Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke."

Transkript

1 Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Energipolitikken er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning med vedvarende energi, CO 2 -reduktionsmål og mål for energieffektivisering samt rammerne for organisering af energisektoren og for udvikling af energiteknologi lægges fast i regi af fællesskabet. Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Resultatet af EU s byrdefordeling for vedvarende energi vil være bindende for dansk energipolitik frem mod Parterne er dog frit stillede til at gå ind for højere målsætninger for perioden efter Ændring af konkret aftalte initiativer kræver dog enighed. Aftalens længde og overordnede ramme Aftalen dækker perioden Aftalen har til formål at nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændsler, kul, olie og gas. VE-andelen målt i forhold til bruttoenergiforbruget skal udgøre 20 pct Aftalen fastlægger de konkrete virkemidler til at indfri dette delmål. Besparelses- og VE-målene skal som udgangspunkt nås ved en lineær indfasning. Ved væsentlige afvigelser fra den lineære indfasning af VE- og besparelsesmålene drøfter parterne supplerende initiativer, som skal indfri målsætningerne. Frem til 2011 gøres årligt i september måned status for mål og igangsatte analyser. Inden udgangen af 2010 drøfter parterne konkrete supplerende initiativer for perioden efter Med henblik på at opfylde målsætningerne igangsættes umiddelbart en række initiativer: Energibesparelser og -effektiviseringer Bruttoenergiforbruget. Bruttoenergiforbruget skal falde med i alt 4 pct. frem til 2020 i forhold til Frem til 2011 er målsætningen, at bruttoenergiforbruget falder med 2 pct. i forhold til 2006, svarende til et fald fra 863 PJ i 2006 til 846 PJ i Højere målsætninger for energieffektivitet: De årlige besparelser øges til 1,5 pct. af endeligt energiforbrug i 2006 svarende til årlige besparelser på 10,3 PJ.

2 2 Forøgede forpligtelser: Energiselskabernes forpligtelser øges fra 2010 og frem til 5,4 PJ årligt fra i dag 2,95 PJ årligt. Udmøntningen af den forøgede forpligtelse drøftes med selskaberne. Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med mindst 75 pct. senest i Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger: Der afsættes 20 mio.kr. årligt i og 5-10 mio.kr. årligt derefter. Iværksættes straks. Videncenter for energibesparelser i bygninger: Af de 20 mio. kr. årligt til fremme af energibesparelser, afsættes der op til 10 mio.kr. årligt i Centeret evalueres i Udbud af opgaven iværksættes straks. Centret placeres i et miljø med faglige erfaringer. Vedvarende energi VE- mål: Målsætningen for VE-andelen af bruttoenergiforbruget er 20 pct VE-lov: Lovgivningen om VE samles i en VE-lov, som omfatter nationale mål for samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, erstatningsordning, en garantifond og model for lokalt medejerskab. Initiativet gennemføres ved ny lov i efterårssamlingen 2008 (når de forhøjede afregningsregler er gennemført ved lovgivning i forårssamlingen og er EU-godkendt). VE-loven forudsættes at træde i kraft den 1. januar Lovudkast drøftes med parterne og sendes i høring inden sommerferien Mere biomasse og affald og mindre fossile brændsler i den centrale kraftvarme Støtte: Tilskuddet til de centrale kraftværkers biomassebaserede elproduktion øges fra 10 til 15 øre/kwh. Ændringen gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Hvile-i-sig-selv reguleringen for afbrænding af affald på de centrale kraftværker ophæves. Initiativet åbner ikke op for afbrænding af husholdningsaffald på de centrale værker. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Vindmøller på land Støtten til nye vindmøller forhøjes til 25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balanceringsomkostninger + 0,4 øre/kwh til grøn fond. De nye afregningspriser gælder fra aftalens indgåelse. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. For møller under skrotningsordningen ydes et ekstra fast tillæg på 8 øre/kwh i de første fuldlasttimer. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. En aftale indgås med KL om kommunernes planlægning (reservation af arealer) for 75 MW i hvert af årene 2010 og 2011, herunder»en grøn fond«og en garantifond på 10 mio. kr. til støtte til finansiering af lokale møllelaugs forundersøgelser mv.. Vindmølleejerne kompenseres for deres bidrag til den grønne fond ved en forhøjelse af støtten pr. kwh. Garantifonden på 10 mio. kr. finansieres af PSO. Erstatningsordning Der gennemføres en erstatningsordning, der sikrer naboer til nye vindmøller erstatning for tab af ejendommens værdi pga. af mølleopstillingen.

3 3 Erstatningen betales af vindmølleejeren på det tabsgivende tidspunkt, det vil sige i forbindelse med opstilling af møllen. Dette objektive erstatningsansvar baseres på de almindelige erstatningsretlige principper, herunder en konkret, individuel vurdering af værditabet på berørte ejendomme. Erstatningen bortfalder, hvis beløbet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi. I tilknytning til den kommunale planproces, herunder VVMvurderingen, skal det forventede erstatningsomfang kunne opgøres af en vurderingsmyndighed (eksempelvis efter taksationskommissionsmodellen), således at vindmølleinvestor kan få et overblik over omkostningerne og få mulighed for at flytte vindmølleplaceringen inden afslutningen af planlægningen. Såvel erstatningsordning som model for lokalt medejerskab indarbejdes i den kommende VE-lov. Havvindmøller Udbud af to havvindmølleparker på hver 200 MW til idriftsættelse i Det overvejes om de to havvindmølleparker kan udbydes som én park. Havmøllehandlingsplan placering af fremtidige havmølleparker evt. justeret udbudsmodel, herunder overvejelser om tidligere byggemodning åben dør med afregning som landmøller Biogas: Alle nye og eksisterende biogasanlæg får en fast elafregningspris på 74,5 øre/kwh eller et fast pristillæg på 40,5 øre/kwh, når biogas anvendes sammen med naturgas. Elafregningsprisen og pristillæg prisreguleres med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Varmepumper til erstatning af individuelle oliefyr: Pulje på 30 mio.kr. over 2 år til oplysningskampagner, mærkning af effektive pumper, begrænsede tilskudsordninger mv. målrettet varmeforbrugere uden for kollektivt forsynede områder. Iværksættes straks. Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i fire år til tilskud til de små VE-teknologier som solceller og bølgekraft. Midlerne, der finansieres af PSO-midler, kan f.eks. anvendes til løsninger integreret i byggeriet og udbud af bølgekraft, og udmøntes af parterne efter nærmere aftale. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Fjernkøling: De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber gives mulighed for fjernkølingsaktiviteter i selskaber, der økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteterne. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Energiafgifter Forhøjelse af CO 2 -afgiften: CO 2 -afgifterne forhøjes fra 3-90 kr. pr. ton til den forventede CO 2 -kvotepris, der for pt. anslås til 150 kr. pr. ton med virkning fra Ny NO x -afgift: NO x -afgift på 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. januar 2010 til delvis opfyldelse af den danske NO x -forpligtelse. Tilbageføring af provenu: Provenuet tilbageføres, jf. det forslag, der har været i høring.

4 4 Overvejelser om en skattereform, der understøtter de energipolitiske målsætninger, indgår i den nedsatte Skattekommission. Nye mere effektive energiteknologier Fordobling af midlerne til energiforskning, udvikling og demonstration - PSO-forskningsaftalen fra 2004 med 130 mio. kr. om året forlænges efter Partierne noterer sig, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker en markant styrkelse af indsatsen til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet ved fra globaliseringsreserven at reservere midler, således at den samlede, offentligt finansierede indsats forøges til i alt 750 mio. kr. i 2009 og mio. kr. fra Regeringen og Dansk Folkeparti vil bringe dette og den konkrete fordeling af midlerne mellem forskning, udvikling og demonstration op i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsreserven. Transport Biobrændstoffer mv. til transport: - Regeringens målsætning er, at biobrændstoffer mv. skal udgøre 5,75 pct. i 2010 samt 10 pct. i 2020 af brændstofanvendelsen i landtransport. Dette svarer til EU s målsætning. - Til opfyldelse af målsætningen kan kun anvendes biobrændstoffer, som opfylder EU's kommende bæredygtighedskriterier (økonomisk, miljømæssigt, socialt). - Parterne drøfter, om Kommissionens forslag til bæredygtighedskriterier skal sættes som danske krav, indtil de er vedtaget og gennemført i EU. - Virkemidler til opfyldelse af målsætningen tilpasses, når der i EU er truffet beslutning om, hvilke brændstoffer der kan medregnes. Dette kan f.eks. også omfatte el til el-biler, plug-in hybridbiler mv. Afgiftsfritagelse for brintbiler: Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Afgiftsfritagelse for elbiler: Afgiftsfritagelser forlænges til Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Forsøgsordning for elbiler: Forsøgsordning for elbiler med en bevilling på 10 mio. kr. årligt i og derefter 5 mio. kr. årligt i Iværksættes straks. Plug -in hybrid biler: Med henblik på at fremme at Danmark er i front vedrørende plug-in hybridbiler, når teknologien er markedsklar, drøfter aftaleparterne inden udgangen af 2009 hvordan udbredelse af plug-in hybridbiler kan fremmes.

5 Oversigt over analyser, som regeringen forpligter sig til i henhold til energiaftale Temaer i energiaftale Analyser mv. Energibesparelser og -effektiviseringer Evalueringen i 2008 Samlet evaluering af energibesparelsesindsatsen, herunder af energimærkningsordningen, gennemføres inden udgangen af 2008 og forelægges til drøftelse med parterne inden 1. februar Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. For eksisterende bygninger, herunder bl.a. krav i bygningsreglementet, mærkningsordninger for vinduer og finansieringsformer og anvendelse af ESCOs. Projektbeskrivelse drøftes med parterne inden 31. marts 2008 og en midtvejsstatus drøftes inden 15. september Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts 2009 Vurdering af barrierer, herunder i den almene boligsektor (såvel nybyggeri som eksisterende boliger): Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts En midtvejsstatus drøftes inden 15. september Analyse af tarifstrukturen med henblik på at skabe incitamenter til at reducere energiforbruget: Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts 2009 Styrkelse af besparelsesindsatsen i statslige institutioner Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningerne. Effektivisering af energiproduktionen og -konverteringen Mere energieffektiv indvinding af olie og gas Besparelsesindsatsen i de statslige institutioner skal styrkes mhp. at sikre et fald i energiforbruget fx gennem udbredelse af erfaringer, kortlægning af barrierer mv.: Oplæg forelægges til drøftelse med parterne senest 1. oktober 2008 Oplæg forelægges til drøftelse for parterne senest 1. oktober 2008 Varmepumper i fjernvarmesystemet og konvertering fra naturgas til fjernvarme: Oplæg forelægges til drøftelse for parterne senest 1. januar 2009 Kortlægning og oplæg til initiativer til en mere effektiv indvinding af olie og gas og til forbedring af energieffektiviteten forelægges til drøftelse for parterne inden 1. januar 2009

6 6 Transport Mindre CO 2 i transportsektoren El-infrastruktur Forslag til fremtidig el-infrastruktur Oplæg om den fremtidige netstruktur i foråret 2008 Intelligent elforbrug Udbredelse af intelligente el-målere Oplæg om muligheder for udbredelse inden 1. oktober 2008 Vedvarende energi Øget anvendelse af slam Husstandsmøller Opfølgning på Infrastrukturkommissionen: Strategi for reduktion af transportsektorens CO2-udledning Regeringen vender tilbage inden 1. april 2008 med et forslag, som skal sikre en øget anvendelse af slam til energiudnyttelse. Analyse af vilkår for husstandsmøller uden for områder med kollektiv varmeforsyning inden 1. juli 2008.

7 21. februar 2008 Opfølgning på aftale af 29. marts 2004 om vindenergi og decentral kraftvarme mv. I aftalen indgår: 1. I den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 var parterne enige om at sikre grundlaget for opførelse af 2 havmølleparker på hver 200 MW. Det blev aftalt, at Sigtet er at havmølleparkerne nettilsluttes 2007/2008. De aftalte ændringer i forbindelse med havmølleparken ved Horns Rev II blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar De aftalte ændringer i forbindelse med havmølleparken ved Rødsand II blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 520 af 7. juni 2006 som trådte i kraft 17. juni Aftalepartierne er løbende blevet orienteret om forløbet af de 2 udbud. Der findes hurtigst muligt en ny bygherre til Rødsand II formentligt gennem et nyt udbud med en varighed på 52 dage, hvor tilbudsgiverne forpligtes til at gennemføre hele projektet, senest når den nødvendige følgelovgivning er på plads. Der bygges videre på den eksisterende VVM redegørelse. Forligspartierne orienteres om de fornyede udbudsbetingelser. Parken sendes i udbud primo februar med henblik på at blive nettilsluttet 2011 eller tidligere. Vinderen præsenteres for forligskredsen aftalen indeholder skrotningsordningen for gamle vindmøller. Efter aftalen vil ordningen indebære, at der nedtages omkring 900 gamle møller med en størrelse på op til 450 kw. Det fremgår endvidere af aftalen, at Ordningen sigter mod en samlet etablering af ny kapacitet på op til 350 MW i løbet af de kommende 5 år. (frem til udgangen af 2009). De aftalte nye regler som følge af en ny skrotningsordning blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar Det indgik i 2004-aftalen, at nye biogasanlæg afregnes med 60 øre/kwh for en 10- årig periode og derefter med 40 øre/kwh for yderligere en 10-årig periode. Det blev samtidig aftalt, at Der vil være et samlet loft på 8 PJ for støtte til eksisterende og nye biogasanlæg nettilsluttet inden udgangen af 2008, svarende til en fordobling af den eksisterende kapacitet. De aftalte ændringer for biogas blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar Rammen for Energinetdk s forskning blev aftalt udvidet med 30 mio. kr. til i alt 130 mio. kr. årligt i en 4-årlig periode. Der er tilført ekstra 30 mio. kr. pr. år i årene Der blev aftalt en afskaffelse af aftagepligten for vindkraft, som erstattes af finansiel støtte. Derudover blev aftalt gennemførelse af en forenkling af beregningen af markedspris plus støtte som ikke må overstige 36 øre/kwh for eksisterende møller. De aftalte ændringer blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar For decentral kraftvarme blev en række ændringer aftalt, herunder ophævelse af aftagepligten, reduceret støtte ved stigende elpriser og individuel fastsættelse af støtten for det enkelte værk. De aftalte ændringer for decentral kraftvarme blev gen-

8 nemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar 2005.

9 21. februar 2008 Aftale om opfølgning på 2004-aftalen om vedvarende energi I aftalen af 29. marts 2004 om vindenergi og decentral kraftvarme indgik, at Der indføres en skrotningsordning, der skal muliggøre, at der samtidig med udbygning med vindkraft varetages landskabelige hensyn gennem en sanering af områder med mange ældre og uheldigt placerede vindmøller. Ordningen vil indebære, at der nedtages omkring 900 gamle møller med en størrelse på op til 450 kw. Ordningen sigter mod en samlet etablering af ny kapacitet på op til 350 MW i løbet af de kommende 5 år. Skrotningsstøtten fastsættes til 12 øre/kwh, som udbetales i forbindelse med produktionen på nye møller i fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Hvis den gennemsnitlige månedlige afregningspris til vindkraftproducenten i en måned overstiger 48 øre/kwh aftrappes skrotningsstøtten på de 12 øre tilsvarende. Der fastsættes herudover ikke noget afregningsloft for nye vindmøller, heller ikke efter udløbet af fuldlasttimeperioden. Økonomi- og erhvervsministeren og miljøministeren vil rette henvendelse til regionplanmyndighederne og kommunerne om at de udpeger arealer til genplacering af vindmøller i forbindelse med skrotningsordningen. Parterne vil gøre status 1. oktober 2004 med henblik på at vurdere om der er tilvejebragt et tilfredsstillende plangrundlag for at skrotningsordningen kan gennemføres. Skrotningsordningen har ikke medført den forventede udskiftning af vindmøller. Parterne bag aftalen er derfor enige om, at der tages følgende initiativer til gennemførelse af skrotningsaftalen: Skrotningsbeviser kan uændret optjenes frem til udgangen af 2009, men kan anvendes indtil udgangen af Aftaleparterne får en opgørelse om sagens fremdrift hver anden måned frem til årets udgang. Fra centralt hold skal der ske en opfølgning over for kommunerne, dvs. at der skal sikres et antal medarbejdere, som fra centralt hold tager kontakt til kommuner, som ikke i tilstrækkelig grad fremmer planlægningen lokalt. Både før og efter fastlæggelse af lokalplaner, således, at fx VVM-redegørelser offentliggøres. Der nedsættes en Task Force med centrale medarbejdere og deltagelse fra KL, som kan sikre den intensive og direkte dialog med kommunerne. Regeringen sender i samarbejde med KL - et klart signal i form af en skriftlig henvendelse til kommunerne om, at dette er et område af høj national prioritet. Målet er, at der inden udgangen af 2008 er vedtaget lokalplaner for mindst 350 MW. Såfremt det ikke er tilfældet indkaldes forligskredsen straks med henblik på at træffe beslutning om supplerende virkemidler, som kan sikre etableringen af den aftalte vindmøllekapacitet. Nye og forbedrede afregningspriser for vindmøller er aftalt med forbindelse med energiaftale af 21. februar 2008.

10 Vind frem til Nye havmøller 400 MW MW Aftale med KL MW* Aftale med KL MW* Skrotningsordning 350 MW Rødsand II 200 MW Horns Rev II 200 MW I alt 1300 MW frem til 2012 * Aftale med KL om arealreservation

11 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance om øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale kraftværker Regeringen er indstillet på at imødekomme en eventuel ansøgning om at ophæve kulrestriktionen på Skærbækværket og Avedøre 2 mod aftale om, at biomasseanvendelsen øges med op til tons i 2011 svarende til en forøgelse af den samlede VE-andel på 1,2 pct. enheder VE.

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i 1 Sammenfatning Formålet med Energistyrelsens Basisfremskrivning er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Fremsat den 28. marts 2008

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk Oktober 2016 REGERINGENS LOVPROGRAM 2016-17 Tekniske lovændringer og to vigtige

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere