Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for Grøn Omstilling Grøn Omstillingsfond er sat i verden for at understøtte øget ressourceeffektivisering hos danske virksomheder, flere miljøvenlige løsninger og for at skabe nye grønne arbejdspladser. Fonden har bl.a. mulighed for at støtte etablerede og nye partnerskaber, som bidrager til danske virksomheders grønne omstilling og ruster dem til fremtidens ressourceknappe økonomi. Partnerskaber for Grøn Omstilling skal bidrage til, at netværk af virksomheder i samspil med relevante offentlige aktører fremmer danske virksomheders grønne omstilling inden for væsentlige grønne temaer. Partnerskaberne skal rette sig mod udvikling af nye løsninger og forretningskoncepter. I 2015 har Grøn Omstillingsfond lanceret en åben annoncering efter Partnerskaber for Genfremstilling med ansøgningsfrist onsdag den 8. april Hvad er genfremstilling? Genfremstilling (re-manufacturing på engelsk) kan forklares som en proces, hvor et tidligere solgt produkt eller en komponent tages tilbage og anvendes som input i et nyt produkt, som kan sælges igen som nyt. Genfremstillingsprocessen foregår typisk trinvist og involverer indsamling af den komponent eller det produkt, der bevares og genfremstilles; undersøgelse for fejl og mangler; demontering af produktet; rengøring; udskiftning af slidte komponenter; genmontering; kvalitetstestning; og endelig at produktet bliver solgt og distribueret til brugerne igen. Antallet af trin og rækkefølgen kan variere afhængigt af produktet, der bliver genfremstillet. Genfremstilling ligger tæt op ad andre processer inden for den cirkulære økonomi, der indebærer, at produkter og råvarer bliver brugt mere end en gang, som fx reparation, genbrug, renovering, istandsættelse og genanvendelse. Læs mere om genfremstilling på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Partnerskaber. 3. Partnerskaber for Genfremstilling Et Partnerskab for Genfremstilling, støttet af Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at udløse Danmarks potentiale inden for genfremstilling. Ved at samle centrale aktører inden for en afgrænset branche og få dem til at identificere forretningsmuligheder for genfremstilling inden for relevante værdikæder, skal part-

2 nerskabet bidrage til at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevne i de involverede virksomheder, og samtidig bidrage til at reducere miljøbelastningen fra de involverede industrier. 4. Hvem kan søge? Partnerskaber for Genfremstilling støttet af Grøn Omstillingsfond skal etableres inden for en udvalgt branche, hvor der er danske virksomheder i flere led af værdikæden. Partnerskabet skal bestå af virksomheder/organisationer og kan også inkludere offentlige aktører. 5. Hvad kan der søges om? Partnerskaber for Genfremstilling kan søge om støtte i form af tilskud. Minimum tilskudsbeløb: Der skal som minimum søges om 1,5 mio. DKK. Projektperioden: Et partnerskabsprojekt kan maksimalt have en varighed på 2 år. 6. Hvad skal Partnerskabet? Tilskud fra Grøn Omstilling til Partnerskaber for Genfremstilling skal bidrage til at udløse Danmarks potentiale inden for genfremstilling. Partnerskaber for Genfremstilling skal identificere og understøtte udvikling af nye forretningsområder inden for genfremstilling i en udvalgt branche samt fremme samarbejde om genfremstilling inden for relevante værdikæder i branchen. Det kan fx være gennem tilskud til konkrete projekter og gennem facilitering af samarbejde mellem virksomheder (fx om materialer i produkter og produktdele, demonteringsvejledninger, specifikationer eller lignende). Derudover kan partnerskabet afdække behovet for certificering og standarder i forhold til at fremme genfremstilling inden for branchen eller udvalgte værdikæder. I forlængelse heraf kan partnerskabet eksempelvis bidrage til at udvikle konkrete standarder for branchen, som kan ligge til grund for udvikling af genfremstillingsområdet. Såfremt partnerskabet støder på væsentlige barrierer for at udbrede genfremstilling i branchen, skal partnerskabet bidrage til at kortlægge disse barrierer. I dette arbejde skal partnerskabet samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriets og Miljøministeriets task-force for øget ressourceeffektivitet. Endelig skal Partnerskaber for Genfremstilling bidrage til vidensdeling af partnerskabets resultater inden for branchen, relevante værdikæder og den bredere offentlighed. 7. Ansøgningsproces Partnerskaber, som ønsker at søge om tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal udfylde et ansøgningsskema samt et partnerskabsbudget (Grøn Omstillingsfonds ansøgnings- og budgetskema skal anvendes). Budgetskemaet og en vejledning til at udfylde skemaet finder du på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Partnerskaber. Side 2 af 9

3 I skal indsende ansøgning og budget, så de er Erhvervsstyrelsen i hænde senest onsdag den 8. april 2015 kl Ansøgningsmaterialet indsendes til Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt, og alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares så klart og udtømmende som muligt. Ansøgningsmateriale, afrapporteringsmateriale mv. indgår i Erhvervsstyrelsens løbende analysearbejde om ressourceeffektivitet og grøn forretningsudvikling. 8. Ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er inddelt i ni punkter, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås hvert enkelt punkt. 1) Partnerskabets projekttitel samt -periode Angiv titlen på partnerskabet samt den periode som partnerskabet skal løbe over. 2) Partnerskabets projektholder og partnerskabskredsen I partnerskabskredsen skal udvælges en projektholder, som er den virksomhed/organisation, der tegner partnerskabet juridisk. Angiv virksomhedsnavn og CVR-nr. for partnerskabets projektholder. Angiv virksomhedsnavn og CVR.-nr. for alle de øvrige virksomheder i partnerskabskredsen. 3) Ansøgt tilskud og samlet projektbudget Det ansøgte tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal minimum være 1,5 mio. DKK. Angiv summen af det ansøgte tilskud samt summen af det samlede budget for partnerskabet. De angivne beløb skal være i overensstemmelse med det projektbudget, som I skal indsende sammen med ansøgningen. 4) Tidligere ansøgninger Hvis Partnerskabet har en igangværende ansøgning eller tidligere har fået tilskud fra offentlige støtteordninger til partnerskabet, skal dette angives. Angiv hvilke(n) offentlige støtteordninger der er ansøgt og eller modtaget tilskud fra samt hvornår. 5) Projektbeskrivelse I projektbeskrivelsen skal I redegøre for partnerskabets overordnede formål, samt hvordan partnerskabet vil bidrage til at fremme genfremstilling i Danmark. Det anbefales, at I i projektbeskrivelsen berører følgende spørgsmål: - Hvilken branche fokuserer partnerskabet på? - Hvordan vil partnerskabet identificere og understøtte udviklingen af nye forretningsområder inden for genfremstilling i den udvalgte branche? Side 3 af 9

4 - Hvordan vil partnerskabet fremme samarbejde om genfremstilling inden for relevante værdikæder i branchen? - Hvordan vil partnerskabet afdække behovet for og evt. bidrage til udvikling af certificering og standarder i forhold til at fremme genfremstilling inden for branchen eller udvalgte værdikæder? Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4 side. Beskrivelsen skal kunne forstås af udenforstående: 6) Målsætninger og projektplan Beskriv partnerskabets konkrete målsætninger og forventede effekter. Grøn Omstillingsfond støtter i en projektperiode på maksimalt to år, men det ses gerne, at partnerskabet fortsætter efter de to år. Det skal stå klart i beskrivelsen af partnerskabets målsætning, hvad resultaterne er, når Grøn Omstillingsfonds projektperiode løber ud. Beskrivelsen af målsætningerne må maksimalt fylde ½ A4 side. Partnerskabet skal have en projektplan, hvori hovedaktiviteter og leverancer er angivet. I ansøgningsskemaet er indsat en skabelon til projektplanen i form af et skema. I skal indsætte partnerskabets hovedaktiviteter og leverancer i skemaet. Projektplanen skal illustrere, hvordan projektet forløber fra start til slut. En hovedaktivitet er en eller flere aktiviteter, der samlet set munder ud i en leverance. En leverance er et konkret resultat af en hovedaktivitet. Leverancer bidrager til, at projektet er i fremdrift og når i mål. Nedenfor skemaet har I mulighed for evt. at uddybe projektplanen. Uddybningen må maksimalt fylde ½ A4 side. 7) Tildelingskriterier og forventede effekter Ansøgninger til Grøn Omstillingsfond vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere af tildelingskriterierne: 1. Nyhedsværdi 2. Miljøeffekt 3. Kompetencer og relevant samarbejdskreds 4. Udviklings- og beskæftigelseseffekter 5. Tilskyndelseseffekt. I ansøgningsskemaet skal I derfor grundigt beskrive, hvordan jeres partnerskab lever op til alle fem kriterier. I skal sandsynliggøre, at partnerskabet kan realisereres på den måde og i det omfang, som I beskriver det, og I skal så vidt muligt underbygge at jeres estimerede effekter er realistiske og realiserbare. Side 4 af 9

5 1) Nyhedsværdi Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der adskiller sig fra eksisterende løsninger på det globale marked og som skaber merværdi for målgruppen. I ansøgningsskemaet skal I beskrive hvordan partnerskabets indsats for at fremme genfremstilling i Danmark er nyskabende. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvilken nyskabende viden om genfremstilling forventer partnerskabet at generere? - Hvordan understøtter partnerskabet udviklingen af nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der er nyskabende ift. eksisterende og evt. konkurrerende løsninger og koncepter? b) Miljøeffekt Der lægges vægt på, at realiseringen af projektet forventes at have målbare miljømæssige effekter. Det kan fx være miljøforbedringer i form af reduktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan partnerskabet vil have en positiv miljøeffekt. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Angiv forventet reduktion i udledning af CO2 eller CO2-ækvivalenter. - Angiv forventet reduktion i anvendelse af ton materialer pr. år. (specificer gerne materialetype(r) - Angiv andre miljømæssige effekter? c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds Der lægges vægt på, at projektansøger har de relevante kompetencer alene eller i kraft af samarbejdspartnere i forhold til at udvikle nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling. I ansøgningsskemaet skal I beskrive de enkelte partneres kompetencer, samt hvilken rolle de skal spille i realiseringen af partnerskabets målsætninger. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvilke virksomheder/organisationer indgår i partnerskabet? - Hvad er rollefordelingen i partnerskabskredsen? - Hvordan skal de enkelte partnere bidrage til at realisere partnerskabet målsætninger? d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter Udviklingen af de nye løsninger og forretningskoncepter inden for genfremstilling, der ydes tilskud til, skal bidrage til udvikling og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. Der lægges vægt på realiserbarheden af projektet og dets estimerede mål for udvikling og beskæftigelse. I ansøgningsskemaet skal I beskrive projektets udviklings- og beskæftigelseseffekter (tallene skal omfatte alle virksomhederne/organisationerne, der deltager i partnerskabet, samlet set). Beskriv hvordan I er kommet frem til estimaterne og sandsynliggør, hvorfor de er realistiske. For eksempel ved at angive din prissæt- Side 5 af 9

6 ning sammenholdt med konkurrenters prissætning. Det anbefales, at I berører følgende: - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, ved projektets afslutning - Angiv den årlige omsætning, inkl. eksport, år 5 efter projektstart - Angiv den forventede stigning i eksport ved projektets afslutning - Angiv antallet af fuldtidsansatte ved projektets afslutning - Angiv antallet af fuldtidsansatte år 5 efter projektstart e) Tilskyndelseseffekt Der lægges vægt på, at der med tilskuddet fra Grøn Omstillingsfond bliver igangsat økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan et evt. tilskud fra Grøn Omstillingsfond vil påvirke partnerskabets realisering, omfang, kvalitet og/eller tidsperspektiv. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvorfor er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond afgørende for igangsættelsen af partnerskabet? - Hvordan er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond med til at hæve ambitionsniveauet eller fremskynde partnerskabets realisering? 8) Vidensdeling Under dette punkt skal I nøje beskrive partnerskabets indsats for at sprede projektets resultater til offentligheden. Det er et krav, at det sker en bred vidensdeling, så resultaterne kommer samfundet, en hel sektor og større værdikæder til gode. Det anbefales, at I berører følgende spørgsmål: - Hvordan vil partnerskabets sprede viden om partnerskabets resultater til specifikke brancher, relevante værdikæder og/eller den bredere offentlighed? - Hvem er de primære målgrupper for partnerskabets vidensspredning? - Hvilke konkrete initiativer vil blive igangsat for at sprede viden om partnerskabets resultater? - Hvor mange virksomheder/organisationer forventer I at nå gennem vidensspredingsaktiviteterne? 9) Information om projektholder Indsæt nødvendig information om partnerskabets projektholder: Adresse, kontaktperson og regnskabsansvarlige Side 6 af 9

7 9. Budgetskemaet Budgetskemaet er inddelt i en række faner, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås, hvad tilskuddet kan dække, samt hvordan I udfylder hver enkelt fane. 1) Hvad kan tilskuddet dække? De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter til gennemførelse af projektet. Der kan kun gives tilskud til udgifter, som afholdes inden for tilsagnsperioden. Støtteberettigede omkostninger kan eksempelvis være: - Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ) - Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden - Materialer - Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med planlægning og udvikling - Projektrelaterede udgifter til revisor - Projektrelaterede rejseomkostninger Vær opmærksom på, at der kun kan medregnes afskrivningsværdi for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): - Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere - Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen 2) Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Udfyld alle faneblade i budgetskemaet. Første faneblad er partnerskabets totale budget, og det næste er specificering af udgifter. 3) Lønudgifter og indirekte omkostninger (overhead): Som støtteberettigede lønudgifter kan du i budgettet medregne den tid, ansatte i projektet direkte bruger på gennemførelse af projektet, herunder på projektledelse og administration. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de projektansatte. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med timer. Du kan også medtage indirekte omkostninger i form af fællesudgifter, fx el, varme, rengøring, forsikring, kontorartikler, telefon, huslejeudgifter, som kan henføres til projektet, efter en standardsats på 20 pct. af projektets lønudgifter. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. Du skal således opgøre lønudgiften som budgetteret timeløn gange med antal timer, der forventes anvendt på projektet, dvs. 350 kr. x 150 timer = kr. Med den faste sats på 20 pct. i indirekte omkostninger udfyldes kolonnen til indirekte omkostninger herefter med kr. x 20 % = kr. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. Side 7 af 9

8 4) Direkte eksterne omkostninger: Budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, materialer, rejser, udstyr, mv. Beløbet for Eksterne konsulentydelser opgøres som den budgetterede eller aftalte timepris ganget med det forventede eller aftalte antal timer. Den sidste kolonne under Direkte eksterne omkostninger vedrører indtægter, der skal modregnes omkostningerne. Det drejer sig om Eventuel markedsværdi efter projektet afsluttes. Da der er tale om indtægter til projektet, skal beløbene angives med minus foran tallet, således at det fratrækkes de direkte eksterne omkostninger. 5) Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der søges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten kan ikke være over den maksimale støtteprocent for hver af de enkelte hovedaktiviteter. 6) Egen medfinansiering: Her angives hvor meget partnerskabet bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvider. For private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. 7) Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Grøn Omstillingsfond (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Den samlede offentlige støtteandel direkte til partnerskabet kan ikke overstige 75 %. Ark 2: Specificering af udgifter 8) Specificering af udgifter: Du skal her specificere en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er obligatorisk at uddybe: - Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. - Lønudgifter: Antal timer og timepris. - Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer - Større udgiftsposter til rejser - Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har tilføjet nogle under andet i budgetskemaet. - Estimat på markedsværdien af færdig prototype efter projektets afslutning: Specificeringen af posten skal indeholde både omkostningerne ved at anskaffe/fremstille prototypen, som den estimerede markedsværdi/skrotværdi af den færdige prototype efter projektets afslutning. Da disse udgør en indtægt til projektet, skal du fratrække dette i det samlede projektbudget under de direkte eksterne omkostninger. 9) Indsendelse af budgetskema: Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. Side 8 af 9

9 10. Proces for vurdering og prioritering af ansøgninger Grøn Omstillingsfond har et begrænset antal midler til rådighed til den åbne annoncering for Partnerskaber for Genfremstilling. I søger i konkurrence med andre velkvalificerede partnerskaber. Derfor er det ikke sikkert, at I får tilskud fra fonden, selvom jeres partnerskab i vidt omfang lever op til ovenstående tildelingskriterier. Det rådgivende udvalg til Grøn Omstillingsfond vurderer, hvilke partnerskaber der i højest muligt omfang lever op til de fem tildelingskriterier og sammenligner og prioriterer partnerskaberne. Erhvervsstyrelsen træffer på den baggrund beslutning om tilsagn og afslag. Erhvervsstyrelsens afgørelse er endelig. 11. Udbetaling af midler, tilskudsprocent mv. Læs Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond, BEK nr. 88 af 23/021/2014 vedrørende løbende rapportering om projektstatus til Erhvervsstyrelsen, udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, afslutning af projekter, mv. Side 9 af 9

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere