Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Udgivet juli 2008

2 Beretning for 2007 Juni 2008 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København kransekort på foranledning af grosserer August Busck, der var medstifter af Kjøbenhavns Understøttelsesforening. Hans tanke med kransekortene var, at man, samtidig med at man sendte en krans til en afdøds båre, købte et kransekort for at mindes de trængende i samfundet. De penge, der kom ind ved salget, skulle anvendes i velgørende øjemed. Gennem en årrække skænkede han en del af kransekortindtægten til Kjøbenhavns Understøttelsesforening, og i 1914, et par år før sin død i 1916, overdrog han sin kransekort-idé til foreningen. I nogle år videreførtes kransekortsystemet, men man erfarede, at der var en del mangler ved det, og i 1924 overvejede man at ændre det hidtidige system for at forøge udbyttet af kransekort-idéen. I maj 1925 henvendte cand. polit. E. Dehn sig til sekretæren i Samvirkende Menighedsplejer med et forslag om dannelsen af en Kransefond, hvortil man, i stedet for at købe en krans, kunne sende et beløb til anvendelse i et eller andet socialt eller velgørende formål. Sekretæren, dr. theol. Alfred Th. Jørgensen, viste interesse for tanken. Men da Kjøbenhavns Understøttelsesforening igennem en længere årrække havde haft ordningen med kransekort, henviste han hr. Dehn til denne, og samtidig underrettede han selv kontorchef J. C. Mogensen, der ledede foreningens hovedkontor, om henvisningen. Hr. Dehns følgende henvendelse til foreningen førte til orienterende drøftelser mellem kontorchef Mogensen og Alfred Th. Jørgensen om muligheden for et samarbejde mellem Understøttelsesforeningen og Samvirkende Menighedsplejer med det formål at give kransekort-idéen en mere hensigtsmæssig udformning på et bredere grundlag. Den 22. februar 1926 modtog Samvir-

3 kende Menighedsplejer en skrivelse fra Kjøbenhavns Understøttelsesforening, hvori foreningen meddelte, at den var villig til at indtræde i et samarbejde og fællesskab med Samvirkende Menighedsplejer om en bedre udførelse og udnyttelse af kransekortene og den idé, der lå til grund for deres oprindelse. Grundlaget herfor skulle være, at samtlige indtægter og udgifter ved den fremtidige ordning fordeltes med halvdelen på hver af de to institutioner. Samvirkende Menighedsplejer modtog med tak foreningens tilbud, og J.C. Mogensen og Alfred Th. Jørgensen fik til opgave at undersøge sagen nærmere og komme med et forslag til dens ordning. I de følgende to år arbejdede man i udvalget og i institutionernes bestyrelser på sagens ordning, og i 1928 vedtog begge bestyrelser at oprette en fællesfond under de to institutioner med navnet De Stille Stuer. Den skulle ledes af en fælleskomité bestående af to repræsentanter fra hver institution og med hver sit selvstændige regnskab. Det var ikke nogen ny forening, der blev stiftet, men Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer indgik samarbejde ved oprettelsen af De Stille Stuer i erkendelse af, at der måtte fremskaffes særlige midler til lindring af nøden i de stille stuer. På grund af vanskeligheder med et påtænkt radioforedrag i forbindelse med sagens offentlige fremlæggelse, fandt stiftelsen først sted under et møde mellem fælleskomitéen og repræsentanter for pressen den 15. februar Forklaringen bag navnet De Stille Stuer : Der er tavse Stuer, hvor Julens glade Stemmer kun er et Minde, tavse Stuer, hvor der ligger en stille Syg i Sengen, eller hvor der sidder en krumbøjet Gammel i Stuen, tavse Stuer, hvor der maaske end ikke er Raad til at høre Ildens Knitren, tavse Stuer, hvor den eneste Lyd er den Syges Hosten eller den Gamles suk (fra indsamlingsappel fra julen 1926). Fondens formål - at skaffe midler til hjælp for mennesker i skjult nød - er den dag i dag aktuel. Der er stadig mennesker, der lever uden midler til de daglige fornødenheder, og det er

4 her, at fonden De Stille Stuer søger at hjælpe. Man foretager altid en konkret og/eller personlig vurdering af ansøgeren, således at hjælpen kommer i de rette hænder. hvem der har givet et bidrag. Hvis man ønsker, at gaven kun skal fremgå af den årlige beretning, kan man blot undlade at påføre oplysningerne i punkt 2. Hvordan giver man et bidrag til Fonden De Stille Stuer? Man indbetaler et beløb pr. giro (reg. nr. 9541) ved benyttelse af særligt girokort eller check og oplyser i den forbindelse: I hvilken anledning, i mindet om, fødselsdag eller jubilæum mv., man ønsker at give en gave Navn og adresse på dem, man ønsker at få sendt en tilkendegivelse til Afsenderens navn og adresse (flere navne kan evt. anføres). Da Fonden har udgifter til udsendelse af hilsen og årsberetning, beder vi venligst om, at der ikke indbetales for små beløb. Indbetales via homebanking ændres kort art til <01>, og oplysningerne indtastes. Herefter modtages oplysningerne elektronisk via BG Bank. Ud fra de ovennævnte oplysninger vil der blive sendt en hilsen til den anførte modtager med oplysning om, Hvordan gør man opmærksom på ønsket ved begravelser og bisættelser. Vi anbefaler, at ønsket kommer til udtryk i dødsannoncen f.eks. med ordene: I stedet for blomster bedes man betænke Fonden De Stille Stuer giro (reg. nr. 9541) Hvordan foregår uddelingen? Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer har hver indvalgt to repræsentanter i fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af skoleinspektør Bent Rønnenfelt (sekretær), fuldmægtig Arne Pilehave, sognepræst Gunnar Bach Pedersen og generalsekretær Kirsten R. Laursen (formand). De Stille Stuers kontor er beliggende Valby Tingsted 7, 2500 Valby - åbent man. til tors. 9-16, samt fredag Telefon De indsamlede midler fordeles ligeligt mellem de to organisationer, der

5 hver for sig har en række (frivillige) medarbejdere, der har kontakt med de nødlidende og kender deres forhold. Gennem disse medarbejdere kommer fondens midler skjult nød til gode. Skattefradragsretten Vi gør opmærksom på, at fonden De Stille Stuer har godkendelse i henhold til ligningslovens 8A til at modtage gaver med den virkning, at giverne kan fratrække disse ved opgivelse af deres skattepligtige indkomst inden for de fastsatte grænser. Ønsker De at fradrage beløbet på Deres selvangivelse, skal kvitteringer for foretagne indbetalinger gemmes. For nærmere oplysning omkring fradragsreglerne, er De velkommen til at kontakte kontoret. Midlernes indsamling Det gamle navn på den fællesfond, Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer har oprettet og arbejder gennem er De Stille Stuer. Af medfølgende gaveliste fremgår det, at De Stille Stuer har modtaget en række gaver givet i livets forskellige situationer: ved fødselsdage, jubilæer, bryllupper og sølv- eller guldbryllupper. Ved dødsfald foretrækker mange at hædre afdødes minde eller udtrykke deres deltagelse med en gave til fonden i stedet for at sende blomster. Ofte har de pårørende eller afdøde selv udtrykt ønsket om dette. Når en giver f.eks. sender en gave i anledning af en begravelse, sender Samvirkende Menighedsplejers kontor følgende meddelelse til den afdødes efterladte: Fonden De Stille Stuer har i mindet om N.N. modtaget en gave fra P.P, hvilket vi herved med hjertelig tak meddeler for Fonden De Stille Stuer. underskrift Valby Tingsted 7, 2500 Valby, den... De efterladte har ofte givet udtryk for deres glæde over den smukke måde at mindes den afdøde på og udtalt, at det netop var i den afdødes ånd.

6 Gaveliste I mindet om afdøde Januar 2007 Lise Brinks minde: Kristian Terp-Hansen og Anne-Mette Rasmussen Henning Fonsmarks minde: C. K. Nielsen Else Fosdals minde: Frode Gam Anettes minde: Christian Mogensen Mogens Søndergaards minde: Lilian Hermansen Waldemar Møller Sørensens minde: Jytte Terp-Hansen Anne Marie Jessens minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Mine søstre Thora og Bertas minde: Dina Direktør Helmuth Nielsen minde: Pia Nellemose Knud Jacobsens minde: V.S. Anne-Marie Skot-Hansens minde: H. Henriques Hans Hansens minde: Muddi og Flemming Saunte Gerda Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Februar 2007 Børge Jørgensens minde: Kari og Jørgen Andersen Helge Bendix, Fiji Islands minde: Henrik Henriques Jette Ahnfeldt-Mollerups minde: Mette Lange og Peter Mogensen Aage Nørfelts minde: Torben Rechendorff Thøger Malmkjær Thomsen Birgit Rühl Povl Eiler Hansen Arne Kirkeby Knud Wilken-Jensen, Charlotte Wilken-Jensen, Margrethe og Claus Nørfelt, Vibeke og Martin Vala, Birgitte og Denis Holmark Peter Gøtzsche Ellen Bjern Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge - Bente Veileborg Aage Kristensen Ruth og Stig Bassing Ole Kinch Carl Erik, Lisbeth og Lars Bundesen Mette, Else og Esbern Warncke David Bøggild Frederiksberg Kommunelærerforening Erna og Robert Jensen E. Mårup Trygve la Cour Degnbol Aage Nørfelts minde: Aase Skotting Birgit og Peter Guldbrandsen, Hanne Brandt E. Printz Frederiksberg Skolevæsen Karen Marie Laybourn Elisabeth

7 og Søren Gross Niels, Ebbe, Malene og Mads, Karen Rahbek, Annette Grøn Johnsen Jette Ahnfelt-Mollerups minde: Agnete Maaløe, Ellen og Ole Varming Ejnar Dalgaard Henriksens minde: Bent Skov & Partnere Vagn Schrøders minde: Dorrit Riber Nielsen Marts 2007 Aage Nørfelts minde: Liss og Tage Kampmann Mie Christophersen Erik Pedersen Henning Winther Nielsen Anders Ebro Christensen Peter C. A. Grøn Johnsens minde: Birgitte Grøn og Annette Grøn Johnsen Ludvigs minde: Knud Hellborn Restauratør Frantz Stockhammers minde: Kay og Niels Risom, Garros, Frankrig Peter Ilsøes minde: Barbara og Henrik Henriques Hans Steffensens minde: Jørgen Andersen Anne Lise Brandts minde: Jytte Terp-Hansen Fætter Jens s minde: Ivar Berg-Sørensen Herr Kurt Jacobsens minde: Lis og Gunnar Kjær Ingers minde: Karen og Hans Rahbek April 2007 Ole Haugaard Madsens minde: Francesco Paolo Procida Tove Jonna Karlsen Conny & Ib Rossel Lone & Preben Pedersen Lise Holleufer Carsten Georg Vest Jytte Holm Mehr Ulla Holm Juul Lis-Hanne Jungemann Bodil Ottesen Kurt Poulsen Ulla Rasmussen og Kim Christiansen Eric Ebbeson B. Schødt og S. Frydelund Gerda Windelin Lis Høldrup Eva Jensen, Karin K., og Jenny Friis Kirsten Ipsen Aase Ipsen Connie Kiwa Rasmussen Kitte Thornberg W. H. Jensen Lone Bro Petesen Grethe Søbirk, Inger Dejgaard, Åse Koefoed, Kirsten Eriksen, Birthe Nielsen, Jette Lykke, Tove Bernt, Bertte Nielsen, Margit Valgreen John Flint Alette og Birthe Enwers Britta Harming Betty Møller Hansen Inger Pedersen John Flint Kirsten Madsen Alice Skovdal Lonnie og Vivi Claes Forell Henrik Henriques Elin Skot-Hansens minde: Pia Nellemose Barbara og Henrik Henriques Henny og Jens Risom med familie Kate Henriques Peter, Tina, Madeleine og Jens

8 Marianne Pasqyalino, Paler-mo Italien Margit og Henrik Ørsted Niels Risoms minde: Henrik Henriques Grethe Holm Hansens minde: P. Fønss-Jørgensen Johan Bentzons minde: Birgitte Hegtmann Esther Dinesens minde: Jill & N. J. Andersen Henning Rudfelds minde: Kirsten Rudfeld Kisser Westergaards minde: Anne-Marie og Peter Ward Maj 2007 Agnete Jönssons minde: Lis Rosvall Herr Jørgen Ipsens minde: Gunnar Kjær Ellen Johnsens minde: V. S. Finn Arved Olsens minde: Ebba og Ivar Berg Sørensen Juni 2007 Ole Haugaard Madsens minde: A/B SIF Jørgen Wichmann Ryefelts minde: Kirsten og Chr. Korsled Nielsen Minna Hansens minde: V.S Gjertrud Rosenkilde Larsens minde: Karen Marie Laybourn og Henrik Fibiger Nørfelt Sven Jessens minde: Barbara og Henrik Henriques Annis minde: Knud Hellborn Juli 2007 Odd Kristiansens minde: Agnete Levinsen Torben Kroghs minde: Barbara og Henrik Henriques Kirsten Bysøes minde: Kirsten Thomassen og Dorte Tandlæge Vibeke Dehlholms minde: Kåre og Gunvor, Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen, Grafiker, Kunsthistoriker Jørgen K. Rømer: Pia Nellemose og sønner Fru Gerda Lindhardt og P.G.s minde: Kara Münster Aage Nørfelts minde: I. M. Kristensen Mine søstre Thora og Bertas minde: Ellen Lundin

9 Marie og Johannes Moustgaards minde: Ulla og A. F. Wehner Hans Jensens minde: V. S. August 2007 Inga Kreisers minde: L. Kosloff Ilse Rosengreen Sven Jarbys minde: Birgit Solberg Odd Kristiansens minde: Birgit Solberg Iris Lundgaards minde: Niels Ausum Gyda Andersens minde: Kristian og Frode Gam September 2007 Elisabeth Aurings minde: Jytte Terp-Hansen Lars E. Foss minde: Henrik Henriques Inger Iversens minde: Lise s søskende Speciallæge Karen Graffs minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen samt børn Poul Erik Millings minde: Ivar Berg-Sørensen Isi Foighels minde: Mette Lange og Peter Mogensen Biskob Vincent Linds minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Orla Ilsøs minde: Jytte Terp-Hansen Ole Haugaard Madsens minde: Finn M. Jørgensen Oktober 2007 Fru Inger Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Inger Røjgaards minde: Jytte og Arne Raahauge, Birthe og Bent Sonne Lisbeth Calusens minde: Ebba og Ivar Berg-Sørensen Tage Jespersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Ole Jordans minde: Frode Gam Oles minde: Karen og Hans Rahbek November 2007 Ib Nitschkes minde: Aase, Kay, Kirsten, Christian, Merete, Peder, Steen og Charlotte Ole Just Schjødts minde: Agnete Levinsen

10 Hanne Ruth Steffens minde: Kirsten, Aase, Kai og Christian Svend Ingo Nielsens minde: Anne og Peer Mogensen Tove Zeltners minde: Barbara og Henrik Henriques December 2007 Håkon Filipsens minde: Grode Gam Hedvig (Bitten) Jacobys minde: Pia Nellemose Thomas Lindhardts minde: Barbara og Henrik Henriques Overlæge Otto Lunds minde: Henrik Henriques Holger Sørnsens minde: Lis og Poul Rosvall Faster Lydia Rasmussens minde: Lis og Gunnar, Lars og Barbara Carl Christian Sand Jespersens minde: Niels Ausum Lis Bjærres minde: V.S. Fødselsdage Marts 2007 Børge Harmings 90 års fødselsdag den 7. april 2007: Mads, Ole og Søren Maj 2007 Dame Anne Warburtons 80 års fødselsdag: Barbara og Henrik Henriques Oktober 2007 Guri Mazanti-Andersens fødselsdag: Birgit Solberg Anne Lise Levinsens fødselsdag: Birgit Solberg Almindelige gaver og i anledning af: Februar 2007: Bente, Niels og Vagn

11 Maj 2007: Prokurist Johs. Herfurth og Hustrus Fond Juli 2007: Tove Larsen, Anne og Carsten Heldam, Merete Arnstrøm, K. Haubroe August 2007: I anledning af Jexlev og Fomsgaards Sølvbryllup: V. S. I anledning af Gyda og Per Strøyers Guldbryllup d. 03 august 2007: V. S. September 2007: Ebba Berg Sørensen Departementschef Hugo Engmann og hustru Carla Engmanns Fond Oktober 2007: Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst Landsdommer P. Høy-Hansen November 2007: Ors. Ludvig Schwensen og hustru Henriette f. Binzers mindelegat Fondation Juchum, Schweiz Poul og Edel Palmdorf December 2007: Legat fra Krog-Meyer Fonden Anna Gyrithe Ravn Strobel

12 Hvordan anvendes midlerne? - en beretning fra Samvirkende Menighedsplejer...skrevet på baggrund af et nterview af Britta Westh med Ulrich Vogel Jul i øjenhøjde Kirkerummet i Tingbjerg Kirke er ikke som i den traditionelle danske kirke. Ganske vist er der højt til loftet, men på gulvet er alle lige. Menighed, sognepræst, organist og sangere befinder sig tæt sammen under de kirkelige handlinger, og helt i øjenhøjde. Ind under jul kommer den travleste tid i året for menighedsplejen: Jule-hjælpen skal bevilges, indkøbes, pakkes og deles ud. Fra 1. november kan der afhentes ansøgningsskemaer på kirkekontoret, og hvert år uddeles julehjælp til ca. 75 husstande. Den skal afleveres personligt til sognepræsten, og sognepræst Ulrich Vogel lægger vægt på den personlige samtale med alle ansøgerne. Julehjælpen skal gives ansigt til ansigt! siger han. Hjælpen hviler på tillid, vi stoler på, hvad folk oplyser til os om deres personlige og økonomiske forhold. Så før-juletiden er meget livlig i sognepræstens venteværelse. Folk kommer og går, der spises pebernødder og sludres. Her møder man hinanden, og træffetiden slår slet ikke til. For selv om mange samtaler er af kort varighed, så er der jævnligt mennesker, der har behov for en mere dybtgående og langvarig samtale. Mennesker, som har så mange problemer, at julen kun er et af dem. Ansigt til ansigt En ansøgning om julehjælp kan ikke diskret lægges i kirkens postkasse. Tingbjerg Kirke modtager hvert år et beløb fra Samvirkende Menighedsplejer til julehjælp. Pengene kommer fra Fonden De Stille Stuer.

13 Frygter og hader julen Det er ikke for meget sagt, at mange herude frygter og hader julen. Mangel på penge og menneskeligt overskud gør, at almindelig julehygge bliver et problem, og endnu værre er det, hvis der skal inviteres gæster. Børnene glæder sig til at få en gave, og selv den største misbruger ved, at i julen forventes noget særligt! Så selv om de julepakker, vi uddeler, er nok så beskedne, så er de en hel nødvendig del af mange menneskers mulighed for at mærke, at det er jul. Ingen skal takke os på deres knæ for den julehjælp, de modtager. Den skal blot være en hjælp til at skabe et overskud hos mennesker i juledagene! også gerne pengebeløb, ligesom flere private kan afse midler til menighedsplejens arbejde for mindre heldige medborgere. Sammen med et pænt beløb fra Samvirkende Menighedsplejer giver det en sum på kr. til uddeling. Noget til alle Julehjælpen består hovedsagelig af pakker med flæskesteg, rødkål, ris, kirsebærsovs, juleknas og andet, der hører til en dansk juleaften. Menighedsplejens frivillige pakker ind efter et sindrigt system, der omfatter en basispakke til enlige og pakker i forskellig størrelser til børnefamilier. Nogle dage før jul uddeles julehjælpen. Ca. en tredjedel af ansøgerne, mest familier, får også et pengebeløb, som deles ud særskilt. Det Mange hjælpes ad Mange gode kræfter arbejder sammen med menighedsplejen for at samle penge ind til julehjælp i Tingbjerg. Menighedsplejens frivillige arbejder året rundt med at fremstille håndarbejde og juledekorationer, der sælges Sognepræst Ulrich Vogel sker for ikke at skabe misundelse hos andre. Julepakkerne uddeles af præsten og organisten på et forud fastsat tidspunkt. Det sker, at en ansøger har drukket for meget og ikke møder op til uddelingen. Så gives pakken til en anden. Men hvis den sammen med indsamlede ting og sager ved auktioner og på basarer. De lokale pengeinstitutter og virksomheder giver slukørede ansøger så melder sig senere, kan der måske alligevel blive en gave til ham eller hende.

14 Resultatopgørelse for perioden Indtægter Gaver ved dødsfald Gaver ved fødselsdage Øvrige gaver Diverse indtægter Modtaget fra andre fonde og legater Renter af obligationer Udbytte af investeringsforeningsandele Renter af likvider m.v Indtægter i alt Udgifter Administrations- og revisionshonorar Forvaltningsafgift og gebyrer Porto Annoncer og reklame Tryk af årsberetning Diverse (herunder øvrige tryksager) Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat 0 Årets nettoresultat Årets nettoresultat fordeles således: Hensat til konsolidering af kapitalen Fundatsmæssig overførsel, Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Fundatsmæssig overførsel, Samvirkende Menighedsplejer Overført til disponibel kapital

15 Aktiver Bundne aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider 133 Mellemregning med disponible aktiver Disponible aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider Øvrige tilgodehavender 0 Mellemregning med bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Bunden kapital Saldo pr Overført af årets resultat 0 Hensat til konsolidering af kapitalen Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk og salg af værdipapirer Disponibel kapital Saldo pr Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk af obligationer Korfristet gæld Samvirkende Menighedsplejer, fordelt resultat Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond, fordelt resultat Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver ialt

16 Fonden De Stille Stuer Fællesfond for Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer Adresse: Valby Tingsted Valby Telefon Telefax Giro (reg.nr. 9541) e-post:

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere