Investeringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsbetingelser"

Transkript

1 Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1 Investeringsbetingelser 2 2 Teknisk grundlag 2 3 Definitioner 2 4 Ansvar for investeringer og opsparingens udvikling 2 5 Principper for handel 3 6 Livscyklusprodukter - fx Profilpension 4 7 Topdanmark Link Pension 4 8 Indbetaling 5 9 Betaling for forsikringer og omkostninger 6 11 Opgørelse af pensionens værdi 6 12 Opgørelse af pensionens værdi ved dødsfald 6 13 Pensionsafkastskat 6 14 Ændring af risikoprofil eller valg af fonde 7 15 Fuldmagt 8 16 Udbetaling før tid 8 17 Ændring af investeringsbetingelser 8 1

2 1 Investeringsbetingelser Stk. 1. Disse betingelser gælder for pension mv. i Topdanmark Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Stk. 2. Investeringsbetingelserne finder anvendelse for pension med markedsrente (i markedsrentemiljøet). 2 Teknisk grundlag Stk. 1. Pension og omkostninger på pension er reguleret af det for Topdanmark til enhver tid gældende tekniske grundlag, med tilhørende investeringsregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Teknisk grundlag mv. kan fås ved henvendelse til Topdanmark. Disse investeringsbetingelser er udmøntningen af det tekniske grundlags investeringsregulativ. 3 Definitioner Stk. 1. Ved forsikringstager forstås i disse investeringsbetingelser ejeren af pensionen eller investeringskontrakten. Stk. 2. Ved pension forstås i disse investeringsbetingelser både en traditionel pension og en investeringskontrakt, selvom den ikke er tilknyttet en pensionsaftale. Stk. 3. Ved en investeringsfond forstås her både egentlige investeringsfonde og interne investeringspuljer forvaltet af Topdanmark. I det følgende er de under ét kaldet investeringsfonde. Stk. 4. Købskurs er den kurs, en fondsandel i en investeringsfond kan købes til. Salgskurs er den kurs, en fondsandel i en investeringsfond kan sælges til. Der er normalt et kursspænd, dvs. en forskel på købs- og salgskurs, i en investeringsfond. Stk. 5. Ved kontantkonto forstås den konto, hvor posteringer fra reservekontoen samles forud for handel på investeringskontoen. Stk. 6. Ved reservekonto (også kaldet teknisk konto ) forstås den konto, hvor pensionen fremregnes månedligt. Stk. 7. Ved investeringskonto forstås den konto, hvor pensionens fordeling på fonde bliver registreret. Pensionens fordeling er angivet i units pr. fond. Stk. 8. Ved rebalancering forstås en handel på investeringskontoen, så det sikres, at fordelingen på fonde er som ønsket. 4 Ansvar for investeringer og opsparingens udvikling Stk. 1. Kendetegnende for både livscyklusprodukter og andre produkter med markedsrente er, at værdien af pensionen og de fremtidige udbetalinger ved pensionering afhænger af udviklingen af de foretagne 2

3 investeringer undervejs. Stk. 2. Topdanmark kan ikke gøres ansvarlig for pensionens afkast undervejs eller for udbetalingens størrelse ved pensionering. Dette uanset at pensionen eller udbetaling ved pensionering i værste fald kan bortfalde som følge af negativt afkast på de foretagne investeringer. Stk. 3. Topdanmark hæfter heller ikke for eventuelle økonomiske tab som følge af, at investeringer i forbindelse med ændring af risikoprofil eller rebalancering ikke kan gennemføres på den aftalte tid, hvis dette skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. Se punkt 8 stk Principper for handel Der findes følgende handelstyper Systemhandler - omfatter de posteringer, der kommer fra reservekontoen, samles på kontantkontoen, og så handles på investeringskontoen. Det gælder Indbetaling til Markedsrente Udbetalinger fra Markedsrente Betaling for forsikringer, omkostninger, vederlag samt PAL For denne handelstype gælder, at der handles for nettoværdien på det tidspunkt, dagens handler gøres klar. Er nettoværdien positiv, købes der units til købskurs i forhold til indbetalingsprofilen. Er nettoværdien negativ, sælges units til salgskurs. Salg af units sker forholdsmæssigt mellem investeringsfondene. Følgende handelstyper samles ikke på kontantkontoen og indgår derfor ikke i en nettoværdi Omvalg af investeringssammensætning. Det kan eksempelvis være ændring fra Profilpension lav risiko til Profilpension høj risiko eller fra Profilpension mellem risiko til Topdanmark link pension eller ændring af fondsfordelingen på en Topdanmark link pension. Køb og salg gennemføres med henholdsvis købs- /salgskurs. Handel med udbytte - geninvesteres i samme fond, som udbyttet stammer fra og sker til købskurs. Kompensationshandel Sammenlægningshandel - benyttes når to fonde sammenlægges. Salg af units, fra den fond der bliver nedlagt, sker til salgskurs mens det tilsvarende køb i den modtagende fond sker til købskurs. Handelstypen rebalancering Hvis der er behov for at gennemføre flere handelstyper samme dag, eksekveres de i ovenstående rækkefølge. 3

4 6 Livscyklusprodukter - fx Profilpension Stk. 1. Livscyklusprodukter er Profilpension, Profilpension Mix samt Topdanmark Link Livscyklus. Topdanmark investerer indbetalingerne ved at købe fondsandele units i investeringsfonde ud fra det antal år, der er til det aftalte udbetalingstidspunkt, og ud fra den risikoprofil forsikringstager vælger. Stk. 2. Forsikringstager kan vælge mellem tre risikoprofiler: lav, mellem og høj risiko. Den valgte risikoprofil angiver fordelingen af indbetalingerne mellem en vækstfond og stabiliseringsfonden afhængig af, hvor lang tid der er til det aftalte udbetalingstidspunkt. Foretages der ikke et valg af risikoprofil ved etablering, oprettes pensionsopsparingen med risikoprofilen mellem risiko. For Topdanmark Link Livscyklus vælger forsikringstageren, hvilken af en række fonde, der er vækstfonden. Foretages dette valg ikke, oprettes vækstfonden i henhold til det, der måtte være aftalt i begæring eller investeringsaftale. Stk. 3. Investeringsfondene i Profilpension og Profilpension Mix består typisk af en række finansielle aktiver, der forvaltes internt i Topdanmark. Finansielle aktiver kan eksempelvis være aktier og obligationer. Topdanmark beslutter efter bedste skøn, hvilke aktiver investeringsfondene består af, og Topdanmark ejer de aktiver, der bliver investeret i. Forsikringstager har derfor ingen råderet over aktiverne. Oplysninger om de respektive investeringsfonde kan findes på Stk. 4. For Topdanmark Link Livscyklus gælder, at Topdanmark med 3 måneders varsel kan fjerne en eller flere af de investeringsfonde, der er valgt som vækstfond fra udbuddet. En fondsforvalter kan også opsige samarbejdet med Topdanmark vedrørende en eller flere investeringsfonde. De berørte forsikringstagere skal derefter vælge en ny fordeling blandt de resterende investeringsfonde, Topdanmark udbyder. Vælger forsikringstager ikke en ny fordeling, overfører Topdanmark værdien i den ophævede investeringsfond til en investeringsfond med en lignende profil som den oprindelige. Stk. 5. Kursudviklingen i investeringsfondene medfører, at der sker en forskydning af fordelingen mellem investeringsfondene og derfor foretager Topdanmark en rebalancering, som betyder, at fordelingen bliver genetableret. Rebalancering finder som udgangspunkt sted fire gange om året. 7 Topdanmark Link Pension Stk. 1. Ved Topdanmark Link Pension vælger forsikringstageren selv, hvordan indbetalinger og pensionsopsparingen skal fordeles mellem en række investeringsfonde. Topdanmark køber fondsandele - units - i de valgte investeringsfonde svarende til forsikringstagerens valg. Forsikringstager ejer ordningen, men det er Topdanmark Livsforsikring, som ejer investeringsaktiverne. 4

5 Stk. 2. Ved etablering af disse produkter vælger forsikringstageren, hvordan indbetalingerne skal fordeles mellem de tilgængelige investeringsfonde. Er der ikke valgt investeringsfonde, placeres pensionsindbetalingerne i en dansk pengemarkedsfond. Stk. 3. Topdanmark stiller en række investeringsfonde til rådighed. Disse investeringsfonde kan enten være Topdanmarks egne investeringsfonde eller eksterne investeringsfonde. Oversigt over investeringsfondene kan rekvireres hos Topdanmark eller findes på Stk. 4. Forsikringstagers valg af investeringsfonde kan være begrænset efter aftale med arbejdsgiver eller mægler. Stk. 5. Topdanmark kan med 3 måneders varsel fjerne en eller flere investeringsfonde fra udbuddet. En fondsforvalter kan også opsige samarbejdet med Topdanmark vedrørende en eller flere investeringsfonde. De berørte forsikringstagere skal derefter vælge en ny fordeling blandt de resterende investeringsfonde, Topdanmark udbyder. Vælger forsikringstager ikke en ny fordeling, overfører Topdanmark værdien i den ophævede investeringsfond til en investeringsfond med en lignende profil som den oprindelige. Stk. 6. Rebalancering foretages i særlige tilfælde, hvor det er aftalt. 8 Indbetaling Stk. 1. Den del af indbetalingen som investeres, er den del, der er aftalt til at vedrøre markedsrente bortset fra indbetalingsomkostninger, som trækkes forlods. Investering sker hurtigst muligt efter, at indbetalingen er registreret i Topdanmark. Stk. 2. Topdanmark har ret til at udskyde eller undlade at effektuere investering i tilfælde af særlige omstændigheder. Topdanmark er således ikke forpligtet til at gennemføre ordrer, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres, fordi der ikke foreligger de fornødne informationer, eller fordi ordren ikke overholder lovgivningens krav eller de gældende betingelser, eller fordi grundlaget for dispositionen i øvrigt er mangelfuldt, herunder at indbetalingen ikke svarer til det aftalte. Det samme gælder for investering af beløb under en bagatelgrænse, hvis størrelse til enhver tid kan oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Stk. 3. Topdanmark kan ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved en forsinkelse, der skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. Topdanmark foretager herefter investeringen hurtigst muligt efter betalingshindringens ophør. Stk. 4. Modtager Topdanmark en indbetaling, uden at der er modtaget en begæring, investeres pengene i henhold til aftale med arbejdsgiver eller mægler. Modtager Topdanmark en begæring uden valg af 5

6 investeringsform, oprettes pensionsopsparingen som en Profilpension med risikoprofilen mellem risiko, medmindre andet måtte være aftalt. Har Topdanmark alene modtaget en begæring og er der valgt Topdanmark linkppension, investeres pengene i en dansk pengemarkedsfond. Når Topdanmark modtager besked om, hvilke investeringer forsikringstager ønsker, placeres indbetalingerne ud fra dette. Investering sker dog ikke med tilbagevirkende kraft. 9 Betaling for forsikringer og omkostninger Stk. 1. Omkostninger (bortset fra indbetalingsomkostninger), vederlag samt betaling for ret til indbetalingsfritagelse mv. trækkes på kontantkontoen månedligt forud. Betalingen sker ved salg af units. 10 Udbytter Stk. 1. Udloddet udbytte eller afkast fra en investeringsfond geninvesteres i samme investeringsfond. 11 Opgørelse af pensionens værdi Stk. 1. Pensionens værdi er den samlede værdi af de foretagne investeringer. Stk. 2. Pensionens værdi opgøres dagligt og kan ses i kundemappen (Mit Topdanmark) på Topdanmarks hjemmeside eller fås ved henvendelse til Topdanmark. 12 Opgørelse af pensionens værdi ved dødsfald Stk. 1. Dør forsikrede i forsikringstiden og skal hele eller dele af pensionen udbetales i forbindelse hermed, så placerer Topdanmark værdien i en dansk pengemarkedsfond hurtigst muligt efter, Topdanmark har fået meddelelse om og dokumentation for dødsfaldet. Stk. 2. Topdanmark kan ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved en forsinkelse, der skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. Topdanmark foretager herefter investeringen hurtigst muligt efter betalingshindringens ophør. Stk. 3. Ved eventuel udbetaling af pensionen ved dødsfald opgøres udbetalingens størrelse på tidspunktet, hvor udbetalingen foretages af Topdanmark. 13 Pensionsafkastskat Stk. 1. Det følger af pensionsafkastbeskatningsloven, om forsikringstager er skattepligtig af afkastet på pensionen. 6

7 Stk. 2. En gang om året (februar) vil der blive solgt units svarende til pensionens andel af det beløb, der skal afregnes overfor skattemyndighederne. Er der tale om negativt afkast, beregnes negativ pensionsafkastskat. Beløbet udbetales ikke til forsikringstager, men modregnes i eventuel positiv pensionsafkastskat de efterfølgende år. Stk. 3. Der vil endvidere ske afregning af pensionsafkastskat i forbindelse med udbetaling ved pensionering, dødsfald eller udbetaling før tid af pensionsaftalen. I forbindelse med overførsel til et andet pensionsinstitut overføres eventuel skyldig afkastskat og negativ afkastskat. Stk. 4. Når pensionsafkastskat skal afregnes, vil det ske ved et frasalg af units svarende til skyldig skat på den enkelte investeringsfond. Negativ pensionsafkastskat videreføres til modregning i eventuelt fremtidig skat. Ved pensionsaftalens ophør godskrives et beløb svarende til eventuel negativ skat, i det omfang SKATs regler for godtgørelse er opfyldt. 14 Ændring af risikoprofil eller valg af fonde Stk. 1. Forsikringstager kan til enhver tid ændre den valgte risikoprofil (Profilpension eller Profilpension Mix), fordeling mellem investeringsfondene (Topdanmark Link Pension) eller aftrapningsprofil (Topdanmark Link Livscyklus). Dog kan risikoprofilen, fordelingen mellem investeringsfonde eller aftrapningsprofil kun ændres 1 gang pr. bankdag. Stk. 2. Ændring af risikoprofil på Profilpension, Profilpension Mix eller aftrapningsprofil på Topdanmark Link Livscyklus gælder både fremtidige indbetalinger og den allerede opsparede værdi. En ændring af fondsfordelingen for en Topdanmark Link Pension kan vedrøre enten fremtidige indbetalinger alene eller fremtidige indbetalinger og fordelingen af den allerede opsparede værdi mellem investeringsfonde. Stk. 3. Ændring af risikoprofil på Profilpension eller Profilpension Mix har virkning for fremtiden og skal ske ved, at forsikringstager ændrer risikoprofilen via kundemappen (Mit Topdanmark) på Topdanmarks hjemmeside eller indsender en ny underskrevet investeringsaftale eller investeringsprofil til Topdanmark. Stk. 4. Ændring af aftrapningsprofil på Topdanmark Link Livscyklus har virkning for fremtiden og skal ske ved, at forsikringstager ændrer aftrapningsprofilen ved at indsende en ny investeringsprofil til Topdanmark. Stk. 5. Ændringer foretages hurtigt muligt efter, Topdanmark har modtaget den nye investeringsaftale, medmindre særlige betingelser er gældende for den eller de valgte investeringsfonde. Stk. 6. Topdanmark kan ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved en forsinkelse, der skyldes forhold, som Topdanmark er 7

8 uden indflydelse på. Topdanmark foretager herefter investeringen hurtigst muligt efter betalingshindringens ophør. Stk. 7. Topdanmark sender en bekræftelse til forsikringstageren på, at handlen er gennemført. 15 Fuldmagt Forsikringstager kan give en anden skriftlig fuldmagt til at vælge risikoprofil ved etablering af en Profilpension eller Profilpension Mix og til undervejs at foretage ændringer i risikoprofilen, herunder ændringer i fordelingen af indbetalinger. Tilsvarende kan forsikringstager give en anden skriftlig fuldmagt til at foretage ændring i fordeling af indbetaling til en Topdanmark Link Pension. Forsikringstager kan give en anden skriftlig fuldmagt til at vælge aftrapningsprofil ved etablering af en Topdanmark Link Livscyklus og til undervejs at foretage ændringer i aftrapningsprofilen. Stk. 2. Topdanmark skal have dokumentation for et eventuelt fuldmagtsforhold. 16 Udbetaling før tid Stk. 1. Forsikringstageren kan under visse omstændigheder få pensionens værdi udbetalt før tid, se de generelle forsikringsbetingelser for pension. Ved udbetaling før tid kan forsikringstageren ikke forlange at få udleveret investeringsandele i stedet for kontant afregning. Stk. 2. Topdanmark ejer de indkøbte aktiver, fondsandele mv., og forsikringstager har ingen råderet over aktiverne, fondsandelene, mv. 17 Ændring af investeringsbetingelser Stk. 1. Disse investeringsbetingelser er en del af det til enhver tid gældende tekniske grundlag med tilhørende investeringsregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 2. Ændring af investeringsbetingelserne kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis Finanstilsynet kræver det på grund af lovgivningsmæssige eller tilsvarende forhold, eller hvis Topdanmark anmelder et nyt investeringsregulativ til Finanstilsynet. Stk. 3. Topdanmark kan i øvrigt ændre investeringsbetingelserne med en måneds varsel. Varsling kan ske ved en orientering på Topdanmarks hjemmeside eller ved en meddelelse i Mit Topdanmark (din kundemappe). Stk. 4. De nyeste og dermed gældende investeringsbetingelser kan findes på 8

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension Pension og forsikring i én samlet pakke Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension er en samlet løsning til dig, der ønsker en pensionsordning med gode vilkår

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 5.1 med investering - februar 2017 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får livsvarig

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Traditionel

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 FirmaPension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 6583-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-13 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Select

Investeringsbetingelser for Danica Select Investeringsbetingelser for Select Side 1 Ref. D99 Indhold - Generelt om Select - Sådan investeres din pensionsordning - Afkast på din pensionsordning - Sådan kan du følge udviklingen af din pensionsordning

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Select

Investeringsbetingelser for Danica Select Side 1 Ref. R999 Indhold Bilag - Generelt om Danica Select - Sådan investeres din pensionsordning - Afkast på din pensionsordning - Sådan kan du følge udviklingen af din pensionsordning - Ansvar ved manglende

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Person-oplysninger

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Vilkår for aftale om InvestorPlus

Vilkår for aftale om InvestorPlus Ver. 01-18 Disse vilkår for aftale om InvestorPlus ( Vilkårene ) udgør en del af aftalen mellem dig og Alm. Brand Bank om InvestorPlus. Vilkårene suppleres af de øvrige aftaler, du indgår med Alm. Brand

Læs mere

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance 1 Omlægning kort fortalt Vi tilbyder i foråret 2017 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance.

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Pension til hele livet, så du kan leve livet. Livslang Pension Forsikringsbetingelser

Pension til hele livet, så du kan leve livet. Livslang Pension Forsikringsbetingelser Pension til hele livet, så du kan leve livet Overløbslivrente AFSNIT 1. GENERELLE REGLER 1. LIVSLANG PENSION Stk. 1. er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension og AP Pension. Stk. 2. dækker i

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen.

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen. Tegnernr.: Aftale om Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere