Energi & Forsyning. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. September 2014"

Transkript

1 Energi & Forsyning September 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov I denne udgave af Energi & Forsyning redegør vi for de grundlæggende elementer i høringsudkast til lovforslaget om Danmarks Grønne Investeringsfond, som vil få til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil under nærmere betingelser også kunne medfinansiere projekter iværksat af forsyningsselskaber. I nyhedsbrevet gives der også en kort redegørelse for status på den bebudede effektivisering af affaldsforbrændingssektoren. Endelig har vi medtaget en artikel, som overordnet belyser nogle temaer i den nye offentlighedslov af relevans for offentligt ejede forsyningsselskaber. Status på evaluering af vandsektorloven Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet 7 8 Transportministeriet har i juli måned sendt udkast til ny vejlov i høring. Vi har derfor valgt at medtage en artikel, som bl.a. berører en række af de konsekvenser vedtagelsen af den nye vejlov vil få for ledningsejere. Med venlig hilsen Jacob Christiansen Partner Status på effektiviseringen af affaldsforbrændingssektoren Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber I nyhedsbrevet gives en kort beskrivelse af status vedrørende en eventuel revidering af vandsektorloven med baggrund i den evaluering af vandsektorloven, som også LETT har deltaget i. Dir. tlf.: Mobil: På baggrund af nyeste praksis fra SKAT har vi medtaget en artikel som kort redegør for SKATs fremgangsmåde ved værdiansættelsen af virksomheder underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. 3

3 Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov Erhvervs- og Vækstministeriet har den 1. september 2014 sendt udkast til lovforslag om Danmarks Grønne Investeringsfond i høring. Lovforslaget er en konsekvens af indgåelsen af Aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2014 med ikrafttrædelse den 1. december Investeringer til fremme af grøn omstilling Fonden vil få til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, og fonden oprettes som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under erhvervs- og vækstministeren. Begrebet grøn omstilling defineres ikke i lovforslaget, men kan eksempelvis vedrøre: Energibesparelser. Energibesparelserne kan f.eks. være i produktionsapparat i form af lavere forbrug af el, gas, brændsel, vand eller lignende eller i bygningsmasse, f.eks. belysning, opvarmning, nedkøling og ventilation. Vedvarende energianlæg. Investeringer i vedvarende energianlæg kan f.eks. være i vindmøller, solceller, termiske anlæg eller bølgeanlæg med henblik på en reduceret belastning af natur og miljø pr. produceret enhed. Større ressourceeffektivitet. Investeringer i større ressourceeffektivitet kan f.eks. være i effektiv brug af materialer og råstoffer i produktionen, substitution af kemikalier der hindrer genanvendelse, samt øget genanvendelse og bedre affaldshåndtering. Derudover foreslås det, at fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet om formidling og identifikation af relevante projekter. Vilkår for udlån Ifølge lovforslaget kan fonden mod betaling, som modsvarer risikoen i det konkrete investeringsprojekt, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Finansieringen ydes på vilkår afhængig af projektets karakter og risiko. Fonden vil som udgangspunkt kunne yde lån på op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje. Det foreslås, at fonden kan yde enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. med en løbetid på op til 30 år. Fonden vil få en samlet udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. Det er en grundlæggende forudsætning bag lovforslaget, at finansieringen ikke må gå til dækning af omkostningerne ved et projekt, der allerede er igangsat eller som virksomheden under alle omstændigheder ville have iværksat. Ligeledes må finansieringen ikke kompensere for en normal forretningsmæssig risiko, ligesom der ikke gives finansiering til afholdelse af tilbagevendende udgifter, som er et naturligt led i virksomhedens normale drift og udvikling. Finansieringen skal altså ydes til projekter, som ikke ville være blevet igangsat uden finansieringen, eller som vil blive fremrykket væsentligt som følge af finansieringen. Målgruppe Det foreslås, at fonden kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt til offentlige selskaber og institutioner mv., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes henholdsvis kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Martin Son Madsen fuldmægtig Dir. tlf.: Mobil: Baggrund Transportministeriet har i juli måned sendt et udkast til ny lov om offentlige veje mv. i høring. Udkastet er udarbejdet som et led i modernisering af lovgivningen inden for vejområdet. En vedtagelse af høringsudkastet i dets nuværende form vil på en række områder forværre retsstillingen for ledningsejere. Lovforslaget vedrører offentlige veje, som er veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter lov om offentlige veje (vejloven). Baggrunden for fremsættelsen af høringsudkastet er, at den gældende vejlov på visse områder ikke længere anses for tidssvarende. Herudover er det også hensigten at reducere antallet af love på vejområdet fra de nuværende fire love til to hovedlove vejloven og privatvejsloven. Dette tænkes gennemført ved at indarbejde relevante bestemmelser fra vejbidragsloven og renholdelsesloven i vejloven og samtidig ophæve disse to love. Der har tidligere i 2012 været fremsat flere høringsforslag til ny vejlov. De nu fremsatte høringsforslag er ændret på en række områder i forhold til disse tidligere høringsudkast, blandt andet i relation til gæsteprincippet. I det følgende vil alene visse dele af høringsudkastet blive gennemgået særligt bestemmelserne med relevans for ledningsarbejder og gæsteprincippet. Indsættelse af formålsbestemmelse i vejloven Den nuværende lov om offentlige veje indeholder ikke formålsbestemmelser eller lignende, og loven beskriver heller ikke, hvilke offentlige hensyn kommunerne skal varetage ved lovens administration. Som noget nyt introduceres en formålsbestemmelse ( 1), og der indsættes også en bestemmelse om, hvilke hensyn vejmyndighederne skal varetage ved lovens administration ( 4). 4 foreslås at få følgende ordlyd: Ved lovens administration skal vejmyndighederne først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn (min fremhævning). Vejmyndighederne skal også være opmærksomme på miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige og samfundsøkonomiske forhold samt hensynet til vejens naboer. Vejmyndigheden skal således først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn. Gæsteprincippet Gæsteprincippet er et grundlæggende princip, hvorefter en ledningsejer, der vederlagsfrit har fået lov til at have ledninger mv. liggende på et areal, skal afholde udgifterne til flytning af ledningen, hvis grundejeren kræver det. Princippet bygger på en betragtning om, at når en ledning med grundejerens tilladelse er anbragt i et areal uden, at der er sket betaling herfor, skal ledningen betragtes som gæst i arealet. Når grundejeren kræver det, må gæsten flytte sig, uden at dette er forbundet med omkostninger for grundejeren. Gæsteprincippet har hidtil for så vidt angår offentlige veje været lovfæstet i 106, som i det fremsatte høringsudkast foreslås erstattet af 86. I forhold til den nuværende 106, er der sket en præcisering for så vidt angår gæsteprincippets anvendelse. I den foreslåede 86, stk. 1 præciseres det, at gæsteprincippet finder anvendelse ved arbejder, som vejmyndigheden udfører inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. Bestemmelsens foreslåede ordlyd er således: Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage (min fremhævning), betales af ledningsejeren. 4

4 Høringsudkast til ny vejlov Status på evaluering af vandsektorloven Idet det nu i lovudkastet foreslås præciseret, hvilke formål vejmyndigheden kan varetage, er det således vigtigt at være opmærksom på denne afgrænsning ved en fortolkning af, om gæsteprincippet finder anvendelse i en konkret sag. Som nævnt indledningsvist blev der i 2012 også fremsat høringsudkast til en ny vejlov. Disse indeholdt blandt andet en bestemmelse om, at ledningsejerens betalingsforpligtelse tillige omfattede fordyrelse af vejmyndighedens arbejde, som alene eller i det væsentligste skyldes, at arbejdet ændres for at undgå flytning af ledninger, forudsat at fordyrelsen af arbejdet er mindre økonomisk belastende end flytningen af ledninger. Bestemmelsen var bredt formuleret, og ville kunne have givet anledning til en række afgrænsningsproblemer, og den foreslåede bestemmelse er udgået af det netop fremsatte høringsudkast. Lovforslagets 86, stk. 3 bestemmer, at hvis der i forbindelse med et statsvejsanlæg skal foretages arbejder på en kommunalt eller fælleskommunalt ejet ledning placeret i en kommunevej, afholder staten udgifterne til dette ledningsarbejde. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at der er tale om en videreførelse af den nuværende vejlovs 20. Det fremgår også af bemærkningerne, at bestemmelsen ikke omfatter ledninger ejet af privatretlige selskaber. Lovforslaget indeholder imidlertid ikke nogen definition af privatretlige selskaber, hvilket vil være passende at få defineret i et eventuelt endeligt lovforslag. Planlægning og orientering om vejarbejder Høringsudkastets 87, som er en ny bestemmelse i vejloven, medfører, at det udtrykkeligt lovfæstes, at vejmyndigheden skal vise hensyn til ledningsejerne i forbindelse med arbejder, og vejmyndigheden skal så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på, at arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for både vejmyndigheden og ledningsejeren. mellem vejmyndigheden og ledningsejeren, kan vejmyndigheden - efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte arbejde påbegyndes - gennemføre arbejdet og kræve nærmere bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren. Ifølge forarbejderne er hensigten med bestemmelsen at sikre, at vejmyndighedens arbejder kan gennemføres inden for de fastlagte tidsrammer. Det fremgår dog af bemærkningerne til bestemmelsen, at den skal administreres med respekt for pligten for vejmyndigheden til at vise hensyn til ledningsejerne og forhandle med henblik på at finde frem til brugbare løsninger, der i videst muligt omfang respekterer de forskellige forsyningsbehov. Herudover foreslås der også indsat en bestemmelse om, at Vejdirektoratet i særlige tilfælde kan udføre de påbudte ledningsarbejder for ledningsejerens regning og opkræve et administrationstillæg herfor. Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår det dog, at bestemmelsen alene tænkes anvendt undtagelsesvist, og hvor ledningsejeren ikke udfører de krævede ledningsarbejder og dermed forsinker vejmyndighedens arbejde. Bemærkninger til bestemmelsen beskriver dog ikke nærmere, hvad der skal forstås ved særlige tilfælde. Mulighed for fastsættelse af gebyrer Det fremgår af det fremsatte forslag, at transportministeren gives en bemyndigelse til at fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af kommunernes omkostninger ved behandling af ansøgninger i henhold til loven. Dette kan for eksempel være gebyrer til graveansøgning. Hans Jørgensen Dir. tlf.: Mobil: Med baggrund i forligskredsens oprindelige aftale om etablering af vandsektorloven har Deloitte (med bistand fra LETT, Krüger og DHI) foretaget en evaluering af loven i Rapporten om evaluering af vandsektorloven blev offentliggjort den 21. marts Rapporten angiver bl.a., at loven i et vist omfang bør revideres. Aftale om vækstpakke 2014, der er indgået mellem regeringen og visse partier i juni 2014, indeholder bl.a. et afsnit om effektivisering af vand- og spildevandssektoren. Ifølge vækstpakken skal der gennemføres effektiviseringer for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne (inkl. 0,7 mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsyningsselskaberne i Det er i aftalen endvidere angivet, at parterne bag Aftale om en mere effektiv vandsektor fra 2007 (regeringen, V, DF, SF, EL, K) i 2014 inviteres til drøftelse af forslag til en ændret regulering af vand- og spildevandssektoren, der skal realisere effektiviseringer for samlet set 1,3 mia. kr. i Med baggrund i ovenstående forventes en drøftelse og forhandling i forligskredsen omkring en reform af vandsektorloven at finde sted i løbet af efteråret Hvorvidt disse drøftelser vil føre til et egentligt forslag til ændring af vandsektorloven (og følgelovgivning) er uvist, bl.a. da loven allerede indeholder bestemmelser, der henlægger vidtgående beføjelser til ministeren til udstedelse af bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser. En drøftelse og forhandling om revidering af loven i forligskredsen vil finde sted i lyset af evalueringsrapporten. Miljøministeriet har oplyst at have til hensigt i samråd med forligskredsen at drøfte, hvorledes evalueringsrapporten skal anvendes. Miljøministeriet angav således pr. 21. marts 2014 bl.a. følgende i forbindelse med offentliggørelse af evalueringsrapporten: Selvom evalueringen viser, at vandsektorloven kunne være indrettet langt mere hensigtsmæssigt, konkluderer den, at loven har været et skridt i den rigtige retning. Vandsektorloven har medført, at vandselskaberne er blevet udskilt i selvstændige selskaber, og der er skabt en fornuftig adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og forsyningernes driftsrolle. Det har været en fordel, at drift og myndighed er blevet adskilt, konkluderer evalueringen. Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Miljøministeren vil senere på foråret drøfte med forligskredsen, hvordan evalueringen skal bruges. LETT følger udviklingen i forhold til en eventuel reform af vandsektorloven via kontakt til Miljøministeriet og vil oplyse nærmere herom, når der måtte foreligge nyt. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil: Den foreslåede 87 indeholder også en bestemmelse om, at såfremt der ikke kan opnås enighed 6 7

5 Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet Skattemæssige indgangsværdier for aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet Landsskatteretten afgjorde i juni en række principsager om de skattemæssige indgangsværdier for vand- og spildevandsselskaber. Sagerne faldt ikke ud til fordel for vandselskaberne. I sagerne tiltrådte Landsskatteretten den af SKAT anvendte opgørelsesmetode af selskabernes skattemæssige indgangsværdier, hvilket medførte væsentligt lavere værdier, end den værdi, selskaberne selv havde sat på deres aktiver. Som det fremgår af de følgende afsnit, peger Landskatterettens afgørelser og SKAT s praksis vedrørende andre dele af forsyningssektoren underlagt hvile-i-sig-selv -princippet i den retning, at forsyningsvirksomhederne i visse situationer risikerer skattemæssigt at skulle værdiansætte deres aktiver lavere, end hvis virksomhederne ikke var underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. DANVA har anmodet politikerne om at gå ind i sagen. Hvis politikerne ikke aktivt gør noget for at ændre forholdene og de kommende prøvesager ikke falder ud til fordel for vandselskaberne, ser det ud til, at regningen ender hos forbrugerne. LETT er bekendt med, at visse vandselskaber på de kommende regninger eksplicit vil tydeliggøre eventuelle takststigninger som følge af øget selskabsskat. Landskatterettens afgørelser for vand- og spildevandsselskaber De afgjorte sager vedrører selskaber, der blev udskilt før vandreformen og dermed indtrådte direkte i skattepligt. Stridens kerne omhandler, hvordan de pågældende vand- og spildevandsselskabers aktiver skal værdiansættes skattemæssigt ved udskillelsen fra kommune til selskab. Som følge af at anlægsaktiverne i de pågældende sager frivilligt var overdraget fra kommunerne til vand- og spildevandsselskaberne forud for udskillelseskravets indtræden den 1. januar 2010, fandt Landsskatteretten, at værdiansættelsen skulle ske efter reglerne i ligningslovens 2, hvor der ved transaktioner mellem interesseforbundne parter skal anvendes priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var foretaget mellem uafhængige parter (armslængdevilkår). Hertil udtalte Landskatteretten, at en værdiansættelse efter en DCF-model må anses for velegnet, idet der tages udgangspunkt i, hvor effektivt virksomheden genererer en pengestrøm i den løbende drift under den gældende sektorlovgivning, herunder hvile-i-sig-selv -princippet og det efterfølgende prisloft. Landsskatteretten udtalte endvidere, at den nedskrevne genanskaffelsesværdi som udgangspunkt ikke uden videre kan anses for at være et retvisende udtryk for aktiverens værdi på armslængdevilkår. I den forbindelse henviste Landskatteretten til, at det ikke er et realistisk alternativ til køb af et vand- eller spildevandsselskab, at anlægge en tilsvarende virksomhed fra grunden for en uafhængig køber, samt at en opgørelse af værdien af de enkelte aktiver til den nedskrevne genanskaffelsesværdi ikke kan anses for at tage tilstrækkeligt højde for den begrænsning af virksomhedens samlede værdi, der følger af den gældende sektorlovgivning på området ( hvile-i-sigselv -princippet mv. ). Landskatteretten bemærkede i øvrigt, på trods af eksistensen af nogle konkrete afgørelser fra bl.a. 2007, at der hverken enkeltvist eller samlet kunne udledes en praksis om, at handelsværdien skal opgøres til den nedskrevne genanskaffelsesværdi, som SKAT var forpligtet til at følge. Aktiver i forsyningssektoren underlagt hvile-isig-selv -princippet Ud fra nyere praksis synes SKAT også inden for andre forsyningsområder underlagt hvile-i-sig-selv - princippet end vand- og spildevandsområdet, at arbejde ud fra, at forsyningsvirksomhedernes aktiver som udgangspunkt skal værdiansættes lavere, end hvis virksomhederne ikke var underlagt hvile-i-sigselv -princippet. SKAT har senest i et bindende svar fra juli 2014 i forbindelse med en fusion af to varmeværker tilkendegivet, at et aktivs handelsværdi er afhængig af hvilken indtægt aktivet fremadrettet forventes at kunne oppebære og at prisreguleringen har betydning herfor. I SKATs bindende svar følger bl.a.: SKAT skal udtale, at et aktivs handelsværdi er afhængig af hvilken indtægt aktivet fremadrettet forventes at kunne oppebære. Værdi af et aktiv, der afspejler sig i handelsværdien mellem uafhængige parter, er således baseret på den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme, som aktivet forventes at kunne generere... [...] Den lovgivningsmæssige regulering i forsyningssektoren, hvile-i-sig-selv -princippet, medfører imidlertid en meget specifik prisregulering, der direkte sigter på at regulere forskningsvirksomhedernes indtjening, således at den netop hviler i sig selv og altså ikke giver overskud. Dermed påvirkes virksomhedens indtjeningspotentiale på en måde, som også en eventuel køber er underlagt. Dette kan ikke undgå at påvirke handelsprisen (vores understregning) for virksomhedens strukturaktiver, der, når de er installeret, kun kan benyttes i den konkrete virksomhed (eksempelvis forsyningsnet). Prisen i handel og vandel (handelsværdien) for strukturaktiver i en virksomhed, der er omfattet af hvile-i-sig-selv -princippet, må derfor naturligt være meget lav. Dette vil også gælde ved opgørelsen af handelsværdien af den fortsættende enheds skattemæssige åbningsbalance.. SKAT synes således at have anlagt en praksis, hvorefter hvile-i-sig-selv -princippet i høj grad påvirker værdiansættelsen, og hvor værdiansættelsen sker med udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme. Hans Jørgensen Dir. tlf.: Mobil: Martin Son Madsen fuldmægtig Dir. tlf.: Mobil: De pågældende selskaber havde hovedsagligt opgjort de skattemæssige indgangsværdier for deres respektive anlægsaktiver til den nedskrevne genanskaffelsesværdi, mens SKAT var af den opfattelse, at værdien skulle opgøres til handelsværdien og med anvendelse af DCF-modellen, som følge af at der var tale om en transaktion omfattet af ligningslovens 2. Bl.a. på denne baggrund underkendte Landsskatteretten de af vand- og spildevandsselskabernes fastsatte indgangsværdier for selskabernes aktiver, mens Landsskatteretten samtidig godkendte den af SKAT anvendte opgørelsesmetode på armslængdevilkår efter DCF-modellen. 8

6 Status på effektiviseringen af affaldsforbrændingssektoren Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Af regeringens lovprogram for 2013/2014 fremgik, at regeringen i perioden (nærmere bestemt forår 2014) forventede at fremlægge et forslag til en ændring af organiseringen af affaldsforbrændingssektoren. Med forslaget ville regeringen skabe rammerne for en mere effektiv affaldsforbrændingssektor, og det skulle sikres, at affaldssektoren understøtter genanvendelse, og at affaldet forbrændes på de anlæg, hvor effektiviteten er størst. Forslaget ville følge op på regeringens konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark fra oktober 2012 samt omfattende tværministerielle arbejder i 2010 og Regeringen fremlagde imidlertid ikke et lovforslag i perioden, men KL og regeringen indgik en aftale om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere. Aftalen fremgår af Finansministeriets udgivelse fra juni 2014 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for Effektiviseringskravet stammer fra Aftale om vækstpakke af juni 2014, der er indgået mellem regeringen og visse partier. Aftalen mellem KL og regeringen viser, at regeringen har lagt en vis vægt på KL s betragtninger. KL er i tiden op til lovforslagets forventede fremsættelse fremkommet med bemærkninger til en liberalisering af affaldsforbrændingssektoren. Det fremgår bl.a. af KL s bemærkninger til regeringens lovprogram for 2013/2014, at KL har arbejdet for en model med en lang overgangsordning for moderniseringen af affaldsforbrændingssektoren. Af bemærkningerne fremgår endvidere, at KL har fremlagt et forslag om en koordineret og dermed styret tilpasning, som alternativ til statens forslag om liberalisering med tilhørende tvangsudbud. KL har arbejdet på en løsning, der minimerer de kommunale tab ved overgangen til en ny regulering. Med nedsættelsen af en arbejdsgruppe er der bl.a. skabt fornyet mulighed for at tilpasse og afstemme et forslag til effektivisering af affaldsforbrændingssektoren nærmere med kommunerne. En modernisering af forbrændingssektoren afventer således arbejdsgruppens forslag. Derudover har erfaringerne med vandsektorloven og evalueringsrapporten om den samme lov formentlig også haft betydning for udsættelsen af et forslag om effektivisering af affaldsforbrændingssektoren. LETT følger udviklingen og vil oplyse nærmere om arbejdsgruppens udmeldinger og eventuelt forslag, når disse foreligger. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil: Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning for offentligt ejede forsyningsselskaber og koncerner. Denne artikel gennemgår overordnet nogle forhold, som offentligt ejede forsyningsselskaber - oprettet på privatretligt grundlag - skal være opmærksomme på samt nogle udvalgte emner ud fra de foreløbige erfaringer med den nye offentlighedslov. Den nye offentlighedslov finder som den tidligere anvendelse på visse forsyningsvirksomheder oprettet på privatretligt grundlag, når der er tale om enten a) elforsyningsvirksomheder, b) enheder der driver naturgasforsyningsvirksomhed eller c) kollektive varmeforsyningsanlæg, i det omfang disse virksomheder har en vis kapacitet. Hvis et forsyningsselskab ikke omfattes af bestemmelsen beskrevet ovenfor, vil et forsyningsselskab som udgangspunkt være omfattet af den nuværende offentlighedslov, når der er tale om forsyningsvirksomheder i selskabsform (herunder bl.a. kapitalselskaber samt selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder), hvori mere end 75 % af ejerandelene (direkte eller indirekte) tilhører danske offentlige myndigheder. Visse selskaber er dog undtaget, f.eks. børsnoterede selskaber. Det skal til ovenstående om selskaber med overvejende offentligt ejerskab bemærkes, at ministeren for det relevante sektorområde kan fastsætte yderligere regler om at undtage visse selskaber, der ellers ville være omfattet af loven. Undtagelsesbestemmelsen sigter ifølge lovens forarbejder særligt på offentligt ejede selskaber, der udøver konkurrenceudsat virksomhed og ikke forvaltningsvirksomhed. Flere bekendtgørelser er i medfør af denne bestemmelse udstedt i 2014, hvorved visse offentlige selskaber er undtaget fra loven. Inden for vandsektoren har vandsektorloven siden sin oprindelse direkte henvist til, at offentlighedsloven finder anvendelse på de vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder mv., der er omfattet af vandsektorlovens definitioner. I forlængelse af ovenstående opregning vil eksempelvis et serviceselskab oprettet på privatretligt grundlag der indgår i en kommunal ejet forsyningskoncern være omfattet af den nuværende lov via bestemmelsen om overvejende offentligt ejerskab. Det samme gælder eksempelvis kommunalt ejede affaldsselskaber oprettet på privatretligt grundlag, der ikke omfattedes af den tidligere offentlighedslov. Hvilke regler finder anvendelse Et offentligt ejet forsyningsselskab omfattes ikke af samtlige regler i offentlighedsloven. Omfattes et forsyningsselskab af bestemmelserne i loven om el-, naturgasforsyningsvirksomhed og kollektive varmeforsyningsanlæg (lovens 3, stk. 2) eller om selskaber med et overvejende offentligt ejerskab (lovens 4, stk. 1), finder reglerne om aktindsigt samt notatpligt primært anvendelse. Visse øvrige regler i loven finder derimod ikke anvendelse på sådanne selskaber. Det drejer sig fx om lovens regler om ret til dataudtræk, ret til indsigt i databeskrivelse, journaliseringspligt og pligt til aktiv information. Aktindsigt I det omfang et forsyningsselskab omfattes af offent-

7 Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber lighedsloven er udgangspunktet, at offentligheden skal have adgang til aktindsigt i nærmere bestemt omfang. Loven angiver i et vist omfang, hvorledes aktindsigt skal gennemføres. Det fremgår bl.a. heraf, at dokumenterne som udgangspunkt skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Det kan ifølge lovens forarbejder være i papirkopi, elektronisk eller ved at vedkommende gennemser dokumenterne hos selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller hvis materialet i forvejen er offentligt tilgængeligt (f.eks. via en hjemmeside). Der er i bekendtgørelse nr af 19. december 2013 fastsat nærmere regler om betaling for udlevering af dokumenter mv. Der findes i loven en række undtagelsesbestemmelser til aktindsigt, der i vidt omfang svarer til den tidligere lov. Det angår især undtagelse af visse sager (f.eks. om strafferetsplejen, ansættelse og forfremmelse), visse dokumenter (f.eks. interne dokumenter og andre fortrolige dokumenter) og visse oplysninger (f.eks. private forhold og drifts- eller forretningsforhold). I dette afsnit beskrives nogle udvalgte emner, som særligt kan have relevans i forhold til offentligt ejede forsyningsselskaber. Ansættelsesforhold Det er set, at vilkårene for den daglige ledelse i forsyningsselskaber fra tid til anden har offentlighedens og især mediernes interesse. Udgangspunktet er, at der ikke er adgang til aktindsigt i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Der findes imidlertid nogle modifikationer til dette udgangspunkt i offentlighedsloven, hvor der alt efter omstændighederne er adgang til aktindsigt i nærmere bestemt omfang. Det gælder visse mere generelle oplysninger fra sådanne personalesager, herunder fx lønmæssige forhold, samt visse dele af den øverste ledelses kontrakt, hvis den indeholder oplysninger om de overordnede prioriteringer for selskabet fx overordnede målsætninger. Disse modifikationer bevirker, at sådanne oplysninger skal udleveres, medmindre lovens øvrige almindelige regler måtte medføre, at der ikke er adgang til aktindsigt, f.eks. efter reglerne om oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Udbud mv. i offentlige forsyningsselskaber Det forekommer, at et gennemført udbud mv. ledsages af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven rettet mod tilbudsmateriale eller lignende. Udgangspunktet i sådanne tilfælde er, at der er adgang til aktindsigt, medmindre lovens regler undtager dette. Det er i denne henseende relevant at overveje, hvorvidt f.eks. reglerne i loven om undtagelse af oplysninger omkring tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende måtte kunne medføre, at sådanne oplysninger kan og/eller skal undtages. Bestemmelsen angiver som betingelse for undtagelse, at der skal være tale om oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for den pågældende person eller virksomhed, som oplysningerne angår. Ifølge forarbejderne til loven er bestemmelsen kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter en konkret vurdering må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige årsager påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig økonomisk tab af nogen betydning. Der skal således foretages dels en vurdering af, hvorvidt der er tale om et forretningsforhold mv., samt dels hvorvidt der foreligger en nærliggende risiko af ovennævnte karakter. Det fremgår imidlertid ligeledes af forarbejderne samt vejledningen til offentlighedsloven, at der i forhold til oplysninger omfattet af bestemmelsen vil gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Forsyningsselskaberne bør dog indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Det forudsættes, at forsyningsselskaberne i givet fald fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid. En sådan udtalelse anses dog ikke for bindende for forsyningsselskabet, idet forsyningsselskabet efter loven skal foretage en selvstændig konkret vurdering af spørgsmålet, men det bør indgå som et element i vurderingen. Uforholdsmæssigt ressourceforbrug I det omfang behandlingen af en anmodning om aktindsigt medfører et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, kan det pågældende forsyningsselskab afslå anmodningen. Ifølge lovens forarbejder skal et uforholdsmæssigt ressourceforbrug forstås således, at den samlede behandling af anmodningen (behandling af anmodningen og sags-fremsøgning) vil tage mere end 25 timer - svarende til mere end 3 fulde arbejdsdage. Hvis den aktindsigtsøgende imidlertid godtgør en særlig interesse i materialet, vil forsyningsselskabet efter forarbejderne til loven være forpligtet til i almindelighed uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. Massemedier eller forskere antages som udgangspunkt at have en særlig interesse i aktindsigt. Forsyningsselskabet vil tillige kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvilket nærmere materiale anmodningen retter sig mod. Meroffentlighedsprincippet I forbindelse med en aktindsigtsanmodning er det pågældende forsyningsselskab pålagt en pligt til at overveje, hvorvidt der i en konkret aktindsigtssag kan gives aktindsigt i videre omfang, når sagen eller dokumentet kan undtages efter undtagelsesreglerne, så længe dette ikke strider mod anden lovgivning. Det er dog værd at bemærke, at andre lovregler mv. også kan afskære forsyningsselskabet fra at kunne udlevere materiale. Det kan f.eks. være regler om tavshedspligt eller regler i lov om behandling af personoplysninger. Delvis aktindsigt Den nuværende lov angiver som den tidligere lov, at der som udgangspunkt skal meddeles aktindsigt til de øvrige oplysninger i et dokument, der ikke kan undtages fra aktindsigt. Der findes visse modifikationer hertil, hvorefter et dokuments øvrige oplysninger ikke skal udleveres. Det gælder f.eks., såfremt det resterende indhold af dokumentet alene giver en klar vildledende information. Behandlingsregler Det er også væsentligt at være opmærksom på, at der findes ændrede krav i den nye offentlighedslov til behandlingstiden af en begæring om aktindsigt. Et forsyningsselskab, der har modtaget en anmodning om aktindsigt skal snarest afgøre, hvorvidt en anmodning kan imødekommes. En anmodning skal som udgangspunkt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, medmindre sagens omfang og kompleksitet begrunder en forlængelse heraf. 7 dages fristen er den generelle regel. Som angivet kan sagens omfang mv. føre til, at behandlingen kan tage kortere eller længere tid. Ifølge lovens forarbejder fra 1-2 dage op til 40 dage ved helt særlige tilfælde angående meget store og komplicerede sager. I tilfælde af forlængelse af den generelle behandlingstid skal vedkommende, der har anmodet om aktindsigt, underrettes om baggrunden for en forlængelse samt om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet. Der skal ved et helt eller delvis afslag på aktindsigt gives en behørig begrundelse til den aktindsigtssøgende, medmindre begrundelsen i sig selv vil afsløre forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter lovens bestemmelser. Offentlighedsloven indeholder en generel regel om, at afgørelser om aktindsigt særskilt kan påklages til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. For så vidt angår bl.a. forsyningsselskaber kan der i medfør af 12 13

8 Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber offentlighedslovens 37, stk. 6 fastsættes generelle regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af disse selskaber, kan påklages. Overgangsbestemmelser mv. Den nuværende offentlighedslov trådte som angivet ovenfor i kraft den 1. januar Det er væsentligt at bemærke, at loven angiver, at adgangen til aktindsigt i visse tilfælde alene gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af selskaberne efter lovens ikrafttræden. Det er således væsentligt at være opmærksom på, hvilken regel forsyningsselskabet er omfattet af. Aktindsigt efter reglerne i lovens 4, stk. 1 (om selskaber med overvejende offentligt ejerskab) gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af selskaberne efter lovens ikrafttræden. Aktindsigt efter lovens 3, stk. 2 (om visse energiforsyningsvirksomheder mv. med en vis kapacitet) gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af sådanne selskaber efter den 1. januar Afslutning Denne artikel behandler et uddrag af offentlighedsloven i hovedtræk i forhold til offentlige forsynings- 14 selskaber oprettet på privatretligt grundlag. Der er således i sagens natur ikke tale om en udtømmende opregning af lovens bestemmelser, eller hvilke overvejelser lovens regler mv. aktualiserer. Det kan i denne henseende oplyses, at LETT løbende afholder oplæg om offentligretlige emner, herunder bl.a. offentlighedsloven. Kasper Martin Dir. tlf.: Mobil:

9 LETT partnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck 2 Den nye Vejlov en introduktion 1. Formål og introduktion til væsentligste ændringer 2. Offentlige vejes økonomi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

DEN NYE VEJLOV INTRODUKTION

DEN NYE VEJLOV INTRODUKTION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Transportministeriet Att. Søren Møller Larsen, sml@trm.dk Skanderborg, den 15. februar 2012 Forslag til lov om offentlig vej, jeres jnr. 2011-990 Dansk Vand- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 Erfaringer med den nye offentlighedslov v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program 1. SKAT uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2. DONG forretningshemmeligheder 3. SBSYS

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere