Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Retningslinjer Fakta Redegørelse Udpegede vindmølleområder Baggrund for udpegninger Udseende og højde Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Afstand til nabobeboelser Vindmøllers placering i landskabet Strandbeskyttelseslinje Vindmøller i kystnærhedszonen Vindmøller i beskyttede områder Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Vindmøller på lavbundsarealer Regionale graveområder Kulturhistorie Skov og skovrejsning Veje, jernbaner, el-ledninger Særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse Øvrige undersøgte mulige vindmølleområder Områder ved kommunegrænsen mod Næstved Områder ved Vordingborg Områder omkring Mern Områder ved Kulsbjerge Områder på Østmøn Område på Vestmøn Øvrige områder Husstandsmøller og minimøller Miljøvurdering af vindmølleplan Rammer for lokalplanlægning Vindmølleområder

3 11.7 Vindmølleplan Ændring af afsnit 11.7 i kommuneplan

4 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Indledning Statens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. I 2025 skal vedvarende energi dække mindst 30 % af det samlede energiforbrug. Det er i klima- og energipolitikken forudsat, at en del af udbygningen af vedvarende energi skal ske med vindmøller. Energiaftalen 2008, pålægger kommunerne at reservere arealer i kommuneplanen til nye vindmøller på i alt 150 MW i perioden frem til og med Energiaftalen indebærer at kommunerne samlet set skal reservere arealer til nye vindmøller på i alt 75 MW i hvert af årene 2010 og Denne aftale er opfyldt for regionen som helhed. Der skal indgås en ny aftale med staten for de kommende år. I Vordingborg Kommune ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-udledningen med dette arbejde. Denne vindmølleplan er samtidig tillæg nr. 5 til kommuneplan I kommuneplanen lovede vi at igangsætte en nærmere planlægning med konkrete udpegninger af vindmølleområder. Vindmølleplanen indeholder 3 vindmølleområder for store vindmøller på mellem m totalhøjde, som ligger ved: Køng Mose Gl. Lundby (nord for) Kostervig Til gengæld tages alle andre eksisterende rammelagte vindmølleområder ud af kommuneplanen. Der vil således i fremtiden kun kunne opstilles vindmøller inden for de i denne plan udpegede områder. Undtaget herfor er dog husstandsvindmøller og minivindmøller. Så store vindmøller vil påvirke landskabet og kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde de mest optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til borgerne, naturen og landskabet. Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 5 til kommuneplan Vindmølleplan er således vedtaget af Vordingborg Kommunalbestyrelse den 31. marts Henrik Holmer Borgmester Tomas Therkildsen Kommunaldirektør 4

5 Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Redegørelse Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinjerne 19 gælder ikke for husstands- og minivindmøller. Mål Vordingborg kommune vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra elproduktionen ved opstilling af vindmølleanlæg, hvor placeringen af anlæggene ikke strider mod andre hensyn Vindmøller kan kun opstilles i følgende 4 udpegede vindmølleområder: V01.01 Køng Mose Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 6 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når de eksisterende 10 vindmøller på 52 m (2 vindmøllegrupper) er taget ned V01.02 Gl. Lundby Der kan opstilles vindmøller på m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 2 møller Det skal undersøges nærmere om eksisterende 3 vindmøller på 45 m ved Lundby Torp og 1 vindmølle på 45 sydvest for området (begge ligger ca. 2 km væk) landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet. I så fald kan området først udnyttes, når disse er taget ned. V12.01 Kostervig Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 7 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når den eksisterende vindmølle på 40 m ca. 1,6 km sydvest for området er taget ned Det skal undersøges nærmere om eksisterende 2 vindmøller på 45 m ved kysten, 2,5 km vest for området og 1 vindmølle på 53 m, 2 km øst for området landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet og i så fald kan området først kunne udnyttes, når disse er taget ned. Opstilling af nye vindmøller, i ikke allerede lokalplanlagte områder, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse samt lokalplan, som skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan fastsættes færre og lavere møller i de enkelte vindmølleområder. Vindmøller skal placeres mere end 250 m fra overordnede og vigtige veje. Ved planlægning af et konkret projekt for vindmøller tættere end 4 gange vindmøllernes totalhøjde skal planlægningen sikre og gennem miljøredegørelsen godtgøre, at vindmøller ikke forårsager genevirkninger eller på anden måde er til fare for trafiksikkerheden. Fakta Planlægning for opførelse af vindmøller sker i henhold til planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 og 3 stk. 1, hvorefter kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller. Retningslinjerne for vindmøller skal indeholde bestemmelser for vindmøllernes forventede maksimale højde og antal og til den indbyrdes afstand, der skal være mellem møllerne. Kommuneplanen skal indeholde tilhørende rammer for lokalplanlægningen. Reglerne for planlægning for vindmøller er nærmere beskrevet i cirkulære for planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret) med tilhørende vejledning. Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Der må ikke planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og derover. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids når denne er højest over terræn. Der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere beboelse end fire gange møllens totalhøjde. 5

6 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan 4. Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde + 10 meter. 5. Vindmøllerne i et givet område skal samlet set overholde de gældende grænser for støj fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og i områder til støjfølsom arealanvendelse. I forbindelse med et konkret projekt for vindmøller skal VVM-redegørelsen dokumentere dette og herunder udpege berørte støjfølsomme områder. VVM-redegørelsen skal endvidere udpege en støjkonsekvenszone, hvor vindmøllestøjen er beregnet til mere end 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s eller 37 db(a) ved 6 m/s. 6. I støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse. 7. Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 8. Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand og sådan, at møllernes nav skal ligge på linje (vandret), så vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøjden skal være mellem 1:1,1 og 1:1, Vindmøller skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. 10. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. 11. Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøller eller vindmøllegrupper. En mindre afstand kan tillades hvor en VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet. 12. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 13. Ved planlægning af et konkret projekt i et vindmølleområde, skal der lokalplanlægges for det samlede vindmølleområde med henblik på optimal udnyttelse af området. 14. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i en ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster. 15. Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde. 16. I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Fakta Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange vindmøllens totalhøjde fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggets påvirkning af landskabet, herunder hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig. Der må i kommuneplanen kun tilvejebringes rammer for lokalplanlægning for vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. Kommunalbestyrelsen skal i tilknytning til kommuneplanen foretage en vurdering af miljøkonsekvenserne (MV), som skal offentliggøres samtidig med forslag til vindmølleplanen og sendes i offentlig høring i lighed med planforslaget. Før et konkret vindmølleprojekt kan realiseres skal der søges om tilladelse hertil af kommunen, som iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt landzonetilladelse. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller er altid VVM pligtig. 6

7 Indledning Vedtagelsespåtegning Retningslinier Mål Fakta 17. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges forvindmøller, og hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan. 18. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse 19. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand. 20. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. 21. Opstilling af vindmøller beror på en konkret vurdering, hvor der skal tages væsentlige kulturmiljøhensyn, herunder hensyn til kirkernes omgivelser, økologiske forbindelser, naturnetværk, samt natur- og landskabsværdier. Husstandsmøller og minivindmøller 22. Der gives normalt ikke tilladelse til opførelse af husstandsmøller inden for en afstand af: 1000 meter fra byzone 500 meter fra landsbyafgrænsning 23. Minivindmøller, det vil sige vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter og rotordiameter på maksimalt 2,0 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der foreligger en type og støjgodkendelse. Minivindmøller kan dog ikke placeres inden for en afstand på: 300 meter fra byzoneafgrænsning 150 meter fra landsbyafgrænsning Fakta Lokalplanen skal såfremt, der er tale om vindmøller på over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller ledsages af et kommuneplantillæg samt en VVMredegørelse, som er en vurdering af virkningerne på miljøet jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planloven. Husstandsvindmøller (vindmøller med totalhøjde op til 25 m) er undtaget for krav om kommuneplan og lokalplan. Opførelse af husstandsvindmøller kræver stadig landzonetilladelse og er omfattet af VVM-reglerne (som minimum screening af mulig påvirkning af miljøet). Det statslige mål (statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009) vedrørende vindmøller er: At der findes arealer i kommunerne til opstilling af vindmøller. At områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegningen af vindmølleområder, og at der som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen. Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen. 7

8 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Redegørelse Kommunalbestyrelsen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til særligt nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Denne vindmølleplan er et tillæg til kommuneplanen, der udpeger områder til opførelse af vindmøller på op til 150 m totalhøjde for hele kommunen. Vindmølleplanen er blevet til ved en længere proces, hvor op til 27 mulige vindmølleområder er blevet vurderet. De områder, der har været i spil undervejs i processen med udarbejdelse af vindmølleplanen er: Områder, som der ud fra lovgivningsmæssige afstandskrav og forbud kunne være potentielle vindmølleområder - kaldet positivområder for 150 m vindmøller. Disse områder offentliggjorde kommunen som oplæg til en idéfase. Områder som kommunen har modtaget konkrete forslag til både før og efter idéfasen. På kort ses de udpegede vindmølleområder, øvrige undersøgte områder, samt eksisterende vindmøller.vindmøller på m totalhøjde, som denne vindmølleplan giver mulighed for, vil påvirke landskabet og kunne ses vidt omkring. Det medfører store krav til valg af placeringsmuligheder, der samtidig tager hensyn til både borgerne, naturen og landskabet. Udpegede vindmølleområder På kort vises de i retningslinje udpegede vindmølleområder. På kortene er også vist udvalgte konfliktområder, som enten har været med til at beskære områderne eller som gør, at der ved konkrete projekter skal tages nogle særlige hensyn. For hvert vindmølleområder er der et skema med vurderinger af konflikter og hensyn med andre interesser samt vurderinger af potentielle antal møller og el-produktion og endelig en begrundelse for at området er udpeget. 8

9 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Kort

10 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

11 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.01 Køng Mose Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. Udskiftning af eksisterende møller. 5 6 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 11,5 21,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden - Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser Ændring af eksisterende rammeområde, hvor der i dag står 2 vindmøllergrupper på hver 5 vindmøller inden for området (ikke lokalplanlagt). Møllerne i de to grupper er alle opstillet i 1997 (kapacitet 400 kw og højde 52 meter). Den samlede nuværende kapacitet er 4,0 MW. Ca. 350 m til overordnet vej fra nærmeste punkt Ca. 400 m til jernbane fra nærmeste punkt Radiokæde i nordlig ende Gennemskæres af el-ledning Ja Øst for (men udenfor) området er et skovrejsningsområde Gennemskæres af økologisk forbindelse Del af naturnetværket Størstedelen vindmølleområdet er lavbundsareal Ja. Ligger i yderområdet af søgeområde for regional naturpark for Dybsø og Avnø fjorde, men er ikke til hindring for udpegning af vindmølleområde. Udpeget som kulturmiljø pga. historisk fortælling om inddæmning af land. Ikke i konflikt med opstilling af vindmøller. Sydlig og vestlig del gennemskæres af beskyttet vandløb med å-beskyttelseslinje. Ja, men af underordnet betydning Område ved Køng Mose er medtaget i vindmølleplanen. Området giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. Opsætning af vindmøller forudsætter at de to eksisterende vindmøllegrupper tages ned. 11

12 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

13 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.02 Gl. Lundby Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen) Der er plads til 2 møller ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 3,6 4,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Der ligger 3 møller opstillet i starten af 1990 erne i Lundbytorp ca 2 km vest for området (kapacitet 150 kw og højde 45 meter), samt en vindmølle ca. 2 km mod sydvest opstillet 1990 (kapacitet 250 kw og højde 45 meter). De 3 Lundbytorpmøller er der regelmæssigt klaget over. Den nærmeste nabo bor ca. 300 meter fra møllerne. På grund af landskabets karakter er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det nye område og disse møller, men det bør vurderes nærmere. Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og Skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Det østlige hjørne gennemskæres af el-ledning., men ligger op til skovbyggelinje.. men opstilling af store vindmøller kan påvirke oplevelsen af det i kommuneplanen udpegede, særligt bevaringsværdige kulturmiljø Gl. Lundby samt Lundbygård, der ligger i samme landskabsrum., men beskyttede diger. Området ved Gl. Lundby er medtaget i vindmølleplanen, da det opfylder afstandskrav. På grund af nærheden til kulturmiljø og herregårdslandskab begrænses vindmøllehøjden til max. 125 m. Derudover skal det undersøges nærmere om opstilling af store vindmøller vil forringe oplevelsen af kulturmiljøet Gl. Lundby og herregårdslandskabet omkring Lundbygård. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om de 4 møller med samlet kapacitet på 700 kw skal forudsættes nedtaget. 13

14 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

15 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Område V12.01 Kostervig Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. 6 7 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 13,8 25,2 MW. Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Komklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Ingen. Der er dog 3 udnyttede vindmølleområder på Møn (V Hovedskov, V Tøvelde og V Keldby) samt et ikke udnyttet V Tåstrup. Ved kysten mod vest 2,5 km fra området ligger 2 møller opstillet i 1992 (kapacitet 150 kw og højde 45 meter). Mod sydvest 1,6 km fra vindmølleområdet ligger 1 mølle opstillet i 1988 (kapacitet 240 kw og 40 meter højde). Mod øst på den anden side af Tjørnemarke 2 km fra området ligger en mølle opstillet i 1995 (kapacitet 500 kw og 53 meter høj). Denne mølle ligger ca. 300 meter fra Tjørnemarke. Vi har ikke modtaget klager over gener fra disse møller. Ca. 500 m fra Kostervej. Ja Nordlig del af området gennemskæres af økologisk forbindelse. Del af naturnetværk Nordlig del af området ligger på lavbundsarealer. Ja Området ved Kostervig er medtaget i vindmølleplanen og giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. De nævnte 4 møller har en samlet kapacitet på ca. 1 MW. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om en eller flere af møllerne skal forudsættes nedtaget. 15

16 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Baggrund for udpegninger Udseende og højde For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk er der i vindmølleplanen fastsat retningslinjer for vindmøllerne udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har særligt betydning for vindmøllens æstetik. Undersøgelser har vist, at en vindmølle fremstår mest harmonisk, når forholdet mellem vingernes rotordiameter og navhøjden er mellem 1:1,1 og 1:1,35. Dette forhold er indarbejdet i vindmølleplanen som en retningslinje. Det er i vindmølleplanens retningslinjer stillet krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller på meters højde afmærkes med fast, lavintensivt rødt lys Lysafmærkningen bliver placeret med en vandret afskærmning, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres mest muligt. En sådan rød lampe (med en candela på 30) vil i 1_ km afstand kunne ses som baglygten på en bil, men på mere end 1_ km afstand vil den ikke opleves som nogen væsentlig synlighed. I vindmølleplanen er der fastsat en retningslinje om, at vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Der kan dog ikke opsættes anden belysning på møllen. Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i et for i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Staten anbefaler, at vindmøllerklynger på op til 5 møller sættes i en lige linje, men grupper på mere end 5 møller bør sættes i en lige eller buet linje. Ved egentlige vindmølleparker kan vindmøllerne sættes i flere rækker eller i et gridmønster. Af gensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3-4 gange rotordiameter. Denne afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart sammenhængende enhed. Opstilling af enkeltmøller er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energiøkonomisk synspunkt anbefales det, at områder, hvor der kan opsættes mere end én vindmølle har forrang frem for områder, hvor der kun kan stå én. Hvis de enkelte vindmøllegrupper står for tæt på hinanden udviskes deres selvstændige udtryk ved at gruppernes geometriske mønstre blandes sammen og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. Den enkelte møllegruppe bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. Derfor anbefales det, at holde en afstand mellem vindmøllegrupper (både nye og i forhold til eksisterende enkeltstående og grupper) på 28 gange møllens totalhøjde, svarende til 4,2 km ved 150 m høje vindmøller. Ifølge vindmøllecirkulæret er der således krav om, at et planforslag skal indeholde en særlig redegørelse for den landskabelige påvirkning, hvis afstanden mellem vindmøllegrupper er mindre end det anbefalede. I denne vindmølleplan er udpeget områder for vindmøllegrupper. Det kan vise sig ved den konkrete planlægning, enkelte af områderne kun kan indeholder enkeltstående vindmøller. I de tilfælde, hvor mulige vindmølleområder har ligget for tæt, har områder til vindmøllegrupper fået forrang for områder til enkeltstående vindmøller, hvilket i nogle tilfælde har udelukket mindre områder. Der er således fortrinsvis udpeget områder, der giver muligheder for flere store vindmøller på op til 150 m totalhøjde. I anden omgang, fx hvor der ud fra landskabelige hensyn ikke bør opsættes mere end én mølle, gives mulighed for enkeltstående vindmøller op til 150 m totalhøjde. Endelig er der udpeget områder til mellemstore vindmøller (ca m totalhøjde), fx. hvor der har været et konkret ønske eller for at skabe mulighed for udskiftning af gamle/mindre vindmøller, hvor der er gener for befolkningen i dag (klager om støj). For at sikre, at vindmøllegrupper og enkeltstående kan opfattes som selvstændige enheder med letopfattelige mønstre er der fastsat en retningslinje om, at afstanden mellem vindmøllegrupper, herunder også mellem nye og eksisterende vindmøller skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde med mindre, at VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe kan opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet ved en mindre afstand. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVMredegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. Afstanden mellem vindmøllegrupper relaterer sig til store vindmøller. Der er således udpeget vindmølleområder, der ligger tættere på andre områder eller eksisterende vindmøller end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Det kan fx være hvor området ligger i nærheden af eksisterende mindre vindmøller. I disse tilfælde vil der typisk være knyttet en bestemmelse til området om, at området kun kan realiseres hvis nogle konkrete navngivne vindmøller fjernes. 16

17 Baggrund for udpegninger Afstand til nabobeboelser Vindmøller må ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra nabobeboelse, svarende til 600 m ved vindmøller på op til 150 m totalhøjde. Ved denne afstand vurderes det, at gældende støjkrav overholdes. Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjen uden for naboens hus i landzone ikke være over 44 db ved en vindhastighed på 8 m/s. I støjfølsomme områder dvs. områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, eller kolonihaveformål eller som rekreative arealer, er samme støjgrænse 39 db. Kommunen fører tilsyn med at støjgrænsen overholdes. Med hensyn til opfyldelse af støjkrav jf. støjbekendtgørelsen vedrørende vindmøller, kan dette først beregnes i forbindelse med et konkret projekt, når man kender vindmølletype, nøjagtig placering mv. Men det anbefales, at planlægge efter en afstand på 6 gange vindmøllens totalhøjde, svarende til 900 m fra støjfølsomme områder. Uanset ovennævnte støjkrav kan en enkelt ejer godt, hvis han/hun selv ønsker det tåle støj over grænseværdien, når blot andre naboers støjgrænse overholdes. Det kunne fx være tilfældet, hvis en enkelt ejer ønsker at opsætte en vindmølle på sin ejendom, hvor han opfylder afstandskrav og støjkrav til naboer, men ikke til sig selv. Udover den almindelige hørbare støj fra vindmøller afgiver møllerne også såkaldt lavfrekvent støj. Miljøministeren har i januar 2011 bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen for der igennem at få fastsat specifikke grænser for lavfrekvent støj så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes klar inden sommerferien 2011, og konkrete vindmølleprojekter i Vordingborg kommune vil derfor skulle følge de kommende grænseværdier for lavfrekvent støj. De oplevede gener med lavfrekvent støj fra vindmøller kan stamme fra impulser, som normalt ikke medregnes i vindmøllestøjen. Det kan eksempelvis være impulser fra vingens passage forbi tårnet. Ved en vindmøllepark kan impulserne fra de enkelte vindmøller endvidere forstærke hinanden og dermed medføre gener udover det forventede. I den udstrækning det er muligt bør det, ved de konkrete vindmølleprojekter, derfor søges dokumenteret, at impulser og eventuelle interferensmønstre mellem flere vindmøller ikke medfører uacceptable gener for omkringboende. I denne vindmølleplan er kun medtaget områder, der overholder afstandskrav og anbefalinger til afstande fra støjfølsomme områder. Det vil sige 17

18 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan ved områder til 150 m min. 600 m fra nabobeboelser i landzone og 900 m fra støjfølsomme områder. I områder, der er udpeget til lavere vindmøller er afstandene tilsvarende mindre således, at afstandskrav på 4 gange møllens totalhøjde og vejledende afstand på 6 gange møllens totalhøjde overholdes også ved mindre møller. En vindmølle kaster skygge, når solen skinner. Gener fra skyggekast opstår i blæsevejr med solskin, hvor der opstår glimt, når vingen i et kort øjeblik skygger for lyset. Især i de tidligere morgentimer og sene aftentimer, vil naboer kunne blive påvirket at skyggekast, når skyggen er længere end afstandskravene. Naboer syd for vindmøllen vil aldrig opleve skyggekast. Ved planlægningen af vindmøllernes placering kan der tages hensyn til, at skyggepåvirkningen bliver begrænset. Vurderingen af det forventede antal timers skyggekast sker ved hjælp af en beregningsmodel og foretages i forbindelse med lokalplanlægningen for et konkret projekt, som en del af VVM-redegørelsen. Det anbefales, at planlægningen for vindmøllerne sikrer, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast mere end 10 timer om året. Hvis vurderingen er, at de anbefalede maksimale 10 timer skyggekast ikke kan overholdes, kan der alternativt stilles krav om afværgeforanstaltninger fx at ejer pålægges at standse vindmøllens drift i kritiske perioder. I denne vindmølleplan er der derfor fastsat en retningslinje om, at det ved opsætning af vindmøller skal sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Vindmøllers placering i landskabet Vindmøllers visuelle påvirkning af omgivelserne afhænger af en lang række parametre, herunder bl.a. landskabets skala og karakter, naturindholdet samt øvrige eksisterende elementer i landskabet, der tilsammen indgår i en vurdering af landskabets egnethed til store vindmøller. Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg om planlægning for vindmøller på land, der havde til formål at komme med nogle overordnede anbefalinger og landskabsfaglige principper placering af vindmøller, så de indpasses bedst muligt i landskabet til brug for kommunernes fremtidige vindmølleplanlægning og administration af samme. Til brug for dette arbejde fik udvalget udarbejdet en række analyser af konsekvenserne for oplevelsen af det danske landskab ved placering af høje vindmøller. Disse analyser omfattede bl.a. analyser af landskabets egnethed, visuelle konsekvenszoner, forholdet til navhøjder og rotordiameter samt opstillingsmønstre. På baggrund af disse analyser har regeringens udvalg fremkommet med en række regler og principper for placering af vindmøller, som dels er beskrevet i rapporter og dels er blevet omsat til cirkulære og vejledninger. Denne vindmølleplan følger overordnet de anbefalinger, som regeringens planlægningsudvalg er kommet frem på baggrund af konklusionerne fra udvalgets analysearbejde. Den del af redegørelsen, der omhandler vindmøllernes placering i landskabet samt om opstillingsmønster mv. knytter sig tæt til regeringens planlægningsudvalgs analyser og anbefalinger. En af hovedkonklusioner fra dette arbejde er, at den vigtigste faktor for hvordan vindmøller påvirker landskabet er landskabets skala, hvor åbne landskaber og slettelandskaber generelt er bedre egnede til opstilling af store vindmøller end småskala-landskaber. Overordnet vurderes det, at der findes egnede landskaber til opstilling af vindmøller i de fleste landskabstyper, mens samme landskabstyper også kan indeholde værdifulde landskaber, som er sårbare over for opstilling af vindmøller. Kyst- og morænelandskaber er generelt mere komplekse og sårbare end åbne slette- og overgangslandskaber. Men både kyst- og morænelandskaber kan have en form og skala, der kan gøre dem egnede for opstilling af vindmøller. Det kan fx et bredt kystlandskab bestående af hævet havbund, større inddæmmede og drænede områder eller et fladt morænelandskab med bløde bakker. Andre landskabstyper er væsentlig mere sårbare og uegnede til opstilling af vindmøller fx kuperede randmoræner, klint og klitkyster med stejle og markante overgange mellem vand og land. Vordingborg Kommunes er præget af et meget varieret morænelandskab med både store flade inddæmmede områder, markante morænebakker, tunneldal, åse, klintekyster og øhavskyster. Disse forhold har indgået i vurdering af mulige vindmølleområder. Sårbare områder er fx områder med tunneldale, randmorænebakker, dødislandskab. Det er områder, hvor der ud fra et landskabshensyn enten ikke bør gives mulighed for opstilling af vindmøller eller hvis området ud fra en konkret vurdering vurderes egnet, hvor detailplanlægningen og VVM-redegørelsen særligt skal være opmærksom på og redegøre for påvirkningen af landskabet. I forbindelse med vurderingen af et konkret projekt anbefales det, at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af VVW-redegørelse arbejder med afstandszoner som redskab til at vurdere de landskabelige konsekvenser i landskabet. Vindmøllers påvirkning af landskabet afhænger af hvorfra vindmøllen beskues. Nogle forhold spiller mest ind, når vindmøllens betragtes tæt på mens den visuelle påvirkning aftager ved med afstanden. Ved 150 m højde vindmøller anbefales følgende konsekvenszoner: Nærzone Mellemzone Fjernzone På næste side er eksempler på hvordan vindmøller opleves i de tre zonener. Konsekvenszonerne justeres ved forskellige vindmøllestørrelse, hvor mindre møller har mindre konsekvenszone. 18

19 Baggrund for udpegninger Nærzonen (0 4,5 km): Vindmøllerne er klart dominerende. Deres proportioner overgår tydeligt andre landskabselementer. Mellemzonen (4,5 10 km): Vindmøllerne optræder på lige fod med andre landskabselementer. Vindmøllerne er stadig fremtrædende element, men der er balance med de øvrige landskabselementer. Fjernzonen (10 16 km): Vindmøllerne ikke i væsentlig grad påvirker oplevelsen af landskabet. Vindmøllerne er fortsat synlige, men er underordnet andre mere dominerende landskabselementer. 19

20 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Strandbeskyttelseslinje Strandbeskyttelseslinjen er en 300 m bred beskyttelseslinje langs kysten for bevarelse af de åbne kystlandskaber. Der må ikke opføres byggeri eller anlæg i strandbeskyttelseslinjen. Dispensationspraksis en meget restriktiv. I denne vindmølleplan er strandbeskytteleslinjen friholdt for vindmøller. Vindmøller i kystnærhedszonen Kommuneplan indeholder en retningslinje om, at der ikke kan opføres vindmøller i kystnærhedszonen med mindre der angives en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor man skal tænke sig om og begrunde nødvendigheden af planlægningen netop her. En særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse kunne i denne forbindelse være, at det er i kystnærhedszonen at der er gode vindforhold og der derfor ud fra en energiøkonomisk betragtning er hensigtsmæssig at bringe mulige områder i spil. I vindmølleplanen er der udpeget vindmølleområder 1 sted i kystnærhedszonen, nemlig ved Kostervig på Møn. Den særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse er beskrevet sidst i redegørelsen. Vindmøller i beskyttede områder Ifølge kommuneplanen må der ikke opføres vindmøller i zone 1 områder, som omfatter: vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. Nogle af disse områder er direkte beskyttet jf. lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen mv.), nemlig Natura 2000-områderne, fredede områder og naturbeskyttelsesområder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen samt større uforstyrrede områder. Særligt omkring større uforstyrrede landskaber, som her i kommunen findes på Svinø og Knudshoved Odde, skal det nævnes, at der udover forbuddet mod at opføre vindmøller og andre tekniske anlæg i disse områder gælder, at eventuelle vindmøller heller ikke må påvirke sådanne større uforstyrrede landskaber visuelt. Det åbne land præges i stigende omfang af tekniske anlæg veje, tele- og højspændingsmaster og vindmøller. En del af anlæggene har stor indvirkning på omgivelserne, både syns- og støjmæssigt. Derfor udpegede det tidligere Storstrøms enkelte områder med betegnelsen større uforstyrrede områder med tilhørende retningslinjer, der friholdt områderne for store tekniske anlæg. Udpegningen og retningslinjer er overført i kommuneplanen. Andre er beskyttet som følge af kommunens egne målsætninger og retningslinjer for udpegede områder. Det drejer sig om regionale naturområder og jordbrugs- og beskyttelsesområder. Formålet med udpegningen af regionale naturbeskyttelsesområder er at bevare og forbedre områder med særligt sårbare og sjældne naturtyper, dyreog plantearter, uforstyrrede landskaber og kulturhistoriske værdier (se kommuneplanen afsnit 12.6). I disse områder skal der tages vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Hvor anlægget ikke etableres uden nogen form for gene for området skal der henvise til områder uden særlige beskyttelseshensyn. Opførelse af vindmøller ikke mindst af den størrelse, som der planlægges for her vil påvirke områdets natur- og landskabsværdiger i væsentlig grad, og derfor bør disse områder friholdes for vindmøller. Angående jordbrugs- og beskyttelsesområder, så er disse områder også beskyttet via kommuneplanens mål og retningslinjerne om end beskyttelsesinteresserne er en grad mindre end de regionale naturbeskyttelsesområder. Målet med udpegning af jordbrugs- og beskyttelsesområderne er at bevare og forbedre de særlige natur- og kulturhistoriske værdier, der findes i disse områder. Jordbrugs- og beskyttelsesområder omfatter bl.a. internationale naturbeskyttelsesområder, regionale friluftsområder og regionale naturbeskyttelsesområder samt nogle øvrige områder, der vurderes at have et naturpotentiale. Det kan ikke udelukkes, at nogle af disse øvrige områder kan være egnede for vindmøller. Af hensyn til varetagelsen af naturinteresserne fastholdes hensigten med retningslinjen fra kommuneplanen om at de områder, der er omfattet af zone 1 områder, friholdes for vindmøller. Dog fjernes betegnelsen zone 1 område. Der kan dog planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder ved en nærmere konkret vurdering ud fra en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse (dette er også jf. kommuneplanen). Der er i denne vindmølleplan udpeget enkelte vindmølleområder i jordbrugsog beskyttelsesområder, hvor andre hensyn har talt for det. Det drejer sig fx om nogle områder, hvor der i dag er en vindmølle, der vurderes at være hensigtsmæssigt placeret og dermed gives mulighed for udskiftning til en mere energieffektiv og mindre støjende vindmølle. Hensynet til vindforhold har også spillet en rolle. De konkrete hensyn og begrundelser, der har ligget til grund for de pågældende områder er beskrevet særskilt i skemaer og vist på kort. I de tilfælde hvor der er udpeget vindmølleområde i jordbrugs- og beskyttelsesområder er dette særskilt begrundet sidst i redegørelsen (særlig planlægningsmæssig og funktionelt begrundelse). Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Størstedelen af Østmøn er i kommuneplanen søgeområde for nationalpark. Østmøn er præget af meget markante 20

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere