Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne puljer og aftaler grøn omstilling"

Transkript

1 Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har indgået med regeringen har til hensigt: At give lokale folketingskandidater et overblik over resultater på det grønne område At give kommunale kandidater mulighed for påpege muligheder, som kommunen, lokale foreninger, fagforbund og virksomheder kan udnytte At give proaktive afdelinger/medlemmer et overblik over mulighederne for støtte til lokale tiltag Vi har valgt at præsentere puljerne opdelt på ministerier. Dette er nok ikke en logisk tilgang for alle læsere, men gør det lettere at strukturere gennemgangen. Men vær opmærksom på, at der kan være interessante ting på tværs af ministerier uanset om det handler om kommuner, borgere, foreninger eller virksomheder. Sådan navigerer du rundt: Ved hver overskrift er en betegnelse, der kan bruges til hurtig søgning afhængig af, hvad du leder efter. Enhedslisten = Oprettet på initiativ af Enhedslisten Ideologisk = Emnet/tiltaget har en særlig politisk vigtighed for Enhedslisten Kommuner = Kan have særlig kommunal interesse Organisation = Kan have særlig interesse for fagforbund, NGO er mm Aktive = Kan have særlig interesse for aktive enkeltpersoner/iværksættere Vi har ikke mulighed for at oplyse om konkrete ansøgningsfrister mm. Nogle puljer er i fuld gang, andre på vej. Vi har indføjet links til hjemmesider med opslag i det omfang vi har lokaliseret sådanne. Der er anført afsatte beløb i finansloven 2013 samt evt. nye midler via superpuljen som er forhandlet på plads i juni Superpuljen var en reservepulje i finansloven suppleret med ekstra midler i årene En række tiltag kunne dermed gøres 4-årige. Bemærk: Nogle af de aftalte tiltag er øremærket til bestemte modtagere/tiltag og kan ikke søges, men er med for at give det samlede billede. 1

2 Erhvervsministeriet Grøn omstillingsfond (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Ny fond med fokus på øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne arbejdspladser. Kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Vi har fået gode folk ind i det rådgivende udvalg. 40 mio. kr. i Superpuljen supplerer med 13 mio. kr. og 30 mio. kr. årligt Grønne omstillingslån Ny ordning under Vækstfonden. De afsatte 50 mio. kr. danner sikkerhed for en ny statsbank på 350 mio. kr. finansieret via et statslån. Den nye ordning yder lån til grøn omstilling. Fokus er kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Det kan være omlægning af produktionen til brug af færre ressourcer til at levere samme output, udvikling af nye, grønne produkter, som kan spare ressourcer eller nye grønne forretningsmodeller, såsom cradle to cradle, med fokus på at genanvende produkter. Grønne maritime løsninger Består af en række underpuljer som sigter på ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Udover networking, konferencer støttes bl.a. Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Der er afsat 25 mio. kr. suppleret med 5 mio. kr. fra superpuljen. Puljen er målrettet virksomheder inden for det maritime område. Mindre spild gennem industriel symbiose (dating-site) Med et industrielt dating-site, skal skabes match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Sitet understøttes af en task-force og andre tiltag. Der er afsat 10 mio. kr. Indsatsen er nu overflyttet til den grønne omstillingsfond. 2

3 Grønt Iværksætterhus (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Det grønne Iværksætterhus er et grønt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere og virksomheder, som gerne vil udvikle nye grønne løsninger eller forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber og viden til at komme i gang. Det ligger på DTU Risø Campus. Det åbner i starten af september I FL2013 er afsat 15 mio. kr. Dette suppleres af superpuljen med 2 x 5 mio. kr. i 2015 og Styrket indsats for grøn eksport Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. Alternative iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Der afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en analyse af mulighederne for at fremme iværksættere, der har et grønt og socialt sigte. Fokus er alternative bidrag til at etablere nye virksomheder med forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Gennem cases vurderes, hvad skal der til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx socialøkonomiske virksomheder og det offentlige. I analysen inddrages offentlige myndigheder, socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fagforbund. Økologiske iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Der afsættes i alt 15 mio. kr. i til at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning. Mange iværksættere, som arbejder med økologiske fødevarer, skaber innovation og dynamik ved at arbejde med nye forretningsmodeller og ved at arbejde på tværs af de traditionelle strukturer, for eksempel ved både at have egen fødevareforarbejdning, landbrugsproduktion og formidling eller turisttilbud. Klima- og energiministeriet Bygningsintegrerede solceller (Enhedslisten, ideologisk) Der er etableret en tilskudspulje der skal fremme bygningsintegrerede solcelleløsninger, herunder præfabrikerede tag og facadeelementer, der som færdige byggekomponenter/elementer kan være en fuldt integreret del af klimaskærmen. Der er afsat 20 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 5,5 mio. kr. årligt frem til Administreres via EUDP. 3

4 Brint i energisystemet (Enhedslisten, ideologisk) Brint som energibærer muliggør, at energi fra fluktuerende VE-energikilder som vind og sol kan lagres og senere anvendes til forskellige formål, herunder til transport og til at balancere energisystemet. Der er afsat 10 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forøges med yderligere 5 mio. kr. Administreres via EUDP. Energirenoveringer i statens ejendomme Der er afsat 15 mio. kr. i 2013 til at gennemføre energirenoveringer i statslige bygninger med de laveste energistandarder. Garantimodeller for energibesparelser (ESCO) Der er afsat 5 mio. kr. til at indsamle erfaringer fra ESCOprojekter i Danmark og andre lande, hvor hovedvægten lægges på indsamling af oplysninger om garantiforpligtelsen, herunder omfanget af garantierne, retningslinjerne herfor og bygningsejerens forpligtelser. Erfaringerne vurderes og herunder ses på fordele og ulemper for de forskellige aktører. Erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser (Enhedslisten, kommuner, organisation) Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser. Der fokuseres på energirenoveringer, der kan støtte den enkelte bygningsejer i sine overvejelser om energirenovering af sit hus, med fokus på økonomi, tekniske løsninger og reelle besparelser. Erfaringerne samles i en erfaringsdatabase som bygningsejerne kan søge i, hvis der skal hentes inspiration til fx udskiftning af vinduer, hulmursisolering eller gennemgribende energirenovering mv. Erfaringsdatabasen opbygges over tid med flere og flere konkrete eksempler omfattende en lang række forskellige energibesparelsestiltag i en typisk bolig. Endvidere opsamling og formidling af erfaringer om samarbejder på tværs af myndigheder, græsrødder, lokale faglige miljøer mv. om fremme af energirenoveringer. Formidlingen kan ske igennem en drejebog for, hvordan man som kommune, energiselskab eller lokal NGO kan etablere et lokalt partnerskab med fokus på at fremme energirenoveringer. Pulje til energieffektiv transport (Enhedslisten, kommuner) Puljen går udover til forskning også til egentlig udvikling og demonstration af løsninger, der er målrettet energieffektiv transport. Administreres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og EUDP Puljen tager afsæt i opslaget fra 2011 Grøn Transport Bæredygtig transport og infrastruktur suppleret med en klimavenlig profil. Der er afsat 25 mio. kr. i Energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande Der er afsat 5 mio. kr. til at etablere et målrettet energipolitisk samarbejde med et eller to udvalgte ilande, hvis nationale klima og energiindsats har afgørende betydning for den globale grønne omstilling. Det kunne være lande som USA (delstatsniveau), Japan, Rusland, Sydkorea og evt. Tyrkiet. 4

5 Videncenter for Ressourcer (Ideologisk) Der etableres hos GEUS et Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, hvis første opgave bliver at udarbejde en sårbarhedsanalyse for Danmark for så vidt angår mineralske råstoffer. Analysen bidrager til regeringens fokus på bedre ressourceanvendelse og understøtter udvikling af bæredygtig produktion og forbrug. Af superpuljen afsættes 2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i til videncenteret. Enhedslisten inddrages i den endelige udmøntning af midlerne. Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (Kommuner) Der indgås ét til to partnerskaber med kommune(r), der går foran på klimaområdet. Sigtet er pilotindsatser og nye paradigmer for klimaindsatser, især inden for strukturelle indsatser på områder som affald, bygninger, transport og landbrug samt sammenhængende vedvarende energisystemer, herunder barrierer for en optimal klimaindsats. Også arbejde med alternative afgiftsstrukturer kan indgå. Af superpuljen afsættes 6 mio. kr. i 2013 til etablering af ét eller to partnerskaber. Enhedslisten inddrages i udmøntningen af rammevilkårene for partnerskaberne. Miljøministeriet Program for Grøn Teknologi Programmet vil bl.a. blive prioriteret inden for områderne vand- og klimateknologi, ressourceeffektivitet, ren luft og erstatning for uønskede kemikalier. Ordningen er målrettet virksomheder og der er afsat 45 mio. kr. i Hertil kommer 30 mio. kr. som led i aftalen med bl.a. EL om forskningsreserven. Økologisk byggeri (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Ordningen skal bl.a. fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger. Hovedparten af de afsatte midler skal anvendes til at fremme udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger. Endvidere udarbejdes en analyse af mulighederne for at oprette en substitutionsdatabase for miljørigtige byggevarer, hvor bygherre og håndværkere let og enkelt kan få oplysninger om forskellige byggevarers miljømæssige kvaliteter. Til programmet knyttes et rådgivende udvalg, herunder fagbevægelsen. Der er afsat 20 mio. kr. i Med superpuljen forlænges programmet med mio. kr. årligt frem til Pulje til grønne ildsjæle (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter borgernære formidlingsaktiviteter og projekter der understøtter den grønne omstilling. Der etableres en åben ansøgningsmodel, der administreres af Miljøstyrelsen, hvor der kan sø- 5

6 ges om tilskud til konkrete projekter, der har til formål at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter vedr. nye metoder, produkter og forbrugsmønstre som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter, der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil blive lagt vægt på at projekterne har et jobskabende element. Puljen kan støtte enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer. Endvidere offentlige institutioners projekter, der ikke er en del af institutionens sædvanlige arbejdsopgaver. Der er afsat 16 mio. kr. i Med superpuljen forøges med 4 mio. kr. i 2013 og forlænges med 10 mio. kr. årligt frem til Pulje til ressourceeffektivitet inden for vand og affald (Kommuner, organisation) Puljen sigter på at udnytte de erhvervsmæssige potentialer inden for vand, bio og miljøløsninger. Der afsættes midler til følgende indsatser: Pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder Pilotpartnerskab om kombinerede klimatilpasningsløsninger, fx kombinerede skaterparker og regnvandsanlæg. Udvikling af demonstrationsprojekter til effektiv sortering af husholdningsaffald, så det egner sig til oparbejdning af nye produkter af høj kvalitet. Samarbejder for plastaffald, elektronikaffald, organisk affald, el- og hybrid-biler for at udvikle redskaber og løsninger, der fremmer øget genanvendelse. Miljøvurderinger og samfundsøkonomiske analyser af fremtidige muligheder for affaldshåndtering samt redskaber til at prioritere og målrette indsatsen for øget genanvendelse. Der er afsat 35 mio. kr. i Øget viden om børns eksponering for hormonforstyrrende stoffer (Enhedslisten, ideologisk) Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til øget viden om eksponering for hormonforstyrrende stoffer med fokus på børn. Midlerne følger op på Miljøstyrelsens projekt fra 2009 om 2-åriges udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Pilotprojekter om samarbejde og erfaringsopsamling for grøn omstilling (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne kan søges i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og foreninger. Pilotprojekterne skal vise nye veje til, hvordan de såkaldte Green Gold og Grey Gold ressourcer i vores samfund, kan bruges til fremme af grønne jobs og den grønne omstilling i det hele taget. Ved Green Gold forstås i denne sammenhæng studerende, jobsøgende (akademikere) og andre, som står uden for det etablerede arbejdsmarked, men som ikke desto mindre udgør en enorm ressource. Ved Grey Gold forstås pensionerede professorer, ingeniører og andre, der efter et virksomt arbejdsliv nu er gået på pension, uden af den grund at have mistet viljen og lysten til at arbejde med bæredygtighed. 6

7 Fokus er at få lukket ressourcekredsløbet for ikke-fornybare ressourcer og de initiativer kommuner, virksomheder og private borgere kan igangsætte for at fremme den omstilling. Der er med superpuljen afsat 25,5 mio. kr. over perioden Lukkede ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) Der igangsættes to indsatser vedrørende lukkede ressourcekredsløb, henholdsvis et videnscenter for ressourcer og et forskningsbaseret innovationscenter for ressourceeffektivitet. Der etableres et bredt forankret tværministerielt samarbejde om et videnscenter for ressourcer. Formålet med videnscenteret er at tilvejebringe viden om og erfaring med, hvorledes ressourcekredsløb for ikke-fornybare ressourcer kan lukkes inden for centrale sektorer som energiproduktion, byggeri, fødevareproduktion og forbrugerprodukter. Superpuljen afsætter ca. 3 mio. kr. årligt Endvidere oprettes et innovationscenter for ressourceeffektivt produktion og produktdesign med fokus på genanvendelse, upcycling og etablering af lukkede kredsløb Der afsættes med superpuljen 9 mio. kr. i 2013 til etablering og drift af et innovationscenter på et universitet eller GTS-institut, hvor forskere i samarbejde med virksomheder skal udvikle værktøjer, metoder samt forsknings- og innovationsnetværk, der har til formål at optimere virksomhedernes ressourceanvendelse, produktdesign og udvikling af lukkede materialekredsløb. Forsøg med forbedrede indsamlingsordninger for elektronisk affald (Kommuner) På trods af implementering af producentansvarsdirektivet under WEEE er det kun lige over halvdelen af elektronikaffaldet der bliver indsamlet og bortskaffet forsvarligt. Dette er problematisk fordi elektronikaffald indeholder en lang række af de ikke-fornybare ressourcer der vil bliver mangel på i løbet af de kommende årtier. Indsatsen skal have fokus på udvikling af metoder, der kan sikre at en langt højere andel af elektronikprodukterne bliver returneret forsvarligt efter endt brug. Der er med superpuljen afsat 7,5 mio. kr. over perioden Hjælp til udsatte Naturprojekter (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) For mennesker med fysiske og psykiske problemer har det vist sig at der er gode erfaringer med at komme ud i naturen og på den måde få succesoplevelser. Der etableres en ordning under Naturstyrelsen med fokus på personer, som har det svært i dagligdagen f.eks. voksne udviklingshæmmede eller fysisk eller mentalt besværede personer f.eks. stressramte. Naturstyrelsen stiller i ordningen naturen til rådighed for at understøtte personers sundhed, sociale forhold og andre relationer. Samtidig kan ordningen bidrage til, at der gennemføres en række naturforvaltningsprojekter. Der er med superpuljen afsat 8,5 mio. kr. over perioden Se mere her: Bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier børn og unge (Enhedslisten, ideologisk) Børn og unge er hver dag i kontakt med en række forbrugerprodukter, som kan indeholde problematiske kemikalier. Der iværksættes med midlerne omfattende kontrolkampagner vedrørende produktgrupper og kemikalier, som børn og unge er særligt eksponeret for. For at vejlede forbrugerne bedst muligt inden det nationale forbud mod ftalater træder i kraft i 2015 etableres en anprisningsordning som 7

8 virksomhederne frivilligt kan bruge for at forbrugerne kan vælge produkter fri for uønskede kemikalier fx bisphenol A og ftalater. Miljøstyrelsens samarbejde med Forbrugerrådet om information styrkes. Der er med superpuljen afsat 20 mio. kr. over perioden Pulje til fremme af ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) En mindre pulje til virksomhedernes udvikling, test, demonstration og dokumentation af produkter og løsninger, der skaber grundlag for øget genanvendelse og recirkulation af materialer. Fokus er teknologier og systemer, der skaber lukkede materialestrømme i samfundet, guidelines for økonomisk og miljømæssig optimal produktdesign samt løsninger, der forebygger kemisk forurening af produkter og materialer og dermed forhindrer deraf følgende downcykling i genanvendelsen. Der er med superpuljen afsat 3,5 mio. kr. i Fødevareministeriet Styrket økologisk produktudvikling (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Puljen støtter samarbejdsprojekter mellem primærproducenter inden for landbrug og forarbejdningsindustrien og/eller tredjeparter i udvikling af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren, herunder produkter m.v., som vedrører en kommerciel udnyttelse af gamle danske husdyrracer og nordiske plantegenetiske ressourcer. Målgruppen er små fødevarevirksomheder. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 hvilket udløser tilskud på 10 mio. kr. via Landdistriktsprogrammet. Forædling og eksportværdi Midlerne skal fremme forædling og øge eksportværdien af miljøcertificerede fødevarer og omkostningseffektiv miljøregulering. Målrettet danske eksportvirksomheder. Sigtet er bl.a. at bevare forarbejdning af f.eks. svinekød i Danmark og styrke afsætningsmulighederne for bæredygtige kvalitetsfødevarer. Der er afsat 20 mio. kr. i Velfærdspakke for svin (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Pakken omfatter tiltag, der kan sikre, at kastration overflødiggøres samt demonstrationsprojekter vedrørende staldindretning og management, herunder materialer og instrumenter til beskæftigelse af svinene. Endvidere støttes forsøg og forskning, der kan forbedre miljørigtig fodring af søer samt til projekter, der har til formål at gøre det lettere for politiet at følge op på anmeldelser om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Der er afsat 13 mio. kr. i Bevaring af gamle danske husdyrracer (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Med finanslovsaftalen for 2012 blev arbejdet med de gamle danske husdyrracer omorganiseret, og der er etableret et bevaringsudvalg for husdyrgenetiske ressourcer, hvortil der knyttes en tilskudsordning til bevarelse af gamle danske husdyr. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til styrkelse af bevaringsudvalgets arbejde. 8

9 Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Fonden styrkes med fokus på indsatser i forskning og udvikling i nye økologiske tiltag og løsninger. Midler til eksperimenterende økologi på gårdniveau inden for reduceret klimapåvirkning, mere natur og bedre dyrevelfærd mv. Der er afsat 5 mio. kr. i Alternativer til antibiotika (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne skal udvikle produkter, teknologier, strategier og metoder til begrænsning af forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen. Der kan stilles krav om vurdering af effekterne på husdyrenes immunforsvar, sundhed og antibiotikaforbrug. Projekterne kan omfatte danske virksomheder, der har udviklet et probiotika, som kan anvendes til dyr. Puljen er åben for aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, videninstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere. Administreres af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Der er afsat 8 mio. kr. i Økologisk forskning og innovation (Enhedslisten) Økologisk forsknings- og innovationsindsats i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologi, Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) styrkes. En pulje udbydes med afsæt i bl.a. ICROFS strategi. I programmet vil indgå markforsøg. Der er afsat 20 mio. kr. i Samarbejde om grøn innovation (Kommuner, organisation, aktive) Pulje til konkrete projekter om udvikling og implementering af ny teknologi, der medvirker til grøn omstilling af fødevareproduktionen i landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektoren. Sigtet er samarbejde mellem små og store virksomheder med konkrete effekter på både bæredygtighed og beskæftigelse. Kan omfatte aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, vidensinstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere (disse kan dog ikke modtage tilskud, men bidrage på anden måde). Der er afsat 22 mio. kr. i Bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer Risikovurderinger viser, at uorganisk arsen kan forårsage kræft. Grænseværdier har været diskuteret i EU gennem flere år, men forhandlingerne er sat på standby. Det vurderes nødvendigt at igangsætte det forarbejde, der vil gøre det muligt at fastsætte nationale grænseværdier i Danmark, hvilket kræver en omfattende indsamling af data. Endvidere styrkes samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder, så virksomhederne løbende er opdateret med viden om mulige forureninger og udfordringer i deres produktion for yderligere at beskytte forbrugerne mod kemiske forureninger. Der er afsat 2 mio. kr. i

10 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter grønne ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Projekter skal være lokalt forankret og arbejde på tværs af de traditionelle strukturer. Projekterne kan være drevet af iværksættervirksomheder, private borgere og organisationer, byer, kommuner eller en sammenslutning af disse. Projekterne kan have et kommercielt sigte, men dette er ikke et krav. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener (Enhedslisten, kommuner) Der er mange barrierer for indkøb af mere økologi og flere lokale råvarer i offentlige køkkener. Der nedsættes en Task Force, som kan rådgive fødevareindkøbere i det offentlige. Målgruppen er indkøbsansvarlige og udbudsjurister i kommuner, regioner og stat. Rådgivning rettes i første omgang rettes mod de instanser, der har modtaget midler fra NaturErhvervstyrelsen til økologisk omstilling af offentlige køkkener. Endvidere styrkes effektmålinger ved omstilling for at styrke motivationen hertil. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Skånsomme fiskerimetoder (Enhedslisten, ideologisk) Midlerne går til DTU-Aqua med formål at fremme den faktiske anvendelse af bæredygtige fiskerimetoder, jf. rapporten Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri. Fokus er kystfiskeri. Der er afsat 10 mio. kr. i Recirkulation af ressourcer i landbruget (Enhedslisten) Recirkulation af ressourcer i landbruget er væsentlig i forhold til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og dermed mindsket udledning til det omgivende miljø. Der iværksættes hos Aarhus Universitet et anvendelsesorienteret og erhvervsrettet forskningsprojekt vedrørende recirkulering af vigtige stoffer. Projektet indhold drøftes med EL forud for indgåelse af næste års aftale med AU om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Finansieres inden for den eksisterende ramme for 2014 og frem. Ministeriet for By-, Boligog Landdistrikter Energisparepulje til den almene boligsektor (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) For at fremme energihandlingsplaner i almene boligforeninger er oprettet en tilskudspulje til at støtte udarbejdelse af energihandlingsplaner samt støtte til forsøgsprojekter hvor nye måder til at opnå energiforbedringer afprøves. Der er afsat 20 mio. kr. i finanslovsaftalen for 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 3 mio. kr. årligt i

11 Trafikministeriet I finansloven for 2013 oprettes en pulje til at støtte bedre tilgængelighed på stationer Der er afsat 25 mio. kr. i Endvidere finansieres elektrificering af jernbanestrækningen fra Køge N til Næstved. Der er afsat 650 mio. kr. i perioden

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet GUDP er ét af initiativerne i Grøn Vækst Lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklingsog demonstrationsprogram.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet Indsamling og genanvendelse af hård PVC Nemt for dig godt for miljøet WUPPI gør det nemt for dig at tage miljøansvar Danmark er det eneste land, som gennem lovgivning sikrer, at PVC-affald indsamles til

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi.

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet Att: Thomas Nicolai Pedersen (tpe@mim.dk) Klaus Retoft (kre@mim.dk) Mikkel Stenbæk (mshan@mst.dk). 10. august 2015 EU-høring af forslag til cirkulær økonomi Dansk Erhverv

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere