Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi"

Transkript

1 WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes investeringspolitikker Hanne Jersild og Lotte Nymark Busch Jensen 2013

2 Sammenfatning og anbefalinger Verden står i en voksende klimakrise, hvor det bliver mere og mere klart for hvert år der går, at det er en kæmpe udfordring at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. En af nøglerne er en omlægning væk fra fossile brændsler og over til en energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi og anvendelse af energieffektive teknologier. Det kræver massive investeringer i de kommende år, og at der generelt i samfundet handles bevidst for at understøtte den grønne omstilling. Pensionsselskaberne kan gennem investering af deres pensionsformuer bidrage til at skaffe finansiering til samfundsansvarlige investeringer, herunder vedvarende energi og energibesparelser. WWF har derfor gennemført en analyse af de otte største, danske pensionsselskabers investeringer i grønne teknologier: ATP, DanicaPension, Industriens Pension, Nordea Liv & Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension. Analysen bygger på offentligt tilgængeligt materiale på hjemmesider mm., samt telefoninterviews med de pågældende selskaber. Undersøgelsen giver anledning til følgende hovedkonklusioner: Der er generelt mere fokus i pensionsselskaberne på at skabe højst muligt økonomisk afkast end på at investere med udgangspunkt i etik og varetagelse af samfundsansvar, sådan som de fleste påstår at gøre. Den aktuelle lovgivning fremmer ikke pensionsselskabernes grønne investeringer tværtimod udgør den en barriere med sit relativt snævre fokus på økonomisk afkast. Flere af pensionsselskaberne investerer i grøn energi i et eller andet omfang, men det sker primært som led i bestræbelserne på at sprede investeringer så meget som muligt de færreste har vedvarende energi og energieffektivitet som investeringsfokus. Selv de pensionsselskaber, som investerer mest målrettet i grøn energi, investerer også i fossil energi. Kravene til varetagelse af klimaansvar er ikke stærke nok. Selskaberne kan nøjes med at tilslutte sig enten UN PRI eller Global Compact, underskrive apporter omkring klimahensyn. 2

3 Der findes ingen offentligt tilgængelig information om, hvilken effekt pensionsselskabernes investeringer har på klima. Pensionsselskabets investeringsfokus afspejles i nogen grad af medlems- og kundetypen. Hvert enkelt af de otte pensionsselskaber er blevet vurderet og ranket på baggrund af en række parametre, som er nærmere beskrevet i rapporten. Der kan maksimalt opnås i alt 10 point, men ingen af de undersøgte pensionskasser opnår over fem point i analysen. Der synes at være et stort potentiale for investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering, som ikke tilstrækkeligt udnyttes i den nuværende situation. Tværtimod bidrager de danske pensionskasser gennem deres investeringer i fossile energikilder rundt omkring i verden til at fastholde samfundet i afhængighed af fossile brændsler. Ingen af pensionskasserne i undersøgelsen har sat en klar og øge deres investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringsteknologi. af, at størstedelen af pensionskasserne ytrer på deres hjemmesider, at der investeres med hensyn til klima og grøn energi. Kun PensionDanmark, PFA og PKA har klart meldt ud,, men de har ikke fastsat et konkret mål. investeringer i fossil energi, ligesom de ikke anser investeringer i fossil energi som problematiske af afkastmæssige årsager. e Kun få af pensionsselskaberne har investeret i fonde, der specifikt har fokus på grøn energiteknologi, og disse er enten ikke kapitalstærke, sammenlignet med andre fonde, eller også indeholder de også investeringer, som ikke kan siges at være grønne, bl.a. naturgasprojekter. Der er i analysen kun tre pensionskasser, som ifølge deres investeringsansvarlige har et ønske om at have en klimabevidst profil: Nordea Liv & Pension, PFA og PKA. På trods af at alle pensionskasser ifølge deres hjemmesider giver udtryk for at være samfundsansvarlige, har 3

4 hverken PensionDanmark, Sampension eller Industriens Pension en specifik enhed, der arbejder med overholdelse af etik i den daglige investeringspolitik. Det er tankevækkende, at der i forbindelse med investeringsbeslutninger ikke tages højde for den risiko, der er forbundet med at investere r i fossil energi, som er en ikke-vedvarende ressource, er der en begrænset tidshorisont for investeringen, som sammen med politiske beslutninger og det øgede fokus på, hvad der investeres i fra medlemmer og medier, at indebære betydelige risici for investeringen på længere sigt. Resultat af analysen. Point givet fra 0 til 2 i forhold til hvor klimabevidst pensionskassen er i den pågældende kategori. Anbefalinger Resultatet af analysen giver anledning til at overveje, hvordan pensionsselskaberne kan stimuleres til at foretage større og mere bevidste investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, samt i det hele taget styrke samfundsansvaret i deres forvaltning af pensionsformuerne. 1. Styrk de lovgivningsmæssige krav til pensionskasserne om at investere bæredygtigt Pensionskasserne er lovgivningsmæssigt underlagt krav om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne. Der bør gennem lovgivningen sættes højere krav til pensionskassernes ansvar for også at investere bæredygtigt. Det nuværende forholdsvis snævre, lovgivningsmæssige fokus på at sikre højst muligt afkast til 4

5 pensionskunderne bør udvides til at lægge op til et styrket fokus på selskabernes ansvar for at foretage investeringer, der understøtter langsigtede, samfundsmæssige prioriteringer, herunder grøn omstilling af energisystemet både herhjemme og globalt. 2. Stærke og stabile politiske signaler er afgørende for at skabe økonomisk sikkerhed for investeringer i grøn energi Ifølge de interviewede investeringsansvarlige i undersøgelsen er den største barriere for grønne investeringer knyttet til økonomisk usikkerhed, såsom uforudsete ændringer af støtteordninger og usikkerhed om langtidsholdbarheden af de politiske beslutninger. Det er afgørende, at politikerne ikke vakler på vejen frem mod omstillingen til grøn energi, men sender klare, utvetydige signaler om, at 100% vedvarende energi er målet, og at samfundet er parat til at investere i det. 3. Kravene forbundet med et medlemskab af UN PRI og Global Compact bør styrkes Det bør overvejes, hvordan kravene til de virksomheder, der tilslutter sig enten UN PRI eller Global Compact, kan styrkes, så betydningen af medlemskab får større vægt og reelt udbytte. 4. Klarere og mere troværdig information til kunderne om, hvad der investeres i Kunderne bør have lettere adgang til information om, hvad selskaberne investerer i, så de er klar over, hvad de er med til at finansiere og den profil, der tegnes udadtil, bør være i overensstemmelse med den konkrete investeringspolitik. Selskaber bør ikke kunne slippe af sted med at fremhæve fokus på bæredygtige investeringer på deres hjemmeside, hvis dette ikke svarer til virkeligheden. Det er et klart fremskridt, at pensionsselskaberne fra næste årsskifte skal offentliggøre samtlige investeringer, men der bør også stilles krav til, at selskaberne opgør hvilken effekt deres investeringer har på klimaet. 5. Som kunde har du mulighed for at påvirke investeringerne, så brug din stemme! Et eksplicit kundeønske om, at det er vigtigt at styrke ansvarligheden i investeringerne, vil i de fleste pensionskasser kunne påvirke pensionskassens praksis. Men skal der ske en reel ændring af pensionskassens investeringsfokus, kræver det et klart pres fra 5

6 kunderne, og mange griber ikke muligheden for aktivt at søge indflydelse på investeringerne, gennem henvendelse til bestyrelsen, på generalforsamlingen etc. 6. Det bør undersøges, hvordan direkte grønne investeringer kan fremmes Pensionsselskabernes direkte investeringer i grønne energiprojekter bidrager til at styrke den grønne omstilling. Imidlertid er aftaler om direkte investeringer i vedvarende energiprojekter som fx havmølleparker komplekse at sætte i stand og kræver langt flere ressourcer end indirekte investeringer gennem investeringsfonde. Det bør derfor undersøges, om der kan gennemføres tiltag, som fremmer pensionskassernes direkte investeringer. 7. Fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige investeringer, bør promoveres Fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige, bæredygtige investeringer, og som samtidig skaber afkast til investorerne, skal promoveres stærkere, såvel over for pensionsselskaberne og deres medlemmer, så der skabes bedre mulighed for at udvælge aktier fra disse. Opgaven kan evt. varetages af pensionsselskabernes organisation, Forsikring og Pension. 6

7 Indholdsfortegnelse Sammenfatning og anbefalinger... 2 Anbefalinger... 4 Indholdsfortegnelse... 7 Indledning Metode Informationskilder Valg af pensionskasser Ranking Baggrund for undersøgelsesfokus Information på hjemmesider Teoretiske overvejelser om ansvarlige investeringer som klima Investeringsoverbevisning Ansvarlige investeringer Lovgivningsmæssige rammer for pensionskassernes investeringer Netværk Carbon Disclosure Project Dansif Global Compact IIGCC UN PRI Resultater af analysen Gennemgang af de enkelte selskaber ATP Danica Pension Industriens Pension Nordea Liv & Pension PensionDanmark PFA PKA Sampension Barrierer Økonomi og politik Lovgivning Medlemsinteresser Investeringsmuligheder Strukturelt Diskussion Baggrundslitteratur... 40

8 8

9 Indledning Omfanget og alvoren af klimaforandringerne bliver stadig mere synlige fore fjerne truslen effektivt og bestandigt. styrkes yderligere for at Der er i dag bred videnskabelig konsensus om, at klimaforandringer er menneskeskabte. Derfor er det bydende nødvendigt, at der ikke handles efter business as usual, økonomiske og menneskelige konsekvenser, som klimaforandringerne vil medføre. Hvis en, er det afgørende, at drivhusgasudledningen topper inden for tre-fem. Dette skal opnås ved en radikal omlægning af den globale energiforsyning. IEA, at 80% af den samlede tilladte drivhusgasemission mellem 2010 og 203 elig, da den, fabrikker og bygninger 1. Den private sektor spiller en afgørende rolle i finansieringen af den nødvendige omstilling væk fra brugen af fossile brændsler. Det er blevet vurderet, at ¾ af de klimarelaterede investeringer skal komme fra private 2. Det er derfor oplagt, at investeringsfonde, heriblandt pensionsfonde, støtter op om at løse klimaudfordringerne gennem målrettede og stigende investeringer i grønne teknologier og ved at stoppe for, menneskeligt og økonomisk uansvarligt. I løbet af især de seneste i Danmark kommet øget opmærksomhed pensionskassernes ansvar i forbindelse med deres investeringer. Pensionskasser er 1 International Energy Agency, World Energy Outlook, World Economic Forum 2013, The Green Investment Report, The ways and means to unlock private finance for green growth. 9

10 interessante, fordi de har en forpligtelse til at varetage fremtidige generationers interesser for at kunne opfylde deres rolle. I Danmark har pensionskasserne samlet aktiver for mio. kr. eller to billioner kr 3. Pensionskassernes investeringer mfundsudviklingen i ind- og udland. Det er derfor vigtigt, at investeringerne er med til at underbygge de nationale og internationale på klimaområdet, og at deres porteføljer udvikler sig til at indeholde en fortsat voksende andel af investeringer i grøn energiteknologi og andre tiltag, der reducerer drivhusgasudledningen. Dette må også antages at være i medlemmernes interesse, da branchen kun gennem massive investeringer i vedvarende energi og andre klimatiltag, kan tage et reelt samfundsansvar for at bidrage til klodens stabilitet for de kommende generationer. Formålet med denne undersøgelse er at skabe, hvordan pensionskasserne gennem deres investeringer varetager deres ansvar for samfundets udvikling, som de har stor indflydelse på. Ønsket er at medvirke til, at pensionsselskaberne fremover allokerer flere investeringer til vedvarende energi og energieffektivisering, som kan være med til at drive den grønne omstilling. I undersøgelsen belyses og analyseres en række forhold hos de 8 største danske pensionskasser. Det gælder blandt andet, klimahensyn i pensionskassernes investeringspolitikker, åbenhed omkring investeringer og ikke mindst konkrete investeringer i grønne energiteknologier. Derudover er der fokus på, hvilke barrierer der i dag ligger i vejen for at øge investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet. 3 Forsikring & Pension, 2012a 10

11 Resultatet af analysen præsenteres som en ranking af pensionskasserne i forhold til, hvor grønne de er ud fra en række kriterier. Metode Informationskilder For at have et grundlag for analysen er der udarbejdet en stribe interviewspørgsmål, med udgangspunkt i de forhold, det var formålet at belyse, se afsnit om baggrund for undersøgelsesfokus. Spørgsmålene er efterfølgende blevet besvaret via telefonsamtaler af en investeringschef eller -direktør i den pågældende pensionskasse. Spørgsmålene er blevet til efter en systematisk gennemgang af pensionskassernes hjemmesider, avisartikler, lovgivning, undersøgelser og rapporter. For at kunne identificere hvilke faktorer, det har været relevant at fokusere på, baggrund af videnskabelig litteratur om ansvarlige investeringer i pensionsfonde. En undersøgelse som den, der er gennemført her, er et redskab med begrænsede afdækningsmuligheder, da der bliver spurgt inden fo. Derfor er der i hvert interview afslutningsvis givet mulighed for, at den pågældende respondent kan tilføje bemærkninger for at få eventuelle oversete pointer frem. Valg af pensionskasser I vurderingen af, hvilke pensionskasser som skulle indgå i analysen, størrelse i forhold til markedsandele, kunder og investeringsformue. Tilsammen besidder de medvirkende pensionskasser, ekskl. ATP, omkring 65 % af markedsandelene i pensionsbranchen 4. ATP har cirka 4,8 mio. kunder, mens de andre selskaber samlet har omkring har tre mio. medlemmer 5. 4 Forsikring & Pension, 2012b. Medlemmer af ATP er ikke medregnet, da de fleste medlemmer af en pensionskasse også er medlem af ATP. 11

12 De udvalgte pensionskasser er ATP, Danica Pension, Industriens Pension, Nordea Liv og Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension. Ranking Rankingen henholdsvis nul, et eller t Der er fem kategorier og, hvor to point er udtryk for mest grøn. point i alt. lsætning for investeringer i grøn energi For at kunne vurdere, n som ansvarlig investor, er det i første omgang væsentligt at kende pensionskassens -. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: 0 Der er en kvalitativ mere i grøn energi 1 Der er en k, kombineret med en om at tilbagetrække investeringer i fossil energi 2 2. Investeringsoverbevisning De antagelser, som danner grundlag for en investeringsbeslutning, er afgørende for,, er det ud fra en betragtning om, at det vil give et fornuftigt afkast i forhold til den risiko, som klimaforandringer og strengere internationale udledningsbegrænsninger forventes at medføre. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier/antagelser: Der mangler antagelser om, at klimaforandringer på lang sigt 0 Der er en erkendelse af, at faktorer relateret til klimaforandringer, herunder politiske beslutninger, 1 Hensynet til klimarelaterede faktorer betragtes som afgørende for at få et godt afkast 2 5 Medlemmerne kan være kunde i flere pensionskasser og tallet kan derfor være overestimeret. 12

13 3. Medlemmernes indflydelsesmulighed Medlemmerne har, hvordan deres penge forvaltes, da de via deres indbetalinger er med til at finansiere det, investere i. I forbindelse med denne faktor antages det, at medlemmerne er interesserede i grøn omstilling. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: Medlemmerne har ikke mulighed for en specifik henvendelse om etik i investeringer 0 Der er mulighed for at henvende sig specifikt 1 Det er muligt for medlemmerne indflydelse på investeringspolitikken 2 4. Ekskluderinger, om der skal foretages investeringer i en virksomhed eller ej, afgøres dette af bagvedliggende overvejelser om vægtede hensyn. Det er derfor væsentligt at kende grundlaget for pensionsselskabets investeringspolitik og belyse, hvorledes der arbejdes for at indfri denne i praksis et resultat af dette kan være en ekskluderingsliste med virksomheder som pensionskassen ikke vil investere i. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier: Ekskluderingslisten er enten ikke offentliggjort eller har ikke klimahensyn som kriterium 0 Ekskluderingslisten er offentliggjort og har klimahensyn som kriterium Energiinvesteringer Den aktuelle fordeling af investeringer i henholdsvis fossil energi og grøn energi er afgørende for at vurdere, om der er en sammenhæng mellem den profil, pensionskassen fremstiller, og den reelle situation. Karakteren er et udtryk for, hvor dedikeret investeringsporteføljen er ift. grøn energi og tildelt efter følgende kriterier: Pensionskassen investerer hverken direkte eller indirekte gennem fonde, der kun indeholder aktier i grøn energiteknologi 0 Pensionskassen har foretaget direkte investeringer i grøn energi i Danmark eller i fonde, som udelukkende har fokus på grøn energiteknologi 1 Pensionskassen har ingen investeringer i fossil energi 2 13

14 Baggrund for undersøgelsesfokus Information på hjemmesider Forud for den telefoniske kontakt med pensionskasserne blev r. Gennemgangen af hjemmesiderne viser, at pensionskasserne generelt fokuserer investeringspraksis, og at hensyn til klima og miljø er noget,. Det er imidlertid ikke muligt at finde information på hjemmesiderne om, hvordan det konkret integreres i investeringsstrategier og indgår i beslutningerne i praksis. Dette er derfor et af de spørgsmål, som er forsøgt afdækket gennem de efterfølgende interviews. Teoretiske overvejelser om ansvarlige investeringer som klima Investeringsoverbevisning For at sikre en effektiv implementering af en investeringspolitik, der inkluderer hensyn til klima i investeringer, er det ifølge den videnskabelige litteratur afgørende, at de overvejelser, der afgør om en investering fortages eller ej, har inkluderet hensyn til klima som præmis for, at investeringen giver et godt afkast 6. Selvom en pensionskasse ikke har eksplicitte investeringsoverbevisninger, eksisterer de alligevel og er med til at underbygge og støtte investeringsbeslutninger. I tabel 2 ses eksempler på formuleringer af investeringsoverbevisninger.. afkast som traditionelle investeringer e, at hensyn til klima vil give et li traditionelle investeringer. Ekstra-finansielle faktorer som klimaforandringer influerer afkast og risiko over en længere tidsperiode. Aktiv brug af ejerskabsrettigheder gennem virksomhedsengagement kan forøge værdien af en investering - hvis anvendt korrekt. Tabel 1: Eksempler. Woods & Urwin, Woods & Urwin,

15 Klare formuleringer giver, porteføljemanagere og medlemmer et fælles grundlag for at vurdere, om pensionskassens investeringsoverbevisninger er fornuftige. Interessenterne får derved også mulighed for at teste den aktuelle investeringspraksis mod, som efterfølgende kan ændres, hvis det vurderes nødvendigt. Formulering af investeringsoverbevisninger kan også hjælpe investorer med at træffe mere overvejede beslutninger omkring investeringsstrategi og -. For at øge investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er det helt afgørende, at interessenter, især de investeringsansvarlige, har en grundlæggende overbevisning om, at investeringer, som er med til at påvirke klimaet positivt, vil give et bedre afkast på lang sigt end investeringer i eksempelvis fossil energi. er ifølge den videnskabelige litteratur afgørende for at kunne indfri en målsætning om eksempelvis at opnå en vis andel af investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, fordi man ved at have et konkret løbende kan evaluere på, om investeringspraksis. Det er en fordel for de investeringsansvarlige,. en ejerskabs udover den overordnede målsætning. For at sikre at der arbejdes, kræver det, at de forskellige interessenter tilslutter sig målsætningen 7. Ansvarlige investeringer Der er to primære metoder, hvormed pensionskasserne kan varetage deres arbejde med ansvarlige investeringer. 7 Woods & Urwin,

16 virksomheder, som pensionskassen investerer i, aktive ejerskab kan enten forvaltes af virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde. ksomheden. Det Den anden tilgang er at udelukke investeringer i bestemte virksomheder gennem screeningsprocedurer og/eller ekskluderingslister. Screeningsproceduren kan fore en frasortering af alle de virksomheder, der ikke opfylder de minimumskrav, best-in-class praksis, som vurderer selskabernes opførsel i forhold til andre i branchen, hvorefter de værste virksomheder frasorteres. Den sidste tilgang gør det muligt. Arbejdet med screening af virksomheder virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde. Derudover kan pensionskassen fortage ansvarlige i fx vedvarende energi og energieffektivitet eller tilbyde social venture-kapital 8. ger Lovgivningsmæssige rammer for pensionskassernes investeringer De danske pensionskasser er underlagt en række lovgivningsmæssige rammer og krav, som er væsentlige at kende for at forstå, hvilke forhold de opererer under. Disse har ofte været debatteret, især i medierne, i forbindelse med spørgsmålet om etiske hensyn i investeringerne. som bremseklods for hensyn til etik, drejer det sig om fortolkningen af Lov om Finansiel Virksomhed, 158 og 159 (LBK nr. 705 af 25/06/2012), som regulerer, hvordan pensionskassernes midler skal administreres, se tabel 2. 8 Venture-kapital: forandringer. En investering af venture-kapital vil ofte indebære, at investoren tager del i overordnede strategiske og ledelsesmæssige beslutninger. 16

17 158, at 159 tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser. Stk. 2. sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de fo uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller Tabel 2: Lov om Finansiel Virksomhed, 158 og 159. Muligheden for hensyn til etik kan ikke udledes direkte af loven og hjælpes heller ikke på vej af Finanstilsynets tolkning af loven fra 1997 (dengang Lov om forsikringsvirksomhed 87). Finanstilsynet tydeliggjorde i sin fortolkning, at der ved investeringer, skal tages hensyn til blandt andet investeringernes sikkerhed og værdifasthed, afkastets størrelse og den begrænsaf aktiver. Finanstilsynet understregede, at ledelsen under hensyntagen til dette skal tilstræbe investeringer, som giver højest muligt afkast. Endvidere er følgende investeringskategorier ifølge Finanstilsynet i strid med Lov om forsikringsvirksomhed 87 (nuværende 158 og 159): Nye investeringer, hvor ledelsen bevidst fortager en investering, der ikke vil give størst muligt afkast, eller hvor ledelsen dog med stor sandsynlighed ved, at dette ikke vil blive tilfældet. (Finanstilsynet, 1997). Tabel 3: Investeringer i strid med Lov om Forsikringsvirksomhed. 17

18 Brancheforeningen for pensionskasser i Danmark, Forsikring & Pension, udarbejdede imidlertid, hvorvidt loven spænder ben for hensynet til etik i investeringspraksis. Undersøgelsen konkluderede, at ledelsen har en udstrakt frihed til at investere etisk, blot der samtidig tages hensyn til afkastet, den tidshorisont investeringen foretages i, investeringernes risikoprofil og porteføljens sammensætning, herunder spredningen af investeringerne (Forsikring & Pension, 2010). Siden 1. januar 2009 har det været et lovkrav, at de største danske virksomheder 9, og dermed pensionskasserne i denne analyse 99a. Det betyder, at pensionskasserne skal udarbejde en redegørelse for deres politikker inden for blandt andet miljø og klima. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af pen, hvordan de omsættes til handling og en vurdering af, hvad pensionskassen har opnået i forhold til deres arbejde med samfundsansvar, jf. stk. 2. Redegørelsen skal udarbejdes i tilknytning til le hjemmeside, jf. stk. 3. Hvis der ikke er udarbejdet politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Hvis pensionsselskabet har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FNs Global Compact eller UN PRI (se afsnit om netværk), er det ikke nødvendigt at redegøre for selskabets arbejde med samfundsansvar, men det skal i ledelsesberetningen oplyses, hvor disse rapporter er offentligt tilgængelige, jf. stk. 7. Med virkning fra 1. januar 2013 er det et lovkrav, at pensionskassernes redegørelse for samfundsansvar udtrykkeligt skal indeholde oplysninger om deres politikker er, hvis de har sådanne politikker, jf. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, Store v

19 2013 skal pensionskassen endvidere indeholder en liste over samtlige virksomheder, hv pensionskasser 10, 98. Netværk Der findes en række nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer, som investeringsselskaber kan tilslutte sig. Nedenst gennemgang af de væsentligste netværk i relation til denne analyse, samt en beskrivelse af, hvad det indebærer at være tilsluttet. Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project (CDP) er en international, uafhængig non-profit- understøtte langsigtede og bæredygtige investeringer. Der er i dag tilsluttede investorer til CDP, som tilsammen forvalter en formue på omkring 487 billioner kroner 12. Investorer kan vælge at være enten underskriver eller medlem af CDP. Det er gratis at være CDP-underskriver, men det kræver, pensionskasserne kan investere i, riveren adgang til data fra virksomheder, som e udvikling og initiativer inden for investeringsverdenen, samt invitationer til rapportoffentliggørelser og rundbordsamtaler for investorer. Blandt 10 Pensionskasser oprettet efter, fx PKA og Industriens Pen ejes af medlemmerne i foreningen juni : 5,6 (13. juni 2013). 19

20 pensionskasserne i denne analyse er der fire underskrivere af CDP: ATP, Danica Pension (gennem Danske Bank-koncernen), Pension Danmark og PFA. Som medlem kr. 13, hvis der forvaltes aktiver for over 56 mio. kr. 14 softwareværktøjet CDP Analytics, der gør det nemt at integrere miljømæssige risici i investorernes risikoanalyser. Data er sammenlignelige,. efter et markedsbaseret incitament til at inddrage klimahensyn i investeringerne. Nordea Liv og Pension (gennem Nordea-koncernen), PKA og Sampension har valgt at være betalende medlemmer. Industriens Pension er eneste pensionskasse i analysen, som ikke er en del af CDP. Dansif Dansif (Danish Social Investment F, der beskæftiger sig med social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI)., at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer. Dansif aktiviteter, samt et Vidensudvalg., som har ansvar for at arrangere, for over 40 mia. kr. Dette giver blandt andet adgang til de tre-fire, Dansif typisk afholder, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat om emner inden for SRI. 13 valutakurs: 5,6 (13. juni 2013). 14 valutakurs: 5,6 (13. juni 2013). 20

21 Alle pensionskasser i denne analyse er medlemmer af Dansif. Udover pensionskasserne er en række af de mest benyttede screeningsbureauer og kapitalforvaltere medlemmer 15. Global Compact Global Compact er et FN-initiativ, som blev lanceret i Global C der - herunder miljø, se tabel 4. Principper og er selv omformulere dem til praksis., anerkendte konventioner. Virksomhederne skal Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Tabel 4: Global Compacts tre principper om virksomheders hensyn til miljø. I dag har mere end virksomheder og organisationer tilsluttet sig Global Compact, og dermed er initiativet verdens største for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder tilslutter sig frivilligt, men forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter og til at offentliggøre en obligatorisk rapportering til Global Compact om virksomhedens indsats. Prisen for at være medlem ligger 85., hvis investoren forvalter kapital for over 57 mia. kr. 16. Blandt de danske pensionsselskaber har Danica (gennem Danske Bank), PFA, ATP og Nordea Liv og Pension (gennem koncernen) tilsluttet sig. 15, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, MSCI ESG Research, Sustainalytics BV

22 IIGCC The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) giver pensionsfonde og andre institutionelle, investeringspraksis og virksomhedsadfærd, der kan i forbindelse med klimaforandringer. Der er i dag 80 medlemmer, heriblandt nogle af de største pensionsfonde og kapitalforvaltere i Europa, og medlemmerne sidder tilsammen 56 billioner kroner. IIGCC har som investeringer, samt at sikre langtidsinvesteringsværdier. åde klimarigtige mia. kr. omkring ATP, Nordea, PensionDanmark, PKA og Sampension er med. Statement: The Global Investor Network offentliggjorde i 2012 en fælles erklæring om vilje til at investere i bæredygtige teknologier 22,5 billioner dollars. Blandt underskriverne var flere danske pensionskasser 18 var et klart signal om et ønske om politisk handling for økonomisk at sikre investeringer i grøn teknologi. 17 data/assets/pdf_file/0020/15437/iigcc-membership-fees.pdf 18 PFA, PensionDanmark, ATP, PKA, Sampension og UniPension (AP pension, MP Pension og DJP) 22

23 UN PRI og dækker over seks principper, som fordrer, engagement og samarbejde. Se tabel 5. FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som en udspringer af Global Compact, specielt henvendt til investorer. Der er i dag 1195 investorer er, at investorer inkorporerer de seks principper, som danner grundlaget for UN PRI, i deres investeringspraksis. 1. Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. 2. Investoren vil være aktiv ejer og indarbejde miljø og sociale forhold i sine. 3. om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, som der investeres i. 4. Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri. 5. implementeringen af principperne. 6. Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne. Tabel 5: UN PRIs seks principper om ansvarlige investeringer. For at være en del af PRI koster det for investorer, som forvalter over 56 mia. kr., omkring 64. r. 19 Alle otte pensionsselskaber er medlemmer: ATP, Danica (Danske Bank), Industriens Pension, Nordea Liv og Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension at være en del af initiativet. PRI fremover i højere grad skal være offentlig til, som underskrivere af PRI skal overholde for

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP s investeringer 2015/1 BSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Josephine Fock (ALT) og Torsten Gejl (ALT) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling Dagsorden til generalforsamling I henhold til MA s vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Formandens mundtlige beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015 4. Indkommet medlemsforslag

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Bæredygtig investering boomer

Bæredygtig investering boomer 12 18 pct. af den globale kapital bag nyt kodeks for ansvarlig investering Nøgleordet er stay invested Investorer vil udøve aktivt ejerskab frem for at forlade selskaber med CSR-problemer To danske pensionsselskaber

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 298 Offentligt T A L E 1. februar 2017 Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør J.nr.

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Realdanias investeringsstrategi april 2016

Realdanias investeringsstrategi april 2016 Realdanias investeringsstrategi 2016-2019 april 2016 nv nv Introduktion Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores kommercielle

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM 1. BAGGRUND Unipension I/S ("Unipension") er fælles administrationsselskab for Arkitekternes Pensionskasse ("AP"), MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere