Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi"

Transkript

1 WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes investeringspolitikker Hanne Jersild og Lotte Nymark Busch Jensen 2013

2 Sammenfatning og anbefalinger Verden står i en voksende klimakrise, hvor det bliver mere og mere klart for hvert år der går, at det er en kæmpe udfordring at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. En af nøglerne er en omlægning væk fra fossile brændsler og over til en energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi og anvendelse af energieffektive teknologier. Det kræver massive investeringer i de kommende år, og at der generelt i samfundet handles bevidst for at understøtte den grønne omstilling. Pensionsselskaberne kan gennem investering af deres pensionsformuer bidrage til at skaffe finansiering til samfundsansvarlige investeringer, herunder vedvarende energi og energibesparelser. WWF har derfor gennemført en analyse af de otte største, danske pensionsselskabers investeringer i grønne teknologier: ATP, DanicaPension, Industriens Pension, Nordea Liv & Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension. Analysen bygger på offentligt tilgængeligt materiale på hjemmesider mm., samt telefoninterviews med de pågældende selskaber. Undersøgelsen giver anledning til følgende hovedkonklusioner: Der er generelt mere fokus i pensionsselskaberne på at skabe højst muligt økonomisk afkast end på at investere med udgangspunkt i etik og varetagelse af samfundsansvar, sådan som de fleste påstår at gøre. Den aktuelle lovgivning fremmer ikke pensionsselskabernes grønne investeringer tværtimod udgør den en barriere med sit relativt snævre fokus på økonomisk afkast. Flere af pensionsselskaberne investerer i grøn energi i et eller andet omfang, men det sker primært som led i bestræbelserne på at sprede investeringer så meget som muligt de færreste har vedvarende energi og energieffektivitet som investeringsfokus. Selv de pensionsselskaber, som investerer mest målrettet i grøn energi, investerer også i fossil energi. Kravene til varetagelse af klimaansvar er ikke stærke nok. Selskaberne kan nøjes med at tilslutte sig enten UN PRI eller Global Compact, underskrive apporter omkring klimahensyn. 2

3 Der findes ingen offentligt tilgængelig information om, hvilken effekt pensionsselskabernes investeringer har på klima. Pensionsselskabets investeringsfokus afspejles i nogen grad af medlems- og kundetypen. Hvert enkelt af de otte pensionsselskaber er blevet vurderet og ranket på baggrund af en række parametre, som er nærmere beskrevet i rapporten. Der kan maksimalt opnås i alt 10 point, men ingen af de undersøgte pensionskasser opnår over fem point i analysen. Der synes at være et stort potentiale for investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering, som ikke tilstrækkeligt udnyttes i den nuværende situation. Tværtimod bidrager de danske pensionskasser gennem deres investeringer i fossile energikilder rundt omkring i verden til at fastholde samfundet i afhængighed af fossile brændsler. Ingen af pensionskasserne i undersøgelsen har sat en klar og øge deres investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringsteknologi. af, at størstedelen af pensionskasserne ytrer på deres hjemmesider, at der investeres med hensyn til klima og grøn energi. Kun PensionDanmark, PFA og PKA har klart meldt ud,, men de har ikke fastsat et konkret mål. investeringer i fossil energi, ligesom de ikke anser investeringer i fossil energi som problematiske af afkastmæssige årsager. e Kun få af pensionsselskaberne har investeret i fonde, der specifikt har fokus på grøn energiteknologi, og disse er enten ikke kapitalstærke, sammenlignet med andre fonde, eller også indeholder de også investeringer, som ikke kan siges at være grønne, bl.a. naturgasprojekter. Der er i analysen kun tre pensionskasser, som ifølge deres investeringsansvarlige har et ønske om at have en klimabevidst profil: Nordea Liv & Pension, PFA og PKA. På trods af at alle pensionskasser ifølge deres hjemmesider giver udtryk for at være samfundsansvarlige, har 3

4 hverken PensionDanmark, Sampension eller Industriens Pension en specifik enhed, der arbejder med overholdelse af etik i den daglige investeringspolitik. Det er tankevækkende, at der i forbindelse med investeringsbeslutninger ikke tages højde for den risiko, der er forbundet med at investere r i fossil energi, som er en ikke-vedvarende ressource, er der en begrænset tidshorisont for investeringen, som sammen med politiske beslutninger og det øgede fokus på, hvad der investeres i fra medlemmer og medier, at indebære betydelige risici for investeringen på længere sigt. Resultat af analysen. Point givet fra 0 til 2 i forhold til hvor klimabevidst pensionskassen er i den pågældende kategori. Anbefalinger Resultatet af analysen giver anledning til at overveje, hvordan pensionsselskaberne kan stimuleres til at foretage større og mere bevidste investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, samt i det hele taget styrke samfundsansvaret i deres forvaltning af pensionsformuerne. 1. Styrk de lovgivningsmæssige krav til pensionskasserne om at investere bæredygtigt Pensionskasserne er lovgivningsmæssigt underlagt krav om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne. Der bør gennem lovgivningen sættes højere krav til pensionskassernes ansvar for også at investere bæredygtigt. Det nuværende forholdsvis snævre, lovgivningsmæssige fokus på at sikre højst muligt afkast til 4

5 pensionskunderne bør udvides til at lægge op til et styrket fokus på selskabernes ansvar for at foretage investeringer, der understøtter langsigtede, samfundsmæssige prioriteringer, herunder grøn omstilling af energisystemet både herhjemme og globalt. 2. Stærke og stabile politiske signaler er afgørende for at skabe økonomisk sikkerhed for investeringer i grøn energi Ifølge de interviewede investeringsansvarlige i undersøgelsen er den største barriere for grønne investeringer knyttet til økonomisk usikkerhed, såsom uforudsete ændringer af støtteordninger og usikkerhed om langtidsholdbarheden af de politiske beslutninger. Det er afgørende, at politikerne ikke vakler på vejen frem mod omstillingen til grøn energi, men sender klare, utvetydige signaler om, at 100% vedvarende energi er målet, og at samfundet er parat til at investere i det. 3. Kravene forbundet med et medlemskab af UN PRI og Global Compact bør styrkes Det bør overvejes, hvordan kravene til de virksomheder, der tilslutter sig enten UN PRI eller Global Compact, kan styrkes, så betydningen af medlemskab får større vægt og reelt udbytte. 4. Klarere og mere troværdig information til kunderne om, hvad der investeres i Kunderne bør have lettere adgang til information om, hvad selskaberne investerer i, så de er klar over, hvad de er med til at finansiere og den profil, der tegnes udadtil, bør være i overensstemmelse med den konkrete investeringspolitik. Selskaber bør ikke kunne slippe af sted med at fremhæve fokus på bæredygtige investeringer på deres hjemmeside, hvis dette ikke svarer til virkeligheden. Det er et klart fremskridt, at pensionsselskaberne fra næste årsskifte skal offentliggøre samtlige investeringer, men der bør også stilles krav til, at selskaberne opgør hvilken effekt deres investeringer har på klimaet. 5. Som kunde har du mulighed for at påvirke investeringerne, så brug din stemme! Et eksplicit kundeønske om, at det er vigtigt at styrke ansvarligheden i investeringerne, vil i de fleste pensionskasser kunne påvirke pensionskassens praksis. Men skal der ske en reel ændring af pensionskassens investeringsfokus, kræver det et klart pres fra 5

6 kunderne, og mange griber ikke muligheden for aktivt at søge indflydelse på investeringerne, gennem henvendelse til bestyrelsen, på generalforsamlingen etc. 6. Det bør undersøges, hvordan direkte grønne investeringer kan fremmes Pensionsselskabernes direkte investeringer i grønne energiprojekter bidrager til at styrke den grønne omstilling. Imidlertid er aftaler om direkte investeringer i vedvarende energiprojekter som fx havmølleparker komplekse at sætte i stand og kræver langt flere ressourcer end indirekte investeringer gennem investeringsfonde. Det bør derfor undersøges, om der kan gennemføres tiltag, som fremmer pensionskassernes direkte investeringer. 7. Fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige investeringer, bør promoveres Fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige, bæredygtige investeringer, og som samtidig skaber afkast til investorerne, skal promoveres stærkere, såvel over for pensionsselskaberne og deres medlemmer, så der skabes bedre mulighed for at udvælge aktier fra disse. Opgaven kan evt. varetages af pensionsselskabernes organisation, Forsikring og Pension. 6

7 Indholdsfortegnelse Sammenfatning og anbefalinger... 2 Anbefalinger... 4 Indholdsfortegnelse... 7 Indledning Metode Informationskilder Valg af pensionskasser Ranking Baggrund for undersøgelsesfokus Information på hjemmesider Teoretiske overvejelser om ansvarlige investeringer som klima Investeringsoverbevisning Ansvarlige investeringer Lovgivningsmæssige rammer for pensionskassernes investeringer Netværk Carbon Disclosure Project Dansif Global Compact IIGCC UN PRI Resultater af analysen Gennemgang af de enkelte selskaber ATP Danica Pension Industriens Pension Nordea Liv & Pension PensionDanmark PFA PKA Sampension Barrierer Økonomi og politik Lovgivning Medlemsinteresser Investeringsmuligheder Strukturelt Diskussion Baggrundslitteratur... 40

8 8

9 Indledning Omfanget og alvoren af klimaforandringerne bliver stadig mere synlige fore fjerne truslen effektivt og bestandigt. styrkes yderligere for at Der er i dag bred videnskabelig konsensus om, at klimaforandringer er menneskeskabte. Derfor er det bydende nødvendigt, at der ikke handles efter business as usual, økonomiske og menneskelige konsekvenser, som klimaforandringerne vil medføre. Hvis en, er det afgørende, at drivhusgasudledningen topper inden for tre-fem. Dette skal opnås ved en radikal omlægning af den globale energiforsyning. IEA, at 80% af den samlede tilladte drivhusgasemission mellem 2010 og 203 elig, da den, fabrikker og bygninger 1. Den private sektor spiller en afgørende rolle i finansieringen af den nødvendige omstilling væk fra brugen af fossile brændsler. Det er blevet vurderet, at ¾ af de klimarelaterede investeringer skal komme fra private 2. Det er derfor oplagt, at investeringsfonde, heriblandt pensionsfonde, støtter op om at løse klimaudfordringerne gennem målrettede og stigende investeringer i grønne teknologier og ved at stoppe for, menneskeligt og økonomisk uansvarligt. I løbet af især de seneste i Danmark kommet øget opmærksomhed pensionskassernes ansvar i forbindelse med deres investeringer. Pensionskasser er 1 International Energy Agency, World Energy Outlook, World Economic Forum 2013, The Green Investment Report, The ways and means to unlock private finance for green growth. 9

10 interessante, fordi de har en forpligtelse til at varetage fremtidige generationers interesser for at kunne opfylde deres rolle. I Danmark har pensionskasserne samlet aktiver for mio. kr. eller to billioner kr 3. Pensionskassernes investeringer mfundsudviklingen i ind- og udland. Det er derfor vigtigt, at investeringerne er med til at underbygge de nationale og internationale på klimaområdet, og at deres porteføljer udvikler sig til at indeholde en fortsat voksende andel af investeringer i grøn energiteknologi og andre tiltag, der reducerer drivhusgasudledningen. Dette må også antages at være i medlemmernes interesse, da branchen kun gennem massive investeringer i vedvarende energi og andre klimatiltag, kan tage et reelt samfundsansvar for at bidrage til klodens stabilitet for de kommende generationer. Formålet med denne undersøgelse er at skabe, hvordan pensionskasserne gennem deres investeringer varetager deres ansvar for samfundets udvikling, som de har stor indflydelse på. Ønsket er at medvirke til, at pensionsselskaberne fremover allokerer flere investeringer til vedvarende energi og energieffektivisering, som kan være med til at drive den grønne omstilling. I undersøgelsen belyses og analyseres en række forhold hos de 8 største danske pensionskasser. Det gælder blandt andet, klimahensyn i pensionskassernes investeringspolitikker, åbenhed omkring investeringer og ikke mindst konkrete investeringer i grønne energiteknologier. Derudover er der fokus på, hvilke barrierer der i dag ligger i vejen for at øge investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet. 3 Forsikring & Pension, 2012a 10

11 Resultatet af analysen præsenteres som en ranking af pensionskasserne i forhold til, hvor grønne de er ud fra en række kriterier. Metode Informationskilder For at have et grundlag for analysen er der udarbejdet en stribe interviewspørgsmål, med udgangspunkt i de forhold, det var formålet at belyse, se afsnit om baggrund for undersøgelsesfokus. Spørgsmålene er efterfølgende blevet besvaret via telefonsamtaler af en investeringschef eller -direktør i den pågældende pensionskasse. Spørgsmålene er blevet til efter en systematisk gennemgang af pensionskassernes hjemmesider, avisartikler, lovgivning, undersøgelser og rapporter. For at kunne identificere hvilke faktorer, det har været relevant at fokusere på, baggrund af videnskabelig litteratur om ansvarlige investeringer i pensionsfonde. En undersøgelse som den, der er gennemført her, er et redskab med begrænsede afdækningsmuligheder, da der bliver spurgt inden fo. Derfor er der i hvert interview afslutningsvis givet mulighed for, at den pågældende respondent kan tilføje bemærkninger for at få eventuelle oversete pointer frem. Valg af pensionskasser I vurderingen af, hvilke pensionskasser som skulle indgå i analysen, størrelse i forhold til markedsandele, kunder og investeringsformue. Tilsammen besidder de medvirkende pensionskasser, ekskl. ATP, omkring 65 % af markedsandelene i pensionsbranchen 4. ATP har cirka 4,8 mio. kunder, mens de andre selskaber samlet har omkring har tre mio. medlemmer 5. 4 Forsikring & Pension, 2012b. Medlemmer af ATP er ikke medregnet, da de fleste medlemmer af en pensionskasse også er medlem af ATP. 11

12 De udvalgte pensionskasser er ATP, Danica Pension, Industriens Pension, Nordea Liv og Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension. Ranking Rankingen henholdsvis nul, et eller t Der er fem kategorier og, hvor to point er udtryk for mest grøn. point i alt. lsætning for investeringer i grøn energi For at kunne vurdere, n som ansvarlig investor, er det i første omgang væsentligt at kende pensionskassens -. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: 0 Der er en kvalitativ mere i grøn energi 1 Der er en k, kombineret med en om at tilbagetrække investeringer i fossil energi 2 2. Investeringsoverbevisning De antagelser, som danner grundlag for en investeringsbeslutning, er afgørende for,, er det ud fra en betragtning om, at det vil give et fornuftigt afkast i forhold til den risiko, som klimaforandringer og strengere internationale udledningsbegrænsninger forventes at medføre. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier/antagelser: Der mangler antagelser om, at klimaforandringer på lang sigt 0 Der er en erkendelse af, at faktorer relateret til klimaforandringer, herunder politiske beslutninger, 1 Hensynet til klimarelaterede faktorer betragtes som afgørende for at få et godt afkast 2 5 Medlemmerne kan være kunde i flere pensionskasser og tallet kan derfor være overestimeret. 12

13 3. Medlemmernes indflydelsesmulighed Medlemmerne har, hvordan deres penge forvaltes, da de via deres indbetalinger er med til at finansiere det, investere i. I forbindelse med denne faktor antages det, at medlemmerne er interesserede i grøn omstilling. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: Medlemmerne har ikke mulighed for en specifik henvendelse om etik i investeringer 0 Der er mulighed for at henvende sig specifikt 1 Det er muligt for medlemmerne indflydelse på investeringspolitikken 2 4. Ekskluderinger, om der skal foretages investeringer i en virksomhed eller ej, afgøres dette af bagvedliggende overvejelser om vægtede hensyn. Det er derfor væsentligt at kende grundlaget for pensionsselskabets investeringspolitik og belyse, hvorledes der arbejdes for at indfri denne i praksis et resultat af dette kan være en ekskluderingsliste med virksomheder som pensionskassen ikke vil investere i. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: Ekskluderingslisten er enten ikke offentliggjort eller har ikke klimahensyn som kriterium 0 Ekskluderingslisten er offentliggjort og har klimahensyn som kriterium Energiinvesteringer Den aktuelle fordeling af investeringer i henholdsvis fossil energi og grøn energi er afgørende for at vurdere, om der er en sammenhæng mellem den profil, pensionskassen fremstiller, og den reelle situation. Karakteren er et udtryk for, hvor dedikeret investeringsporteføljen er ift. grøn energi og tildelt efter følgende kriterier: Pensionskassen investerer hverken direkte eller indirekte gennem fonde, der kun indeholder aktier i grøn energiteknologi 0 Pensionskassen har foretaget direkte investeringer i grøn energi i Danmark eller i fonde, som udelukkende har fokus på grøn energiteknologi 1 Pensionskassen har ingen investeringer i fossil energi 2 13

14 Baggrund for undersøgelsesfokus Information på hjemmesider Forud for den telefoniske kontakt med pensionskasserne blev r. Gennemgangen af hjemmesiderne viser, at pensionskasserne generelt fokuserer investeringspraksis, og at hensyn til klima og miljø er noget,. Det er imidlertid ikke muligt at finde information på hjemmesiderne om, hvordan det konkret integreres i investeringsstrategier og indgår i beslutningerne i praksis. Dette er derfor et af de spørgsmål, som er forsøgt afdækket gennem de efterfølgende interviews. Teoretiske overvejelser om ansvarlige investeringer som klima Investeringsoverbevisning For at sikre en effektiv implementering af en investeringspolitik, der inkluderer hensyn til klima i investeringer, er det ifølge den videnskabelige litteratur afgørende, at de overvejelser, der afgør om en investering fortages eller ej, har inkluderet hensyn til klima som præmis for, at investeringen giver et godt afkast 6. Selvom en pensionskasse ikke har eksplicitte investeringsoverbevisninger, eksisterer de alligevel og er med til at underbygge og støtte investeringsbeslutninger. I tabel 2 ses eksempler på formuleringer af investeringsoverbevisninger.. afkast som traditionelle investeringer e, at hensyn til klima vil give et li traditionelle investeringer. Ekstra-finansielle faktorer som klimaforandringer influerer afkast og risiko over en længere tidsperiode. Aktiv brug af ejerskabsrettigheder gennem virksomhedsengagement kan forøge værdien af en investering - hvis anvendt korrekt. Tabel 1: Eksempler. Woods & Urwin, Woods & Urwin,

15 Klare formuleringer giver, porteføljemanagere og medlemmer et fælles grundlag for at vurdere, om pensionskassens investeringsoverbevisninger er fornuftige. Interessenterne får derved også mulighed for at teste den aktuelle investeringspraksis mod, som efterfølgende kan ændres, hvis det vurderes nødvendigt. Formulering af investeringsoverbevisninger kan også hjælpe investorer med at træffe mere overvejede beslutninger omkring investeringsstrategi og -. For at øge investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er det helt afgørende, at interessenter, især de investeringsansvarlige, har en grundlæggende overbevisning om, at investeringer, som er med til at påvirke klimaet positivt, vil give et bedre afkast på lang sigt end investeringer i eksempelvis fossil energi. er ifølge den videnskabelige litteratur afgørende for at kunne indfri en målsætning om eksempelvis at opnå en vis andel af investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, fordi man ved at have et konkret løbende kan evaluere på, om investeringspraksis. Det er en fordel for de investeringsansvarlige,. en ejerskabs udover den overordnede målsætning. For at sikre at der arbejdes, kræver det, at de forskellige interessenter tilslutter sig målsætningen 7. Ansvarlige investeringer Der er to primære metoder, hvormed pensionskasserne kan varetage deres arbejde med ansvarlige investeringer. 7 Woods & Urwin,

16 virksomheder, som pensionskassen investerer i, aktive ejerskab kan enten forvaltes af virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde. ksomheden. Det Den anden tilgang er at udelukke investeringer i bestemte virksomheder gennem screeningsprocedurer og/eller ekskluderingslister. Screeningsproceduren kan fore en frasortering af alle de virksomheder, der ikke opfylder de minimumskrav, best-in-class praksis, som vurderer selskabernes opførsel i forhold til andre i branchen, hvorefter de værste virksomheder frasorteres. Den sidste tilgang gør det muligt. Arbejdet med screening af virksomheder virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde. Derudover kan pensionskassen fortage ansvarlige i fx vedvarende energi og energieffektivitet eller tilbyde social venture-kapital 8. ger Lovgivningsmæssige rammer for pensionskassernes investeringer De danske pensionskasser er underlagt en række lovgivningsmæssige rammer og krav, som er væsentlige at kende for at forstå, hvilke forhold de opererer under. Disse har ofte været debatteret, især i medierne, i forbindelse med spørgsmålet om etiske hensyn i investeringerne. som bremseklods for hensyn til etik, drejer det sig om fortolkningen af Lov om Finansiel Virksomhed, 158 og 159 (LBK nr. 705 af 25/06/2012), som regulerer, hvordan pensionskassernes midler skal administreres, se tabel 2. 8 Venture-kapital: forandringer. En investering af venture-kapital vil ofte indebære, at investoren tager del i overordnede strategiske og ledelsesmæssige beslutninger. 16

17 158, at 159 tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser. Stk. 2. sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de fo uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller Tabel 2: Lov om Finansiel Virksomhed, 158 og 159. Muligheden for hensyn til etik kan ikke udledes direkte af loven og hjælpes heller ikke på vej af Finanstilsynets tolkning af loven fra 1997 (dengang Lov om forsikringsvirksomhed 87). Finanstilsynet tydeliggjorde i sin fortolkning, at der ved investeringer, skal tages hensyn til blandt andet investeringernes sikkerhed og værdifasthed, afkastets størrelse og den begrænsaf aktiver. Finanstilsynet understregede, at ledelsen under hensyntagen til dette skal tilstræbe investeringer, som giver højest muligt afkast. Endvidere er følgende investeringskategorier ifølge Finanstilsynet i strid med Lov om forsikringsvirksomhed 87 (nuværende 158 og 159): Nye investeringer, hvor ledelsen bevidst fortager en investering, der ikke vil give størst muligt afkast, eller hvor ledelsen dog med stor sandsynlighed ved, at dette ikke vil blive tilfældet. (Finanstilsynet, 1997). Tabel 3: Investeringer i strid med Lov om Forsikringsvirksomhed. 17

18 Brancheforeningen for pensionskasser i Danmark, Forsikring & Pension, udarbejdede imidlertid, hvorvidt loven spænder ben for hensynet til etik i investeringspraksis. Undersøgelsen konkluderede, at ledelsen har en udstrakt frihed til at investere etisk, blot der samtidig tages hensyn til afkastet, den tidshorisont investeringen foretages i, investeringernes risikoprofil og porteføljens sammensætning, herunder spredningen af investeringerne (Forsikring & Pension, 2010). Siden 1. januar 2009 har det været et lovkrav, at de største danske virksomheder 9, og dermed pensionskasserne i denne analyse 99a. Det betyder, at pensionskasserne skal udarbejde en redegørelse for deres politikker inden for blandt andet miljø og klima. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af pen, hvordan de omsættes til handling og en vurdering af, hvad pensionskassen har opnået i forhold til deres arbejde med samfundsansvar, jf. stk. 2. Redegørelsen skal udarbejdes i tilknytning til le hjemmeside, jf. stk. 3. Hvis der ikke er udarbejdet politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Hvis pensionsselskabet har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FNs Global Compact eller UN PRI (se afsnit om netværk), er det ikke nødvendigt at redegøre for selskabets arbejde med samfundsansvar, men det skal i ledelsesberetningen oplyses, hvor disse rapporter er offentligt tilgængelige, jf. stk. 7. Med virkning fra 1. januar 2013 er det et lovkrav, at pensionskassernes redegørelse for samfundsansvar udtrykkeligt skal indeholde oplysninger om deres politikker er, hvis de har sådanne politikker, jf. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, Store v

19 2013 skal pensionskassen endvidere indeholder en liste over samtlige virksomheder, hv pensionskasser 10, 98. Netværk Der findes en række nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer, som investeringsselskaber kan tilslutte sig. Nedenst gennemgang af de væsentligste netværk i relation til denne analyse, samt en beskrivelse af, hvad det indebærer at være tilsluttet. Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project (CDP) er en international, uafhængig non-profit- understøtte langsigtede og bæredygtige investeringer. Der er i dag tilsluttede investorer til CDP, som tilsammen forvalter en formue på omkring 487 billioner kroner 12. Investorer kan vælge at være enten underskriver eller medlem af CDP. Det er gratis at være CDP-underskriver, men det kræver, pensionskasserne kan investere i, riveren adgang til data fra virksomheder, som e udvikling og initiativer inden for investeringsverdenen, samt invitationer til rapportoffentliggørelser og rundbordsamtaler for investorer. Blandt 10 Pensionskasser oprettet efter, fx PKA og Industriens Pen ejes af medlemmerne i foreningen juni : 5,6 (13. juni 2013). 19

20 pensionskasserne i denne analyse er der fire underskrivere af CDP: ATP, Danica Pension (gennem Danske Bank-koncernen), Pension Danmark og PFA. Som medlem kr. 13, hvis der forvaltes aktiver for over 56 mio. kr. 14 softwareværktøjet CDP Analytics, der gør det nemt at integrere miljømæssige risici i investorernes risikoanalyser. Data er sammenlignelige,. efter et markedsbaseret incitament til at inddrage klimahensyn i investeringerne. Nordea Liv og Pension (gennem Nordea-koncernen), PKA og Sampension har valgt at være betalende medlemmer. Industriens Pension er eneste pensionskasse i analysen, som ikke er en del af CDP. Dansif Dansif (Danish Social Investment F, der beskæftiger sig med social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI)., at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer. Dansif aktiviteter, samt et Vidensudvalg., som har ansvar for at arrangere, for over 40 mia. kr. Dette giver blandt andet adgang til de tre-fire, Dansif typisk afholder, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat om emner inden for SRI. 13 valutakurs: 5,6 (13. juni 2013). 14 valutakurs: 5,6 (13. juni 2013). 20

21 Alle pensionskasser i denne analyse er medlemmer af Dansif. Udover pensionskasserne er en række af de mest benyttede screeningsbureauer og kapitalforvaltere medlemmer 15. Global Compact Global Compact er et FN-initiativ, som blev lanceret i Global C der - herunder miljø, se tabel 4. Principper og er selv omformulere dem til praksis., anerkendte konventioner. Virksomhederne skal Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Tabel 4: Global Compacts tre principper om virksomheders hensyn til miljø. I dag har mere end virksomheder og organisationer tilsluttet sig Global Compact, og dermed er initiativet verdens største for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder tilslutter sig frivilligt, men forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter og til at offentliggøre en obligatorisk rapportering til Global Compact om virksomhedens indsats. Prisen for at være medlem ligger 85., hvis investoren forvalter kapital for over 57 mia. kr. 16. Blandt de danske pensionsselskaber har Danica (gennem Danske Bank), PFA, ATP og Nordea Liv og Pension (gennem koncernen) tilsluttet sig. 15, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, MSCI ESG Research, Sustainalytics BV

22 IIGCC The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) giver pensionsfonde og andre institutionelle, investeringspraksis og virksomhedsadfærd, der kan i forbindelse med klimaforandringer. Der er i dag 80 medlemmer, heriblandt nogle af de største pensionsfonde og kapitalforvaltere i Europa, og medlemmerne sidder tilsammen 56 billioner kroner. IIGCC har som investeringer, samt at sikre langtidsinvesteringsværdier. åde klimarigtige mia. kr. omkring ATP, Nordea, PensionDanmark, PKA og Sampension er med. Statement: The Global Investor Network offentliggjorde i 2012 en fælles erklæring om vilje til at investere i bæredygtige teknologier 22,5 billioner dollars. Blandt underskriverne var flere danske pensionskasser 18 var et klart signal om et ønske om politisk handling for økonomisk at sikre investeringer i grøn teknologi. 17 data/assets/pdf_file/0020/15437/iigcc-membership-fees.pdf 18 PFA, PensionDanmark, ATP, PKA, Sampension og UniPension (AP pension, MP Pension og DJP) 22

23 UN PRI og dækker over seks principper, som fordrer, engagement og samarbejde. Se tabel 5. FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som en udspringer af Global Compact, specielt henvendt til investorer. Der er i dag 1195 investorer er, at investorer inkorporerer de seks principper, som danner grundlaget for UN PRI, i deres investeringspraksis. 1. Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. 2. Investoren vil være aktiv ejer og indarbejde miljø og sociale forhold i sine. 3. om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, som der investeres i. 4. Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri. 5. implementeringen af principperne. 6. Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne. Tabel 5: UN PRIs seks principper om ansvarlige investeringer. For at være en del af PRI koster det for investorer, som forvalter over 56 mia. kr., omkring 64. r. 19 Alle otte pensionsselskaber er medlemmer: ATP, Danica (Danske Bank), Industriens Pension, Nordea Liv og Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension at være en del af initiativet. PRI fremover i højere grad skal være offentlig til, som underskrivere af PRI skal overholde for

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft 4 Ny naturfond skal sikre naturen et løft 6 Beskat forurening i stedet for brænde DECEMBER 2013 NR. 4 20. ÅRGANG DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ GL BAL ØKOLOGI Global kampagne mod investeringer

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere