Ansøgt Fynslands kr. Indstilling Afslag kr. Indstilling kr. Indstilling Afslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag"

Transkript

1 s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi s beløb indstilling kr kr. s indstilling kr. Gislev Lokalråd Grøn Helhedsplan kr kr. Horne Lokalråd Fonden Ryslinge Skulturpark Anlæg af meditationlabyrint Ansøgning om støtte til Ryslinge Skulpturpark kr kr kr. Sdr. Højrup beboerforening Sdr. Højrup gadekær kr. Bøgebjerg Lokalråd Skulderodsholm Haver til maver jorden i hovedet Velkomstfilm kr. Indstilles til støtte via markedsførings-projektet kr kr Dog opfordres til, at kommunen indgår i en videre dialog om, hvordan projektet på anden måde evt. kan realiseres Indstilles til støtte via markeds-føringsprojektet kr. Behandling af projektet indstilles udskudt til behandling i første ansøgningsrunde 2014

2 Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X-huset. Fælles udviklingstrategi for Nr. Broby, Brobyværk og Vester Hæsinge Udarbejdelse af en fælles udviklingsplan. Lave et fælles procesforløb hvor man engagere borgerne i de udfordringer som området står overfor, og bruger områdets forskellige kapitaler til at skabe nye initiativer til vækst og bosætning i området. En fælles udviklingsplan skal endvidere bruges til at skabe mere tværssektorielt samarebjde mellem loklråd, kommune og virksomheder kr. Formidling og information Lokaleleje + oplægsholdere Revision I alt Egen finansiering 3 x kr. = kr kr kr kr kr kr. vurderer, at projektet ikke alene har stor betydning for de involverede lokalråd, men også kan bruges som eksempelprojekt for lokalråd i FMK og resten af Danmark, hvor ved projektet indstilles til støtte på kr. Det indstilles, at tildele støtte på i alt kr., da det vurderes, at en koordineret tilgang til udvikling af området kan være medvirkende til, at skabe bæredygtige tiltag og projekter.

3 Gislev Lokalråd Grøn helhedsplan for Børneskoven og for grønne området i nærheden af børneskoven i Gislev 1. Grundig vurdering og bred drøftelse af mulighederne for udvikling af børneskoven og områder i nærheden af børneskoven. Udgangspunkt for helhedsplan ved særdeles velmeriteret landskabsarkitekt Hanne Bath Fink. 2. Udarbejdelse af helhedsplan omfatter inddragelse af samtlige fremtidige brugere i en åben proces med borgermøder, hvor lokalrådet sikrer reel indflydelse på slutresultatet, 3. Lokalrådet udarbejder detaljeret plan for udviklingen af området ud fra helhedsplan 4. Lokalrådets arbejdsgrupper går straks i gang med at udføre en del af arbejdet med omlægning af parken (50%) som frivilligt arbejde, 5. Der søges fonds-støtte til de arbejdsprocesser (50%), der stiller særlige krav f.eks. til dyre entreprenørmaskiner, anlæggelse af asfalt, særlig gartnerkompetence mv., som vores frivillige ikke kan honorere. Lokalrådet råder over særlig kompetence vedr. gennemførelse af større fondsstøttede projekter, 6. Lokalrådet arbejdsgrupper har allerede i flere år, sammen med CAI centret ydet en stor og værdifuldt indsats ved vedligeholdelse af de grønne områder ved hallen og i børneskoven. Vi har håndslag på, at de gerne vil være med i omlægninger af børneskoven kr. Materialer, inventar, udstyr og maskiner Anlægsarbejder Konsulent I alt kr kr kr kr kr. Egen finansiering kr kr. (Andre fonde søges, når helhedsplanen er udarbejdet) vurderer, at Gislev med udarbejdelse af en grøn helhedsplan lægger rammen for langsigtet udvikling af byens rekreative områder, og dermed styrker byens attraktivitet som bosætningsområde for børnefamilier. På baggrund heraf indstilles projektet støtte på kr. Børneskoven, idrætsanlægget og udearealerne ved CAI-centeret ligger meget centralt i Gislev og er et sammenhængende rekreativt område, der har et stort potentiale for friluftsaktiviteter i Gislev. Desværre opfylder området langt fra nutidens krav og især Børneskoven har været misligholdt igennem mange år. En grøn helhedsplan, baseret på de lokales ønsker og behov, muligheder og forudsætninger, vil kunne målrette og prioritere udvikling og fremtidig drift af området, så ressourcerne anvendes bedst muligt og der er sammenhæng i indsatsen. På baggrund heraf indstiller, at støtte projektet med kr.

4 Horne Lokalråd Meditationslabyrint ved Fyens Rundkirke i Horne Etablering af en medititionslabyrint i Horne, der skal give mulighed for, at lokale beboere og turister skal få mulighed for i sagte tempo, at møde stilheden midt i verdens larm. Formålet med meditationslabyrinten er endvidere, at kunne tiltrække yderligere turister og interessserede til gavn for de lokale erhvrvsdrivende oig hele lokalsamfundet kr. Materialer,(brosten, grus og planter) Anlægsarbejder Revision Formidling I alt Tilsagn fra LAG-Faaborg-Midtfyn kr kr. ( kr. søges fra andre fonde ) kr kr kr kr kr kr. vurderer, at projektet har potentiale til at øge området turist muligheder, men at der er behov for nærmere afklaring af labyrintens endelige placering, hvorved det indstilles, at der gives afslag til projektet. Projektet blev behandlet ved Landdistriktspuljens 2. ansøgningsrunde i 2012 på baggrund af ansøgning, hvor Horne Kirke stod som projektejer. Projektet fik tildelt afslag, da der ikke kan gives støtte til religiøse foreninger jf. kommunalfuldmagten. Projektet er nu fremsendt med Horne Lokalråd som projektejer, som har oplyst, at placeringen af meditationslabyrinten vil blive anlagt på areal ejet af Horne Kirke, og der i den forbindelse bliver lavet kontrakt mellem Horne Kirke og Horne Lokalråd vedr. brug af areal. Det vurderes, at projektet kan bidrage positivt til en udbygning af turistoplevelserne på Horne land, men da midler til rådighed ved puljens 2. ansøgningsrunde er disponeret til andre projekter indstilles, at der gives afslag til projektet.

5 Fonden Ryslinge Skulpturpark Ansøgning om støtte til Ryslinge Skulpturpark I 2010 overdrog Faaborg Midtfyn kommune 1,2 ha. jord til Skulpturparken. Den Faberske Fond har skænket kr. til opkøb af yderligere 2 ha. jord. Dertil lægges ca. 2 ha. jord som Gunnar Landtved har stillet til rådighed. Parken, der dækker ca. 10 tdr. land, er beplantet med gamle danske buske og træsorter. Kravet om tilgængelig for alle prioriteres højt. For øjeblikket er der tromlede grusstier, men der arbejdes på et endnu mere jævnt underlag, som vil gøre det muligt for både kørestolsbrugere, rolatorbrugere og forældre/bedsteforældre med barne- og klapvogne at benytte stierne. Der bliver flere gange om året slået græsstier i hele området, som kan anvendes af gående besøgende. Igennem parken løber Sallinge Å og 2 broer fører over åen til en lille sø. Parken rummer et torv samt 4 opholdspladser med borde og bænke. Efter købet af 2 ha. jord vil forpagtningsafgiften falde, men omkostningerne til vedligeholdelse og pleje stige. Konkret har Fonden en udfordring med reparation af bro og græsslåmaskine, samt pasning og pleje i øvrigt kr. Ikke oplyst Ikke oplyst Det er vurdering, at ansøgningen alene omhandler støtte til drift, hvorved projektet ikke kan tildeles støtte. indstiller, at der ikke gives støtte til projektet, da det alene er en ansøgning om driftstilskud.

6 Sdr. Højrup beboerforeing Sdr. Højrup Gadekær I Sdr. Højrup ligger et ca m2 gadekær, som er omdrejningspunkt for en lang række arrangementer. Projektet går ud på at gøre gadekæret flot og indbydende samt løbende vedligeholde området, således det er rent og tiltrækkende. Projektet er hovedsageligt baseret på lokalområdets egen arbejdsmæssige og økonomiske indsats, og har endvidere til hensigt at være pilotprojekt for tilsvarende projekter i kommunen kr. Materialer, (rør, leje af pumpe og jernplader) Anlægsarbejder (bl.a. stensætning på kanter) Diverse Revision Samlet kr kr kr kr kr kr. Egen finansiering kr kr. På baggrund af puljens begrænsede midler indstilles, at projektet ikke tildeles støtte. Det vurderes endvidere, at projektansøger med deres egenfinansiering, har mulighed for at starte projektet op, og kan ansøge puljen i 2014 for en færdiggørelse af projektet. indstiller, at der ikke gives støtte til projektet, da midler til fordeling ved 2. ansøgningsrunde er disponeret til andre projekter. Endvidere indstilles, at det undersøges om kommunen i begrænset omfang kan stille materiel til rådighed for projektet.

7 Bøgebjerg Lokalråd Velkomstfilm Velkomstfilm der skal bruges af lokalrådet til at ønske tilflyttere velkommen til området og forsøge at tiltrække nye tilflyttere, ved gennem digitale filmklip at vise forskellige seværdigheder, aktiviteter og udfoldningsmuligheder, samt dokumentere forskellige aktiver og implicitte goder i et lille samfund mht. sammenhold og fællesaktiviteter kr. Materialer Formidling Samlet kr kr. 450 kr kr. Ikke oplyst Det foreslås, at trække projektet fra landdistriktspuljen og støtte projektet via markedsføringsprojektet, idet der ved landdistriktspuljens 2. ansøgningsrunde i 2012 blev overført uforbrugte midler på i alt kr. Disse midler blev øremærket til lokalråd der ønskede at producere velkomstfilm indstiller, at projektet finansieres via markedsføringsprojektet.

8 Skulderodsholm Haver til maver jorden i hovedet Haver til maver er i første omgang et tilbud i skolefritiden til børn om at lære at dyrke haver og lære om, hvor maden fra, og tilberede maden i udekøkkener. På sigt er hensigten at udvide projekt som en del af undervisningen til børn i 0. til 6. klasse i både folkeskolen og friskolen. Projektidéen udspringer af et koncept, der er udviklet og praktiseret i de sidste 6-7 år på Krogerup avlsgaard ved Humlebæk. Ideen har vist si at være så god, at alle skolebørn i Fredensborg Kommune nu tilbydes mindst et skoleårsforløb (á ca. 8 halve dage) finansieret af Fredensborg Kommune. Det lokale projekt i Nr. Lyndelse bygger oven på dette koncept og søges videreudviklet ved at inddrage lokale erhverv og vandværket. Projektet tænkes opdelt i to etaper rettet mod 1) skolebørn i fritiden og eventuelt førskolebørn samt 2) skolebørn fra 0-6. klasse. Aktiviteter og finansiering af etaper: Etape 1 - Dec April 2014 Jordbearbejdning, anlæg af udekøkken, indkøb af haveredskaber og naturformidlingsudstyr. Pr af fritidstilbud på skoler og lokalavis Etape 2 Forår 2014 dec 2015 Udvikling af projektet til et skoletilbud, hvor der iværksættes samarebjde med skoleledelse og lærere om udvikling af idéen og implementering i den nye skolereform, havedyrkning, madlavn ing og naturformidling kr. til projektets første etape. 1. etape Materialer (haveredskaber, udekøkken, undervisningsmateriale) Anlægsarbejde Formidling Samlet kr kr kr kr kr. 2. etape Undervisning og naturvejledning i 2 år + kursus for fagperson Vedligeholdelse af udefaciliteter Samlet kr kr kr. Samlet projektomkostninger kr LAG Faaborg-Midtfyn afslag Til projektet 1. etape ansøges Tips- og lottomidlerne til friluftliv kr. Til projektet 2. etape kr.

9 ansøges Nordea-fonden lokale projekter kr. Der påregnes oprette en ½ - ¾ tids stilling i projektets 2 årige periode, finansieret af en kombination af midler fra kommunen (undervisnig), Friluftsrådet (naturvejleder-midler) og fondsstøtte. finder, at projektet Fra haver til maver fra Skulderodsholm er både interessant og med udviklingspotentiale. Men på baggrund af puljens begrænsede midler indstilles, at projektet ikke tildeles støtte. Dog opfordres til, at kommunen sammen med projektansøger, og lokalrådet indgår i en videre dialog om, hvordan projektet på anden måde evt. kan realiseres indstiller, at sagen udskydes til behandling i første ansøgningsrunde i 2014, da det vurderes, at der er behov for en nærmere undersøgelse af, om der er børn der vil benytte det konkrete fritidstilbud på Skulderodsholm. Endvidere skal det undersøges om Carl Nielsen skolen samt Nr. Lyndelse friskole vil bidrage med undervisere samt økonomi i projektet

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere