Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne puljer og aftaler grøn omstilling"

Transkript

1 Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har indgået med regeringen har til hensigt: At give lokale folketingskandidater et overblik over resultater på det grønne område At give kommunale kandidater mulighed for påpege muligheder, som kommunen, lokale foreninger, fagforbund og virksomheder kan udnytte At give proaktive afdelinger/medlemmer et overblik over mulighederne for støtte til lokale tiltag Vi har valgt at præsentere puljerne opdelt på ministerier. Dette er nok ikke en logisk tilgang for alle læsere, men gør det lettere at strukturere gennemgangen. Men vær opmærksom på, at der kan være interessante ting på tværs af ministerier uanset om det handler om kommuner, borgere, foreninger eller virksomheder. Sådan navigerer du rundt: Ved hver overskrift er en betegnelse, der kan bruges til hurtig søgning afhængig af, hvad du leder efter. Enhedslisten = Oprettet på initiativ af Enhedslisten Ideologisk = Emnet/tiltaget har en særlig politisk vigtighed for Enhedslisten Kommuner = Kan have særlig kommunal interesse Organisation = Kan have særlig interesse for fagforbund, NGO er mm Aktive = Kan have særlig interesse for aktive enkeltpersoner/iværksættere Vi har ikke mulighed for at oplyse om konkrete ansøgningsfrister mm. Nogle puljer er i fuld gang, andre på vej. Vi har indføjet links til hjemmesider med opslag i det omfang vi har lokaliseret sådanne. Der er anført afsatte beløb i finansloven 2013 samt evt. nye midler via superpuljen som er forhandlet på plads i juni Superpuljen var en reservepulje i finansloven suppleret med ekstra midler i årene En række tiltag kunne dermed gøres 4-årige. Bemærk: Nogle af de aftalte tiltag er øremærket til bestemte modtagere/tiltag og kan ikke søges, men er med for at give det samlede billede. 1

2 Erhvervsministeriet Grøn omstillingsfond (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Ny fond med fokus på øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne arbejdspladser. Kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Vi har fået gode folk ind i det rådgivende udvalg. 40 mio. kr. i Superpuljen supplerer med 13 mio. kr. og 30 mio. kr. årligt Grønne omstillingslån Ny ordning under Vækstfonden. De afsatte 50 mio. kr. danner sikkerhed for en ny statsbank på 350 mio. kr. finansieret via et statslån. Den nye ordning yder lån til grøn omstilling. Fokus er kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Det kan være omlægning af produktionen til brug af færre ressourcer til at levere samme output, udvikling af nye, grønne produkter, som kan spare ressourcer eller nye grønne forretningsmodeller, såsom cradle to cradle, med fokus på at genanvende produkter. Grønne maritime løsninger Består af en række underpuljer som sigter på ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Udover networking, konferencer støttes bl.a. Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Der er afsat 25 mio. kr. suppleret med 5 mio. kr. fra superpuljen. Puljen er målrettet virksomheder inden for det maritime område. Mindre spild gennem industriel symbiose (dating-site) Med et industrielt dating-site, skal skabes match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Sitet understøttes af en task-force og andre tiltag. Der er afsat 10 mio. kr. Indsatsen er nu overflyttet til den grønne omstillingsfond. 2

3 Grønt Iværksætterhus (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Det grønne Iværksætterhus er et grønt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere og virksomheder, som gerne vil udvikle nye grønne løsninger eller forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber og viden til at komme i gang. Det ligger på DTU Risø Campus. Det åbner i starten af september I FL2013 er afsat 15 mio. kr. Dette suppleres af superpuljen med 2 x 5 mio. kr. i 2015 og Styrket indsats for grøn eksport Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. Alternative iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Der afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en analyse af mulighederne for at fremme iværksættere, der har et grønt og socialt sigte. Fokus er alternative bidrag til at etablere nye virksomheder med forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Gennem cases vurderes, hvad skal der til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx socialøkonomiske virksomheder og det offentlige. I analysen inddrages offentlige myndigheder, socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fagforbund. Økologiske iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Der afsættes i alt 15 mio. kr. i til at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning. Mange iværksættere, som arbejder med økologiske fødevarer, skaber innovation og dynamik ved at arbejde med nye forretningsmodeller og ved at arbejde på tværs af de traditionelle strukturer, for eksempel ved både at have egen fødevareforarbejdning, landbrugsproduktion og formidling eller turisttilbud. Klima- og energiministeriet Bygningsintegrerede solceller (Enhedslisten, ideologisk) Der er etableret en tilskudspulje der skal fremme bygningsintegrerede solcelleløsninger, herunder præfabrikerede tag og facadeelementer, der som færdige byggekomponenter/elementer kan være en fuldt integreret del af klimaskærmen. Der er afsat 20 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 5,5 mio. kr. årligt frem til Administreres via EUDP. 3

4 Brint i energisystemet (Enhedslisten, ideologisk) Brint som energibærer muliggør, at energi fra fluktuerende VE-energikilder som vind og sol kan lagres og senere anvendes til forskellige formål, herunder til transport og til at balancere energisystemet. Der er afsat 10 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forøges med yderligere 5 mio. kr. Administreres via EUDP. Energirenoveringer i statens ejendomme Der er afsat 15 mio. kr. i 2013 til at gennemføre energirenoveringer i statslige bygninger med de laveste energistandarder. Garantimodeller for energibesparelser (ESCO) Der er afsat 5 mio. kr. til at indsamle erfaringer fra ESCOprojekter i Danmark og andre lande, hvor hovedvægten lægges på indsamling af oplysninger om garantiforpligtelsen, herunder omfanget af garantierne, retningslinjerne herfor og bygningsejerens forpligtelser. Erfaringerne vurderes og herunder ses på fordele og ulemper for de forskellige aktører. Erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser (Enhedslisten, kommuner, organisation) Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser. Der fokuseres på energirenoveringer, der kan støtte den enkelte bygningsejer i sine overvejelser om energirenovering af sit hus, med fokus på økonomi, tekniske løsninger og reelle besparelser. Erfaringerne samles i en erfaringsdatabase som bygningsejerne kan søge i, hvis der skal hentes inspiration til fx udskiftning af vinduer, hulmursisolering eller gennemgribende energirenovering mv. Erfaringsdatabasen opbygges over tid med flere og flere konkrete eksempler omfattende en lang række forskellige energibesparelsestiltag i en typisk bolig. Endvidere opsamling og formidling af erfaringer om samarbejder på tværs af myndigheder, græsrødder, lokale faglige miljøer mv. om fremme af energirenoveringer. Formidlingen kan ske igennem en drejebog for, hvordan man som kommune, energiselskab eller lokal NGO kan etablere et lokalt partnerskab med fokus på at fremme energirenoveringer. Pulje til energieffektiv transport (Enhedslisten, kommuner) Puljen går udover til forskning også til egentlig udvikling og demonstration af løsninger, der er målrettet energieffektiv transport. Administreres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og EUDP Puljen tager afsæt i opslaget fra 2011 Grøn Transport Bæredygtig transport og infrastruktur suppleret med en klimavenlig profil. Der er afsat 25 mio. kr. i Energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande Der er afsat 5 mio. kr. til at etablere et målrettet energipolitisk samarbejde med et eller to udvalgte ilande, hvis nationale klima og energiindsats har afgørende betydning for den globale grønne omstilling. Det kunne være lande som USA (delstatsniveau), Japan, Rusland, Sydkorea og evt. Tyrkiet. 4

5 Videncenter for Ressourcer (Ideologisk) Der etableres hos GEUS et Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, hvis første opgave bliver at udarbejde en sårbarhedsanalyse for Danmark for så vidt angår mineralske råstoffer. Analysen bidrager til regeringens fokus på bedre ressourceanvendelse og understøtter udvikling af bæredygtig produktion og forbrug. Af superpuljen afsættes 2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i til videncenteret. Enhedslisten inddrages i den endelige udmøntning af midlerne. Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (Kommuner) Der indgås ét til to partnerskaber med kommune(r), der går foran på klimaområdet. Sigtet er pilotindsatser og nye paradigmer for klimaindsatser, især inden for strukturelle indsatser på områder som affald, bygninger, transport og landbrug samt sammenhængende vedvarende energisystemer, herunder barrierer for en optimal klimaindsats. Også arbejde med alternative afgiftsstrukturer kan indgå. Af superpuljen afsættes 6 mio. kr. i 2013 til etablering af ét eller to partnerskaber. Enhedslisten inddrages i udmøntningen af rammevilkårene for partnerskaberne. Miljøministeriet Program for Grøn Teknologi Programmet vil bl.a. blive prioriteret inden for områderne vand- og klimateknologi, ressourceeffektivitet, ren luft og erstatning for uønskede kemikalier. Ordningen er målrettet virksomheder og der er afsat 45 mio. kr. i Hertil kommer 30 mio. kr. som led i aftalen med bl.a. EL om forskningsreserven. Økologisk byggeri (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Ordningen skal bl.a. fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger. Hovedparten af de afsatte midler skal anvendes til at fremme udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger. Endvidere udarbejdes en analyse af mulighederne for at oprette en substitutionsdatabase for miljørigtige byggevarer, hvor bygherre og håndværkere let og enkelt kan få oplysninger om forskellige byggevarers miljømæssige kvaliteter. Til programmet knyttes et rådgivende udvalg, herunder fagbevægelsen. Der er afsat 20 mio. kr. i Med superpuljen forlænges programmet med mio. kr. årligt frem til Pulje til grønne ildsjæle (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter borgernære formidlingsaktiviteter og projekter der understøtter den grønne omstilling. Der etableres en åben ansøgningsmodel, der administreres af Miljøstyrelsen, hvor der kan sø- 5

6 ges om tilskud til konkrete projekter, der har til formål at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter vedr. nye metoder, produkter og forbrugsmønstre som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter, der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil blive lagt vægt på at projekterne har et jobskabende element. Puljen kan støtte enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer. Endvidere offentlige institutioners projekter, der ikke er en del af institutionens sædvanlige arbejdsopgaver. Der er afsat 16 mio. kr. i Med superpuljen forøges med 4 mio. kr. i 2013 og forlænges med 10 mio. kr. årligt frem til Pulje til ressourceeffektivitet inden for vand og affald (Kommuner, organisation) Puljen sigter på at udnytte de erhvervsmæssige potentialer inden for vand, bio og miljøløsninger. Der afsættes midler til følgende indsatser: Pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder Pilotpartnerskab om kombinerede klimatilpasningsløsninger, fx kombinerede skaterparker og regnvandsanlæg. Udvikling af demonstrationsprojekter til effektiv sortering af husholdningsaffald, så det egner sig til oparbejdning af nye produkter af høj kvalitet. Samarbejder for plastaffald, elektronikaffald, organisk affald, el- og hybrid-biler for at udvikle redskaber og løsninger, der fremmer øget genanvendelse. Miljøvurderinger og samfundsøkonomiske analyser af fremtidige muligheder for affaldshåndtering samt redskaber til at prioritere og målrette indsatsen for øget genanvendelse. Der er afsat 35 mio. kr. i Øget viden om børns eksponering for hormonforstyrrende stoffer (Enhedslisten, ideologisk) Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til øget viden om eksponering for hormonforstyrrende stoffer med fokus på børn. Midlerne følger op på Miljøstyrelsens projekt fra 2009 om 2-åriges udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Pilotprojekter om samarbejde og erfaringsopsamling for grøn omstilling (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne kan søges i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og foreninger. Pilotprojekterne skal vise nye veje til, hvordan de såkaldte Green Gold og Grey Gold ressourcer i vores samfund, kan bruges til fremme af grønne jobs og den grønne omstilling i det hele taget. Ved Green Gold forstås i denne sammenhæng studerende, jobsøgende (akademikere) og andre, som står uden for det etablerede arbejdsmarked, men som ikke desto mindre udgør en enorm ressource. Ved Grey Gold forstås pensionerede professorer, ingeniører og andre, der efter et virksomt arbejdsliv nu er gået på pension, uden af den grund at have mistet viljen og lysten til at arbejde med bæredygtighed. 6

7 Fokus er at få lukket ressourcekredsløbet for ikke-fornybare ressourcer og de initiativer kommuner, virksomheder og private borgere kan igangsætte for at fremme den omstilling. Der er med superpuljen afsat 25,5 mio. kr. over perioden Lukkede ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) Der igangsættes to indsatser vedrørende lukkede ressourcekredsløb, henholdsvis et videnscenter for ressourcer og et forskningsbaseret innovationscenter for ressourceeffektivitet. Der etableres et bredt forankret tværministerielt samarbejde om et videnscenter for ressourcer. Formålet med videnscenteret er at tilvejebringe viden om og erfaring med, hvorledes ressourcekredsløb for ikke-fornybare ressourcer kan lukkes inden for centrale sektorer som energiproduktion, byggeri, fødevareproduktion og forbrugerprodukter. Superpuljen afsætter ca. 3 mio. kr. årligt Endvidere oprettes et innovationscenter for ressourceeffektivt produktion og produktdesign med fokus på genanvendelse, upcycling og etablering af lukkede kredsløb Der afsættes med superpuljen 9 mio. kr. i 2013 til etablering og drift af et innovationscenter på et universitet eller GTS-institut, hvor forskere i samarbejde med virksomheder skal udvikle værktøjer, metoder samt forsknings- og innovationsnetværk, der har til formål at optimere virksomhedernes ressourceanvendelse, produktdesign og udvikling af lukkede materialekredsløb. Forsøg med forbedrede indsamlingsordninger for elektronisk affald (Kommuner) På trods af implementering af producentansvarsdirektivet under WEEE er det kun lige over halvdelen af elektronikaffaldet der bliver indsamlet og bortskaffet forsvarligt. Dette er problematisk fordi elektronikaffald indeholder en lang række af de ikke-fornybare ressourcer der vil bliver mangel på i løbet af de kommende årtier. Indsatsen skal have fokus på udvikling af metoder, der kan sikre at en langt højere andel af elektronikprodukterne bliver returneret forsvarligt efter endt brug. Der er med superpuljen afsat 7,5 mio. kr. over perioden Hjælp til udsatte Naturprojekter (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) For mennesker med fysiske og psykiske problemer har det vist sig at der er gode erfaringer med at komme ud i naturen og på den måde få succesoplevelser. Der etableres en ordning under Naturstyrelsen med fokus på personer, som har det svært i dagligdagen f.eks. voksne udviklingshæmmede eller fysisk eller mentalt besværede personer f.eks. stressramte. Naturstyrelsen stiller i ordningen naturen til rådighed for at understøtte personers sundhed, sociale forhold og andre relationer. Samtidig kan ordningen bidrage til, at der gennemføres en række naturforvaltningsprojekter. Der er med superpuljen afsat 8,5 mio. kr. over perioden Se mere her: Bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier børn og unge (Enhedslisten, ideologisk) Børn og unge er hver dag i kontakt med en række forbrugerprodukter, som kan indeholde problematiske kemikalier. Der iværksættes med midlerne omfattende kontrolkampagner vedrørende produktgrupper og kemikalier, som børn og unge er særligt eksponeret for. For at vejlede forbrugerne bedst muligt inden det nationale forbud mod ftalater træder i kraft i 2015 etableres en anprisningsordning som 7

8 virksomhederne frivilligt kan bruge for at forbrugerne kan vælge produkter fri for uønskede kemikalier fx bisphenol A og ftalater. Miljøstyrelsens samarbejde med Forbrugerrådet om information styrkes. Der er med superpuljen afsat 20 mio. kr. over perioden Pulje til fremme af ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) En mindre pulje til virksomhedernes udvikling, test, demonstration og dokumentation af produkter og løsninger, der skaber grundlag for øget genanvendelse og recirkulation af materialer. Fokus er teknologier og systemer, der skaber lukkede materialestrømme i samfundet, guidelines for økonomisk og miljømæssig optimal produktdesign samt løsninger, der forebygger kemisk forurening af produkter og materialer og dermed forhindrer deraf følgende downcykling i genanvendelsen. Der er med superpuljen afsat 3,5 mio. kr. i Fødevareministeriet Styrket økologisk produktudvikling (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Puljen støtter samarbejdsprojekter mellem primærproducenter inden for landbrug og forarbejdningsindustrien og/eller tredjeparter i udvikling af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren, herunder produkter m.v., som vedrører en kommerciel udnyttelse af gamle danske husdyrracer og nordiske plantegenetiske ressourcer. Målgruppen er små fødevarevirksomheder. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 hvilket udløser tilskud på 10 mio. kr. via Landdistriktsprogrammet. Forædling og eksportværdi Midlerne skal fremme forædling og øge eksportværdien af miljøcertificerede fødevarer og omkostningseffektiv miljøregulering. Målrettet danske eksportvirksomheder. Sigtet er bl.a. at bevare forarbejdning af f.eks. svinekød i Danmark og styrke afsætningsmulighederne for bæredygtige kvalitetsfødevarer. Der er afsat 20 mio. kr. i Velfærdspakke for svin (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Pakken omfatter tiltag, der kan sikre, at kastration overflødiggøres samt demonstrationsprojekter vedrørende staldindretning og management, herunder materialer og instrumenter til beskæftigelse af svinene. Endvidere støttes forsøg og forskning, der kan forbedre miljørigtig fodring af søer samt til projekter, der har til formål at gøre det lettere for politiet at følge op på anmeldelser om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Der er afsat 13 mio. kr. i Bevaring af gamle danske husdyrracer (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Med finanslovsaftalen for 2012 blev arbejdet med de gamle danske husdyrracer omorganiseret, og der er etableret et bevaringsudvalg for husdyrgenetiske ressourcer, hvortil der knyttes en tilskudsordning til bevarelse af gamle danske husdyr. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til styrkelse af bevaringsudvalgets arbejde. 8

9 Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Fonden styrkes med fokus på indsatser i forskning og udvikling i nye økologiske tiltag og løsninger. Midler til eksperimenterende økologi på gårdniveau inden for reduceret klimapåvirkning, mere natur og bedre dyrevelfærd mv. Der er afsat 5 mio. kr. i Alternativer til antibiotika (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne skal udvikle produkter, teknologier, strategier og metoder til begrænsning af forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen. Der kan stilles krav om vurdering af effekterne på husdyrenes immunforsvar, sundhed og antibiotikaforbrug. Projekterne kan omfatte danske virksomheder, der har udviklet et probiotika, som kan anvendes til dyr. Puljen er åben for aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, videninstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere. Administreres af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Der er afsat 8 mio. kr. i Økologisk forskning og innovation (Enhedslisten) Økologisk forsknings- og innovationsindsats i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologi, Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) styrkes. En pulje udbydes med afsæt i bl.a. ICROFS strategi. I programmet vil indgå markforsøg. Der er afsat 20 mio. kr. i Samarbejde om grøn innovation (Kommuner, organisation, aktive) Pulje til konkrete projekter om udvikling og implementering af ny teknologi, der medvirker til grøn omstilling af fødevareproduktionen i landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektoren. Sigtet er samarbejde mellem små og store virksomheder med konkrete effekter på både bæredygtighed og beskæftigelse. Kan omfatte aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, vidensinstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere (disse kan dog ikke modtage tilskud, men bidrage på anden måde). Der er afsat 22 mio. kr. i Bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer Risikovurderinger viser, at uorganisk arsen kan forårsage kræft. Grænseværdier har været diskuteret i EU gennem flere år, men forhandlingerne er sat på standby. Det vurderes nødvendigt at igangsætte det forarbejde, der vil gøre det muligt at fastsætte nationale grænseværdier i Danmark, hvilket kræver en omfattende indsamling af data. Endvidere styrkes samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder, så virksomhederne løbende er opdateret med viden om mulige forureninger og udfordringer i deres produktion for yderligere at beskytte forbrugerne mod kemiske forureninger. Der er afsat 2 mio. kr. i

10 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter grønne ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Projekter skal være lokalt forankret og arbejde på tværs af de traditionelle strukturer. Projekterne kan være drevet af iværksættervirksomheder, private borgere og organisationer, byer, kommuner eller en sammenslutning af disse. Projekterne kan have et kommercielt sigte, men dette er ikke et krav. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener (Enhedslisten, kommuner) Der er mange barrierer for indkøb af mere økologi og flere lokale råvarer i offentlige køkkener. Der nedsættes en Task Force, som kan rådgive fødevareindkøbere i det offentlige. Målgruppen er indkøbsansvarlige og udbudsjurister i kommuner, regioner og stat. Rådgivning rettes i første omgang rettes mod de instanser, der har modtaget midler fra NaturErhvervstyrelsen til økologisk omstilling af offentlige køkkener. Endvidere styrkes effektmålinger ved omstilling for at styrke motivationen hertil. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Skånsomme fiskerimetoder (Enhedslisten, ideologisk) Midlerne går til DTU-Aqua med formål at fremme den faktiske anvendelse af bæredygtige fiskerimetoder, jf. rapporten Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri. Fokus er kystfiskeri. Der er afsat 10 mio. kr. i Recirkulation af ressourcer i landbruget (Enhedslisten) Recirkulation af ressourcer i landbruget er væsentlig i forhold til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og dermed mindsket udledning til det omgivende miljø. Der iværksættes hos Aarhus Universitet et anvendelsesorienteret og erhvervsrettet forskningsprojekt vedrørende recirkulering af vigtige stoffer. Projektet indhold drøftes med EL forud for indgåelse af næste års aftale med AU om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Finansieres inden for den eksisterende ramme for 2014 og frem. Ministeriet for By-, Boligog Landdistrikter Energisparepulje til den almene boligsektor (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) For at fremme energihandlingsplaner i almene boligforeninger er oprettet en tilskudspulje til at støtte udarbejdelse af energihandlingsplaner samt støtte til forsøgsprojekter hvor nye måder til at opnå energiforbedringer afprøves. Der er afsat 20 mio. kr. i finanslovsaftalen for 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 3 mio. kr. årligt i

11 Trafikministeriet I finansloven for 2013 oprettes en pulje til at støtte bedre tilgængelighed på stationer Der er afsat 25 mio. kr. i Endvidere finansieres elektrificering af jernbanestrækningen fra Køge N til Næstved. Der er afsat 650 mio. kr. i perioden

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere