Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2009-2010"

Transkript

1 Virksmhedsplan Det psykiatriske center Ådalen

2 Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning 1.6 Faglig tilgang 2. Scialafdelingens missin g visin s Missin 2.2 Visiner 2.3 Ådalens missin g visin 3. Særlige vilkår g udfrdringer fr Ådalen s Den delte pgaveløsning BUM mdel 3.2 Stigning i antallet af pgaver/ brugere g dermed persnale 3.3 Øknmistyring efter ressurcetildeling 4. Udmøntning af værdigrundlaget i Ådalen s Værdigrundlag fr Skive kmmune 4.2 Scialafdelingens værdigrundlag 4.3 Ådalens værdigrundlag 5. Indsatsmråder fr Ådalen s Effektivitet g kvalitet 5.2 Attraktive arbejdspladser 5.3 Gd ledelse 5.4 Kmmunikatin 6. Opfølgning på virksmhedsplanen fr 2008 s Sygefravær 6.2 Dialg med brgere/ brugere g rganisatiner 7. Virksmhedens budget g nøgletal s. 11 Bilag 1: Organisatinsplan - Ådalen 1

3 1. Beskrivelse af Ådalen 1.1 Organisatinen Ådalen er en virksmhed, sm varetager pgaver i frhld til vksne brgere med psykiatriske sygdmme eller langvarige psykiske prblemstillinger. Ådalen er rganisatrisk placeret i en Scialafdeling, sm rummer 14 sciale institutiner, frdelt på 5 frskellige fagmråder. Ådalen indehlder tilbud i frm af: 2 døgntilbud, 5 fælleslejligheder/ støttecentre g 1 aktivitetsg samværstilbud, støtte i eget hjem til et strt antal brgere i hele Skive kmmune samt en psøgende funktin i frhld til scialt islerede brgere med psykiske prblemstillinger. Ådalens ledelse g støttestab er placeret i et adm. hus beliggende Frederiks dal allé 23, sm samtidig fungerer sm mødested g arbejdsplads fr alle Ådalens medarbejdere se bilag 1 Ådalen er rganiseret med en ledelse, sm består af en centerleder g en suschef, en støttestab, sm består af 2 administrative medarbejdere g 1 udviklings- videns medarbejder (12 timer ugl. sm en kmbinatinsstilling med en uddannelsesinstitutin) g en prduktinskerne, sm består af 8 decentrale selvstyrende grupper med 52 medarbejdere. Én af medarbejderne i hver gruppe har funktinen sm krdinatr fr den respektive gruppe (ansvar fr vagtplan, infrmatin til g fra ledelsen til gruppen). Gruppernes størrelse er på mellem 5-10 medarbejdere. De enkelte grupper er tværfagligt sammensatte af hensyn til en ptimal pgaveløsning i gruppen g i rganisatinen sm helhed. Der arbejdes med str fleksibilitet, idet brugernes sygdm g dermed behv fr støtte varierer meget i vres arbejdsfelt. I Ådalen arbejdes der både ud fra frmulerede regler g prcedurer g ud fra et værdigrundlag, sm medarbejdere g ledere i samarbejde har udarbejdet i 2001, g sm stadig er gældende. Der er udlagt strt ansvar til de selvstyrende grupper, g der arbejdes ud fra anerkendende metder i pgave- g prblemløsningerne. Servicedeklaratiner g virksmhedsplan kan findes på Ådalens hjemmeside Lvgrundlag Ådalen arbejder ud fra følgende paragraffer i Servicelven: 85: Individuel pædaggisk støtte i eget hjem (herunder tilknytning til fælleslejligheder) 99: Støtte - kntaktpersnrdning til sindslidende 104: Kmmunale tilbud m Aktivitets- g samværstilbud fr sindslidende 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b tilbud (Almenpsykiatri) 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b træning (til persner med Autisme- Spektrum tilstande) Visitatin: Scialafdelingens sagsbehandlere visiterer brgerne til Ådalens tilbud. Sagsbehandlerne udfærdiger i frbindelse med visitatinen en bevilling, en verrdnet handleplan g en servicetildeling. Handleplaner/ statusmøder: Ådalens persnale udfærdiger (fr tilbud under 85 g 107) de pædaggiske handleplaner, sm der følges p på min. 1 x årligt. 2

4 Der afhldes statusmøder 1 x årligt (fr tilbuddene under 107) g hvert andet år (fr tilbud under 85) 1.3 Målgruppe Ådalens kerneydelse er at yde støtte g træning til persner ver 18 år med psykiske sygdmme (krniske eller langvarige psykiatriske sygdmme) samt til persner med Autisme Spektrum tilstande. Støtten ydes ud fra Servicelvens paragraffer g ud fra det plitisk fastlagte serviceniveau i kmmunen. Støtten ydes dels i aktivitets - g samværstilbud, i døgntilbud, i mindre b enheder g i brgernes egne hjem. Desuden er der fr tiden 53 brugere i Skive Kmmune, sm får støtte efter 99 m støtte- /kntaktpersnrdning. Derudver arbejdes der løbende med at skabe kntakt med persner, sm lever islerede. Disse persner kan f.eks. på grund af svære psykser have svært ved at magte kntakt eller bruge de etablerede tilbud. Henvendelserne g ønskerne m, at vi laver disse psøgende besøg, kmmer fte fra pårørende, naber, pliti, kmmunale samarbejdspartnere m.fl. 1.4 Tilbuddets indhld/servicedeklaratiner Indhld i de frskellige tilbud, er beskrevet i de udarbejdede servicedeklaratiner fr de enkelte tilbud under Ådalen: 85 : Individuel pædaggisk støtte i eget hjem 104: Kmmunale tilbud m Aktivitets- g samværstilbud fr sindslidende 107: Midlertidig kmmunale døgndækket btilbud/ Nrdbanevej 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b træning/ Slbakken Servicedeklaratinerne kan findes på Ådalens hjemmeside Persnalesammensætning Der er fr tiden 57 ansatte i Ådalen + 4 i skånejbs. Det tilstræbes, at persnalesammensætningen i den enkelte selvstyrende gruppe er tværfaglig sammensat fr at kunne give en ptimal pgaveløsning i frhld til brugernes frskellige prblemstillinger g behv fr træning. Medarbejderstaben består af følgende faggrupper: Sygeplejersker, Scial- g Sundhedsassistenter, Ergterapeuter, Fysiterapeut, Pædagger, Plejere, Scial g sundhedshjælpere, Administrative medarbejdere g Husassistenter. De 4 i skånejbs er alle ansat i Caféen (køkken, aktivitet g pedelarbejde). 1 af de fastansatte medarbejdere er ansat i flexjb. Ådalen er praktiksted fr pædaggstuderende, ergterapeutstuderende g Scial- g Sundhedsassistent elever. 1.6 Faglig tilgang Der arbejdes ud fra principperne m kntaktpersnrdning, miljøterapi g kgnitiv behandling. Støtten gives eksempelvis til: At finde måder at tackle g leve med psykiske prblemer 3

5 At udvikle egne ressurcer g evne til kmmunikatin g samvær med andre At etablere kntakt til behandlersystem, scialrådgiver g andre instanser At etablere g fasthlde netværk eller sciale kntakter herunder familie g pårørende Dagligdags gøremål sm indkøb, rengøring g øknmi At skabe struktur i hverdagen Scial færdighedstræning Ledsagelse til Reginspsykiatrien, egen læge m.m. Etablering g fasthldelse af fritidstilbud/ beskæftigelse Samtaler til at styrke g udvikle brgerens evne til at kunne reflektere g finde løsninger på egne prblemstillinger g levemåder 2. Scialafdelingens missin g visin 2.1 Missin Scialafdelingens værdigrundlag, visiner g missin er vres ledetråde fr, hvad vi skal, hvad vi vil g hvad der er værdifuldt i vres virke. Vres missin beskriver, hvilken pgave scialafdelingen skal løse hvad vi er til fr, samt angiver de grundlæggende rammer, sm pgaverne skal løses indenfr. Med afsæt i lvgivningen, det vedtagne serviceniveau g øknmiske rammer er det scialafdelingens missin: At tilbyde en helhedsrienteret indsats, der er afpasset den enkeltes særlige behv, til vksne med nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med særlige sciale prblemer. Indsatsen skal medvirke til at frbedre den enkeltes sciale situatin, udviklingsmuligheder, livskvalitet g evne til at klare sig selv gennem tilbud m samvær, aktiviteter, støtte i hjemmet, behandling, undervisning g uddannelse. 2.2 Visiner Vres visiner angiver kursen fr vres virke g dermed, hvad vi ønsker at pnå g er altså det billede, sm vi har m vres rganisatin i fremtiden. Visinerne frtæller m, hvr vi gerne vil hen g i hvilken retning vi arbejder. Scialafdelingen vil: Sikre at alle mennesker med handicap, funktinsnedsættelse, psykiske eller sciale prblemer tilbydes adgang til tilbud m blig, uddannelse, arbejde g deltagelse i fritidsliv Sikre individualitet g fleksibilitet i scialafdelingens tilbud Sikre at mdtagerne af scialafdelingens tilbud har ptimale rammer fr at udflde sig g træffe valg i frhld til egen tilværelse Sikre at scialafdelingens tilbud er kendetegnet af g kendt fr høj kvalitet g faglighed, g samtidig er arbejdspladser, præget af trivsel, engagement g udvikling I løbet at fråret g smmeren 2008 blev der arbejdet videre med frmuleringen af mål, indsatsmråder g kvalitetsstandarder. Et arbejde der blev frankret i en prces med inddragelse af bl.a. medarbejdere, pårørende g brugere / bebere. 2.3 Ådalens missin g visin Ådalen arbejder ud fra Scialafdelingens missin g visin, sm Ådalens ledere g Tillidsrepræsentanter har været med til at udfrme. Ådalen vil på sigt udarbejde sin egen missin g visin med udgangspunkt i Scialafdelingens missin g visin. 4

6 3. Særlige vilkår g udfrdringer fr Ådalen 3.1 Den delte pgaveløsning BUM mdel Vilkår: Indførsel af BUM mdellen, betyder fr ledere g persnale i Ådalen, at den hele pgaveløsning mkring brgeren nu er delt, således at brgerens behv vurderes af andre, sm herefter bestiller pgaven hs Ådalen. Udfrdring: Dette medfører krav m samarbejde g tæt dialg med Specialrådgivningens sagsbehandlere g dermed gså øgede krav m dkumentatin g skriftlighed i Ådalen. 3.2 Stigning i antal af pgaver/ brugere - g dermed antal persnale Vilkår: Antallet af pgaver har efter Kmmunalrefrmen været stærkt stigende, ligesm vi gså skal levere ydelser i et meget større gegrafisk distrikt. Dette har betydet udfrdringer i at rganisere arbejdet i frhld til de medarbejdere, sm skal betjene brugerne i ydermrådet. Blandt andet sm en knsekvens af flere pgaver er antallet af medarbejdere i Ådalen i 2007, steget fra 53 til 61 stillinger. Ådalen har sm en anden knsekvens af Kmmunalrefrmen, vertaget et døgnbtræningstilbud fr unge med Autisme- Spektrum tilstande. Dette tilbud var tidligere hørende under et større Autismemråde under amtet. Ådalen vertg i denne frbindelse 7 medarbejdere + flyttede ledelses- g administratins pgaverne fr denne institutin ind under Ådalens ledelse g administratin. Ådalen har i 2007 prettet endnu en fælleslejlighed/ støttecenter, da mange af de nye pgaver, sm kmmunen fik, var støtte til brugere med mfattende støttebehv, hvilket gjrde det nødvendigt, at Ådalen prettede endnu en fælleslejlighed g ansatte 5 nye medarbejdere hertil. Udfrdring: At indlemme mange nye medarbejdere i den kultur der eksisterer i Ådalen, hvr medarbejderne i høj grad invlveres, tager initiativer g har medbestemmelse g hvr der stilles krav m kmpetencer til at kunne arbejde i selvstyrende grupper g dermed påtage sig sin del af ansvaret fr sin egen, gruppens g hele rganisatinens virke g udvikling. Det har i høj grad gså været en str pgave at krdinere g følge p på de mange nye pgaver g brugere, sm er visiteret til vres rganisatin. 3.3 Øknmistyring efter ressurcetildeling Vilkår: Ud fra principperne i BUM mdellen m, at bevillingen g dermed ressurcetildelingen følger brgeren, tildeles Ådalen nu øknmiske ressurcer i frhld til mfanget af den ydelse der bevilges brgeren/ bestilles i Ådalen. Med det stre flw (tilgang g afgang af brgere), der har været til Ådalen, har vilkårene været, at tilgang af mange nye pgaver/ brugere (ca. 100 nye sager i løbet af 2007) har nødvendiggjrt at ansætte mange nye medarbejdere. Samtidig betyder denne ressurcestyrings mdel gså, at Ådalen skal aflevere ressurcer, såfremt en brger afsluttes, flyttes til et andet tilbud/ indlægges i længere tid mv. Udfrdring: Da vi ikke selv kan frudse eller har indflydelse på antallet af nye bevillinger eller afslutning af sager (fte handler brugerne selv / flytter mv.) er det en udfrdring at få øknmi g antal af persnalestillinger til at passe sammen. Da vi pludselig kan kmme af med ressurcer, nødvendiggør denne øknmistyringsmdel, at vi i højere grad end tidligere må have et beredskab af vikarer. En anden udfrdring, der er ved at have mange afløsere/ vikarer, er dels at kunne rekruttere disse, dels at disse vikarer har de frnødne kmpetencer, i frhld til de stillede pgaver. Da pgaverne i Ådalen i de fleste tilfælde er alene arbejde, er det nødvendigt, at såvel 5

7 fastansatte sm vikarer/ afløsere kender Ådalens regler/ prcedurer g de værdier, der skal arbejdes ud fra samt den kultur, der er på arbejdspladsen. Dette stiller desuden krav til Ådalens persnalemæssige fleksibilitet samt ændringen fra relatinel ledelse til en mere funktinel ledelse. 4. Udmøntning af værdigrundlaget i Ådalen 4.1 Værdigrundlag fr Skive kmmune Alle medarbejdere i Skive kmmune skal basere deres arbejde på det fælles værdigrundlag, sm skal understøtte den bedst mulige pgaveløsning af hensyn til brgerne, de øknmiske rammer samt trivsel g mtivatin på arbejdspladsen. Disse fælles værdier er: Udvikling. Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår fr kmmunens brgere. Trivsel. Vres arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humr g engagement. Ordentlighed. Alle vres beslutninger g handlinger skal være hldbare. Indenfr rammerne af disse fælles værdisæt har vi i Scialafdelingen uarbejdet et særligt værdigrundlag fr vres virke gennem en prces i 2007, med inddragelse af alle ledere g tillidsrepræsentanter. Dette værdigrundlag er et fælles etisk fundament, sm vi i scialafdelingen bygger vre handlinger, hldninger g samspil på. Værdierne beskrives under verskrifterne ledelse, kmmunikatin, kmpetence samt samarbejde med brugere, pårørende g prfessinelle. 4.2 Scialafdelingens værdigrundlag Ledelse. Det er værdifuldt med synlighed, tydelighed, ansvarlighed g tillid. Derfr vil vi: kende g vise retning samt frmål med arbejdet vise tillid til dem, der afprøver nye eller andre veje skabe klarhed ver hvad g hvem vi er ansvarlige fr have et højt infrmatinsniveau have verensstemmelse mellem hvad vi siger g hvad vi gør arbejde strategisk, visinært g sammenhængende være åbne verfr frandring g give plads til nyt Kmmunikatin. Det er værdifuldt med åbenhed, ærlighed, dialg g gensidig respekt. Derfr vil vi: være dialgskabende g anerkendende respektere hinandens frskelligheder / frskellige udgangspunkter skabe rammerne fr g give plads til den nødvendige refleksin. anerkende langsmmelighedens kultur. tale med hinanden g ikke m hinanden. Kmpetence. Det er værdifuldt med vidensdeling, persnlig g faglig udvikling, tværfaglig indsigt g en værdibaseret tilgang til pgaverne. Derfr vil vi: skabe rum fr videns deling, videns udvikling g videns psamling. skabe g deltage i relevante faglige / tværfaglige fra g netværksgrupper lade pgaven definere hldet g have et tværfagligt syn på pgaveløsningen etablere en uddannelsesrganisatin, hvr frmålet er strategisk kmpetenceudvikling lave kmpetencekatalg, kmpetenceregnskab g uddannelsesplanlægning etablere samarbejde med relevante uddannelsesrganisatiner 6

8 etablere aktiviteter hvr kendskabet til hinandens driftsenheder udvides sikre udvikling, kmpetencer g tværfaglighed gennem strategisk rekruttering g supervisin Samarbejde med brugere, pårørende g prfessinelle. Det er værdifuldt med respekt, kmpetence, tydelighed, tilgængelighed, nærhed, åbenhed, trværdighed, tillid g ligeværdighed. Derfr vil vi: være dialgskabende, tillidsskabende g frdmsfrie have en respektfuld kmmunikatin g anerkende alle parter med deres virkelighed møde persners psitive intentiner g behv skabe betingelser g vilkår fr at kunne påtage sig et ansvar sikre at det er let at kmme i kntakt med s g at rganisatinen er verskuelig være lyale verfr de mål g rammer, sm vi er frpligtet på sikre adgang til g frmidling af relevante infrmatiner skabe verensstemmelse mellem det vi siger g det vi gør. ptræde prfessinelt, fagligt velfunderede g se tingene fra flere synsvinkler. være klare mkring vres rller g m vres frventninger brande s selv 4.3 Ådalens værdigrundlag Det er værdifuldt, at have mulighed fr udvikling Dette giver vi mulighed fr, ved at udvise rummelighed fr hinanden vise frståelse fr frskellighed, udnytte denne g bruge hinandens stærke sider være realistiske med hensyn til krav g frventninger i frhld til vre ressurcer tilbyde udvikling, skabe rammer g give plads til udvikling samt acceptere nye tanker Det er værdifuldt, at føle fællesskab g samhørighed Dette giver vi mulighed fr, ved at være ærlige, respektfulde g give feedback til hinanden være rummelige g åbne verfr nye muligheder skabe rammer, både fysiske g psykisk, der giver plads til frskellighed g nye muligheder 5. Indsatsmråder fr Ådalen Fkuspunkter: 5.1 Effektivitet: Kmpetencer - Kurser, uddannelse, afhldelse af temadage i egen virksmhed fr at uddanne medarbejderne til nye kmplekse pgaver, eks. dbbeltdiagnser, nye diagnsegrupper, kmplekse pgaver. - Vedligehlde g frtsat udvikle medarbejdernes kmpetencer i frhld til at kunne udføre de daglige pgaver, eks. frskellige kurser med fagligt indhld, Førstehjælp, Brandkursus. 7

9 - Samarbejdsmøder fr at fremme frståelsen af samarbejdspartnernes rganisering g tilbud g snitflader i frhld til vres egne tilbud, eks. møder med Reginspsykiatrien, misbrugsafdelingen, Kriminalfrsrgen mv. - Udvikle materialer, systemer, skemaer i frhld til at kunne dkumentere egen indsats g i frhld til, at en BUM mdel med adskilt visitatin g drift stiller øgede krav m skriftlighed g dkumentatin. - Udvikle medarbejdernes kmpetencer i frhld til skriftlighed, dkumentatin g kendskab til hele rganisatinen. - Bevare g videreudvikle specialistfunktiner/ ressurcepersner indenfr mråderne: - frsat bidrage med, at Ådalen leverer en gruppeleder til grupper fr børn af psykisk syge frældre g at lederen frtsat deltager i styregruppen. - Frtsat bidrage med, at en medarbejder fra Ådalen har funktinen sm tv hlder fr pstart af pårørendegrupper i Skive kmmune. - Frtsat give mulighed fr at 2 medarbejdere i Ådalen er tv hldere g sparringspartnere fr Frivillige kntaktfamilier til psykisk syge brgere. - I 2009 skal 2 medarbejdere deltage i Jyfe prjekt mkring udvikling af Handleplaner (Jyfe er et samarbejde mellem Regin Midt g kmmunerne i Regin Midt) - Deltage i innvatinsprjekt i samarbejde med Reginspsykiatrien mkring brgere, sm har svært ved at mdtage det nuværende tilbud m behandling. - I 2009 udvikle specialistfunktin i Ådalen i frhld til sundhedsfremmende g frebyggende tiltag (KRAM faktrer) indenfr psykiatrimrådet. - I 2009 uddanne 1-2 medarbejdere sm kgnitive specialister indenfr psykiatrimrådet (alle medarbejdere i Ådalen får en basis uddannelse indenfr kgnitiv terapi/ træning) Prcesser g arbejdsgange - Frtsat arbejde på, at medarbejdere såvel sm ledere tilrettelægger arbejdet så der bruges mindst mulig spild tid i arbejdsprcesserne, så tiden bruges mest effektiv i frhld til brugerne. I 2009 skal der frtsat arbejdes på at effektivisere prcesser g arbejdsgange i en BUM mdel. - I 2009 vil vi frtsat arbejde på et øget samarbejde på tværs mellem sagsbehandlerne/ psykiatrimrådet til en fælles g øget frståelse af visitatin, øknmisk afregning, serviceniveau, udvikling af nye tiltag g BUM mdel. Systemer, IT g værktøjer - Frtsat arbejde med at implementere brugen af BB jurnal i Ådalen, således at alle medarbejdere bliver frtrlige med systemet. - I 2009 skal ledere g adm. medarbejde uddannes i brugen af nyt EDH. 8

10 - Fkus på videreudvikling g pdatering af Ådalens hjemmeside (Adm. medarbejder er tv hlder) 5.2 Attraktiv arbejdsplads Jbindhld/ Arbejdsvilkår - Frtsat udvikle de selvstyrende grupper g frtsat have str pmærksmhed på: tværfaglighed, gruppens samlede kmpetencer, fkus på såvel gruppens sm den enkeltes behv fr udvikling af kmpetencer i frhld til de pgaver gruppen skal varetage. - Efteruddannelse med fkus på gruppekultur g selvstyrende teams i samarbejde med eksterne knsulenter. - Afhldelse af MUS g GRUS på skift hvert andet år. - Frtsat arbejde g udvikle brugen af såvel ekstern sm kllegial supervisin fr alle medarbejdere. - Fkus på den enkeltes behv g ønsker fr udvikling af kmpetencer g behv fr nye udfrdringer. - Fkus på at bibehlde den kultur g åbenhed, sm findes i Ådalen - med en hjælpsmhed g anerkendende tilgang såvel kllegaer imellem sm mellem medarbejdere g ledere. - Skabe synlighed g fremme brug af kmmunens sundhedsrdning. Frtsat have adgang til frugtrdning i Ådalen. - Fkus på et trygt g sikkert arbejdsmiljø, hvr vi vil arbejde på at minimere risiken fr vldelige situatiner frårsaget af psykisk syge brugere, sm bl.a. phører med at tage deres medicin g deraf kan blive psyktiske g farlige. Sygefravær - Frtsat registrere g have fkus på sygefraværsstatistik i Ådalen. Lkal MED gennemgår statistikken 1 gang i kvartalet med henblik på at fremme nye idéer til nedbringelse af sygefraværet. - Lederne afhlder sygefraværssamtaler i henhld til Skive kmmunes verrdnede sygefraværsplitik. I 2009 vil Lkal MED i Ådalen beskrive en prcedure fr, hvrdan sygdmsplitikken knkret udmøntes g varetages i Ådalen. 5.3 Gd ledelse Synlighed/ nærvær/ tilgængelighed - frtsat bevare en synlig g nærværende ledelsesfrm, sm er situatinsbestemt g værdibaseret. - Udvikle på en ledelsesfrm, sm matcher en rganisatin med selvstyrende teams, hvr det er vigtigt, at lederne kan agere indenfr flere frskellige ledelsesfrmer alt efter hvad den knkrete situatin kræver, eks. Caching, faglig ledelse, strategisk ledelse mv. 9

11 - Fkus på uddannelse g udvikling af lederne i Ådalen så lederne kan skabe gde resultater i frhld til kmmunens mål g værdier. 5.4 Kmmunikatin Åbenhed g dialg - frtsat arbejde på at der er en åben g anerkende dialg g kmmunikatin både mellem medarbejderne, mellem ledere g medarbejdere g mellem Ådalen sm helhed g samarbejdspartnere g brugere/ pårørende. - Videreudvikle på vre medier udadtil: Ådalens hjemmeside, månedsblad i Caféen Frbrugeren. - Bevare g udvikle de fra hvr brugerne har med indflydelse: Fællesrådet, brugerråd, husmøder, Psykiatrirådet, brugernes deltagelse i ansættelsessamtaler i Caféen mv. - Fkus på at fejre begivenheder i Ådalen ved Åbent hus arrangementer, pårørendeaftener mv. - Fkus på at hlde fællesundervisning/ fællesarrangementer fr brugere g persnale, hvr dialgen g kmmunikatinen fremmes i frhld til fagligt indhld. - Deltagelse i fælles aktiviteter brugere/ persnale, f.eks. Skiveløbet, Velgørenhedskncert mv. - Stille viden (m psykiatrimrådet) til rådighed verfr andre samarbejdspartnere i kmmunen. 6. Opfølgning på virksmhedsplanen fr Evaluering af indsatsmråder fr 2008 Sygefravær I 2008 havde Ådalen øget fkus på sygefraværet, da der i frhld til tidligere års lave sygefravær, pludselig var en markant stigning. Lkal MED var medinddraget i frhld til at iværksætte tiltag, sm kunne mindske sygefraværet. Der blev i den anledning afhldt en temadag fr hele persnalegruppen, mhandlende Stress. Temadagen havde fkus på årsager til stress, handlemuligheder g frebyggende tiltag i frhld til stress. Overrdnet ser vi stigningen i sygefraværet i 2007/ 2008 sm en reaktin på, at Ådalen i frbindelse med Kmmunalrefrmen blev ændret på flere mråder: - Målgruppe (varetagelse af nyt team med ny målgruppe) - Øget gegrafisk ptagemråde - ny visitatinsmdel g dermed anden pgavedeling - nye ledelses samarbejdspartnere i en ny Scialafdeling - ny øknmistyrings mdel - eksplsiv stigning i antallet af pgaver/ brugere g dermed en større persnalegruppe 10

12 I 2009/2010 vil vi frtsat have fkus på sygefraværet g mulige årsager hertil. Dialg med brgere, brugere g rganisatiner I 2008 blev der afhldt 3 dialgmøder med brugere/ pårørende, brugerrganisatiner g ledere g Tillidsrepræsentanter fra Scialafdelingen. Resultaterne fra møderne skulle danne materiale til en 5 års Scialplan ( ) I Ådalen blev der i løbet af 2008 arbejdet i frhld til dialg på flere mråder: afhldelse af jubilæum i en af vre fælleslejligheder, hvr brugere/ pårørende/ samarbejdspartnere blev inviteret. Der blev afhldt faste møder i Fællesrådet, brugerrådene, husmøderne, statusmøder mv. I slutningen af 2008 blev der arbejdet på prettelsen g sammensætningen af et nyt Psykiatriråd. I 2007 blev alle medarbejdere i Ådalen udstyret med arbejds- mbil telefner. I frhld til kmmunikatinen med vre psykiatriske brugere har det vist sig, at muligheden fr kunne afsende g mdtage SMS beskeder har været en gd g ny måde at kunne pnå kntakt g dermed dialg med vre psykisk syge brgere. 7. Virksmhedens budget g nøgletal 85 Individuel støtte Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 130,03 Regnskab Budget Udgifter Løn Øvrige udgifter Udgifter i alt Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin Mellemttal: "Institutinens nettbudget" Indtægter Betalinger fra kmmuner I alt: nett fr Kmmunen Udgift pr. plads i gennemsnit* *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. 11

13 Cafe Ådalen Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 48,95 Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn Øvrige udgifter Udgifter i alt Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin Mellemttal: "Institutinens nettbudget" Indtægter Betalinger fra kmmuner I alt: nett fr Amtet/Kmmunen Udgift pr. plads i gennemsnit* *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. Nrdbanevej Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 9,00 9 Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn Øvrige udgifter Udgifter i alt Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin Mellemttal: "Institutinens nettbudget" Indtægter Betalinger fra kmmuner I alt: nett fr Kmmunen Udgift pr. plads i gennemsnit* *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. 12

14 Slbakken Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 4, Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn Øvrige udgifter Udgifter i alt Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin Mellemttal: "Institutinens nettbudget" Indtægter Betalinger fra kmmuner I alt: nett fr Kmmunen Udgift pr. plads i gennemsnit* *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. Frdeling af brugere i Ådalen pr Opgjrt ud fra - inddeling g tilknytning til enhederne Nøgletal pr Tilknyttet fælleslejlighed ½ 1 Møllegade Møllegade Gdthåbsvej Cafeén Frederiksgade Nrdbanevej Slbakken Asylgade Alle enheder 141 (36) I alt

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Virksomhedsplan 2008-2009

Virksomhedsplan 2008-2009 Virksomhedsplan 2008-2009 Det psykiatriske center Ådalen 1. Beskrivelse af virksomheden 1.1 Organisationen Ådalen er efter Kommunalreformen organisatorisk placeret i en nyoprettet Socialafdeling med 14

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Strategi 2009 for Specialbørnehaven Platanhaven

Strategi 2009 for Specialbørnehaven Platanhaven fr Specialbørnehaven Platanhaven Strategi 2009 Strategien fr 2009 tager frtsat udgangspunkt i de tidligere strategier. Vi har i år hævet s højere p i helikpterperspektivet fr at få flere verrdnede begreber

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere