Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan"

Transkript

1 Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009

2 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad? Hvorfor? Hvordan Hvem er vi Læringssyn Politiske mål på dagpasningsområdet Bakspejl status og tendenser Pædagogisk Læreplan Dokumentation Inddragelse forældrebestyrelsens rolle Bilag 1 Skabelon til læreplanstemaer Dokumentation og evaluering Evaluering af læreplanstemaer...8 Bilag 2 Skabelon til evaluering af læreplanstemaer Evaluering af Pædagogisk Plan...8 Bilag 3 Skabelon til evaluering af Pædagogisk Plan Hvornår...8 bilag 4 - Årshjul Bilag 5 Beskrivelse af 2-årig årscyklus Obs. Afsnit er endnu ikke færdigudviklet forventes at foreligge ultimo

3 Forord 3

4 1. Hvad Konceptet Pædagogiske Planer for børnehaver og dagpleje udgør en fælles ramme for hele dagpasningsområdet. Konceptet er blevet til i et samarbejde mellem ledelse og kommunens børnehaver og dagpleje. Arbejdet med børns trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik. I samarbejde med Børne- & Ungdomsudvalget har dagpasningsområdet besluttet, at de pædagogiske læreplaner udarbejdes og integreres som en del af dagtilbuddets samlede plan. Det betyder, at alle relevante og ønskede elementer af betydning for det pædagogiske arbejde herunder de pædagogiske læreplaner - er samlet i ét og samme dokument. Dette dokument kaldes: Pædagogisk Plan. 2. Hvorfor Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud med børn op til skolealderen skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Formålet er at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derved at bidrage til at ruste alle børn til at begå sig i livet. Sigtet med udviklingen af et fælles koncept lokalt er, at skabe en mere synlig, direkte og dynamisk sammenhæng mellem kommunens sammenhængende børnepolitik, de politiske mål, dagpasningsområdet værdier, mål, handlinger og dokumentation og evaluering. Vi ser disse sammenhæng som en vigtig forudsætning for at have et fremadrettet og kvalitativt pædagogisk styrings- og arbejdsredskab. Ud over at skabe helhed og sammenhæng sigter vi også mod et koncept, der kan: forenkle arbejdet og skabe overblik i hverdagen og sætte fokus på pædagogisk læring, fagligt fællesskab og positive synergier. Det vigtigt for os, at konceptet ikke er med til at ensrette kommunens dagtilbud, men levner rum for forskellighed og respekt for det enkelte dagtilbuds særkender. 4

5 børnetal, børnegruppens sammensætning, personalenormering m.m. Helt praktiske oplysninger om hverdagen i dagtilbuddet (f.eks. åbningstider) skal ikke beskrives, da det forudsættes, at dagtilbuddet særskilt udarbejder en velkomstfolder med alle praktiske informationer til forældre. 3. Hvordan Børnehaver og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: det, der politisk er vedtaget det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan den pædagogiske hverdagspraksis De Pædagogiske Planer anvendes også som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Brønderslev Kommunes sammenhængende børne politik er fundamentet for alle øvrige politikker og målsætninger inden for børneog ungeområdet, og sammen med Politik for dagtilbud 0-6 år og de politiske mål for dagpasningsområdet dannes de overordnede rammer for arbejdet med de Pædagogiske Planer. De følgende afsnit beskriver indholdet i de Pædagogiske Planer Hvem er vi? Her beskrives fakta om det enkelte dagtilbud, som har betydning for det pædagogiske arbejde, hvem I er, lokale forhold som geografisk placering, fysiske muligheder, 3.2. Læringssyn Børnehaver og dagpleje har i samarbejde udarbejdet et fælles læringssyn. Det fælles læringssyn er skrevet ind i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Men det enkelte dagtilbud skal også beskrive sit eget læringssyn, som naturligvis tager udgangspunkt i det fælles læringssyn. Her ud over er der i skabelonen et afsnit, hvor dagtilbuddet kan beskrive egne værdier, kultur, pædagogiske tilgange m.m Politiske mål på dagpasningsområdet Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik for dagtilbud 0-6 år og de politiske mål for dagpasningsområdet udgør som nævnt fundamentet for udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger, som det enkelte dagtilbud fastsætter for de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske lære plan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt heri. Hvert 2. år fastsættes de politiske mål for dagpasningsområdet. De politiske mål godkendes af Børne- og Ungdoms udvalget og af Byrådet, og skrives ind i de Pædagogiske Planer Opfølgning på de politiske mål det første år foregår via tilsynsbesøget. Det første år er der således ingen skriftlig opfølgning i forhold til de politiske mål. Hvert 2. år skal det enkelte dagtilbud skriftligt dokumentere, hvordan der arbejdes med 5

6 Sprogscreeninger m.m. Bakspejl skal på denne måde (men ikke udelukkende) danne baggrund for arbejdet med læreplanstemaerne. Bakspejlet har ikke kun værdi for det enkelte dagtilbud, men også en værdi i forhold til hele dagpasningsområdet og kan endvidere have værdi for det samlede børne- og ungeområde. Ledelsen anvender derfor materialet, og danner sig løbende et billede af, hvorvidt der er behov for at foretage indsatser generelt på dagpasningsområdet eller på tværs af børne- og ungeområdet. F.eks. i form af tættere tværfaglige samarbejder, fælles fokus- og indsatsområder i den sammenhængende børnepolitik m.m. de politiske mål via læreplanstemaerne og udarbejde en skriftlig evaluering af hvert læreplanstema. Se nærmere herom i afsnit Bakspejl status og tendenser Ud over den pædagogiske læreplan er dag - tilbud også pålagt: at tilbyde sprogvurderinger af alle børn på 3 år at udarbejde børnemiljøvurderinger hvert 3. år brugertilfredshedsundersøgelse hvert 3. år Skal dette arbejde give mening ikke kun for det enkelte barn, men også have en nytteværdi i forhold til den pædagogiske metode og praksis generelt, er det vigtigt, at der gøres status på dette arbejde, og at det enkelte dagtilbud reflekterer over resultaterne, og konkret tager stilling hertil i sine prioriteringer og i valg af delmål og indsatsområder m.m. I den Pædagogiske Plan indgår derfor et afsnit et bakspejl, - hvor dagtilbudet ser tilbage på året der er gået. Hvad har de lært, og hvilke resultater er der i rygsækken i forhold til BMV, 3.5. Pædagogisk Læreplan Som supplement til Serviceloven 8 blev lov om pædagogiske læreplaner vedtaget i foråret Loven forpligter alle kommunale dagtilbud til at udarbejde en pædagogisk læreplan, som godkendes af forældrebestyrelse og byråd. Loven har fastsat seks obligatoriske temaer: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetence) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Der skal arbejdes fremadrettet med alle læreplanstemaer, men det enkelte dagtilbud kan vælge at sætte særligt fokus på et eller flere lære planstemaer. Til konceptet for Pædagogiske Planer er der udviklet en skabelon til arbejdet med læreplanstemaer. Det er vigtigt, at dagtilbuddet beskriver tilgangen til arbejdet med læreplanstemaerne, refleksioner og prioriteringer og argumentation i forhold til fokus, delmål m.m. 6

7 I den forbindelse er der følgende valgmuligheder: 1. At udarbejde en samlet indledning til arbejdet med læreplanstemaerne 2. At udarbejde en indledning til hvert læreplanstema i umiddelbar tilknytning til hver temaskabelon Dokumentation Ifølge dagtilbudsloven 8a skal der dokumenteres og følges op på mål i læreplanstemaerne. Overvejelser og forventninger omkring dokumentationsarbejdet er vigtige for den pædagogisk praksis i forhold til planlægningen af de enkelte aktiviteter, de løbende iagttagelser (tegn på læring) og i sidste ende evalueringsfasen. I læreplansskabelonen er der gjort plads til at beskrive disse over vejelser. Se skabelon og forklaring i bilag Inddragelse forældrebestyrelsens rolle Forældrebestyrelsen skal inddrages i alle faser af den pædagogiske læreplan herunder udarbejdelse, evaluering og opfølgning. Den enkelte leder er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan offentliggøres og evalueres årligt. Forældrebestyrelsen skal endvidere fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme inden for de politiske mål og rammer. Jf. loven er det Byrådet, der skal: godkende den pædagogiske læreplan og vurdere om målene for børnenes læring er rimelige, målbare, relevante og tilstrækkelige, og at aktiviteter og metoder kan føre til målopfyldelse drøfte evalueringerne og drøfte hvorvidt dagtilbuddene arbejder tilfredsstillende med metoder og aktiviteter samt tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling Byrådet har delegeret denne kompetence til forvaltningen. I stedet forelægges en samlet sag for Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet Dokumentation & evaluering Formålet med at dokumentere og evaluere er at finde ud af, om det man gør, er i overensstemmelse med det, man har sat sig for at arbejde hen imod. - Går de pædagogiske handlinger går i retning af de pædagogiske intentioner og målsætninger? At undersøge, reflektere og drøfte forholdet mellem pædagogiske mål og pædagogiske handlinger fører både til individuelle og fælles erkendelser, der styrker det pædagogiske engagement, fagligheden og samarbejdet til gavn og glæde for børnene. Koncept for Pædagogiske Planer er tænkt som et systematisk pædagogisk redskab til læring og udvikling, og hertil hører redskaber til at skabe en evalueringskultur, som er forankret i dagtilbuddets egen praksis, og som giver mening for det enkelte dagtilbud og deres pædagogiske arbejde 7

8 Evalueringsforløbet i konceptet er opdelt i en mundtlig og en skriftlig evaluering. Efter det første år med en Pædagogiske Plan evalueres der ikke skriftligt. Evalueringen sker mundtligt via det årlige tilsynsbesøg. Hvert 2. år skal det enkelte dagtilbud skriftligt evaluere følgende: Hvert læreplanstema Pædagogisk Plan 4. Hvornår? Der vedtages overordnede mål for dagpasningsområdet hvert andet år. På baggrund af de overordnede mål udarbejder kommunens dagtilbud deres Pædagogiske Planer. De Pædagogiske Planer er 2-årige, og løber fra 1. januar det ene år til 31. december to år senere. I uge 40 hvert andet år sender dagtilbuddene deres Pædagogiske Plan til fagenheden Børn & Kultur, hvor de opbevares hos dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det årlige tilsynsbesøg tager bl.a. udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Et samarbejde mellem politikere, ledelse og dagtilbud har resulteret i udarbejdelsen af en 2-årige årscyklus. Årscyklussen er videreført i forhold til implementeringsprocessen i 2008/09, og er beskrevet i bilag 2. 8

9 BILAG 1 Skabelon til læreplanstemaer Tema Dagtilbuddets vision for det enkelte tema beskrives. Visionen kan være både lille og stor alt efter hvorledes det enkelte tema prioriteres i den pågældende periode. Udfordringer i forhold til visionen og temaet. Delmål fastsættes indenfor hvert tema og som udgangspunkt i overensstemmelse med/ inden for rammerne af de politiske mål for dagpasningsområdet. Vision Udfordring Delmål Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema Delmål er ikke udtryk for noget man allerede gør/præsterer. Dvs. en tilstand, væremåde, service eller lignende der allerede er god praksis og indarbejdet i dagtilbuddets hverdag. Delmål skal betyde læring og udvikling. Delmål øger fokus og prioriterede handlinger (aktiviteter/initiativer) i en given periode og skaber forventning om læring og øgede kompetencer. Et kvalificeret dokumentations-, opfølgnings- og evalueringsarbejde er tidskrævende, derfor bør der max. sættes tre delmål pr. tema. Der laves en kort begrundelse for valget af hvert delmål. Med konkrete initiativer menes metode(r) og aktiviteter. Feltet er vigtigt i forhold til at omsætte delmålene til konkrete læringsforløb både for børn og voksne. Det betyder, at der for hvert delmål skal overvejes og vælges de pædagogiske tilgange og aktiviteter, som forventes at fremme den læring og udvikling, som efterlyses. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb Nedenstående spørgsmål kan måske hjælpe jer i dette arbejde: Hvilke metoder og aktiviteter tror vi vil føre til den ønskede læring/udvikling hos børnene og hvordan? Hvordan kan vi bedst tilrettelægge det pædagogiske arbejde så børnene får mulighed for den læring, som vi har valgt at sætte fokus på? Hvem har ansvaret for de forskellige aktiviteter, og hvornår og hvordan gennemfører vi dem? (Alternativt kan her anvendes feltet Organisering) 9

10 Fortsætter Tema Tegn på læring er børnenes konkrete handlinger, ord og kropsudtryk, der viser Jer, at børnene lærer og udvikler sig i en bestemt retning. Hvis delmålet f.eks. er, at børnene udviser omsorg for hinanden, kan tegn på læring være: at børnene hjælper hinanden at de henter en voksen, hvis barnet har behov for det og at de trøster hinanden Tegn er altså det, som I kan iagttage blandt børnene. Tegn fortæller Jer om børnenes læring og dermed, om I arbejder i den retning, som I ønsker Tegn på læring Til hvert delmål noteres de tegn på læring som I forventer at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer for udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. Denne rubrik er frivillig! Dokumentationsform(er) Beskriv den eller de dokumentationsformer, som I vil anvende i forhold til de enkelte initiativer og argumentér for valget. 10

11 11

12 BILAG 4 Beskrivelse af 2-årlig årscyklus I hhv og 2010 ÅRSHJUL 2009 Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Marts Uge 2-12 Institutionerne udarbejder de pædagogiske planer jf. det foreliggende koncept. Forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet og godkender den pædagogiske plan inden den sendes til Dagpasningschef og pædagogisk konsulent (afleveringsfrist den 3/4). Lederne 12

13 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Uge 5-7 (datoerne: 26/1, 27/1, 5/2 og 9/2) Introduktion til Pædagogisk Plan Deltagere: Samtlige ledere og medarbejdere i børne haver og landsbyordninger samt ledere og dagplejepædagoger i dagplejen. Introduktionen afvikles over fire kurser af 2 timers varighed. Introduktionen er konkret og praksisnær med mulighed for, at de enkelte institutioner sammen kan reflektere over konceptet og blive inspireret til at komme i gang med at arbejde med de pædagogiske planer. St-gruppe Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS Lederne Uge 6-9 Afrapportering og status (år 1) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet. 2. Status på arbejdet med: Læreplanstemaer Politiske mål Udgangspunktet for statusdelen er de årlige tilsyn på institutionerne. 18/3 uge 12 Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn og status jf. ovenstående. 24/3 uge 13 Børne- og Ungdomsudvalget behandler rapport om det samlede tilsyn samt notat med status i forhold til Læreplanstemaer og arbejdet med de politiske mål. JG/HR 13

14 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig April - September 3/4 - uge 14 Frist for aflevering af Pædagogisk Plan Lederne Uge 14 og frem Pædagogisk Plan omsættes i praksis. Lederne Uge Vedr. opfølgning og evaluering 2009 Der vil ikke i 2009 være tale om nogen skriftlig evaluering af hverken læreplanstemaer eller Pædagogisk Plan. Evaluering vil ske som en del at tilsynsbesøget, og Dagpasningschef og pædagogisk konsulent vil forestå en samlet evaluering af arbejde med læreplanstemaer og de politiske mål. Alligevel bør der på institutionen foregå en løbende evaluering af det pædagogiske arbejde og de enkelte tiltag. Dette arbejde skal endvidere rumme mulighed for, at den siddende bestyrelse kan deltage. Uge Valg til forældrebestyrelse Ledere/forældrebestyrelse Oktober - December Uge Tilsyn på institutionerne Hvert 3. år udarbejdes APV (1). Næste gang 200? Resultaterne overvejes og beskrives kort i den pædagogiske plan under Bakspejl. Lederne (1) Jf. reglerne skal APV være færdigrevurderet senest 3 år efter datoen for sidste udførelse. Se endvidere retningslinier og beskrivelser i Personale ABC på kommunens intranet. 14

15 BILAG 5 ÅRSHJUL 2010 Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar OBS! I 2009 er de pædagogiske planer grundlaget for det pædagogiske arbejde i institutionen. Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS. Lederne Uge 6-9 Afrapportering (år 2) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet 2. Følger op på de politiske mål 3. Evaluerer de pædagogiske planer Marts - Juni Marts Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn m.m. jf. ovenstående. Politiske mål Status på de politiske mål evalueres på ledermødet med henblik på at komme med udtalelse om, hvorvidt målene skal foreslås videreført eller om nye skal sættes herunder evt. forslag til, hvad nye mål kunne have fokus på. OBS! I 2010 bør de politiske mål forlænges med et år. Dette vil give mere ro og tid til at arbejde med målene og samtidigt vil det betyde, at forløbet for de pædagogiske planer og de politiske mål vil have samme tidshorisont. 15

16 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar OBS! I 2009 er de pædagogiske planer grundlaget for det pædagogiske arbejde i institutionen. Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS. Lederne Uge 6-9 Afrapportering (år 2) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet 2. Følger op på de politiske mål 3. Evaluerer de pædagogiske planer Marts - Juni Marts April Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn m.m. jf. ovenstående. Politiske mål Status på de politiske mål evalueres på ledermødet med henblik på at komme med udtalelse om, hvorvidt målene skal foreslås videreført eller om nye skal sættes herunder evt. forslag til, hvad nye mål kunne have fokus på. OBS! I 2010 bør de politiske mål forlænges med et år. Dette vil give mere ro og tid til at arbejde med målene og samtidigt vil det betyde, at forløbet for de pædagogiske planer og de politiske mål vil have samme tidshorisont. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den samlede tilsynsrapport, opfølgningen på de politiske mål og ledergruppens eventuelle udtalelse. JG/HR 16

17 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar Maj-juni PROCES - såfremt der sættes nye politiske mål: Eventuelle nye mål for dagpasningsområdet fastsættes på baggrund af politiske, ledelses- og lovgivningsmæssige ønsker og krav. Fastsættelsen sker endvidere i overensstemmelse med kommunens sammenhængende børnepolitik. På baggrund af ovenstående udarbejder Dagpasningschef og pædagogisk konsulent konkrete forslag til mål. Målene drøftes blandt medarbejderne og behandles i forældrebestyrelserne. Politiske mål vedtages endeligt i Børne- og Ungdomsudvalget Målene drøftes blandt medarbejderne og behandles i forældrebestyrelserne. Politiske mål vedtages endeligt i Børne- og Ungdomsudvalget Ledere JG/HR Juni - September Uge Evaluering 2010 Evalueringsarbejdet foregår løbende, men det konkrete evalueringsarbejde startes allerede i juni så den siddende bestyrelse kan deltage i en del af evalueringsarbejdet. Evalueringsarbejdet fokuseres ikke kun på evaluering af Pædagogisk Plan incl. læreplanstemaerne. Men der evalueres i forhold til institutionens pædagogiske arbejde generelt. Ledere Pædagogisk Plan 2010 Institutionerne udarbejder nye pædagogiske planer. Forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet og godkender den pædagogiske plan inden den sendes til Dagpasningschef og pædagogisk konsulent senest uge

18 Vejledning til Pædagogisk Plan Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Juni - September Uge /10 uge 40 Valg til forældrebestyrelse. Ledere Frist for aflevering af skriftlig evaluering af pædagogiske planer samt frist for aflevering af ny Pædagogisk Plan for de kommende to år. Oktober - December Uge 41 og frem Uge 41 Uge Ny Pædagogisk Plan omsættes i praksis. Ledere Dagpasningschef og pædagogisk konsulent: gennemgår de skriftlige evalueringer forbereder tilsyn Årligt tilsyn på institutionerne. Herefter forløber årshjulet forfra med start som ved uge 6-9 år 2009.

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 Daginstitutioner og dagplejen i Frederikssund Kommune har de seneste år arbejdet med evalueringer af pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Læreplanen er vurderet med udgangspunkt i den politisk vedtagne kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Vurderingen er udelukkende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013)

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013) VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR (september 2013) 1. Organisering af tilsynet Det pædagogiske tilsyn er et løbende tilsyn, der skal sikre, at dagtilbuddet til enhver tid lever

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave

PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave PÆDAGOGISK PLAN Stenum Børnehave Dagtilbudsområdet Pædagogiskplan 2015 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. FORORD 2. HVORFOR? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere