Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne puljer og aftaler grøn omstilling"

Transkript

1 Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har indgået med regeringen har til hensigt: At give lokale folketingskandidater et overblik over resultater på det grønne område At give kommunale kandidater mulighed for påpege muligheder, som kommunen, lokale foreninger, fagforbund og virksomheder kan udnytte At give proaktive afdelinger/medlemmer et overblik over mulighederne for støtte til lokale tiltag Vi har valgt at præsentere puljerne opdelt på ministerier. Dette er nok ikke en logisk tilgang for alle læsere, men gør det lettere at strukturere gennemgangen. Men vær opmærksom på, at der kan være interessante ting på tværs af ministerier uanset om det handler om kommuner, borgere, foreninger eller virksomheder. Sådan navigerer du rundt: Ved hver overskrift er en betegnelse, der kan bruges til hurtig søgning afhængig af, hvad du leder efter. Enhedslisten = Oprettet på initiativ af Enhedslisten Ideologisk = Emnet/tiltaget har en særlig politisk vigtighed for Enhedslisten Kommuner = Kan have særlig kommunal interesse Organisation = Kan have særlig interesse for fagforbund, NGO er mm Aktive = Kan have særlig interesse for aktive enkeltpersoner/iværksættere Vi har ikke mulighed for at oplyse om konkrete ansøgningsfrister mm. Nogle puljer er i fuld gang, andre på vej. Vi har indføjet links til hjemmesider med opslag i det omfang vi har lokaliseret sådanne. Der er anført afsatte beløb i finansloven 2013 samt evt. nye midler via superpuljen som er forhandlet på plads i juni Superpuljen var en reservepulje i finansloven suppleret med ekstra midler i årene En række tiltag kunne dermed gøres 4-årige. Bemærk: Nogle af de aftalte tiltag er øremærket til bestemte modtagere/tiltag og kan ikke søges, men er med for at give det samlede billede. 1

2 Erhvervsministeriet Grøn omstillingsfond (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Ny fond med fokus på øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne arbejdspladser. Kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Vi har fået gode folk ind i det rådgivende udvalg. 40 mio. kr. i Superpuljen supplerer med 13 mio. kr. og 30 mio. kr. årligt Grønne omstillingslån Ny ordning under Vækstfonden. De afsatte 50 mio. kr. danner sikkerhed for en ny statsbank på 350 mio. kr. finansieret via et statslån. Den nye ordning yder lån til grøn omstilling. Fokus er kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Det kan være omlægning af produktionen til brug af færre ressourcer til at levere samme output, udvikling af nye, grønne produkter, som kan spare ressourcer eller nye grønne forretningsmodeller, såsom cradle to cradle, med fokus på at genanvende produkter. Grønne maritime løsninger Består af en række underpuljer som sigter på ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Udover networking, konferencer støttes bl.a. Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Der er afsat 25 mio. kr. suppleret med 5 mio. kr. fra superpuljen. Puljen er målrettet virksomheder inden for det maritime område. Mindre spild gennem industriel symbiose (dating-site) Med et industrielt dating-site, skal skabes match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Sitet understøttes af en task-force og andre tiltag. Der er afsat 10 mio. kr. Indsatsen er nu overflyttet til den grønne omstillingsfond. 2

3 Grønt Iværksætterhus (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Det grønne Iværksætterhus er et grønt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere og virksomheder, som gerne vil udvikle nye grønne løsninger eller forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber og viden til at komme i gang. Det ligger på DTU Risø Campus. Det åbner i starten af september I FL2013 er afsat 15 mio. kr. Dette suppleres af superpuljen med 2 x 5 mio. kr. i 2015 og Styrket indsats for grøn eksport Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. Alternative iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) Der afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en analyse af mulighederne for at fremme iværksættere, der har et grønt og socialt sigte. Fokus er alternative bidrag til at etablere nye virksomheder med forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Gennem cases vurderes, hvad skal der til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx socialøkonomiske virksomheder og det offentlige. I analysen inddrages offentlige myndigheder, socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fagforbund. Økologiske iværksættere (Enhedslisten, ideologisk, organisation, aktive) Der afsættes i alt 15 mio. kr. i til at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning. Mange iværksættere, som arbejder med økologiske fødevarer, skaber innovation og dynamik ved at arbejde med nye forretningsmodeller og ved at arbejde på tværs af de traditionelle strukturer, for eksempel ved både at have egen fødevareforarbejdning, landbrugsproduktion og formidling eller turisttilbud. Klima- og energiministeriet Bygningsintegrerede solceller (Enhedslisten, ideologisk) Der er etableret en tilskudspulje der skal fremme bygningsintegrerede solcelleløsninger, herunder præfabrikerede tag og facadeelementer, der som færdige byggekomponenter/elementer kan være en fuldt integreret del af klimaskærmen. Der er afsat 20 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 5,5 mio. kr. årligt frem til Administreres via EUDP. 3

4 Brint i energisystemet (Enhedslisten, ideologisk) Brint som energibærer muliggør, at energi fra fluktuerende VE-energikilder som vind og sol kan lagres og senere anvendes til forskellige formål, herunder til transport og til at balancere energisystemet. Der er afsat 10 mio. kr. i 2013 og med superpuljen forøges med yderligere 5 mio. kr. Administreres via EUDP. Energirenoveringer i statens ejendomme Der er afsat 15 mio. kr. i 2013 til at gennemføre energirenoveringer i statslige bygninger med de laveste energistandarder. Garantimodeller for energibesparelser (ESCO) Der er afsat 5 mio. kr. til at indsamle erfaringer fra ESCOprojekter i Danmark og andre lande, hvor hovedvægten lægges på indsamling af oplysninger om garantiforpligtelsen, herunder omfanget af garantierne, retningslinjerne herfor og bygningsejerens forpligtelser. Erfaringerne vurderes og herunder ses på fordele og ulemper for de forskellige aktører. Erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser (Enhedslisten, kommuner, organisation) Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser. Der fokuseres på energirenoveringer, der kan støtte den enkelte bygningsejer i sine overvejelser om energirenovering af sit hus, med fokus på økonomi, tekniske løsninger og reelle besparelser. Erfaringerne samles i en erfaringsdatabase som bygningsejerne kan søge i, hvis der skal hentes inspiration til fx udskiftning af vinduer, hulmursisolering eller gennemgribende energirenovering mv. Erfaringsdatabasen opbygges over tid med flere og flere konkrete eksempler omfattende en lang række forskellige energibesparelsestiltag i en typisk bolig. Endvidere opsamling og formidling af erfaringer om samarbejder på tværs af myndigheder, græsrødder, lokale faglige miljøer mv. om fremme af energirenoveringer. Formidlingen kan ske igennem en drejebog for, hvordan man som kommune, energiselskab eller lokal NGO kan etablere et lokalt partnerskab med fokus på at fremme energirenoveringer. Pulje til energieffektiv transport (Enhedslisten, kommuner) Puljen går udover til forskning også til egentlig udvikling og demonstration af løsninger, der er målrettet energieffektiv transport. Administreres i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og EUDP Puljen tager afsæt i opslaget fra 2011 Grøn Transport Bæredygtig transport og infrastruktur suppleret med en klimavenlig profil. Der er afsat 25 mio. kr. i Energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande Der er afsat 5 mio. kr. til at etablere et målrettet energipolitisk samarbejde med et eller to udvalgte ilande, hvis nationale klima og energiindsats har afgørende betydning for den globale grønne omstilling. Det kunne være lande som USA (delstatsniveau), Japan, Rusland, Sydkorea og evt. Tyrkiet. 4

5 Videncenter for Ressourcer (Ideologisk) Der etableres hos GEUS et Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, hvis første opgave bliver at udarbejde en sårbarhedsanalyse for Danmark for så vidt angår mineralske råstoffer. Analysen bidrager til regeringens fokus på bedre ressourceanvendelse og understøtter udvikling af bæredygtig produktion og forbrug. Af superpuljen afsættes 2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i til videncenteret. Enhedslisten inddrages i den endelige udmøntning af midlerne. Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (Kommuner) Der indgås ét til to partnerskaber med kommune(r), der går foran på klimaområdet. Sigtet er pilotindsatser og nye paradigmer for klimaindsatser, især inden for strukturelle indsatser på områder som affald, bygninger, transport og landbrug samt sammenhængende vedvarende energisystemer, herunder barrierer for en optimal klimaindsats. Også arbejde med alternative afgiftsstrukturer kan indgå. Af superpuljen afsættes 6 mio. kr. i 2013 til etablering af ét eller to partnerskaber. Enhedslisten inddrages i udmøntningen af rammevilkårene for partnerskaberne. Miljøministeriet Program for Grøn Teknologi Programmet vil bl.a. blive prioriteret inden for områderne vand- og klimateknologi, ressourceeffektivitet, ren luft og erstatning for uønskede kemikalier. Ordningen er målrettet virksomheder og der er afsat 45 mio. kr. i Hertil kommer 30 mio. kr. som led i aftalen med bl.a. EL om forskningsreserven. Økologisk byggeri (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Ordningen skal bl.a. fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger. Hovedparten af de afsatte midler skal anvendes til at fremme udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger. Endvidere udarbejdes en analyse af mulighederne for at oprette en substitutionsdatabase for miljørigtige byggevarer, hvor bygherre og håndværkere let og enkelt kan få oplysninger om forskellige byggevarers miljømæssige kvaliteter. Til programmet knyttes et rådgivende udvalg, herunder fagbevægelsen. Der er afsat 20 mio. kr. i Med superpuljen forlænges programmet med mio. kr. årligt frem til Pulje til grønne ildsjæle (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter borgernære formidlingsaktiviteter og projekter der understøtter den grønne omstilling. Der etableres en åben ansøgningsmodel, der administreres af Miljøstyrelsen, hvor der kan sø- 5

6 ges om tilskud til konkrete projekter, der har til formål at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter vedr. nye metoder, produkter og forbrugsmønstre som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter, der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil blive lagt vægt på at projekterne har et jobskabende element. Puljen kan støtte enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer. Endvidere offentlige institutioners projekter, der ikke er en del af institutionens sædvanlige arbejdsopgaver. Der er afsat 16 mio. kr. i Med superpuljen forøges med 4 mio. kr. i 2013 og forlænges med 10 mio. kr. årligt frem til Pulje til ressourceeffektivitet inden for vand og affald (Kommuner, organisation) Puljen sigter på at udnytte de erhvervsmæssige potentialer inden for vand, bio og miljøløsninger. Der afsættes midler til følgende indsatser: Pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder Pilotpartnerskab om kombinerede klimatilpasningsløsninger, fx kombinerede skaterparker og regnvandsanlæg. Udvikling af demonstrationsprojekter til effektiv sortering af husholdningsaffald, så det egner sig til oparbejdning af nye produkter af høj kvalitet. Samarbejder for plastaffald, elektronikaffald, organisk affald, el- og hybrid-biler for at udvikle redskaber og løsninger, der fremmer øget genanvendelse. Miljøvurderinger og samfundsøkonomiske analyser af fremtidige muligheder for affaldshåndtering samt redskaber til at prioritere og målrette indsatsen for øget genanvendelse. Der er afsat 35 mio. kr. i Øget viden om børns eksponering for hormonforstyrrende stoffer (Enhedslisten, ideologisk) Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til øget viden om eksponering for hormonforstyrrende stoffer med fokus på børn. Midlerne følger op på Miljøstyrelsens projekt fra 2009 om 2-åriges udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Pilotprojekter om samarbejde og erfaringsopsamling for grøn omstilling (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne kan søges i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og foreninger. Pilotprojekterne skal vise nye veje til, hvordan de såkaldte Green Gold og Grey Gold ressourcer i vores samfund, kan bruges til fremme af grønne jobs og den grønne omstilling i det hele taget. Ved Green Gold forstås i denne sammenhæng studerende, jobsøgende (akademikere) og andre, som står uden for det etablerede arbejdsmarked, men som ikke desto mindre udgør en enorm ressource. Ved Grey Gold forstås pensionerede professorer, ingeniører og andre, der efter et virksomt arbejdsliv nu er gået på pension, uden af den grund at have mistet viljen og lysten til at arbejde med bæredygtighed. 6

7 Fokus er at få lukket ressourcekredsløbet for ikke-fornybare ressourcer og de initiativer kommuner, virksomheder og private borgere kan igangsætte for at fremme den omstilling. Der er med superpuljen afsat 25,5 mio. kr. over perioden Lukkede ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) Der igangsættes to indsatser vedrørende lukkede ressourcekredsløb, henholdsvis et videnscenter for ressourcer og et forskningsbaseret innovationscenter for ressourceeffektivitet. Der etableres et bredt forankret tværministerielt samarbejde om et videnscenter for ressourcer. Formålet med videnscenteret er at tilvejebringe viden om og erfaring med, hvorledes ressourcekredsløb for ikke-fornybare ressourcer kan lukkes inden for centrale sektorer som energiproduktion, byggeri, fødevareproduktion og forbrugerprodukter. Superpuljen afsætter ca. 3 mio. kr. årligt Endvidere oprettes et innovationscenter for ressourceeffektivt produktion og produktdesign med fokus på genanvendelse, upcycling og etablering af lukkede kredsløb Der afsættes med superpuljen 9 mio. kr. i 2013 til etablering og drift af et innovationscenter på et universitet eller GTS-institut, hvor forskere i samarbejde med virksomheder skal udvikle værktøjer, metoder samt forsknings- og innovationsnetværk, der har til formål at optimere virksomhedernes ressourceanvendelse, produktdesign og udvikling af lukkede materialekredsløb. Forsøg med forbedrede indsamlingsordninger for elektronisk affald (Kommuner) På trods af implementering af producentansvarsdirektivet under WEEE er det kun lige over halvdelen af elektronikaffaldet der bliver indsamlet og bortskaffet forsvarligt. Dette er problematisk fordi elektronikaffald indeholder en lang række af de ikke-fornybare ressourcer der vil bliver mangel på i løbet af de kommende årtier. Indsatsen skal have fokus på udvikling af metoder, der kan sikre at en langt højere andel af elektronikprodukterne bliver returneret forsvarligt efter endt brug. Der er med superpuljen afsat 7,5 mio. kr. over perioden Hjælp til udsatte Naturprojekter (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation) For mennesker med fysiske og psykiske problemer har det vist sig at der er gode erfaringer med at komme ud i naturen og på den måde få succesoplevelser. Der etableres en ordning under Naturstyrelsen med fokus på personer, som har det svært i dagligdagen f.eks. voksne udviklingshæmmede eller fysisk eller mentalt besværede personer f.eks. stressramte. Naturstyrelsen stiller i ordningen naturen til rådighed for at understøtte personers sundhed, sociale forhold og andre relationer. Samtidig kan ordningen bidrage til, at der gennemføres en række naturforvaltningsprojekter. Der er med superpuljen afsat 8,5 mio. kr. over perioden Se mere her: Bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier børn og unge (Enhedslisten, ideologisk) Børn og unge er hver dag i kontakt med en række forbrugerprodukter, som kan indeholde problematiske kemikalier. Der iværksættes med midlerne omfattende kontrolkampagner vedrørende produktgrupper og kemikalier, som børn og unge er særligt eksponeret for. For at vejlede forbrugerne bedst muligt inden det nationale forbud mod ftalater træder i kraft i 2015 etableres en anprisningsordning som 7

8 virksomhederne frivilligt kan bruge for at forbrugerne kan vælge produkter fri for uønskede kemikalier fx bisphenol A og ftalater. Miljøstyrelsens samarbejde med Forbrugerrådet om information styrkes. Der er med superpuljen afsat 20 mio. kr. over perioden Pulje til fremme af ressourcekredsløb (Enhedslisten, ideologisk) En mindre pulje til virksomhedernes udvikling, test, demonstration og dokumentation af produkter og løsninger, der skaber grundlag for øget genanvendelse og recirkulation af materialer. Fokus er teknologier og systemer, der skaber lukkede materialestrømme i samfundet, guidelines for økonomisk og miljømæssig optimal produktdesign samt løsninger, der forebygger kemisk forurening af produkter og materialer og dermed forhindrer deraf følgende downcykling i genanvendelsen. Der er med superpuljen afsat 3,5 mio. kr. i Fødevareministeriet Styrket økologisk produktudvikling (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Puljen støtter samarbejdsprojekter mellem primærproducenter inden for landbrug og forarbejdningsindustrien og/eller tredjeparter i udvikling af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren, herunder produkter m.v., som vedrører en kommerciel udnyttelse af gamle danske husdyrracer og nordiske plantegenetiske ressourcer. Målgruppen er små fødevarevirksomheder. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 hvilket udløser tilskud på 10 mio. kr. via Landdistriktsprogrammet. Forædling og eksportværdi Midlerne skal fremme forædling og øge eksportværdien af miljøcertificerede fødevarer og omkostningseffektiv miljøregulering. Målrettet danske eksportvirksomheder. Sigtet er bl.a. at bevare forarbejdning af f.eks. svinekød i Danmark og styrke afsætningsmulighederne for bæredygtige kvalitetsfødevarer. Der er afsat 20 mio. kr. i Velfærdspakke for svin (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Pakken omfatter tiltag, der kan sikre, at kastration overflødiggøres samt demonstrationsprojekter vedrørende staldindretning og management, herunder materialer og instrumenter til beskæftigelse af svinene. Endvidere støttes forsøg og forskning, der kan forbedre miljørigtig fodring af søer samt til projekter, der har til formål at gøre det lettere for politiet at følge op på anmeldelser om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Der er afsat 13 mio. kr. i Bevaring af gamle danske husdyrracer (Enhedslisten, ideologisk, organisation) Med finanslovsaftalen for 2012 blev arbejdet med de gamle danske husdyrracer omorganiseret, og der er etableret et bevaringsudvalg for husdyrgenetiske ressourcer, hvortil der knyttes en tilskudsordning til bevarelse af gamle danske husdyr. Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 til styrkelse af bevaringsudvalgets arbejde. 8

9 Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) (Enhedslisten, ideologisk, aktive) Fonden styrkes med fokus på indsatser i forskning og udvikling i nye økologiske tiltag og løsninger. Midler til eksperimenterende økologi på gårdniveau inden for reduceret klimapåvirkning, mere natur og bedre dyrevelfærd mv. Der er afsat 5 mio. kr. i Alternativer til antibiotika (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Midlerne skal udvikle produkter, teknologier, strategier og metoder til begrænsning af forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen. Der kan stilles krav om vurdering af effekterne på husdyrenes immunforsvar, sundhed og antibiotikaforbrug. Projekterne kan omfatte danske virksomheder, der har udviklet et probiotika, som kan anvendes til dyr. Puljen er åben for aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, videninstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere. Administreres af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Der er afsat 8 mio. kr. i Økologisk forskning og innovation (Enhedslisten) Økologisk forsknings- og innovationsindsats i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologi, Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) styrkes. En pulje udbydes med afsæt i bl.a. ICROFS strategi. I programmet vil indgå markforsøg. Der er afsat 20 mio. kr. i Samarbejde om grøn innovation (Kommuner, organisation, aktive) Pulje til konkrete projekter om udvikling og implementering af ny teknologi, der medvirker til grøn omstilling af fødevareproduktionen i landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektoren. Sigtet er samarbejde mellem små og store virksomheder med konkrete effekter på både bæredygtighed og beskæftigelse. Kan omfatte aktører fra hele værdikæden, bl.a. landmænd, fiskere, forarbejdningsvirksomheder, teknologileverandører, forbrugere, vidensinstitutioner, finansieringspartnere og offentlige partnere (disse kan dog ikke modtage tilskud, men bidrage på anden måde). Der er afsat 22 mio. kr. i Bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer Risikovurderinger viser, at uorganisk arsen kan forårsage kræft. Grænseværdier har været diskuteret i EU gennem flere år, men forhandlingerne er sat på standby. Det vurderes nødvendigt at igangsætte det forarbejde, der vil gøre det muligt at fastsætte nationale grænseværdier i Danmark, hvilket kræver en omfattende indsamling af data. Endvidere styrkes samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder, så virksomhederne løbende er opdateret med viden om mulige forureninger og udfordringer i deres produktion for yderligere at beskytte forbrugerne mod kemiske forureninger. Der er afsat 2 mio. kr. i

10 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) Puljen støtter grønne ildsjæle, der arbejder for at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Projekter skal være lokalt forankret og arbejde på tværs af de traditionelle strukturer. Projekterne kan være drevet af iværksættervirksomheder, private borgere og organisationer, byer, kommuner eller en sammenslutning af disse. Projekterne kan have et kommercielt sigte, men dette er ikke et krav. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener (Enhedslisten, kommuner) Der er mange barrierer for indkøb af mere økologi og flere lokale råvarer i offentlige køkkener. Der nedsættes en Task Force, som kan rådgive fødevareindkøbere i det offentlige. Målgruppen er indkøbsansvarlige og udbudsjurister i kommuner, regioner og stat. Rådgivning rettes i første omgang rettes mod de instanser, der har modtaget midler fra NaturErhvervstyrelsen til økologisk omstilling af offentlige køkkener. Endvidere styrkes effektmålinger ved omstilling for at styrke motivationen hertil. Der er afsat 17 mio. kr. fordelt i Skånsomme fiskerimetoder (Enhedslisten, ideologisk) Midlerne går til DTU-Aqua med formål at fremme den faktiske anvendelse af bæredygtige fiskerimetoder, jf. rapporten Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri. Fokus er kystfiskeri. Der er afsat 10 mio. kr. i Recirkulation af ressourcer i landbruget (Enhedslisten) Recirkulation af ressourcer i landbruget er væsentlig i forhold til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og dermed mindsket udledning til det omgivende miljø. Der iværksættes hos Aarhus Universitet et anvendelsesorienteret og erhvervsrettet forskningsprojekt vedrørende recirkulering af vigtige stoffer. Projektet indhold drøftes med EL forud for indgåelse af næste års aftale med AU om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Finansieres inden for den eksisterende ramme for 2014 og frem. Ministeriet for By-, Boligog Landdistrikter Energisparepulje til den almene boligsektor (Enhedslisten, ideologisk, kommuner, organisation, aktive) For at fremme energihandlingsplaner i almene boligforeninger er oprettet en tilskudspulje til at støtte udarbejdelse af energihandlingsplaner samt støtte til forsøgsprojekter hvor nye måder til at opnå energiforbedringer afprøves. Der er afsat 20 mio. kr. i finanslovsaftalen for 2013 og med superpuljen forlænges ordningen med 3 mio. kr. årligt i

11 Trafikministeriet I finansloven for 2013 oprettes en pulje til at støtte bedre tilgængelighed på stationer Der er afsat 25 mio. kr. i Endvidere finansieres elektrificering af jernbanestrækningen fra Køge N til Næstved. Der er afsat 650 mio. kr. i perioden

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 14. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Høringssvar til Landdistriktsprogrammet Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte landdistriktsprogram og vil gerne meddele vore

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation 12.12.2013 Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere