Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg Vindmøller ved Torrild"

Transkript

1 Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild

2 Baggrund Byrådet har i Kommuneplan udpeget en række områder til opstilling af vindmøller. På den baggrund har Ecopartner indsendt ansøgning om opstilling af vindmøller i et område syd for Torrild, omtrent 5 km vest for Odder. Området er udpeget som vindmølleområde 1.V.2 i Kommuneplan Retningslinjerne for området giver mulighed for opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Med dette debatoplæg påbegynder Odder Kommune den konkrete planlægning for et nyt vindmølleanlæg syd for Torrild. Beskrivelse af projektet Det ansøgte vindmølleprojektet består af 3 stk. 2 MW vindmøller med en totalhøjde på 100 meter. Vindmøllerne har som udgangspunkt en navhøjde på 60 meter og en rotordiameter på 80 meter. De 3 nye vindmøller opstilles på en lige række i øst-vest gående retning. For at kunne udføre den nødvendige service af vindmøllerne bliver der anlagt nye adgangsveje i grus til hver enkelt vindmølle. Vindmøllerne forventes at kunne producere op til MWh pr. år, hvilket svarer til det årlige elforbrug (ekskl. forbrug til opvarmning) i ca gennemsnitlige danske husstande (kilde: Der er ingen eksisterende vindmøller i projektområdet i dag. De nærmeste eksisterende vindmøller er 3 stk. 75 meter høje møller lige vest for Torrild; på ca. 1,7 km afstand af den nye møllegruppe. Oversigt over placeringen af vindmøller i projektforslaget Målestok - 1:

3 Planprocessen og VVM Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som over en periode på 4 uger giver borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte forslag og idéer til den forestående planlægning. Da vindmøllerne er mere end 80 meter høje, skal der efter debatfasen udarbejdes en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse er en vurdering af projektets virkning på miljøet. Derudover skal der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for projektet. Lokalplanen fastsætter blandt andet vindmøllernes præcise placering, størrelse, udseende mv. samt vejadgang til møllerne. Sammen med kommuneplantillæg og lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I praksis bliver VVM-redegørelsen suppleret med de særlige krav, der stilles efter miljøvurderingsloven. Formålet er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur m.m. før der tages endelig stilling til projektet. Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse/ miljøvurdering vil blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, før Byrådet tager endelig stilling til projektet. I forbindelse med den offentlige høring afholdes desuden et borgermøde. Der er således mulighed for at komme med både skriftlige og mundtlige bemærkninger. Miljøforhold, som vil blive undersøgt I og omkring området ligger flere beskyttede skovstykker (fredskov), naturarealer (småsøer) og jorddiger. Placeringen af vindmøllerne samt adgangsveje mm. skal derfor undersøges nærmere for, hvorvidt møllerne kan påvirke beskyttelseslinjer og -arealer. Miljøundersøgelsen vil desuden afklare, hvorvidt projektforslaget kan påvirke særlige fugle og dyrearter og de økologiske korridorer i og omkring mølleområdet, som dyrene bevæger sig i. Vindmøller kan give gener for de nærmeste naboer i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast. Ifølge vindmøllecirkulæret og støjbekendtgørelsen er der krav om, at der skal være fire gange vindmøllens totalhøjde til nærmeste bolig, og at der maksimalt må støje 44 db(a) ved vind på 8 m/s og 42 db(a) ved vind på 6 m/s. I Kommuneplan er der samtidig retningslinjer for, at nabobeboelser ikke må påføres skyggekast mere end 10 timer årligt. I forbindelse med miljøundersøgelserne for projektforslaget skal det sikres, at de lovmæssige miljøkrav bliver overholdt, blandt andet med beregninger af støj- og skyggekastforhold. Vindmølleområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). I Kommuneplan redegøres for, at det ikke anses for muligt at finde alternative udpegninger af vindmølleområder. Der skal i den videre planlægning sikres en grundvandsbeskyttelse af området. Afstande fra Torrild Kirke til tekniske anlæg i landskabet 100 m 50 m Torrild Kirke Mobilmast vest for Torrild Nordøst-sydvest gående forbindelse sydøst for Torrild Eksisterende vindmøller vest for Torrild Totalhøjde: 75 meter Nye Vindmøller sydøst for Torrild Totalhøjde: 100 meter 10 m 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m 1100 m 1200 m 1300 m 1400 m 1500 m 1600 m 1700 m AFSTAND FRA TORRILD KIRKE

4 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra en af de nærmeste naboer mod sydvest Visualiseringer Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter kan være synlige på ret store afstande og være visuelt dominerende som tekniske elementer i landskabet. Projektområdet ligger i et let kuperet, relativt højt beliggende landskab (omkring 80 meter o.h.o.), og mølleanlæggets fremtræden i både de nære og de mere fjerne omgivelser vil blive nærmere beskrevet og visualiseret. De nye møller skal derudover vurderes i samspil med det eksisterende vindmølleområde beliggende ved Krogstrupvej vest for Torrild og det planlagte vindmølleområde 1.V.3 beliggende vest for Ondrup samt de to højspændingsledninger, der krydser landskabet fra nordvest til sydøst. På lidt længere afstand fra mølleområdet findes fredede områder og særlige landskabs- og kulturmiljøer, som for eksempel landskabet omkring Rathlousdal sydvest for Odder. Påvirkningen af sådanne landskabs- og kulturmiljøer vil ligeledes blive undersøgt. Samtidig skal det vurderes, om vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirker i kulturlandskabet inden for en radius af 4,5 km. og vurderes blandt andet på baggrund af visualiseringer, der udarbejdes i forbindelse med planlægningsarbejdet. I dette debatoplæg er vist et par visualiseringer af de nye vindmøller, som de vil fremstå i området. Derudover undersøges det, om vindmøllerne er synlige fra de omkringliggende byer og fra udsigtspunkter i landskabet, som har betydning for de mennesker, der lever og færdes til dagligt i området. Der vil blandt andet være fokus på møllernes synlighed fra Torrild By og fra Kongshusvej (Rute 455). VE-Loven (Lov om fremme af vedvarende energi) åbner mulighed for kompensation af værditab på fast ejendom i forbindelse med opsætning af vindmøller. Bygherre skal informere om værditabsordningen på et offentligt møde. På mødet skal bygherre redegøre for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende ejendomme og for mulighederne for at søge om værditabserstatning. Mødet skal afholdes senest fire uger Vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet analyseres Værditabsordningen

5 Mange ejendomme er omgivet af beplantning. Afhængigt af ejendommens placering kan beplantningen i højere eller mindre grad skærme af for udsynet mod vindmøller. Selv om man står relativt tæt på en vindmølle, kan elementer i landskabet som eksempelvis beplantning virke betydeligt afskærmende i forhold til udsynet mod vindmøllen. Fra store åbne markstykker kan der, afhængigt af afstanden til foranstående beplantninger, være et forholdsvis stort udsyn mod vindmøllerne. Set fra områder med let spredt beplantning vil der skiftevis lukkes af og være frit udsyn mod et mølleområde. Helt tæt på mølleområdet vil vindmøllerne være fuldt synlige og opleves i fuld fi gur. inden udløbet af høringsfasen for VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Erstatningen søges gennem Energinet.dk, som administrerer ordningen og har nedsat en vurderingskommission, der fastsætter omfanget af en evt. erstatning. Lokalt medejerskab VE-loven fastsætter, at bygherren skal udbyde mindst 20 % af vindmøllernes produktion i andele til fastboende over 18 år, i den kommune hvori vindmøllerne bliver opstillet. De borgere, der bor inden for en afstand på 4,5 km fra nærmeste vindmølle, har en fortrinsstilling, idet de hver har forkøbsret til 50 andele forud for borgere i resten af kommunen. Andelene skal sælges til kostprisen og skal tilbydes gennem annoncering og afholdelse af et informationsmøde. Andelssalget må ikke igangsættes, før alle nødvendige tilladelser for opstilling af vindmøllerne er opnået. Ordningen administreres af Energinet.dk. Grøn ordning Ved en gennemførelse af projektforslaget oprettes samtidig en grøn fond, iht. VE-lovens bestemmelser herom. Fonden finansieres gennem opstillingen af nye vindmøller og kan yde tilskud til for eksempel det lokale foreningsliv, kulturelle eller informative aktiviteter eller anlægsarbejder, som kan styrke de landskabelige eller rekreative værdier. Det ansøgte vindmølleprojekt giver mulighed for et tilskud på ca kr. til lokalområdet. Det er Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund, der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmølleområder. Spørgsmål til debat: Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse for vindmølleområdet? Det kan for eksempel være: Særlige forhold, der skal vurderes. Steder, hvorfra man ønsker vindmøllen visualiseret. Andre emner, der bør indgå i vurderingen. Du kan også komme med forslag til projekter i området finansieret ved Grøn ordning. For mere information, herunder hvilke typer projekter, der kan få støtte, se

6 Visualisering af den midterste af de nye vindmøller, totalhøjde på 100 meter, set fra en af de nærmeste naboer mod nord Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Forslag, ideer og kommentarer sendes til: Debatoplægget er udarbejdet af Odder Kommune i henhold til Planlovens 22 om indkaldelse af forslag og ideer m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Odder Kommune senest den 14. maj Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til: Debatperioden varer 4 uger fra onsdag den 16. april 2014 til onsdag den 14. maj Oplysninger kan fås ved henvendelse til: Odder Kommune, Plan Rådhusgade 3, 8300 Odder eller Odder Kommune Plan Telefon:

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere