Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for Grøn Omstilling Grøn Omstillingsfond er sat i verden for at understøtte øget ressourceeffektivisering hos danske virksomheder, flere miljøvenlige løsninger og for at skabe nye grønne arbejdspladser. Fonden har bl.a. mulighed for at støtte etablerede og nye partnerskaber, som bidrager til danske virksomheders grønne omstilling og ruster dem til fremtidens ressourceknappe økonomi. Partnerskaber for Grøn Omstilling skal bidrage til, at netværk af virksomheder i samspil med relevante offentlige aktører fremmer danske virksomheders grønne omstilling inden for væsentlige grønne temaer. Partnerskaberne skal rette sig mod udvikling af nye løsninger og forretningskoncepter. I 2015 har Grøn Omstillingsfond lanceret en åben annoncering efter Partnerskaber for Genfremstilling med ansøgningsfrist onsdag den 8. april Hvad er genfremstilling? Genfremstilling (re-manufacturing på engelsk) kan forklares som en proces, hvor et tidligere solgt produkt eller en komponent tages tilbage og anvendes som input i et nyt produkt, som kan sælges igen som nyt. Genfremstillingsprocessen foregår typisk trinvist og involverer indsamling af den komponent eller det produkt, der bevares og genfremstilles; undersøgelse for fejl og mangler; demontering af produktet; rengøring; udskiftning af slidte komponenter; genmontering; kvalitetstestning; og endelig at produktet bliver solgt og distribueret til brugerne igen. Antallet af trin og rækkefølgen kan variere afhængigt af produktet, der bliver genfremstillet. Genfremstilling ligger tæt op ad andre processer inden for den cirkulære økonomi, der indebærer, at produkter og råvarer bliver brugt mere end en gang, som fx reparation, genbrug, renovering, istandsættelse og genanvendelse. Læs mere om genfremstilling på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Partnerskaber. 3. Partnerskaber for Genfremstilling Et Partnerskab for Genfremstilling, støttet af Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at udløse Danmarks potentiale inden for genfremstilling. Ved at samle centrale aktører inden for en afgrænset branche og få dem til at identificere forretningsmuligheder for genfremstilling inden for relevante værdikæder, skal part-

2 nerskabet bidrage til at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevne i de involverede virksomheder, og samtidig bidrage til at reducere miljøbelastningen fra de involverede industrier. 4. Hvem kan søge? Partnerskaber for Genfremstilling støttet af Grøn Omstillingsfond skal etableres inden for en udvalgt branche, hvor der er danske virksomheder i flere led af værdikæden. Partnerskabet skal bestå af virksomheder/organisationer og kan også inkludere offentlige aktører. 5. Hvad kan der søges om? Partnerskaber for Genfremstilling kan søge om støtte i form af tilskud. Minimum tilskudsbeløb: Der skal som minimum søges om 1,5 mio. DKK. Projektperioden: Et partnerskabsprojekt kan maksimalt have en varighed på 2 år. 6. Hvad skal Partnerskabet? Tilskud fra Grøn Omstilling til Partnerskaber for Genfremstilling skal bidrage til at udløse Danmarks potentiale inden for genfremstilling. Partnerskaber for Genfremstilling skal identificere og understøtte udvikling af nye forretningsområder inden for genfremstilling i en udvalgt branche samt fremme samarbejde om genfremstilling inden for relevante værdikæder i branchen. Det kan fx være gennem tilskud til konkrete projekter og gennem facilitering af samarbejde mellem virksomheder (fx om materialer i produkter og produktdele, demonteringsvejledninger, specifikationer eller lignende). Derudover kan partnerskabet afdække behovet for certificering og standarder i forhold til at fremme genfremstilling inden for branchen eller udvalgte værdikæder. I forlængelse heraf kan partnerskabet eksempelvis bidrage til at udvikle konkrete standarder for branchen, som kan ligge til grund for udvikling af genfremstillingsområdet. Såfremt partnerskabet støder på væsentlige barrierer for at udbrede genfremstilling i branchen, skal partnerskabet bidrage til at kortlægge disse barrierer. I dette arbejde skal partnerskabet samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriets og Miljøministeriets task-force for øget ressourceeffektivitet. Endelig skal Partnerskaber for Genfremstilling bidrage til vidensdeling af partnerskabets resultater inden for branchen, relevante værdikæder og den bredere offentlighed. 7. Ansøgningsproces Partnerskaber, som ønsker at søge om tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal udfylde et ansøgningsskema samt et partnerskabsbudget (Grøn Omstillingsfonds ansøgnings- og budgetskema skal anvendes). Budgetskemaet og en vejledning til at udfylde skemaet finder du på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Partnerskaber. Side 2 af 9

3 I skal indsende ansøgning og budget, så de er Erhvervsstyrelsen i hænde senest onsdag den 8. april 2015 kl Ansøgningsmaterialet indsendes til Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt, og alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares så klart og udtømmende som muligt. Ansøgningsmateriale, afrapporteringsmateriale mv. indgår i Erhvervsstyrelsens løbende analysearbejde om ressourceeffektivitet og grøn forretningsudvikling. 8. Ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er inddelt i ni punkter, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås hvert enkelt punkt. 1) Partnerskabets projekttitel samt -periode Angiv titlen på partnerskabet samt den periode som partnerskabet skal løbe over. 2) Partnerskabets projektholder og partnerskabskredsen I partnerskabskredsen skal udvælges en projektholder, som er den virksomhed/organisation, der tegner partnerskabet juridisk. Angiv virksomhedsnavn og CVR-nr. for partnerskabets projektholder. Angiv virksomhedsnavn og CVR.-nr. for alle de øvrige virksomheder i partnerskabskredsen. 3) Ansøgt tilskud og samlet projektbudget Det ansøgte tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal minimum være 1,5 mio. DKK. Angiv summen af det ansøgte tilskud samt summen af det samlede budget for partnerskabet. De angivne beløb skal være i overensstemmelse med det projektbudget, som I skal indsende sammen med ansøgningen. 4) Tidligere ansøgninger Hvis Partnerskabet har en igangværende ansøgning eller tidligere har fået tilskud fra offentlige støtteordninger til partnerskabet, skal dette angives. Angiv hvilke(n) offentlige støtteordninger der er ansøgt og eller modtaget tilskud fra samt hvornår. 5) Projektbeskrivelse I projektbeskrivelsen skal I redegøre for partnerskabets overordnede formål, samt hvordan partnerskabet vil bidrage til at fremme genfremstilling i Danmark. Det anbefales, at I i projektbeskrivelsen berører følgende spørgsmål: - Hvilken branche fokuserer partnerskabet på? - Hvordan vil partnerskabet identificere og understøtte udviklingen af nye forretningsområder inden for genfremstilling i den udvalgte branche? Side 3 af 9

4 - Hvordan vil partnerskabet fremme samarbejde om genfremstilling inden for relevante værdikæder i branchen? - Hvordan vil partnerskabet afdække behovet for og evt. bidrage til udvikling af certificering og standarder i forhold til at fremme genfremstilling inden for branchen eller udvalgte værdikæder? Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4 side. Beskrivelsen skal kunne forstås af udenforstående: 6) Målsætninger og projektplan Beskriv partnerskabets konkrete målsætninger og forventede effekter. Grøn Omstillingsfond støtter i en projektperiode på maksimalt to år, men det ses gerne, at partnerskabet fortsætter efter de to år. Det skal stå klart i beskrivelsen af partnerskabets målsætning, hvad resultaterne er, når Grøn Omstillingsfonds projektperiode løber ud. Beskrivelsen af målsætningerne må maksimalt fylde ½ A4 side. Partnerskabet skal have en projektplan, hvori hovedaktiviteter og leverancer er angivet. I ansøgningsskemaet er indsat en skabelon til projektplanen i form af et skema. I skal indsætte partnerskabets hovedaktiviteter og leverancer i skemaet. Projektplanen skal illustrere, hvordan projektet forløber fra start til slut. En hovedaktivitet er en eller flere aktiviteter, der samlet set munder ud i en leverance. En leverance er et konkret resultat af en hovedaktivitet. Leverancer bidrager til, at projektet er i fremdrift og når i mål. Nedenfor skemaet har I mulighed for evt. at uddybe projektplanen. Uddybningen må maksimalt fylde ½ A4 side. 7) Tildelingskriterier og forventede effekter Ansøgninger til Grøn Omstillingsfond vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere af tildelingskriterierne: 1. Nyhedsværdi 2. Miljøeffekt 3. Kompetencer og relevant samarbejdskreds 4. Udviklings- og beskæftigelseseffekter 5. Tilskyndelseseffekt. I ansøgningsskemaet skal I derfor grundigt beskrive, hvordan jeres partnerskab lever op til alle fem kriterier. I skal sandsynliggøre, at partnerskabet kan realisereres på den måde og i det omfang, som I beskriver det, og I skal så vidt muligt underbygge at jeres estimerede effekter er realistiske og realiserbare. Side 4 af 9

5 1) Nyhedsværdi Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der adskiller sig fra eksisterende løsninger på det globale marked og som skaber merværdi for målgruppen. I ansøgningsskemaet skal I beskrive hvordan partnerskabets indsats for at fremme genfremstilling i Danmark er nyskabende. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvilken nyskabende viden om genfremstilling forventer partnerskabet at generere? - Hvordan understøtter partnerskabet udviklingen af nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der er nyskabende ift. eksisterende og evt. konkurrerende løsninger og koncepter? b) Miljøeffekt Der lægges vægt på, at realiseringen af projektet forventes at have målbare miljømæssige effekter. Det kan fx være miljøforbedringer i form af reduktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan partnerskabet vil have en positiv miljøeffekt. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Angiv forventet reduktion i udledning af CO2 eller CO2-ækvivalenter. - Angiv forventet reduktion i anvendelse af ton materialer pr. år. (specificer gerne materialetype(r) - Angiv andre miljømæssige effekter? c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds Der lægges vægt på, at projektansøger har de relevante kompetencer alene eller i kraft af samarbejdspartnere i forhold til at udvikle nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling. I ansøgningsskemaet skal I beskrive de enkelte partneres kompetencer, samt hvilken rolle de skal spille i realiseringen af partnerskabets målsætninger. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvilke virksomheder/organisationer indgår i partnerskabet? - Hvad er rollefordelingen i partnerskabskredsen? - Hvordan skal de enkelte partnere bidrage til at realisere partnerskabet målsætninger? d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter Udviklingen af de nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der ydes tilskud til, skal bidrage til udvikling og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. Der lægges vægt på realiserbarheden af projektet og dets estimerede mål for udvikling og beskæftigelse. I ansøgningsskemaet skal I beskrive projektets udviklings- og beskæftigelseseffekter (tallene skal omfatte alle virksomhederne/organisationerne, der deltager i partnerskabet, samlet set). Beskriv hvordan I er kommet frem til estimaterne og sandsynliggør, hvorfor de er realistiske. For eksempel ved at angive din prissæt- Side 5 af 9

6 ning sammenholdt med konkurrenters prissætning. Det anbefales, at I berører følgende: - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, ved projektets afslutning - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, år 5 efter projektstart - Angiv den forventede stigning i eksport ved projektets afslutning - Angiv antallet af fuldtidsansatte ved projektets afslutning - Angiv antallet af fuldtidsansatte år 5 efter projektstart e) Tilskyndelseseffekt Der lægges vægt på, at der med tilskuddet fra Grøn Omstillingsfond bliver igangsat økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan et evt. tilskud fra Grøn Omstillingsfond vil påvirke partnerskabets realisering, omfang, kvalitet og/eller tidsperspektiv. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvorfor er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond afgørende for igangsættelsen af partnerskabet? - Hvordan er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond med til at hæve ambitionsniveauet eller fremskynde partnerskabets realisering? 8) Vidensdeling Under dette punkt skal I nøje beskrive partnerskabets indsats for at sprede projektets resultater til offentligheden. Det er et krav, at det sker en bred vidensdeling, så resultaterne kommer samfundet, en hel sektor og større værdikæder til gode. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvordan vil partnerskabets sprede viden om partnerskabets resultater til specifikke brancher, relevante værdikæder og/eller den bredere offentlighed? - Hvem er de primære målgrupper for partnerskabets vidensspredning? - Hvilke konkrete initiativer vil blive igangsat for at sprede viden om partnerskabets resultater? - Hvor mange virksomheder/organisationer forventer I at nå gennem vidensspredingsaktiviteterne? 9) Information om projektholder Indsæt nødvendig information om partnerskabets projektholder: Adresse, kontaktperson og regnskabsansvarlige Side 6 af 9

7 9. Budgetskemaet Budgetskemaet er inddelt i en række faner, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås, hvad tilskuddet kan dække, samt hvordan I udfylder hver enkelt fane. 1) Hvad kan tilskuddet dække? De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter til gennemførelse af projektet. Der kan kun gives tilskud til udgifter, som afholdes inden for tilsagnsperioden. Støtteberettigede omkostninger kan eksempelvis være: - Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ) - Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden - Materialer - Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med planlægning og udvikling - Projektrelaterede udgifter til revisor - Projektrelaterede rejseomkostninger Vær opmærksom på, at der kun kan medregnes afskrivningsværdi for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): - Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere - Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen 2) Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Udfyld alle faneblade i budgetskemaet. Første faneblad er partnerskabets totale budget, og det næste er specificering af udgifter. 3) Lønudgifter og indirekte omkostninger (overhead): Som støtteberettigede lønudgifter kan du i budgettet medregne den tid, ansatte i projektet direkte bruger på gennemførelse af projektet, herunder på projektledelse og administration. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de projektansatte. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med timer. Du kan også medtage indirekte omkostninger i form af fællesudgifter, fx el, varme, rengøring, forsikring, kontorartikler, telefon, huslejeudgifter, som kan henføres til projektet, efter en standardsats på 20 pct. af projektets lønudgifter. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. Du skal således opgøre lønudgiften som budgetteret timeløn gange med antal timer, der forventes anvendt på projektet, dvs. 350 kr. x 150 timer = kr. Med den faste sats på 20 pct. i indirekte omkostninger udfyldes kolonnen til indirekte omkostninger herefter med kr. x 20 % = kr. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. Side 7 af 9

8 4) Direkte eksterne omkostninger: Budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, materialer, rejser, udstyr, mv. Beløbet for Eksterne konsulentydelser opgøres som den budgetterede eller aftalte timepris ganget med det forventede eller aftalte antal timer. Den sidste kolonne under Direkte eksterne omkostninger vedrører indtægter, der skal modregnes omkostningerne. Det drejer sig om Eventuel markedsværdi efter projektet afsluttes. Da der er tale om indtægter til projektet, skal beløbene angives med minus foran tallet, således at det fratrækkes de direkte eksterne omkostninger. 5) Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der søges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten kan ikke være over den maksimale støtteprocent for hver af de enkelte hovedaktiviteter. 6) Egen medfinansiering: Her angives hvor meget partnerskabet bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvider. For private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. 7) Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Grøn Omstillingsfond (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Den samlede offentlige støtteandel direkte til partnerskabet kan ikke overstige 75 %. Ark 2: Specificering af udgifter 8) Specificering af udgifter: Du skal her specificere en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er obligatorisk at uddybe: - Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. - Lønudgifter: Antal timer og timepris. - Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer - Større udgiftsposter til rejser - Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har tilføjet nogle under andet i budgetskemaet. - Estimat på markedsværdien af færdig prototype efter projektets afslutning: Specificeringen af posten skal indeholde både omkostningerne ved at anskaffe/fremstille prototypen, som den estimerede markedsværdi/skrotværdi af den færdige prototype efter projektets afslutning. Da disse udgør en indtægt til projektet, skal du fratrække dette i det samlede projektbudget under de direkte eksterne omkostninger. 9) Indsendelse af budgetskema: Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. Side 8 af 9

9 10. Proces for vurdering og prioritering af ansøgninger Grøn Omstillingsfond har et begrænset antal midler til rådighed til den åbne annoncering for Partnerskaber for Genfremstilling. I søger i konkurrence med andre velkvalificerede partnerskaber. Derfor er det ikke sikkert, at I får tilskud fra fonden, selvom jeres partnerskab i vidt omfang lever op til ovenstående tildelingskriterier. Det rådgivende udvalg til Grøn Omstillingsfond vurderer, hvilke partnerskaber der i højest muligt omfang lever op til de fem tildelingskriterier og sammenligner og prioriterer partnerskaberne. Erhvervsstyrelsen træffer på den baggrund beslutning om tilsagn og afslag. Erhvervsstyrelsens afgørelse er endelig. 11. Udbetaling af midler, tilskudsprocent mv. Læs Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond, BEK nr. 88 af 23/021/2014 vedrørende løbende rapportering om projektstatus til Erhvervsstyrelsen, udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, afslutning af projekter, mv. Side 9 af 9

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere