$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$e gatrtgeé SØfafctagelfe*"

Transkript

1 < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni, beflaa* enbe af bem fom ble» beforbret»eb (Sam? grationéfunbet, og talte 31 SSogne, biet) ben 3bte eptbr. Æt. 44 ftermibbag lebfaget inb i tåben af Æirfené øuerfte *Præft'bentfIab, nogle af be ot» og mange af SBorgerue baate vibenbe og fjøvenbe. Sapttain tyitté ^Kufifcovpé, paa 9)rø* fibentené rummelige 23ogn, møbte el; flabet»eb Snbgangen til alen, b»or-be hellige af begge jvjøn, b»oraf nogle»ar benpeb 70 Støt, banbfebe og fang af (Slæbe og be ble» traftevet meb f 30?e= lonev og jvagev; b»oveftev ^Jinftffen falbt inb i Soget og opmnntvebe be tvcette, 23aubveveé Jpjævte»eb fine oplioenbe ERelobiev. evnæft fom en Slof ^>ite= gvime øftve og 93øvn, ttlfobé, fol* bvænbte og ubmatfebe, meniffefovlovne; be»av lette om J?iævtet og»eb gobt Sfliob, boitfet tt)beligen»ifte fig i beveé glabe Qlnffgtev. ernæft fulgte Sognene. D.»egeté gobe tanb og Ubfeenbet af ben bele 5?araoane i 2(tminbetigbeb, fiembætter 23tffop moot, fom en øiié "og bnelig uébolber; man faae f)am $aa eften i alle hjørner af bane kompagni, nnbev Snbtoget til Seivplabfen. Sa Zv- Qtt paéfeerte empelgrunben ble» be bil' fet af 2trtttleriet ni ange runbt, boilfet fom be eoige øie til at rolle beveé BU bev af læbe, mebené fleve tnfinb SfJteune* ffer fom tililenbe fra alle kanter for at beeltage i læben. ftevat hm flaaet Ærebé paa Union q»are ble» migranterne falbte fam* men, og 9)ræffbent )ounø tiltalu bem fom følger: 3eg bar blot nogle faa )vb at fige til JBvøbrene og øtfrene for næroærenbe Zit>. frørft»il jeg fige, ben erre %é* raelé nb»etffgne eber og trøfle eberé fjerter. ( elfifabet og be >infriitgtfaaenbe fagbe 3lmen.) si bar bdet for eber naflabe* tigen; tuftnbe 93ønner er bleøen opfenbt for eber Dag for ag, til J?am, fom bar befalet oé at iubfamle 3érael, frelfe idtenneifené SSønt»eb»angelieté Sor* f»nbelfe, og berebe bem til WleéfiK blomme. 3 bar hwt en lang, flreng og møifommc lig S^eife, oøer be flole 2sanbe og be tørre letter, men fownebeltf ubé fær* beleé 9}aabe # er 3»u ber i ifferbeb. 9Si tøører, at bet bele elflab, fom begao ftg paa Jfteijent nnber Prober mooté 93efh)relfe, er leøenbe og»el, meb iffnn # faa Uubtagelfer. 5or Mk taffer»i»or bimmelffe 5aber, og»ore fjerter er fnlbe af læbe o»er at 3 bar bt 2ro til at feire o»er be SSanjlfeligbeber, ber bar lig--

2 ; 306 3)e gcittigeé Stfobtagelfe. flcf cber i 93eien; at 3 bar og uubgaacf øbeu, og er nu 6oé oé af ncbe ttbé 93érftgnelfev i biéfe frebettge ale. 3 et- nu i et frugtbart Saub, boor 3,»eb en rimelig eel Wv* betbc, fan fovffaffe ebev en gob faroelig Unberbolbniug. 3 hav hav>t ^røoclfer og Sibclfer vaa eberé 9feife, men eberé 2U betfetr bar»æret faa i (Sammenligning meb fuffube af eberé øbffeube, fom nu er i biéfe ale. 9J?ange af oé bar»æ= ret unber J?ar»en i en 2ib af 21 9iar. 3efl baaber 3 hav wvftt en gob Deel af Jperreué 2laub mibt i eberé ^Jiøtfomme* ligbeber; og nu, ba 3 tv tommen fjertt'i, faa lab eberé ftølelfev»æve mtlbe, rolige og lette, og tager iffe nogen faft 33effufuiug at 3 abfotttf»il gjøre faa etter faa men»ær taalmobig iubttf ber aabner ffg en 93ei for ber. fåcev meget forft'gtig at 3 iffe figcr efter Qfnbreé tfcit, og berbeb ubfætfer eber fef» for jæcelené narer; thi døtt htx hav ^teunejlefé naturlige #ei(, ligefom3; fee»el ftl eber fel», at Hh ftjenben faaer -})?agt o»ev fom nogen paa i'onboué ijftarftt. Sær* flenerne»enter bi ogfaa bil bli»e gobe. 93i havbe fftitft faa forrige 2lar, meit iaav bil»i faa flere, ef»il nøb»enbig*»tié»are nogle 9lar førenb bi fan baoe megen Sntgt; men af be fornemffe Søbe* mibler hav»i en ftor Ooerfløbigbcb. 2lnlaugenbe uél» for ben tilftuubue finter bil jeg ftge: 3 bil aflefunue faae 5lrbeibe og»eb eberé egen Slib gjøre eber bet nogenlitube begoemt i ben eu= feeubc førenb Sinteren inbtrccber. <?ilf bcfte, fom 3 htv feer runbt omfrtug, er gjort i bet forte Sibérum af ftre Slav. 3bag for ftre?lar ffben»at* (jer boerfen jerber eller ufe af fee, uben bet gamle Sort, fom»i falber bet, bet»ar ba ur»f. 9llt beffe, fom 3 uu feer, er bleren ttb= ført»eb 8olfefé3ubitftri; og bev er meget mere, fom 3 tf fe fan fee; tf)i»orc 3Kar* fer og Wnlæg (Træffer ffg 250 engelffe 3)?ife mob t)b og (jen»eb 100 mob 9lorb. 93 1»il ønffe Oiogle at brage ttb fil be anbre Solonier : nogle ^aaubocerfere eber; fee at eberé egne fjerter er rene og fulbe af errené 9lanb, ^aa»il 3»ære billig til af bare o»er meb Qlubreé Seil, og ftræbc at aflægge eberé egne. 3eg cv fim libef befienbf meb eberé SamilieomfhTubtgfjeber ber ; men jeg fan ftge eber bette : 3 er mibt i OoevjTøbigbeb. og 3oi'bbntgcrc; be fan nof felø anflaffe.^tjøretøi o. f.». til at fomme tit) meb. e ber hav 33efjenbfere fjer,»il alle fttnne faa uué inbtil be felb fan bt)gge.»cg atter, meb ^eufbu til Qlrbeibe, inbbilber eber iffe, at 3 ber»eb ffal blioe rige lige fattige ei f>er ingen 3ngeu bebøbcr ber at tigge fif 33røb, uben 3nbianerue; og be tigger mere enb af; ei beller er ber 9?ogen fom fan falbeé rige; men 21 tie fan faae bet 9?øb- be bri)ber ffg om,.eller fan gjøre 33rttg af. 93eb eberé Wrbeibe fan 3 erbolbe Dberfløbigt; 3orbtn er gob og frugtbar. 93i bar af beubebfte Jpøebe.og bet ftueffe 3Kee{, faa gobf fom nogenffnbe»ar frem* fragt i noget anbet 2anb*i.93erben. 93t bar93eber, nkrøbber, ftoer,.jvaar, tøfer, SSøtmer, Meloner, og, jeg Fan ftge, al lage a»e»e.rfer, af bebfte Q.»alifef. 93i hav gobe Ubfigter i Jpenfeenbe fif abffillig lage ftt'ugf. e 93iubruer bi»enbige. Saber iffe eberé *5>ine»ære hegjerlige. a jeg møbteeber tbag tocuffe leg»eb mig fef»: bet er ben 5tlaéfe jeg børcr til be $attiae, fom be fatbeé; og jeg fænfer jeg ffal alttb børe berfil, faalænge til jeg bltocr frouet meb eeig Sfigbom i immerigeé 9ttge. 3 benne 93erben eier jeg 3ufef, uben hmb ferien bar gioet mig, og btt er betltget til bane Sftgeé fremme. 2ab albrig ben Sanfe faa ^(abé boé aolebe i 2lar ev ubenfbibl lige faa gobe nogen af eber, at 3 maa veife til ulb*

3 ; $e gcttttges TOobta^eZfe* 307 miuerue at opføge 3tigbom. et er tf fe noget reb for be hellige. 9iogle tjar reift berben og er fommct tilbage, be blioer»eb at gaae og at fomme, men beveé Avtæber er plettebe, uccften 9lfle$. et er iteppe muligt for en 3)taub at retfe berooer og fomme tilbage meb ft'ite Jvlæber ttbefmiftet. Saber eber tffe tubbilbc at 3 Fait vetfe berben og faa 9?oget til at bjcelpe eber frem meb: 3 maa boe (jer, benne er be J?clltgeé amlingéplabé. en idtaub, font ftræber at»iubc benne 23erbcué fatte, og laber fft fjerte bamge»eb bent, maa iffe»ente nogeuftnbe at opnaae enjperligbebé-ftroue. emtc23erben ffal iffnn bruget font et 23ccrelfe boori iøtennefleuetf 33ørn fan blioe forberebet til bereé eoige ftortøéuing og >p(jøtetfe fjoé bereé ftrelfer; og»i bar tf fim en fort Sib (jer, til at ubføre faa ftørr et 3eg»tf ftge ittte elflab, be bar Ijaot ben at»ccre lebfaget af nogle af amfunberé foruemfte ^teblemmer og et s )Jiufifcorpé, og bar faaet en atnt af artilleriet. Qlnbre elffabcr er iffe bleoett benne 2tgfeffe beoiift; be bcufjører til be Stige og for< maaer at biælpe ft'g felo. et fornøicr mig at 3 nu er ber, og at 3 er ntibt i Oocrfføbigbeb af be almtnbelige Stttéfor* nøbenfjeber og fan faa boab 3 fcef;ødev»eb at arbeibe. er er be brtftc ftøbe*»arc; 3 er i ben bebfle 2uft 3 nogen-- ftnbe aanbebc; og»i bar Ut bebjle æanb 3 nogeuftnbe bar bvttffet. iør eber i'elo ti)ffeltg, og lab tffe eberé Spie, ligefom aareneé Spie, tofte efter benne SSerbené obé, men føg at faae at»ibe 6»ab 3 fan giore tit flørfte ayu forlibe 9iige. 3ngen»ti bli»e jaget fra Sognene, meu 3 ntaae boe i bent Uribtil 3 fan faa uérttm. 3eg; baaber at øbffenbe font boer nccr»eb, eller biéfe fom boer noget fra,»il fenbe bitffe»ore øbffenbe nogle kartofler og ioielouer, etter tj»ab< fontbelft be bar, at be iffe jfat tmngre og tab bem i)a\ic bet uben betaling, at be maa»ære»etftgnet meb o$, faafom jeg formanebe ftolfet ft'bfte >ahbati). 3eg bar iffe mere at ftge benne ang, ta min 9lcev»cevelfe er nøboenbig- et anbet >td. 3<-'9 b eber t>m Jperrc 3$raelé nb at»tlfigue eber, og jeg»elffgner eber t 91a»n; 2lmcn. fra ^ræftbentfpabet ot>cr 3cfu df;vifit tirfc af ibjk agcs eltta,e; ub* fenbt fra torefaltfubal til bc $tttia,t i 2tbfprebetfen o»cr alt paa 3orben, meb #tlfcn. Iffebe erobre! et er meb fccrbeleé Safuemtigbeb tit»or bimmelflfe gaber, at»i bett»enber oé til eber paa benne Zii> et Sibépitnft i ben ft'bfte UbbelingS Jniftorie, ba ^ooebbiøruefteueue til cr> vene glitte er bte»cn lagt o»eu paa 23jer= gene, i?»ereenéftemmelfe meb be gamle profetere )rb, og paa ben Stb, fom»i h.a\)bt foreflaaet. ^tebeité 35e»egetferue t Rimten og paa 3orben, og?ttt b»ab bermeb erforbttnben, o»ert»ber oé om ben fitare )pft)tbelfc af mtertte, Qlabenbariugertte og paabommene om bc ft'bfte age, fom

4 308 9?tenbe almtnbeltge Gtyiftel. ^orberebclfe tit 3RenneiIené øné anbeti ilfommelfe, støber pi oé ooer at^lbrabamé ub &at berebet fttffolt et jern* mefteb mibt ubi be cøige Jpøteé Dale, b»or»i i nogle faa 2far bar boet i Srttø* beb, langt borte fra ben ( trøm af) 3l& og JBlob, ber bar oæret nbøft ooer be hellige i be tibligere faringer, af btéfe, l'om ith frpgter ub eibetler uttbfeer (tg fov noget 9)lcntteffe. (Siben oi ftrep»or ftbfte piftet, af I3be October 1852, bat»i faaet ifftiit ttbet at pibe om boab ber er ffeet iblanbt forbene forffiettige ihatiouer. 5Jien»i peeb at ^åbenbaringerne fra jjefutu Gbri 5 jtnm et fattbe og at ftrebeu er borttagen fra forben, og at be, ber tffe»il imob-- tage og ablpbe 3efu (Jbrifti rangeiinm naar be bører bet,»ti bltpe»ccrre og»ærre, i onbe Spfter, i Jlto, i 5vrig og i SMobéubgpbelfe, inbtil be Ugnbelige faaer neb tprtet be Ugubelige og udflettet bent felp af forben faa at Sfcfué fan regere uforucetmet mtbt iblanbt bent, fom ciffer barn. iper er ingen ^oft arrioeret ft'beu 9topembcr, og en >eel af boab ben bar mebført Itgger ciibitu opbeoaret et teb i Sielbene, og bet r-t fif blep ftøbt or-er nebri»erue meb Jpautberue, og enbnit peeb»i ihe Pift, f)po ber ftpft er ble»eu valgt tit ^ræfibent ooer be frorenebe tater, eller boo ber nu er kationens SPræfibent Unber benne lange aué(jcb fraipftett bar Pi mobtaget to 9)oftfæffe fra &tø fornien, at ben fpblige 9toute, inbebolbenbe fim faa 9ty&eoer. Stogte 23re»e fra forffiettige ttbenlanbfle ^tiéfiouer Pifer at Jfirtcn tiltager og Pattgeltet ubfptebeé, unbtagen paa elffabéøerue, b»ov 23rø* brette er blepett fortntft af be fvanfle 2fot&o* riteter og be hellige er forbubt at bolbe 03 øn enbog i bereé egne ufe. SGlbfte 9fbbifott ty\att og Sfnbre er fomne oøer tit $aftlanbet. $ er Peb at ooertøtte 3Kormoné S5og i bet oropbiffe prog. Iflbjfe SSoobarb er blepen foriift fra 3talien forbi ban bar forfpnbt anbbeben, og ban er reift ooer tit cbvoeiø, faafom Srelferen bøb fftte Difciple, fom ban fenbte ub at præbife bane Grpangefiiim : naar be forfølger eber ba fip tit et anbet. 93røbreue i Danmarf bar baot bittre ftorfølgelfer, men anbbeben ubfpreber ftg i atte Retninger. frolfemccngben fyn er nu faa talrig, og faa Pibttøftige, at Pi fan ith faa nøie ombattble Silbragelfer og >m(tænbigbeber fom før. 5Jtle be trofafte Retlige, (og ber er mange <5aa< battne), er fntbe af ben 9tanb, fom er ftreb og tøbe, og be bar bapt al» minbelig Spffc meb bereé Qtrbeibc i >a«(en fra bereé ttbligfte 2fnfomft af; og be øttffer iffe at ombptte bereé Opbolbéfteb meb nogen anben Deel af forben, enb iffe at reife bort for en Zib, ubett be blioer ttbfenbt formebelft ben xttu Wwu bigbeb tit at præbife Pangelium. om bet tit atte?iber bar»æret meb Jvirfen, faa er bet og nu, (og faafebeé Pil bet pcbbtt'pe at Pære faafange flettet opfanger altebaaube 5iff)/ ber flnbeé utro, baarlige ^Teblemmer, ber bar Staott af at le»e, men er bøbe\ og, ibet be er ubett Zvo, er be ogfaa ttben gobe jerninger; aabanue, fom altib fnurrer, bagtale og tænfe ottbt, falffe ^roppcter, roeéfor* negtere; atte aabanne er paéfenbe ub«icfter for nlbminetne, bt-or rimeligoiié be^lefteafbeinttilgaatit, og Pi baabe atte aabanne pif gaa i bet te Soraar; og alt boab pi forlanger af bem er, at be betafer bereé ielb, faa fan be gaa i ftreb og oæfge boilfenfom«belft ub bem bebager at bprfe. De Retlige t Dalen bar PÆref faare meget pelfigttet, og ben Operftøbigbeb,

5 ; alt, $empe(gvimben bvamatifle ' I 9ltenbe almtnkltge (gpiftel 309 bet- fjav»æret tibøff oøev bem inbtil be iffe mere 6^»be 9?tim til at mobtagc, &ai* fovanlebtget Sigegnlbigbeb og $bfe(* beb i faa 6øt vab, at bev ml bflee ftøvve langel paa 2tteel føvenb Røflen fommev, enb bei* b«t*»cevet i flere Qlav*!0?eb betfe er ub iffe»el bedaget, og b»ié iffe aabaune ^itvtiflcn omoenbe fig,»il be ftnbe funger iflebet for >»ev* fløbigbeb i beveé ufe. 5abvif»cefenet flriber fvemab, men tf fe faa rafl fom funbe ønffeé. aug* og 9Keclmøl(ev 6<u' tiltaget i be fovfifiellige kolonier, men be fan iffe Ijolbe fvibt meb bet ftovbvug, ber elleve»ilbe»ære, af SDfeel og ifccv af 93vccbber. av»e* rierne gaaer faa jeout fremab, og en be* tpbelig eel Sæber er bletten tilberebt. SBore ømfabvifev flriber langfomt ifammagevie er begi)iibt. e ftne ftamme af»or 9Kounfain* < 3)?abognt) la* bev til at»ære (igefaa gobe fom om be»av af Ifenbeen. Qlllebaanbe Jabrifer befjøoeé meget, faa og avbeibfpavenbe SSKafltnert, ifcer for3orbbrugerne, faa at be maa fnnue a»le beveé J?ovn og gjøre alt b»«b berbøver til beveé aanbteving. ev er imiblertib gobe Ubffgtev til, at mange af biéfe ^kugler fnart»il bli»e afbiulpne»eb et ftorraab af fovffietlig lage Jjernoare fra en meltning tiloeiebragbe 2500 tænger gobt S^ueiern, og \>a opbørte Smeltningen af langel paa jvitl. neen bar»æret faa nalminbelig b»b paa 3?ievgene, faa man bar iffe funnet bente SBvænbe og Æul fmuft ^arslbbnffc»av nbflillet»eb konferencen, fom be føvfte ftvngtev af^ernftøberiet. en flove ZiU bt)gning til ftovvaabébnfet er fævbig, fom og gorraabébnfe alminbeligen i be for* fliellige iflviftev. Semplcté SSævfflebev er bleoen fovfonet meb flere»ævbifulbe 'SKaffineviev. en ftore mebie, famt nebfev* og 5J?af!ine»«:vffTebevne, ev paa inbenfov 50?nvene, fj»ov templets Qlvbeibe flat ubføveé. en elflabé * J?alte»av i 33vug i fintete, en ble» inb»iet ben lfte 3«* nnavi. 33ove uffev* apparatet' anfom fov ftlbig til 93vng flbfle ftevaav; en eel af bem ev mt fat i ftovbinbelfe meb bet offentlige ^jftaffinoærfitebé $Sanbfvaft og anoenbeé til at la»e ivup. vpevt* menterne ftav»iifl, at uffevfloffet feoé 93ebevne t alen er o»e rorbent lig gobt; og»i bar apparaterne til at giøre bet øbe af aften til rafflnevet uf* fev, og gabvifen»il bli»e anlagt»eb 93ig og»æve fævbig til 33vug til ftevaavet. en 21be 3anuart opbeeoebe ten lo»* gioenbe éyovfamling eéftonen fov i Wav, eftev 40 ageé møifommeligt Qlvbeibe, og ble» glccbet»eb felflabelig og fvi)befulb Unbevbolbning af on»evnøven famme liften. Sanbeté So»e blioev ialminbelig* i)d eftetleoet, og agføguingev fore* f ømmer fim fjelben. e ieuuemveifenbe bav unbevtibeu UbjTaaelfev imellem l)»ev* aubve fom be føge at faae bilaflte, for Øteften ev bev næflen ingen 35vug for»ore letter, ^nbianernc bar»ebligebolbt greben meb b»evanbve og meb 3?eboevne ialminbeligbeb, og Sntfen tit ata»le5lovn til vøb tiltaget* f)oé bem. en fibfte ftevvetning»i H^( fva ijkiéfioncevevne, fom bvog nb flbfte ftev* aav»av, at be»av anfomne til t. Souié eftev 60 ageé forløb fva bereé 2lfreife at regne, e, ber ffulbe til (Jbina, i?in* boftan, WufTralien og SSefTinbien afvetfte ben 20be )ctober, og ba»i ft'bfl bøvte fva bem,»av be utvfteu alle affeilet fva Qan Støanctéco. en føvfle ftvenge gvofl»i baobe fibfte ftevaav tnbtvaf ben 4be 9^o»embev, og ben lobe 9io»embev»av abevne fov føvfle ang bebceffet meb nee, 3 2^om* mev byb', og atux ben 23be, 1 til2 3ob

6 310 SftettDe cilmmbeltge <$piftcu bobt. Sinteren bar oceret folb og urolig meb megen Wixft.?vctuiiari oar meget milb og Sfrattø ialmiubeligbeb meget bebagelig, og megen 84abs og J)aoearbeibe bleo ba ubføvt. Jper er mange unge frugttræer bleoen ubplautet i bette ftoraar, og idulliouer otlbe enbmt blioe ubplautet beifom be oar til at faae, De Jpctlige maa altib buffe at tage al lage tfrø mcb fra alle Saube paa Soi'beu. - 2 lbftc i^mait og 3?icl) fom berttl i Dceember og be Solo O av oceret ber i finter, nub Uitbfagclfe af Sifon fyutfi fom er i SBatfbiugton. Den I4be ftebritart begpnbte in meb be Soloé itétffhutje.og i Doerocrrelfe af en faare talrig 9)ieuueffemaéfe, at op-- brpbe 3orben for ruuboolbeu fil emp* let; og Dagen berpaa bleo beu begpubt at gjøreé Silberebclfer til at opføre et Søibutté. 53rober ofea touté fyufivu og Prober Sbomaé OiOoabé ufint er tete, men ber er ingen Slubre bobc af UDftéfttM nauerneé familie. Der er fommeriber ogbom i Dalen, men bet fribrøver mere fra gammel pgbom, ber er mebbragt fra anbre i'anbe, fanit Uforftgtigbeb, enb fra oor Jvlimat eller Opbolbéfleb. Den teeublof, fom af Defereté l'oogiøere par beflemt til SSaél;iugtoué ^Jionuineut, er bleoen tilberebt og bar oceret ubftillet for e og oil blioe fenbt ril Sa^btugton reb førfte i^eiligbeb. tyaa tenen er ubbuggen en 58iFube t fulb SStrf fømfleb, omgioeu af en Jvranbé o. f. o. meb benne 3nbftrift:»jpelligbeb for jpevmi' eferet. Den6te?lpril opraubt ooer por tab meb ble en bebagelig ftoraarémorgeiié $(aubé, ligefom om Dagene flove ityé oar et Sorbitlebe paa iftetfeerbigbebens ologffulbe til at aabne en ni) il bbe* li n g for oor fnebcette, Élippebttitbtte ffjøuuere Dag bar albrig oprunbet ooevsorben; olen, Sufteu og 3orbeu oaraltfammeu tilpas; %\\tit oar boerfen for Folbt eller for oarmt, men Qllt fonten ligefom opfolbt meb iiii> til at opmuntre og loffeliggiøre eu&oev ( u* Felt af be mange Suftnbe amle, '),)ub albreube og Unge, fom baobc famiet ft'g alleoegue fra for at oocrocere benne al= miubeltge aarligegoufereu^e og fee^jørue; (tenene til Jpevreué Jpiiué blioe lagt, boil-- Fet ^)ropbetevue for lang ib \ibcn bar fovubfagt ffulbe opbt)ggeé til 3acobé <3nbz 9!aou "ooeu paa 33 i e vejene.«jvtoffeu 10, ba Soufereu^eii bleo aabnet, par be^elligeé ftorfamliiig faa ttbpre flor, at be 2500, fom ftf tylabé i 2abev* uaflet, ueppe faonebeé af ilkccugbeu ubenfor, ber fnap ma:rfebe at be gif at QhmtexMiW oar aabuet meb Sang og 3?øn i SabernaElet, iaaeé $iv> Eené Oeneralautboriterer, omgioue meb fforter, Øarbe og politi, og 5vrigému= fif, anbre louiftfcorpé meb Nationalflaget paa fin be forfljetlige ilorteié og Sorpferé Saner, ubbve&te for &inbeu, og "Sioné %&, beibereé" banner, boiefl af Qllle, at begioe ft'g til Sempelgrnuben; og efter at Sboret baobe fjuuget, lagbe bti øoerfle ^lufibeutflab ben fybøfllige ^iøruejteeii tit templet, boorefter fulgte eu Sale a\ ^rcef. 3)oung, 33øu af ^r(tf. Jvtmball af Sboret. Den precftbereube 33iffop og batte 9raab, tilligemeb ^roefibeuten for bet vtngere ^recftebømme meb 3iaab, lagbe beu foboeftlige JOiøruetteeii. ^recftbeutcu og OauS 9?aab for Doerprecflerueø Cloorum, tilligemeb ^rceftbenten ooer benne tao af 3iou famt ^øtvaa&ct, lagbe beu uorbpelllige ^iøruejleen. De tolo 2Jpoflleré D-Oorunt, meb bit øoerftc ^rcvfibeutjleab ooer be S5alpfterbe-- finbétboer, og ^)3ra:ftbeitteu meb bane

7 '! (jpile 9u'eni>e almtnbelige (SptfW. 311 Waab, øvet be 8 fl>f?ed D.oovum, lagbe ben uorbøfllige Jpiøruefteeu. (Jfrcv pøev ^lørueftectiy Sccguiug fulgte eu Sale, 23øu og ang, paa famme 'Kuia^e fom pcb fceu førfte; øg alle biéfe Saler, SSøtt* tier ug auge er nu paa Sit)?, fom eu Deel af G'oiifereu^erapporteu, og oil følge benne Grpiftd i nccfte 9}ummcv af tfevef 9}eius. Jpjørncftencue fjuilcv nu i bereé foi'ffieltige eier, omtrent 16 'Job unbev 3orbeué oerflabe mob SDiTeu, &pov Eplreguen tefe oil flabe bem \uw 58i)p? utiigeu blioev fulbføit, og faa bpbt nebe i 3i>i'ben, at bet oil Foftc Jftøoere og ^øtu'l for megen Qlrbeibc, at øbelccgge bet i Snub og tuub, \'aa at ber tf fe labeé teen paa teen, fom be giorbe i 3 e vu fa lem. Qlvbeibet til Sévaelé ftorløéniug og ftrelfe ev ligefom oegmibt paaut) paa 3orbeu; fcoilfet ajør p?«faitaé gal og tommer Djceøle til at l)\)u; men bereé oufelige j\lagefhig aa.ué itu af be jpei? lige i ^jerglanber, beveé fiiextn opmun«treé til at trænge frem meb al htué tinte, at opføre Jperrené Jpiuté \aa hurtigt fom muligt; og alle be JpeUigel ubeuom, bet øuffev at faae Deel i 2Sel= figuelferne i Jpevvené jjuttté meb be $>eb lige i Dalen, og itfe fa«fomme meb ber ftøifte at arbeibe perfonlig, fan, at een 23ci, øg fitn at ben alene, opnaae ftoftermøbve for ubé ftolf, og be 2lbe* lige og be tore paa 3ovben pil fiffve fig >t Silflugtéfteb mob tonnen og iloeint og flagerne og 3lbeu og per«tet, fom nb Pil labe gaa igieunem alle i'aube til at øbelccgge kationerne fer bereé (Tove itgubeligfjcb for ftané V'luftgt, faa lab bem tilligemeb be Jp el lige fra alle Sotter, fremføre bereé ^iggeitbcfcc, til at prt)be og ferffiøuitc Jpcrrené #ttmé> at S?an maa tøape et behageligt it<b paa 3orbett at ftelbe ftt ooeb til, tøpov biéfe jvougev og Dronninger og 2 bliuge futtne øtiffe at beføge; og l)por be futtne i ftreb, og lecre ttbé 23illie bem augaaeube, peb at abfpøvge ben allcvs f)øiefte (i)ubé tienere augaaeube bereé 9?igev. Det perpetuelle migratiouéfttub er i eu trioelig Jorfatuiug; bog er ber, H^ (9ruub af OmflautbigOeber, fim en ringe Deel beraf til SBrug benne ang. 'Det er iffuu omtrent 2^ 21 av ftbeu benne iotaabc at Oicclpe be hellige til at focfamle fig paa føvft bleo fovefiaaet; og $ogl)olberené Rapport til benne (iouferen^e pifer at ftuubet nu paa txtu <&tcb beløbev fig til 22,000 Dotlaré, men eu betobelig Deel bevaf ftaaev i.o.vev og 23ogue og obé, bev ei ptl fuuue auoenbea føvettb ligelebeé tilgobe- (»aøetibe f)oé 3»biPibev fom ev bleoeu be 23elftgnelfer be ønflev, og bet er peb at pcere t)bmi)g, yolbe alle ^ubette, pcere flittig i (^ierniug, opfamle alt M (9obe paa 3orbeu \aa Ourrigt fom be mnligeu fan i3ietr'ccrbigf)eb; og fettber eberé $nlb og ølo og fotfbare tene og 5(lt Ooab 3 fan, l)oab fom oil uccre nptttgt for oé til at fremme bet 23ccrf ui fjaoc begtmbt; og 5lUe, fom Ban, bør fomme tøjern uben Opf)olb og (cegge bereé egne J)ccnbev paa 23 cc f Eet. Derfom kongerne paa 3orben Pil Ojulpue a\ Jitubet omtrent 11,500, ialt eu total nm af omtrent 34,000 forttbeu Døab ber er bleoeu inbfamlet i uglanb og aubre teber i be fitftc fer fiføføhft bev, Opovoiu pi ingen.^uubflab l)av.. Wui> nbé ^jcclp pil bet ^uile ellev maaffee iet J^ele af Junbet pil blipe til= pciebvagt ittbeu et 2laré forløb, til J>jelp til be ^attt'cjeé 93eforbriug; laber berfor itu be hellige l)olbe bereé jamber til^ bage, men (aber 93øger blioe oplabte og frioiuigc aoer mobtague af ^.Hccftbeu^ pceve Jofterfcebre, og Dronningev oil Pceve terne fov alle be fovjliellige ^Kiéftouev af

8 312 yikttiz almtnbeuge ( piftel. be 6ibfle*3)agé hellige paa bele 3orben, tit at biætpe bet QSebParenbe nitøra«tionéfnub, at berettige fan fomme biem; ag laber QttCe, fom fan fomme, fomme meb bet gørfte, og tf fe»ente paa iælp af ftunbet; men efterlabe ttt til a»n for aabanne, fom iffe felp formaaer at tttpeiebringe bibler. gemogrpoe 2 tbfter ei* blcpen befliffet forfljetltge ^Jiiéfioner, nemlig : 2 til (56tna, 2 til be gorenebe tater, og 21 til Gntgtanb og (S'ttvopa. Den e(lig*9lanb 6ar bæret Ijoé oé og 3efu (Sfn'ifH flaben* baringer bar oeilebet bane 2(po(ller og spropbeter i at lægge ipjørnejlenene til templet og tjene be Redige unber Som femmen i en ufæboanlig rab; fc&tlfet bar foraarfagct megen læbe og flov $rt)b; og ben famme Qfanb»il lebfage benne por frt'pelfe, og føleé og erfareé, til læbe fou eberé Jpiertev, lige faa* mange fom bil antage por 2sibtteébt)vb og praftifeve Mte, fom bi tilraaber. Saber alle be 2 (bjter, fom er nb* fenbte paa 9J?iéf(oner i fremmebe Sanbe, prpbe bereé f)øie og Retlige Slaft i Drb og i terning, og pære et trempel for alle Slftenueff er. Sccrer Bernie* ffene pangetieté førfte rttnb* fætntnger; og berfom be troer eberé 9Sibneébbrb, ba tjen bem meb be førfie Retlige anblinger, fom bører til Stb og aligbeb; og naar be ønffer mie mere, faa fenb bem biem; ftg bem, at 3ton er rebet, bbor bem bør at mobtage benne Unberbiiéning, fom 3 iffe bar Sib til at gi»e bem og iffe bøver tit eberé Sffliéffon, og befatter eber iffe meb at lære bem emlig jeber om ben tilfommenbe 93er* bene Opbøietfer og ^rafter etter om eoige Sio, uben 3 ønffer at mide M libet 5?rap paa eoigt Sio, fom 3 nn maa-- ffee. bar. Sænf iffe, o 3 ^Ibfler af 3érael! at 3 bar bnnbet eberé ebige ^froeret, og at ben er nroffelig ftffret, forbi 3 hav opnaaet at faae en eet af bet Retlige ^ræflebømrøe og nogle faa af itté mb* tebenbe Orbinanjer; mebené eberé Sio og "»Siébeben om atte eberé flove og berligc SSelftgnetfer, fom 3 bat' ««& om og Ubfigter tit, enbtut er (igefom en Dunft for olen; enbnn atbeteé afbængig af eberé g)bmpgbeb, Srofaft&eb og UbboU benbeb inbttl nben, i Qllt b»ab gobt er. ænf iffe at 3 er lopmæé* figen berettiget tit en enefte uftru mebené 3 leper paa benne 3orb, uben 3 er befegtet til eotge ip Peb ben Pige gaber é 23iflie og 93eftutning, og 3 bar erbolbt gorpiéning berom ab ben rette $ei, og iffe birect til ber perfonligen; og betænf, at be SSelftgnelfer 3 bibttt bar annammet for. mebelff ané 33armbiertigbeb fom nemlig eberé gaber t himlen, Pi alle titfammen blibe eber fratagne (igefom Dabibé forbum, berfom 3 ffttlbe faafom ban gjorbe. Sit øfrrene i Séraet f(ge Pi, pævev taalmobig. Derføm eberé 'SKæub er benfopct i Sroett, og 3 øuffe ^ btioe befeglebe tit bem for eoig, faa maa 3 fomme til 3ion at annamme ben 23efeg* ling; og bevfom en >oerpræ(t, etteren 2 lbfte, ffttlbe i fortætte 9?ogen af Grber: Du fan iffe btioe fatig uben bu bliper befegtet til mig, enten fom gutb* mægtig, i Siben, etter for epig, (boorpeb ben Døbe b(i»er berøoet ffn u Trti), faa fløb Um bort fra eberé 2tafpn, lige fom Sucifer btep ubfløbt fra Rimten; tbt ben Doerpræft etter Pil blioe for* bømt (boié ban iffe fttart ompenber ftg), tigefaa Pift fom Sucifer btep forbømt, og ban fan iffe frelfe nogen øfter, eibetler fan bun giøre bam fatig; men fom tit 3ion; bær taalmobig tit 3 fan naae at fomme bertil og templet bliper fævbigt, faa fan ebevé fom 3 f)^

9 Sftenbe almmbeltøe fiflet. 313»eb ben 'SJtanb, fom 3 ønffcr at Woe befeglet tit, (Taa»eb eberé ibe fom fin gaberé loømceéft'ge STeprcefentant, og»eb barn fan 3 b(i»e befeglet til eberé afbøbe ^cenb; tf)t i nbé 9fige év M ben celbjte øné lo»mceéftge Stetrigbeb, at tjene og evbolbe SSelftgnelfer for ffn ga* ber og banble for ffn gaber, naar ban cv benfaren tit ben e»ige 93erben. olb ier vene, te» plcetfri og ube* fmittet, alle 3, fom lalber ffg Retlige. 9Siié eberé %xt af eberé jeruittger* 35e ubfenbte SBvøbve maa ftt) fra bet Sanb, f)»or gorføtgetfen iffe er til at nbbolbe, og oplabe grelfené ør for bet førjte golf be ftnbev»illig til at antage bem. Ooerfcet SWovmoné 33og i et6»ert prog og Sungemaal unber Rimten, og lab ben trpffe, alt efterfom nb giper eber Seiligbeb til; og fra benne titnb af flat ttngemaaléga»en, og Ooerfcettclfer ber»eb fra prog til prog, bli»e mere og mere aabenbaret for be JSlbfte af 3érae(, inbtil intet golf, aftge, tamme etter tcegt paa Sorten, flat mangle nbé vb. aafremt fom 5Ianben»ibner berom, maa be 2G:lbfTe iffe glemme at beffiffe inbføbte 2>iaf otter, Særere, kræfter og SSlbfler i alle Sattbe b»or be er, og fcette bem i Qlrbeibe; og om nb flttlbe aabne Qlbgang tit en kation, ber iffe bar tøvt»angeltet, faa befcet 2labningen meb faa gobe 93ttbbcerere fom 3 fan. JStbfTe Spmatt og 9ftrf)»il fnart reife biem til an 33ernarbiiio i Californien, 6»or atle be Retlige fra»arme Sanbe fan uebfcette ffg naarfombelft bc formaaer at lomme bertil; og, naar be fommer ber* tit bør be (janble efter biéfe 33røbreé fraab. an Diego»il»cere ben bebfte Sanbittgéptabé for bem, og»il fumte naaeé»eb enb»er Zii paa Qtaret; be, ber lommer ben 9Sei, Ian taate eben. De 5)»rige af Wpoftlerne er ingen $J?ié* ffon beffiffet nbeuom enbnn. 23vøbve, lom biem faa burtig fom mntig, og tag be gattige meb, og eberé øt» og nlb, og 5((t i)\>a^> ber»il forflfønne og forceble 3ion og»cere til D7»tte for Jperretté jpnué, og glem ille g r ø af alle ub»algte Srceer, grngtfjer* nev, jtovnfovtev og ceben af alle* baanbe nt)ttige 'Sftavf* og a»e=»certer, fom og arbeibfparenbe tylafåw rier, og tab eber iffe befmitte afsserben paa QSeien. 23or gaber, fom er i og mcette eberé jcet meb alt obt, ligefaamegct fom 3 bebøoer, i (ti 9ia»tt; Qlmett. tore tab ben 13be Støril SSrigbam 2)onng, SimUU, SBiUarb mirf)arbé. (gortfat fra <Pag. 294). T)t forfcerbclige gøtger ^rcetfebømmeté gortabetfe abfolnt førte meb ftg fnnbe iffe foreboggeé af tjkcenb, ber nben Qfabenbaring fel» tiltoge f(g prcetfetig iøtpnbigbeb etter tobe ftg orbinere af anbre uinfpirevebe 9Jicenb. fterfom iffe tiltog ftg at gi øre nogentiitg af ffg fel», men lun gjorbe fom gaberen aabenbarebe ham,»ar txt tattgt minbre titlabt nin* fpirerebe 5)icenb at forrette bettige J?anbs

10 314 $rceftebømmeté jengieelje. linger nben at fccete befulbmccgtigebc af libeller ban enbebnb; bevfor baotc nb og i fin ftornboibeubeb labet fine tjenere propbetere om en (SUiwpvcU telfc af atte Siuø, font flnlbe flee før aubeu Silfommelfe. 2i)be* lige er be ^ropoetier»i Iccfc i 2lpoflleneé iemtnger, 3 kapitel 21be 93rø, i Grfa* taé 24be og i 3eremiaé 30te og 31be (Jap. og i *J)ault 93te» til be Romere, 25be til 27be ni) og e»ig tyagt»ilbe nb gjøre i be flbjte age, paa ben Sib, ta 9)icnne* fleité øné ^esn flnlbe aabenbave$ af himlen;»eb ben 9)agt»ilbc ban famle bet. ganfle S^rael fra tete 9ibfpre-- belfe og føre bent tilbage ttl bercé gtøbreé aub. 3 be age, ber flulbe»ære liig 9?oæ age, flnlbe oangeliet blioe picctitet ocer al 3<H'ben»eb infpircvebe idicnnefleré 3iøft,»eb forbene og l'pnilbé 3tøft, og»eb Sorbfficclo og mange- Daanbc flager, og et Otige flnlbe op= retteé, ber fljønbt bet flnlbe beg»nbe libct, bog flnlbe bringe forbene kationer til at fortin bre fig berooer, og tilfibft opfi)lbe bele Sorben. enne ienopiettelfe, fom alle $yø* poeterne flnebe langt borte i Siben og pvopbeterebe om, bar m taget fin i8e= gdnbelfe i bette ^larbnubrebe. om nbé 23eie altetiber bar»ccret anbevlebeé enb 3)ieitiieflené, faa er be tet øgfaa nng, nlccrb })ianb i Qlmettta fanbt ytaate for ervené 5Jaft)u og ble» af barn nb»algt til et tfiebffab til (jané ievningé Ubførelfe. enue 'IRanb»vir 3»fepl) mitb, ber Ole» føbt i SSinbfor onutt) i Staten 23ermont i klaret 1805 ben 23be eeember. Jpané 9lam, ber nu er Ijenbt faagobtfom o»er al SfH'tøn, er en ftorargelfe for alleonbe $icniiejler; og boorfor? gorbi nb fanbt 23ebag i at gi»e barn Slabcnbaviug, og beres Ugnbeligfjeb og falfle, forbceroetige tfæv* bomme berbeb b(e» aabeubarebe. 3 alle be lvifrev, ber er ubfprebt i bette l'aub om barn, bar man føgt at latteiliggjøre, at ban fif ^åbenbaring, pien beroet) er og mange Oprigtige fomne til anbbebé rfjenbelfe, og bar fect be Ugubetigbeb, itet be fige, be troe 33iblen, men bog foruegte flaben* bariug, b»or»cb ben er flreoeu og b»orom ben»ibuer, og altfaa bugge paa aub ifiebetfov paa ben Jvlippe, briflu-o»tlbe be flnlbe btjgge paa. DmSøfepl) mitl) ilte barbe»ibnet om at bare annammet al fin Særbom og fin 3-ulbmagt»eb ^labenbatiug,»ar ban HU bebre enb alle be løgnere, fom ti«foregioe, at be græder og fornegfe bane ^åbenbaring ; men alene tet er et ftcctft Visits ueébwb til uuft for barn. Qllligeoel, for at forblinbe 3)tennejferé 3 >ine bar lutberanfle >l)rcc Ter ber tiflaubt*,»eb at fannnenlignc barn meb 3)iøf)ameb og jeubøbernc i tet lgbe Slarbnnbvebc og»eb at»ife Grrctnpler v>aa falfle Qlaben* bavingevé føvgdtge bølger, føgt at faae bent til at fovfafte barn. idteu flat man fovfafte ubé Qlabenbariug forbi Diccolen bar iubjlubt 33ebragere at fovftmbe falfle? føvfi ic.a er, at man bør fovfafte b»ab ub gi»er, forbi iceolen føger at fovbauoe tet, faa er bet iffegobt at»ibe b»ab man bør annamme, erfoi lecrer Grcaitgeliet at 'Benmjlene flal beuntte til at fjeube obt fra Qatbt og»a v lge bet $ebfle. ^ropbeteu 3ofepl) mitb? Størbommc ertrtjfte iwwmonb bog og '»Pagtcnøbog og er ooerfat i mange forfljellige prog, og faalebeé ogfaa paa Duui?, t b»ilfet pvog be nn bar»æret publiferet i o»er to s 2lar; men boilfe af bem bar be, fom paaftaaer at 3- mitl)»ar en ^ebrager, bcuiift at»æve wbu belile eller uforunftige? tetingen; toert^ imob bar man famlet en flor Jpoben af al lage frær «ag»abflelfe og erklæret

11 j at fiffert \ get i enboer, i gerne, *j3ræftebømmet$ jenqioelfe. 315 faabant&>ibne$bi)rb for paalibeligt; atlige--»et bar uccfteu alle Dtéfe Opponenter mob ^.U'opbeten mitb røbet beveé fpal-- tebe $ob paa fleve reber i bereé frit'-- ter. Og bluffet 33epii3gioer be pet for at bevfø &5ibue*lu)rb'er paalibettgt? ibepifer be, at bereé egen i'ccre er fanb, faa man fuitbe fjeube, tf be par fent>t af ubv letiffe; tøt l'aa maatte bereé Sitbccu-- gere baoe bebve argumenter at forfoare fig meb eub tof og teen og ^yorfelgelfe. Stange bemcerfer at 3- mul) uteo mange ange aneéftevet og anflaget for 2>omftolene; lim famme fjebue bapbe og baué tienere. Seler et Drbfprog, [om figer, en Spo troer at boer ioianb fijaier, faalébeé laber bet til, at be cmbe Opponenter mob»3%øiti lnoniimiicn" er faa Pante til at flrioe Oiomaner og fabler, at be troe at 3«mitb fiifter ogfaa par M. > 3ugeu Oprigtig fan Iccfe >])probcteu 3. mub» 2eonetéløb nben at bliue ooertt)bet om bane gnbbommelige enbelfe; db i bane itørbomme og baué ^anblemaabc, t bane paa mangebaanbe 'Begipenbeber \aa rige i?epettb, iremftiller bane 3)i)ber i et faa flart pé, at ber iffe leuneé 9? o gen ben minbfte ru nb til at forfaffc bane foregtone gubbomme* lige eubelfe. 2>a en betailleret SSereO ning om miibé ^eouetéløb offentliggjø; reé i " faubutaoiené tjente" faalebeé fom allerebe er offentliggjort i 5lmerifa og S'nglaub og bet tillige (jer pitbe pære temmelig pibtløftig at gioe en faabau, frem* bccoeé ber fun enferøe ^egipenbeber, fom felo bererteé t mange frifter mob "'jjior«mouiénen," bwtfe tilfulbe belt)fer hane (Jbarafteer og gobtgjør bane Jtatb af nb. 9if baué 'Bobilanbere fhtbreé ban fom en (Jbarlatau, ^Døgenigt, et upibeube og raat ^enneft'e, ber neppe funbe jtrioe orbeuilig, beéttbeu par ban lelftubig og letfærbig, og mange flere Ubpber tilla:gge be barn. ^llligepel beretter be ogfaa, at ban ffrep eller omarbeibebe en 9iomau til :))ionuoué 33og,f)Pilfen ban i Qlavet 1830 nbgap paa fom mcb funb (Sfteitanfe bar gjeutceft og fluberct 9)iormoné 58og,»ilocr«ganfle ooertobet om Umuliflbebeu af at et letfærbigt, letfiubigt, raat og uotbenbe 9)ieuuefle, iffuu nogle og ti>oe 9lar gammel, bapbe ffrepet ien eller omarbeibet en Dtonian tit ben. ioiobameb, fom 3- mitb faa ofte er blepen fammenlignet meb, nbgap fig pel(t ftt fprgetppeube 9tav) for " nbé *Drop&et" og forfpnbte en ni) Religion, fom meb nogle ilfcetntnger inbebotbeé i.koranen; men for bet gørfte par han iffe nogen <Døgenigt, men en begapetog bereift ffléxti, og for iet Qhtbet par bane itøre albeleé i 9)iDbfcctuiug til baabe bet am les og 9h>'- e Tamente, (joitfet pet neppe hev gjøreéuøbigt atbepife. $orbi ban bapbe tct ttlfccllebé meb ^U'O-- pbeten 3. mitb, at be begge fagbe, at be harte faaet Ql åbenbaring er, forfafle nu Stange ben ibfte, nben ai gjøre ffg ben Ulettigbeb at ttnberføge ^orffjcllc«i bereé 51 aben bar in* ger. 33epi Te be ben ibftcé Qialuut* bavingeré Uopereeuéftemmeife meb 33ib* (en, ia funbe be pet bape diet tit at fljccre bem begge ooer en.tam; men inbtil ia fan man iffe meb ^etfcerbig* beb forlange, at Drogen flal forfaile 3- mitb, boor meget man ei\t> fammeu'- tigner ham meb 3)tobameb. ligt oilbe fun ocere for at bliubc og bebaare be nfotbige og Uoptptfe. <Saa nøiagtigt og ffjønt (lemmer ^tormoné ^8og fra abe tit Qlnben opereeué meb biblen, beué 3)iobilanbere, blottet for etboert JSeoiié imob ien, bar maattct ta- tilpligt tit noget faa taabetigt, for ber bar libt iljeubflab til a= fom en Sammenligning meb :D)to-

12 316 ^ræftebømmeté j'engtøelfe* bameb. Set ev»el muligt at gtorfaf* teren og Ooerfætteven ttt 9Kormo»é 93og r>at- manglet libt af benne SBerbené Sær* bom og Sogif, og beveé SSccrf bevfov tffe tpffeé bem, bev ev vige paa benne SSefc bene 2lanb; men bevfov ev 9JtDvmoné 53og bog en gubbommelig 3nfpivation, ffjønbt ben Mt'ber minbve onbet af 53evj ben, enb ben pæffev bene pmærffom* bel. Sen faafalbte najavæiffe eft»afte ogfaa ooevalt flor Dpfigt, men fanbt og megen 5ftobffgelfe. Qftfevebe længe førenb ^ovmoné 53og»av tvpffet (jaobe 3. mitø»aft en ganfle befpnbevlig Dpmærffombeb boéle fovffjeutge efter i (jan* 9?abola», og i beveé ftvpgt fev at ban»t'rfelig bavle faaet Sfabenbaring, opbibfebe grøderne beveé Silbceugeve paa mange 9)taaber til at fovføtge Jjam, faa at ban, fom ban ft'gev i fi't og Cpvigtigbeb fovfattebe 2e»uetébeffri»elfe, ofte bavle anrtillet atøovltge ^Befragtninger og fov= nnbvetffg ooev, fooorlebeé.6an, en ufjenbt Sveng, atlerebe fva fft fjovtenbe Qfav, ffulbe bli»e anfeet pigtig mt til at til* penbc ffg be toveé Cpmcerffom&eb i ben Zilé meefl anfeete efter, og flabe i bem ben flærfefle ftovfølgelfeé og $frtø flanbé Qlanb; og at man»ilbe bruge en faaban 3remgangémaabe imob&am; ifte* betfor i ^jcrligf)eb operti)be fam om anbfeeben, berfom ban oirfeltg ffulbe»ceve blepen infpivevet af SjcePten.»ov urimeligt ev bet tffe at tamfe ffg et fat. tigt, ulævb, og fom fjané SWobftanbere ft'gev, xaat, og letftubigt idienueffe ffulbe fvcmfomme meb faabanne SHeltgionéprtn* cipev, fom»afte 2llleé Opmævffombeb niémené Opponenter i fanbinaoien funbe gioe et enefie fnnbt 93epiié for beveé ftalff* 6eb; men b&v maattet nøieé meb at forfatte nogle ffanbatøfe Kvønifev? at et iaalant letffubigf IJKenneffe ffulbe»ære faa ftanbbafttg i alle en fanattff SBerbeué talvige ^ovfølgelfev, og faa finbig og be* tænffom i alle fine ftoretagenber og i ffne Sorfoar, naav f>an»ar anflaget for Somftolene, at SDuvigfjeben, ffjønbt ofte berebtttlltg nof bertil, tffe funbe ftube Qlu* lebuiug til at flvaffe barn? 9foget meve enb alminbeligt inaa bave cnarafteriferet barn, og opmuntret barn tii Ubbolbeubeb; og let»ar let amme fom bar ftabfæ* (let fin Jvvaft igienuem baué Stlbængere, nemlig SBié&lbe«om at ban»irfelig b^l( faaet Qlabenbaring af ub og Svoeu til benneé Svofaftbeb i at&olbefine fagter. Sevfov falbt iffc baué 23cerf, ba bau ble» movbet; tbi let»av giuubfæflet paa en.klippe. Da be førfte Qfabenbartnger 3. mitb mobtog om iwormoné 9?og og baué Jtalb til at ooevfcctte ben ev temmelig almiubeligt befjenbt bevetteé bet' intet bevom, men benuifeé til et lille fvift. "^Kæv^ævbigc oner", af ^vofeéfor O. ^)ratt, og flribeé bevpaa frem til 93 væ* ftebømmeté jeugioelfe og ^ivfeu Ovgauifation. ^ovt førenb ban b<wle begmibt at o»evfa:tte 5J?ormoné S5og, fom ben 15be 3fpril 1829 en iofanb»eb 9?a»n 5li»er Sombii) af 93ibebegiævligbeb til bam og opbolbt ffg fva len Zil $U barn og ffve» fov imn, bval ban o»ev< fatte, om be en Sag, nemlig ben 15be 5)iai 1829, paafalbte herren angaaeube 1>aab, b»orom be bavle læfl i 9Jiormoué og tørftebeleué ftovfølgelfe? at et faa* bant 9)ieunejfe ffulbe fvemfomme meb Sævbomme, fom (lemme faa fulbfommen ooeveené meb SBiblen, at flenbebeué mange forfljefltge efter i 9(me«vifa feto ingen af SWormo«j 3Sog, fom en ugel til bem og orbine* rebe bem til let ^farouffe s J)vce(lebømme og befalebe bem at bøbe btuanbeu. Sfter fva Zil til anben at b&ve»ibnet fov be» veé SSenner og bem, ber ønffebe Oplpé^ niug og bøbt en Seel, famt efter at bw

13 j ' *)3ræftebømmeté jengtøelfe. 317 mobtaget Qlabenbariug af Jperreu om be* reé fialb tit bet 9Keld)ifcbefffe tyvæfh'* bømme, 5talbet af tolo Wpofttcr og fvir* fené Dvgautfation, fanbt (tofte reb ben 6te 2Jpril 1830, tbet Dtiocr (Joiubn) paa errené93efaling og meb be ebteé 33ifalb orbiuerebe 3- mitb tit en 2 (bfte, og benne berpaa Dtiocr at be famme >ag bapbe pelftgnet 93røb og SSttu og upbt ben i ftoreniug meb be Retlige til en 3bufommelfe om 3efu (åf)xitti brttbte Segeme og nbgpbte 23lob, og gioet be >øbte Jpaanbépaalceg* gelfe for ben euig 2lanbé ape, blet>e til.ftirfen, uboalgtc peb tcclp af Qlabeu* barelfeéaanben bem, boié ierninger og Wttraaer til meb Opvigtigbeb at paatage OlaPtt beotfte, at be par rets ffafne, uftvaffelige, fort fagt, at be eguebe ft'g ttl ^rcefteembebet. tyaa famme tylaabe blioe cubttu alle (S'mbebémcenb i jtirfen falbebe og befliffebe. fertil fommer enbnu, at ^Hebfemmerne, naar bcbémaub beftiffeé til at præftbere ooer eller Ptrf e i en eller anben (Jonferen^e el* ler reen, bar JHettigbeb tit at gioe be«veé Stening tilficnbe for eller imob batte 58eftif 'elfe. omme pil maaflee fpørge, flere QJnbre falbebe og orbinerebc til for* om ber albrig er Ologen bfepeu orbiue* fjiellige mbeber. ret til et mbebe i j?irfen nben ttbé aalebeé bleo ta spræftebømmet at* ^labenbarelfe. fertil fan H fpareé, at ter giengioet til 3orbeu RitU beéocevre ogfaa i benne Jpenfeenbe er 5or= gienoprettet, og faalebeé (lemmer s }ko* argelfcr fomne, og om ber i ftremttben p&eteu 3- mitljé enfolbige SSibueébprb ffnlbc fomme faabanue er pel muligt, i f)ané Sleouetébeuripelfe og ^agteué 93og men Pee bem, peb bptlfe be fomme. Jor ooereeué meb 3$iblené propbetifife a ibnet) 9ltgbou, efter ^)ropbe* ueéborb beéangaaenbe, at S^geu nogen«ft'nbe bar fttunet pife blot ben ringefte Uooereenéftemmelfe. 9Jion ligt flulbe pa:re et hofter af Uoibenbeb, 9t«aOe& og t'etft'nbigbeb ber 3 ^væftee, (om fræft paalppe 3. mitb, fcoilfen tforjliel er ber ei paa bane italb og beré? 3Si bar nu feet (Sbvifli Mvtt gjenop* rettet, oi ffttlbe nu i tfortbeb fee, boorle* beé ben pibere uboiflebe ft'g. frerfom ^irfen, ber»eb fin Ovgautfation tmi be* (lob af meget faa 9)iebfemmer, buvtig porebe, gjorbeé M nøboeubigf, at Sftogle orbtnerebeé ttl be Jjeltigeé fulbfomne 33e* rebelfe og mbcbeté Sorpaltning; og fom allerebc er omtalt, bleo berfor tolp Slpofl* ler, flere 2&lb(ter, kræfter og bebémamb efterbaauben falbebe og orbi* nerebe. 2>iéfeé ^albelfe og Orbinatiou flete ogfaa ifølge Qlabeubaring, netop li* gefom Pi tæfe i spagtené 23og ibe 151 og e, fom herren bavbe beffif fet til at falbe be forffjeuige mbebémænb terne 3ofepf) og J)t)vum mitbé S)øb, rccufefulbt føgte at tttoenbe ft'g ben øoerfte 3)iagt i.kirfen, fammenfalbte ban, nben be tolp Slpoftlcié 93ibenbe, et bemmeligt 3^aab, booii (jan crftccrebe be Sotp for frafatbne, og orbinerebe tolp anbre i bereé &tei>. 5)ieu ia ban ifølge Jperretté 5la* beubaring til 3- mitb augaaenbe barn, (fee '»Dagtené 33og ^J)ag. 284 og 285.) boilfeu ban Oiigbon) iffe efteileoebe, og ueb anben >Dertrccbelfe, baobe fortabt fin 5Kt)ubigbeb, anerfjenbte boerfeu be tolp Qlpoftler, eller bereé ^rcrft'bent ^rigbam g)oung, peb bane fort efter paafølgenbe Ubelttffelfe, nogen af bem, ban ubempu* biget baobe befetffet, men nogle bleo ttbe«lufte og be øovige, fom augrebe bereé Sorfeelfer i at baoe bi^aliet en Ubemt)u» bigeté rceufefulbe Jpanbling, fornpebe be* veé tyaqt meb ttb. 93eb ubé 9fa* benbarclfe til 58rigbam 3)oung og be Solo blep faalebeé bengang bet Onbe forebpg«get, og ffttlbe ber i 3remtiben fomme

14 318 ^ræftebummets jengtøelfe* liguenbc ftotavgelfet»eb Otbinattou, ba (jaabe w (ihtb»il fcctte en ligefaa fvaf* tig Ssøretagfcfc Qlpotflene og bc aubte tubcbémccnb ble» ligefom beveé 3?vøbve fovbum tttø fenbte to og to fov at fovfoube Qroauge* liet. 3o meve 5vufen»eb biéfeé SSwfs! fomljcb»ovebe og ubbtebte ffg, jo meve tiltog ogfaa 95evbené Jfavfølgelfe, og iffe nof ineb at 3. mitb og itivfen fotuvo* ligebeé af vamfefulbe ffitenwfttv ubcnfva, ogfaa i feloe jtivfeu, bet ligefom fov* bum fuube Itgneé»eb et 33ob, b»ovi. inbfom baabc gobc og flette 3-ijl, opflobe aabauue, fom»eb btxeé SSanbeitigbeb gatt <3nbé ftjenbet Wulebning til at be* fpotte. Qllt betu maatte fovebt)ggeé; tiji nb bavbe betuttet at opboggc et Stige t biéfe Dage, fom ffulbe beflaae etnitbett* gen.» ftevbi etf)»ett Stige fvcc»ev Stum, og bet- iffe fan»æve noget Stige uben Stum,»at bet nøbceubigt, at bet ffulbc»ane ^3labé for ubé Stige paa Sotben." tl benne eufigt ga» nb % mitb >pofftelfeélo»en, bet bøb be hellige meb eet iub at fammenffybe beveé 9)euge ubeu i?eufi)u til 33eløbet og fenbc beteé»ife s ))fænb betmeb fov at fjøbe Sanb, (fee ^agteué Q3og <Sibe 86 og 87.) at Sngen funbc ba»e at figc: Dette Stum, bette Sanb et mit, og be Retlige bat plpnbtet mtg. Denne 2o» netop ben famme, fom tyettué fotbiun fovftmbte, og 9luauiaé og apbita fpnbebe imob,»av ben fulbfoinueffe i? o», b»»v»eb be Redige buvtigfl fuube bli»e bevebte, og ubé Stige opbogget. ftet benne o» ble» ba ftote Sanbflvccf ninget opfjøbte i i raten Wléi fouvi, b»ov ijievven lo»ebe at bet ni) 3e* vufalem fifulbe b»ga,eé. Ogfaa i $ivtlanb i tåren Dbio ble» Saubftvccfntuger op* fjøbte og et tempel opbygget, f)»oti be hellige annammebe megen Sselfignelfe. ligefom en Jpøileplabé fov bent, bet fva be øftlige l'aube btoge op til Ston. 9JUe biéfe ftotetageube til* ligemeb be Qlabenbaviuget b»otefret bet ble» nbføtt, f)»ilfe 3«mitb bat opteg* net, et faa enfolbige, tpbelige og fovuuf* tige, at be flætft be»ifee bane gubbom* mefige enbelfe. omme (utbetanffe 9)væfret bat tigtiguof føgt at»enbe 3^e* faliugetne om be eltigeé 3ubfamliug imob SBibcUccven; men be glemme ganffe, at bet netop ev beteé egne.ftivfcfæbve, ^a»evne, bet i ^ovétogeueé Sibéalbve loffebe lotiut'ottcv til at beeltage i 5\ové* togene, fov at (tya»e Uvban ben anbené eget Ubfagu paa.ftitfe* fotfamlingen 1095) og Icctte at temitli» i iptfenet og ^(oftetfamte»av fovtienftlig til aligbeb. om allevebe oueufot omtalt inbfom bet en Deel ^)iemicflet fta Zii> til au* ben i titfen, fom iffe fotble»e (»bige 23efalingev. %ov at bet Oube, be bet»eb mebføtte, iffe ffulbe faa o»etbaanb og»aucete.ftivfeu, \^av M nøb»enbigt, at aabaune flulbe ubeluf= fe^. 3- mitb fotfømte eibellet Mte, og ogfaa i bettc abflilte ^an fig fta alle anbve ^voeébefienbeve; tf)i ogfaa bette fjete eftet Qfabenbating. ^agtené 58og tvetteubeqlfb.) ^fange af bcm fom fva Zib til anben ble» ubeluf te (jcilfet flete et Staab af 2 lb Tev og ^teuigbebeué idieblemniev fotenebe fig meb ^itfeué ^ jenbet og ubfpvebtc allebaaube >nbt om ^vopbeten 3ofcpb og be Retlige, og fov beveé folb bleo ban og bane tvofafle ilbamgeve ofte fovfulgte, fleuebe, tjeevebe og fjebvebe, bfjljaalue og paa mangfou bige 9}taabev ttcengte. ^)ten iffe nof bevmeb: aainange»ifle fig ult)bige og moboiaige til at abl»be >poffvelfeélo»eu, og ligefom j&føaelitejtøe fovbum fuuvvebc mob ioiofeé, fuuvtebe biéfe mob 3- mitb, at ban og be SXSlbfte ibelig maattc t

15 per Sf. og og Bibe j maaffe. *)$ræ iebømmct$ jengiyelfe. 319 vcwfe oii formane bent, og omffber 3. miffj maatfe propfjefere, at be»ilbe blt'pe operprclbebe og abfprebfe af bereé ftienber, berfom be tf fe abløbe nbé befaling. om fjan propl)eferebe, faa gif bet, be jpetlige bleø brcpne fil tab og fra feb fif feb, marfrebe og mange nebffttbte, og faameget af Néfeé Grieubom bfe» øbelaat, at be bapbe fitnbet fiøbe et froileffeb mange ange. alrige ^afficic i DJTenigljeben maatft bicelpeé. Dgfaa bette forglemte iffe ^U*op fjeren 3ofepf), om bet og ffeefe paa en aubeu ^taabe enb 23erben giet bet (fee 9)agfen$ 53 oa 72 og 73). ftort fagf, 3. ntiff) gjennemgaae faamegett })iøie og 35eft>ævliaf)eb t alle 9?efninget, at titan nteb rette fan ligne fjant nteb ^Oiofeé, bet' par ben meeft plagebe -j%nb paa fin Sib. (^orffccffeé.) ti (ftortfat fva ^ag. 276.) Den 9be forlob jeg 3nbepenbence i Jyore* fortfatfe jeg og ibnet) 9?igbon og OlU ning nteb ft Sfélbtfer for at reife fif i.tirffanb. si flprebe neb ab globen nteb j ferten Sanoer og naaebe ben førfie Dag ; ftorf Ofage, Djjgr pi hapbe en nbntccrfet i Sowbvt) por dbtitøt ai>er anb til Sonié, bøor»i traf 33røbrene s ))f)elpé ilberf. derfra tog»i nteb Deligencen, be tiloanbé til.fiirflanb, fooor pi an= wilb^alfnn til ^ftenémab. Sti bmttvi? font Ipffelig og»el ben fpuogfppenbe. bie Dag paéferebe intet meget intmåé ijheget forefalbt paa benne SWfe fil po* fant; ba Piffe ftg mange af befarer berlreé roeé 33efh)rfelfe, font lagbe nbé er faa alminbelige paa be wfflige SBanbe. Dg efterat Pi Ijaobe flaaet Seter paa ftlobbrebben ueb fflstyffliyié 33enb, faae obbelffor Dagen paa en faa forbau«fenbe idiaabe, at Di iffe fnnbc nnbgaae atjee ataitt' 9?eftræbelfev for af for«prober ^fjelpé peb bøi Ipé Dag t et pn ftorbcmuten i ft'n atferforfærbcligfle fiffeffe ribe paa SSanbeté >oerflabe, anbre fjøvfe Sarmeri, men faae iffe o* nef. 9tøfte ioior^n efter 33øn mobtog jeg følgenbe ^labetbaitng, giuen i Qfngnft 1831, fee. ^agtené 33. Bibe 193. Den treffenbe møbfe! jeg nogle af be paa bereé 3ietfe fil 3ioné Sanb, og efteraf pi gjenftbigen glabe &at)be f)ilfet fjinanben fom 53røbre, ber pirfelig fliibe for ben ro, ber enga'tg er ooeranfporbet be ^elfige, erfjolbf jeg følgenbe ^åbenbaring, gtpen i QIngnjI 1831, fee ^agfené 33. ibe 196. Qrffet beffc lille Wiøbe af be»tfe blinbe golfefé $)int for at flfjnle bet fanbe Jp^, ber oplpfer et^pert idtenneffe, ber fommer til 23erben. 3 bi$)i 5?irfené 33arnbomé llaw par ber en flor itøngfel efter af erbolbc ^errené Oib om enbper ienftanb, ber paa nogen ijjiitabe angif poi* aligbeb; og efferfont»3ioné Sanb" nn bar ben oigtigfle, timelige jenflanb, pi havbe for $Die, bab jeg herren om vibeve Unberretning om be Jpefiigeé Snbfamling, og 3iibfjøbef af Sanb og anbre jenftanbe, og annammebe følgenbe 5labenbaring, gioen i ^irflanb, 5(ugnft 1831, fee lagrene 93. ibc 102. Den føvfte Deel af epfember 6lep

16 320 3ofetfj mftljs 8e»net tøb, anpenbt fil at gjøre Silbcrebelfer til at flytte til 93i)eu Jptram, og til igjen at bcgonbe Operfættelfen af SBtbten. 33rø* brene, (joem bet»av befalet at brage op fil 3ion, Oetauebc ft'g alporligen til at Portepé?9?ebf)icelpev; men ba Ijan tet fom til at fortfaae, at ro, g)bmpgljeb, aalmobig(jeb og rængfel gif fornb for 93elftgnelfe, og af nb fornebrebe, førenb Ijan opf)øiebe: at»srelferen tffe gap veife i >cfober. en ellepfe eptember (jam fjshagt til at flaae 3J?ennef!ene, at fh jeg føtgenbe Qfabenbaring, fee $agtené 33. ibe 108. Den folpfe epfember flot tete jeg meb min Samilie til 4 iram og tog 93oltg (joé 3obn 3»bnfen. Jpiram»ar i og omtrent 30 iuiiil (engelfl) fobofllig for ^irtlanb. 3a'a benne Zib til førfl i >ctober foretog jeg mig iffe flort anbet enb at berebe mig til at fort* fætte Operfættelfen af SBiblen. Omtrent paa benne Zib SBootf) ftg fom en 51poftat. an fom inb i SUIenigljeben»eb at fee en 9)erfon blioe^ljelbrebet for en mange 2iar gammel pgbom. an IjaPbe»æret 5)?et jobifc' ipræft i længere jb, førenb (jan anuainmebe pangelieté ftplbe, fom ben er aabenbaret i -SK or«moné 93og, og efter fjané Optagelfe i jftrfen bleø Ijan orbineret fil JSlbjTe, fom feeé af be foregaaenbe Qlabenbaringer. Jpan reifle op til SKiéfouvi fom SSlbfle faae bem til af troe," (fom han forbrebe nb finlbe giøre) fanbt han, ijtebet ber«for, at bet bnrbe ham at Porbe 5llt for 2iile, af ban maajlee funbe frelfe 9togle, og bet peb al Slib, igjennem 8are til«føeé og tillanbé, faalebeé fom bet par i 3efn age, (jpilfet feeé af 6te Sapttel af Sofoannié oangelinm, (jpor Ijan fu ger:» anbeltg, fanbelig, figer 3 føge mig, iffe forbi 3 faae egn, men forbi 3 aab af 33røbene og blev mætte." aalebeé par betmeb33oot(jj thiba han blep ffuffet af fif eget onbe fjerte»enbte han fig bort, og blep fom fagt til en 5lpoflaf, og flrep en Steffe af 33repe, fom peb bereé Ufanb&eb, 83efmpffelfe og feilagtige beregninger jj^a at fulbfatfe errené 23a:rf, blottebe^bané Uéfet&eb, Ugnbeiig&eb og Qaaiftab, og efterlob pam (fom 9Jiinbeéma:rfe om (jané egen fam, for 9Serben at betragte. CSortfcetfeé.). 9). 3enfen er affatffra fit Grmbebe i ^raflebømmcf. SSjillarb norn. 3.KjøbenpaPn er nu ben I9be omtrent 1000 bøbe bog ingen af jflfienigfteben. 9teftelfe. 3» fjernen«9lr. 19, tbe 290 S. 6 f. n. $aer: formaning, laé: (Qiaflenbaring). 3 n b ^ o l b. ibe <S>ibe taftebømmeté jengipelfe (forffat) 313 t>e fiattiaeé 9)?ot>fagelfe 305 9?ienbe alminbelige piftet 307 Sofeplj mitfjé Semtetéløb (fortfat) 319,, fanbina»iené fjerne" ubfommer ben lfle og I5be i ^per ^Jiaaneb, og faaeé hoé1>spxx. 33ogbauMere, famt 6oé Sfabactøren 2benS3agfal. UbgiPef og forlagt af 2B. now. SWft t»o«8f. <S. h o ti in g.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere