Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan"

Transkript

1 Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009

2 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad? Hvorfor? Hvordan Hvem er vi Læringssyn Politiske mål på dagpasningsområdet Bakspejl status og tendenser Pædagogisk Læreplan Dokumentation Inddragelse forældrebestyrelsens rolle Bilag 1 Skabelon til læreplanstemaer Dokumentation og evaluering Evaluering af læreplanstemaer...8 Bilag 2 Skabelon til evaluering af læreplanstemaer Evaluering af Pædagogisk Plan...8 Bilag 3 Skabelon til evaluering af Pædagogisk Plan Hvornår...8 bilag 4 - Årshjul Bilag 5 Beskrivelse af 2-årig årscyklus Obs. Afsnit er endnu ikke færdigudviklet forventes at foreligge ultimo

3 Forord 3

4 1. Hvad Konceptet Pædagogiske Planer for børnehaver og dagpleje udgør en fælles ramme for hele dagpasningsområdet. Konceptet er blevet til i et samarbejde mellem ledelse og kommunens børnehaver og dagpleje. Arbejdet med børns trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik. I samarbejde med Børne- & Ungdomsudvalget har dagpasningsområdet besluttet, at de pædagogiske læreplaner udarbejdes og integreres som en del af dagtilbuddets samlede plan. Det betyder, at alle relevante og ønskede elementer af betydning for det pædagogiske arbejde herunder de pædagogiske læreplaner - er samlet i ét og samme dokument. Dette dokument kaldes: Pædagogisk Plan. 2. Hvorfor Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud med børn op til skolealderen skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Formålet er at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derved at bidrage til at ruste alle børn til at begå sig i livet. Sigtet med udviklingen af et fælles koncept lokalt er, at skabe en mere synlig, direkte og dynamisk sammenhæng mellem kommunens sammenhængende børnepolitik, de politiske mål, dagpasningsområdet værdier, mål, handlinger og dokumentation og evaluering. Vi ser disse sammenhæng som en vigtig forudsætning for at have et fremadrettet og kvalitativt pædagogisk styrings- og arbejdsredskab. Ud over at skabe helhed og sammenhæng sigter vi også mod et koncept, der kan: forenkle arbejdet og skabe overblik i hverdagen og sætte fokus på pædagogisk læring, fagligt fællesskab og positive synergier. Det vigtigt for os, at konceptet ikke er med til at ensrette kommunens dagtilbud, men levner rum for forskellighed og respekt for det enkelte dagtilbuds særkender. 4

5 børnetal, børnegruppens sammensætning, personalenormering m.m. Helt praktiske oplysninger om hverdagen i dagtilbuddet (f.eks. åbningstider) skal ikke beskrives, da det forudsættes, at dagtilbuddet særskilt udarbejder en velkomstfolder med alle praktiske informationer til forældre. 3. Hvordan Børnehaver og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: det, der politisk er vedtaget det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan den pædagogiske hverdagspraksis De Pædagogiske Planer anvendes også som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Brønderslev Kommunes sammenhængende børne politik er fundamentet for alle øvrige politikker og målsætninger inden for børneog ungeområdet, og sammen med Politik for dagtilbud 0-6 år og de politiske mål for dagpasningsområdet dannes de overordnede rammer for arbejdet med de Pædagogiske Planer. De følgende afsnit beskriver indholdet i de Pædagogiske Planer Hvem er vi? Her beskrives fakta om det enkelte dagtilbud, som har betydning for det pædagogiske arbejde, hvem I er, lokale forhold som geografisk placering, fysiske muligheder, 3.2. Læringssyn Børnehaver og dagpleje har i samarbejde udarbejdet et fælles læringssyn. Det fælles læringssyn er skrevet ind i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Men det enkelte dagtilbud skal også beskrive sit eget læringssyn, som naturligvis tager udgangspunkt i det fælles læringssyn. Her ud over er der i skabelonen et afsnit, hvor dagtilbuddet kan beskrive egne værdier, kultur, pædagogiske tilgange m.m Politiske mål på dagpasningsområdet Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik for dagtilbud 0-6 år og de politiske mål for dagpasningsområdet udgør som nævnt fundamentet for udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger, som det enkelte dagtilbud fastsætter for de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske lære plan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt heri. Hvert 2. år fastsættes de politiske mål for dagpasningsområdet. De politiske mål godkendes af Børne- og Ungdoms udvalget og af Byrådet, og skrives ind i de Pædagogiske Planer Opfølgning på de politiske mål det første år foregår via tilsynsbesøget. Det første år er der således ingen skriftlig opfølgning i forhold til de politiske mål. Hvert 2. år skal det enkelte dagtilbud skriftligt dokumentere, hvordan der arbejdes med 5

6 Sprogscreeninger m.m. Bakspejl skal på denne måde (men ikke udelukkende) danne baggrund for arbejdet med læreplanstemaerne. Bakspejlet har ikke kun værdi for det enkelte dagtilbud, men også en værdi i forhold til hele dagpasningsområdet og kan endvidere have værdi for det samlede børne- og ungeområde. Ledelsen anvender derfor materialet, og danner sig løbende et billede af, hvorvidt der er behov for at foretage indsatser generelt på dagpasningsområdet eller på tværs af børne- og ungeområdet. F.eks. i form af tættere tværfaglige samarbejder, fælles fokus- og indsatsområder i den sammenhængende børnepolitik m.m. de politiske mål via læreplanstemaerne og udarbejde en skriftlig evaluering af hvert læreplanstema. Se nærmere herom i afsnit Bakspejl status og tendenser Ud over den pædagogiske læreplan er dag - tilbud også pålagt: at tilbyde sprogvurderinger af alle børn på 3 år at udarbejde børnemiljøvurderinger hvert 3. år brugertilfredshedsundersøgelse hvert 3. år Skal dette arbejde give mening ikke kun for det enkelte barn, men også have en nytteværdi i forhold til den pædagogiske metode og praksis generelt, er det vigtigt, at der gøres status på dette arbejde, og at det enkelte dagtilbud reflekterer over resultaterne, og konkret tager stilling hertil i sine prioriteringer og i valg af delmål og indsatsområder m.m. I den Pædagogiske Plan indgår derfor et afsnit et bakspejl, - hvor dagtilbudet ser tilbage på året der er gået. Hvad har de lært, og hvilke resultater er der i rygsækken i forhold til BMV, 3.5. Pædagogisk Læreplan Som supplement til Serviceloven 8 blev lov om pædagogiske læreplaner vedtaget i foråret Loven forpligter alle kommunale dagtilbud til at udarbejde en pædagogisk læreplan, som godkendes af forældrebestyrelse og byråd. Loven har fastsat seks obligatoriske temaer: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetence) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Der skal arbejdes fremadrettet med alle læreplanstemaer, men det enkelte dagtilbud kan vælge at sætte særligt fokus på et eller flere lære planstemaer. Til konceptet for Pædagogiske Planer er der udviklet en skabelon til arbejdet med læreplanstemaer. Det er vigtigt, at dagtilbuddet beskriver tilgangen til arbejdet med læreplanstemaerne, refleksioner og prioriteringer og argumentation i forhold til fokus, delmål m.m. 6

7 I den forbindelse er der følgende valgmuligheder: 1. At udarbejde en samlet indledning til arbejdet med læreplanstemaerne 2. At udarbejde en indledning til hvert læreplanstema i umiddelbar tilknytning til hver temaskabelon Dokumentation Ifølge dagtilbudsloven 8a skal der dokumenteres og følges op på mål i læreplanstemaerne. Overvejelser og forventninger omkring dokumentationsarbejdet er vigtige for den pædagogisk praksis i forhold til planlægningen af de enkelte aktiviteter, de løbende iagttagelser (tegn på læring) og i sidste ende evalueringsfasen. I læreplansskabelonen er der gjort plads til at beskrive disse over vejelser. Se skabelon og forklaring i bilag Inddragelse forældrebestyrelsens rolle Forældrebestyrelsen skal inddrages i alle faser af den pædagogiske læreplan herunder udarbejdelse, evaluering og opfølgning. Den enkelte leder er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan offentliggøres og evalueres årligt. Forældrebestyrelsen skal endvidere fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme inden for de politiske mål og rammer. Jf. loven er det Byrådet, der skal: godkende den pædagogiske læreplan og vurdere om målene for børnenes læring er rimelige, målbare, relevante og tilstrækkelige, og at aktiviteter og metoder kan føre til målopfyldelse drøfte evalueringerne og drøfte hvorvidt dagtilbuddene arbejder tilfredsstillende med metoder og aktiviteter samt tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling Byrådet har delegeret denne kompetence til forvaltningen. I stedet forelægges en samlet sag for Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet Dokumentation & evaluering Formålet med at dokumentere og evaluere er at finde ud af, om det man gør, er i overensstemmelse med det, man har sat sig for at arbejde hen imod. - Går de pædagogiske handlinger går i retning af de pædagogiske intentioner og målsætninger? At undersøge, reflektere og drøfte forholdet mellem pædagogiske mål og pædagogiske handlinger fører både til individuelle og fælles erkendelser, der styrker det pædagogiske engagement, fagligheden og samarbejdet til gavn og glæde for børnene. Koncept for Pædagogiske Planer er tænkt som et systematisk pædagogisk redskab til læring og udvikling, og hertil hører redskaber til at skabe en evalueringskultur, som er forankret i dagtilbuddets egen praksis, og som giver mening for det enkelte dagtilbud og deres pædagogiske arbejde 7

8 Evalueringsforløbet i konceptet er opdelt i en mundtlig og en skriftlig evaluering. Efter det første år med en Pædagogiske Plan evalueres der ikke skriftligt. Evalueringen sker mundtligt via det årlige tilsynsbesøg. Hvert 2. år skal det enkelte dagtilbud skriftligt evaluere følgende: Hvert læreplanstema Pædagogisk Plan 4. Hvornår? Der vedtages overordnede mål for dagpasningsområdet hvert andet år. På baggrund af de overordnede mål udarbejder kommunens dagtilbud deres Pædagogiske Planer. De Pædagogiske Planer er 2-årige, og løber fra 1. januar det ene år til 31. december to år senere. I uge 40 hvert andet år sender dagtilbuddene deres Pædagogiske Plan til fagenheden Børn & Kultur, hvor de opbevares hos dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det årlige tilsynsbesøg tager bl.a. udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Et samarbejde mellem politikere, ledelse og dagtilbud har resulteret i udarbejdelsen af en 2-årige årscyklus. Årscyklussen er videreført i forhold til implementeringsprocessen i 2008/09, og er beskrevet i bilag 2. 8

9 BILAG 1 Skabelon til læreplanstemaer Tema Dagtilbuddets vision for det enkelte tema beskrives. Visionen kan være både lille og stor alt efter hvorledes det enkelte tema prioriteres i den pågældende periode. Udfordringer i forhold til visionen og temaet. Delmål fastsættes indenfor hvert tema og som udgangspunkt i overensstemmelse med/ inden for rammerne af de politiske mål for dagpasningsområdet. Vision Udfordring Delmål Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema Delmål er ikke udtryk for noget man allerede gør/præsterer. Dvs. en tilstand, væremåde, service eller lignende der allerede er god praksis og indarbejdet i dagtilbuddets hverdag. Delmål skal betyde læring og udvikling. Delmål øger fokus og prioriterede handlinger (aktiviteter/initiativer) i en given periode og skaber forventning om læring og øgede kompetencer. Et kvalificeret dokumentations-, opfølgnings- og evalueringsarbejde er tidskrævende, derfor bør der max. sættes tre delmål pr. tema. Der laves en kort begrundelse for valget af hvert delmål. Med konkrete initiativer menes metode(r) og aktiviteter. Feltet er vigtigt i forhold til at omsætte delmålene til konkrete læringsforløb både for børn og voksne. Det betyder, at der for hvert delmål skal overvejes og vælges de pædagogiske tilgange og aktiviteter, som forventes at fremme den læring og udvikling, som efterlyses. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb Nedenstående spørgsmål kan måske hjælpe jer i dette arbejde: Hvilke metoder og aktiviteter tror vi vil føre til den ønskede læring/udvikling hos børnene og hvordan? Hvordan kan vi bedst tilrettelægge det pædagogiske arbejde så børnene får mulighed for den læring, som vi har valgt at sætte fokus på? Hvem har ansvaret for de forskellige aktiviteter, og hvornår og hvordan gennemfører vi dem? (Alternativt kan her anvendes feltet Organisering) 9

10 Fortsætter Tema Tegn på læring er børnenes konkrete handlinger, ord og kropsudtryk, der viser Jer, at børnene lærer og udvikler sig i en bestemt retning. Hvis delmålet f.eks. er, at børnene udviser omsorg for hinanden, kan tegn på læring være: at børnene hjælper hinanden at de henter en voksen, hvis barnet har behov for det og at de trøster hinanden Tegn er altså det, som I kan iagttage blandt børnene. Tegn fortæller Jer om børnenes læring og dermed, om I arbejder i den retning, som I ønsker Tegn på læring Til hvert delmål noteres de tegn på læring som I forventer at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer for udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. Denne rubrik er frivillig! Dokumentationsform(er) Beskriv den eller de dokumentationsformer, som I vil anvende i forhold til de enkelte initiativer og argumentér for valget. 10

11 11

12 BILAG 4 Beskrivelse af 2-årlig årscyklus I hhv og 2010 ÅRSHJUL 2009 Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Marts Uge 2-12 Institutionerne udarbejder de pædagogiske planer jf. det foreliggende koncept. Forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet og godkender den pædagogiske plan inden den sendes til Dagpasningschef og pædagogisk konsulent (afleveringsfrist den 3/4). Lederne 12

13 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Uge 5-7 (datoerne: 26/1, 27/1, 5/2 og 9/2) Introduktion til Pædagogisk Plan Deltagere: Samtlige ledere og medarbejdere i børne haver og landsbyordninger samt ledere og dagplejepædagoger i dagplejen. Introduktionen afvikles over fire kurser af 2 timers varighed. Introduktionen er konkret og praksisnær med mulighed for, at de enkelte institutioner sammen kan reflektere over konceptet og blive inspireret til at komme i gang med at arbejde med de pædagogiske planer. St-gruppe Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS Lederne Uge 6-9 Afrapportering og status (år 1) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet. 2. Status på arbejdet med: Læreplanstemaer Politiske mål Udgangspunktet for statusdelen er de årlige tilsyn på institutionerne. 18/3 uge 12 Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn og status jf. ovenstående. 24/3 uge 13 Børne- og Ungdomsudvalget behandler rapport om det samlede tilsyn samt notat med status i forhold til Læreplanstemaer og arbejdet med de politiske mål. JG/HR 13

14 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig April - September 3/4 - uge 14 Frist for aflevering af Pædagogisk Plan Lederne Uge 14 og frem Pædagogisk Plan omsættes i praksis. Lederne Uge Vedr. opfølgning og evaluering 2009 Der vil ikke i 2009 være tale om nogen skriftlig evaluering af hverken læreplanstemaer eller Pædagogisk Plan. Evaluering vil ske som en del at tilsynsbesøget, og Dagpasningschef og pædagogisk konsulent vil forestå en samlet evaluering af arbejde med læreplanstemaer og de politiske mål. Alligevel bør der på institutionen foregå en løbende evaluering af det pædagogiske arbejde og de enkelte tiltag. Dette arbejde skal endvidere rumme mulighed for, at den siddende bestyrelse kan deltage. Uge Valg til forældrebestyrelse Ledere/forældrebestyrelse Oktober - December Uge Tilsyn på institutionerne Hvert 3. år udarbejdes APV (1). Næste gang 200? Resultaterne overvejes og beskrives kort i den pædagogiske plan under Bakspejl. Lederne (1) Jf. reglerne skal APV være færdigrevurderet senest 3 år efter datoen for sidste udførelse. Se endvidere retningslinier og beskrivelser i Personale ABC på kommunens intranet. 14

15 BILAG 5 ÅRSHJUL 2010 Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar OBS! I 2009 er de pædagogiske planer grundlaget for det pædagogiske arbejde i institutionen. Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS. Lederne Uge 6-9 Afrapportering (år 2) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet 2. Følger op på de politiske mål 3. Evaluerer de pædagogiske planer Marts - Juni Marts Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn m.m. jf. ovenstående. Politiske mål Status på de politiske mål evalueres på ledermødet med henblik på at komme med udtalelse om, hvorvidt målene skal foreslås videreført eller om nye skal sættes herunder evt. forslag til, hvad nye mål kunne have fokus på. OBS! I 2010 bør de politiske mål forlænges med et år. Dette vil give mere ro og tid til at arbejde med målene og samtidigt vil det betyde, at forløbet for de pædagogiske planer og de politiske mål vil have samme tidshorisont. 15

16 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar OBS! I 2009 er de pædagogiske planer grundlaget for det pædagogiske arbejde i institutionen. Uge 1-9 Institutionerne gennemfører MUS/GRUS. Lederne Uge 6-9 Afrapportering (år 2) Dagtilbudschef og pædagogisk konsulent: 1. Udarbejder samlet rapport for tilsynet af dagpasningsområdet 2. Følger op på de politiske mål 3. Evaluerer de pædagogiske planer Marts - Juni Marts April Ledermøde orientering om afrapportering af tilsyn m.m. jf. ovenstående. Politiske mål Status på de politiske mål evalueres på ledermødet med henblik på at komme med udtalelse om, hvorvidt målene skal foreslås videreført eller om nye skal sættes herunder evt. forslag til, hvad nye mål kunne have fokus på. OBS! I 2010 bør de politiske mål forlænges med et år. Dette vil give mere ro og tid til at arbejde med målene og samtidigt vil det betyde, at forløbet for de pædagogiske planer og de politiske mål vil have samme tidshorisont. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den samlede tilsynsrapport, opfølgningen på de politiske mål og ledergruppens eventuelle udtalelse. JG/HR 16

17 Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Januar - Februar Maj-juni PROCES - såfremt der sættes nye politiske mål: Eventuelle nye mål for dagpasningsområdet fastsættes på baggrund af politiske, ledelses- og lovgivningsmæssige ønsker og krav. Fastsættelsen sker endvidere i overensstemmelse med kommunens sammenhængende børnepolitik. På baggrund af ovenstående udarbejder Dagpasningschef og pædagogisk konsulent konkrete forslag til mål. Målene drøftes blandt medarbejderne og behandles i forældrebestyrelserne. Politiske mål vedtages endeligt i Børne- og Ungdomsudvalget Målene drøftes blandt medarbejderne og behandles i forældrebestyrelserne. Politiske mål vedtages endeligt i Børne- og Ungdomsudvalget Ledere JG/HR Juni - September Uge Evaluering 2010 Evalueringsarbejdet foregår løbende, men det konkrete evalueringsarbejde startes allerede i juni så den siddende bestyrelse kan deltage i en del af evalueringsarbejdet. Evalueringsarbejdet fokuseres ikke kun på evaluering af Pædagogisk Plan incl. læreplanstemaerne. Men der evalueres i forhold til institutionens pædagogiske arbejde generelt. Ledere Pædagogisk Plan 2010 Institutionerne udarbejder nye pædagogiske planer. Forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet og godkender den pædagogiske plan inden den sendes til Dagpasningschef og pædagogisk konsulent senest uge

18 Vejledning til Pædagogisk Plan Fortsætter Tid Aktivitet Ansvarlig Juni - September Uge /10 uge 40 Valg til forældrebestyrelse. Ledere Frist for aflevering af skriftlig evaluering af pædagogiske planer samt frist for aflevering af ny Pædagogisk Plan for de kommende to år. Oktober - December Uge 41 og frem Uge 41 Uge Ny Pædagogisk Plan omsættes i praksis. Ledere Dagpasningschef og pædagogisk konsulent: gennemgår de skriftlige evalueringer forbereder tilsyn Årligt tilsyn på institutionerne. Herefter forløber årshjulet forfra med start som ved uge 6-9 år 2009.

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave For perioden 2014-2017 Dette er Højbohus vuggestue og børnehaves virksomhedsplan gældende for 2014-2017. Vores virksomhedsplan skal ses som: Et arbejdsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 BØRNENES PROFIL 6 4.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud Dato Nov. 2014 Dok.nr. 153880/14 Sagsnr. 14-5079 Ref. Rikn Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud Varde Kommune har efter dagtilbudsloven 5 pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Ramme for pædagogisk med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Godkendt af Børneudvalget den 6. juni 2019 1 Lovgivningsmæssig ramme Af dagtilbudsloven

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Formålet med tilsynet. Formålet er at sikre: At børne og ungepolitikken følges Et godt børneliv Et overordnet højt fagligt og pædagogisk niveau i institutionerne At

Læs mere

Vejledning for forældrebestyrelser. Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner

Vejledning for forældrebestyrelser. Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner Vejledning for forældrebestyrelser Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Ansvarsfordeling side 5 Byrådet Bestyrelsen Lederen Bestyrelsens opgaver

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Læreplanen er vurderet med udgangspunkt i den politisk vedtagne kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Vurderingen er udelukkende

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN

Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN 2016-2018 Kig ind i vores arbejde med pædagogiske læreplaner INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation November 2018 Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation Baggrund Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet hvor

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Notat. Notatet beskriver følgende:

Notat. Notatet beskriver følgende: Notat Vedrørende: Opsamling på pædagogiske tilsyn Sagsnavn: Tilsyn og afrapportering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Sagsnummer: 28.00.00-A00-73-18 Skrevet af: Dorte le Coq og Charlotte Buchhave

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE Godkendt af Struer Byråd d. 28. maj 2019 1 Indhold Dagtilbudsloven og formålsbestemmelsen... 4 Byrådets beføjelser... 5 Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017 Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet Oplæg for BSU juni 2017 Indhold i oplægget Baggrund for udarbejdelse af det pædagogiske grundlag Sammenhæng mellem Master for styrket pædagogisk læreplan

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2016-01-07-2017 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Tegn

Sammenhæng. Mål. Tegn Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan skal indeholde en Indledning (hvem er vi vores børnegruppe- de fysiske rammer) dette kan evt. suppleres af institutionens profil som kan ses på institutionens

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere