BESTYRELSENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for At godkende og indstille projekter til tilskud under landdistriktsprogrammet. At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området At tage selvstændige initiativer til projekter og processer. Vi har i LAG Horsens været gode til at få vores midler i landdistriktsprogrammet sat i spil. Siden 2007 har vi således disponeret 4,7 mio. kr. i støtte til projekter. Det er 17 % mere end vores projektramme Det skyldes blandt andet, at vi har brugt 0,5 mio. kr. mindre til drift end rammen afsat hertil. Vi forventer yderligere at kunne støtte projekter med ca kr. fra landdistriktspro-grammet, inden dette udløber i Det forudsætter, at projekterne modtager tilsvarende støtte fra Horsens Kommune, Region Midtjylland eller fra private, danske fonde med almennyttigt formål. Af en særlig pulje til grøn vækst har LAG Horsens godkendt et tilskud på kr. til fællesprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser, hvor også de andre LAG er langs åen yder støtte. I denne beretning gennemgås det seneste års udvikling i de projekter, som LAG Horsens har medvirket til eller har sikret støtte til. Det har været et rigtig godt år, hvor hele tre af de støttede projekter har holdt indvielse. Med inspiration fra Holland har LAG Horsens haft som sit klare mål og som sit største projekt i landdistriktspro-grammet at få etableret en børnebondegård, hvor der holdes flere slags husdyr og kæledyr under be-tryggende forhold. Børnebondegården kan besøges af børnefamilier, børneinstitutioner, dagplejemødre og skoler for at få en god oplevelse og for at lære om husdyr, kæledyr, og hvordan de skal passes, samt om grundlaget for animalsk fødevareproduktion. Med finansieringen på plads med 2 mio. kr. fra landdistriktsprogrammet, 1 mio. kr. fra Horsens Kommune, heraf kr. fra LAG Horsens og 1 mio. kr. fra Region Midtjylland blev projektet med at etablere Børnebondegården i tilknytning til Ole Munchs landbrugsejendom i Serridslev påbegyndt i sommeren Planen var at åbne Børnebondegården i september Imidlertid havde et par naboer klaget til Naturog Miljøklagenævnet, og arbejdet måtte derfor indstilles, indtil klagesagen var afgjort. BØRNEBONDEGÅRDEN HORSENS Den 2. maj 2012 modtog foreningen Børnebondegården et tilsagn om støtte på 1 mio. kr. fra Inge og Asger Larsens Fond til støtte af almennyttige formål. Dette tilskud vil blive anvendt til et madpakkehus på grunden Serridslevvej 42. Den 9. maj 2012 gav Natur- og Miljøklagenævnet sin tilladelse til ændret anvendelse af en del af Ole Munchs landbrugsejendom til Børnebondegård i Horsens Kommune. Foreningen Børnebondegården havde i samarbejde med Arkitektfirmaet BSAA i mellemtiden arbejdet videre på at få udarbejdet en visions mappe for det samlede projekt, således at det samlede projekt kunne myndighedsbehandles. Lørdag den 1. september 2012 indtraf så den festlige dag, hvor foreningen kunne åbne dørene til Børnebondegården Horsens. Omkring 600 deltog i åbningen. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Aktionsgruppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU investerer i landdistrikter. Side 1 af 9

2 Borgmester Peter Sørensen sørgede for, at snoren blev klippet sammen med børnene. Borgmester Peter Sørensen sagde blandt andet i sin indvielsestale: Det er livsbekræftende at komme på Børne-bondegården, og jeg er sikker på, at rigtigt mange børn fremover vil få gode oplevelser her på stedet. Rigtigt mange har engageret sig i det her projekt og arbejdet frivilligt for at få det til at blive til virkelighed, og selv om det trak i langdrag, opgav I ikke. Stedet har et fornemt formål, nemlig at børn skal være fortrolige med dyr og lære om landbrug, energi og følge årets gang. Tillykke med første fase af Børnebondegården. På åbningsdagen var der også tale ved regionsmedlem Henning Gjellerod fra Region Midt. Han sagde, at børnebondegården kan skabe en bedre forståelse for, hvor fødevarerne kommer fra. - Vi er stolte over, at vi her i regionen har landets første børnebondegård, og det er dejligt at høre, at kalenderen er fyldt godt op. Endelig var der tale ved Jens Bagge, formand for LAG i Horsens. - Det her er et rigtigt godt samarbejdsprojekt. Mange har været inde over, og mange har gjort en stor indsats for, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror, at projek-tet vil være medvirkende til at øge forståelse mellem land og by, Børnebondegårdens kalender har været fyldt godt op i efteråret Der har været i alt ca besøgende. Det er et bredt publikum, der besøger Børnebondegården: dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler fra 1. til 8. klasse. Sprogklasser, specialklasser, uddannelsesinstitutioner, Dansk døveforbund samt ældre synshandicappede. Børnebondegården deltog i Østjysk dyrskue 2012 med geder, kaniner, kalve og en håndfuld glade unger. Sideløbende arbejdes der videre på at færdiggøre Børnebondegården med opholds- og undervisningslokale, madpakkehuset og en lade, så landbrugsbedriftens halm kan opbevares sikkert i forhold til børnene. Der kan ses mere om projektet på og Side 2 af 9

3 NIM MULTIHUS Det primære formål med Nim Multihus er at give borgerne i Nim og omegn et naturligt samlingssted med faciliteter for flest mulige fritidsaktiviteter, fra sport og idræt til mere stillesiddende aktiviteter. Interessenterne er mere end 20 foreninger, erhvervslivet samt Nim Skole og Børnehus. I efteråret 2008 tog Nim Fællesråd, der er paraplyorganisation for alle foreninger i Nim og varetager af kontakten til Horsens Kommune, initiativ og revurderede et tidligere halprojekt. En række af de lokale foreninger havde oplevet kraftig vækst som følge af tilflytningen til området, og flere berettede om pladsproblemer. En nærmere analyse blandt potentielle brugere viste efterfølgende, at et multihus med idrætsfaciliteter om ikke nødvendigvis en hel idrætshal samt med møderumsfaciliteter, mødesteder og depotplads var det reelle behov. Med Horsens Kommunes tidligere afvisende attitude in mente blev der taget kontakt til den selvejende institution Sportshallerne i Brædstrup, som skulle være bygherre på projektet og stå for driften af Nim Multihus. Nim Fællesråd gik med i en uformel styregruppe omkring projektet, hvilket var med til at sikre tilhørsforholdet til lokalbefolkningen i Nim. Gennem LAG Horsens blev der ansøgt om et tilskud på 1,6 mio.kr. fra Landdistriktsprogrammet. Da der forelå tilsagn herom, besluttede Horsens Kommune at overtage projektet og finansiere det resterende beløb. I projektforløbet viste det sig, at byggeriet ville blive lidt dyrere end påregnet. I forbindelse hermed viste det stærke lokale engagement sin styrke, idet det lykkedes at indsamle mere end kr. i frivillige bidrag til køb af det løse inventar og udstyr. Der blev holdt rejsegilde 2. marts 2012 og festlig indvielse den 17. august Se billederne herunder. Der kan ses mere om projektet på dk og på Side 3 af 9

4 STIER OG FRILUFTSFACILITETER OMKRING BYGHOLM ENGE Gennem landdistriktsprogrammet har LAG Horsensgodkendt støtte på kr. til projektet Stier og friluftsfaciliteter omkring Bygholm Enge. Her har Horsens Kommune etableret et vådområde i landvindingslaget ved Bygholm Enge, og anlagt stier på digerne omkring området. Horsens Kommune håber på en god udnyttelse af vådområdet. Gennem projektet har man udbygget og sammenkædet eksisterende stisystemer med i alt 2,5 km ekstra stier. Ligeledes er der opnået forbedrede friluftsmuligheder ved at opsætte et fugletårn to broer og etablere parkeringsmulighed og hvileplads/ kulturcenter. Vådområdet er udformet, således at vand fra St. Hansted å kan ledes ind over engarealet ved ekstremt regnvejr. Engarealet på ca. 50 hektar afgræsses af 86 Anguskøer og en tyr, der er specielt velegnet til vådområder. De to nye broer forbinder stierne i nord og syd for Store Hansted å. Broerne binder stierne sammen og gør, at der opstår en lang række ruter af varierende længde og i forskellige omgivelser. De nye stier giver mulighed for naturture eller motionsture, for folk i alle aldre og kondition. Stierne kan også fungere som grønne trafikårer for cyklister fra eks. Egebjerg til Lund. Mod syd løber cykelrute 31 Silkeborg-Horsens Natursti, som med de nye stier bindes sammen med cykelstien i øst, som løber fra Horsens til Gedved. Indvielsen af Bygholm Enge fandt sted den 20. august Indvielsen blev foretaget af Miljøminister Ida Auken, Borgmester for Horsens Kommune, Peter Sørensen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Horsens, Birthe Anker Christensen og Club manager fra Horsens Golfklub, Karsten Sørensen. Allerede på åbningsdagen kunne der ses store fugleflokke over arealet. Snart vil vi få sort sol over vådområdet. Side 4 af 9

5 KRYDDERURTER OG FÆLLESSKAB PÅ ENDELAVE Projektet Krydderurter og fællesskab på Endelave blev afsluttet I Bestyrelsen for LAG Horsens besluttede at foretage en besigtigelse af Lægeurtehaven og samtidig holde et bestyrelsesmøde på Endelave. Bestyrelsen fik et fint indtryk af Lægeurtehaven, hvor man blandt andet kan se de fleste af de lægeplanter, der findes vildtvoksende på Endelave samt lægeplanter, som har været dyrket ved klostre og i haver før i tiden. Desuden dyrkes krydderurter til brug i den økologiske café og til fremstilling af forskellige urteprodukter, som sælges i butikken samt i udvalgte butikker på fastlandet. Projektet har modtaget kr. i støtte fra landdistriktsprogrammet og et tilsvarende beløb fra Horsens Kommune heraf kr. via LAG Horsens. Under besøget på Endelave blev bestyrelsen orienteret om et nyt projekt under titlen Smag på Endelave, som overordnet set drejer om sig om at skabe flere arbejdspladser baseret på bæredygtighed på Endelave. Projektet omfatter blandt andet at udvikle, producere og sælge økologiske specialprodukter baseret alternative afgrøder, f.eks. tørpesto, økologisk sennep og müesli af økologisk Dalar- og Ølandshvede samt at udvikle mulighederne for tanghøst i de kyst- og kystnære SMAG PÅ ENDELAVE omgivelser. Under landdistriktsprogrammet er de resterende midler, som LAG Horsens råder over, ikke tilstrækkelige til at støtte et så omfattende projekt. Derfor har vi henvist projektet til Småøernes LAG, som har flere resterende midler og også andre støttemuligheder. Der kan ses mere om projektet på Side 5 af 9

6 OPHOLDSOMRÅDE OG FACILITETER VED YDING SKOVHØJE LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om opholdsområde og faciliteter ved Yding Skovhøje. Projektet skal gennemføres i et grønt partnerskab bestående af lodsejere i området, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Museum, Visit Horsens, Bestig Bjerge, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Horsens Kommune. Der etableres en vandrerute fra P-pladsen ved Yding Forte på Skanderborgvej og op gennem den privatejede Yding Skov til parkeringspladsen ved Yding Skovhøj. Langs stien opsættes tavler med QR-koder, så man via podcasts kan få historier fra området læst op. På toppen af skovhøjen vil den nuværende parkeringsplads blive udvidet, så der også kan holde busser, og oversigtsforholdene bliver forbedret. Det forventes, at projektet vil være med til at tiltrække natur- og kulturhistorisk interesserede turister. Ved at sætte fokus på Yding Skovhøje som et af Danmarks højeste punkter, er projektet også af national interesse ETABLERING AF SHELTERPLADS VED RING SØ LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om at placere tre shelters med opholdsplads og toiletfaciliteter i området ved Ring Sø, idet disse kan bruges af såvel gæsten-de friluftsfolk uden telt som af lokalbefolkningen og lokale institutioner. Arealet om Ring Sø byder på muligheder som rekreativt område, og det offentligt ejede areal nordøst for søen vil kunne benyttes som udflugtsmål. Derfor er der på initiativ af Brædstrup Turistforening dannet et Grønt partnerskab for det grønne rekreative område ved Ring Sø. Oplandet byder for friluftsfolket på en lang række muligheder med blandt andet sejlads på Gudenåen, cykling på na-turstien ad den gamle Bryrup jernbanestrækning eller trekking. For de cyklende og gående er det muligt at følge Gudenåen på dens vestlige side og ad denne gamle færdselsrute. Her passerer man forbi landsbyen Ring og den mere end 20ha store Ring Sø, hvor de tre shelters kan bruges til overnatning. Side 6 af 9

7 VÆKSTPROJEKT - GUDENÅEN EN STRØM AF OPLEVELSER Gudenåen er en samlende faktor for de syv Gudenå Kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Der er indtil nu kun blevet arbejdet med dette potentiale i begrænset omfang. Målet med projektet er med udgangspunkt i potentialet at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i de syv kommuner. Projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, der omfatter de syv Gudenåkommuner Heden-sted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Ran-ders. Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turist-produkter på et højt kvalitativt niveau, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge salget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og der-igennem skabe mersalg. Alle aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at alle relevante aktører i de syv kommuner tilbydes delta-gelse og får mulighed for at blive involveret. Projektet sigter således på at: skabe helhedsprodukter med udgangspunkt i natur og kultur fokusere på produkter, der har et højt kvalitativt niveau tiltrække nye og bedre betalende gæster og øge de nuværende turisters ophold og døgnforbrug medvirke til at øge beskæftigelse og omsætning i og i relation til turismen i Gudenåkommunerne Indsatsen i projektet retter sig bl.a. mod to hovedmålgrupper: børnefamilier ( sjov, leg og læring ) og par +45 ( det gode liv ). Disse to hovedmålgrupper bearbejdes på følgende internationale markeder: Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Sverige i et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme og Visit Denmark. Effekten forventes efter 2 år at være en stigning i den nuværende turismeomsætning på godt ca. 7 % svarende til 220 mio. kr. Projektet gennemføres med støtte fra Region Midtjylland, Grøn Vækst, de syv Gudenå-kommuner, de lokale aktionsgrupper (LAG) og private partnere. LAG Horsens har af sin andel af den særlige grønne pulje til grøn vækst godkendt en støtte på kr., og Horsens Kommune støtter projektet med kr. LAG Horsens har lagt vægt på, at flere turister i området vil styrke salget fra gårdbutikker og kreative værksteder - herunder netværket af producenter tilknyttet Torvehallen i Voervadsbro - samt spisesteder, bådudlejning og andre serviceydelser. Også projekter med lidt større afstand til Gudenåen, f.eks. Børnebondegården i Serridslev, vil sikkert få nytte af en øget turisme. Der forventes også opnået en synergieffekt på de andre projekter, LAG Horsens yder støtte til omkring Gudenåen. Se mere om projektet på Side 7 af 9

8 PROJEKTER PÅ VEJ BYENS HUS I SØNDER VISSING Den nedlagte skole i Sdr. Vissing er blevet til et Byens Hus for alle borgere i alle aldre i Sdr. Vissing by, Addit og Voer-vadsbro. Fire enheder fungerer sammen i det samme byggeri: Børnehaven Villa Himmelblå, Idrætsforeningen Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening, Sdr. Vissing Borgerforening og Forsamlingshus samt et aktivitetshus for byens borgere. Sdr. Vissing Forsamlingshus ønsker at gøre deres del til et nul energi hus, da en efterisolering ikke er en rationel løsning. Det er tanken, at udstyre huset med et solcelleanlæg og varmepumper. LAG Horsens har foreslået, at der arbejdes videre på et projekt for en samlet energiløsning for alle enheder i Byens Hus. Horsens Kommune er positivt indstillet til et samlet nul energi hus, men har ønsket at foretage målinger over en vinter for at få sikkerhed for rentabilitet i projektet. KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ KLOSTERMØLLE Det private Gudenåmuseum, der ikke har været åbent for publikum siden august 2000, indeholder en meget omfat-tende oldsagssamling. Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum har udarbejdet et notat fra en besigtigelse af museet i september Her beskrives tanker om samlingens formidlingsmæssige potentiale og dens fysiske placering. Der peges her på Klostermølle som et sted, hvor der i forvejen kommer et kultur- og natuinteresseret publikum. LAG Horsens fandt idéen spændende og ville gerne arbejde for den. Derfor tog vi initiativ til møde på Klostermølle den 17. januar 2013, hvor der deltog repræsentanter fra alle interesserede parter: Ejerne af Gudenåmuseet, Ejerne af Klostermølle Naturstyrelsen Søhøjlandet, Brugerne af Klostermølle Natur & Ungdom, Turismen ved Visit Gudenå, Det grønne partnerskab Nordvestgruppen, Horsens Museum og seniorforsker Søren H. Andersen samt LAG Horsens. Seniorforsker Søren H. Andersen gjorde opmærksom på, hvorfor der er gjort så mange fund lige netop i området ved Gudenåen og Klostermølle. Stedet var perfekt for både jagt og fiskeri lige siden istiden, fordi der her var passager for vildt i landskabet mellem søer, bakker og vildnis. Og fiskepladserne var så gode, at man har kæmpet om dem. Derfor er der en spændende kulturhistorie at fortælle, hvis man ikke kun fokuser på stenalderen, men hele kulturen gennem tiderne. Henviste herom til bogen: Gudenåens Kulturhistorie. Ejerne af Gudenåmuseet er indstillet på at udlåne oldsagssamlingen i f.eks. 75 år. Ejerne af Klostermølle er positiv overfor tanken om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, hvor man forventer besøgende hvert år. For turismen fandt Gunhild Øeby Nielsen, at Klostermølle med et kulturhistorisk museum kunne blive et virkelig fint sted som et af oplevelsesrummene ved Gudenåen. Fra Natur &Ungdom og Nordvestgruppen, som arbejder for flere naturstier og vandreruter i området, fandt man ligeledes fine perspektiver i et kulturhistorisk museum på Klostermølle. LAG Horsens ønsker at få projektet startet op og vil med konsulentbistand fra Anders Horsbøl Nielsen bidrage til at få et grønt partnerskab på benene og få udarbejdet en projektbeskrivelse om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, som kan danne grundlag for en senere ansøgning om midler fra Landdistriktsprogrammet og andre kilder. Side 8 af 9

9 Arbejdet i bestyrelsen er forløbet godt igennem året. Der har i årets løb været afholdt fire bestyrelsesmøder samt medlemsmøde og generalforsamling. BESTYRELSEN Denne beretning er vedtaget af bestyrelsen den 12. marts 2013 Både formand, næstformand og koordinator har deltaget i forskellige møder arrangeret af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter, Region Midtjylland og Gudenåkommiteen. :&~~.. fj.3c~ Formand Hanne Sole Christensen Sekretær. / ' <:::;IYece _e)_~-<4'~ Henning Jensen """ Ole Dahl Kristensen Birthe Anker Christensen Christien Ba~ Suppleant ( Torben Engholm Suppleant ~<;t~l ':Jt~ Eigil Holm Suppleant Hans Kurt Jacobsen Koordinator INISIDIIET FOR IIY, BOUØOG LANDDISTRJKID., Den Europæiske Landbrugsfond for Udvddong af landdistrolcteme Aktionsgn.oppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU onvesterer o landdistrilcter. Side 9 af 9

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have

Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have Dato: onsdag den 13. maj kl. 17.00 kl. 19 Sted: Økologiens Have 1. Valg af dirigent Sanne Rubinke der konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere