Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke."

Transkript

1 Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Energipolitikken er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning med vedvarende energi, CO 2 -reduktionsmål og mål for energieffektivisering samt rammerne for organisering af energisektoren og for udvikling af energiteknologi lægges fast i regi af fællesskabet. Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Resultatet af EU s byrdefordeling for vedvarende energi vil være bindende for dansk energipolitik frem mod Parterne er dog frit stillede til at gå ind for højere målsætninger for perioden efter Ændring af konkret aftalte initiativer kræver dog enighed. Aftalens længde og overordnede ramme Aftalen dækker perioden Aftalen har til formål at nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændsler, kul, olie og gas. VE-andelen målt i forhold til bruttoenergiforbruget skal udgøre 20 pct Aftalen fastlægger de konkrete virkemidler til at indfri dette delmål. Besparelses- og VE-målene skal som udgangspunkt nås ved en lineær indfasning. Ved væsentlige afvigelser fra den lineære indfasning af VE- og besparelsesmålene drøfter parterne supplerende initiativer, som skal indfri målsætningerne. Frem til 2011 gøres årligt i september måned status for mål og igangsatte analyser. Inden udgangen af 2010 drøfter parterne konkrete supplerende initiativer for perioden efter Med henblik på at opfylde målsætningerne igangsættes umiddelbart en række initiativer: Energibesparelser og -effektiviseringer Bruttoenergiforbruget. Bruttoenergiforbruget skal falde med i alt 4 pct. frem til 2020 i forhold til Frem til 2011 er målsætningen, at bruttoenergiforbruget falder med 2 pct. i forhold til 2006, svarende til et fald fra 863 PJ i 2006 til 846 PJ i Højere målsætninger for energieffektivitet: De årlige besparelser øges til 1,5 pct. af endeligt energiforbrug i 2006 svarende til årlige besparelser på 10,3 PJ.

2 2 Forøgede forpligtelser: Energiselskabernes forpligtelser øges fra 2010 og frem til 5,4 PJ årligt fra i dag 2,95 PJ årligt. Udmøntningen af den forøgede forpligtelse drøftes med selskaberne. Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med mindst 75 pct. senest i Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger: Der afsættes 20 mio.kr. årligt i og 5-10 mio.kr. årligt derefter. Iværksættes straks. Videncenter for energibesparelser i bygninger: Af de 20 mio. kr. årligt til fremme af energibesparelser, afsættes der op til 10 mio.kr. årligt i Centeret evalueres i Udbud af opgaven iværksættes straks. Centret placeres i et miljø med faglige erfaringer. Vedvarende energi VE- mål: Målsætningen for VE-andelen af bruttoenergiforbruget er 20 pct VE-lov: Lovgivningen om VE samles i en VE-lov, som omfatter nationale mål for samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, erstatningsordning, en garantifond og model for lokalt medejerskab. Initiativet gennemføres ved ny lov i efterårssamlingen 2008 (når de forhøjede afregningsregler er gennemført ved lovgivning i forårssamlingen og er EU-godkendt). VE-loven forudsættes at træde i kraft den 1. januar Lovudkast drøftes med parterne og sendes i høring inden sommerferien Mere biomasse og affald og mindre fossile brændsler i den centrale kraftvarme Støtte: Tilskuddet til de centrale kraftværkers biomassebaserede elproduktion øges fra 10 til 15 øre/kwh. Ændringen gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Hvile-i-sig-selv reguleringen for afbrænding af affald på de centrale kraftværker ophæves. Initiativet åbner ikke op for afbrænding af husholdningsaffald på de centrale værker. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Vindmøller på land Støtten til nye vindmøller forhøjes til 25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balanceringsomkostninger + 0,4 øre/kwh til grøn fond. De nye afregningspriser gælder fra aftalens indgåelse. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. For møller under skrotningsordningen ydes et ekstra fast tillæg på 8 øre/kwh i de første fuldlasttimer. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. En aftale indgås med KL om kommunernes planlægning (reservation af arealer) for 75 MW i hvert af årene 2010 og 2011, herunder»en grøn fond«og en garantifond på 10 mio. kr. til støtte til finansiering af lokale møllelaugs forundersøgelser mv.. Vindmølleejerne kompenseres for deres bidrag til den grønne fond ved en forhøjelse af støtten pr. kwh. Garantifonden på 10 mio. kr. finansieres af PSO. Erstatningsordning Der gennemføres en erstatningsordning, der sikrer naboer til nye vindmøller erstatning for tab af ejendommens værdi pga. af mølleopstillingen.

3 3 Erstatningen betales af vindmølleejeren på det tabsgivende tidspunkt, det vil sige i forbindelse med opstilling af møllen. Dette objektive erstatningsansvar baseres på de almindelige erstatningsretlige principper, herunder en konkret, individuel vurdering af værditabet på berørte ejendomme. Erstatningen bortfalder, hvis beløbet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi. I tilknytning til den kommunale planproces, herunder VVMvurderingen, skal det forventede erstatningsomfang kunne opgøres af en vurderingsmyndighed (eksempelvis efter taksationskommissionsmodellen), således at vindmølleinvestor kan få et overblik over omkostningerne og få mulighed for at flytte vindmølleplaceringen inden afslutningen af planlægningen. Såvel erstatningsordning som model for lokalt medejerskab indarbejdes i den kommende VE-lov. Havvindmøller Udbud af to havvindmølleparker på hver 200 MW til idriftsættelse i Det overvejes om de to havvindmølleparker kan udbydes som én park. Havmøllehandlingsplan placering af fremtidige havmølleparker evt. justeret udbudsmodel, herunder overvejelser om tidligere byggemodning åben dør med afregning som landmøller Biogas: Alle nye og eksisterende biogasanlæg får en fast elafregningspris på 74,5 øre/kwh eller et fast pristillæg på 40,5 øre/kwh, når biogas anvendes sammen med naturgas. Elafregningsprisen og pristillæg prisreguleres med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Varmepumper til erstatning af individuelle oliefyr: Pulje på 30 mio.kr. over 2 år til oplysningskampagner, mærkning af effektive pumper, begrænsede tilskudsordninger mv. målrettet varmeforbrugere uden for kollektivt forsynede områder. Iværksættes straks. Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i fire år til tilskud til de små VE-teknologier som solceller og bølgekraft. Midlerne, der finansieres af PSO-midler, kan f.eks. anvendes til løsninger integreret i byggeriet og udbud af bølgekraft, og udmøntes af parterne efter nærmere aftale. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Fjernkøling: De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber gives mulighed for fjernkølingsaktiviteter i selskaber, der økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteterne. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Energiafgifter Forhøjelse af CO 2 -afgiften: CO 2 -afgifterne forhøjes fra 3-90 kr. pr. ton til den forventede CO 2 -kvotepris, der for pt. anslås til 150 kr. pr. ton med virkning fra Ny NO x -afgift: NO x -afgift på 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. januar 2010 til delvis opfyldelse af den danske NO x -forpligtelse. Tilbageføring af provenu: Provenuet tilbageføres, jf. det forslag, der har været i høring.

4 4 Overvejelser om en skattereform, der understøtter de energipolitiske målsætninger, indgår i den nedsatte Skattekommission. Nye mere effektive energiteknologier Fordobling af midlerne til energiforskning, udvikling og demonstration - PSO-forskningsaftalen fra 2004 med 130 mio. kr. om året forlænges efter Partierne noterer sig, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker en markant styrkelse af indsatsen til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet ved fra globaliseringsreserven at reservere midler, således at den samlede, offentligt finansierede indsats forøges til i alt 750 mio. kr. i 2009 og mio. kr. fra Regeringen og Dansk Folkeparti vil bringe dette og den konkrete fordeling af midlerne mellem forskning, udvikling og demonstration op i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsreserven. Transport Biobrændstoffer mv. til transport: - Regeringens målsætning er, at biobrændstoffer mv. skal udgøre 5,75 pct. i 2010 samt 10 pct. i 2020 af brændstofanvendelsen i landtransport. Dette svarer til EU s målsætning. - Til opfyldelse af målsætningen kan kun anvendes biobrændstoffer, som opfylder EU's kommende bæredygtighedskriterier (økonomisk, miljømæssigt, socialt). - Parterne drøfter, om Kommissionens forslag til bæredygtighedskriterier skal sættes som danske krav, indtil de er vedtaget og gennemført i EU. - Virkemidler til opfyldelse af målsætningen tilpasses, når der i EU er truffet beslutning om, hvilke brændstoffer der kan medregnes. Dette kan f.eks. også omfatte el til el-biler, plug-in hybridbiler mv. Afgiftsfritagelse for brintbiler: Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Afgiftsfritagelse for elbiler: Afgiftsfritagelser forlænges til Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. Forsøgsordning for elbiler: Forsøgsordning for elbiler med en bevilling på 10 mio. kr. årligt i og derefter 5 mio. kr. årligt i Iværksættes straks. Plug -in hybrid biler: Med henblik på at fremme at Danmark er i front vedrørende plug-in hybridbiler, når teknologien er markedsklar, drøfter aftaleparterne inden udgangen af 2009 hvordan udbredelse af plug-in hybridbiler kan fremmes.

5 Oversigt over analyser, som regeringen forpligter sig til i henhold til energiaftale Temaer i energiaftale Analyser mv. Energibesparelser og -effektiviseringer Evalueringen i 2008 Samlet evaluering af energibesparelsesindsatsen, herunder af energimærkningsordningen, gennemføres inden udgangen af 2008 og forelægges til drøftelse med parterne inden 1. februar Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. For eksisterende bygninger, herunder bl.a. krav i bygningsreglementet, mærkningsordninger for vinduer og finansieringsformer og anvendelse af ESCOs. Projektbeskrivelse drøftes med parterne inden 31. marts 2008 og en midtvejsstatus drøftes inden 15. september Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts 2009 Vurdering af barrierer, herunder i den almene boligsektor (såvel nybyggeri som eksisterende boliger): Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts En midtvejsstatus drøftes inden 15. september Analyse af tarifstrukturen med henblik på at skabe incitamenter til at reducere energiforbruget: Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts 2009 Styrkelse af besparelsesindsatsen i statslige institutioner Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningerne. Effektivisering af energiproduktionen og -konverteringen Mere energieffektiv indvinding af olie og gas Besparelsesindsatsen i de statslige institutioner skal styrkes mhp. at sikre et fald i energiforbruget fx gennem udbredelse af erfaringer, kortlægning af barrierer mv.: Oplæg forelægges til drøftelse med parterne senest 1. oktober 2008 Oplæg forelægges til drøftelse for parterne senest 1. oktober 2008 Varmepumper i fjernvarmesystemet og konvertering fra naturgas til fjernvarme: Oplæg forelægges til drøftelse for parterne senest 1. januar 2009 Kortlægning og oplæg til initiativer til en mere effektiv indvinding af olie og gas og til forbedring af energieffektiviteten forelægges til drøftelse for parterne inden 1. januar 2009

6 6 Transport Mindre CO 2 i transportsektoren El-infrastruktur Forslag til fremtidig el-infrastruktur Oplæg om den fremtidige netstruktur i foråret 2008 Intelligent elforbrug Udbredelse af intelligente el-målere Oplæg om muligheder for udbredelse inden 1. oktober 2008 Vedvarende energi Øget anvendelse af slam Husstandsmøller Opfølgning på Infrastrukturkommissionen: Strategi for reduktion af transportsektorens CO2-udledning Regeringen vender tilbage inden 1. april 2008 med et forslag, som skal sikre en øget anvendelse af slam til energiudnyttelse. Analyse af vilkår for husstandsmøller uden for områder med kollektiv varmeforsyning inden 1. juli 2008.

7 21. februar 2008 Opfølgning på aftale af 29. marts 2004 om vindenergi og decentral kraftvarme mv. I aftalen indgår: 1. I den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 var parterne enige om at sikre grundlaget for opførelse af 2 havmølleparker på hver 200 MW. Det blev aftalt, at Sigtet er at havmølleparkerne nettilsluttes 2007/2008. De aftalte ændringer i forbindelse med havmølleparken ved Horns Rev II blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar De aftalte ændringer i forbindelse med havmølleparken ved Rødsand II blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 520 af 7. juni 2006 som trådte i kraft 17. juni Aftalepartierne er løbende blevet orienteret om forløbet af de 2 udbud. Der findes hurtigst muligt en ny bygherre til Rødsand II formentligt gennem et nyt udbud med en varighed på 52 dage, hvor tilbudsgiverne forpligtes til at gennemføre hele projektet, senest når den nødvendige følgelovgivning er på plads. Der bygges videre på den eksisterende VVM redegørelse. Forligspartierne orienteres om de fornyede udbudsbetingelser. Parken sendes i udbud primo februar med henblik på at blive nettilsluttet 2011 eller tidligere. Vinderen præsenteres for forligskredsen aftalen indeholder skrotningsordningen for gamle vindmøller. Efter aftalen vil ordningen indebære, at der nedtages omkring 900 gamle møller med en størrelse på op til 450 kw. Det fremgår endvidere af aftalen, at Ordningen sigter mod en samlet etablering af ny kapacitet på op til 350 MW i løbet af de kommende 5 år. (frem til udgangen af 2009). De aftalte nye regler som følge af en ny skrotningsordning blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar Det indgik i 2004-aftalen, at nye biogasanlæg afregnes med 60 øre/kwh for en 10- årig periode og derefter med 40 øre/kwh for yderligere en 10-årig periode. Det blev samtidig aftalt, at Der vil være et samlet loft på 8 PJ for støtte til eksisterende og nye biogasanlæg nettilsluttet inden udgangen af 2008, svarende til en fordobling af den eksisterende kapacitet. De aftalte ændringer for biogas blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar Rammen for Energinetdk s forskning blev aftalt udvidet med 30 mio. kr. til i alt 130 mio. kr. årligt i en 4-årlig periode. Der er tilført ekstra 30 mio. kr. pr. år i årene Der blev aftalt en afskaffelse af aftagepligten for vindkraft, som erstattes af finansiel støtte. Derudover blev aftalt gennemførelse af en forenkling af beregningen af markedspris plus støtte som ikke må overstige 36 øre/kwh for eksisterende møller. De aftalte ændringer blev gennemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar For decentral kraftvarme blev en række ændringer aftalt, herunder ophævelse af aftagepligten, reduceret støtte ved stigende elpriser og individuel fastsættelse af støtten for det enkelte værk. De aftalte ændringer for decentral kraftvarme blev gen-

8 nemført ved en ændring af elforsyningsloven, jf. Lov nr. 495 af 9. juni 2004 som trådte i kraft 1. januar 2005.

9 21. februar 2008 Aftale om opfølgning på 2004-aftalen om vedvarende energi I aftalen af 29. marts 2004 om vindenergi og decentral kraftvarme indgik, at Der indføres en skrotningsordning, der skal muliggøre, at der samtidig med udbygning med vindkraft varetages landskabelige hensyn gennem en sanering af områder med mange ældre og uheldigt placerede vindmøller. Ordningen vil indebære, at der nedtages omkring 900 gamle møller med en størrelse på op til 450 kw. Ordningen sigter mod en samlet etablering af ny kapacitet på op til 350 MW i løbet af de kommende 5 år. Skrotningsstøtten fastsættes til 12 øre/kwh, som udbetales i forbindelse med produktionen på nye møller i fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Hvis den gennemsnitlige månedlige afregningspris til vindkraftproducenten i en måned overstiger 48 øre/kwh aftrappes skrotningsstøtten på de 12 øre tilsvarende. Der fastsættes herudover ikke noget afregningsloft for nye vindmøller, heller ikke efter udløbet af fuldlasttimeperioden. Økonomi- og erhvervsministeren og miljøministeren vil rette henvendelse til regionplanmyndighederne og kommunerne om at de udpeger arealer til genplacering af vindmøller i forbindelse med skrotningsordningen. Parterne vil gøre status 1. oktober 2004 med henblik på at vurdere om der er tilvejebragt et tilfredsstillende plangrundlag for at skrotningsordningen kan gennemføres. Skrotningsordningen har ikke medført den forventede udskiftning af vindmøller. Parterne bag aftalen er derfor enige om, at der tages følgende initiativer til gennemførelse af skrotningsaftalen: Skrotningsbeviser kan uændret optjenes frem til udgangen af 2009, men kan anvendes indtil udgangen af Aftaleparterne får en opgørelse om sagens fremdrift hver anden måned frem til årets udgang. Fra centralt hold skal der ske en opfølgning over for kommunerne, dvs. at der skal sikres et antal medarbejdere, som fra centralt hold tager kontakt til kommuner, som ikke i tilstrækkelig grad fremmer planlægningen lokalt. Både før og efter fastlæggelse af lokalplaner, således, at fx VVM-redegørelser offentliggøres. Der nedsættes en Task Force med centrale medarbejdere og deltagelse fra KL, som kan sikre den intensive og direkte dialog med kommunerne. Regeringen sender i samarbejde med KL - et klart signal i form af en skriftlig henvendelse til kommunerne om, at dette er et område af høj national prioritet. Målet er, at der inden udgangen af 2008 er vedtaget lokalplaner for mindst 350 MW. Såfremt det ikke er tilfældet indkaldes forligskredsen straks med henblik på at træffe beslutning om supplerende virkemidler, som kan sikre etableringen af den aftalte vindmøllekapacitet. Nye og forbedrede afregningspriser for vindmøller er aftalt med forbindelse med energiaftale af 21. februar 2008.

10 Vind frem til Nye havmøller 400 MW MW Aftale med KL MW* Aftale med KL MW* Skrotningsordning 350 MW Rødsand II 200 MW Horns Rev II 200 MW I alt 1300 MW frem til 2012 * Aftale med KL om arealreservation

11 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance om øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale kraftværker Regeringen er indstillet på at imødekomme en eventuel ansøgning om at ophæve kulrestriktionen på Skærbækværket og Avedøre 2 mod aftale om, at biomasseanvendelsen øges med op til tons i 2011 svarende til en forøgelse af den samlede VE-andel på 1,2 pct. enheder VE.

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere