Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Retningslinjer Fakta Redegørelse Udpegede vindmølleområder Baggrund for udpegninger Udseende og højde Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Afstand til nabobeboelser Vindmøllers placering i landskabet Strandbeskyttelseslinje Vindmøller i kystnærhedszonen Vindmøller i beskyttede områder Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Vindmøller på lavbundsarealer Regionale graveområder Kulturhistorie Skov og skovrejsning Veje, jernbaner, el-ledninger Særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse Øvrige undersøgte mulige vindmølleområder Områder ved kommunegrænsen mod Næstved Områder ved Vordingborg Områder omkring Mern Områder ved Kulsbjerge Områder på Østmøn Område på Vestmøn Øvrige områder Husstandsmøller og minimøller Miljøvurdering af vindmølleplan Rammer for lokalplanlægning Vindmølleområder

3 11.7 Vindmølleplan Ændring af afsnit 11.7 i kommuneplan

4 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Indledning Statens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. I 2025 skal vedvarende energi dække mindst 30 % af det samlede energiforbrug. Det er i klima- og energipolitikken forudsat, at en del af udbygningen af vedvarende energi skal ske med vindmøller. Energiaftalen 2008, pålægger kommunerne at reservere arealer i kommuneplanen til nye vindmøller på i alt 150 MW i perioden frem til og med Energiaftalen indebærer at kommunerne samlet set skal reservere arealer til nye vindmøller på i alt 75 MW i hvert af årene 2010 og Denne aftale er opfyldt for regionen som helhed. Der skal indgås en ny aftale med staten for de kommende år. I Vordingborg Kommune ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-udledningen med dette arbejde. Denne vindmølleplan er samtidig tillæg nr. 5 til kommuneplan I kommuneplanen lovede vi at igangsætte en nærmere planlægning med konkrete udpegninger af vindmølleområder. Vindmølleplanen indeholder 3 vindmølleområder for store vindmøller på mellem m totalhøjde, som ligger ved: Køng Mose Gl. Lundby (nord for) Kostervig Til gengæld tages alle andre eksisterende rammelagte vindmølleområder ud af kommuneplanen. Der vil således i fremtiden kun kunne opstilles vindmøller inden for de i denne plan udpegede områder. Undtaget herfor er dog husstandsvindmøller og minivindmøller. Så store vindmøller vil påvirke landskabet og kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde de mest optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til borgerne, naturen og landskabet. Vedtagelsespåtegning Tillæg nr. 5 til kommuneplan Vindmølleplan er således vedtaget af Vordingborg Kommunalbestyrelse den 31. marts Henrik Holmer Borgmester Tomas Therkildsen Kommunaldirektør 4

5 Indledning Vedtagelsespåtegning Mål Redegørelse Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinjerne 19 gælder ikke for husstands- og minivindmøller. Mål Vordingborg kommune vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra elproduktionen ved opstilling af vindmølleanlæg, hvor placeringen af anlæggene ikke strider mod andre hensyn Vindmøller kan kun opstilles i følgende 4 udpegede vindmølleområder: V01.01 Køng Mose Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 6 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når de eksisterende 10 vindmøller på 52 m (2 vindmøllegrupper) er taget ned V01.02 Gl. Lundby Der kan opstilles vindmøller på m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 2 møller Det skal undersøges nærmere om eksisterende 3 vindmøller på 45 m ved Lundby Torp og 1 vindmølle på 45 sydvest for området (begge ligger ca. 2 km væk) landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet. I så fald kan området først udnyttes, når disse er taget ned. V12.01 Kostervig Der kan opstilles vindmøller på mellem m totalhøjde Der kan maksimalt opstilles 7 møller i en lige eller buet linje Området kan først udnyttes, når den eksisterende vindmølle på 40 m ca. 1,6 km sydvest for området er taget ned Det skal undersøges nærmere om eksisterende 2 vindmøller på 45 m ved kysten, 2,5 km vest for området og 1 vindmølle på 53 m, 2 km øst for området landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt forringet og i så fald kan området først kunne udnyttes, når disse er taget ned. Opstilling af nye vindmøller, i ikke allerede lokalplanlagte områder, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse samt lokalplan, som skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan fastsættes færre og lavere møller i de enkelte vindmølleområder. Vindmøller skal placeres mere end 250 m fra overordnede og vigtige veje. Ved planlægning af et konkret projekt for vindmøller tættere end 4 gange vindmøllernes totalhøjde skal planlægningen sikre og gennem miljøredegørelsen godtgøre, at vindmøller ikke forårsager genevirkninger eller på anden måde er til fare for trafiksikkerheden. Fakta Planlægning for opførelse af vindmøller sker i henhold til planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 og 3 stk. 1, hvorefter kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller. Retningslinjerne for vindmøller skal indeholde bestemmelser for vindmøllernes forventede maksimale højde og antal og til den indbyrdes afstand, der skal være mellem møllerne. Kommuneplanen skal indeholde tilhørende rammer for lokalplanlægningen. Reglerne for planlægning for vindmøller er nærmere beskrevet i cirkulære for planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret) med tilhørende vejledning. Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Der må ikke planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og derover. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids når denne er højest over terræn. Der må ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere beboelse end fire gange møllens totalhøjde. 5

6 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan 4. Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde + 10 meter. 5. Vindmøllerne i et givet område skal samlet set overholde de gældende grænser for støj fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og i områder til støjfølsom arealanvendelse. I forbindelse med et konkret projekt for vindmøller skal VVM-redegørelsen dokumentere dette og herunder udpege berørte støjfølsomme områder. VVM-redegørelsen skal endvidere udpege en støjkonsekvenszone, hvor vindmøllestøjen er beregnet til mere end 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s eller 37 db(a) ved 6 m/s. 6. I støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse. 7. Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 8. Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand og sådan, at møllernes nav skal ligge på linje (vandret), så vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøjden skal være mellem 1:1,1 og 1:1, Vindmøller skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. 10. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. 11. Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøller eller vindmøllegrupper. En mindre afstand kan tillades hvor en VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet. 12. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 13. Ved planlægning af et konkret projekt i et vindmølleområde, skal der lokalplanlægges for det samlede vindmølleområde med henblik på optimal udnyttelse af området. 14. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i en ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster. 15. Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde. 16. I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Fakta Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange vindmøllens totalhøjde fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggets påvirkning af landskabet, herunder hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig. Der må i kommuneplanen kun tilvejebringes rammer for lokalplanlægning for vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. Kommunalbestyrelsen skal i tilknytning til kommuneplanen foretage en vurdering af miljøkonsekvenserne (MV), som skal offentliggøres samtidig med forslag til vindmølleplanen og sendes i offentlig høring i lighed med planforslaget. Før et konkret vindmølleprojekt kan realiseres skal der søges om tilladelse hertil af kommunen, som iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt landzonetilladelse. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller er altid VVM pligtig. 6

7 Indledning Vedtagelsespåtegning Retningslinier Mål Fakta 17. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges forvindmøller, og hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan. 18. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse 19. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand. 20. Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. 21. Opstilling af vindmøller beror på en konkret vurdering, hvor der skal tages væsentlige kulturmiljøhensyn, herunder hensyn til kirkernes omgivelser, økologiske forbindelser, naturnetværk, samt natur- og landskabsværdier. Husstandsmøller og minivindmøller 22. Der gives normalt ikke tilladelse til opførelse af husstandsmøller inden for en afstand af: 1000 meter fra byzone 500 meter fra landsbyafgrænsning 23. Minivindmøller, det vil sige vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter og rotordiameter på maksimalt 2,0 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der foreligger en type og støjgodkendelse. Minivindmøller kan dog ikke placeres inden for en afstand på: 300 meter fra byzoneafgrænsning 150 meter fra landsbyafgrænsning Fakta Lokalplanen skal såfremt, der er tale om vindmøller på over 80 m og grupper med mere end 3 vindmøller ledsages af et kommuneplantillæg samt en VVMredegørelse, som er en vurdering af virkningerne på miljøet jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planloven. Husstandsvindmøller (vindmøller med totalhøjde op til 25 m) er undtaget for krav om kommuneplan og lokalplan. Opførelse af husstandsvindmøller kræver stadig landzonetilladelse og er omfattet af VVM-reglerne (som minimum screening af mulig påvirkning af miljøet). Det statslige mål (statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009) vedrørende vindmøller er: At der findes arealer i kommunerne til opstilling af vindmøller. At områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegningen af vindmølleområder, og at der som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen. Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen. 7

8 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Redegørelse Kommunalbestyrelsen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til særligt nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Denne vindmølleplan er et tillæg til kommuneplanen, der udpeger områder til opførelse af vindmøller på op til 150 m totalhøjde for hele kommunen. Vindmølleplanen er blevet til ved en længere proces, hvor op til 27 mulige vindmølleområder er blevet vurderet. De områder, der har været i spil undervejs i processen med udarbejdelse af vindmølleplanen er: Områder, som der ud fra lovgivningsmæssige afstandskrav og forbud kunne være potentielle vindmølleområder - kaldet positivområder for 150 m vindmøller. Disse områder offentliggjorde kommunen som oplæg til en idéfase. Områder som kommunen har modtaget konkrete forslag til både før og efter idéfasen. På kort ses de udpegede vindmølleområder, øvrige undersøgte områder, samt eksisterende vindmøller.vindmøller på m totalhøjde, som denne vindmølleplan giver mulighed for, vil påvirke landskabet og kunne ses vidt omkring. Det medfører store krav til valg af placeringsmuligheder, der samtidig tager hensyn til både borgerne, naturen og landskabet. Udpegede vindmølleområder På kort vises de i retningslinje udpegede vindmølleområder. På kortene er også vist udvalgte konfliktområder, som enten har været med til at beskære områderne eller som gør, at der ved konkrete projekter skal tages nogle særlige hensyn. For hvert vindmølleområder er der et skema med vurderinger af konflikter og hensyn med andre interesser samt vurderinger af potentielle antal møller og el-produktion og endelig en begrundelse for at området er udpeget. 8

9 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Kort

10 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

11 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.01 Køng Mose Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. Udskiftning af eksisterende møller. 5 6 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 11,5 21,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden - Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser Ændring af eksisterende rammeområde, hvor der i dag står 2 vindmøllergrupper på hver 5 vindmøller inden for området (ikke lokalplanlagt). Møllerne i de to grupper er alle opstillet i 1997 (kapacitet 400 kw og højde 52 meter). Den samlede nuværende kapacitet er 4,0 MW. Ca. 350 m til overordnet vej fra nærmeste punkt Ca. 400 m til jernbane fra nærmeste punkt Radiokæde i nordlig ende Gennemskæres af el-ledning Ja Øst for (men udenfor) området er et skovrejsningsområde Gennemskæres af økologisk forbindelse Del af naturnetværket Størstedelen vindmølleområdet er lavbundsareal Ja. Ligger i yderområdet af søgeområde for regional naturpark for Dybsø og Avnø fjorde, men er ikke til hindring for udpegning af vindmølleområde. Udpeget som kulturmiljø pga. historisk fortælling om inddæmning af land. Ikke i konflikt med opstilling af vindmøller. Sydlig og vestlig del gennemskæres af beskyttet vandløb med å-beskyttelseslinje. Ja, men af underordnet betydning Område ved Køng Mose er medtaget i vindmølleplanen. Området giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. Opsætning af vindmøller forudsætter at de to eksisterende vindmøllegrupper tages ned. 11

12 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

13 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Område V01.02 Gl. Lundby Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen) Der er plads til 2 møller ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 3,6 4,6 MW Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Der ligger 3 møller opstillet i starten af 1990 erne i Lundbytorp ca 2 km vest for området (kapacitet 150 kw og højde 45 meter), samt en vindmølle ca. 2 km mod sydvest opstillet 1990 (kapacitet 250 kw og højde 45 meter). De 3 Lundbytorpmøller er der regelmæssigt klaget over. Den nærmeste nabo bor ca. 300 meter fra møllerne. På grund af landskabets karakter er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det nye område og disse møller, men det bør vurderes nærmere. Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og Skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Konklusion Det østlige hjørne gennemskæres af el-ledning., men ligger op til skovbyggelinje.. men opstilling af store vindmøller kan påvirke oplevelsen af det i kommuneplanen udpegede, særligt bevaringsværdige kulturmiljø Gl. Lundby samt Lundbygård, der ligger i samme landskabsrum., men beskyttede diger. Området ved Gl. Lundby er medtaget i vindmølleplanen, da det opfylder afstandskrav. På grund af nærheden til kulturmiljø og herregårdslandskab begrænses vindmøllehøjden til max. 125 m. Derudover skal det undersøges nærmere om opstilling af store vindmøller vil forringe oplevelsen af kulturmiljøet Gl. Lundby og herregårdslandskabet omkring Lundbygård. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om de 4 møller med samlet kapacitet på 700 kw skal forudsættes nedtaget. 13

14 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kort

15 Redegørelse Udpegede vindmølleområder Tema Baggrund Potentiel antal møller Totalhøjde Effekt Område V12.01 Kostervig Positivområde jf. afstandskrav og støjgrænser (fra idéfasen). Indkommet forslag. 6 7 ved den anførte totalhøjde meter GWh/år. 13,8 25,2 MW. Grøn Fond (kr.) ,- Støjfølsomme områder 4 X totalhøjde fra nabobeboelse Overholdt Eksisterende vindmøller, rammeområder / lokalplanlagte vindmølleområder Eksisterende vindmøller i nærheden Det kommunale vejnet (overordnede veje og andre veje) Jernbaner Telemaster og radiokæder Energi- og el-forsyning (varmekraftværker, el-transmissionsledninger, naturgas) Jordbrugsområder Jordbrugs- og beskyttelsesområder Skov(byggelinje) og skovrejsningsområde Økologiske forbindelser Geologiske interesseområder Naturnetværket Lavbundsarealer og potentielle vådområder Regionale naturbeskyttelsesområder Regionale friluftsområder Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Søgeområde for regionale naturparker og søgeområde for nationalpark Fredede fortidsminder Kulturmiljøer Fredede områder Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje Større uforstyrrede landskaber Sø- og åbeskyttelseslinje Beskyttede naturtyper Komklusion Opfylder vejledende afstande for overholdelse af støjgrænser. Ingen. Der er dog 3 udnyttede vindmølleområder på Møn (V Hovedskov, V Tøvelde og V Keldby) samt et ikke udnyttet V Tåstrup. Ved kysten mod vest 2,5 km fra området ligger 2 møller opstillet i 1992 (kapacitet 150 kw og højde 45 meter). Mod sydvest 1,6 km fra vindmølleområdet ligger 1 mølle opstillet i 1988 (kapacitet 240 kw og 40 meter højde). Mod øst på den anden side af Tjørnemarke 2 km fra området ligger en mølle opstillet i 1995 (kapacitet 500 kw og 53 meter høj). Denne mølle ligger ca. 300 meter fra Tjørnemarke. Vi har ikke modtaget klager over gener fra disse møller. Ca. 500 m fra Kostervej. Ja Nordlig del af området gennemskæres af økologisk forbindelse. Del af naturnetværk Nordlig del af området ligger på lavbundsarealer. Ja Området ved Kostervig er medtaget i vindmølleplanen og giver mulighed for større vindmøllegruppe på m totalhøjde. Da området ligger inden for et lavbundsareal skal der ved lokalplanlægning af et konkret projekt og VVM-redegørelse foretages en vurdering af og tages hensyn til natur- og landskabsinteresser, herunder bl.a. sikres mulighed for fremtidig naturgenopretningsprojekter. De nævnte 4 møller har en samlet kapacitet på ca. 1 MW. Ved lokalplanlægningen bør det vurderes om en eller flere af møllerne skal forudsættes nedtaget. 15

16 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Baggrund for udpegninger Udseende og højde For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk er der i vindmølleplanen fastsat retningslinjer for vindmøllerne udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har særligt betydning for vindmøllens æstetik. Undersøgelser har vist, at en vindmølle fremstår mest harmonisk, når forholdet mellem vingernes rotordiameter og navhøjden er mellem 1:1,1 og 1:1,35. Dette forhold er indarbejdet i vindmølleplanen som en retningslinje. Det er i vindmølleplanens retningslinjer stillet krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller på meters højde afmærkes med fast, lavintensivt rødt lys Lysafmærkningen bliver placeret med en vandret afskærmning, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres mest muligt. En sådan rød lampe (med en candela på 30) vil i 1_ km afstand kunne ses som baglygten på en bil, men på mere end 1_ km afstand vil den ikke opleves som nogen væsentlig synlighed. I vindmølleplanen er der fastsat en retningslinje om, at vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Der kan dog ikke opsættes anden belysning på møllen. Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i et for i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Staten anbefaler, at vindmøllerklynger på op til 5 møller sættes i en lige linje, men grupper på mere end 5 møller bør sættes i en lige eller buet linje. Ved egentlige vindmølleparker kan vindmøllerne sættes i flere rækker eller i et gridmønster. Af gensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3-4 gange rotordiameter. Denne afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart sammenhængende enhed. Opstilling af enkeltmøller er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energiøkonomisk synspunkt anbefales det, at områder, hvor der kan opsættes mere end én vindmølle har forrang frem for områder, hvor der kun kan stå én. Hvis de enkelte vindmøllegrupper står for tæt på hinanden udviskes deres selvstændige udtryk ved at gruppernes geometriske mønstre blandes sammen og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. Den enkelte møllegruppe bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. Derfor anbefales det, at holde en afstand mellem vindmøllegrupper (både nye og i forhold til eksisterende enkeltstående og grupper) på 28 gange møllens totalhøjde, svarende til 4,2 km ved 150 m høje vindmøller. Ifølge vindmøllecirkulæret er der således krav om, at et planforslag skal indeholde en særlig redegørelse for den landskabelige påvirkning, hvis afstanden mellem vindmøllegrupper er mindre end det anbefalede. I denne vindmølleplan er udpeget områder for vindmøllegrupper. Det kan vise sig ved den konkrete planlægning, enkelte af områderne kun kan indeholder enkeltstående vindmøller. I de tilfælde, hvor mulige vindmølleområder har ligget for tæt, har områder til vindmøllegrupper fået forrang for områder til enkeltstående vindmøller, hvilket i nogle tilfælde har udelukket mindre områder. Der er således fortrinsvis udpeget områder, der giver muligheder for flere store vindmøller på op til 150 m totalhøjde. I anden omgang, fx hvor der ud fra landskabelige hensyn ikke bør opsættes mere end én mølle, gives mulighed for enkeltstående vindmøller op til 150 m totalhøjde. Endelig er der udpeget områder til mellemstore vindmøller (ca m totalhøjde), fx. hvor der har været et konkret ønske eller for at skabe mulighed for udskiftning af gamle/mindre vindmøller, hvor der er gener for befolkningen i dag (klager om støj). For at sikre, at vindmøllegrupper og enkeltstående kan opfattes som selvstændige enheder med letopfattelige mønstre er der fastsat en retningslinje om, at afstanden mellem vindmøllegrupper, herunder også mellem nye og eksisterende vindmøller skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde med mindre, at VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe kan opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet ved en mindre afstand. Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVMredegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. Afstanden mellem vindmøllegrupper relaterer sig til store vindmøller. Der er således udpeget vindmølleområder, der ligger tættere på andre områder eller eksisterende vindmøller end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Det kan fx være hvor området ligger i nærheden af eksisterende mindre vindmøller. I disse tilfælde vil der typisk være knyttet en bestemmelse til området om, at området kun kan realiseres hvis nogle konkrete navngivne vindmøller fjernes. 16

17 Baggrund for udpegninger Afstand til nabobeboelser Vindmøller må ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra nabobeboelse, svarende til 600 m ved vindmøller på op til 150 m totalhøjde. Ved denne afstand vurderes det, at gældende støjkrav overholdes. Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjen uden for naboens hus i landzone ikke være over 44 db ved en vindhastighed på 8 m/s. I støjfølsomme områder dvs. områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, eller kolonihaveformål eller som rekreative arealer, er samme støjgrænse 39 db. Kommunen fører tilsyn med at støjgrænsen overholdes. Med hensyn til opfyldelse af støjkrav jf. støjbekendtgørelsen vedrørende vindmøller, kan dette først beregnes i forbindelse med et konkret projekt, når man kender vindmølletype, nøjagtig placering mv. Men det anbefales, at planlægge efter en afstand på 6 gange vindmøllens totalhøjde, svarende til 900 m fra støjfølsomme områder. Uanset ovennævnte støjkrav kan en enkelt ejer godt, hvis han/hun selv ønsker det tåle støj over grænseværdien, når blot andre naboers støjgrænse overholdes. Det kunne fx være tilfældet, hvis en enkelt ejer ønsker at opsætte en vindmølle på sin ejendom, hvor han opfylder afstandskrav og støjkrav til naboer, men ikke til sig selv. Udover den almindelige hørbare støj fra vindmøller afgiver møllerne også såkaldt lavfrekvent støj. Miljøministeren har i januar 2011 bedt Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen for der igennem at få fastsat specifikke grænser for lavfrekvent støj så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes klar inden sommerferien 2011, og konkrete vindmølleprojekter i Vordingborg kommune vil derfor skulle følge de kommende grænseværdier for lavfrekvent støj. De oplevede gener med lavfrekvent støj fra vindmøller kan stamme fra impulser, som normalt ikke medregnes i vindmøllestøjen. Det kan eksempelvis være impulser fra vingens passage forbi tårnet. Ved en vindmøllepark kan impulserne fra de enkelte vindmøller endvidere forstærke hinanden og dermed medføre gener udover det forventede. I den udstrækning det er muligt bør det, ved de konkrete vindmølleprojekter, derfor søges dokumenteret, at impulser og eventuelle interferensmønstre mellem flere vindmøller ikke medfører uacceptable gener for omkringboende. I denne vindmølleplan er kun medtaget områder, der overholder afstandskrav og anbefalinger til afstande fra støjfølsomme områder. Det vil sige 17

18 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan ved områder til 150 m min. 600 m fra nabobeboelser i landzone og 900 m fra støjfølsomme områder. I områder, der er udpeget til lavere vindmøller er afstandene tilsvarende mindre således, at afstandskrav på 4 gange møllens totalhøjde og vejledende afstand på 6 gange møllens totalhøjde overholdes også ved mindre møller. En vindmølle kaster skygge, når solen skinner. Gener fra skyggekast opstår i blæsevejr med solskin, hvor der opstår glimt, når vingen i et kort øjeblik skygger for lyset. Især i de tidligere morgentimer og sene aftentimer, vil naboer kunne blive påvirket at skyggekast, når skyggen er længere end afstandskravene. Naboer syd for vindmøllen vil aldrig opleve skyggekast. Ved planlægningen af vindmøllernes placering kan der tages hensyn til, at skyggepåvirkningen bliver begrænset. Vurderingen af det forventede antal timers skyggekast sker ved hjælp af en beregningsmodel og foretages i forbindelse med lokalplanlægningen for et konkret projekt, som en del af VVM-redegørelsen. Det anbefales, at planlægningen for vindmøllerne sikrer, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast mere end 10 timer om året. Hvis vurderingen er, at de anbefalede maksimale 10 timer skyggekast ikke kan overholdes, kan der alternativt stilles krav om afværgeforanstaltninger fx at ejer pålægges at standse vindmøllens drift i kritiske perioder. I denne vindmølleplan er der derfor fastsat en retningslinje om, at det ved opsætning af vindmøller skal sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Vindmøllers placering i landskabet Vindmøllers visuelle påvirkning af omgivelserne afhænger af en lang række parametre, herunder bl.a. landskabets skala og karakter, naturindholdet samt øvrige eksisterende elementer i landskabet, der tilsammen indgår i en vurdering af landskabets egnethed til store vindmøller. Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg om planlægning for vindmøller på land, der havde til formål at komme med nogle overordnede anbefalinger og landskabsfaglige principper placering af vindmøller, så de indpasses bedst muligt i landskabet til brug for kommunernes fremtidige vindmølleplanlægning og administration af samme. Til brug for dette arbejde fik udvalget udarbejdet en række analyser af konsekvenserne for oplevelsen af det danske landskab ved placering af høje vindmøller. Disse analyser omfattede bl.a. analyser af landskabets egnethed, visuelle konsekvenszoner, forholdet til navhøjder og rotordiameter samt opstillingsmønstre. På baggrund af disse analyser har regeringens udvalg fremkommet med en række regler og principper for placering af vindmøller, som dels er beskrevet i rapporter og dels er blevet omsat til cirkulære og vejledninger. Denne vindmølleplan følger overordnet de anbefalinger, som regeringens planlægningsudvalg er kommet frem på baggrund af konklusionerne fra udvalgets analysearbejde. Den del af redegørelsen, der omhandler vindmøllernes placering i landskabet samt om opstillingsmønster mv. knytter sig tæt til regeringens planlægningsudvalgs analyser og anbefalinger. En af hovedkonklusioner fra dette arbejde er, at den vigtigste faktor for hvordan vindmøller påvirker landskabet er landskabets skala, hvor åbne landskaber og slettelandskaber generelt er bedre egnede til opstilling af store vindmøller end småskala-landskaber. Overordnet vurderes det, at der findes egnede landskaber til opstilling af vindmøller i de fleste landskabstyper, mens samme landskabstyper også kan indeholde værdifulde landskaber, som er sårbare over for opstilling af vindmøller. Kyst- og morænelandskaber er generelt mere komplekse og sårbare end åbne slette- og overgangslandskaber. Men både kyst- og morænelandskaber kan have en form og skala, der kan gøre dem egnede for opstilling af vindmøller. Det kan fx et bredt kystlandskab bestående af hævet havbund, større inddæmmede og drænede områder eller et fladt morænelandskab med bløde bakker. Andre landskabstyper er væsentlig mere sårbare og uegnede til opstilling af vindmøller fx kuperede randmoræner, klint og klitkyster med stejle og markante overgange mellem vand og land. Vordingborg Kommunes er præget af et meget varieret morænelandskab med både store flade inddæmmede områder, markante morænebakker, tunneldal, åse, klintekyster og øhavskyster. Disse forhold har indgået i vurdering af mulige vindmølleområder. Sårbare områder er fx områder med tunneldale, randmorænebakker, dødislandskab. Det er områder, hvor der ud fra et landskabshensyn enten ikke bør gives mulighed for opstilling af vindmøller eller hvis området ud fra en konkret vurdering vurderes egnet, hvor detailplanlægningen og VVM-redegørelsen særligt skal være opmærksom på og redegøre for påvirkningen af landskabet. I forbindelse med vurderingen af et konkret projekt anbefales det, at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af VVW-redegørelse arbejder med afstandszoner som redskab til at vurdere de landskabelige konsekvenser i landskabet. Vindmøllers påvirkning af landskabet afhænger af hvorfra vindmøllen beskues. Nogle forhold spiller mest ind, når vindmøllens betragtes tæt på mens den visuelle påvirkning aftager ved med afstanden. Ved 150 m højde vindmøller anbefales følgende konsekvenszoner: Nærzone Mellemzone Fjernzone På næste side er eksempler på hvordan vindmøller opleves i de tre zonener. Konsekvenszonerne justeres ved forskellige vindmøllestørrelse, hvor mindre møller har mindre konsekvenszone. 18

19 Baggrund for udpegninger Nærzonen (0 4,5 km): Vindmøllerne er klart dominerende. Deres proportioner overgår tydeligt andre landskabselementer. Mellemzonen (4,5 10 km): Vindmøllerne optræder på lige fod med andre landskabselementer. Vindmøllerne er stadig fremtrædende element, men der er balance med de øvrige landskabselementer. Fjernzonen (10 16 km): Vindmøllerne ikke i væsentlig grad påvirker oplevelsen af landskabet. Vindmøllerne er fortsat synlige, men er underordnet andre mere dominerende landskabselementer. 19

20 Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan Strandbeskyttelseslinje Strandbeskyttelseslinjen er en 300 m bred beskyttelseslinje langs kysten for bevarelse af de åbne kystlandskaber. Der må ikke opføres byggeri eller anlæg i strandbeskyttelseslinjen. Dispensationspraksis en meget restriktiv. I denne vindmølleplan er strandbeskytteleslinjen friholdt for vindmøller. Vindmøller i kystnærhedszonen Kommuneplan indeholder en retningslinje om, at der ikke kan opføres vindmøller i kystnærhedszonen med mindre der angives en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor man skal tænke sig om og begrunde nødvendigheden af planlægningen netop her. En særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse kunne i denne forbindelse være, at det er i kystnærhedszonen at der er gode vindforhold og der derfor ud fra en energiøkonomisk betragtning er hensigtsmæssig at bringe mulige områder i spil. I vindmølleplanen er der udpeget vindmølleområder 1 sted i kystnærhedszonen, nemlig ved Kostervig på Møn. Den særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse er beskrevet sidst i redegørelsen. Vindmøller i beskyttede områder Ifølge kommuneplanen må der ikke opføres vindmøller i zone 1 områder, som omfatter: vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling. Nogle af disse områder er direkte beskyttet jf. lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen mv.), nemlig Natura 2000-områderne, fredede områder og naturbeskyttelsesområder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen samt større uforstyrrede områder. Særligt omkring større uforstyrrede landskaber, som her i kommunen findes på Svinø og Knudshoved Odde, skal det nævnes, at der udover forbuddet mod at opføre vindmøller og andre tekniske anlæg i disse områder gælder, at eventuelle vindmøller heller ikke må påvirke sådanne større uforstyrrede landskaber visuelt. Det åbne land præges i stigende omfang af tekniske anlæg veje, tele- og højspændingsmaster og vindmøller. En del af anlæggene har stor indvirkning på omgivelserne, både syns- og støjmæssigt. Derfor udpegede det tidligere Storstrøms enkelte områder med betegnelsen større uforstyrrede områder med tilhørende retningslinjer, der friholdt områderne for store tekniske anlæg. Udpegningen og retningslinjer er overført i kommuneplanen. Andre er beskyttet som følge af kommunens egne målsætninger og retningslinjer for udpegede områder. Det drejer sig om regionale naturområder og jordbrugs- og beskyttelsesområder. Formålet med udpegningen af regionale naturbeskyttelsesområder er at bevare og forbedre områder med særligt sårbare og sjældne naturtyper, dyreog plantearter, uforstyrrede landskaber og kulturhistoriske værdier (se kommuneplanen afsnit 12.6). I disse områder skal der tages vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Hvor anlægget ikke etableres uden nogen form for gene for området skal der henvise til områder uden særlige beskyttelseshensyn. Opførelse af vindmøller ikke mindst af den størrelse, som der planlægges for her vil påvirke områdets natur- og landskabsværdiger i væsentlig grad, og derfor bør disse områder friholdes for vindmøller. Angående jordbrugs- og beskyttelsesområder, så er disse områder også beskyttet via kommuneplanens mål og retningslinjerne om end beskyttelsesinteresserne er en grad mindre end de regionale naturbeskyttelsesområder. Målet med udpegning af jordbrugs- og beskyttelsesområderne er at bevare og forbedre de særlige natur- og kulturhistoriske værdier, der findes i disse områder. Jordbrugs- og beskyttelsesområder omfatter bl.a. internationale naturbeskyttelsesområder, regionale friluftsområder og regionale naturbeskyttelsesområder samt nogle øvrige områder, der vurderes at have et naturpotentiale. Det kan ikke udelukkes, at nogle af disse øvrige områder kan være egnede for vindmøller. Af hensyn til varetagelsen af naturinteresserne fastholdes hensigten med retningslinjen fra kommuneplanen om at de områder, der er omfattet af zone 1 områder, friholdes for vindmøller. Dog fjernes betegnelsen zone 1 område. Der kan dog planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder ved en nærmere konkret vurdering ud fra en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse (dette er også jf. kommuneplanen). Der er i denne vindmølleplan udpeget enkelte vindmølleområder i jordbrugsog beskyttelsesområder, hvor andre hensyn har talt for det. Det drejer sig fx om nogle områder, hvor der i dag er en vindmølle, der vurderes at være hensigtsmæssigt placeret og dermed gives mulighed for udskiftning til en mere energieffektiv og mindre støjende vindmølle. Hensynet til vindforhold har også spillet en rolle. De konkrete hensyn og begrundelser, der har ligget til grund for de pågældende områder er beskrevet særskilt i skemaer og vist på kort. I de tilfælde hvor der er udpeget vindmølleområde i jordbrugs- og beskyttelsesområder er dette særskilt begrundet sidst i redegørelsen (særlig planlægningsmæssig og funktionelt begrundelse). Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark Størstedelen af Østmøn er i kommuneplanen søgeområde for nationalpark. Østmøn er præget af meget markante 20

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Kommune, maj 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen 2013-2025 Vindenergi i Kommune 4 Solenergi

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere