Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Udgivet juli 2008

2 Beretning for 2007 Juni 2008 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København kransekort på foranledning af grosserer August Busck, der var medstifter af Kjøbenhavns Understøttelsesforening. Hans tanke med kransekortene var, at man, samtidig med at man sendte en krans til en afdøds båre, købte et kransekort for at mindes de trængende i samfundet. De penge, der kom ind ved salget, skulle anvendes i velgørende øjemed. Gennem en årrække skænkede han en del af kransekortindtægten til Kjøbenhavns Understøttelsesforening, og i 1914, et par år før sin død i 1916, overdrog han sin kransekort-idé til foreningen. I nogle år videreførtes kransekortsystemet, men man erfarede, at der var en del mangler ved det, og i 1924 overvejede man at ændre det hidtidige system for at forøge udbyttet af kransekort-idéen. I maj 1925 henvendte cand. polit. E. Dehn sig til sekretæren i Samvirkende Menighedsplejer med et forslag om dannelsen af en Kransefond, hvortil man, i stedet for at købe en krans, kunne sende et beløb til anvendelse i et eller andet socialt eller velgørende formål. Sekretæren, dr. theol. Alfred Th. Jørgensen, viste interesse for tanken. Men da Kjøbenhavns Understøttelsesforening igennem en længere årrække havde haft ordningen med kransekort, henviste han hr. Dehn til denne, og samtidig underrettede han selv kontorchef J. C. Mogensen, der ledede foreningens hovedkontor, om henvisningen. Hr. Dehns følgende henvendelse til foreningen førte til orienterende drøftelser mellem kontorchef Mogensen og Alfred Th. Jørgensen om muligheden for et samarbejde mellem Understøttelsesforeningen og Samvirkende Menighedsplejer med det formål at give kransekort-idéen en mere hensigtsmæssig udformning på et bredere grundlag. Den 22. februar 1926 modtog Samvir-

3 kende Menighedsplejer en skrivelse fra Kjøbenhavns Understøttelsesforening, hvori foreningen meddelte, at den var villig til at indtræde i et samarbejde og fællesskab med Samvirkende Menighedsplejer om en bedre udførelse og udnyttelse af kransekortene og den idé, der lå til grund for deres oprindelse. Grundlaget herfor skulle være, at samtlige indtægter og udgifter ved den fremtidige ordning fordeltes med halvdelen på hver af de to institutioner. Samvirkende Menighedsplejer modtog med tak foreningens tilbud, og J.C. Mogensen og Alfred Th. Jørgensen fik til opgave at undersøge sagen nærmere og komme med et forslag til dens ordning. I de følgende to år arbejdede man i udvalget og i institutionernes bestyrelser på sagens ordning, og i 1928 vedtog begge bestyrelser at oprette en fællesfond under de to institutioner med navnet De Stille Stuer. Den skulle ledes af en fælleskomité bestående af to repræsentanter fra hver institution og med hver sit selvstændige regnskab. Det var ikke nogen ny forening, der blev stiftet, men Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer indgik samarbejde ved oprettelsen af De Stille Stuer i erkendelse af, at der måtte fremskaffes særlige midler til lindring af nøden i de stille stuer. På grund af vanskeligheder med et påtænkt radioforedrag i forbindelse med sagens offentlige fremlæggelse, fandt stiftelsen først sted under et møde mellem fælleskomitéen og repræsentanter for pressen den 15. februar Forklaringen bag navnet De Stille Stuer : Der er tavse Stuer, hvor Julens glade Stemmer kun er et Minde, tavse Stuer, hvor der ligger en stille Syg i Sengen, eller hvor der sidder en krumbøjet Gammel i Stuen, tavse Stuer, hvor der maaske end ikke er Raad til at høre Ildens Knitren, tavse Stuer, hvor den eneste Lyd er den Syges Hosten eller den Gamles suk (fra indsamlingsappel fra julen 1926). Fondens formål - at skaffe midler til hjælp for mennesker i skjult nød - er den dag i dag aktuel. Der er stadig mennesker, der lever uden midler til de daglige fornødenheder, og det er

4 her, at fonden De Stille Stuer søger at hjælpe. Man foretager altid en konkret og/eller personlig vurdering af ansøgeren, således at hjælpen kommer i de rette hænder. hvem der har givet et bidrag. Hvis man ønsker, at gaven kun skal fremgå af den årlige beretning, kan man blot undlade at påføre oplysningerne i punkt 2. Hvordan giver man et bidrag til Fonden De Stille Stuer? Man indbetaler et beløb pr. giro (reg. nr. 9541) ved benyttelse af særligt girokort eller check og oplyser i den forbindelse: I hvilken anledning, i mindet om, fødselsdag eller jubilæum mv., man ønsker at give en gave Navn og adresse på dem, man ønsker at få sendt en tilkendegivelse til Afsenderens navn og adresse (flere navne kan evt. anføres). Da Fonden har udgifter til udsendelse af hilsen og årsberetning, beder vi venligst om, at der ikke indbetales for små beløb. Indbetales via homebanking ændres kort art til <01>, og oplysningerne indtastes. Herefter modtages oplysningerne elektronisk via BG Bank. Ud fra de ovennævnte oplysninger vil der blive sendt en hilsen til den anførte modtager med oplysning om, Hvordan gør man opmærksom på ønsket ved begravelser og bisættelser. Vi anbefaler, at ønsket kommer til udtryk i dødsannoncen f.eks. med ordene: I stedet for blomster bedes man betænke Fonden De Stille Stuer giro (reg. nr. 9541) Hvordan foregår uddelingen? Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer har hver indvalgt to repræsentanter i fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af skoleinspektør Bent Rønnenfelt (sekretær), fuldmægtig Arne Pilehave, sognepræst Gunnar Bach Pedersen og generalsekretær Kirsten R. Laursen (formand). De Stille Stuers kontor er beliggende Valby Tingsted 7, 2500 Valby - åbent man. til tors. 9-16, samt fredag Telefon De indsamlede midler fordeles ligeligt mellem de to organisationer, der

5 hver for sig har en række (frivillige) medarbejdere, der har kontakt med de nødlidende og kender deres forhold. Gennem disse medarbejdere kommer fondens midler skjult nød til gode. Skattefradragsretten Vi gør opmærksom på, at fonden De Stille Stuer har godkendelse i henhold til ligningslovens 8A til at modtage gaver med den virkning, at giverne kan fratrække disse ved opgivelse af deres skattepligtige indkomst inden for de fastsatte grænser. Ønsker De at fradrage beløbet på Deres selvangivelse, skal kvitteringer for foretagne indbetalinger gemmes. For nærmere oplysning omkring fradragsreglerne, er De velkommen til at kontakte kontoret. Midlernes indsamling Det gamle navn på den fællesfond, Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer har oprettet og arbejder gennem er De Stille Stuer. Af medfølgende gaveliste fremgår det, at De Stille Stuer har modtaget en række gaver givet i livets forskellige situationer: ved fødselsdage, jubilæer, bryllupper og sølv- eller guldbryllupper. Ved dødsfald foretrækker mange at hædre afdødes minde eller udtrykke deres deltagelse med en gave til fonden i stedet for at sende blomster. Ofte har de pårørende eller afdøde selv udtrykt ønsket om dette. Når en giver f.eks. sender en gave i anledning af en begravelse, sender Samvirkende Menighedsplejers kontor følgende meddelelse til den afdødes efterladte: Fonden De Stille Stuer har i mindet om N.N. modtaget en gave fra P.P, hvilket vi herved med hjertelig tak meddeler for Fonden De Stille Stuer. underskrift Valby Tingsted 7, 2500 Valby, den... De efterladte har ofte givet udtryk for deres glæde over den smukke måde at mindes den afdøde på og udtalt, at det netop var i den afdødes ånd.

6 Gaveliste I mindet om afdøde Januar 2007 Lise Brinks minde: Kristian Terp-Hansen og Anne-Mette Rasmussen Henning Fonsmarks minde: C. K. Nielsen Else Fosdals minde: Frode Gam Anettes minde: Christian Mogensen Mogens Søndergaards minde: Lilian Hermansen Waldemar Møller Sørensens minde: Jytte Terp-Hansen Anne Marie Jessens minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Mine søstre Thora og Bertas minde: Dina Direktør Helmuth Nielsen minde: Pia Nellemose Knud Jacobsens minde: V.S. Anne-Marie Skot-Hansens minde: H. Henriques Hans Hansens minde: Muddi og Flemming Saunte Gerda Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Februar 2007 Børge Jørgensens minde: Kari og Jørgen Andersen Helge Bendix, Fiji Islands minde: Henrik Henriques Jette Ahnfeldt-Mollerups minde: Mette Lange og Peter Mogensen Aage Nørfelts minde: Torben Rechendorff Thøger Malmkjær Thomsen Birgit Rühl Povl Eiler Hansen Arne Kirkeby Knud Wilken-Jensen, Charlotte Wilken-Jensen, Margrethe og Claus Nørfelt, Vibeke og Martin Vala, Birgitte og Denis Holmark Peter Gøtzsche Ellen Bjern Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge - Bente Veileborg Aage Kristensen Ruth og Stig Bassing Ole Kinch Carl Erik, Lisbeth og Lars Bundesen Mette, Else og Esbern Warncke David Bøggild Frederiksberg Kommunelærerforening Erna og Robert Jensen E. Mårup Trygve la Cour Degnbol Aage Nørfelts minde: Aase Skotting Birgit og Peter Guldbrandsen, Hanne Brandt E. Printz Frederiksberg Skolevæsen Karen Marie Laybourn Elisabeth

7 og Søren Gross Niels, Ebbe, Malene og Mads, Karen Rahbek, Annette Grøn Johnsen Jette Ahnfelt-Mollerups minde: Agnete Maaløe, Ellen og Ole Varming Ejnar Dalgaard Henriksens minde: Bent Skov & Partnere Vagn Schrøders minde: Dorrit Riber Nielsen Marts 2007 Aage Nørfelts minde: Liss og Tage Kampmann Mie Christophersen Erik Pedersen Henning Winther Nielsen Anders Ebro Christensen Peter C. A. Grøn Johnsens minde: Birgitte Grøn og Annette Grøn Johnsen Ludvigs minde: Knud Hellborn Restauratør Frantz Stockhammers minde: Kay og Niels Risom, Garros, Frankrig Peter Ilsøes minde: Barbara og Henrik Henriques Hans Steffensens minde: Jørgen Andersen Anne Lise Brandts minde: Jytte Terp-Hansen Fætter Jens s minde: Ivar Berg-Sørensen Herr Kurt Jacobsens minde: Lis og Gunnar Kjær Ingers minde: Karen og Hans Rahbek April 2007 Ole Haugaard Madsens minde: Francesco Paolo Procida Tove Jonna Karlsen Conny & Ib Rossel Lone & Preben Pedersen Lise Holleufer Carsten Georg Vest Jytte Holm Mehr Ulla Holm Juul Lis-Hanne Jungemann Bodil Ottesen Kurt Poulsen Ulla Rasmussen og Kim Christiansen Eric Ebbeson B. Schødt og S. Frydelund Gerda Windelin Lis Høldrup Eva Jensen, Karin K., og Jenny Friis Kirsten Ipsen Aase Ipsen Connie Kiwa Rasmussen Kitte Thornberg W. H. Jensen Lone Bro Petesen Grethe Søbirk, Inger Dejgaard, Åse Koefoed, Kirsten Eriksen, Birthe Nielsen, Jette Lykke, Tove Bernt, Bertte Nielsen, Margit Valgreen John Flint Alette og Birthe Enwers Britta Harming Betty Møller Hansen Inger Pedersen John Flint Kirsten Madsen Alice Skovdal Lonnie og Vivi Claes Forell Henrik Henriques Elin Skot-Hansens minde: Pia Nellemose Barbara og Henrik Henriques Henny og Jens Risom med familie Kate Henriques Peter, Tina, Madeleine og Jens

8 Marianne Pasqyalino, Paler-mo Italien Margit og Henrik Ørsted Niels Risoms minde: Henrik Henriques Grethe Holm Hansens minde: P. Fønss-Jørgensen Johan Bentzons minde: Birgitte Hegtmann Esther Dinesens minde: Jill & N. J. Andersen Henning Rudfelds minde: Kirsten Rudfeld Kisser Westergaards minde: Anne-Marie og Peter Ward Maj 2007 Agnete Jönssons minde: Lis Rosvall Herr Jørgen Ipsens minde: Gunnar Kjær Ellen Johnsens minde: V. S. Finn Arved Olsens minde: Ebba og Ivar Berg Sørensen Juni 2007 Ole Haugaard Madsens minde: A/B SIF Jørgen Wichmann Ryefelts minde: Kirsten og Chr. Korsled Nielsen Minna Hansens minde: V.S Gjertrud Rosenkilde Larsens minde: Karen Marie Laybourn og Henrik Fibiger Nørfelt Sven Jessens minde: Barbara og Henrik Henriques Annis minde: Knud Hellborn Juli 2007 Odd Kristiansens minde: Agnete Levinsen Torben Kroghs minde: Barbara og Henrik Henriques Kirsten Bysøes minde: Kirsten Thomassen og Dorte Tandlæge Vibeke Dehlholms minde: Kåre og Gunvor, Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen, Grafiker, Kunsthistoriker Jørgen K. Rømer: Pia Nellemose og sønner Fru Gerda Lindhardt og P.G.s minde: Kara Münster Aage Nørfelts minde: I. M. Kristensen Mine søstre Thora og Bertas minde: Ellen Lundin

9 Marie og Johannes Moustgaards minde: Ulla og A. F. Wehner Hans Jensens minde: V. S. August 2007 Inga Kreisers minde: L. Kosloff Ilse Rosengreen Sven Jarbys minde: Birgit Solberg Odd Kristiansens minde: Birgit Solberg Iris Lundgaards minde: Niels Ausum Gyda Andersens minde: Kristian og Frode Gam September 2007 Elisabeth Aurings minde: Jytte Terp-Hansen Lars E. Foss minde: Henrik Henriques Inger Iversens minde: Lise s søskende Speciallæge Karen Graffs minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen samt børn Poul Erik Millings minde: Ivar Berg-Sørensen Isi Foighels minde: Mette Lange og Peter Mogensen Biskob Vincent Linds minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Orla Ilsøs minde: Jytte Terp-Hansen Ole Haugaard Madsens minde: Finn M. Jørgensen Oktober 2007 Fru Inger Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Inger Røjgaards minde: Jytte og Arne Raahauge, Birthe og Bent Sonne Lisbeth Calusens minde: Ebba og Ivar Berg-Sørensen Tage Jespersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Ole Jordans minde: Frode Gam Oles minde: Karen og Hans Rahbek November 2007 Ib Nitschkes minde: Aase, Kay, Kirsten, Christian, Merete, Peder, Steen og Charlotte Ole Just Schjødts minde: Agnete Levinsen

10 Hanne Ruth Steffens minde: Kirsten, Aase, Kai og Christian Svend Ingo Nielsens minde: Anne og Peer Mogensen Tove Zeltners minde: Barbara og Henrik Henriques December 2007 Håkon Filipsens minde: Grode Gam Hedvig (Bitten) Jacobys minde: Pia Nellemose Thomas Lindhardts minde: Barbara og Henrik Henriques Overlæge Otto Lunds minde: Henrik Henriques Holger Sørnsens minde: Lis og Poul Rosvall Faster Lydia Rasmussens minde: Lis og Gunnar, Lars og Barbara Carl Christian Sand Jespersens minde: Niels Ausum Lis Bjærres minde: V.S. Fødselsdage Marts 2007 Børge Harmings 90 års fødselsdag den 7. april 2007: Mads, Ole og Søren Maj 2007 Dame Anne Warburtons 80 års fødselsdag: Barbara og Henrik Henriques Oktober 2007 Guri Mazanti-Andersens fødselsdag: Birgit Solberg Anne Lise Levinsens fødselsdag: Birgit Solberg Almindelige gaver og i anledning af: Februar 2007: Bente, Niels og Vagn

11 Maj 2007: Prokurist Johs. Herfurth og Hustrus Fond Juli 2007: Tove Larsen, Anne og Carsten Heldam, Merete Arnstrøm, K. Haubroe August 2007: I anledning af Jexlev og Fomsgaards Sølvbryllup: V. S. I anledning af Gyda og Per Strøyers Guldbryllup d. 03 august 2007: V. S. September 2007: Ebba Berg Sørensen Departementschef Hugo Engmann og hustru Carla Engmanns Fond Oktober 2007: Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst Landsdommer P. Høy-Hansen November 2007: Ors. Ludvig Schwensen og hustru Henriette f. Binzers mindelegat Fondation Juchum, Schweiz Poul og Edel Palmdorf December 2007: Legat fra Krog-Meyer Fonden Anna Gyrithe Ravn Strobel

12 Hvordan anvendes midlerne? - en beretning fra Samvirkende Menighedsplejer...skrevet på baggrund af et nterview af Britta Westh med Ulrich Vogel Jul i øjenhøjde Kirkerummet i Tingbjerg Kirke er ikke som i den traditionelle danske kirke. Ganske vist er der højt til loftet, men på gulvet er alle lige. Menighed, sognepræst, organist og sangere befinder sig tæt sammen under de kirkelige handlinger, og helt i øjenhøjde. Ind under jul kommer den travleste tid i året for menighedsplejen: Jule-hjælpen skal bevilges, indkøbes, pakkes og deles ud. Fra 1. november kan der afhentes ansøgningsskemaer på kirkekontoret, og hvert år uddeles julehjælp til ca. 75 husstande. Den skal afleveres personligt til sognepræsten, og sognepræst Ulrich Vogel lægger vægt på den personlige samtale med alle ansøgerne. Julehjælpen skal gives ansigt til ansigt! siger han. Hjælpen hviler på tillid, vi stoler på, hvad folk oplyser til os om deres personlige og økonomiske forhold. Så før-juletiden er meget livlig i sognepræstens venteværelse. Folk kommer og går, der spises pebernødder og sludres. Her møder man hinanden, og træffetiden slår slet ikke til. For selv om mange samtaler er af kort varighed, så er der jævnligt mennesker, der har behov for en mere dybtgående og langvarig samtale. Mennesker, som har så mange problemer, at julen kun er et af dem. Ansigt til ansigt En ansøgning om julehjælp kan ikke diskret lægges i kirkens postkasse. Tingbjerg Kirke modtager hvert år et beløb fra Samvirkende Menighedsplejer til julehjælp. Pengene kommer fra Fonden De Stille Stuer.

13 Frygter og hader julen Det er ikke for meget sagt, at mange herude frygter og hader julen. Mangel på penge og menneskeligt overskud gør, at almindelig julehygge bliver et problem, og endnu værre er det, hvis der skal inviteres gæster. Børnene glæder sig til at få en gave, og selv den største misbruger ved, at i julen forventes noget særligt! Så selv om de julepakker, vi uddeler, er nok så beskedne, så er de en hel nødvendig del af mange menneskers mulighed for at mærke, at det er jul. Ingen skal takke os på deres knæ for den julehjælp, de modtager. Den skal blot være en hjælp til at skabe et overskud hos mennesker i juledagene! også gerne pengebeløb, ligesom flere private kan afse midler til menighedsplejens arbejde for mindre heldige medborgere. Sammen med et pænt beløb fra Samvirkende Menighedsplejer giver det en sum på kr. til uddeling. Noget til alle Julehjælpen består hovedsagelig af pakker med flæskesteg, rødkål, ris, kirsebærsovs, juleknas og andet, der hører til en dansk juleaften. Menighedsplejens frivillige pakker ind efter et sindrigt system, der omfatter en basispakke til enlige og pakker i forskellig størrelser til børnefamilier. Nogle dage før jul uddeles julehjælpen. Ca. en tredjedel af ansøgerne, mest familier, får også et pengebeløb, som deles ud særskilt. Det Mange hjælpes ad Mange gode kræfter arbejder sammen med menighedsplejen for at samle penge ind til julehjælp i Tingbjerg. Menighedsplejens frivillige arbejder året rundt med at fremstille håndarbejde og juledekorationer, der sælges Sognepræst Ulrich Vogel sker for ikke at skabe misundelse hos andre. Julepakkerne uddeles af præsten og organisten på et forud fastsat tidspunkt. Det sker, at en ansøger har drukket for meget og ikke møder op til uddelingen. Så gives pakken til en anden. Men hvis den sammen med indsamlede ting og sager ved auktioner og på basarer. De lokale pengeinstitutter og virksomheder giver slukørede ansøger så melder sig senere, kan der måske alligevel blive en gave til ham eller hende.

14 Resultatopgørelse for perioden Indtægter Gaver ved dødsfald Gaver ved fødselsdage Øvrige gaver Diverse indtægter Modtaget fra andre fonde og legater Renter af obligationer Udbytte af investeringsforeningsandele Renter af likvider m.v Indtægter i alt Udgifter Administrations- og revisionshonorar Forvaltningsafgift og gebyrer Porto Annoncer og reklame Tryk af årsberetning Diverse (herunder øvrige tryksager) Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat 0 Årets nettoresultat Årets nettoresultat fordeles således: Hensat til konsolidering af kapitalen Fundatsmæssig overførsel, Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Fundatsmæssig overførsel, Samvirkende Menighedsplejer Overført til disponibel kapital

15 Aktiver Bundne aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider 133 Mellemregning med disponible aktiver Disponible aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider Øvrige tilgodehavender 0 Mellemregning med bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Bunden kapital Saldo pr Overført af årets resultat 0 Hensat til konsolidering af kapitalen Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk og salg af værdipapirer Disponibel kapital Saldo pr Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk af obligationer Korfristet gæld Samvirkende Menighedsplejer, fordelt resultat Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond, fordelt resultat Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver ialt

16 Fonden De Stille Stuer Fællesfond for Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer Adresse: Valby Tingsted Valby Telefon Telefax Giro (reg.nr. 9541) e-post:

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: 35 83 68 86. Fax: 35 83 88 02 mail@foraelderfonden.dk

Læs mere

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014 Beretning og regnskab 2013 116 år 1898-2014 Børnenes kontor 1 Indhold: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Forord Alle gaver, store som små...

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Nr. 1 - marts 2014. 3F København

Nr. 1 - marts 2014. 3F København Nr. 1 - marts 2014 3F København I dette nummer: Social dumping er noget svineri s. 4-5 Tjek dine feriepenge s. 7 Sushi-solidaritet i gadebilledet s. 14-15 Husk 1. maj i fagforeningen s. 23 INFO FRA 3F

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke.

Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke. Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke. Jeg skriver dette i slutningen af 2008 efter min erindring og efter bedste hukommelse med støtte fra visse protokoller og regnskaber. Det er altså min

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere