BESTYRELSENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for At godkende og indstille projekter til tilskud under landdistriktsprogrammet. At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området At tage selvstændige initiativer til projekter og processer. Vi har i LAG Horsens været gode til at få vores midler i landdistriktsprogrammet sat i spil. Siden 2007 har vi således disponeret 4,7 mio. kr. i støtte til projekter. Det er 17 % mere end vores projektramme Det skyldes blandt andet, at vi har brugt 0,5 mio. kr. mindre til drift end rammen afsat hertil. Vi forventer yderligere at kunne støtte projekter med ca kr. fra landdistriktspro-grammet, inden dette udløber i Det forudsætter, at projekterne modtager tilsvarende støtte fra Horsens Kommune, Region Midtjylland eller fra private, danske fonde med almennyttigt formål. Af en særlig pulje til grøn vækst har LAG Horsens godkendt et tilskud på kr. til fællesprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser, hvor også de andre LAG er langs åen yder støtte. I denne beretning gennemgås det seneste års udvikling i de projekter, som LAG Horsens har medvirket til eller har sikret støtte til. Det har været et rigtig godt år, hvor hele tre af de støttede projekter har holdt indvielse. Med inspiration fra Holland har LAG Horsens haft som sit klare mål og som sit største projekt i landdistriktspro-grammet at få etableret en børnebondegård, hvor der holdes flere slags husdyr og kæledyr under be-tryggende forhold. Børnebondegården kan besøges af børnefamilier, børneinstitutioner, dagplejemødre og skoler for at få en god oplevelse og for at lære om husdyr, kæledyr, og hvordan de skal passes, samt om grundlaget for animalsk fødevareproduktion. Med finansieringen på plads med 2 mio. kr. fra landdistriktsprogrammet, 1 mio. kr. fra Horsens Kommune, heraf kr. fra LAG Horsens og 1 mio. kr. fra Region Midtjylland blev projektet med at etablere Børnebondegården i tilknytning til Ole Munchs landbrugsejendom i Serridslev påbegyndt i sommeren Planen var at åbne Børnebondegården i september Imidlertid havde et par naboer klaget til Naturog Miljøklagenævnet, og arbejdet måtte derfor indstilles, indtil klagesagen var afgjort. BØRNEBONDEGÅRDEN HORSENS Den 2. maj 2012 modtog foreningen Børnebondegården et tilsagn om støtte på 1 mio. kr. fra Inge og Asger Larsens Fond til støtte af almennyttige formål. Dette tilskud vil blive anvendt til et madpakkehus på grunden Serridslevvej 42. Den 9. maj 2012 gav Natur- og Miljøklagenævnet sin tilladelse til ændret anvendelse af en del af Ole Munchs landbrugsejendom til Børnebondegård i Horsens Kommune. Foreningen Børnebondegården havde i samarbejde med Arkitektfirmaet BSAA i mellemtiden arbejdet videre på at få udarbejdet en visions mappe for det samlede projekt, således at det samlede projekt kunne myndighedsbehandles. Lørdag den 1. september 2012 indtraf så den festlige dag, hvor foreningen kunne åbne dørene til Børnebondegården Horsens. Omkring 600 deltog i åbningen. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Aktionsgruppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU investerer i landdistrikter. Side 1 af 9

2 Borgmester Peter Sørensen sørgede for, at snoren blev klippet sammen med børnene. Borgmester Peter Sørensen sagde blandt andet i sin indvielsestale: Det er livsbekræftende at komme på Børne-bondegården, og jeg er sikker på, at rigtigt mange børn fremover vil få gode oplevelser her på stedet. Rigtigt mange har engageret sig i det her projekt og arbejdet frivilligt for at få det til at blive til virkelighed, og selv om det trak i langdrag, opgav I ikke. Stedet har et fornemt formål, nemlig at børn skal være fortrolige med dyr og lære om landbrug, energi og følge årets gang. Tillykke med første fase af Børnebondegården. På åbningsdagen var der også tale ved regionsmedlem Henning Gjellerod fra Region Midt. Han sagde, at børnebondegården kan skabe en bedre forståelse for, hvor fødevarerne kommer fra. - Vi er stolte over, at vi her i regionen har landets første børnebondegård, og det er dejligt at høre, at kalenderen er fyldt godt op. Endelig var der tale ved Jens Bagge, formand for LAG i Horsens. - Det her er et rigtigt godt samarbejdsprojekt. Mange har været inde over, og mange har gjort en stor indsats for, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror, at projek-tet vil være medvirkende til at øge forståelse mellem land og by, Børnebondegårdens kalender har været fyldt godt op i efteråret Der har været i alt ca besøgende. Det er et bredt publikum, der besøger Børnebondegården: dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler fra 1. til 8. klasse. Sprogklasser, specialklasser, uddannelsesinstitutioner, Dansk døveforbund samt ældre synshandicappede. Børnebondegården deltog i Østjysk dyrskue 2012 med geder, kaniner, kalve og en håndfuld glade unger. Sideløbende arbejdes der videre på at færdiggøre Børnebondegården med opholds- og undervisningslokale, madpakkehuset og en lade, så landbrugsbedriftens halm kan opbevares sikkert i forhold til børnene. Der kan ses mere om projektet på og Side 2 af 9

3 NIM MULTIHUS Det primære formål med Nim Multihus er at give borgerne i Nim og omegn et naturligt samlingssted med faciliteter for flest mulige fritidsaktiviteter, fra sport og idræt til mere stillesiddende aktiviteter. Interessenterne er mere end 20 foreninger, erhvervslivet samt Nim Skole og Børnehus. I efteråret 2008 tog Nim Fællesråd, der er paraplyorganisation for alle foreninger i Nim og varetager af kontakten til Horsens Kommune, initiativ og revurderede et tidligere halprojekt. En række af de lokale foreninger havde oplevet kraftig vækst som følge af tilflytningen til området, og flere berettede om pladsproblemer. En nærmere analyse blandt potentielle brugere viste efterfølgende, at et multihus med idrætsfaciliteter om ikke nødvendigvis en hel idrætshal samt med møderumsfaciliteter, mødesteder og depotplads var det reelle behov. Med Horsens Kommunes tidligere afvisende attitude in mente blev der taget kontakt til den selvejende institution Sportshallerne i Brædstrup, som skulle være bygherre på projektet og stå for driften af Nim Multihus. Nim Fællesråd gik med i en uformel styregruppe omkring projektet, hvilket var med til at sikre tilhørsforholdet til lokalbefolkningen i Nim. Gennem LAG Horsens blev der ansøgt om et tilskud på 1,6 mio.kr. fra Landdistriktsprogrammet. Da der forelå tilsagn herom, besluttede Horsens Kommune at overtage projektet og finansiere det resterende beløb. I projektforløbet viste det sig, at byggeriet ville blive lidt dyrere end påregnet. I forbindelse hermed viste det stærke lokale engagement sin styrke, idet det lykkedes at indsamle mere end kr. i frivillige bidrag til køb af det løse inventar og udstyr. Der blev holdt rejsegilde 2. marts 2012 og festlig indvielse den 17. august Se billederne herunder. Der kan ses mere om projektet på dk og på Side 3 af 9

4 STIER OG FRILUFTSFACILITETER OMKRING BYGHOLM ENGE Gennem landdistriktsprogrammet har LAG Horsensgodkendt støtte på kr. til projektet Stier og friluftsfaciliteter omkring Bygholm Enge. Her har Horsens Kommune etableret et vådområde i landvindingslaget ved Bygholm Enge, og anlagt stier på digerne omkring området. Horsens Kommune håber på en god udnyttelse af vådområdet. Gennem projektet har man udbygget og sammenkædet eksisterende stisystemer med i alt 2,5 km ekstra stier. Ligeledes er der opnået forbedrede friluftsmuligheder ved at opsætte et fugletårn to broer og etablere parkeringsmulighed og hvileplads/ kulturcenter. Vådområdet er udformet, således at vand fra St. Hansted å kan ledes ind over engarealet ved ekstremt regnvejr. Engarealet på ca. 50 hektar afgræsses af 86 Anguskøer og en tyr, der er specielt velegnet til vådområder. De to nye broer forbinder stierne i nord og syd for Store Hansted å. Broerne binder stierne sammen og gør, at der opstår en lang række ruter af varierende længde og i forskellige omgivelser. De nye stier giver mulighed for naturture eller motionsture, for folk i alle aldre og kondition. Stierne kan også fungere som grønne trafikårer for cyklister fra eks. Egebjerg til Lund. Mod syd løber cykelrute 31 Silkeborg-Horsens Natursti, som med de nye stier bindes sammen med cykelstien i øst, som løber fra Horsens til Gedved. Indvielsen af Bygholm Enge fandt sted den 20. august Indvielsen blev foretaget af Miljøminister Ida Auken, Borgmester for Horsens Kommune, Peter Sørensen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Horsens, Birthe Anker Christensen og Club manager fra Horsens Golfklub, Karsten Sørensen. Allerede på åbningsdagen kunne der ses store fugleflokke over arealet. Snart vil vi få sort sol over vådområdet. Side 4 af 9

5 KRYDDERURTER OG FÆLLESSKAB PÅ ENDELAVE Projektet Krydderurter og fællesskab på Endelave blev afsluttet I Bestyrelsen for LAG Horsens besluttede at foretage en besigtigelse af Lægeurtehaven og samtidig holde et bestyrelsesmøde på Endelave. Bestyrelsen fik et fint indtryk af Lægeurtehaven, hvor man blandt andet kan se de fleste af de lægeplanter, der findes vildtvoksende på Endelave samt lægeplanter, som har været dyrket ved klostre og i haver før i tiden. Desuden dyrkes krydderurter til brug i den økologiske café og til fremstilling af forskellige urteprodukter, som sælges i butikken samt i udvalgte butikker på fastlandet. Projektet har modtaget kr. i støtte fra landdistriktsprogrammet og et tilsvarende beløb fra Horsens Kommune heraf kr. via LAG Horsens. Under besøget på Endelave blev bestyrelsen orienteret om et nyt projekt under titlen Smag på Endelave, som overordnet set drejer om sig om at skabe flere arbejdspladser baseret på bæredygtighed på Endelave. Projektet omfatter blandt andet at udvikle, producere og sælge økologiske specialprodukter baseret alternative afgrøder, f.eks. tørpesto, økologisk sennep og müesli af økologisk Dalar- og Ølandshvede samt at udvikle mulighederne for tanghøst i de kyst- og kystnære SMAG PÅ ENDELAVE omgivelser. Under landdistriktsprogrammet er de resterende midler, som LAG Horsens råder over, ikke tilstrækkelige til at støtte et så omfattende projekt. Derfor har vi henvist projektet til Småøernes LAG, som har flere resterende midler og også andre støttemuligheder. Der kan ses mere om projektet på Side 5 af 9

6 OPHOLDSOMRÅDE OG FACILITETER VED YDING SKOVHØJE LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om opholdsområde og faciliteter ved Yding Skovhøje. Projektet skal gennemføres i et grønt partnerskab bestående af lodsejere i området, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Museum, Visit Horsens, Bestig Bjerge, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Horsens Kommune. Der etableres en vandrerute fra P-pladsen ved Yding Forte på Skanderborgvej og op gennem den privatejede Yding Skov til parkeringspladsen ved Yding Skovhøj. Langs stien opsættes tavler med QR-koder, så man via podcasts kan få historier fra området læst op. På toppen af skovhøjen vil den nuværende parkeringsplads blive udvidet, så der også kan holde busser, og oversigtsforholdene bliver forbedret. Det forventes, at projektet vil være med til at tiltrække natur- og kulturhistorisk interesserede turister. Ved at sætte fokus på Yding Skovhøje som et af Danmarks højeste punkter, er projektet også af national interesse ETABLERING AF SHELTERPLADS VED RING SØ LAG Horsens har godkendt en ansøgning på kr. i støtte over Landdistriktsprogrammet til et projekt om at placere tre shelters med opholdsplads og toiletfaciliteter i området ved Ring Sø, idet disse kan bruges af såvel gæsten-de friluftsfolk uden telt som af lokalbefolkningen og lokale institutioner. Arealet om Ring Sø byder på muligheder som rekreativt område, og det offentligt ejede areal nordøst for søen vil kunne benyttes som udflugtsmål. Derfor er der på initiativ af Brædstrup Turistforening dannet et Grønt partnerskab for det grønne rekreative område ved Ring Sø. Oplandet byder for friluftsfolket på en lang række muligheder med blandt andet sejlads på Gudenåen, cykling på na-turstien ad den gamle Bryrup jernbanestrækning eller trekking. For de cyklende og gående er det muligt at følge Gudenåen på dens vestlige side og ad denne gamle færdselsrute. Her passerer man forbi landsbyen Ring og den mere end 20ha store Ring Sø, hvor de tre shelters kan bruges til overnatning. Side 6 af 9

7 VÆKSTPROJEKT - GUDENÅEN EN STRØM AF OPLEVELSER Gudenåen er en samlende faktor for de syv Gudenå Kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Der er indtil nu kun blevet arbejdet med dette potentiale i begrænset omfang. Målet med projektet er med udgangspunkt i potentialet at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i de syv kommuner. Projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, der omfatter de syv Gudenåkommuner Heden-sted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Ran-ders. Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turist-produkter på et højt kvalitativt niveau, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge salget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og der-igennem skabe mersalg. Alle aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at alle relevante aktører i de syv kommuner tilbydes delta-gelse og får mulighed for at blive involveret. Projektet sigter således på at: skabe helhedsprodukter med udgangspunkt i natur og kultur fokusere på produkter, der har et højt kvalitativt niveau tiltrække nye og bedre betalende gæster og øge de nuværende turisters ophold og døgnforbrug medvirke til at øge beskæftigelse og omsætning i og i relation til turismen i Gudenåkommunerne Indsatsen i projektet retter sig bl.a. mod to hovedmålgrupper: børnefamilier ( sjov, leg og læring ) og par +45 ( det gode liv ). Disse to hovedmålgrupper bearbejdes på følgende internationale markeder: Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Sverige i et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme og Visit Denmark. Effekten forventes efter 2 år at være en stigning i den nuværende turismeomsætning på godt ca. 7 % svarende til 220 mio. kr. Projektet gennemføres med støtte fra Region Midtjylland, Grøn Vækst, de syv Gudenå-kommuner, de lokale aktionsgrupper (LAG) og private partnere. LAG Horsens har af sin andel af den særlige grønne pulje til grøn vækst godkendt en støtte på kr., og Horsens Kommune støtter projektet med kr. LAG Horsens har lagt vægt på, at flere turister i området vil styrke salget fra gårdbutikker og kreative værksteder - herunder netværket af producenter tilknyttet Torvehallen i Voervadsbro - samt spisesteder, bådudlejning og andre serviceydelser. Også projekter med lidt større afstand til Gudenåen, f.eks. Børnebondegården i Serridslev, vil sikkert få nytte af en øget turisme. Der forventes også opnået en synergieffekt på de andre projekter, LAG Horsens yder støtte til omkring Gudenåen. Se mere om projektet på Side 7 af 9

8 PROJEKTER PÅ VEJ BYENS HUS I SØNDER VISSING Den nedlagte skole i Sdr. Vissing er blevet til et Byens Hus for alle borgere i alle aldre i Sdr. Vissing by, Addit og Voer-vadsbro. Fire enheder fungerer sammen i det samme byggeri: Børnehaven Villa Himmelblå, Idrætsforeningen Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening, Sdr. Vissing Borgerforening og Forsamlingshus samt et aktivitetshus for byens borgere. Sdr. Vissing Forsamlingshus ønsker at gøre deres del til et nul energi hus, da en efterisolering ikke er en rationel løsning. Det er tanken, at udstyre huset med et solcelleanlæg og varmepumper. LAG Horsens har foreslået, at der arbejdes videre på et projekt for en samlet energiløsning for alle enheder i Byens Hus. Horsens Kommune er positivt indstillet til et samlet nul energi hus, men har ønsket at foretage målinger over en vinter for at få sikkerhed for rentabilitet i projektet. KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ KLOSTERMØLLE Det private Gudenåmuseum, der ikke har været åbent for publikum siden august 2000, indeholder en meget omfat-tende oldsagssamling. Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum har udarbejdet et notat fra en besigtigelse af museet i september Her beskrives tanker om samlingens formidlingsmæssige potentiale og dens fysiske placering. Der peges her på Klostermølle som et sted, hvor der i forvejen kommer et kultur- og natuinteresseret publikum. LAG Horsens fandt idéen spændende og ville gerne arbejde for den. Derfor tog vi initiativ til møde på Klostermølle den 17. januar 2013, hvor der deltog repræsentanter fra alle interesserede parter: Ejerne af Gudenåmuseet, Ejerne af Klostermølle Naturstyrelsen Søhøjlandet, Brugerne af Klostermølle Natur & Ungdom, Turismen ved Visit Gudenå, Det grønne partnerskab Nordvestgruppen, Horsens Museum og seniorforsker Søren H. Andersen samt LAG Horsens. Seniorforsker Søren H. Andersen gjorde opmærksom på, hvorfor der er gjort så mange fund lige netop i området ved Gudenåen og Klostermølle. Stedet var perfekt for både jagt og fiskeri lige siden istiden, fordi der her var passager for vildt i landskabet mellem søer, bakker og vildnis. Og fiskepladserne var så gode, at man har kæmpet om dem. Derfor er der en spændende kulturhistorie at fortælle, hvis man ikke kun fokuser på stenalderen, men hele kulturen gennem tiderne. Henviste herom til bogen: Gudenåens Kulturhistorie. Ejerne af Gudenåmuseet er indstillet på at udlåne oldsagssamlingen i f.eks. 75 år. Ejerne af Klostermølle er positiv overfor tanken om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, hvor man forventer besøgende hvert år. For turismen fandt Gunhild Øeby Nielsen, at Klostermølle med et kulturhistorisk museum kunne blive et virkelig fint sted som et af oplevelsesrummene ved Gudenåen. Fra Natur &Ungdom og Nordvestgruppen, som arbejder for flere naturstier og vandreruter i området, fandt man ligeledes fine perspektiver i et kulturhistorisk museum på Klostermølle. LAG Horsens ønsker at få projektet startet op og vil med konsulentbistand fra Anders Horsbøl Nielsen bidrage til at få et grønt partnerskab på benene og få udarbejdet en projektbeskrivelse om et kulturhistorisk museum på Klostermølle, som kan danne grundlag for en senere ansøgning om midler fra Landdistriktsprogrammet og andre kilder. Side 8 af 9

9 Arbejdet i bestyrelsen er forløbet godt igennem året. Der har i årets løb været afholdt fire bestyrelsesmøder samt medlemsmøde og generalforsamling. BESTYRELSEN Denne beretning er vedtaget af bestyrelsen den 12. marts 2013 Både formand, næstformand og koordinator har deltaget i forskellige møder arrangeret af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter, Region Midtjylland og Gudenåkommiteen. :&~~.. fj.3c~ Formand Hanne Sole Christensen Sekretær. / ' <:::;IYece _e)_~-<4'~ Henning Jensen """ Ole Dahl Kristensen Birthe Anker Christensen Christien Ba~ Suppleant ( Torben Engholm Suppleant ~<;t~l ':Jt~ Eigil Holm Suppleant Hans Kurt Jacobsen Koordinator INISIDIIET FOR IIY, BOUØOG LANDDISTRJKID., Den Europæiske Landbrugsfond for Udvddong af landdistrolcteme Aktionsgn.oppen er støttet af kommunen og EU. Danmark og EU onvesterer o landdistrilcter. Side 9 af 9

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere