Købesummen er aftalt til kr. skriver s e k s t i t o t u s i n d e k r o n e r, der er berigtiget ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 1 maj 1960 at regne forrente den ejendommen påhvilende prioritetsgæld. 1. Fyens Kreditforening.. kr ,00 til 5 % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar 2. Vends m. fl. Herreders Landbo Spare og Lånekasse stor ,00 til vekslende rente og at afdrage med 100,- kr. halvårlig. 3. A/S Banken for Aarup og Omegn, oprindelig stor kr., uden aflysning nedbragt til ,00 til vekslende rente og at afdrage med 175,- kr. halvårlig. b. samtidig hermed har betalt kontant ,00 c. samtidig hermed har udstedt pantebrev til sælgeren resten ,00 af indhold som aftalt I alt Købesum kr ,00 4. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter overfor elektricitetsværk. 5. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved navnlig bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er bebyrdet med dokument angående bygningsafstand fra byvej ( påhviler 22a lyst 16/ ) Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 6.

20 Sælgeren er uberettiget til, i et tidsrum af 10 år fra overtagelsesdagen at regne, i Aalsbo og indenfor en omkreds af 15 kilometer ( luftlinie ) fra den overdragne ejendom at drive eller være direkte eller indirekte interesseret i en virksomhed, der kan konkurrere med den overdragne. I overtrædelsestilfælde er køberen eller efterfølgende ejere af den overdragne forretning berettiget til at nedlægge fogedforbud mod den konkurrerende virksomhed og sælgeren pligtig til skadesløst at erstatte køberen eller efterfølgende ejer ethvert tab denne måtte lide ved misligholdelsen. 7. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og ved pantebrev til sælgeren betales af køberen alene Medunderskrevne, Erik Kaae Pedersen, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig. Ligeledes underskrevne, sælgers hustru, samtykker i afhændelsen. Af hensyn til stempel og gebyr beregningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne ejendom i handel og vandel til kr ,- kr. og værdien af det medfulgte løsøre til kr ,- Der er ikke beregnet særskilt vederlag for goodwill af den overdragne forretning. p. t. Odense, den 3 maj Som sælger : Som køber : Svend Aage Jensen Erik Kaae Pedersen Ester Jensen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 12 maj 1960 Erik Hansen Matr. nr. 9c og 22a Aalsbo by Rørup sogn Stempel 916 kr. 70 øre. Købers bopæl : Østergade 10 Bramming Anmelder Sagfører cand. jur. Thøger Hj. Jensen Middelfart Betinget Skøde Underskrevne Tømmermester Erik Kaae Pedersen, Aalsbo, Gelsted, erkender herved at have solgt og forpligter mig til ved endeligt skøde at overdrage til medunderskrevne Tømmermester Svend Aage Madsen, Østergade 10, Bramming, den mig tilhørende, Aalsbo pr. Gelsted, beliggende ejendom, som er skyldsat under

21 Matr. nr. 9c Aalsbo by, Rørup sogn, af htk. 1 ¼ alb. Matr. nr. 22a 2 ¼ og af areal i henhold til forevist matrikelkort henholdsvis 660 m2 og 922 m2 med derpå værende bygninger, disses jord mur og sømfaste dele og øvrige tilbehør ( støbegods og alle installationer herunder indbefattet ) I handelen medfølger endvidere el komfur, el ovn samt køleskab ( indbygget ). I handelen medfølger endvidere fjernsynsantennen og gulvtæppet i stuen samt en langtømmersav med motor. Jeg forbeholder mig således at medtage samtlige maskiner med motorer i værkstedet bortset fra fornævnte langtømmersav. Der medfølger intet varelager. Telefonen medfølger ikke. De nærmere vilkår er følgende : 1. Overdragelsen sker med alle de samme, såvel almindelige som særlige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har været ejet, hvorved bemærkes, at den er behæftet med servitut angående : Bygningsafstand fra bivej, vedr. 22a, lyst 16/ , og idet på tro og love erklæres, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovpligtig grund. Overdragelsen sker i øvrigt i den stand, hvori ejendommen er og forefindes og af køberen er besigtiget og godkendt, idet køberen er gjort bekendt med, at der har været svamp i køkkengulvet. 2. Overtagelsen finder sted den 15 marts 1966, hvilken dato tillige danner skæringsdag for alle skatter og afgifter, såvel som indtægter af ejendommen. Denne henligger fra og med i dag at regne for køberens regning og risiko i ildsvådestilfælde, således at køberen til anordningsmæssig anvendelse hæver assurancesummen for bygningerne, der i henhold til police nr. 22 med Landbygningernes Almindelige Brandforsikring er fuldværdiforsikrede med beregningsgrundlag kr , Købesummen er aftalt til kr ,30, hvilke n i t i s e k s t u s i n d e f i r e h u n d r e d e o g s e k s t i t o k r o n e r 30 øre skal berigtiges på følgende måde : a. køberen forpligter sig til, uden ansvar for mig at indfri eller overtage til forrentning fra og med den 15 marts 1966 at regne, den på ejendommen hvilende gæld til : 1. Østifternes Kreditforening, opr kr. til 7 % rente og 1.804,00 i halvårlig ydelse ( nr. 227 t ) nu uden aflysning i tingbogen nedbragt til kr ,30 2. Østifternes Land Hypotekforening opr kr. til 7 % rente og 750,00 i halvårlig ydelse ( nr. 8 l 5454 ) nu uden aflysning i tingbogen nedbragt til ,00 b. kontant betales senest den 15/ ,00 skadesløst uden renter c. for restkøbesummen herefter ,00 udsteder køberen pantebrev til mig eller ordre til 7 % om året og 300 kr. i halvårlig afdrag fra og med den 11 juni 1966 med oprykkende prioritet næst fornævnte lån, uopsigeligt fra kreditors side bortset fra misligholdelse indtil den 11 juni 1976 også ved ejerskifte mod et ekstraordinært afdrag ved hvert på halvdelen af den til den tid værende restgæld. Købesum i alt kr ,30 ========

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850 Matr. nr. 21a Aalsbo by Rørup Fæstebrev 9/9 1827 Jens Pedersen d. 17/6 1828 Sophie Pedersdatter f. 1770 d. 1/1 1850 Fæstebrev 8/10 1829 + Hans Jørgensen Maren Jørgensdatter f. Aalsbo 1801 d. 11/5 1854

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere