Det rummelige arbejdsmarked. Med på vognen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det rummelige arbejdsmarked. Med på vognen"

Transkript

1 Det rummelige arbejdsmarked Med på vognen

2 Med på vognen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder med det rummelige arbejdsmarked. Den er et supplement til KTO s kommenterede rammeaftale om socialt kapitel. Pjecen beskriver de indsatsområder, der skal arbejdes med i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Den indeholder også forbundets anbefalinger på en række vigtige punkter. Politisk ansvarlig: Margit Vognsen Redaktion: Bodil Effersøe Aase Jakobsen Inge Frölich Birger Dencker Dorte Tange Forsidetegning og illustrationer: Peter Malherbes Jensen Layout: Jonna Wildgaard Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 1000 stk. November

3 Indhold side Hvad dækker rammeaftalen om socialt kapitel? Hvad kan FOA forhandle og aftale? Overordnede retningslinjer Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne Aftalebaserede job på særlige vilkår Arbejdsprøvning, revalidering mv Fleksjob Tre aftaler ved etablering af fleksjob a. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjob b. Aftale om offentligt tilskud til fleksjob c. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår/ ansættelsesbrev Opfølgning Rådgivning om forholdet til a-kassen Skånejob Indsatsen for ledige 1. Jobtræning Puljejob Fælles betingelser og anbefalinger om puljejob og jobtræning Løn- og ansættelsesvilkår Merbeskæftigelse Forhandlingsniveauer og FOA-anbefalinger a.forhandling på det enkelte område b.forhandling på den enkelte arbejdsplads Uddannelsesmuligheder Ansættelsesbrev Mere nyttig viden

4 Denne pjece bygger på KTO s rammeaftale om socialt kapitel, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. FHS og Hovedstadens Sygehusfællesskab har indgået en rammeaftale om socialt kapitel, der ligner den (amts)- kommunale aftale meget. Hvad dækker rammeaftalen om socialt kapitel? Rammeaftalen dækker personer med nedsat arbejdsevne og ledige i puljejob og jobtræning, der ansættes i kommuner og amter. Den gælder også ved selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, i naturgasselskaber og andre (amts)kommunale virksomheder. I Københavns Kommune og på Amtsrådsforeningens område gælder aftalen for alle selvejende institutioner, hvor der er indgået driftsoverenskomst. Rammeaftalen udløber tidligst den 31. marts Hvad kan FOA forhandle og aftale? Rammeaftalen giver de faglige organisationer ret til at forhandle og indgå aftaler på forskellige områder. Disse rettigheder følger dels af rammeaftalen, dels af lovgivningen lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og regler, der er udstedt efter disse to love. FOA s muligheder for at påvirke løn- og ansættelsesvilkårene for ansatte med nedsat arbejdsevne og ledige i puljejob og jobtræning er nævnt i afsnittene om de enkelte ordninger. 4

5 FOA anbefaler, at der laves en klar aftale om, hvem der fra FOA påtager sig de forskellige opgaver. Det kan være en tillidsvalgt på arbejdspladsen eller en repræsentant fra afdelingen. Det bør også aftales, hvordan afdelingen og de tillidsvalgte samarbejder om opgaverne og orienterer hinanden. FOA anbefaler, at der lokalt indgås aftaler med øvrige organisationer om, hvordan der samarbejdes, når: der etableres fleksjob inden for FOA s område for medlemmer fra andre organisationer, FOA-medlemmer skal i fleksjob uden for FOA s område, FOA-medlemmer skal i puljejob eller jobtræning uden for FOA s område, medlemmer fra andre organisationer kommer i puljejob eller jobtræning på FOA s område. Overordnede retningslinjer Efter rammeaftalen skal kommuner og amter ved årlige drøftelser fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Disse drøftelser føres i hovedudvalget/hsu. FOA opfordrer til, at de tillidsvalgte prioriterer den årlige drøftelse meget højt. Efter rammeaftalen kan det bl.a. drøftes: hvad der kan gøres i kommunen for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og forebygge sygdom og nedsættelse af arbejdsevnen, hvordan man kan fastholde allerede ansatte, der har fået nedsat arbejdsevnen, hvordan og hvor meget kommunen kan bidrage til, at udefrakommende med nedsat arbejdsevne kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive ansat i kommunen, hvordan forløbene for de ledige skal være, herunder hvilken uddannelse, de skal have Vær opmærksom på at ansatte med nedsat arbejdsevne og ledige i aktivering skal være omfattet af den samme personalepolitik som de øvrige ansatte. 5

6 hvordan beskæftigelse af ledige i puljejob og jobtræning kan føre til et ordinært job eller uddannelse, hvor mange ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er aktiverede/ansat, hvordan disse personer fordeler sig på områder (f.eks. ældreområdet, børneområdet og skoleområdet), hvordan udstødning af ordinært ansatte forhindres, når der oprettes stillinger til personer med nedsat arbejdsevne og ledige, hvordan kravet om merbeskæftigelse ved ansættelse af ledige i puljejob og jobtræningspladser opfyldes. De aftalte retningslinjer bør være skriftlige. Det klargør, hvad der er besluttet. Og det bliver nemmere at informere de enkelte arbejdspladser om retningslinjerne. FOA anbefaler: at forebyggelse sættes på dagsordenen for den årlige drøftelse, at initiativer til arbejdsfastholdelse sættes på dagsordenen blandt andet en hurtig opfølgning på sygefravær, muligheder for omplacering, omskoling mv., at det drøftes, hvor mange ekstraordinært ansatte der kan være i forhold til antallet af ordinært ansatte (der er mange eksempler på, at dette forhold er 1 til 10), at det også drøftes, hvad der skal ske med arbejde, som personer med nedsat arbejdsevne ikke længere kan udføre, at der arbejdes for en central pulje til ekstraordinære ansættelser. 6

7 Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne FOA arbejder for, at medlemmer med nedsat arbejdsevne bevarer ansættelse på ordinære vilkår. Hvor det ikke lykkes, vil FOA støtte medlemmerne i at opnå gode aftaler i forbindelse med etablering af job på særlige vilkår. 1. Aftalebaserede job på særlige vilkår Aftale om job på særlige vilkår kan bruges, når medlemmer har en nedsat arbejdsevne af mindre og/eller midlertidig karakter. Vær opmærksom på at medlemmer, som på grund af nedsat arbejdsevne skal arbejdsprøves, i revalidering, i fleksjob eller skånejob, altid bør henvises til Pen-Sam s pensionsrådgiver. Etablering af aftale om job på særlige vilkår forudsætter: at den ansatte selv ønsker at blive ansat på særlige vilkår, at der ikke er mulighed for at fastholde medlemmet på ordinære vilkår, at FOA og arbejdsgiveren er enige om vilkårene, at der indgås en skriftlig aftale underskrevet af FOA, arbejdsgiveren og medlemmet. 7

8 Vær opmærksom på at man kun bør fravige de overenskomstbestemmelser, der direkte har noget at gøre med den nedsatte arbejdsevne. Ved forhandling om vilkårene skal der tages stilling til: om aftalen indgås for en tidsbegrænset periode, om aftalen kan forlænges ud over den aftalte periode, fastlæggelse af jobindhold, medlemmets muligheder for at vende tilbage til ordinært job, hvem der sender kopi af aftalen til forbundet. Medlemmer i job på særlige vilkår kan forblive medlem af a-kassen. Hvis ansættelsesforholdet ophører, vil medlemmets dagpengeret/ret til efterløn afhænge af en konkret rådighedsvurdering. FOA anbefaler, at medlemmet taler med sin a-kasse, inden der indgås aftale om et job på særlige vilkår. Eksempel på aftalebaseret skånejob: En dagplejer kan fysisk og psykisk ikke længere klare at stå til rådighed for fire børn i 48 timer. Hun ønsker at fortsætte inden for området, men har brug for en ændring af jobbet. Efter en drøftelse mellem dagplejeren, den tillidsvalgte og arbejdsgiveren enes man om, at der kan oprettes et skånejob på følgende vilkår: Dagplejeren får en fast arbejdstid på 37 timer. Hun fortsætter med samme løn som hidtil. Arbejdet lægges til rette, så dagplejeren bliver fast vikar ved kollegers fravær i forbindelse med lægebesøg, den tillidsvalgtes fravær i forbindelse med fagligt arbejde mv. Når dagplejeren ikke er vikar, arbejder hun med lettere kontoropgaver på dagplejekontoret, hvor hun får sin faste base. 8

9 2. Arbejdsprøvning, revalidering mv. Revalidering kan tilbydes personer med begrænsning i erhvervsevnen, som via arbejdsprøvning/revalidering kan blive på eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det er bopælskommunen, der afgiver tilbud om revalidering. Når der ansættes efter reglerne om revalidering/virksomhedsrevalidering gælder det: at FOA har forhandlingsadgang, når der ansættes inden for FOA s overenskomstområder. Ved forhandlingen skal der tages stilling til løn- og ansættelsesvilkår, at ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at orientere FOA om ansættelser og de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår, at ansættelsesmyndigheden fastsætter lønog ansættelsesvilkårene, hvis der ikke kan opnås enighed med FOA. Vær opmærksom på at det er vigtigt, at afdelingen/den tillidsvalgte indgår aftaler om tidlig opfølgning i forbindelse med sygefravær. FOA anbefaler, at rammer for revalidering tages med i de årlige drøftelser i hovedudvalget/hsu. Revalidering kan være: Arbejdsprøvning Erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter Uddannelse Optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere Hjælp til selvstændig virksomhed Virksomhedsrevalidering 3. Fleksjob Tre aftaler ved etablering af fleksjob a. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjob b. Aftale om offentligt tilskud til fleksjob c. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår/ansættelsesbrev ad. a. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjob Det er kommunen, der bevilger fleksjob. Hvor amtet er arbejdsgiver, eller hvor det er 9

10 aftalt med kommunen, kan amtet selv oprette fleksjob. Alle muligheder for ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår skal være undersøgt, før der etableres fleksjob. Det skal være afklaret, om medlemmet kan: forblive i sit hidtidige job, hvis arbejdspladsens indretning/arbejdstilrettelæggelsen ændres, forblive i jobbet, hvis der ydes ekstra hjælpemidler efter lov om aktiv socialpolitik, forblive i sit hidtidige job med personlig assistance, bestride et andet job ved jobbytte, få et ordinært job gennem revalidering, blive ansat i aftalebaseret skånejob. FOA kan inddrages i etablering af fleksjob, hvis medlemmet ønsker det. Hvis FOA inddrages, kan det være en god idé at få aktindsigt og deltage i et møde (rundbordssamtale) mellem den kommunale sagsbehandler, medlemmet og andre relevante personer. Så kan det i fællesskab blive afklaret, om fleksjob er den rigtige løsning. 10

11 FOA anbefaler, at der lokalt aftales procedurer, der garanterer, at en tillidsvalgt altid inddrages ved opfølgning i forbindelse med sygdom, hvis medlemmet ikke er imod det. Medlemmet skal have en skriftlig afgørelse, en bevilling, om fleksjob. Det skal fremgå af bevillingen, hvilket tilskud (1/3, 1/2 eller 2/3 af grundlønnen) arbejdsgiveren vil modtage. Ad. b. Aftale om offentligt tilskud til fleksjob Aftale om fleksjob bliver indgået mellem bopælskommunen og arbejdsgiveren. Den fastlægger bl.a., hvor stort løntilskuddet er. Aftalen bør derfor som minimum underskrives af arbejdsgiveren og bopælskommunen. Aftalen om offentligt tilskud bør tage stilling til: hvor stort løntilskuddet skal være. 1/3, 1/2 eller 2/3? Det afhænger af arbejdsevnen hos den, der skal i fleksjob. Det er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse, hvilken løn løntilskuddet skal beregnes af. Løntilskuddet beregnes ud fra grundlønnen på området incl. arbejdsmarkedspension, ATP m.m., hvad skånehensynet er hvad er det, personen skal skånes for? Rygbelastende arbejde? Tidlige vagter? Alenearbejde? Vær opmærksom på at når kommunen har truffet afgørelse om fleksjob, kan der ikke længere udbetales sygedagpenge. Hvis fleksjobbet ikke kan påbegyndes umiddelbart, når bevillingen foreligger, henvises medlemmet til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. FOA skal være med til at fastlægge, hvilken løn der ydes tilskud ud fra. FOA anbefaler, at personer i fleksjob aflønnes efter samme regler som øvrige ansatte på arbejdspladsen. Ad. c. Aftale om løn og ansættelsesvilkår/ ansættelsesbrev Ved etablering af fleksjob samarbejder FOA med arbejdsgiveren og medlemmet om at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår. FOA kan også inddrages i den sygedagpengeopfølgning, som ligger forud. Det er grundlønnen, der er udgangspunkt for lønforhandlingen. Mange kommuner har besluttet, at fleksjob altid aflønnes med den grundløn, der ydes tilskud til. 11

12 Det er derfor nødvendigt, at afdelingen/den tillidsvalgte fra FOA argumenterer for en højere løn, når der forhandles. Vær opmærksom på at ansatte i fleksjob indgår i de almindelige lønforhandlinger på arbejdspladsen. Brug f.eks. følgende argumenter: erfaring inden for arbejdsområdet/beslægtede områder, uddannelse (kurser m.v.), ansvar i opgaveløsningen (f.eks. praktikvejleder, løsning af særlige pædagogiske opgaver). Kommunen skal tilbyde fleksjob på fuld tid, med mindre medlemmet foretrækker deltidsansættelse. Et job på mindre end fuld tid på hidtidigt lønniveau kan måske stille medlemmet økonomisk bedre end et fuldtidsjob, hvor der kun tilbydes grundløn. FOA anbefaler, at der altid rådgives om konsekvenserne af at indgå aftale om fleksjob på deltid. Medlemmet skal gøres opmærksom på de løn- og pensionsmæssige konsekvenser. Vær opmærksom på at overenskomsten kan fraviges ved etablering af fleksjob. Det bør kun ske, hvis det kan begrundes med medlemmets nedsatte arbejdsevne. Fravigelse kræver aftale mellem FOA og arbejdsgiveren. Vær opmærksom på at stille krav om ansættelsesbrev. Hvis arbejdsgiveren ikke vil udstede ansættelsesbrev, forelægges sagen for forbundet og behandles efter reglerne for overenskomstbrud. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i en skriftlig aftale. Aftalen skal tage udgangspunkt i arbejdsområdets overenskomst. Det skal i aftalen præciseres, hvilke bestemmelser i overenskomsten der eventuelt er fraveget, og hvilke vilkår der i stedet er aftalt. Medlemmer, der bliver ansat i fleksjob, har krav på et ansættelsesbrev, når ansættelsesforholdet varer en måned eller mere, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er otte timer og derover. Mange kommunale arbejdsgivere sammenblander myndighedsrollen med arbejdsgiverrollen og mener, at det er tilstrækkeligt med aftalen om offentligt løntilskud. Mange medlemmer får derfor ikke et ansættelsesbrev. Ansættelsesbrevet skal svare til det, de øvrige ansatte på arbejdspladsen får. Men her ud over bør det indeholde oplysninger om: løn under ferie det første år, hvis der ikke er optjent feriepenge, rettigheder i forhold til fratrædelsesgodtgørelse, 12

13 mulighederne for lønstigning, skånehensynet (f.eks. nedsat tid, ikke rygbelastende arbejde mv.) Selv om den ansatte har fået et ansættelsesbrev, kan der på arbejdspladsen være behov for, i samarbejde med en repræsentant for FOA, at få udarbejdet et præciserende bilag om følgende: hvad er medlemmets arbejdstid, hvis der betales løn for flere timer, end medlemmet arbejder, hvilke arbejdsopgaver skal medlemmet varetage konkret oplistning af medlemmets daglige opgaver, hvilke arbejdsopgaver skal medlemmet absolut ikke varetage hvad kan medlemmet sige nej til, hvem kontaktes ved vanskeligheder eller ændringer. Vær opmærksom på at det er vigtigt, at arbejdspladsens øvrige ansatte kender aftalens indhold vedrørende arbejdsopgaver. Der er ikke krav om merbeskæftigelse ved oprettelse af fleksjob. 13

14 Opfølgning Den kommunale myndighed skal følge op på fleksjobbet 6 måneder efter, at tilskuddet er udbetalt første gang og efterfølgende mindst hver 12. måned. Vigtige punkter ved opfølgningen: er der sket ændringer i det aftalte arbejdsindhold? kan medlemmet fortsat klare de aftalte opgaver? har medlemmet fået større ansvar end oprindeligt aftalt? er der overensstemmelse mellem medlemmets arbejdsevne og den aftalte arbejdstid (fremmødetid)? er der i øvrigt sket, eller skal der ske ændringer i arbejdsforholdet? Der bør aftales med kommunen, at der udarbejdes et notat ved opfølgningen, som medlemmet får en kopi af. FOA anbefaler, at en tillidsvalgt er med til opfølgningen. Der bør skabes sammenhæng mellem opfølgningen og lønforhandlingerne på arbejdspladsen. FOA kan kun inddrages, hvis medlemmet ønsker det. Rådgivning om forholdet til a-kassen Før et medlem indgår aftale om et fleksjob, skal der rådgives om den fortsatte tilknytning til a-kassen. Retten til efterløn og arbejdsløshedsdagpenge forsvinder. I stedet for dagpenge vil ansatte i fleksjob kunne få tre måneders ledighedsydelse fra kommunen ved uforskyldt ledighed. I stedet for efterløn vil nogle kunne få seniorydelse, hvis gældende betingelser er opfyldt. 14

15 Medlemmer, der er på vej til at indgå aftale om fleksjob, skal henvises til a-kassen. A-kassen skal rådgive om: fortsat medlemskab, retten til seniorydelse, retten til arbejdsløshedsdagpenge ved senere tilbagevenden til ordinær beskæftigelse, retten til efterløn ved senere tilbagevenden til ordinær beskæftigelse, manglende ret til overflytning til anden a-kasse. Eksempel på fleksjob Et medlem ansættes i fleksjob som pedelmedhjælper, teknisk servicemedarbejder. Aftalen får følgende indhold. Arbejdsfunktioner: Diverse pedelopgaver, som fremgår af en liste udarbejdet i samarbejde med FOA. Aftalt skånehensyn: 20 timer pr. uge fordelt fra mandag til lørdag. Mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet og desuden forlade arbejdsstedet, hvis han af helbredsmæssige grunde føler sig nødsaget hertil. Arbejde i eget tempo og i øvrigt ikke påtage sig fysisk betonede opgaver. Ansættelsesdato: 1. september 1999 Timer pr. uge: Aflønning i 37 timer arbejdstid 20 timer pr. uge. Lønnen udbetales: Månedsvis bagud Månedslønnen udgør: Forhandles Tilskud: 2/3 af den overenskomstmæssige grundløn for fuld tid. Arbejdsgiverens bidrag til ATP og arbejdsgiverbidrag, herunder pension, refunderes med samme procent som lønrefusionen. Udbetales der løn ud over den i kontrakten fastsatte minimumsløn, er differencen 100% arbejdsgiverandel. Aftalen er forhandlet med FOA. 4. Skånejob Skånejob med løntilskud kan kun oprettes til medlemmer, der får førtidspension efter lov om social pension. Det er kommunen, der tager stilling til bevilling af skånejob med løntilskud. Kommunen yder tilskud til arbejdsgiveren. Tilskuddet svarer til halvdelen af den løn, som arbejdsgiveren betaler. Det kan dog højst være på 1/6 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på ansættelsesområdet. 15

16 Vær opmærksom på at løn- og arbejdsvilkår for personer i skånejob med løntilskud aftales med FOA inden for FOA s overenskomstområder. Oprettelse af skånejob med løntilskud forudsætter: at medlemmet ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår, at der kan findes beskæftigelse, der sikrer sammenhæng mellem personens arbejdsevne og jobbet, at der kan findes beskæftigelse, der tager udgangspunkt i personens ønsker og behov. Der er ikke krav om merbeskæftigelse ved oprettelse af skånejob med løntilskud. FOA anbefaler, at rammer for oprettelse af skånejob med løntilskud tages med i de årlige drøftelser i hovedudvalget/hsu. Det er FOA s holdning, at skånejob med løntilskud skal etableres uden for normeringen. Eksempel på skånejob Førtidspensionist på 49 år, der tidligere har arbejdet inden for pleje- omsorgsområdet, får ansættelse på et plejehjem i skånejob. Aftalens indhold: Funktion: Medarbejder til beskæftigelse/aktiviteter. Lønnen: 1/3 af grundlønnen på området. Timer pr. uge: 20. Arbejdstid: Efter aftale. Tilskud til arbejdsgiver: Fuld refusion. 16

17 Indsatsen for ledige Jobtræning og puljejob er de former for aktivering, der er mest udbredt på FOA s områder. Reglerne om jobtræning og puljejob findes i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Lovgivningen sondrer mellem dagpengeperioden og aktivperioden. Dagpengeperioden er det første års ledighed. (Dagpengeperioden er indtil 1. januar 2001 på 1 år og 3 måneder. Herefter afkortes den til 1 år). Efter dagpengeperioden overgår den ledige til aktivperioden, hvor vedkommende højest kan få dagpenge i yderligere tre år. Jobtræning Ledige, der er medlem af en a-kasse, kan ansættes i jobtræning, uanset hvor længe de har været ledige. Til ledige i offentlig jobtræning får arbejdsgiveren et tilskud til på 90,44 kr. i timen plus feriepenge på %. Puljejob Puljejob er et tilskudsjob, som ledige medlemmer af en a-kasse kan ansættes i. Puljejob kan kun anvendes til ledige i aktivperioden. En ledig kan være ansat i et puljejob op til tre år. Til ledige i puljejob får arbejdsgiveren et tilskud på 90 % af den fulde lønudgift. Fælles betingelser og anbefalinger om puljejob og jobtræning Formålet med ansættelse i puljejob eller jobtræning er at forbedre den lediges mulighed for at få ordinært arbejde. Det er derfor vigtigt, at jobbet er med til at give den ledige nogle kvalifikationer, som vedkommende kan bruge i et ordinært arbejde. Mange regionale arbejdsmarkedsråd har besluttet, hvor lang tid en ledig højest må være i kommunal jobtræning eller puljejob. Et eksempel kan være, at kommunal jobtræning højest må vare 6 måneder. Vær opmærksom på at både afdelingen og de tillidsvalgte bør kende de beslutninger om puljejob og jobtræning, der gælder i deres amt. 17

18 Vær opmærksom på at det er arbejdsgiveren, der beregner den ugentlige arbejdstid. Vær opmærksom på at fuldtidsforsikrede personer i puljejob og jobtræning under alle omstændigheder skal have en løn, der svarer til de maksimale dagpenge plus arbejdsmarkedsbidrag. Løn- og ansættelsesvilkår Ledige, der er i jobtræning og puljejob i amt eller kommune, er ansat på overenskomstmæssige vilkår. Der er dog loft over den timeløn, de kan få. I aktivperioden er der også et loft over den samlede indtjening. Loftet over timelønnen er indtil 1. april 2000 på 90,44 kr. i timen. For ledige i aktivperioden gælder både loftet over timelønnen og loftet over den samlede indtjening det såkaldte dagpengeloft. Dagpengeloftet svarer til de maksimale dagpenge. For fuldtidsforsikrede er det kr. om ugen pr. 3. januar For ledige i aktivperioden indebærer dagpengeloftet og den overenskomstmæssige timeløn, at den ansatte i puljejob eller jobtræning skal arbejde mindre end 37 timer om ugen. Dagpengeloftet omregnes til timer efter den overenskomstmæssige timeløn, hvorefter den ugentlige arbejdstid kan fastlægges. For medlemmer af FOA vil arbejdstiden typisk ligge på ca. 34 timer om ugen. Hvis den ledige skal have tillæg for eksempelvis arbejde i forskudt tid, skal arbejdstiden nedsættes yderligere. Det skal aftales, om arbejdstiden reguleres ved satsændringer eller ligger fast. Hvis den reguleres, skal arbejdstiden sættes op, når dagpengene stiger. Omvendt skal arbejdstiden sættes ned, når den maksimale timeløn stiger. Disse reguleringer vil stort set ophæve hinanden, så det har ikke den store betydning for den enkelte at lægge arbejdstiden fast. Hvis arbejdstiden reguleres ved satsændringer, skal det gælde ved alle sådanne ændringer. Afdelingen kan oplyse de aktuelle satser for de maksimale dagpenge, timelønloftet og tilskuddene til arbejdsgiveren. Merbeskæftigelse Efter lovgivningen skal ansættelse i jobtræning og puljejob medføre en nettoudvidelse i antallet af ansatte hos arbejdsgiveren. Ved nettoudvidelse skal forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. 18

19 Før der ansættes ledige i puljejob eller jobtræning, skal spørgsmålet om merbeskæftigelse være drøftet med de tillidsvalgte, i SU el. lign. Om der er tale om merbeskæftigelse eller ej, afhænger af: om der i tilknytning til ansættelsen i jobtræning eller puljejob er sket afskedigelser af ordinært ansatte, om ordinært ansatte er fratrådt, eller om det arbejde, der skal udføres, indtil for nylig er blevet varetaget af en ordinært ansat. Vær opmærksom på at arbejdsgiveren skal levere de oplysninger, som de tillidsvalgte finder nødvendige for at afgøre, om kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i det antal beskæftigede, der følger af kommunens budget. Der skal desuden være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med løntilskud og antallet af ordinært ansatte. FOA anbefaler, at de tillidsvalgte vurderer, om kravet om merbeskæftigelse er opfyldt på den enkelte institution eller evt. det pågældende forvaltningsområde. Der bør tages udgangspunkt i det budgetterede personaleforbrug og ses på, hvilken udvikling der har været i antallet af ansatte på institutionen. Er der f.eks ubesatte stillinger, er det ikke merbeskæftigelse at ansætte en person i jobtræning eller puljejob. Forhandlingsniveauer og FOA-anbefalinger Før der etableres puljejob eller jobtræningspladser i kommunen og på den enkelte arbejdsplads, skal der forhandles med repræsentanter for medarbejderne på arbejdspladsen. Ud over de årlige drøftelser om retningslinjer er der i rammeaftalen to niveauer for forhandling af puljejob og jobtræning: a. Forhandling på det enkelte område f.eks. ældreområdet, børneområdet og skoleområdet b. Forhandling på den enkelte arbejdsplads 19

20 Der er mange eksempler på, at de lokale afdelinger i FOA har indgået aftaler med en kommune om FOA s områder under ét. ad. a. Forhandling på det enkelte område Med hensyn til de enkelte områder siger rammeaftalen, at lokale repræsentanter for medarbejderne inden for de berørte områder kan anmode om en forhandling om: antallet af ledige, der er ansat/aktiverede, det generelle indhold af forløb, herunder uddannelseselementer, og merbeskæftigelsesforudsætninger. Forhandlingen kan føres af f.eks. en fællestillidsrepræsentant, i det samarbejdsudvalg, der er for området eller afdelingen. FOA anbefaler: at puljejob/jobtræning kombineres med uddannelse på området, at puljejob/jobtræning for ufaglærte følges op med tilbud om uddannelse eller ordinær ansættelse, at puljejob/jobtræning etableres i forbindelse med uddannelse af de ordinært ansatte på arbejdspladsen (jobrotation), at der arbejdes for at etablere puljejob som social- og sundhedshjælperelev i områder, hvor der er mangel på denne arbejdskraft, at den ledige højest er ansat i puljejob i 1 år. Herefter bør der tilbydes ordinær ansættelse eller en uddannelsesplads, at puljejob for ledige under 25 år, der har en kompetencegivende uddannelse, højest varer 3 måneder og er en introduktion til et fast job, at det aftales, at ansatte i puljejob og jobtræning kan få fri med løn til at søge job, at det aftales, at ansatte i puljejob og jobtræning kan sige op med kort varsel, hvis de får ordinært arbejde eller skal starte på en uddannelse, at det aftales, at FOA får kopi af ansættelsesbrevet, når der ansættes ledige i puljejob og jobtræning på FOA s områder, at der aftales et møde, hvor der følges op på de generelle aftaler f.eks. efter 1 år, at der arbejdes for, at ledige medlemmer af FOA s a-kasse får mulighed for at blive ansat i de puljejob og de jobtræningspladser, der er etableret på FOA s områder. 20

21 Kommunen kan få en præmie af AF, hvis den fastansætter en ledig, der har været i jobtræning eller puljejob i kommunen. Præmien er på kr. Den ledige skal være ordinært ansat i mindst 18 måneder, for at kommunen kan få præmien. Puljejobbet eller jobtræningen skal have varet mindst 1 og højest 2 år. Præmien udbetales til den ansættende institution og skal forøge institutionens lønsum. FOA anbefaler, at præmieringsordningen bruges som argument for, at ledige bliver ordinært ansat. Eksempel på aftale om puljejob på social- og sundhedsområdet Der gives et 14 dages introduktionskursus og grundig introduktion til jobbet. Der skal være udfærdiget en klar jobbeskrivelse og mulighed for løbende kurser. Der skal ske en evaluering efter 4-6 måneders ansættelse i puljejobbet. Den ledige skal tilbydes at påbegynde en social- og sundhedshjælperuddannelse inden for 12 måneder. Findes puljejobpersonen ikke egnet til SOSU-uddannelsen, skal andet puljejob findes. Der er et forkortet opsigelsesvarsel, hvis den ansatte får et ordinært job eller starter på en godkendt uddannelse. Den ansatte har fri to timer om ugen med løn til at søge job. b. Forhandling på den enkelte arbejdsplads På den enkelte arbejdsplads, hvor der ønskes oprettet et puljejob eller en jobtræningsplads, har FOA adgang til at forhandle: tilrettelæggelsen af forløbet, jobbeskrivelsen, et særligt introduktionsbehov, opkvalificeringsbehov, behov for opfølgning, f.eks. i form af opfølgningssamtale/medarbejdersamtale. Forhandlingerne vedrører stillingsindhold. Når det er lagt fast, kan stillingen besættes og genbesættes, uden at der igen skal forhandles. Der kan dog være behov for at drøfte, hvilken uddannelsesplan der skal lægges for den 21

22 enkelte nyansatte, afhængigt af vedkommendes forudsætninger. Der kan evt. føres egentlige ansættelsessamtaler, hvor der deltager en tillidsvalgt. FOA anbefaler, at der ud over de tidligere nævnte anbefalinger, aftales følgende om det enkelte job: evt. opkvalificering forud for ansættelsen, introduktion, opkvalificering i løbet af ansættelsen, at den tillidsvalgte/afdelingen sammen med a-kassen og evt. AF følger op over for den ansatte senest efter 1 /2 år, at den ansatte efter f.eks. 1 år tilbydes ordinær ansættelse i kommunen, f.eks. som social- og sundhedshjælperelev el. lign. Uddannelsesmuligheder Både afdeling og tillidsvalgte bør i grove træk kende de muligheder, som ledige har for uddannelse. A-kassen kan oplyse nærmere om disse muligheder. Afdelingen kan oplyse om mulighederne for at kombinere et puljejob med f.eks en uddannelse til social- og sundhedshjælper. Hvis der indgås aftaler om at oprette puljejob på social- og sundhedsområdet, vil den ledige kunne få godskrevet en del af ansættelsesperioden i forbindelse med en efterfølgende social- og sundhedshjælperuddannelse. Det er kommunen, der efter vurdering fra lederen af social- og sundhedsskolen afgør, om den ledige kan fritages for dele af uddannelsen. Et puljejob kan desuden oprettes som et selvstændigt uddannelsesforløb hvor den ledige opnår egentlig kompetence som social- og sundhedshjælper. Hvis puljejobbet f.eks kombineres med 1-2 dages undervisning om ugen på en social- og sundhedsskole, og puljejobbet foregår i hjemmeplejen, kan uddannelsen forkortes med 1 2 år. 22

23 Ansættelsesbrev Når der ansættes en ledig i et puljejob eller jobtræning, skal der udarbejdes et ansættelsesbrev svarende til det, som øvrige ansatte på får. Herudover bør ansættelsesbrevet indeholde oplysninger om: loftet over den ansattes løn, hvornår den ansattes arbejdstid evt. skal justeres, evt. forkortet opsigelsesvarsel, evt. frihed med løn til jobsøgning, uddannelseselementer mv. Vær opmærksom på at hvis medlemmer af andre a-kasser ansættes i puljejob/jobtræning inden for FOA s område, skal den tillidsvalgte/afdelingen sørge for, at den ledige overflyttes til OAA og FOA. Er der problemer i den forbindelse, kontaktes afdelingen eller a-kassen. 23

24 Mere nyttig viden På KTO s hjemmeside ligger selve rammeaftalen om socialt kapitel på adressen Der findes desuden en række andre pjecer, som kan være nyttige. Pjecerne kan skaffes gennem den lokale FOA-afdeling.»Rammeaftale om socialt kapitel med KTO s kommentarer«, KTO, juni 1999»Fleksjob på kommunale arbejdspladser Veje til en styrket indsats«, KTO og Kommunernes Landsforening, oktober Pjecen er tilgængelig på KL s hjemmeside og på i fraværet sådan kan det gøres«, Socialministeriet, januar 1999»Det angår os alle«, Socialministeriet, januar 1999»Puljejob hvorfor og hvordan«, Arbejdsministeriet, Kommunernes Landsforening, KTO, Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, september 1998»Fleksjob«, Det Centrale Handicapråd og Socialministeriet.»Sygefravær på kommunale arbejdspladser. Hvad kan vi gøre?«, Kommunernes Landsforening og KTO, 1998.»Anne er syg Kommer hun tilbage?«, Kommunernes Landsforening og KTO, 1998.»Puljejob og uddannelse«, FOA, Oversigter fra forbundet over aftaler om puljejob, som FOA s afdelinger har indgået med kommuner og amter. 24

25 25

26 Egne noter 26

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Rammeaftale om Socialt Kapitel

Rammeaftale om Socialt Kapitel Rammeaftale om Socialt Kapitel Side 1 Forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår fleksjob skånejob og jobtræning mv.

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere