Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Retningslinjer Fakta Redegørelse Udpegede vindmølleområder Baggrund for udpegninger Udseende og højde Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Afstand til nabobeboelser Vindmøllers placering i landskabet Strandbeskyttelseslinje Vindmøller i kystnærhedszonen Vindmøller i beskyttede områder Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Vindmøller på lavbundsarealer Regionale graveområder Kulturhistorie Skov og skovrejsning Veje, jernbaner, el-ledninger Særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse Øvrige undersøgte mulige vindmølleområder Områder ved kommunegrænsen mod Næstved Områder ved Vordingborg Områder omkring Mern Områder ved Kulsbjerge Områder på Østmøn Område på Vestmøn Øvrige områder Husstandsmøller og minimøller Miljøvurdering af vindmølleplan Rammer for lokalplanlægning Vindmølleområder

3 11.7 Vindmølleplan Ændring af afsnit 11.7 i kommuneplan

4 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Indledning Statens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. I 2025 skal vedvarende energi dække mindst 30 % af det samlede energiforbrug. Det er i klima- og energipolitikken forudsat, at en del af udbygningen af vedvarende energi skal ske med vindmøller. Energiaftalen 2008, pålægger kommunerne at reservere arealer i kommuneplanen til nye vindmøller på i alt 150 MW i perioden frem til og med Energiaftalen indebærer at kommunerne samlet set skal reservere arealer til nye vindmøller på i alt 75 MW i hvert af årene 2010 og Denne aftale er opfyldt for regionen som helhed. Der skal indgås en ny aftale med staten for de kommende år. I Vordingborg Kommune ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-udledningen med dette arbejde. Denne vindmølleplan er samtidig tillæg nr. 5 til kommuneplan I kommuneplanen lovede vi at igangsætte en nærmere planlægning med konkrete udpegninger af vindmølleområder. Vindmølleplanen indeholder 3 vindmølleområder for store vindmøller på mellem m totalhøjde, som ligger ved: Køng Mose Gl. Lundby (nord for) Kostervig Til gengæld tages alle andre eksisterende rammelagte vindmølleområder ud af kommuneplanen. Der vil således i fremtiden kun kunne opstilles vindmøller inden for de i denne plan udpegede områder. Undtaget herfor er dog husstandsvindmøller og minivindmøller. Så store vindmøller vil påvirke landskabet og kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde de mest optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til borgerne, naturen og landskabet. Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 5 til kommuneplan Vindmølleplan er således vedtaget af Vordingborg Kommunalbestyrelse den 31. marts Henrik Holmer Borgmester Tomas Therkildsen Kommunaldirektør 4

5 Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Redegørelse Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinjerne 19 gælder ikke for husstands- og minivindmøller. Mål Vordingborg kommune vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra elproduktionen ved opstilling af vindmølleanlæg, hvor placeringen af anlæggene ikke strider mod andre hensyn Vindmøller kan kun opstilles i følgende 4 udpegede vindmølleområder: V01.01 Køng Mose Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 6 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når de eksisterende 10 vindmøller på 52 m (2 vindmøllegrupper) er taget ned V01.02 Gl. Lundby Der kan opstilles vindmøller på m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 2 møller Det skal undersøges nærmere om eksisterende 3 vindmøller på 45 m ved Lundby Torp og 1 vindmølle på 45 sydvest for området (begge ligger ca. 2 km væk) landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet. I så fald kan området først udnyttes, når disse er taget ned. V12.01 Kostervig Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 7 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når den eksisterende vindmølle på 40 m ca. 1,6 km sydvest for området er taget ned Det skal undersøges nærmere om eksisterende 2 vindmøller på 45 m ved kysten, 2,5 km vest for området og 1 vindmølle på 53 m, 2 km øst for området landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet og i så fald kan området først kunne udnyttes, når disse er taget ned. Opstilling af nye vindmøller, i ikke allerede lokalplanlagte områder, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse samt lokalplan, som skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan fastsættes færre og lavere møller i de enkelte vindmølleområder. Vindmøller skal placeres mere end 250 m fra overordnede og vigtige veje. Ved planlægning af et konkret projekt for vindmøller tættere end 4 gange vindmøllernes totalhøjde skal planlægningen sikre og gennem miljøredegørelsen godtgøre, at vindmøller ikke forårsager genevirkninger eller på anden måde er til fare for trafiksikkerheden. Fakta Planlægning for opførelse af vindmøller sker i henhold til planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 og 3 stk. 1, hvorefter kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller. Retningslinjerne for vindmøller skal indeholde bestemmelser for vindmøllernes forventede maksimale højde og antal og til den indbyrdes afstand, der skal være mellem møllerne. Kommuneplanen skal indeholde tilhørende rammer for lokalplanlægningen. Reglerne for planlægning for vindmøller er nærmere beskrevet i cirkulære for planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret) med tilhørende vejledning. Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Der må ikke planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og derover. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids når denne er højest over terræn. Der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere beboelse end fire gange møllens totalhøjde. 5

6 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan 4. Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde + 10 meter. 5. Vindmøllerne i et givet område skal samlet set overholde de gældende grænser for støj fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og i områder til støjfølsom arealanvendelse. I forbindelse med et konkret projekt for vindmøller skal VVM-redegørelsen dokumentere dette og herunder udpege berørte støjfølsomme områder. VVM-redegørelsen skal endvidere udpege en støjkonsekvenszone, hvor vindmøllestøjen er beregnet til mere end 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s eller 37 db(a) ved 6 m/s. 6. I støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse. 7. Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 8. Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand og sådan, at møllernes nav skal ligge på linje (vandret), så vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøjden skal være mellem 1:1,1 og 1:1, Vindmøller skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. 10. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. 11. Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøller eller vindmøllegrupper. En mindre afstand kan tillades hvor en VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet. 12. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 13. Ved planlægning af et konkret projekt i et vindmølleområde, skal der lokalplanlægges for det samlede vindmølleområde med henblik på optimal udnyttelse af området. 14. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i en ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster. 15. Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde. 16. I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Fakta Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange vindmøllens totalhøjde fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggets påvirkning af landskabet, herunder hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig. Der må i kommuneplanen kun tilvejebringes rammer for lokalplanlægning for vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. Kommunalbestyrelsen skal i tilknytning til kommuneplanen foretage en vurdering af miljøkonsekvenserne (MV), som skal offentliggøres samtidig med forslag til vindmølleplanen og sendes i offentlig høring i lighed med planforslaget. Før et konkret vindmølleprojekt kan realiseres skal der søges om tilladelse hertil af kommunen, som iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt landzonetilladelse. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller er altid VVM pligtig. 6

7 Indledning Vedtagelsespåtegning Retningslinier Mål Fakta 17. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges forvindmøller, og hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan. 18. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse 19. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand. 20. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. 21. Opstilling af vindmøller beror på en konkret vurdering, hvor der skal tages væsentlige kulturmiljøhensyn, herunder hensyn til kirkernes omgivelser, økologiske forbindelser, naturnetværk, samt natur- og landskabsværdier. Husstandsmøller og minivindmøller 22. Der gives normalt ikke tilladelse til opførelse af husstandsmøller inden for en afstand af: 1000 meter fra byzone 500 meter fra landsbyafgrænsning 23. Minivindmøller, det vil sige vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter og rotordiameter på maksimalt 2,0 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der foreligger en type og støjgodkendelse. Minivindmøller kan dog ikke placeres inden for en afstand på: 300 meter fra byzoneafgrænsning 150 meter fra landsbyafgrænsning Fakta Lokalplanen skal såfremt, der er tale om vindmøller på over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller ledsages af et kommuneplantillæg samt en VVMredegørelse, som er en vurdering af virkningerne på miljøet jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planloven. Husstandsvindmøller (vindmøller med totalhøjde op til 25 m) er undtaget for krav om kommuneplan og lokalplan. Opførelse af husstandsvindmøller kræver stadig landzonetilladelse og er omfattet af VVM-reglerne (som minimum screening af mulig påvirkning af miljøet). Det statslige mål (statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009) vedrørende vindmøller er: At der findes arealer i kommunerne til opstilling af vindmøller. At områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegningen af vindmølleområder, og at der som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen. Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen. 7

8 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Redegørelse Kommunalbestyrelsen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til særligt nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Denne vindmølleplan er et tillæg til kommuneplanen, der udpeger områder til opførelse af vindmøller på op til 150 m totalhøjde for hele kommunen. Vindmølleplanen er blevet til ved en længere proces, hvor op til 27 mulige vindmølleområder er blevet vurderet. De områder, der har været i spil undervejs i processen med udarbejdelse af vindmølleplanen er: Områder, som der ud fra lovgivningsmæssige afstandskrav og forbud kunne være potentielle vindmølleområder - kaldet positivområder for 150 m vindmøller. Disse områder offentliggjorde kommunen som oplæg til en idéfase. Områder som kommunen har modtaget konkrete forslag til både før og efter idéfasen. På kort ses de udpegede vindmølleområder, øvrige undersøgte områder, samt eksisterende vindmøller.vindmøller på m totalhøjde, som denne vindmølleplan giver mulighed for, vil påvirke landskabet og kunne ses vidt omkring. Det medfører store krav til valg af placeringsmuligheder, der samtidig tager hensyn til både borgerne, naturen og landskabet. Udpegede vindmølleområder På kort vises de i retningslinje udpegede vindmølleområder. På kortene er også vist udvalgte konfliktområder, som enten har været med til at beskære områderne eller som gør, at der ved konkrete projekter skal tages nogle særlige hensyn. For hvert vindmølleområder er der et skema med vurderinger af konflikter og hensyn med andre interesser samt vurderinger af potentielle antal møller og el-produktion og endelig en begrundelse for at området er udpeget. 8

9 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Kort

10 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

11 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.01 Køng Mose Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. Udskiftning af eksisterende møller. 5 6 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 11,5 21,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden - Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser Ændring af eksisterende rammeområde, hvor der i dag står 2 vindmøllergrupper på hver 5 vindmøller inden for området (ikke lokalplanlagt). Møllerne i de to grupper er alle opstillet i 1997 (kapacitet 400 kw og højde 52 meter). Den samlede nuværende kapacitet er 4,0 MW. Ca. 350 m til overordnet vej fra nærmeste punkt Ca. 400 m til jernbane fra nærmeste punkt Radiokæde i nordlig ende Gennemskæres af el-ledning Ja Øst for (men udenfor) området er et skovrejsningsområde Gennemskæres af økologisk forbindelse Del af naturnetværket Størstedelen vindmølleområdet er lavbundsareal Ja. Ligger i yderområdet af søgeområde for regional naturpark for Dybsø og Avnø fjorde, men er ikke til hindring for udpegning af vindmølleområde. Udpeget som kulturmiljø pga. historisk fortælling om inddæmning af land. Ikke i konflikt med opstilling af vindmøller. Sydlig og vestlig del gennemskæres af beskyttet vandløb med å-beskyttelseslinje. Ja, men af underordnet betydning Område ved Køng Mose er medtaget i vindmølleplanen. Området giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. Opsætning af vindmøller forudsætter at de to eksisterende vindmøllegrupper tages ned. 11

12 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

13 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.02 Gl. Lundby Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen) Der er plads til 2 møller ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 3,6 4,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Der ligger 3 møller opstillet i starten af 1990 erne i Lundbytorp ca 2 km vest for området (kapacitet 150 kw og højde 45 meter), samt en vindmølle ca. 2 km mod sydvest opstillet 1990 (kapacitet 250 kw og højde 45 meter). De 3 Lundbytorpmøller er der regelmæssigt klaget over. Den nærmeste nabo bor ca. 300 meter fra møllerne. På grund af landskabets karakter er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det nye område og disse møller, men det bør vurderes nærmere. Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og Skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Det østlige hjørne gennemskæres af el-ledning., men ligger op til skovbyggelinje.. men opstilling af store vindmøller kan påvirke oplevelsen af det i kommuneplanen udpegede, særligt bevaringsværdige kulturmiljø Gl. Lundby samt Lundbygård, der ligger i samme landskabsrum., men beskyttede diger. Området ved Gl. Lundby er medtaget i vindmølleplanen, da det opfylder afstandskrav. På grund af nærheden til kulturmiljø og herregårdslandskab begrænses vindmøllehøjden til max. 125 m. Derudover skal det undersøges nærmere om opstilling af store vindmøller vil forringe oplevelsen af kulturmiljøet Gl. Lundby og herregårdslandskabet omkring Lundbygård. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om de 4 møller med samlet kapacitet på 700 kw skal forudsættes nedtaget. 13

14 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

15 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Område V12.01 Kostervig Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. 6 7 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 13,8 25,2 MW. Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Komklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Ingen. Der er dog 3 udnyttede vindmølleområder på Møn (V Hovedskov, V Tøvelde og V Keldby) samt et ikke udnyttet V Tåstrup. Ved kysten mod vest 2,5 km fra området ligger 2 møller opstillet i 1992 (kapacitet 150 kw og højde 45 meter). Mod sydvest 1,6 km fra vindmølleområdet ligger 1 mølle opstillet i 1988 (kapacitet 240 kw og 40 meter højde). Mod øst på den anden side af Tjørnemarke 2 km fra området ligger en mølle opstillet i 1995 (kapacitet 500 kw og 53 meter høj). Denne mølle ligger ca. 300 meter fra Tjørnemarke. Vi har ikke modtaget klager over gener fra disse møller. Ca. 500 m fra Kostervej. Ja Nordlig del af området gennemskæres af økologisk forbindelse. Del af naturnetværk Nordlig del af området ligger på lavbundsarealer. Ja Området ved Kostervig er medtaget i vindmølleplanen og giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. De nævnte 4 møller har en samlet kapacitet på ca. 1 MW. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om en eller flere af møllerne skal forudsættes nedtaget. 15

16 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Baggrund for udpegninger Udseende og højde For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk er der i vindmølleplanen fastsat retningslinjer for vindmøllerne udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har særligt betydning for vindmøllens æstetik. Undersøgelser har vist, at en vindmølle fremstår mest harmonisk, når forholdet mellem vingernes rotordiameter og navhøjden er mellem 1:1,1 og 1:1,35. Dette forhold er indarbejdet i vindmølleplanen som en retningslinje. Det er i vindmølleplanens retningslinjer stillet krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller på meters højde afmærkes med fast, lavintensivt rødt lys Lysafmærkningen bliver placeret med en vandret afskærmning, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres mest muligt. En sådan rød lampe (med en candela på 30) vil i 1_ km afstand kunne ses som baglygten på en bil, men på mere end 1_ km afstand vil den ikke opleves som nogen væsentlig synlighed. I vindmølleplanen er der fastsat en retningslinje om, at vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Der kan dog ikke opsættes anden belysning på møllen. Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i et for i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Staten anbefaler, at vindmøllerklynger på op til 5 møller sættes i en lige linje, men grupper på mere end 5 møller bør sættes i en lige eller buet linje. Ved egentlige vindmølleparker kan vindmøllerne sættes i flere rækker eller i et gridmønster. Af gensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3-4 gange rotordiameter. Denne afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart sammenhængende enhed. Opstilling af enkeltmøller er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energiøkonomisk synspunkt anbefales det, at områder, hvor der kan opsættes mere end én vindmølle har forrang frem for områder, hvor der kun kan stå én. Hvis de enkelte vindmøllegrupper står for tæt på hinanden udviskes deres selvstændige udtryk ved at gruppernes geometriske mønstre blandes sammen og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. Den enkelte møllegruppe bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. Derfor anbefales det, at holde en afstand mellem vindmøllegrupper (både nye og i forhold til eksisterende enkeltstående og grupper) på 28 gange møllens totalhøjde, svarende til 4,2 km ved 150 m høje vindmøller. Ifølge vindmøllecirkulæret er der således krav om, at et planforslag skal indeholde en særlig redegørelse for den landskabelige påvirkning, hvis afstanden mellem vindmøllegrupper er mindre end det anbefalede. I denne vindmølleplan er udpeget områder for vindmøllegrupper. Det kan vise sig ved den konkrete planlægning, enkelte af områderne kun kan indeholder enkeltstående vindmøller. I de tilfælde, hvor mulige vindmølleområder har ligget for tæt, har områder til vindmøllegrupper fået forrang for områder til enkeltstående vindmøller, hvilket i nogle tilfælde har udelukket mindre områder. Der er således fortrinsvis udpeget områder, der giver muligheder for flere store vindmøller på op til 150 m totalhøjde. I anden omgang, fx hvor der ud fra landskabelige hensyn ikke bør opsættes mere end én mølle, gives mulighed for enkeltstående vindmøller op til 150 m totalhøjde. Endelig er der udpeget områder til mellemstore vindmøller (ca m totalhøjde), fx. hvor der har været et konkret ønske eller for at skabe mulighed for udskiftning af gamle/mindre vindmøller, hvor der er gener for befolkningen i dag (klager om støj). For at sikre, at vindmøllegrupper og enkeltstående kan opfattes som selvstændige enheder med letopfattelige mønstre er der fastsat en retningslinje om, at afstanden mellem vindmøllegrupper, herunder også mellem nye og eksisterende vindmøller skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde med mindre, at VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe kan opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet ved en mindre afstand. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVMredegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. Afstanden mellem vindmøllegrupper relaterer sig til store vindmøller. Der er således udpeget vindmølleområder, der ligger tættere på andre områder eller eksisterende vindmøller end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Det kan fx være hvor området ligger i nærheden af eksisterende mindre vindmøller. I disse tilfælde vil der typisk være knyttet en bestemmelse til området om, at området kun kan realiseres hvis nogle konkrete navngivne vindmøller fjernes. 16

17 Baggrund for udpegninger Afstand til nabobeboelser Vindmøller må ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra nabobeboelse, svarende til 600 m ved vindmøller på op til 150 m totalhøjde. Ved denne afstand vurderes det, at gældende støjkrav overholdes. Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjen uden for naboens hus i landzone ikke være over 44 db ved en vindhastighed på 8 m/s. I støjfølsomme områder dvs. områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, eller kolonihaveformål eller som rekreative arealer, er samme støjgrænse 39 db. Kommunen fører tilsyn med at støjgrænsen overholdes. Med hensyn til opfyldelse af støjkrav jf. støjbekendtgørelsen vedrørende vindmøller, kan dette først beregnes i forbindelse med et konkret projekt, når man kender vindmølletype, nøjagtig placering mv. Men det anbefales, at planlægge efter en afstand på 6 gange vindmøllens totalhøjde, svarende til 900 m fra støjfølsomme områder. Uanset ovennævnte støjkrav kan en enkelt ejer godt, hvis han/hun selv ønsker det tåle støj over grænseværdien, når blot andre naboers støjgrænse overholdes. Det kunne fx være tilfældet, hvis en enkelt ejer ønsker at opsætte en vindmølle på sin ejendom, hvor han opfylder afstandskrav og støjkrav til naboer, men ikke til sig selv. Udover den almindelige hørbare støj fra vindmøller afgiver møllerne også såkaldt lavfrekvent støj. Miljøministeren har i januar 2011 bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen for der igennem at få fastsat specifikke grænser for lavfrekvent støj så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes klar inden sommerferien 2011, og konkrete vindmølleprojekter i Vordingborg kommune vil derfor skulle følge de kommende grænseværdier for lavfrekvent støj. De oplevede gener med lavfrekvent støj fra vindmøller kan stamme fra impulser, som normalt ikke medregnes i vindmøllestøjen. Det kan eksempelvis være impulser fra vingens passage forbi tårnet. Ved en vindmøllepark kan impulserne fra de enkelte vindmøller endvidere forstærke hinanden og dermed medføre gener udover det forventede. I den udstrækning det er muligt bør det, ved de konkrete vindmølleprojekter, derfor søges dokumenteret, at impulser og eventuelle interferensmønstre mellem flere vindmøller ikke medfører uacceptable gener for omkringboende. I denne vindmølleplan er kun medtaget områder, der overholder afstandskrav og anbefalinger til afstande fra støjfølsomme områder. Det vil sige 17

18 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan ved områder til 150 m min. 600 m fra nabobeboelser i landzone og 900 m fra støjfølsomme områder. I områder, der er udpeget til lavere vindmøller er afstandene tilsvarende mindre således, at afstandskrav på 4 gange møllens totalhøjde og vejledende afstand på 6 gange møllens totalhøjde overholdes også ved mindre møller. En vindmølle kaster skygge, når solen skinner. Gener fra skyggekast opstår i blæsevejr med solskin, hvor der opstår glimt, når vingen i et kort øjeblik skygger for lyset. Især i de tidligere morgentimer og sene aftentimer, vil naboer kunne blive påvirket at skyggekast, når skyggen er længere end afstandskravene. Naboer syd for vindmøllen vil aldrig opleve skyggekast. Ved planlægningen af vindmøllernes placering kan der tages hensyn til, at skyggepåvirkningen bliver begrænset. Vurderingen af det forventede antal timers skyggekast sker ved hjælp af en beregningsmodel og foretages i forbindelse med lokalplanlægningen for et konkret projekt, som en del af VVM-redegørelsen. Det anbefales, at planlægningen for vindmøllerne sikrer, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast mere end 10 timer om året. Hvis vurderingen er, at de anbefalede maksimale 10 timer skyggekast ikke kan overholdes, kan der alternativt stilles krav om afværgeforanstaltninger fx at ejer pålægges at standse vindmøllens drift i kritiske perioder. I denne vindmølleplan er der derfor fastsat en retningslinje om, at det ved opsætning af vindmøller skal sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Vindmøllers placering i landskabet Vindmøllers visuelle påvirkning af omgivelserne afhænger af en lang række parametre, herunder bl.a. landskabets skala og karakter, naturindholdet samt øvrige eksisterende elementer i landskabet, der tilsammen indgår i en vurdering af landskabets egnethed til store vindmøller. Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg om planlægning for vindmøller på land, der havde til formål at komme med nogle overordnede anbefalinger og landskabsfaglige principper placering af vindmøller, så de indpasses bedst muligt i landskabet til brug for kommunernes fremtidige vindmølleplanlægning og administration af samme. Til brug for dette arbejde fik udvalget udarbejdet en række analyser af konsekvenserne for oplevelsen af det danske landskab ved placering af høje vindmøller. Disse analyser omfattede bl.a. analyser af landskabets egnethed, visuelle konsekvenszoner, forholdet til navhøjder og rotordiameter samt opstillingsmønstre. På baggrund af disse analyser har regeringens udvalg fremkommet med en række regler og principper for placering af vindmøller, som dels er beskrevet i rapporter og dels er blevet omsat til cirkulære og vejledninger. Denne vindmølleplan følger overordnet de anbefalinger, som regeringens planlægningsudvalg er kommet frem på baggrund af konklusionerne fra udvalgets analysearbejde. Den del af redegørelsen, der omhandler vindmøllernes placering i landskabet samt om opstillingsmønster mv. knytter sig tæt til regeringens planlægningsudvalgs analyser og anbefalinger. En af hovedkonklusioner fra dette arbejde er, at den vigtigste faktor for hvordan vindmøller påvirker landskabet er landskabets skala, hvor åbne landskaber og slettelandskaber generelt er bedre egnede til opstilling af store vindmøller end småskala-landskaber. Overordnet vurderes det, at der findes egnede landskaber til opstilling af vindmøller i de fleste landskabstyper, mens samme landskabstyper også kan indeholde værdifulde landskaber, som er sårbare over for opstilling af vindmøller. Kyst- og morænelandskaber er generelt mere komplekse og sårbare end åbne slette- og overgangslandskaber. Men både kyst- og morænelandskaber kan have en form og skala, der kan gøre dem egnede for opstilling af vindmøller. Det kan fx et bredt kystlandskab bestående af hævet havbund, større inddæmmede og drænede områder eller et fladt morænelandskab med bløde bakker. Andre landskabstyper er væsentlig mere sårbare og uegnede til opstilling af vindmøller fx kuperede randmoræner, klint og klitkyster med stejle og markante overgange mellem vand og land. Vordingborg Kommunes er præget af et meget varieret morænelandskab med både store flade inddæmmede områder, markante morænebakker, tunneldal, åse, klintekyster og øhavskyster. Disse forhold har indgået i vurdering af mulige vindmølleområder. Sårbare områder er fx områder med tunneldale, randmorænebakker, dødislandskab. Det er områder, hvor der ud fra et landskabshensyn enten ikke bør gives mulighed for opstilling af vindmøller eller hvis området ud fra en konkret vurdering vurderes egnet, hvor detailplanlægningen og VVM-redegørelsen særligt skal være opmærksom på og redegøre for påvirkningen af landskabet. I forbindelse med vurderingen af et konkret projekt anbefales det, at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af VVW-redegørelse arbejder med afstandszoner som redskab til at vurdere de landskabelige konsekvenser i landskabet. Vindmøllers påvirkning af landskabet afhænger af hvorfra vindmøllen beskues. Nogle forhold spiller mest ind, når vindmøllens betragtes tæt på mens den visuelle påvirkning aftager ved med afstanden. Ved 150 m højde vindmøller anbefales følgende konsekvenszoner: Nærzone Mellemzone Fjernzone På næste side er eksempler på hvordan vindmøller opleves i de tre zonener. Konsekvenszonerne justeres ved forskellige vindmøllestørrelse, hvor mindre møller har mindre konsekvenszone. 18

19 Baggrund for udpegninger Nærzonen (0 4,5 km): Vindmøllerne er klart dominerende. Deres proportioner overgår tydeligt andre landskabselementer. Mellemzonen (4,5 10 km): Vindmøllerne optræder på lige fod med andre landskabselementer. Vindmøllerne er stadig fremtrædende element, men der er balance med de øvrige landskabselementer. Fjernzonen (10 16 km): Vindmøllerne ikke i væsentlig grad påvirker oplevelsen af landskabet. Vindmøllerne er fortsat synlige, men er underordnet andre mere dominerende landskabselementer. 19

20 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Strandbeskyttelseslinje Strandbeskyttelseslinjen er en 300 m bred beskyttelseslinje langs kysten for bevarelse af de åbne kystlandskaber. Der må ikke opføres byggeri eller anlæg i strandbeskyttelseslinjen. Dispensationspraksis en meget restriktiv. I denne vindmølleplan er strandbeskytteleslinjen friholdt for vindmøller. Vindmøller i kystnærhedszonen Kommuneplan indeholder en retningslinje om, at der ikke kan opføres vindmøller i kystnærhedszonen med mindre der angives en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor man skal tænke sig om og begrunde nødvendigheden af planlægningen netop her. En særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse kunne i denne forbindelse være, at det er i kystnærhedszonen at der er gode vindforhold og der derfor ud fra en energiøkonomisk betragtning er hensigtsmæssig at bringe mulige områder i spil. I vindmølleplanen er der udpeget vindmølleområder 1 sted i kystnærhedszonen, nemlig ved Kostervig på Møn. Den særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse er beskrevet sidst i redegørelsen. Vindmøller i beskyttede områder Ifølge kommuneplanen må der ikke opføres vindmøller i zone 1 områder, som omfatter: vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. Nogle af disse områder er direkte beskyttet jf. lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen mv.), nemlig Natura 2000-områderne, fredede områder og naturbeskyttelsesområder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen samt større uforstyrrede områder. Særligt omkring større uforstyrrede landskaber, som her i kommunen findes på Svinø og Knudshoved Odde, skal det nævnes, at der udover forbuddet mod at opføre vindmøller og andre tekniske anlæg i disse områder gælder, at eventuelle vindmøller heller ikke må påvirke sådanne større uforstyrrede landskaber visuelt. Det åbne land præges i stigende omfang af tekniske anlæg veje, tele- og højspændingsmaster og vindmøller. En del af anlæggene har stor indvirkning på omgivelserne, både syns- og støjmæssigt. Derfor udpegede det tidligere Storstrøms enkelte områder med betegnelsen større uforstyrrede områder med tilhørende retningslinjer, der friholdt områderne for store tekniske anlæg. Udpegningen og retningslinjer er overført i kommuneplanen. Andre er beskyttet som følge af kommunens egne målsætninger og retningslinjer for udpegede områder. Det drejer sig om regionale naturområder og jordbrugs- og beskyttelsesområder. Formålet med udpegningen af regionale naturbeskyttelsesområder er at bevare og forbedre områder med særligt sårbare og sjældne naturtyper, dyreog plantearter, uforstyrrede landskaber og kulturhistoriske værdier (se kommuneplanen afsnit 12.6). I disse områder skal der tages vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Hvor anlægget ikke etableres uden nogen form for gene for området skal der henvise til områder uden særlige beskyttelseshensyn. Opførelse af vindmøller ikke mindst af den størrelse, som der planlægges for her vil påvirke områdets natur- og landskabsværdiger i væsentlig grad, og derfor bør disse områder friholdes for vindmøller. Angående jordbrugs- og beskyttelsesområder, så er disse områder også beskyttet via kommuneplanens mål og retningslinjerne om end beskyttelsesinteresserne er en grad mindre end de regionale naturbeskyttelsesområder. Målet med udpegning af jordbrugs- og beskyttelsesområderne er at bevare og forbedre de særlige natur- og kulturhistoriske værdier, der findes i disse områder. Jordbrugs- og beskyttelsesområder omfatter bl.a. internationale naturbeskyttelsesområder, regionale friluftsområder og regionale naturbeskyttelsesområder samt nogle øvrige områder, der vurderes at have et naturpotentiale. Det kan ikke udelukkes, at nogle af disse øvrige områder kan være egnede for vindmøller. Af hensyn til varetagelsen af naturinteresserne fastholdes hensigten med retningslinjen fra kommuneplanen om at de områder, der er omfattet af zone 1 områder, friholdes for vindmøller. Dog fjernes betegnelsen zone 1 område. Der kan dog planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder ved en nærmere konkret vurdering ud fra en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse (dette er også jf. kommuneplanen). Der er i denne vindmølleplan udpeget enkelte vindmølleområder i jordbrugsog beskyttelsesområder, hvor andre hensyn har talt for det. Det drejer sig fx om nogle områder, hvor der i dag er en vindmølle, der vurderes at være hensigtsmæssigt placeret og dermed gives mulighed for udskiftning til en mere energieffektiv og mindre støjende vindmølle. Hensynet til vindforhold har også spillet en rolle. De konkrete hensyn og begrundelser, der har ligget til grund for de pågældende områder er beskrevet særskilt i skemaer og vist på kort. I de tilfælde hvor der er udpeget vindmølleområde i jordbrugs- og beskyttelsesområder er dette særskilt begrundet sidst i redegørelsen (særlig planlægningsmæssig og funktionelt begrundelse). Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Størstedelen af Østmøn er i kommuneplanen søgeområde for nationalpark. Østmøn er præget af meget markante 20

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Offentlig høring 23. sep. 2015 til 18. november 2015 Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 vedtaget forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune. I offentlig høring fra 13. september til 8.

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune. I offentlig høring fra 13. september til 8. KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune I offentlig høring fra 13. september til 8. november 2011 Vindmølleplanen er miljøvurderet Indledning Det er et mål,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk 16. marts 2009 Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning Det er nu to år siden, at strukturreformen blev gennemført,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere