Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse"

Transkript

1 Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

2 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E. Forsvarlig økonomisk forvaltning... 5 F. Revision... 5 G. Afrapportering... 5 H. Projektændringer... 6 I. Rettigheder... 6 J. Tilskud fra anden side... 6 K. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud... 6 L. Indberetning til SKAT... 7 M. Moms... 7 N. Krav om yderligere oplysninger om projektet... 7 O. Formidling... 7 P. Overholdelse af andre regler... 7

3 3/7 A. Indledning 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål, hovedaktiviteter og milepæle. 2. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med: Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Bekendtgørelse nr. 234 af 16. marts 2010 om støtte under fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). B. Budget 3. Tilskuddet kan kun anvendes til projektrelevante omkostninger, der er afholdt og betalt i den godkendte projektperiode. Udgifterne skal være afholdt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen (inkl. hovedaktiviteter og milepæle) og det godkendte projektbudget. 4. Omdisponeringer på mindre end 10 % på en godkendt udgiftspost kræver ikke forhåndsgodkendelse, når den ligger inden for den samlede budgetramme. 5. Omdisponeringer mellem de godkendte udgiftsposter, som er på mere end 10 % af en udgiftspost, kan kun finde sted efter Erhvervs- og Byggestyrelsens accept heraf. Såfremt omdisponeringen er på mindre end kr. på en godkendt udgiftspost kræver den ikke forhåndsgodkendelse, når den ligger inden for den samlede budgetramme. 6. Overskridelser af den samlede budgetramme samt nye budgetposter, der ikke på forhånd er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, kan ikke medtages som støtteberettiget omkostning. C. Regnskab 7. Regnskaberne skal opdeles på samme udgiftsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet. 8. Perioderegnskaberne skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest halvanden måned efter hver periodes udløb. 9. Slutregnskabet, som er et samlet afsluttende regnskab for projektet, skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest tre måneder efter projektperiodens udløb. 10. Regnskaber fra projektets samarbejdspartnere skal dokumenteres til projektholder, som er ansvarlig for at udarbejde et fælles konsolideret regnskab. 11. Lønudgifter for interne timer kan maksimalt beregnes som den faktiske timeløn ganget med det antal timer, der er anvendt på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn divideret med Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte ud-

4 4/7 gifter til pension, egen betalt pension (hvis den indgår i grundlønnen og er ferieberettiget), ATP og overenskomstmæssige tillæg. 12. Medarbejdere på projektet skal løbende udarbejde et timeregnskab, som viser tidsforbrug på de udførte arbejdsopgaver og aktiviteter. Opgørelsen for perioden skal godkendes af medarbejderens chef. Forslag til timeregistreringsskema er vedlagt. 13. Indirekte omkostninger (overheads) kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 20 % af den direkte løn. Det er kun procentandelen, der skal medtages i regnskabet og ikke enkeltposter for el, vand, varme, forsikring, husleje, kontorhold mv. 13a. I det omfang det drejer sig om små private virksomheder med under 50 ansatte, kan det være aftalt i forbindelse med tilsagnsskrivelsen, at der medregnes faktiske overheadomkostninger på op til 50 % af lønudgifterne. I de tilfælde skal der forefindes dokumentation for de overheadomkostningerne. 14. Projektets omkostninger og indtægter skal bogføres på særskilte konti. Omkostningerne i regnskabet skal opgøres netto, dvs. efter fradrag af eventuel rabat, bonus, indtægt ved salg af tilskudsfinansierede materialer, udstyr eller andre aktiver (herunder immaterielle). 15. Regnskaber skal attesteres af projektets projekt- og regnskabsansvarlige personer. Regnskaber for tilsagn med krav om revisorerklæring, jf. vilkår 22, skal endvidere attesteres og revideres af revisor, og revisorerklæringen udfærdiges i henhold til den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnsbrevet. D. Udbetaling af tilskud i projektperioden 16. Tilskud udbetales årligt bagud i projektperioden med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet. Tilskud udbetales på grundlag af statusrapport samt regnskab, der dokumenterer faktiske bogførte, godkendte, og betalte støtteberettigede omkostninger. 17. Udbetaling af tilskud sker efter, at udbetalingsanmodning, regnskab og statusrapport er modtaget og godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 18. Tilskud udbetales til én part i projektet, der her omtales som projektholder. Projektholder modtager og administrerer bevillingen på vegne af det samlede projekt. 19. Tilskuddet udbetales til projektholders konto i et pengeinstitut. Projektholder sørger for at videresende dele af tilskuddet til projektets samarbejdspartnere i overensstemmelse med den fordeling af tilskuddet mellem parterne, der fremgår af det godkendte regnskab. Såfremt de fastsatte milepæle ikke overholdes, forbeholder Erhvervs- og Byggestyrelsen sig ret til at reducere i tilskuddet. Erhvervsog Byggestyrelsen forbeholder sig denne ret, hvis der er sket et overfor-

5 5/7 brug/underforbrug i forhold til projektbudgettet, samt hvis det vurderes, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de forudsatte rammer. 20. Den sidste del af tilskuddet (minimum 15 % af tilsagnet) udbetales først, når projektet er afsluttet, og der foreligger et underskrevet, samlet, afsluttende regnskab, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har godkendt. Regnskabet skal være vedlagt en revisorpåtegning og slutrapport. E. Forsvarlig økonomisk forvaltning 21. Projektholder og samarbejdspartnere har pligt til at udvise forsvarlig økonomisk forvaltning. For at dokumentere dette, skal projektet derfor i relevant omfang indhente flere tilbud på underleverancer, der skal anvendes i projektet. Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation skal overholdes. F. Revision 22. Perioderegnskaber og slutregnskab med anmodning om udbetaling af kr eller derover skal revideres og attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnsbrevet. Dette gælder også ved anmodninger om mindre udbetalinger, når disse akkumuleret overstiger kr For statsinstitutioner underlagt Rigsrevisionens revisionskompetence skal perioderegnskaber og slutregnskab alene vedlægges en erklæring fra projektholders ledelse. Der skal anvendes den ledelseserklæringsskabelon, som er vedlagt tilsagnsbrevet. 23. Skifter projektet revisor i projektperioden, er det projektholders pligt straks at underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen. G. Afrapportering 24. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal projektholder årligt eller halvårligt, hvis dette er aftalt, sende en statusrapport (sammen med perioderegnskabet) til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Statusrapporten skal indeholde: en status for projektets gennemførelse i den pågældende periode en beskrivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold til det accepterede tilsagn og en opfølgning på projektplanen en opgørelse af projektets effektmål regnskab for de afholdte og betalte støtteberettigede projektomkostninger i perioden opdelt på samme udgiftsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet, budget for de næste perioder samt en opgørelse vedrørende finansieringen. 25. Senest tre måneder efter afslutningen af projektet skal projektholder indsende en underskreven slutrapport (samt et revisorpåtegnet regnskab) til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Slutrapporten skal: beskrive forløbet i projektet og sammenholde forløbet med projektets oprindelige formål og hovedaktiviteter dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn beskrive et samlet afsluttende regnskab for projektet.

6 6/7 26. Der skal løbende oplyses om projektets effektmål. Oplysningen skal ske i forbindelse med statusrapporten. H. Projektændringer 27. Projektholder skal straks skriftligt underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvis de planlagte aktiviteter forsinkes, eller der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Fonden vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres. 28. Ændring i sammensætningen af projektets partnere skal meddeles til og godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der skal indsendes partnerskabserklæring for nye partnere i projektet (erklæring kan downloades fra Udtrædende partnere skal give meddelelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen herom. 29. Ændringer i projektets stamoplysninger, herunder ændringer af bankoplysninger, skal skriftligt meddeles Erhvervs- og Byggestyrelsen. I. Rettigheder 30. Projektets resultater skal - med mindre andet er aftalt ved projektets start - frit kunne offentliggøres og anvendes af Fornyelsesfonden samt af Erhvervs- og Byggestyrelsen via relevante formidlingsformer fx via fondens hjemmeside. 31. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal orienteres ved tilskudsmodtagers offentliggørelse af projektets resultater. Det skal ved offentliggørelsen fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Fornyelsesfonden. J. Tilskud fra anden side 32. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal straks underrettes, hvis tilskudsmodtager til samme projekt har opnået offentlig støtte som aftalt. Eller hvis tilskudsmodtager opnår anden offentlig støtte udover, hvad der fremgår af ansøgningen. Dette gælder også støtte fra EU-ordninger. Den opnåede støtte kan modregnes i tilskuddet fra fonden. K. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 33. Misligholdelse af vilkårene, kan medføre, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist, og allerede udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt, hvis: ansøgere har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis projektholder eller samarbejdspartnere groft har forsømt deres forpligtelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet, eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og projektplan der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget støtte der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt

7 7/7 forudsætningerne for tilsagn om støtte er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos projektholder eller samarbejdspartnere. L. Indberetning til SKAT 34. Tilskuddet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Erhvervs- og Byggestyrelsen indberetter årligt tilskuddet til SKAT. M. Moms 35. Er tilskudsmodtager momsregistreret, skal projektets indtægter og omkostninger opgøres ekskl. moms. Der ydes ikke tilskud til moms, der kan afløftes. N. Krav om yderligere oplysninger om projektet 36. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til at stille sig til rådighed for Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med fondens opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter - både under og efter gennemførelse af projektet. 37. Erhvervs- og Byggestyrelsen har med henblik på revision, kontrol og evaluering ret til at indhente og gennemgå alle relevante oplysninger (inkl. regnskabsbilag, timeregistreringsskemaer mv. ) om projektet. O. Formidling 38. Projektholder er ansvarlig for, at der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet. P. Overholdelse af andre regler 39. Ved projektets gennemførelse skal gældende lovgivning vedrørende indsamling og behandling af personoplysninger overholdes. Der henvises bl.a. til: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer, og Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning med senere ændringer. Dette indebærer bl.a., at projektholder skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Projektholder må alene foretage behandling af personoplysninger med de formål, som projektholder er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning og tilsagnsvilkårene for at opfylde projektholders dokumentations- og evalueringsforpligtelser.

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere