BESTYRELSENS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for At godkende og indstille projekter til tilskud under landdistriktsprogrammet. At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området At tage selvstændige initiativer til projekter og processer. Vi har i LAG Horsens været gode til at få vores midler i landdistriktsprogrammet sat i spil. Siden 2007 har vi således disponeret 4,7 mio. kr. i støtte til projekter. Det er 17 % mere end vores projektramme Det skyldes blandt andet, at vi har brugt 0,5 mio. kr. mindre til drift end rammen afsat hertil. Vi forventer yderligere at kunne støtte projekter med ca kr. fra landdistriktspro-grammet, inden dette udløber i Det forudsætter, at projekterne modtager tilsvarende støtte fra Horsens Kommune, Region Midtjylland eller fra private, danske fonde med almennyttigt formål. Af en særlig pulje til grøn vækst har LAG Horsens godkendt et tilskud på kr. til fællesprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser, hvor også de andre LAG er langs åen yder støtte. I denne beretning gennemgås det seneste års udvikling i de projekter, som LAG Horsens har medvirket til eller har sikret støtte til. Det har været et rigtig godt år, hvor hele tre af de støttede projekter har holdt indvielse. Med inspiration fra Holland har LAG Horsens haft som sit klare mål og som sit største projekt i landdistriktspro-grammet at få etableret en børnebondegård, hvor der holdes flere slags husdyr og kæledyr under be-tryggende forhold. Børnebondegården kan besøges af børnefamilier, børneinstitutioner, dagplejemødre og skoler for at få en god oplevelse og for at lære om husdyr, kæledyr, og hvordan de skal passes, samt om grundlaget for animalsk fødevareproduktion. Med finansieringen på plads med 2 mio. kr. fra landdistriktsprogrammet, 1 mio. kr. fra Horsens Kommune, heraf kr. fra LAG Horsens og 1 mio. kr. fra Region Midtjylland blev projektet med at etablere Børnebondegården i tilknytning til Ole Munchs landbrugsejendom i Serridslev påbegyndt i sommeren Planen var at åbne Børnebondegården i september Imidlertid havde et par naboer klaget til Naturog Miljøklagenævnet, og arbejdet måtte derfor indstilles, indtil klagesagen var afgjort. BØRNEBONDEGÅRDEN HORSENS Den 2. maj 2012 modtog foreningen Børnebondegården et tilsagn om støtte på 1 mio. kr. fra Inge og Asger Larsens Fond til støtte af almennyttige formål. Dette tilskud vil blive anvendt til et madpakkehus på grunden Serridslevvej 42. Den 9. maj 2012 gav Natur- og Miljøklagenævnet sin tilladelse til ændret anvendelse af en del af Ole Munchs landbrugsejendom til Børnebondegård i Horsens Kommune. Foreningen Børnebondegården havde i samarbejde med Arkitektfirmaet BSAA i mellemtiden arbejdet videre på at få udarbejdet en visions mappe for det samlede projekt, således at det samlede projekt kunne myndighedsbehandles. Lørdag den 1. september 2012 indtraf så den festlige dag, hvor foreningen kunne åbne dørene til Børnebondegården Horsens. Omkring 600 deltog i åbningen. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Aktionsgruppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU investerer i landdistrikter. Side 1 af 9

2 Borgmester Peter Sørensen sørgede for, at snoren blev klippet sammen med børnene. Borgmester Peter Sørensen sagde blandt andet i sin indvielsestale: Det er livsbekræftende at komme på Børne-bondegården, og jeg er sikker på, at rigtigt mange børn fremover vil få gode oplevelser her på stedet. Rigtigt mange har engageret sig i det her projekt og arbejdet frivilligt for at få det til at blive til virkelighed, og selv om det trak i langdrag, opgav I ikke. Stedet har et fornemt formål, nemlig at børn skal være fortrolige med dyr og lære om landbrug, energi og følge årets gang. Tillykke med første fase af Børnebondegården. På åbningsdagen var der også tale ved regionsmedlem Henning Gjellerod fra Region Midt. Han sagde, at børnebondegården kan skabe en bedre forståelse for, hvor fødevarerne kommer fra. - Vi er stolte over, at vi her i regionen har landets første børnebondegård, og det er dejligt at høre, at kalenderen er fyldt godt op. Endelig var der tale ved Jens Bagge, formand for LAG i Horsens. - Det her er et rigtigt godt samarbejdsprojekt. Mange har været inde over, og mange har gjort en stor indsats for, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror, at projek-tet vil være medvirkende til at øge forståelse mellem land og by, Børnebondegårdens kalender har været fyldt godt op i efteråret Der har været i alt ca besøgende. Det er et bredt publikum, der besøger Børnebondegården: dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler fra 1. til 8. klasse. Sprogklasser, specialklasser, uddannelsesinstitutioner, Dansk døveforbund samt ældre synshandicappede. Børnebondegården deltog i Østjysk dyrskue 2012 med geder, kaniner, kalve og en håndfuld glade unger. Sideløbende arbejdes der videre på at færdiggøre Børnebondegården med opholds- og undervisningslokale, madpakkehuset og en lade, så landbrugsbedriftens halm kan opbevares sikkert i forhold til børnene. Der kan ses mere om projektet på og Side 2 af 9

3 NIM MULTIHUS Det primære formål med Nim Multihus er at give borgerne i Nim og omegn et naturligt samlingssted med faciliteter for flest mulige fritidsaktiviteter, fra sport og idræt til mere stillesiddende aktiviteter. Interessenterne er mere end 20 foreninger, erhvervslivet samt Nim Skole og Børnehus. I efteråret 2008 tog Nim Fællesråd, der er paraplyorganisation for alle foreninger i Nim og varetager af kontakten til Horsens Kommune, initiativ og revurderede et tidligere halprojekt. En række af de lokale foreninger havde oplevet kraftig vækst som følge af tilflytningen til området, og flere berettede om pladsproblemer. En nærmere analyse blandt potentielle brugere viste efterfølgende, at et multihus med idrætsfaciliteter om ikke nødvendigvis en hel idrætshal samt med møderumsfaciliteter, mødesteder og depotplads var det reelle behov. Med Horsens Kommunes tidligere afvisende attitude in mente blev der taget kontakt til den selvejende institution Sportshallerne i Brædstrup, som skulle være bygherre på projektet og stå for driften af Nim Multihus. Nim Fællesråd gik med i en uformel styregruppe omkring projektet, hvilket var med til at sikre tilhørsforholdet til lokalbefolkningen i Nim. Gennem LAG Horsens blev der ansøgt om et tilskud på 1,6 mio.kr. fra Landdistriktsprogrammet. Da der forelå tilsagn herom, besluttede Horsens Kommune at overtage projektet og finansiere det resterende beløb. I projektforløbet viste det sig, at byggeriet ville blive lidt dyrere end påregnet. I forbindelse hermed viste det stærke lokale engagement sin styrke, idet det lykkedes at indsamle mere end kr. i frivillige bidrag til køb af det løse inventar og udstyr. Der blev holdt rejsegilde 2. marts 2012 og festlig indvielse den 17. august Se billederne herunder. Der kan ses mere om projektet på dk og på Side 3 af 9

4 STIER OG FRILUFTSFACILITETER OMKRING BYGHOLM ENGE Gennem landdistriktsprogrammet har LAG Horsensgodkendt støtte på kr. til projektet Stier og friluftsfaciliteter omkring Bygholm Enge. Her har Horsens Kommune etableret et vådområde i landvindingslaget ved Bygholm Enge, og anlagt stier på digerne omkring området. Horsens Kommune håber på en god udnyttelse af vådområdet. Gennem projektet har man udbygget og sammenkædet eksisterende stisystemer med i alt 2,5 km ekstra stier. Ligeledes er der opnået forbedrede friluftsmuligheder ved at opsætte et fugletårn to broer og etablere parkeringsmulighed og hvileplads/ kulturcenter. Vådområdet er udformet, således at vand fra St. Hansted å kan ledes ind over engarealet ved ekstremt regnvejr. Engarealet på ca. 50 hektar afgræsses af 86 Anguskøer og en tyr, der er specielt velegnet til vådområder. De to nye broer forbinder stierne i nord og syd for Store Hansted å. Broerne binder stierne sammen og gør, at der opstår en lang række ruter af varierende længde og i forskellige omgivelser. De nye stier giver mulighed for naturture eller motionsture, for folk i alle aldre og kondition. Stierne kan også fungere som grønne trafikårer for cyklister fra eks. Egebjerg til Lund. Mod syd løber cykelrute 31 Silkeborg-Horsens Natursti, som med de nye stier bindes sammen med cykelstien i øst, som løber fra Horsens til Gedved. Indvielsen af Bygholm Enge fandt sted den 20. august Indvielsen blev foretaget af Miljøminister Ida Auken, Borgmester for Horsens Kommune, Peter Sørensen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Horsens, Birthe Anker Christensen og Club manager fra Horsens Golfklub, Karsten Sørensen. Allerede på åbningsdagen kunne der ses store fugleflokke over arealet. Snart vil vi få sort sol over vådområdet. Side 4 af 9

5 KRYDDERURTER OG FÆLLESSKAB PÅ ENDELAVE Projektet Krydderurter og fællesskab på Endelave blev afsluttet I Bestyrelsen for LAG Horsens besluttede at foretage en besigtigelse af Lægeurtehaven og samtidig holde et bestyrelsesmøde på Endelave. Bestyrelsen fik et fint indtryk af Lægeurtehaven, hvor man blandt andet kan se de fleste af de lægeplanter, der findes vildtvoksende på Endelave samt lægeplanter, som har været dyrket ved klostre og i haver før i tiden. Desuden dyrkes krydderurter til brug i den økologiske café og til fremstilling af forskellige urteprodukter, som sælges i butikken samt i udvalgte butikker på fastlandet. Projektet har modtaget kr. i støtte fra landdistriktsprogrammet og et tilsvarende beløb fra Horsens Kommune heraf kr. via LAG Horsens. Under besøget på Endelave blev bestyrelsen orienteret om et nyt projekt under titlen Smag på Endelave, som overordnet set drejer om sig om at skabe flere arbejdspladser baseret på bæredygtighed på Endelave. Projektet omfatter blandt andet at udvikle, producere og sælge økologiske specialprodukter baseret alternative afgrøder, f.eks. tørpesto, økologisk sennep og müesli af økologisk Dalar- og Ølandshvede samt at udvikle mulighederne for tanghøst i de kyst- og kystnære SMAG PÅ ENDELAVE omgivelser. Under landdistriktsprogrammet er de resterende midler, som LAG Horsens råder over, ikke tilstrækkelige til at støtte et så omfattende projekt. Derfor har vi henvist projektet til Småøernes LAG, som har flere resterende midler og også andre støttemuligheder. Der kan ses mere om projektet på Side 5 af 9

6 OPHOLDSOMRÅDE OG FACILITETER VED YDING SKOVHØJE LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om opholdsområde og faciliteter ved Yding Skovhøje. Projektet skal gennemføres i et grønt partnerskab bestående af lodsejere i området, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Museum, Visit Horsens, Bestig Bjerge, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Horsens Kommune. Der etableres en vandrerute fra P-pladsen ved Yding Forte på Skanderborgvej og op gennem den privatejede Yding Skov til parkeringspladsen ved Yding Skovhøj. Langs stien opsættes tavler med QR-koder, så man via podcasts kan få historier fra området læst op. På toppen af skovhøjen vil den nuværende parkeringsplads blive udvidet, så der også kan holde busser, og oversigtsforholdene bliver forbedret. Det forventes, at projektet vil være med til at tiltrække natur- og kulturhistorisk interesserede turister. Ved at sætte fokus på Yding Skovhøje som et af Danmarks højeste punkter, er projektet også af national interesse ETABLERING AF SHELTERPLADS VED RING SØ LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om at placere tre shelters med opholdsplads og toiletfaciliteter i området ved Ring Sø, idet disse kan bruges af såvel gæsten-de friluftsfolk uden telt som af lokalbefolkningen og lokale institutioner. Arealet om Ring Sø byder på muligheder som rekreativt område, og det offentligt ejede areal nordøst for søen vil kunne benyttes som udflugtsmål. Derfor er der på initiativ af Brædstrup Turistforening dannet et Grønt partnerskab for det grønne rekreative område ved Ring Sø. Oplandet byder for friluftsfolket på en lang række muligheder med blandt andet sejlads på Gudenåen, cykling på na-turstien ad den gamle Bryrup jernbanestrækning eller trekking. For de cyklende og gående er det muligt at følge Gudenåen på dens vestlige side og ad denne gamle færdselsrute. Her passerer man forbi landsbyen Ring og den mere end 20ha store Ring Sø, hvor de tre shelters kan bruges til overnatning. Side 6 af 9

7 VÆKSTPROJEKT - GUDENÅEN EN STRØM AF OPLEVELSER Gudenåen er en samlende faktor for de syv Gudenå Kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Der er indtil nu kun blevet arbejdet med dette potentiale i begrænset omfang. Målet med projektet er med udgangspunkt i potentialet at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i de syv kommuner. Projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, der omfatter de syv Gudenåkommuner Heden-sted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Ran-ders. Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turist-produkter på et højt kvalitativt niveau, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge salget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og der-igennem skabe mersalg. Alle aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at alle relevante aktører i de syv kommuner tilbydes delta-gelse og får mulighed for at blive involveret. Projektet sigter således på at: skabe helhedsprodukter med udgangspunkt i natur og kultur fokusere på produkter, der har et højt kvalitativt niveau tiltrække nye og bedre betalende gæster og øge de nuværende turisters ophold og døgnforbrug medvirke til at øge beskæftigelse og omsætning i og i relation til turismen i Gudenåkommunerne Indsatsen i projektet retter sig bl.a. mod to hovedmålgrupper: børnefamilier ( sjov, leg og læring ) og par +45 ( det gode liv ). Disse to hovedmålgrupper bearbejdes på følgende internationale markeder: Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Sverige i et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme og Visit Denmark. Effekten forventes efter 2 år at være en stigning i den nuværende turismeomsætning på godt ca. 7 % svarende til 220 mio. kr. Projektet gennemføres med støtte fra Region Midtjylland, Grøn Vækst, de syv Gudenå-kommuner, de lokale aktionsgrupper (LAG) og private partnere. LAG Horsens har af sin andel af den særlige grønne pulje til grøn vækst godkendt en støtte på kr., og Horsens Kommune støtter projektet med kr. LAG Horsens har lagt vægt på, at flere turister i området vil styrke salget fra gårdbutikker og kreative værksteder - herunder netværket af producenter tilknyttet Torvehallen i Voervadsbro - samt spisesteder, bådudlejning og andre serviceydelser. Også projekter med lidt større afstand til Gudenåen, f.eks. Børnebondegården i Serridslev, vil sikkert få nytte af en øget turisme. Der forventes også opnået en synergieffekt på de andre projekter, LAG Horsens yder støtte til omkring Gudenåen. Se mere om projektet på Side 7 af 9

8 PROJEKTER PÅ VEJ BYENS HUS I SØNDER VISSING Den nedlagte skole i Sdr. Vissing er blevet til et Byens Hus for alle borgere i alle aldre i Sdr. Vissing by, Addit og Voer-vadsbro. Fire enheder fungerer sammen i det samme byggeri: Børnehaven Villa Himmelblå, Idrætsforeningen Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening, Sdr. Vissing Borgerforening og Forsamlingshus samt et aktivitetshus for byens borgere. Sdr. Vissing Forsamlingshus ønsker at gøre deres del til et nul energi hus, da en efterisolering ikke er en rationel løsning. Det er tanken, at udstyre huset med et solcelleanlæg og varmepumper. LAG Horsens har foreslået, at der arbejdes videre på et projekt for en samlet energiløsning for alle enheder i Byens Hus. Horsens Kommune er positivt indstillet til et samlet nul energi hus, men har ønsket at foretage målinger over en vinter for at få sikkerhed for rentabilitet i projektet. KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ KLOSTERMØLLE Det private Gudenåmuseum, der ikke har været åbent for publikum siden august 2000, indeholder en meget omfat-tende oldsagssamling. Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum har udarbejdet et notat fra en besigtigelse af museet i september Her beskrives tanker om samlingens formidlingsmæssige potentiale og dens fysiske placering. Der peges her på Klostermølle som et sted, hvor der i forvejen kommer et kultur- og natuinteresseret publikum. LAG Horsens fandt idéen spændende og ville gerne arbejde for den. Derfor tog vi initiativ til møde på Klostermølle den 17. januar 2013, hvor der deltog repræsentanter fra alle interesserede parter: Ejerne af Gudenåmuseet, Ejerne af Klostermølle Naturstyrelsen Søhøjlandet, Brugerne af Klostermølle Natur & Ungdom, Turismen ved Visit Gudenå, Det grønne partnerskab Nordvestgruppen, Horsens Museum og seniorforsker Søren H. Andersen samt LAG Horsens. Seniorforsker Søren H. Andersen gjorde opmærksom på, hvorfor der er gjort så mange fund lige netop i området ved Gudenåen og Klostermølle. Stedet var perfekt for både jagt og fiskeri lige siden istiden, fordi der her var passager for vildt i landskabet mellem søer, bakker og vildnis. Og fiskepladserne var så gode, at man har kæmpet om dem. Derfor er der en spændende kulturhistorie at fortælle, hvis man ikke kun fokuser på stenalderen, men hele kulturen gennem tiderne. Henviste herom til bogen: Gudenåens Kulturhistorie. Ejerne af Gudenåmuseet er indstillet på at udlåne oldsagssamlingen i f.eks. 75 år. Ejerne af Klostermølle er positiv overfor tanken om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, hvor man forventer besøgende hvert år. For turismen fandt Gunhild Øeby Nielsen, at Klostermølle med et kulturhistorisk museum kunne blive et virkelig fint sted som et af oplevelsesrummene ved Gudenåen. Fra Natur &Ungdom og Nordvestgruppen, som arbejder for flere naturstier og vandreruter i området, fandt man ligeledes fine perspektiver i et kulturhistorisk museum på Klostermølle. LAG Horsens ønsker at få projektet startet op og vil med konsulentbistand fra Anders Horsbøl Nielsen bidrage til at få et grønt partnerskab på benene og få udarbejdet en projektbeskrivelse om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, som kan danne grundlag for en senere ansøgning om midler fra Landdistriktsprogrammet og andre kilder. Side 8 af 9

9 Arbejdet i bestyrelsen er forløbet godt igennem året. Der har i årets løb været afholdt fire bestyrelsesmøder samt medlemsmøde og generalforsamling. BESTYRELSEN Denne beretning er vedtaget af bestyrelsen den 12. marts 2013 Både formand, næstformand og koordinator har deltaget i forskellige møder arrangeret af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter, Region Midtjylland og Gudenåkommiteen. :&~~.. fj.3c~ Formand Hanne Sole Christensen Sekretær. / ' <:::;IYece _e)_~-<4'~ Henning Jensen """ Ole Dahl Kristensen Birthe Anker Christensen Christien Ba~ Suppleant ( Torben Engholm Suppleant ~<;t~l ':Jt~ Eigil Holm Suppleant Hans Kurt Jacobsen Koordinator INISIDIIET FOR IIY, BOUØOG LANDDISTRJKID., Den Europæiske Landbrugsfond for Udvddong af landdistrolcteme Aktionsgn.oppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU onvesterer o landdistrilcter. Side 9 af 9

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Resultatkontrakt. Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 18. juli 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-15-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Hvor kommer spørgsmålet om organiseringen fra. I projektplan 2014 står der under punktet Landdistrikter: Samarbejde med Landsbyrådet, LAG og Samby

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Cykler, karate og folkedans i naturen

Cykler, karate og folkedans i naturen Cykler, karate og folkedans i naturen 6 Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl er blevet mere end et støttepunkt i naturen. Det er blevet et oplagt samlingssted for en række meget forskellige foreninger

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

-liste er opdateret, men de ændringer der sker lige nu laves en ny opdatering

-liste er opdateret, men de ændringer der sker lige nu laves en ny opdatering Møde i Landsbyrådet oktober 2014 Mødet finder sted den 27. oktober 2014 kl. 19.00 på Yding Grønt, Skovhøjvej 8, 8752 Østbirk. Lige i krydset i Yding lige over for kirken. Referat 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter.

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter. LAG Varde LAG Vardes arbejde med mål og effekter. Lokalsamfundskonsulent/LAG-koordinator List historik: Ansat 1. august 2006 til etablering af Udviklingsråd i Varde Kommune. Varde Kommune er med sine 1.256

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere