Energi & Forsyning. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. September 2014"

Transkript

1 Energi & Forsyning September 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov I denne udgave af Energi & Forsyning redegør vi for de grundlæggende elementer i høringsudkast til lovforslaget om Danmarks Grønne Investeringsfond, som vil få til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil under nærmere betingelser også kunne medfinansiere projekter iværksat af forsyningsselskaber. I nyhedsbrevet gives der også en kort redegørelse for status på den bebudede effektivisering af affaldsforbrændingssektoren. Endelig har vi medtaget en artikel, som overordnet belyser nogle temaer i den nye offentlighedslov af relevans for offentligt ejede forsyningsselskaber. Status på evaluering af vandsektorloven Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet 7 8 Transportministeriet har i juli måned sendt udkast til ny vejlov i høring. Vi har derfor valgt at medtage en artikel, som bl.a. berører en række af de konsekvenser vedtagelsen af den nye vejlov vil få for ledningsejere. Med venlig hilsen Jacob Christiansen Partner Status på effektiviseringen af affaldsforbrændingssektoren Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber I nyhedsbrevet gives en kort beskrivelse af status vedrørende en eventuel revidering af vandsektorloven med baggrund i den evaluering af vandsektorloven, som også LETT har deltaget i. Dir. tlf.: Mobil: På baggrund af nyeste praksis fra SKAT har vi medtaget en artikel som kort redegør for SKATs fremgangsmåde ved værdiansættelsen af virksomheder underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. 3

3 Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov Erhvervs- og Vækstministeriet har den 1. september 2014 sendt udkast til lovforslag om Danmarks Grønne Investeringsfond i høring. Lovforslaget er en konsekvens af indgåelsen af Aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2014 med ikrafttrædelse den 1. december Investeringer til fremme af grøn omstilling Fonden vil få til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, og fonden oprettes som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Begrebet grøn omstilling defineres ikke i lovforslaget, men kan eksempelvis vedrøre: Energibesparelser. Energibesparelserne kan f.eks. være i produktionsapparat i form af lavere forbrug af el, gas, brændsel, vand eller lignende eller i bygningsmasse, f.eks. belysning, opvarmning, nedkøling og ventilation. Vedvarende energianlæg. Investeringer i vedvarende energianlæg kan f.eks. være i vindmøller, solceller, termiske anlæg eller bølgeanlæg med henblik på en reduceret belastning af natur og miljø pr. produceret enhed. Større ressourceeffektivitet. Investeringer i større ressourceeffektivitet kan f.eks. være i effektiv brug af materialer og råstoffer i produktionen, substitution af kemikalier der hindrer genanvendelse, samt øget genanvendelse og bedre affaldshåndtering. Derudover foreslås det, at fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet om formidling og identifikation af relevante projekter. Vilkår for udlån Ifølge lovforslaget kan fonden mod betaling, som modsvarer risikoen i det konkrete investeringsprojekt, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Finansieringen ydes på vilkår afhængig af projektets karakter og risiko. Fonden vil som udgangspunkt kunne yde lån på op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje. Det foreslås, at fonden kan yde enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. med en løbetid på op til 30 år. Fonden vil få en samlet udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. Det er en grundlæggende forudsætning bag lovforslaget, at finansieringen ikke må gå til dækning af omkostningerne ved et projekt, der allerede er igangsat eller som virksomheden under alle omstændigheder ville have iværksat. Ligeledes må finansieringen ikke kompensere for en normal forretningsmæssig risiko, ligesom der ikke gives finansiering til afholdelse af tilbagevendende udgifter, som er et naturligt led i virksomhedens normale drift og udvikling. Finansieringen skal altså ydes til projekter, som ikke ville være blevet igangsat uden finansieringen, eller som vil blive fremrykket væsentligt som følge af finansieringen. Målgruppe Det foreslås, at fonden kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt til offentlige selskaber og institutioner mv., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes henholdsvis kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Martin Son Madsen fuldmægtig Dir. tlf.: Mobil: Baggrund Transportministeriet har i juli måned sendt et udkast til ny lov om offentlige veje mv. i høring. Udkastet er udarbejdet som et led i modernisering af lovgivningen inden for vejområdet. En vedtagelse af høringsudkastet i dets nuværende form vil på en række områder forværre retsstillingen for ledningsejere. Lovforslaget vedrører offentlige veje, som er veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter lov om offentlige veje (vejloven). Baggrunden for fremsættelsen af høringsudkastet er, at den gældende vejlov på visse områder ikke længere anses for tidssvarende. Herudover er det også hensigten at reducere antallet af love på vejområdet fra de nuværende fire love til to hovedlove vejloven og privatvejsloven. Dette tænkes gennemført ved at indarbejde relevante bestemmelser fra vejbidragsloven og renholdelsesloven i vejloven og samtidig ophæve disse to love. Der har tidligere i 2012 været fremsat flere høringsforslag til ny vejlov. De nu fremsatte høringsforslag er ændret på en række områder i forhold til disse tidligere høringsudkast, blandt andet i relation til gæsteprincippet. I det følgende vil alene visse dele af høringsudkastet blive gennemgået særligt bestemmelserne med relevans for ledningsarbejder og gæsteprincippet. Indsættelse af formålsbestemmelse i vejloven Den nuværende lov om offentlige veje indeholder ikke formålsbestemmelser eller lignende, og loven beskriver heller ikke, hvilke offentlige hensyn kommunerne skal varetage ved lovens administration. Som noget nyt introduceres en formålsbestemmelse ( 1), og der indsættes også en bestemmelse om, hvilke hensyn vejmyndighederne skal varetage ved lovens administration ( 4). 4 foreslås at få følgende ordlyd: Ved lovens administration skal vejmyndighederne først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn (min fremhævning). Vejmyndighederne skal også være opmærksomme på miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige og samfundsøkonomiske forhold samt hensynet til vejens naboer. Vejmyndigheden skal således først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn. Gæsteprincippet Gæsteprincippet er et grundlæggende princip, hvorefter en ledningsejer, der vederlagsfrit har fået lov til at have ledninger mv. liggende på et areal, skal afholde udgifterne til flytning af ledningen, hvis grundejeren kræver det. Princippet bygger på en betragtning om, at når en ledning med grundejerens tilladelse er anbragt i et areal uden, at der er sket betaling herfor, skal ledningen betragtes som gæst i arealet. Når grundejeren kræver det, må gæsten flytte sig, uden at dette er forbundet med omkostninger for grundejeren. Gæsteprincippet har hidtil for så vidt angår offentlige veje været lovfæstet i 106, som i det fremsatte høringsudkast foreslås erstattet af 86. I forhold til den nuværende 106, er der sket en præcisering for så vidt angår gæsteprincippets anvendelse. I den foreslåede 86, stk. 1 præciseres det, at gæsteprincippet finder anvendelse ved arbejder, som vejmyndigheden udfører inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. Bestemmelsens foreslåede ordlyd er således: Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage (min fremhævning), betales af ledningsejeren. 4

4 Høringsudkast til ny vejlov Status på evaluering af vandsektorloven Idet det nu i lovudkastet foreslås præciseret, hvilke formål vejmyndigheden kan varetage, er det således vigtigt at være opmærksom på denne afgrænsning ved en fortolkning af, om gæsteprincippet finder anvendelse i en konkret sag. Som nævnt indledningsvist blev der i 2012 også fremsat høringsudkast til en ny vejlov. Disse indeholdt blandt andet en bestemmelse om, at ledningsejerens betalingsforpligtelse tillige omfattede fordyrelse af vejmyndighedens arbejde, som alene eller i det væsentligste skyldes, at arbejdet ændres for at undgå flytning af ledninger, forudsat at fordyrelsen af arbejdet er mindre økonomisk belastende end flytningen af ledninger. Bestemmelsen var bredt formuleret, og ville kunne have givet anledning til en række afgrænsningsproblemer, og den foreslåede bestemmelse er udgået af det netop fremsatte høringsudkast. Lovforslagets 86, stk. 3 bestemmer, at hvis der i forbindelse med et statsvejsanlæg skal foretages arbejder på en kommunalt eller fælleskommunalt ejet ledning placeret i en kommunevej, afholder staten udgifterne til dette ledningsarbejde. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at der er tale om en videreførelse af den nuværende vejlovs 20. Det fremgår også af bemærkningerne, at bestemmelsen ikke omfatter ledninger ejet af privatretlige selskaber. Lovforslaget indeholder imidlertid ikke nogen definition af privatretlige selskaber, hvilket vil være passende at få defineret i et eventuelt endeligt lovforslag. Planlægning og orientering om vejarbejder Høringsudkastets 87, som er en ny bestemmelse i vejloven, medfører, at det udtrykkeligt lovfæstes, at vejmyndigheden skal vise hensyn til ledningsejerne i forbindelse med arbejder, og vejmyndigheden skal så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på, at arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for både vejmyndigheden og ledningsejeren. mellem vejmyndigheden og ledningsejeren, kan vejmyndigheden - efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte arbejde påbegyndes - gennemføre arbejdet og kræve nærmere bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren. Ifølge forarbejderne er hensigten med bestemmelsen at sikre, at vejmyndighedens arbejder kan gennemføres inden for de fastlagte tidsrammer. Det fremgår dog af bemærkningerne til bestemmelsen, at den skal administreres med respekt for pligten for vejmyndigheden til at vise hensyn til ledningsejerne og forhandle med henblik på at finde frem til brugbare løsninger, der i videst muligt omfang respekterer de forskellige forsyningsbehov. Herudover foreslås der også indsat en bestemmelse om, at Vejdirektoratet i særlige tilfælde kan udføre de påbudte ledningsarbejder for ledningsejerens regning og opkræve et administrationstillæg herfor. Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår det dog, at bestemmelsen alene tænkes anvendt undtagelsesvist, og hvor ledningsejeren ikke udfører de krævede ledningsarbejder og dermed forsinker vejmyndighedens arbejde. Bemærkninger til bestemmelsen beskriver dog ikke nærmere, hvad der skal forstås ved særlige tilfælde. Mulighed for fastsættelse af gebyrer Det fremgår af det fremsatte forslag, at transportministeren gives en bemyndigelse til at fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af kommunernes omkostninger ved behandling af ansøgninger i henhold til loven. Dette kan for eksempel være gebyrer til graveansøgning. Hans Jørgensen Dir. tlf.: Mobil: Med baggrund i forligskredsens oprindelige aftale om etablering af vandsektorloven har Deloitte (med bistand fra LETT, Krüger og DHI) foretaget en evaluering af loven i Rapporten om evaluering af vandsektorloven blev offentliggjort den 21. marts Rapporten angiver bl.a., at loven i et vist omfang bør revideres. Aftale om vækstpakke 2014, der er indgået mellem regeringen og visse partier i juni 2014, indeholder bl.a. et afsnit om effektivisering af vand- og spildevandssektoren. Ifølge vækstpakken skal der gennemføres effektiviseringer for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne (inkl. 0,7 mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsyningsselskaberne i Det er i aftalen endvidere angivet, at parterne bag Aftale om en mere effektiv vandsektor fra 2007 (regeringen, V, DF, SF, EL, K) i 2014 inviteres til drøftelse af forslag til en ændret regulering af vand- og spildevandssektoren, der skal realisere effektiviseringer for samlet set 1,3 mia. kr. i Med baggrund i ovenstående forventes en drøftelse og forhandling i forligskredsen omkring en reform af vandsektorloven at finde sted i løbet af efteråret Hvorvidt disse drøftelser vil føre til et egentligt forslag til ændring af vandsektorloven (og følgelovgivning) er uvist, bl.a. da loven allerede indeholder bestemmelser, der henlægger vidtgående beføjelser til ministeren til udstedelse af bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser. En drøftelse og forhandling om revidering af loven i forligskredsen vil finde sted i lyset af evalueringsrapporten. Miljøministeriet har oplyst at have til hensigt i samråd med forligskredsen at drøfte, hvorledes evalueringsrapporten skal anvendes. Miljøministeriet angav således pr. 21. marts 2014 bl.a. følgende i forbindelse med offentliggørelse af evalueringsrapporten: Selvom evalueringen viser, at vandsektorloven kunne være indrettet langt mere hensigtsmæssigt, konkluderer den, at loven har været et skridt i den rigtige retning. Vandsektorloven har medført, at vandselskaberne er blevet udskilt i selvstændige selskaber, og der er skabt en fornuftig adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og forsyningernes driftsrolle. Det har været en fordel, at drift og myndighed er blevet adskilt, konkluderer evalueringen. Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Miljøministeren vil senere på foråret drøfte med forligskredsen, hvordan evalueringen skal bruges. LETT følger udviklingen i forhold til en eventuel reform af vandsektorloven via kontakt til Miljøministeriet og vil oplyse nærmere herom, når der måtte foreligge nyt. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil: Den foreslåede 87 indeholder også en bestemmelse om, at såfremt der ikke kan opnås enighed 6 7

5 Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet Landsskatteretten afgjorde i juni en række principsager om de skattemæssige indgangsværdier for vand- og spildevandsselskaber. Sagerne faldt ikke ud til fordel for vandselskaberne. I sagerne tiltrådte Landsskatteretten den af SKAT anvendte opgørelsesmetode af selskabernes skattemæssige indgangsværdier, hvilket medførte væsentligt lavere værdier, end den værdi, selskaberne selv havde sat på deres aktiver. Som det fremgår af de følgende afsnit, peger Landskatterettens afgørelser og SKAT s praksis vedrørende andre dele af forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet i den retning, at forsyningsvirksomhederne i visse situationer risikerer skattemæssigt at skulle værdiansætte deres aktiver lavere, end hvis virksomhederne ikke var underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. DANVA har anmodet politikerne om at gå ind i sagen. Hvis politikerne ikke aktivt gør noget for at ændre forholdene og de kommende prøvesager ikke falder ud til fordel for vandselskaberne, ser det ud til, at regningen ender hos forbrugerne. LETT er bekendt med, at visse vandselskaber på de kommende regninger eksplicit vil tydeliggøre eventuelle takststigninger som følge af øget selskabsskat. Landskatterettens afgørelser for vand- og spildevandsselskaber De afgjorte sager vedrører selskaber, der blev udskilt før vandreformen og dermed indtrådte direkte i skattepligt. Stridens kerne omhandler, hvordan de pågældende vand- og spildevandsselskabers aktiver skal værdiansættes skattemæssigt ved udskillelsen fra kommune til selskab. Som følge af at anlægsaktiverne i de pågældende sager frivilligt var overdraget fra kommunerne til vand- og spildevandsselskaberne forud for udskillelseskravets indtræden den 1. januar 2010, fandt Landsskatteretten, at værdiansættelsen skulle ske efter reglerne i ligningslovens 2, hvor der ved transaktioner mellem interesseforbundne parter skal anvendes priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var foretaget mellem uafhængige parter (armslængdevilkår). Hertil udtalte Landskatteretten, at en værdiansættelse efter en DCF-model må anses for velegnet, idet der tages udgangspunkt i, hvor effektivt virksomheden genererer en pengestrøm i den løbende drift under den gældende sektorlovgivning, herunder hvile-i-sig-selv -princippet og det efterfølgende prisloft. Landsskatteretten udtalte endvidere, at den nedskrevne genanskaffelsesværdi som udgangspunkt ikke uden videre kan anses for at være et retvisende udtryk for aktiverens værdi på armslængdevilkår. I den forbindelse henviste Landskatteretten til, at det ikke er et realistisk alternativ til køb af et vand- eller spildevandsselskab, at anlægge en tilsvarende virksomhed fra grunden for en uafhængig køber, samt at en opgørelse af værdien af de enkelte aktiver til den nedskrevne genanskaffelsesværdi ikke kan anses for at tage tilstrækkeligt højde for den begrænsning af virksomhedens samlede værdi, der følger af den gældende sektorlovgivning på området ( hvile-i-sigselv -princippet mv. ). Landskatteretten bemærkede i øvrigt, på trods af eksistensen af nogle konkrete afgørelser fra bl.a. 2007, at der hverken enkeltvist eller samlet kunne udledes en praksis om, at handelsværdien skal opgøres til den nedskrevne genanskaffelsesværdi, som SKAT var forpligtet til at følge. Aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-isig-selv -princippet Ud fra nyere praksis synes SKAT også inden for andre forsyningsområder underlagt hvile-i-sig-selv - princippet end vand- og spildevandsområdet, at arbejde ud fra, at forsyningsvirksomhedernes aktiver som udgangspunkt skal værdiansættes lavere, end hvis virksomhederne ikke var underlagt hvile-i-sigselv -princippet. SKAT har senest i et bindende svar fra juli 2014 i forbindelse med en fusion af to varmeværker tilkendegivet, at et aktivs handelsværdi er afhængig af hvilken indtægt aktivet fremadrettet forventes at kunne oppebære og at prisreguleringen har betydning herfor. I SKATs bindende svar følger bl.a.: SKAT skal udtale, at et aktivs handelsværdi er afhængig af hvilken indtægt aktivet fremadrettet forventes at kunne oppebære. Værdi af et aktiv, der afspejler sig i handelsværdien mellem uafhængige parter, er således baseret på den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme, som aktivet forventes at kunne generere... [...] Den lovgivningsmæssige regulering i forsyningssektoren, hvile-i-sig-selv -princippet, medfører imidlertid en meget specifik prisregulering, der direkte sigter på at regulere forskningsvirksomhedernes indtjening, således at den netop hviler i sig selv og altså ikke giver overskud. Dermed påvirkes virksomhedens indtjeningspotentiale på en måde, som også en eventuel køber er underlagt. Dette kan ikke undgå at påvirke handelsprisen (vores understregning) for virksomhedens strukturaktiver, der, når de er installeret, kun kan benyttes i den konkrete virksomhed (eksempelvis forsyningsnet). Prisen i handel og vandel (handelsværdien) for strukturaktiver i en virksomhed, der er omfattet af hvile-i-sig-selv -princippet, må derfor naturligt være meget lav. Dette vil også gælde ved opgørelsen af handelsværdien af den fortsættende enheds skattemæssige åbningsbalance.. SKAT synes således at have anlagt en praksis, hvorefter hvile-i-sig-selv -princippet i høj grad påvirker værdiansættelsen, og hvor værdiansættelsen sker med udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme. Hans Jørgensen Dir. tlf.: Mobil: Martin Son Madsen fuldmægtig Dir. tlf.: Mobil: De pågældende selskaber havde hovedsagligt opgjort de skattemæssige indgangsværdier for deres respektive anlægsaktiver til den nedskrevne genanskaffelsesværdi, mens SKAT var af den opfattelse, at værdien skulle opgøres til handelsværdien og med anvendelse af DCF-modellen, som følge af at der var tale om en transaktion omfattet af ligningslovens 2. Bl.a. på denne baggrund underkendte Landsskatteretten de af vand- og spildevandsselskabernes fastsatte indgangsværdier for selskabernes aktiver, mens Landsskatteretten samtidig godkendte den af SKAT anvendte opgørelsesmetode på armslængdevilkår efter DCF-modellen. 8

6 Status på effektiviseringen af affaldsforbrændingssektoren Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Af regeringens lovprogram for 2013/2014 fremgik, at regeringen i perioden (nærmere bestemt forår 2014) forventede at fremlægge et forslag til en ændring af organiseringen af affaldsforbrændingssektoren. Med forslaget ville regeringen skabe rammerne for en mere effektiv affaldsforbrændingssektor, og det skulle sikres, at affaldssektoren understøtter genanvendelse, og at affaldet forbrændes på de anlæg, hvor effektiviteten er størst. Forslaget ville følge op på regeringens konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark fra oktober 2012 samt omfattende tværministerielle arbejder i 2010 og Regeringen fremlagde imidlertid ikke et lovforslag i perioden, men KL og regeringen indgik en aftale om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere. Aftalen fremgår af Finansministeriets udgivelse fra juni 2014 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for Effektiviseringskravet stammer fra Aftale om vækstpakke af juni 2014, der er indgået mellem regeringen og visse partier. Aftalen mellem KL og regeringen viser, at regeringen har lagt en vis vægt på KL s betragtninger. KL er i tiden op til lovforslagets forventede fremsættelse fremkommet med bemærkninger til en liberalisering af affaldsforbrændingssektoren. Det fremgår bl.a. af KL s bemærkninger til regeringens lovprogram for 2013/2014, at KL har arbejdet for en model med en lang overgangsordning for moderniseringen af affaldsforbrændingssektoren. Af bemærkningerne fremgår endvidere, at KL har fremlagt et forslag om en koordineret og dermed styret tilpasning, som alternativ til statens forslag om liberalisering med tilhørende tvangsudbud. KL har arbejdet på en løsning, der minimerer de kommunale tab ved overgangen til en ny regulering. Med nedsættelsen af en arbejdsgruppe er der bl.a. skabt fornyet mulighed for at tilpasse og afstemme et forslag til effektivisering af affaldsforbrændingssektoren nærmere med kommunerne. En modernisering af forbrændingssektoren afventer således arbejdsgruppens forslag. Derudover har erfaringerne med vandsektorloven og evalueringsrapporten om den samme lov formentlig også haft betydning for udsættelsen af et forslag om effektivisering af affaldsforbrændingssektoren. LETT følger udviklingen og vil oplyse nærmere om arbejdsgruppens udmeldinger og eventuelt forslag, når disse foreligger. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil: Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning for offentligt ejede forsyningsselskaber og koncerner. Denne artikel gennemgår overordnet nogle forhold, som offentligt ejede forsyningsselskaber - oprettet på privatretligt grundlag - skal være opmærksomme på samt nogle udvalgte emner ud fra de foreløbige erfaringer med den nye offentlighedslov. Den nye offentlighedslov finder som den tidligere anvendelse på visse forsyningsvirksomheder oprettet på privatretligt grundlag, når der er tale om enten a) elforsyningsvirksomheder, b) enheder der driver naturgasforsyningsvirksomhed eller c) kollektive varmeforsyningsanlæg, i det omfang disse virksomheder har en vis kapacitet. Hvis et forsyningsselskab ikke omfattes af bestemmelsen beskrevet ovenfor, vil et forsyningsselskab som udgangspunkt være omfattet af den nuværende offentlighedslov, når der er tale om forsyningsvirksomheder i selskabsform (herunder bl.a. kapitalselskaber samt selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder), hvori mere end 75 % af ejerandelene (direkte eller indirekte) tilhører danske offentlige myndigheder. Visse selskaber er dog undtaget, f.eks. børsnoterede selskaber. Det skal til ovenstående om selskaber med overvejende offentligt ejerskab bemærkes, at ministeren for det relevante sektorområde kan fastsætte yderligere regler om at undtage visse selskaber, der ellers ville være omfattet af loven. Undtagelsesbestemmelsen sigter ifølge lovens forarbejder særligt på offentligt ejede selskaber, der udøver konkurrenceudsat virksomhed og ikke forvaltningsvirksomhed. Flere bekendtgørelser er i medfør af denne bestemmelse udstedt i 2014, hvorved visse offentlige selskaber er undtaget fra loven. Inden for vandsektoren har vandsektorloven siden sin oprindelse direkte henvist til, at offentlighedsloven finder anvendelse på de vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder mv., der er omfattet af vandsektorlovens definitioner. I forlængelse af ovenstående opregning vil eksempelvis et serviceselskab oprettet på privatretligt grundlag der indgår i en kommunal ejet forsyningskoncern være omfattet af den nuværende lov via bestemmelsen om overvejende offentligt ejerskab. Det samme gælder eksempelvis kommunalt ejede affaldsselskaber oprettet på privatretligt grundlag, der ikke omfattedes af den tidligere offentlighedslov. Hvilke regler finder anvendelse Et offentligt ejet forsyningsselskab omfattes ikke af samtlige regler i offentlighedsloven. Omfattes et forsyningsselskab af bestemmelserne i loven om el-, naturgasforsyningsvirksomhed og kollektive varmeforsyningsanlæg (lovens 3, stk. 2) eller om selskaber med et overvejende offentligt ejerskab (lovens 4, stk. 1), finder reglerne om aktindsigt samt notatpligt primært anvendelse. Visse øvrige regler i loven finder derimod ikke anvendelse på sådanne selskaber. Det drejer sig fx om lovens regler om ret til dataudtræk, ret til indsigt i databeskrivelse, journaliseringspligt og pligt til aktiv information. Aktindsigt I det omfang et forsyningsselskab omfattes af offent-

7 Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber lighedsloven er udgangspunktet, at offentligheden skal have adgang til aktindsigt i nærmere bestemt omfang. Loven angiver i et vist omfang, hvorledes aktindsigt skal gennemføres. Det fremgår bl.a. heraf, at dokumenterne som udgangspunkt skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Det kan ifølge lovens forarbejder være i papirkopi, elektronisk eller ved at vedkommende gennemser dokumenterne hos selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller hvis materialet i forvejen er offentligt tilgængeligt (f.eks. via en hjemmeside). Der er i bekendtgørelse nr af 19. december 2013 fastsat nærmere regler om betaling for udlevering af dokumenter mv. Der findes i loven en række undtagelsesbestemmelser til aktindsigt, der i vidt omfang svarer til den tidligere lov. Det angår især undtagelse af visse sager (f.eks. om strafferetsplejen, ansættelse og forfremmelse), visse dokumenter (f.eks. interne dokumenter og andre fortrolige dokumenter) og visse oplysninger (f.eks. private forhold og drifts- eller forretningsforhold). I dette afsnit beskrives nogle udvalgte emner, som særligt kan have relevans i forhold til offentligt ejede forsyningsselskaber. Ansættelsesforhold Det er set, at vilkårene for den daglige ledelse i forsyningsselskaber fra tid til anden har offentlighedens og især mediernes interesse. Udgangspunktet er, at der ikke er adgang til aktindsigt i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Der findes imidlertid nogle modifikationer til dette udgangspunkt i offentlighedsloven, hvor der alt efter omstændighederne er adgang til aktindsigt i nærmere bestemt omfang. Det gælder visse mere generelle oplysninger fra sådanne personalesager, herunder fx lønmæssige forhold, samt visse dele af den øverste ledelses kontrakt, hvis den indeholder oplysninger om de overordnede prioriteringer for selskabet fx overordnede målsætninger. Disse modifikationer bevirker, at sådanne oplysninger skal udleveres, medmindre lovens øvrige almindelige regler måtte medføre, at der ikke er adgang til aktindsigt, f.eks. efter reglerne om oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Udbud mv. i offentlige forsyningsselskaber Det forekommer, at et gennemført udbud mv. ledsages af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven rettet mod tilbudsmateriale eller lignende. Udgangspunktet i sådanne tilfælde er, at der er adgang til aktindsigt, medmindre lovens regler undtager dette. Det er i denne henseende relevant at overveje, hvorvidt f.eks. reglerne i loven om undtagelse af oplysninger omkring tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende måtte kunne medføre, at sådanne oplysninger kan og/eller skal undtages. Bestemmelsen angiver som betingelse for undtagelse, at der skal være tale om oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for den pågældende person eller virksomhed, som oplysningerne angår. Ifølge forarbejderne til loven er bestemmelsen kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter en konkret vurdering må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige årsager påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig økonomisk tab af nogen betydning. Der skal således foretages dels en vurdering af, hvorvidt der er tale om et forretningsforhold mv., samt dels hvorvidt der foreligger en nærliggende risiko af ovennævnte karakter. Det fremgår imidlertid ligeledes af forarbejderne samt vejledningen til offentlighedsloven, at der i forhold til oplysninger omfattet af bestemmelsen vil gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Forsyningsselskaberne bør dog indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Det forudsættes, at forsyningsselskaberne i givet fald fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid. En sådan udtalelse anses dog ikke for bindende for forsyningsselskabet, idet forsyningsselskabet efter loven skal foretage en selvstændig konkret vurdering af spørgsmålet, men det bør indgå som et element i vurderingen. Uforholdsmæssigt ressourceforbrug I det omfang behandlingen af en anmodning om aktindsigt medfører et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, kan det pågældende forsyningsselskab afslå anmodningen. Ifølge lovens forarbejder skal et uforholdsmæssigt ressourceforbrug forstås således, at den samlede behandling af anmodningen (behandling af anmodningen og sags-fremsøgning) vil tage mere end 25 timer - svarende til mere end 3 fulde arbejdsdage. Hvis den aktindsigtsøgende imidlertid godtgør en særlig interesse i materialet, vil forsyningsselskabet efter forarbejderne til loven være forpligtet til i almindelighed uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. Massemedier eller forskere antages som udgangspunkt at have en særlig interesse i aktindsigt. Forsyningsselskabet vil tillige kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvilket nærmere materiale anmodningen retter sig mod. Meroffentlighedsprincippet I forbindelse med en aktindsigtsanmodning er det pågældende forsyningsselskab pålagt en pligt til at overveje, hvorvidt der i en konkret aktindsigtssag kan gives aktindsigt i videre omfang, når sagen eller dokumentet kan undtages efter undtagelsesreglerne, så længe dette ikke strider mod anden lovgivning. Det er dog værd at bemærke, at andre lovregler mv. også kan afskære forsyningsselskabet fra at kunne udlevere materiale. Det kan f.eks. være regler om tavshedspligt eller regler i lov om behandling af personoplysninger. Delvis aktindsigt Den nuværende lov angiver som den tidligere lov, at der som udgangspunkt skal meddeles aktindsigt til de øvrige oplysninger i et dokument, der ikke kan undtages fra aktindsigt. Der findes visse modifikationer hertil, hvorefter et dokuments øvrige oplysninger ikke skal udleveres. Det gælder f.eks., såfremt det resterende indhold af dokumentet alene giver en klar vildledende information. Behandlingsregler Det er også væsentligt at være opmærksom på, at der findes ændrede krav i den nye offentlighedslov til behandlingstiden af en begæring om aktindsigt. Et forsyningsselskab, der har modtaget en anmodning om aktindsigt skal snarest afgøre, hvorvidt en anmodning kan imødekommes. En anmodning skal som udgangspunkt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, medmindre sagens omfang og kompleksitet begrunder en forlængelse heraf. 7 dages fristen er den generelle regel. Som angivet kan sagens omfang mv. føre til, at behandlingen kan tage kortere eller længere tid. Ifølge lovens forarbejder fra 1-2 dage op til 40 dage ved helt særlige tilfælde angående meget store og komplicerede sager. I tilfælde af forlængelse af den generelle behandlingstid skal vedkommende, der har anmodet om aktindsigt, underrettes om baggrunden for en forlængelse samt om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet. Der skal ved et helt eller delvis afslag på aktindsigt gives en behørig begrundelse til den aktindsigtssøgende, medmindre begrundelsen i sig selv vil afsløre forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter lovens bestemmelser. Offentlighedsloven indeholder en generel regel om, at afgørelser om aktindsigt særskilt kan påklages til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. For så vidt angår bl.a. forsyningsselskaber kan der i medfør af 12 13

8 Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber offentlighedslovens 37, stk. 6 fastsættes generelle regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af disse selskaber, kan påklages. Overgangsbestemmelser mv. Den nuværende offentlighedslov trådte som angivet ovenfor i kraft den 1. januar Det er væsentligt at bemærke, at loven angiver, at adgangen til aktindsigt i visse tilfælde alene gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af selskaberne efter lovens ikrafttræden. Det er således væsentligt at være opmærksom på, hvilken regel forsyningsselskabet er omfattet af. Aktindsigt efter reglerne i lovens 4, stk. 1 (om selskaber med overvejende offentligt ejerskab) gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af selskaberne efter lovens ikrafttræden. Aktindsigt efter lovens 3, stk. 2 (om visse energiforsyningsvirksomheder mv. med en vis kapacitet) gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af sådanne selskaber efter den 1. januar Afslutning Denne artikel behandler et uddrag af offentlighedsloven i hovedtræk i forhold til offentlige forsynings- 14 selskaber oprettet på privatretligt grundlag. Der er således i sagens natur ikke tale om en udtømmende opregning af lovens bestemmelser, eller hvilke overvejelser lovens regler mv. aktualiserer. Det kan i denne henseende oplyses, at LETT løbende afholder oplæg om offentligretlige emner, herunder bl.a. offentlighedsloven. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil:

9 LETT partnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere