Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2003-2015"

Transkript

1 Kommuneplan Glostrup Kommune Kommuneplan

2 Glostrup Kommunes Kommuneplan er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj Udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknisk Forvaltning Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen Grundkort: Glostrup Kommune, Teknisk Forvaltning Tryk: Kailow Graphic A/S Miljø certificeret efter ISO samt arbejdsmiljø certificeret efter OHSAS Foto: Planafdelingen, Glostrup Kommune Eric Klitgaard, Glostrup Kommune Gert Broxgaard, Profil Luftfoto Udgivet af: Glostrup Kommune Rådhusparken Glostrup Tlf: Fax: Hjemmeside:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDSTRUKTUR Indledning 2 Glostrup - en dynamisk forstad 5 Glostrup - mod år De største forandringer frem til Bykvarterer 10 Centerstruktur 15 Boliger 21 Byfornyelse og bevaring 24 Erhverv 27 Veje 30 Stier 34 Kollektiv trafik 36 Tekniske anlæg og forsyning 38 Miljøforhold 42 Institutioner 44 Institutioner og boliger til ældre 46 Fritid og grønne områder 48 Praktiserende læger 51 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Generelle rammer for lokalplanlægning 54 Rammer for enkeltområder: Glostrup, boligområder 56 Glostrup, centerområder 69 Glostrup, erhvervsområder 75 Glostrup, grønne områder 83 Glostrup, områder til offentlige formål 85 Hvissinge, boligområder 90 Hvissinge, centerområder 97 Hvissinge, erhvervsområder 98 Hvissinge, grønne områder 100 Hvissinge, områder til offentlige formål 104 Ejby, boligområder 108 Ejby, erhvervsområder 112 Ejby, grønne områder 115 Ejby, områder til offentlige formål 119 BILAG Rammekort for Glostrup Kommune 1

4 INDLEDNING Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. april 2004 vedtaget denne kommuneplan for perioden Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 763 om planlægning Planloven og har en tidshorisont på 12 år kaldet planperioden. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres eller om den gældende kommuneplan skal vedtages for en ny 4 årig periode. Glostrup Kommunalbestyrelse besluttede den 20. august 2003 på baggrund af debatten om kommuneplanstrategien Glostrup Kommune mod år 2015 at opdatere og ajourføre Kommuneplan samt at udarbejde en række temaplaner. Kommuneplan består af: Temaplan for boligområdet Temaplan for erhvervsområderne Temaplan for bymidten Temaplan for byrum Kommuneplan , der indeholder en hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen og rammer for lokalplanlægning der fastlægger indholdet for lokalplaner i de enkelte dele af kommunen I planperioden er der udarbejdet følgende sektorplaner: Agenda 21 plan for Glostrup Kommune Parkeringspolitik for Glostrup Kommune Retningslinier for facader og skilte Sektorplanerne er indarbejdet i kommuneplanen. 2

5 INDLEDNING Revision af kommuneplan Kommuneplan viderefører hovedstrukturen og rammerne fra Kommuneplan 1997, hvilket vil sige, at en lang række emner er opdateret og videreført direkte fra Kommuneplan Kommuneplanen er i princippet kun ændret for de områder, hvor temaplanerne gør det nødvendigt. Udover ovennævnte er kommuneplanen ændret på følgende områder: 1. De generelle rammebestemmelser er suppleret med bestemmelser om: Placering af carporte i åben-lav boligområder Trådhegn i erhvervsområder Nyanlæg af veje, parkeringspladser mv. skal ske i overensstemmelse med byrumspolitikken Nye boliger skal være helårsboliger Grønne områder skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan Der må ikke bygges på forurenede grunde, der er kortlagt på vidensniveau 2 Liberalt erhverv i åben-lav boligområder må ikke ændre ejendommens og områdets karakter Mulighed for sammenlægning af boliger Opdeling af boliger på visse betingelser 2. De 21 kommuneplantillæg, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan , er indarbejdet i kommuneplanens rammedel. 3. Der er udlagt nye rammer til følgende formål: Boligområde: Boligområde ved Egeparken Boligområde i forlængelse af Byparkvej Boligområde mellem Ndr. Ringvej og Ejby Mosevej Boligområde ved Gerdasvej, Edithsvej og Østbrovej Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ringvejen og Sydvestvej Erhverv: Erhvervsområde på Ørnebjergvej Erhvervsområde mellem jernbanen og Sydvestvej Erhvervsområde ved Hovedvejen og Emilsvej Erhvervsområde langs Hovedvejen mellem Tjalfesvej og Mjølnersvej Erhvervsområde langs Hovedvejen øst for Paul Bergsøes Vej Grønne områder: Parken ved Glostrup Amtssygehus Grønt område i Hvissinge Vest Grønt område nordvest for Ejby Landsby 3

6 INDLEDNING 4. Der er foretaget ændringer i rammerne i følgende områder: Højere bebyggelsesprocent: Parcelhusområde syd for banen Parcelhusområde ved Kirkebjerg Allè og Linde Allé Parcelhusområde ved Edithsvej og Norasvej Etageboligområde ved Dalvangsvej Etageboligområde ved Hovedvejen og Ndr. Ringvej Etageboligområde mellem Herstedøstervej og Sportsvej Højvangsseminariet Amtssygehuset Vestervangskolen Højere bebyggelsesprocent med mere: Boligområder i Hvissinge Det gamle pakhus Centerområde ved Nyvej og Sydvestvej Centerområde syd for banen ved Tunnelvej Udvidelse af anvendelsesbestemmelse: Tæt-lav bebyggelse øst for Sdr. Ringvej Centerområde ved stationen Rangerarealet Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tunnelvej Erhvervsområde ved Tavleholmsvej Erhvervsområde ved Banemarksvej Erhvervsområde mellem Hovedvejen og Sydvestvej Erhvervsområde langs Stationsparkens sydside Erhvervsområde ved Paul Bergsøes Vej Erhvervsområde i Hvissinge Erhvervsområde i Ejby Erhvervsområde i den sydøstlige del af Ejby Offentligt område ved Toftevej Offentligt område ved Ringsvejskrydset Afskærmningsbælte øst for Hvissinge mod MO3 Afskærmingsbælte vest for parcelhusområde i Ejby Grønt område langs Degnestien Ejby Landsby Ændret afgrænsning af rammeområde: Centerområde ved Hovedvejen og Højmarksvej Boligområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej Forenkling af tekst og/eller nye retningslinier: Rækkehusmråde ved Østbrovej Rådhusområdet Hvissingecentret Skovvangskolen Omsorgscentret i Hvissinge Offentligt område ved Byparkvej Kolonihaveområde nordvest for Ejby Landsby 4

7 GLOSTRUP - EN DYNAMISK FORSTAD MED PROVINSBYPRÆG Glostrup - en del af Hovedstaden Glostrup er en del af Hovedstadsregionen og dermed en del af en af Europas nye metropoler. Københavnsområdet stiger op gennem rækken af betydningsfulde byer i Europa, og det trækker hele Øresundsregionen med op. Glostrup - gunstigt placeret 13 km fra Københavns City samt et af Øresundsregionens vigtigste trafikknudepunkter både med tog og bil betyder stor tilgængelighed for både den private og offentlige trafik. Planerne om en metroforbindelse mellem Glostrup og Lyngby vil styrke Glostrups position som det vigtigste offentlige trafikknudepunkt i Roskilde-fingeren. Glostrup - den moderne provinsby i forstaden Glostrups dobbelte identitet som gammel stationsby og moderne forstad opleves i arkitekturen, vejanlæg men allermest i ikke-synlige værdier: Medansvar overfor hinanden og for lokalsamfundet, interesse for bevaring af byens identitet og kvaliteter. Åbenhed og tolerance samt en god dialog med hinanden. Glostrup - en god erhvervskommune Kommunens arbejdspladser giver en dynamik, som gør, at Glostrup ikke er en soveby. Omdannelsen af erhvervsområderne til mere videnbaserede områder kombineret med traditionelle produktions- og håndværksområder giver et alsidigt tilbud af arbejdspladser. Det stiller Glostrup over for en masse nye udfordringer Det giver Glostrup gode vækstmuligheder, som kan udnyttes Glostrup har et stort udbud af aktiviteter baseret på frivillige glostrupperes arbejde Erhvervsområderne i Glostrup kan via omdannelser og fortætninger blive endnu mere attraktive Glostrup - den grønne kommune Mange smukke parker og grønne anlæg giver, sammen med den lette adgang til Vestskoven, Køgebugt og Vestvolden, Glostrup en grøn karakter. Glostrup - den gode bokommune Glostrups lange udbygningshistorie fra landsby til stationsby og nu forstad betyder, at der findes boligområder fra mange forskellige perioder med hver sin identitet. Dette giver en forholdsvis stabil befolkningssammensætning og en stor variation i boligtilbuddet. Glostrup Bymidte - kommunens Hovedstad I det seneste årti er der sket store ændringer i Bymidten. Der er blevet bygget tættere omkring stationen og Rådhusområdet er blevet ændret. I de kommende årtier vil der fortsat ske en omdannelse af Glostrup Bymidte. Der er skabt liv og aktiviter i Bymidten. Det sikrer grønne træk mellem boligområderne og naturområderne Det gør Glostrup til en god kommune at bo i for forskellige mennesker. Glostrup Bymidte er et attraktivt midtpunkt med handel, service og kultur kombineret med boliger og grønne områder Kort sagt: Vi har de bedste spillekort på hånden og vi skal bare spille dem godt! 5

8 GLOSTRUP KOMMUNE MOD ÅR 2015 Glostrup Kommune er ved at være fuldt udbygget. Indsatsen de næste 12 år vil derfor handle om at forbedre og udbygge de eksisterende forhold. 1. Glostrup den moderne provinsby i storbyregionen Bevare det nuværende folketal og den nuværende befolkningssammensætning Sikre arealer til attraktivt nybyggeri både almene, andels- og ejerboliger også efter 2015 Tilstræbe en afbalanceret boligsammensætning i nye boligområder, både med hensyn til boligtype, størrelse og ejerforhold Udvikle og forbedre byens rum som veje, stier, torve, parkeringspladser mv. Udarbejde en arkitekturpolitik, der sikrer og fremmer kommunens identitet og kvaliteter Arbejde på, at der opsættes støjskærme ved boligområder og grønne områder, der er belastet af støj fra bil- og togtrafik 2. Livet i Glostrup Sikre et bredt udbud af boliger til ældre og handicappede, så de kan vælge en boligtype, der passer til deres behov og ønsker Styrke og udvikle kultur- og fritidsområdet Fremme bæredygtige tankegange i planer og handlinger Mindske miljøbelastningen Skabe trivsel i alle byens kvarterer Sikre plads til mangfoldighed, både socialt, kulturelt og intellektuelt Sætte Glostrup på landkortet 3. Bymidten - Glostrups midtpunkt Gøre Bymidten til et attraktivt centerområde Bygge tættere omkring Glostrup Station med boliger, erhverv, pladser og kultur Arbejde på at gøre stationsområdet mere trygt og fremkommeligt Arbejde på at gøre Hovedvejen mere menneskelig Udvikle Østbrocentret og banearealerne som et aktiv for Bymidten Arbejde på at få etableret en metro mellem Glostrup og Lyngby Arbejde på at få flere regionaltog til at standse i Glostrup 4. Erhvervsområder i stadig udvikling Udvikle erhvervsområderne, så de forbliver attraktive for virksomheder Udvikle erhvervsarealerne langs metroforbindelsen til intensiv benyttelse Udvikle arealerne omkring den fremtidige station ved Priorparken til intensiv benyttelse 6

9 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Områdecenter Glostrup Områdecenter Glostrup vil blive styrket både som centerområde og som boligområde. Der vil ske en udbygning og en omdannelse, som følger de idéer og forslag, der ligger i temaplanen for Bymidten. Nyvej har lagt niveauet for kvaliteten i Bymidten. En kvalitet som skal skabe sammenhæng i Bymidten, og som blandt andet vil blive afspejlet i den kommende ombygning af stationsforpladsen. Udvidelsen af rådhuset planlægges at stå færdig i Nord for Sydvestvej forventes opført et ældrecenter. Når ældrecentret står færdigt, vil den sidste del af Rådhusparken blive inddraget og omdannet til park. På arealet mellem banen, Østbrovej og Banegårdsvej forventes opført et center til butiksformål, administration og boliger. Byfornyelse Den helhedsorienterede byfornyelse i Vestervangskvarteret og byfornyelsen i Bymidten vil blive gjort færdig. Derefter påbegyndes en helhedsorienteret byfornyelse af området ved Brøndbyvestervej. Boliger og befolkning Glostrup er ved at være udbygget. Der er mulighed for at opføre ca nye boliger i kommunen. Det forventes, at der i planperioden vil blive opført omkring 800 nye boliger. Det betyder, at der i 2015 vil være godt boliger, og at indbyggertallet vil stige til knap Det nye boligområde i Hvissinge Øst vil blive efterspurgt, da det er placeret attraktivt op ad Vestskoven. Her er mulighed for at bygge ca. 330 boliger. De nye boliger vil for en stor dels vedkommende være tæt-lav og tilstræbes bygget med en arkitektonisk høj kvalitet. Der lægges op til, at Ejby Erhvervsområde omkring Ejby Industrivej udbygges og omdannes til centerområde med blandet boliger og erhverv. Det langsigtede mål er at skabe en bydel omkring den nye station på metroen i Ejby. Der vil være mulighed for et ganske betragteligt nybyggeri, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en grundig plan-lægning af Ejby. Planlægningen skal sikre, at der er tilstræk-kelig teknisk forsyning, samt at der er plads i institutioner og på skolerne. Erhverv Antallet af arbejdspladser forventes øget med ca til i alt Arbejdspladserne vil fortrinsvis ligge inden for service og administrationserhverv. Tilvæksten vil ske dels i Bymidten og dels i erhvervsområderne. 7

10 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Erhvervsområderne skal i fremtiden kunne mere end bare at være erhvervsområder. De skal være en integeret del af Glostrup. De skal gradvist forvandles til spændende bydele med butikker, kontorer, boliger og uddannelsesinstitutioner. I Ejby vil dele af erhvervsområdet med tiden blive et ny bydelscenter ved den fremtidige metrostation. Ved Paul Bergsøes Vej og Hovedvejen kommer der en ny S- togs station. Det vil medvirke til at gøre området til et endnu mere attraktivt erhvervsområde. Bymidten og de store varehuse langs Hovedvejen vil smelte sammen med Fritidscentret. Rangerarealet søges flyttet til Høje Taastrup, så arealet kan anvendes til centerformål med blandet bolig, erhverv og offentlige formål. Det er dog Banestyrelsen, som har den endelige afgørelse vedrørende salg af arealerne. Fritid Vestskoven vil blive mere tilgængelig, når stier gennem de nye boligområder etableres. Der bliver efterspørgsel på arealer til aktiviteter som skateboard, rulleskøjter og lignende som supplement til organiserede aktiviter. I Bymidten er der mulighed for at opføre et aktivitetshus, hvor der kan holdes forskellige møder, udstillinger, koncerter, teater mv. Miljø Glostrup Kommune har oprettet Grøn Fond, som har til formål at give tilskud til idéer og projekter, som udspringer lokalt i kommunen. Projekterne skal have et almennyttigt og bæredygtigt indhold inden for områderne natur, miljø, energi, sundhed, trivsel og levevilkår. Der er nedsat et udvalg, som består af repræsentanter for foreninger, til at bestyre fonden. Hvert år udarbejdes en årsberetning for Udvalget for Grøn Fonds arbejde. Industriforurenende grunde i kommunen søges fortsat opryddet, blandt andet for at undgå fremtidig forurening af grundvandet. Kommunens tiltag over for virksomhederne vil blive mere forebyggende, og virksomhederne søges inddraget i samarbejde og dialog om at reducere ressourceforbrug og forurening af omgivelserne. 8

11 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Affald Kommunen vil igangsætte en række initiativer på affaldsområdet for at øge genanvendelsen og kvaliteten i affaldshåndteringen. Kommunen prioriterer forbrændning med energiudnyttelse frem for deponering, idet energien ved forbrænding udnyttes maksimalt og mulighederne for deponering er mindre set i forhold til resten af landet. Trafik I planperioden vil der ske flere ting på trafikområdet. Udbygningen af Motorring 3 fra 4 til 6 spor vil blive tilendebragt. Diskussion om forlængelse af Frederikssundsmotorvejen vil fortsætte. Hovedvejen vil blive ombygget med det formål at forskønne vejen og at nedsætte barrierevirkningen. Hastigheden på Hovedvejen vil blive nedsat. Stationsforpladsen ombygges i samarbejde med HUR og DSB/Banestyrelsen. Formålet er at forskønne pladsen og lette omstigning fra/til bus og tog. Planlægningen af metroforbindelse fra Glostrup til Lyngby er i fuld gang. Det er blevet besluttet, hvilken løsningmodel forbindelsen vil få, og hvor den skal forløbe gennem Glostrup Bymidte. På baggrund af cyklistpolitikkens handlingsplan vil forholdene for cykeltrafikken blive forbedret. Der er etableret en øst-vestgående cykelsti fra Vestvolden til Vestervejskvarteret. Smukkere Glostrup Kommunen og borgerne arbejder hele tiden på at gøre Glostrup smukkere blandet andet gennem bevarende lokalplaner. Kommunalbestyrelsen har endvidere vedtaget en prioritering af indsatsområder i byens rum, dvs. veje, stier, torve, parkeringspladser mv. Et andet indsatsområde er Hovedvejen som kommunen i samarbejde med Københavns Amt vil arbejde på at gøre mere menneskelig. Kommunen vil fortsat gennemføre beplantning langs vejene. 9

12 10 BYKVARTERER

13 BYKVARTERER Kommunen og dens kvarterer Kommunens forskellige kvarterer spiller en lige så stor rolle i mange borgeres bevidsthed som kommunen i sin helhed. Det er lettere at identificere sig med sit kvarter end med hele kommunen. Kommuneplanen afspejler dette, således at bykvartererne og kommunen som helhed betragtes som lige betydningsfulde. Kommuneplanens hovedstruktur omhandler de store træk i kommunen. En kommune, seks kvarterer og Vestskoven Den bymæssige bebyggelse i Glostrup er delt i 6 kvarterer adskilt af veje og Vestskoven. Der er ikke en klar og fælles opfattelse af afgrænsningen i nogle af kvartererne syd for Vestskoven. Ved afgrænsningen er der taget udgangspunkt i en række plantekniske vurderinger som kommunens trafiknet og bystruktur. Alle kvarterer har service De fleste kvarterer er velforsynede med byfunktioner. I diagrammet ses, hvordan de enkelte typer af funktioner betjener de enkelte kvarterer. FUNKTIONER Vester- Bymidten Solvang Nordvang Hvissinge Ejby Vestvang skoven Plejehjem/dagcenter o Ældreegnede boliger Skole Daginstitution Bibliotek Idræts-fritidsanlæg Butikscenter Befolkningstal Befolkningstal Tabel over funktioner i bykvarterne Eksisterende funktion o Planlagt funktion 11

14 BYKVARTERER Ejby Boligbyen ligger omgivet af Vestskoven, Ejby Sommerby og Ejby Mose. Ejby består samlet af 641 parcelhuse og 28 rækkehuse. Ejby s befolkningstal forventes at falde fra i 2003 til i Antallet af unge og ældre forventes at stige. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse falder fra 2,7 til 2,4. I Ejby findes en skole med børnehaveklasse til 3. klasse, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og et lokalt center. Herudover findes boldbaner i Vestskoven og ved Ejby Mose. Nord for Ejby Mose ligger Vestforbrændingen. Sommerbyen ligger vest for boligbyen og består af ca kolonihaver. I Sommerbyen bor kun få hele året, og der er derfor ingen egentlige byfunktioner i kvarteret, ligesom der ikke er planlagt nogle. I yderkanten af Ejby Erhvervsområde op mod Rødovre Kommune ligger et mindre boligområde med 58 boliger. Kommuneplan 2003 giver mulighed for ca. 90 nye boliger mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej. Hvissinge Hvissinge ligger umiddelbart syd for Vestskoven. Det er næsten udelukkende et boligkvarter, der i dag har lidt over boliger og knap indbyggere. Hvissinge er domineret af almene boliger og boliger bygget efter Befolkningstallet forventes at stige til i Det er især antallet af unge og erhvervsaktive, der forventes at stige. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse forventes at stige fra 2,5 til 3,0. I Hvissinge findes Skovvangskolen, Hvissingehallen, børneinstitutioner samt et lokalt center. Hvissinge rummer et stort sammenhængende areal til fremtidigt boligbyggeri. Kommuneplan 2003 angiver en rummelighed på omkring 660 boliger som en kombination af parcelhuse og tæt-lav. I planperioden forventes en udbygning med i alt ca. 420 boliger, heraf vil ca. 40 være parcelhuse. Nordvang Nordvangskvarteret ligger syd for Hvissinge. Den østlige del omfatter store erhvervsområder - Hvissinge Erhvervsområde. Den vestlige del domineres af boliger og er stort set udbygget. Området rummer knap boliger med godt indbyggere. Befolkningstallet forventes at stige til godt i Der forventes relativt store forskydninger i aldersgruppen fra 0-39 år i planperioden. I den østlige del er der ledige arealer både til boligformål og erhvervsformål. Området forventes udbygget i planperioden. Antallet af boliger forventes øget med ca. 70 tæt-lav boliger. 12

15 BYKVARTERER Befolkningstallet vil stige til i 2015, og hustandsstørrelsen vil stige fra 2,4 til 2,7. Nordvangskvarteret er det kvarter i kommunen med den laveste flyttefrekvens, altså et kvarter man ikke flytter fra. Kommuneplan 2003 giver mulighed for ca. 100 boliger på Bergsøegrunden samt ca. 40 boliger i Engbrydeparken. I Nordvangskvarteret findes skole, butikscenter og børneinstitutioner. Solvang Solvangskvarteret ligger nord for Hovedvejen. Området domineres fuldstændigt af boliger med grønne områder ind imellem. Solvangskvarteret har mange bevaringsværdige boliger med fine arkitektoniske detaljer. Området rummer knap boliger med indbyggere. Befolkningstallet forventes af ligge nogenlunde stabilt frem til Husstandsstørrelsen ligger ligeledes stabilt på 1,8. Der er plads til ca. 160 boliger af forskellig slags i kvarteret, og det forventes, at der bygges ca. 60 boliger i planperioden. I området findes der børneinstitutioner, og kommunens hovedcenterområde ligger på grænsen til kvarteret. Vestervang Vestervangskvarteret omfatter området vest for Ndr. Ringvej og Sdr. Ringvej. Syd for Hovedvejen er kvarteret præget af erhverv. Nord for Hovedvejen findes store etagehuskvarterer og kommunens største stadionområde, derfor kaldes kvarteret også Stadionkvarteret. Amtssygehuset, som er kommunens største arbejdsplads, ligger i den nordlige del af kvarteret. Vestervangskvarteret er kommunens største - rent befolkningsmæssigt - med knap boliger og knap indbyggere. Lidt under 1/3 af kommunens befolkning mellem år bor i Vestervangskvarteret. Antallet af indbyggere vil være nogenlunde stabilt frem til 2015, dog vil antallet af unge mellem 0-16 år stige kraftigt. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse ligger på 1,7. Der er er plads til ca. 35 nye boliger på Stadionvej ved Egeparken og ca. 50 boliger som fortætning i resten af kvarteret. I kvarteret findes skole, daginstitutioner, fritidscenter og 2 butikscentre. Ved planperiodens begyndelse pågår der helhedsorienteret byfornyelse i området. 13

16 BYKVARTERER Bymidten Bymidten er kommunens hovedstad. Her ligger rådhus, Glostrup Storcenter, bibliotek, station, busterminal mv. Udover centerfunktionerne rummer kvarteret boliger med indbyggere. Kvarteret har nogle af kommunens ældste boligkvarterer med mange arkitektonisk fine huse. Syd for jernbanen ligger et nyt administrationsområde med blandt andet Amtsgården. Ifølge den reviderede bymidteplan forventes området omkring stationen omdannet i planperioden. Dette omfatter også sidste del af rådhusparken, nye torve og pladser, m 2 butikker, m 2 ehverv, undervisning eller lignende, ca. 120 boliger samt ældrecenter med 10 plejeboliger og 30 ældreboliger. Antallet af beboere vil stige til i 2015 og husstandsstørrelsen vil som nu ligge på omkring 1,9. PERSPEKTIV OG FREMTIDIG INDSATS Det er kommuneplanens mål, at alle seks kvarterer i kommunen skal være forsynet med byfunktioner, offentlig og privat service. Alle seks kvarterer rummer lokale butikscentre, sports- og fritidsanlæg samt daginstitutioner. 5 af kvartererne rummer desuden skoler. Det er de byfunktioner, som markerer sig visuelt kraftigst i bystrukturen. Ved alle skoler er der SFO. Den nordlige del af Bymidten og den sydlige del af Solvangskvarteret har den fordel, at her ligger kommunens hovedcenter med butikker og en lang række overordnede serviceydelser til betjening af hele kommunens befolkning, såsom trafikknudepunktsterminal, bibliotek, fritidscenter, kirke samt planlagte fremtidige funktioner som aktivitetshus, ungdomscenter og ældrecenter. Den sydlige del af Bymidten syd for banen mangler derimod byfunktioner og grønne områder. I planperioden vil der blive taget initiativ til indsatser i området. Der skal skabes initiativer, så beboerne i kvartererne føler en identitet og et ansvar for kvarteret. Kvartererne skal analyseres, og der skal udarbejdes idékataloger med forslag til forbedringer. 14

17 CENTERSTRUKTUR Kommunens overordnede centerstruktur består af Områdecenter Glostrup og 8 lokale centre. Bymidten og Hovedvejen udgør tilsammen Områdecenter Glostrup, som er et kommunecenter ved en trafikknudepunktsterminal. Kommunecentrets beliggenhed og funktion som en knudepunktsterminal betyder, at dets opland rækker ud over kommunegrænsen. Store dele af Albertslund, Vallensbæk og Brøndby handler i Områdecenter Glostrup. Detailhandel Af alle centerfunktioner er detailhandlen den mest publikumsorienterede og tillige stærkt arealkrævende. Kommunens detailhandel er stærkt koncentreret i Område-center Glostrup. 60% af alle butikker ligger her. Mere end 70% af udvalgsvarebutikkerne ligger i Områdecenter Glostrup. I den øvrige del af kommunen ligger fortrinsvis dagligvarebutikker samlet i de lokale centre eller som enkeltliggende butikker. Omsætningen i detailhandelen i Glostrup Kommune var i 1997 på godt mio. kr. Heraf var omkring 1/3 indenfor dagligvarer og 2/3 indenfor udvalgsvare. Omkring 50% af omsætningen ligger i Områdecenter Glostrup. Dagligvarebutikkernes omsætning er omkring 40% højere end forbruget af dagligvarer blandt kommunens borgere. Ligeledes er udvalgsvareomsætningen tre gange så stor som forbruget blandt borgerne. Det betyder, at detailhandlen i Glostrup er meget afhængig af forbrugere udefra. I Glostrup findes 5 butikker, som har et regionalt opland: Daells Bolighus i Ejby samt Tæppeland, El-Giganten, Computer-City og Bauhaus på Hovedvejen. Der findes ingen lavprisvarehuse i Glostrup, men regionens lavprisvarehuse har en relativ stor betydning for Glostrups borgere, idet 35% af husstandene handler i et lavprisvarehus mindst en gang om måneden. Den lokale dagligvareforsyning Dagligvareforsyningen ude i de enkelte boligområder søges i videst muligt omfang fastholdt af hensyn til befolkningens nærhed til disse indkøbsmuligheder. Den strukturudvikling, der er i gang inden for dagligvarebutikkerne i retning af større butiksenheder og flere butikskæder, kan gøre det vanskeligt at opretholde den ønskede butiksforsyning med mange mindre butikker. Hovedcenter - Områdecenter Glostrup Kommunens hovedcenter er Områdecenter Glostrup. Hovedcentret fungerer samtidig som et lokalcenter for Bymidten, det meste af Solvangskvarteret og dele af Nordvangskvarteret. 15

18 16 CENTERSTRUKTUR

19 CENTERSTRUKTUR Hovedcentret består af Glostrup Storcenter, forretningsstrøget langs Hovedvejen fra Ringvejen til Banegårdsvej og hele stationsområdet. For at sikre borgerne et attraktivt og alsidigt udbud både af dagligvarer og udvalgsvarer skal Områdecenter Glostrup styrkes, således at det kan modstå konkurrencen fra andre centre. Bymidten er udpeget som særligt temaområde i Kommuneplan Temaplanen hedder Bymidten i centrum. Temaplanen for Bymidten beskriver, hvordan Glostrup Bymidte kan gøres til en levende, smuk og tryg bydel. Bymidten i centrum er en ajourføring og viderebearbejdning af helhedsplanen fra Der er således allerede sket en del omdannelser i Bymidten, men meget mangler endnu. Temaplanen åbner mulighed for at fortætte Bymidten og gøre den mere bymæssig og smukkere. Omdannelsen af Bymidten skal skabe sammenhæng - fra området nord for Hovedvejen til områderne syd for jernbanen og fra Østbrovej i øst til området ved Fritidscentret i vest. Ændrede vejforløb, nye cykelstier og overgange skal gøre det nemmere og mere sikkert at færdes i Bymidten. Muligheden for at fortætte i Det gamle Glostrup skal være med til at sikre et varieret udbud af butikker og en levende by med en god blanding af erhverv, butikker og boliger samt grønne rekreative-områder, der kan bruges til fritids- og kulturelle formål. Stationsforpladsen, der er Bymidtens trafikale knudepunkt omlægges med henblik på at forbedre adgangsforholdene i området, skabe større tryghed og overskuelighed samt forskønne byrummet. Hovedvejens forretningsstrøg mellem Banegårdsvej og Ringvejen søges fastholdt. Der arbejdes på at skabe sammenhæng mellem Hovedvejens nordside og sydside blandt andet ved omdannelse af Hovedvejen og udvidelse af Glostrup Storcenter mod hjørnet Hovedvejen - Banegårdsvej. Den resterende del af Hovedvejen vil være vanskelig at fastholde som et sammenhængende butiksstrøg. På nogle strækninger er der mulighed for, at etagearealet i stueplan udover butikker kan anvendes til publikumsorienteret liberalt erhverv under forudsætning af, at der opretholdes udstillingsvinduer. På den sydlige del af Tjalfesvej til Ringvejskrydset, på nær Fritidscentret, kan der etableres butikker til facadesalgserhverv. Rangerarealet på banens sydlige del har et stor udviklingspotentiale til blandet bebyggelse med service, boliger, offentlige institutioner og erhverv, der kan støtte Områdecenter Glostrup som hovedcenter for detailhandel. 17

20 CENTERSTRUKTUR Glostrup Kommune vil i planperioden arbejde for, at Banestyrelsen og DSB flytter aktiviteterne ud af Glostrup, så området kan blive omfattet af en detaljeret planlægning. Fritidscentrets område ved Sydvestvej/Hovedvejen søges koblet bedre sammen med Bymidten. Der søges etableret et samlet, levende område til fritids- og kulturelle formål, som vil støtte udbuddet af kulturen i Bymidten. Glostrup Butikstorv På Diget i Vestervangskvarteret ligger Glostrup Butikstorv på ca m² (ekskl. kælder). Sammen med Vestervangscentret har centret et opland på ca boliger. Vestervangscentret På Sportsvej i Vestervangskvarteret ligger Vestervangscentret. Centret er på 740 m². For at fastholde den lokale butiksforsyning giver kommuneplanen mulighed for at udbygge både Glostrup Butikstorv og Vestervangscentret. Vestervangscentret kan udvides med liberale erhverv eller boliger på 1. sal. Nordvangskvarterets lokalcenter Ved Glentevej ligger et lille center på ca. 360 m². Hele centret anvendes til dagligvarehandel. Oplandet skønnes at dække det meste af Nordvangskvarteret. Inden for oplandet er der ca boliger. 18

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Stilling og Kirkevejsområdet

Stilling og Kirkevejsområdet Stilling og Kirkevejsområdet Byrådet ønsker, at Stilling bymidte og Kirkevejsområdet i Skanderborg markerer sig tydeligere som by- og bydelscentre. Byrådet ønsker at forstærke områdernes bypræg og bane

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere