Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2003-2015"

Transkript

1 Kommuneplan Glostrup Kommune Kommuneplan

2 Glostrup Kommunes Kommuneplan er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj Udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknisk Forvaltning Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen Grundkort: Glostrup Kommune, Teknisk Forvaltning Tryk: Kailow Graphic A/S Miljø certificeret efter ISO samt arbejdsmiljø certificeret efter OHSAS Foto: Planafdelingen, Glostrup Kommune Eric Klitgaard, Glostrup Kommune Gert Broxgaard, Profil Luftfoto Udgivet af: Glostrup Kommune Rådhusparken Glostrup Tlf: Fax: Hjemmeside:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDSTRUKTUR Indledning 2 Glostrup - en dynamisk forstad 5 Glostrup - mod år De største forandringer frem til Bykvarterer 10 Centerstruktur 15 Boliger 21 Byfornyelse og bevaring 24 Erhverv 27 Veje 30 Stier 34 Kollektiv trafik 36 Tekniske anlæg og forsyning 38 Miljøforhold 42 Institutioner 44 Institutioner og boliger til ældre 46 Fritid og grønne områder 48 Praktiserende læger 51 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Generelle rammer for lokalplanlægning 54 Rammer for enkeltområder: Glostrup, boligområder 56 Glostrup, centerområder 69 Glostrup, erhvervsområder 75 Glostrup, grønne områder 83 Glostrup, områder til offentlige formål 85 Hvissinge, boligområder 90 Hvissinge, centerområder 97 Hvissinge, erhvervsområder 98 Hvissinge, grønne områder 100 Hvissinge, områder til offentlige formål 104 Ejby, boligområder 108 Ejby, erhvervsområder 112 Ejby, grønne områder 115 Ejby, områder til offentlige formål 119 BILAG Rammekort for Glostrup Kommune 1

4 INDLEDNING Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. april 2004 vedtaget denne kommuneplan for perioden Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 763 om planlægning Planloven og har en tidshorisont på 12 år kaldet planperioden. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres eller om den gældende kommuneplan skal vedtages for en ny 4 årig periode. Glostrup Kommunalbestyrelse besluttede den 20. august 2003 på baggrund af debatten om kommuneplanstrategien Glostrup Kommune mod år 2015 at opdatere og ajourføre Kommuneplan samt at udarbejde en række temaplaner. Kommuneplan består af: Temaplan for boligområdet Temaplan for erhvervsområderne Temaplan for bymidten Temaplan for byrum Kommuneplan , der indeholder en hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen og rammer for lokalplanlægning der fastlægger indholdet for lokalplaner i de enkelte dele af kommunen I planperioden er der udarbejdet følgende sektorplaner: Agenda 21 plan for Glostrup Kommune Parkeringspolitik for Glostrup Kommune Retningslinier for facader og skilte Sektorplanerne er indarbejdet i kommuneplanen. 2

5 INDLEDNING Revision af kommuneplan Kommuneplan viderefører hovedstrukturen og rammerne fra Kommuneplan 1997, hvilket vil sige, at en lang række emner er opdateret og videreført direkte fra Kommuneplan Kommuneplanen er i princippet kun ændret for de områder, hvor temaplanerne gør det nødvendigt. Udover ovennævnte er kommuneplanen ændret på følgende områder: 1. De generelle rammebestemmelser er suppleret med bestemmelser om: Placering af carporte i åben-lav boligområder Trådhegn i erhvervsområder Nyanlæg af veje, parkeringspladser mv. skal ske i overensstemmelse med byrumspolitikken Nye boliger skal være helårsboliger Grønne områder skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan Der må ikke bygges på forurenede grunde, der er kortlagt på vidensniveau 2 Liberalt erhverv i åben-lav boligområder må ikke ændre ejendommens og områdets karakter Mulighed for sammenlægning af boliger Opdeling af boliger på visse betingelser 2. De 21 kommuneplantillæg, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan , er indarbejdet i kommuneplanens rammedel. 3. Der er udlagt nye rammer til følgende formål: Boligområde: Boligområde ved Egeparken Boligområde i forlængelse af Byparkvej Boligområde mellem Ndr. Ringvej og Ejby Mosevej Boligområde ved Gerdasvej, Edithsvej og Østbrovej Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ringvejen og Sydvestvej Erhverv: Erhvervsområde på Ørnebjergvej Erhvervsområde mellem jernbanen og Sydvestvej Erhvervsområde ved Hovedvejen og Emilsvej Erhvervsområde langs Hovedvejen mellem Tjalfesvej og Mjølnersvej Erhvervsområde langs Hovedvejen øst for Paul Bergsøes Vej Grønne områder: Parken ved Glostrup Amtssygehus Grønt område i Hvissinge Vest Grønt område nordvest for Ejby Landsby 3

6 INDLEDNING 4. Der er foretaget ændringer i rammerne i følgende områder: Højere bebyggelsesprocent: Parcelhusområde syd for banen Parcelhusområde ved Kirkebjerg Allè og Linde Allé Parcelhusområde ved Edithsvej og Norasvej Etageboligområde ved Dalvangsvej Etageboligområde ved Hovedvejen og Ndr. Ringvej Etageboligområde mellem Herstedøstervej og Sportsvej Højvangsseminariet Amtssygehuset Vestervangskolen Højere bebyggelsesprocent med mere: Boligområder i Hvissinge Det gamle pakhus Centerområde ved Nyvej og Sydvestvej Centerområde syd for banen ved Tunnelvej Udvidelse af anvendelsesbestemmelse: Tæt-lav bebyggelse øst for Sdr. Ringvej Centerområde ved stationen Rangerarealet Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tunnelvej Erhvervsområde ved Tavleholmsvej Erhvervsområde ved Banemarksvej Erhvervsområde mellem Hovedvejen og Sydvestvej Erhvervsområde langs Stationsparkens sydside Erhvervsområde ved Paul Bergsøes Vej Erhvervsområde i Hvissinge Erhvervsområde i Ejby Erhvervsområde i den sydøstlige del af Ejby Offentligt område ved Toftevej Offentligt område ved Ringsvejskrydset Afskærmningsbælte øst for Hvissinge mod MO3 Afskærmingsbælte vest for parcelhusområde i Ejby Grønt område langs Degnestien Ejby Landsby Ændret afgrænsning af rammeområde: Centerområde ved Hovedvejen og Højmarksvej Boligområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej Forenkling af tekst og/eller nye retningslinier: Rækkehusmråde ved Østbrovej Rådhusområdet Hvissingecentret Skovvangskolen Omsorgscentret i Hvissinge Offentligt område ved Byparkvej Kolonihaveområde nordvest for Ejby Landsby 4

7 GLOSTRUP - EN DYNAMISK FORSTAD MED PROVINSBYPRÆG Glostrup - en del af Hovedstaden Glostrup er en del af Hovedstadsregionen og dermed en del af en af Europas nye metropoler. Københavnsområdet stiger op gennem rækken af betydningsfulde byer i Europa, og det trækker hele Øresundsregionen med op. Glostrup - gunstigt placeret 13 km fra Københavns City samt et af Øresundsregionens vigtigste trafikknudepunkter både med tog og bil betyder stor tilgængelighed for både den private og offentlige trafik. Planerne om en metroforbindelse mellem Glostrup og Lyngby vil styrke Glostrups position som det vigtigste offentlige trafikknudepunkt i Roskilde-fingeren. Glostrup - den moderne provinsby i forstaden Glostrups dobbelte identitet som gammel stationsby og moderne forstad opleves i arkitekturen, vejanlæg men allermest i ikke-synlige værdier: Medansvar overfor hinanden og for lokalsamfundet, interesse for bevaring af byens identitet og kvaliteter. Åbenhed og tolerance samt en god dialog med hinanden. Glostrup - en god erhvervskommune Kommunens arbejdspladser giver en dynamik, som gør, at Glostrup ikke er en soveby. Omdannelsen af erhvervsområderne til mere videnbaserede områder kombineret med traditionelle produktions- og håndværksområder giver et alsidigt tilbud af arbejdspladser. Det stiller Glostrup over for en masse nye udfordringer Det giver Glostrup gode vækstmuligheder, som kan udnyttes Glostrup har et stort udbud af aktiviteter baseret på frivillige glostrupperes arbejde Erhvervsområderne i Glostrup kan via omdannelser og fortætninger blive endnu mere attraktive Glostrup - den grønne kommune Mange smukke parker og grønne anlæg giver, sammen med den lette adgang til Vestskoven, Køgebugt og Vestvolden, Glostrup en grøn karakter. Glostrup - den gode bokommune Glostrups lange udbygningshistorie fra landsby til stationsby og nu forstad betyder, at der findes boligområder fra mange forskellige perioder med hver sin identitet. Dette giver en forholdsvis stabil befolkningssammensætning og en stor variation i boligtilbuddet. Glostrup Bymidte - kommunens Hovedstad I det seneste årti er der sket store ændringer i Bymidten. Der er blevet bygget tættere omkring stationen og Rådhusområdet er blevet ændret. I de kommende årtier vil der fortsat ske en omdannelse af Glostrup Bymidte. Der er skabt liv og aktiviter i Bymidten. Det sikrer grønne træk mellem boligområderne og naturområderne Det gør Glostrup til en god kommune at bo i for forskellige mennesker. Glostrup Bymidte er et attraktivt midtpunkt med handel, service og kultur kombineret med boliger og grønne områder Kort sagt: Vi har de bedste spillekort på hånden og vi skal bare spille dem godt! 5

8 GLOSTRUP KOMMUNE MOD ÅR 2015 Glostrup Kommune er ved at være fuldt udbygget. Indsatsen de næste 12 år vil derfor handle om at forbedre og udbygge de eksisterende forhold. 1. Glostrup den moderne provinsby i storbyregionen Bevare det nuværende folketal og den nuværende befolkningssammensætning Sikre arealer til attraktivt nybyggeri både almene, andels- og ejerboliger også efter 2015 Tilstræbe en afbalanceret boligsammensætning i nye boligområder, både med hensyn til boligtype, størrelse og ejerforhold Udvikle og forbedre byens rum som veje, stier, torve, parkeringspladser mv. Udarbejde en arkitekturpolitik, der sikrer og fremmer kommunens identitet og kvaliteter Arbejde på, at der opsættes støjskærme ved boligområder og grønne områder, der er belastet af støj fra bil- og togtrafik 2. Livet i Glostrup Sikre et bredt udbud af boliger til ældre og handicappede, så de kan vælge en boligtype, der passer til deres behov og ønsker Styrke og udvikle kultur- og fritidsområdet Fremme bæredygtige tankegange i planer og handlinger Mindske miljøbelastningen Skabe trivsel i alle byens kvarterer Sikre plads til mangfoldighed, både socialt, kulturelt og intellektuelt Sætte Glostrup på landkortet 3. Bymidten - Glostrups midtpunkt Gøre Bymidten til et attraktivt centerområde Bygge tættere omkring Glostrup Station med boliger, erhverv, pladser og kultur Arbejde på at gøre stationsområdet mere trygt og fremkommeligt Arbejde på at gøre Hovedvejen mere menneskelig Udvikle Østbrocentret og banearealerne som et aktiv for Bymidten Arbejde på at få etableret en metro mellem Glostrup og Lyngby Arbejde på at få flere regionaltog til at standse i Glostrup 4. Erhvervsområder i stadig udvikling Udvikle erhvervsområderne, så de forbliver attraktive for virksomheder Udvikle erhvervsarealerne langs metroforbindelsen til intensiv benyttelse Udvikle arealerne omkring den fremtidige station ved Priorparken til intensiv benyttelse 6

9 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Områdecenter Glostrup Områdecenter Glostrup vil blive styrket både som centerområde og som boligområde. Der vil ske en udbygning og en omdannelse, som følger de idéer og forslag, der ligger i temaplanen for Bymidten. Nyvej har lagt niveauet for kvaliteten i Bymidten. En kvalitet som skal skabe sammenhæng i Bymidten, og som blandt andet vil blive afspejlet i den kommende ombygning af stationsforpladsen. Udvidelsen af rådhuset planlægges at stå færdig i Nord for Sydvestvej forventes opført et ældrecenter. Når ældrecentret står færdigt, vil den sidste del af Rådhusparken blive inddraget og omdannet til park. På arealet mellem banen, Østbrovej og Banegårdsvej forventes opført et center til butiksformål, administration og boliger. Byfornyelse Den helhedsorienterede byfornyelse i Vestervangskvarteret og byfornyelsen i Bymidten vil blive gjort færdig. Derefter påbegyndes en helhedsorienteret byfornyelse af området ved Brøndbyvestervej. Boliger og befolkning Glostrup er ved at være udbygget. Der er mulighed for at opføre ca nye boliger i kommunen. Det forventes, at der i planperioden vil blive opført omkring 800 nye boliger. Det betyder, at der i 2015 vil være godt boliger, og at indbyggertallet vil stige til knap Det nye boligområde i Hvissinge Øst vil blive efterspurgt, da det er placeret attraktivt op ad Vestskoven. Her er mulighed for at bygge ca. 330 boliger. De nye boliger vil for en stor dels vedkommende være tæt-lav og tilstræbes bygget med en arkitektonisk høj kvalitet. Der lægges op til, at Ejby Erhvervsområde omkring Ejby Industrivej udbygges og omdannes til centerområde med blandet boliger og erhverv. Det langsigtede mål er at skabe en bydel omkring den nye station på metroen i Ejby. Der vil være mulighed for et ganske betragteligt nybyggeri, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en grundig plan-lægning af Ejby. Planlægningen skal sikre, at der er tilstræk-kelig teknisk forsyning, samt at der er plads i institutioner og på skolerne. Erhverv Antallet af arbejdspladser forventes øget med ca til i alt Arbejdspladserne vil fortrinsvis ligge inden for service og administrationserhverv. Tilvæksten vil ske dels i Bymidten og dels i erhvervsområderne. 7

10 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Erhvervsområderne skal i fremtiden kunne mere end bare at være erhvervsområder. De skal være en integeret del af Glostrup. De skal gradvist forvandles til spændende bydele med butikker, kontorer, boliger og uddannelsesinstitutioner. I Ejby vil dele af erhvervsområdet med tiden blive et ny bydelscenter ved den fremtidige metrostation. Ved Paul Bergsøes Vej og Hovedvejen kommer der en ny S- togs station. Det vil medvirke til at gøre området til et endnu mere attraktivt erhvervsområde. Bymidten og de store varehuse langs Hovedvejen vil smelte sammen med Fritidscentret. Rangerarealet søges flyttet til Høje Taastrup, så arealet kan anvendes til centerformål med blandet bolig, erhverv og offentlige formål. Det er dog Banestyrelsen, som har den endelige afgørelse vedrørende salg af arealerne. Fritid Vestskoven vil blive mere tilgængelig, når stier gennem de nye boligområder etableres. Der bliver efterspørgsel på arealer til aktiviteter som skateboard, rulleskøjter og lignende som supplement til organiserede aktiviter. I Bymidten er der mulighed for at opføre et aktivitetshus, hvor der kan holdes forskellige møder, udstillinger, koncerter, teater mv. Miljø Glostrup Kommune har oprettet Grøn Fond, som har til formål at give tilskud til idéer og projekter, som udspringer lokalt i kommunen. Projekterne skal have et almennyttigt og bæredygtigt indhold inden for områderne natur, miljø, energi, sundhed, trivsel og levevilkår. Der er nedsat et udvalg, som består af repræsentanter for foreninger, til at bestyre fonden. Hvert år udarbejdes en årsberetning for Udvalget for Grøn Fonds arbejde. Industriforurenende grunde i kommunen søges fortsat opryddet, blandt andet for at undgå fremtidig forurening af grundvandet. Kommunens tiltag over for virksomhederne vil blive mere forebyggende, og virksomhederne søges inddraget i samarbejde og dialog om at reducere ressourceforbrug og forurening af omgivelserne. 8

11 DE STØRSTE FORANDRINGER FREM TIL 2015 Affald Kommunen vil igangsætte en række initiativer på affaldsområdet for at øge genanvendelsen og kvaliteten i affaldshåndteringen. Kommunen prioriterer forbrændning med energiudnyttelse frem for deponering, idet energien ved forbrænding udnyttes maksimalt og mulighederne for deponering er mindre set i forhold til resten af landet. Trafik I planperioden vil der ske flere ting på trafikområdet. Udbygningen af Motorring 3 fra 4 til 6 spor vil blive tilendebragt. Diskussion om forlængelse af Frederikssundsmotorvejen vil fortsætte. Hovedvejen vil blive ombygget med det formål at forskønne vejen og at nedsætte barrierevirkningen. Hastigheden på Hovedvejen vil blive nedsat. Stationsforpladsen ombygges i samarbejde med HUR og DSB/Banestyrelsen. Formålet er at forskønne pladsen og lette omstigning fra/til bus og tog. Planlægningen af metroforbindelse fra Glostrup til Lyngby er i fuld gang. Det er blevet besluttet, hvilken løsningmodel forbindelsen vil få, og hvor den skal forløbe gennem Glostrup Bymidte. På baggrund af cyklistpolitikkens handlingsplan vil forholdene for cykeltrafikken blive forbedret. Der er etableret en øst-vestgående cykelsti fra Vestvolden til Vestervejskvarteret. Smukkere Glostrup Kommunen og borgerne arbejder hele tiden på at gøre Glostrup smukkere blandet andet gennem bevarende lokalplaner. Kommunalbestyrelsen har endvidere vedtaget en prioritering af indsatsområder i byens rum, dvs. veje, stier, torve, parkeringspladser mv. Et andet indsatsområde er Hovedvejen som kommunen i samarbejde med Københavns Amt vil arbejde på at gøre mere menneskelig. Kommunen vil fortsat gennemføre beplantning langs vejene. 9

12 10 BYKVARTERER

13 BYKVARTERER Kommunen og dens kvarterer Kommunens forskellige kvarterer spiller en lige så stor rolle i mange borgeres bevidsthed som kommunen i sin helhed. Det er lettere at identificere sig med sit kvarter end med hele kommunen. Kommuneplanen afspejler dette, således at bykvartererne og kommunen som helhed betragtes som lige betydningsfulde. Kommuneplanens hovedstruktur omhandler de store træk i kommunen. En kommune, seks kvarterer og Vestskoven Den bymæssige bebyggelse i Glostrup er delt i 6 kvarterer adskilt af veje og Vestskoven. Der er ikke en klar og fælles opfattelse af afgrænsningen i nogle af kvartererne syd for Vestskoven. Ved afgrænsningen er der taget udgangspunkt i en række plantekniske vurderinger som kommunens trafiknet og bystruktur. Alle kvarterer har service De fleste kvarterer er velforsynede med byfunktioner. I diagrammet ses, hvordan de enkelte typer af funktioner betjener de enkelte kvarterer. FUNKTIONER Vester- Bymidten Solvang Nordvang Hvissinge Ejby Vestvang skoven Plejehjem/dagcenter o Ældreegnede boliger Skole Daginstitution Bibliotek Idræts-fritidsanlæg Butikscenter Befolkningstal Befolkningstal Tabel over funktioner i bykvarterne Eksisterende funktion o Planlagt funktion 11

14 BYKVARTERER Ejby Boligbyen ligger omgivet af Vestskoven, Ejby Sommerby og Ejby Mose. Ejby består samlet af 641 parcelhuse og 28 rækkehuse. Ejby s befolkningstal forventes at falde fra i 2003 til i Antallet af unge og ældre forventes at stige. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse falder fra 2,7 til 2,4. I Ejby findes en skole med børnehaveklasse til 3. klasse, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og et lokalt center. Herudover findes boldbaner i Vestskoven og ved Ejby Mose. Nord for Ejby Mose ligger Vestforbrændingen. Sommerbyen ligger vest for boligbyen og består af ca kolonihaver. I Sommerbyen bor kun få hele året, og der er derfor ingen egentlige byfunktioner i kvarteret, ligesom der ikke er planlagt nogle. I yderkanten af Ejby Erhvervsområde op mod Rødovre Kommune ligger et mindre boligområde med 58 boliger. Kommuneplan 2003 giver mulighed for ca. 90 nye boliger mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej. Hvissinge Hvissinge ligger umiddelbart syd for Vestskoven. Det er næsten udelukkende et boligkvarter, der i dag har lidt over boliger og knap indbyggere. Hvissinge er domineret af almene boliger og boliger bygget efter Befolkningstallet forventes at stige til i Det er især antallet af unge og erhvervsaktive, der forventes at stige. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse forventes at stige fra 2,5 til 3,0. I Hvissinge findes Skovvangskolen, Hvissingehallen, børneinstitutioner samt et lokalt center. Hvissinge rummer et stort sammenhængende areal til fremtidigt boligbyggeri. Kommuneplan 2003 angiver en rummelighed på omkring 660 boliger som en kombination af parcelhuse og tæt-lav. I planperioden forventes en udbygning med i alt ca. 420 boliger, heraf vil ca. 40 være parcelhuse. Nordvang Nordvangskvarteret ligger syd for Hvissinge. Den østlige del omfatter store erhvervsområder - Hvissinge Erhvervsområde. Den vestlige del domineres af boliger og er stort set udbygget. Området rummer knap boliger med godt indbyggere. Befolkningstallet forventes at stige til godt i Der forventes relativt store forskydninger i aldersgruppen fra 0-39 år i planperioden. I den østlige del er der ledige arealer både til boligformål og erhvervsformål. Området forventes udbygget i planperioden. Antallet af boliger forventes øget med ca. 70 tæt-lav boliger. 12

15 BYKVARTERER Befolkningstallet vil stige til i 2015, og hustandsstørrelsen vil stige fra 2,4 til 2,7. Nordvangskvarteret er det kvarter i kommunen med den laveste flyttefrekvens, altså et kvarter man ikke flytter fra. Kommuneplan 2003 giver mulighed for ca. 100 boliger på Bergsøegrunden samt ca. 40 boliger i Engbrydeparken. I Nordvangskvarteret findes skole, butikscenter og børneinstitutioner. Solvang Solvangskvarteret ligger nord for Hovedvejen. Området domineres fuldstændigt af boliger med grønne områder ind imellem. Solvangskvarteret har mange bevaringsværdige boliger med fine arkitektoniske detaljer. Området rummer knap boliger med indbyggere. Befolkningstallet forventes af ligge nogenlunde stabilt frem til Husstandsstørrelsen ligger ligeledes stabilt på 1,8. Der er plads til ca. 160 boliger af forskellig slags i kvarteret, og det forventes, at der bygges ca. 60 boliger i planperioden. I området findes der børneinstitutioner, og kommunens hovedcenterområde ligger på grænsen til kvarteret. Vestervang Vestervangskvarteret omfatter området vest for Ndr. Ringvej og Sdr. Ringvej. Syd for Hovedvejen er kvarteret præget af erhverv. Nord for Hovedvejen findes store etagehuskvarterer og kommunens største stadionområde, derfor kaldes kvarteret også Stadionkvarteret. Amtssygehuset, som er kommunens største arbejdsplads, ligger i den nordlige del af kvarteret. Vestervangskvarteret er kommunens største - rent befolkningsmæssigt - med knap boliger og knap indbyggere. Lidt under 1/3 af kommunens befolkning mellem år bor i Vestervangskvarteret. Antallet af indbyggere vil være nogenlunde stabilt frem til 2015, dog vil antallet af unge mellem 0-16 år stige kraftigt. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse ligger på 1,7. Der er er plads til ca. 35 nye boliger på Stadionvej ved Egeparken og ca. 50 boliger som fortætning i resten af kvarteret. I kvarteret findes skole, daginstitutioner, fritidscenter og 2 butikscentre. Ved planperiodens begyndelse pågår der helhedsorienteret byfornyelse i området. 13

16 BYKVARTERER Bymidten Bymidten er kommunens hovedstad. Her ligger rådhus, Glostrup Storcenter, bibliotek, station, busterminal mv. Udover centerfunktionerne rummer kvarteret boliger med indbyggere. Kvarteret har nogle af kommunens ældste boligkvarterer med mange arkitektonisk fine huse. Syd for jernbanen ligger et nyt administrationsområde med blandt andet Amtsgården. Ifølge den reviderede bymidteplan forventes området omkring stationen omdannet i planperioden. Dette omfatter også sidste del af rådhusparken, nye torve og pladser, m 2 butikker, m 2 ehverv, undervisning eller lignende, ca. 120 boliger samt ældrecenter med 10 plejeboliger og 30 ældreboliger. Antallet af beboere vil stige til i 2015 og husstandsstørrelsen vil som nu ligge på omkring 1,9. PERSPEKTIV OG FREMTIDIG INDSATS Det er kommuneplanens mål, at alle seks kvarterer i kommunen skal være forsynet med byfunktioner, offentlig og privat service. Alle seks kvarterer rummer lokale butikscentre, sports- og fritidsanlæg samt daginstitutioner. 5 af kvartererne rummer desuden skoler. Det er de byfunktioner, som markerer sig visuelt kraftigst i bystrukturen. Ved alle skoler er der SFO. Den nordlige del af Bymidten og den sydlige del af Solvangskvarteret har den fordel, at her ligger kommunens hovedcenter med butikker og en lang række overordnede serviceydelser til betjening af hele kommunens befolkning, såsom trafikknudepunktsterminal, bibliotek, fritidscenter, kirke samt planlagte fremtidige funktioner som aktivitetshus, ungdomscenter og ældrecenter. Den sydlige del af Bymidten syd for banen mangler derimod byfunktioner og grønne områder. I planperioden vil der blive taget initiativ til indsatser i området. Der skal skabes initiativer, så beboerne i kvartererne føler en identitet og et ansvar for kvarteret. Kvartererne skal analyseres, og der skal udarbejdes idékataloger med forslag til forbedringer. 14

17 CENTERSTRUKTUR Kommunens overordnede centerstruktur består af Områdecenter Glostrup og 8 lokale centre. Bymidten og Hovedvejen udgør tilsammen Områdecenter Glostrup, som er et kommunecenter ved en trafikknudepunktsterminal. Kommunecentrets beliggenhed og funktion som en knudepunktsterminal betyder, at dets opland rækker ud over kommunegrænsen. Store dele af Albertslund, Vallensbæk og Brøndby handler i Områdecenter Glostrup. Detailhandel Af alle centerfunktioner er detailhandlen den mest publikumsorienterede og tillige stærkt arealkrævende. Kommunens detailhandel er stærkt koncentreret i Område-center Glostrup. 60% af alle butikker ligger her. Mere end 70% af udvalgsvarebutikkerne ligger i Områdecenter Glostrup. I den øvrige del af kommunen ligger fortrinsvis dagligvarebutikker samlet i de lokale centre eller som enkeltliggende butikker. Omsætningen i detailhandelen i Glostrup Kommune var i 1997 på godt mio. kr. Heraf var omkring 1/3 indenfor dagligvarer og 2/3 indenfor udvalgsvare. Omkring 50% af omsætningen ligger i Områdecenter Glostrup. Dagligvarebutikkernes omsætning er omkring 40% højere end forbruget af dagligvarer blandt kommunens borgere. Ligeledes er udvalgsvareomsætningen tre gange så stor som forbruget blandt borgerne. Det betyder, at detailhandlen i Glostrup er meget afhængig af forbrugere udefra. I Glostrup findes 5 butikker, som har et regionalt opland: Daells Bolighus i Ejby samt Tæppeland, El-Giganten, Computer-City og Bauhaus på Hovedvejen. Der findes ingen lavprisvarehuse i Glostrup, men regionens lavprisvarehuse har en relativ stor betydning for Glostrups borgere, idet 35% af husstandene handler i et lavprisvarehus mindst en gang om måneden. Den lokale dagligvareforsyning Dagligvareforsyningen ude i de enkelte boligområder søges i videst muligt omfang fastholdt af hensyn til befolkningens nærhed til disse indkøbsmuligheder. Den strukturudvikling, der er i gang inden for dagligvarebutikkerne i retning af større butiksenheder og flere butikskæder, kan gøre det vanskeligt at opretholde den ønskede butiksforsyning med mange mindre butikker. Hovedcenter - Områdecenter Glostrup Kommunens hovedcenter er Områdecenter Glostrup. Hovedcentret fungerer samtidig som et lokalcenter for Bymidten, det meste af Solvangskvarteret og dele af Nordvangskvarteret. 15

18 16 CENTERSTRUKTUR

19 CENTERSTRUKTUR Hovedcentret består af Glostrup Storcenter, forretningsstrøget langs Hovedvejen fra Ringvejen til Banegårdsvej og hele stationsområdet. For at sikre borgerne et attraktivt og alsidigt udbud både af dagligvarer og udvalgsvarer skal Områdecenter Glostrup styrkes, således at det kan modstå konkurrencen fra andre centre. Bymidten er udpeget som særligt temaområde i Kommuneplan Temaplanen hedder Bymidten i centrum. Temaplanen for Bymidten beskriver, hvordan Glostrup Bymidte kan gøres til en levende, smuk og tryg bydel. Bymidten i centrum er en ajourføring og viderebearbejdning af helhedsplanen fra Der er således allerede sket en del omdannelser i Bymidten, men meget mangler endnu. Temaplanen åbner mulighed for at fortætte Bymidten og gøre den mere bymæssig og smukkere. Omdannelsen af Bymidten skal skabe sammenhæng - fra området nord for Hovedvejen til områderne syd for jernbanen og fra Østbrovej i øst til området ved Fritidscentret i vest. Ændrede vejforløb, nye cykelstier og overgange skal gøre det nemmere og mere sikkert at færdes i Bymidten. Muligheden for at fortætte i Det gamle Glostrup skal være med til at sikre et varieret udbud af butikker og en levende by med en god blanding af erhverv, butikker og boliger samt grønne rekreative-områder, der kan bruges til fritids- og kulturelle formål. Stationsforpladsen, der er Bymidtens trafikale knudepunkt omlægges med henblik på at forbedre adgangsforholdene i området, skabe større tryghed og overskuelighed samt forskønne byrummet. Hovedvejens forretningsstrøg mellem Banegårdsvej og Ringvejen søges fastholdt. Der arbejdes på at skabe sammenhæng mellem Hovedvejens nordside og sydside blandt andet ved omdannelse af Hovedvejen og udvidelse af Glostrup Storcenter mod hjørnet Hovedvejen - Banegårdsvej. Den resterende del af Hovedvejen vil være vanskelig at fastholde som et sammenhængende butiksstrøg. På nogle strækninger er der mulighed for, at etagearealet i stueplan udover butikker kan anvendes til publikumsorienteret liberalt erhverv under forudsætning af, at der opretholdes udstillingsvinduer. På den sydlige del af Tjalfesvej til Ringvejskrydset, på nær Fritidscentret, kan der etableres butikker til facadesalgserhverv. Rangerarealet på banens sydlige del har et stor udviklingspotentiale til blandet bebyggelse med service, boliger, offentlige institutioner og erhverv, der kan støtte Områdecenter Glostrup som hovedcenter for detailhandel. 17

20 CENTERSTRUKTUR Glostrup Kommune vil i planperioden arbejde for, at Banestyrelsen og DSB flytter aktiviteterne ud af Glostrup, så området kan blive omfattet af en detaljeret planlægning. Fritidscentrets område ved Sydvestvej/Hovedvejen søges koblet bedre sammen med Bymidten. Der søges etableret et samlet, levende område til fritids- og kulturelle formål, som vil støtte udbuddet af kulturen i Bymidten. Glostrup Butikstorv På Diget i Vestervangskvarteret ligger Glostrup Butikstorv på ca m² (ekskl. kælder). Sammen med Vestervangscentret har centret et opland på ca boliger. Vestervangscentret På Sportsvej i Vestervangskvarteret ligger Vestervangscentret. Centret er på 740 m². For at fastholde den lokale butiksforsyning giver kommuneplanen mulighed for at udbygge både Glostrup Butikstorv og Vestervangscentret. Vestervangscentret kan udvides med liberale erhverv eller boliger på 1. sal. Nordvangskvarterets lokalcenter Ved Glentevej ligger et lille center på ca. 360 m². Hele centret anvendes til dagligvarehandel. Oplandet skønnes at dække det meste af Nordvangskvarteret. Inden for oplandet er der ca boliger. 18

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere