FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK"

Transkript

1

2 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner, som man går med i landsbyerne, i en form for idékatalog, der fremover kan danne baggrund for en videre fysisk og æstetisk planlægning og udvikling af landsbyerne. Det er meningen, at landsbyplanerne skal afspejle byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyens kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Landsbyplanerne rummer ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter af en mere langvarig karakter, og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter som er lige til at gå til her og nu. Der er ikke fra politisk side bundet en efterfølgende økonomi op på planerne til en realisering af de mange idéer, men man håber på, at landsbyerne selv med planerne i hånden mere målrettet kan søge om tilskud ved diverse fonde til en realisering af nogle af idéerne. Der er bagerst i planen oplistet nogle af de fonde, som man måske vil kunne ansøge om tilskud. Det er et af hovedmålene med landsbyplanerne, at der hermed bliver sat mere fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder som ligger i Esbjerg Kommunes landsbyer, både for at øge interessen for landsbyerne blandt egne indbyggere som blandt kommende tilfl yttere, men også af hensyn til landsbyernes fortsatte fremtidige udvikling som selvstændige levedygtige samfund. Landsbyplanens planmæssige konsekvenser Landsbyplanerne er ikke et plandokument og har ingen direkte planmæssige eller politiske konsekvenser, men for de større og mere overordnede visioner er det tanken, at landsbyplanerne i kommunens videre langsigtede planlægning vil kunne tages op og indgå som konkrete forslag til de næste revideringer af kommuneplanen. For eksempel er der i planen peget på mulige byudviklingsområder, som ikke er med i den gældende kommuneplan. Om de så kommer med i senere kommuneplaner vil til den tid bero på en vurdering af blandt andet behovet for fl ere bolig- og erhvervsområder og om der er en sammenhæng imellem let adgang til offentlig transport, gode veje, jernbaner, skoler, butikker og om grundene har en så attraktiv beliggenhed, så de kan forventes solgt. I forbindelse med kommende budgetlægninger og planlægningen af nye drifts- og anlægsopgaver vil det også være helt naturligt fremover at se på, hvad der er foreslået i landsbyplanerne og om muligt tage højde for dette, Landsbyplanens opbygning Hver landsbyplan rummer først en analysedel, hvor landsbyens historie, en analyse af landskabet og særlige karaktertræk ved byen bliver beskrevet. Derefter følger en samlet overordnet indsatsplan for byen, hvor udvalgte forslag til forbedringer og nye tiltag præsenteres; og endelig til sidst er nogle, af Lokalrådet udpegede, indsatsområder nøjere og mere detaljeret beskrevet og visualiseret. Disse mere detaljerede forslag til indsatsområder er udformet, så de direkte bør kunne anvendes af landsbyen i en konkret ansøgningssammenhæng. Bagerst i landsbyplanen fi ndes bilag, der beskriver mulige bindinger i forhold til fredninger, naturbeskyttelsesloven og gældende kommuneplanbestemmelser samt en opgørelse over de støttemuligheder der kan have interesse, når der skal arbejdes videre med indsatsområderne. Endelig fi ndes en samlet oplistning over alle de forslag og idéer, der kom til landsbyplanarbejdet under det indledende workshopmøde med alle interesserede. Denne liste kan være praktisk at have, når landsbyen fremover vil arbejde videre med byens fremtidige udvikling. Landsbyplanerne er blevet til i et udviklingssamarbejde med den enkelte landsbys lokalråd, kommunale planlæggere fra Planafdelingen og Vej & Parkafdelingen samt eksterne konsulentvirksomheder. Indhold Forord 2 Historie 4 Karakteristik 6 Landskabsanalyse 8 Byanalyse 10 Indsatser 12 Indsatsområde 1 Stiforløb 14 Indsatsområde 2 Varmingvej, Stavnagervej og området ved Skallebækhus 16 Indsatsområde 3 Bevaringsværdigt miljø - gårdene og byens rum 18 Bilag 1 - Beskyttet natur 22 Bilag 2 - Bindinger 24 Bilag 3 - Støttemuligheder 26 Bilag 4 - Noter fra workshop 27 Landsbyplanen for Varming / Skallebæk er udarbejdet af Esbjerg Kommune og Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL i et tæt samarbejde med følgegruppen udpeget af borgerne i Varming / Skallebæk. Varming / Skallebæks følgegruppe bestod af: Søren Mulvad, Preben Poulsen, Janne Nielsen, Carsten Rask, Brian Johannesen og Anni Hansen 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

3

4 HISTORIE Varming er en meget velbevaret landsby, både med hensyn til bebyggelsen som helhed og de enkelte bygninger. Landsbyen er et klart eksempel på en vejrandby langs vejene Varming Vesterby og Stavnagervej, som er placeret langs en østvestgående indlandsklit. En tæt række af større gårde markerer mod syd kanten ud mod landskabet; nord for vejen ligger mindre huse, hvoraf et enkelt er opført som gendarmhus i grænsetiden. Gårdrækken på Varming Vesterby rummer fl ere gamle og velbevarede gårde, således er nr. 23 byens ældste gård oprindelig fra Den oprindeligt fi rlængede gård har nu kun stuehus og to korte sidelænger. Også nr. 9, 19 og 25 er fi ne huse. Nr. 35 adskiller sig fra Varmings øvrige bygninger ved at være en villa i stil med villaerne langs Kurveholmen i Ribe. Ved den østlige indkørsel til byen ad Stavnagervej er der et fi nt, oprindelig stråtækt hus, nr. 33, der nu fremstår stærkt istandsat. Ligeledes ligger gården, Varmingvej 28, fl ot, når man ankommer ad den sydlige indkørsel til landsbyen fra Skallebæk. Generelt bærer de gamle huse præg af, at der bor og arbejder mennesker, men funktionsskiftet fra landbrug til andre anvendelser giver gårdrækken et andet udtryk; det større dyrehold med lyde og lugte er fraværende. Det skal også tilføjes, at bevoksningen i nyere tid er øget markant, hvilket i høj grad slører indtrykket af gårdrækken. En beboer har fortalt, at der omkring kun skulle have været et træ i byen, og det var en hyldebusk. Seem sogn ses på det gamle kort (1899) at have kirken liggende mellem de to betydende landsbyer Høm og Varming. Sydvest for kirken ligger landsbyen, der dog fremstår med en mere åben struktur end Høm og Varming, men med smedje, skole og andelsmejeri (oprettet 1912). Både Høm og Varming er i Traps Danmarksbeskrivelse 2. udg. anført med biskoler, mens 3. og 4. udg. angiver skoler. En km syd for Varming ligger Skallebæk (1432 Schalebech Mølle) ved Ribe-Haderslev landevejen, hvor Seem-Varming skole opført 1942 (arkitekt Jac. E. Kjær) er placeret, den tidligere skole fra 1872 lå langs Haderslevvej. Her har tillige ligget kro og smedje. Skallebæk har således rummet en del af de funktioner, der ellers skulle forventes at forefi ndes i en landsby. Hvad angår købmandshandel har såvel Varming som Skallebæk ligget inden for købstaden Ribes læbælte, hvilket begrænsede handelsmulighederne til høkervirksomhed. Brugsforeningen i byen blev etableret i 1908, men er nedlagt. Landsbyens udvikling har bestået i en udbygning med beboelseshuse. Antagelig skal årsagerne til denne udvikling søges i et ønske om at fl ytte til landlige omgivelser kombineret med den korte afstand til Ribe. Den nyere bebyggelse, der ligger op ad bakken på nordsiden af vejen, bliver måske i konsekvens af niveauforskellen, måske grundet en mere tilbagetrukket byggelinie relativt diskret. Det allermest karakteristiske ved byen er, at der ikke er nogen specielt markante huse. Det er helheden med den uforstyrrede række af bevaringsværdige gårde, der udgør et fi nt helstøbt kulturmiljø. I den modsatte ende af byen, ud ad Stavnagervej, har de efterhånden få aktive landbrug haft god plads til at udvide med de stadigt større driftsbygninger uden at denne udvikling har haft nogen negativ indfl ydelse på helheden. Kilder: Trap 5. udgave, 1965 Ribe Amt Links Seem lokalhistoriske Arkiv isk+arkiv+i+seem+sogn&submit=s%f8g Sognekort over Seem Sogn 1860 Sogn: Herred: Amt: Kortets gyldighedsperiode: Kortets oprindelige målestok: Tegnet/Trykt: Dato for udskrift: Kortet er printet i målestok: 4 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK Det tidligere gendarmhus Stavnagervej 33 (Foto historisk Atlas Ribe) Elmegård på Varming Vesterby 25 er opført Foto omkring (Foto fra Historisk Arkiv i Seem Sogn) Elmegård på Varming Vesterby 25. Foto omkring Længen til venstre er nu nedrevet, og stråtaget er udskiftet med eternit. (Foto fra Historisk Arkiv i Seem Sogn)

5 Varming / Skallebæk Høje målebordsblade omkring 1899 Varming / Skallebæk Lave målebordsblade omkring 1945 Stavnagervej 37 omkring Bemærk de få, ikke særligt store træer. (Foto fra Historisk Arkiv i Seem Sogn) Skallebæk Kro, foto fra ca (Foto fra Historisk Arkiv i Seem Sogn) Seem-Varming-Skallebæk skole, opført 1872 (Foto fra Historisk Arkiv i Seem Sogn) VARMING / SKALLEBÆK LANDSBYPLAN 5

6 KARAKTERISTIK Varming og Skallebæk er to mindre landsbyer øst for Ribe ved Ribe Ådal. Byerne er en del af Seem Sogn, der desuden består af bebyggelserne Seem og Høm. Byerne ligger i et spektakulært landskab med Ribe Ådal mod vest, indlandsklitterne mod nord, heden mod øst og Munkesø mod syd. Disse omgivelser er også med til at gøre stedet til noget ganske særligt. Mod syd kommer dyrkningslandskabet ind i byen ved mindre grønninger i Varmings midte, hvor Stavnagervej og Varming Vesterby mødes. Varming er en typisk vejrandby, som ligger langs de to veje Stavnagervej og Varming Vesterby. I byen er der en del ældre bebyggelser, som giver byen sin egenart og skønhed, især ved Varming Vesterby er byen noget helt særligt. Byen består primært af beboelse, og der er ganske få landbrug tilbage. Beboerne i byen er typisk folk fra Ribe, der er flyttet ud. Ved Haderslevvej ligger Skallebæk. Byen ligger omkring det kryds, der er opstået ved Haderslevvej og Varmingvej. Byen har tidligere indeholdt servicefunktionerne i tilknytning til de to byer. Heriblandt kan nævnes skole, kro, mølle, smedje og købmand. Skolen er omdannet til beboelse og medborgerhus. Kroen og møllen er i dag indrettet til beboelse. Byernes data Både Varming og Skallebæk er i Kommuneplan udlagt som landsbyer, hvilket betyder, at der kan ske en moderat udbygning, der tager udgangspunkt i landsbyernes struktur, bygningsmiljø og bevaringsværdier, og hvor nærheden til det åbne land er en bærende kvalitet. Landsbyernes potentiale for turisme bør også overvejes i udbygningen. Landsbyerne er beliggende i landzone. Omkring Varming er der udpeget et område som bevaringsværdigt miljø. Indenfor denne afgrænsning må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til fastholdelse af den bevaringsværdige helhed. I byerne er der i dag få servicetilbud og erhverv tilbage. I Varming er der to større gårde tilbage i byen samt savværket. I Skallebæk ligger medborgerhuset Skallebækhus ved den nedlagte skole. Syd for Skallebæk ligger Ribe Golfklub samt AMU centret, der begge bidrager til trafik ned ad Munkevej. Fra Varming via Varming Vesterby ind til Tange Skov er der 6 km til Ribe. På cykelstien langs Haderslevvej er der 8 km til Ribe. Varming Vesterby Den nye og gamle gård i det åbne landskab ved Varmingvej Beplantning ved Varmingvej Dyrkningslandskabet ligger tæt på byerne 6 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK Skallebækhus - byens samlingssted Bebyggelse fra omkring 1980 erne i Varming

7

8 LANDSKABSANALYSE Varming og Skallebæk ligger på hedesletten på kanten af Toftlund bakkeø, der stiger op sydøst for Munkesø. I landskabet findes rigtig mange naturtyper, hvilket er særegent for stedet. I nærhed af de to byer findes der enge, mose, hede, overdrev, sø, å og skov, hvilket er ret usædvanligt for så lille et område. Desuden findes en række indlandsklitter, som med deres særprægede topografi og anderledes flora er med til at præge landskabet. Fra de to byer er der flotte kig til ådalen, hvor man kan se helt ind til Ribe. Ribe ådal er udpeget til Natura 2000 område (uddybning af begrebet findes under bilag1). I dette område er der en række restriktioner for udvikling. I landskabet omkring byerne er der en række levende hegn, hvilket pakker byerne ind især ved Varming. Hegnene ligger primært i en nord syd gående retning. Hegnenes retning sikrer et kig til landskabet fra byen, men gør det svært at opleve byen, når man kommer fra Obbekær mod nord. Varming opleves desuden slet ikke, når man kører på Haderslevvej, og man undrer sig over den lille bebyggelse ved Skallebæk. Ved Munkesø er der også sket en udvikling, og søen har både været større og mindre end den er i dag. I 1100 tallet lå der et munkekloster på næsten samme sted som hvor Munkgård ligger i dag. I 1869 blev 40 hektar af søen tørlagt, det tørlagte areal blev brugt til at bjerge hø. En del af søen blev genskabt i 1930 erne, dog ikke til fuld størrelse. Søen er naturfredet i I Varming er der et terrænspring i landskabet, som medvirker til mere eller mindre stejle skrænter langs Varming Vesterby og Stavnagervej. Den ældste del af bebyggelsen har placeret sig syd for skrænten i lavningen og nyere bebyggelse på højderyggen. Skrænten i landskabet gør, at man primært har kig mod syd og ikke mod nord, da skrænten skygger for udsynet. Indlandsklitter nord for Munkesø Munkesø Landskabet i området har en historie at fortælle, da der er sket en udvikling i landskabets udseende over årene. Omkring 1200 tallet blev der dannet en sø ved vest for Varming i Ribe ådal pga. opstemningen af åen ved Ribe. Denne sø blev til Varming Sø, som over årene efter sigende har budt på et rigt dyreliv både i form af fisk og fugle. Søen er dog sidenhen forsvundet, da den har fungeret som sandfang for Ribe Å. I dag er der imgen spor af søen, men området er stadig i perioder forholdsvis vådt. Varming Vesterby er omgivet af grønt. Dette ville normalt være et stort plus, men i dette tilfælde er det med til at svække byens oprindelige karakter. Hvor det tidligere var typisk for en gård at have åben forhave uden hæk og kun med ganske få træer, er det i dag svært at se de oprindelige gårde pga. hække og store træer. Gårdene langs Stavnagervej ligger mere åbent, og det er nemmere at se de flotte gårde, når man kører gennem byen. Der er grønne rabatter i stort set hele byen både i Varming og Skallebæk. Nogle steder er der dog anvendt grus, hvilket er med til at svække landsbykarakteren. Syd for Skallebækhus ligger der en mindre legeplads med borde-bænke sæt. Dette er byens eneste grønne fællesrum. Ved Varming Vesterby er et åbent privat areal hvorpå der er opsat fodboldmål. Terrænspring ved Varming Vesterby BESKYTTET NATUR Omkring Varming-Skallebæk ligger der en række beskyttede overdrev-, hede-, mose- og engarealer ved Stavnager Hade, Varming Hede og indlandsklitten nord for Varming. Ribe Ådal er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde. Desuden er der skovbeskyttelseslinier omkring skovbeplantningerne ved Stavnager Hede og Varming Hede. Se mere om beskyttet natur i Bilag 1 - Beskyttet natur Ribe Å 8 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

9

10 BYANALYSE I Skallebæk er der kun ganske lidt bebyggelse. Byen består af både ældre og lidt nyere boliger. De mest markante bebyggelser i byen er den gamle landevejskro ved Haderslevvej, den gamle mølle samt de gamle skolebygninger. Skallebæk: I kanten af Skallebæk ligger området ved den gamle skole. De oprindelige skolebygninger er omdannet til boliger og medborgerhuset Skallebækhus, som er opført som en fjerde længe på et senere tidspunkt end resten af skolen. Den gamle skole er en bevaringsværdig bygning. Det åbne land: Mellem Skallebæk og Varming er der en åben strækning, som tillader kig til det åbne land. Dog er der et massivt læhegn på vestsiden af Varmingvej, som blokerer for udsigten til ådalen på den del af vejen. I området ligger desuden de fire markante gravhøje, samt en mod øst der er skjult af beplantning. Mod øst er der indrammede kig til dyrkningslandskabet. Ved indkørslen til Varming fra syd ser man to trelængede gårde der ligger i dyrkningslandskabet. Den ene gård er en ældre gård, der er fint renoveret, og det oprindelige udtryk er bevaret. Den anden gård er forholdsvis nybygget, men har formået at indpasse sig i landskabet og den lokale byggeskik, så den ikke virker fremmed. De gamle bevaringsværdige gårde: I Varming er den ældste bebyggelse placeret langs Stavnagervej og Varming Vesterby. Bebyggelsen er lagt ud mod engene væk fra skrænten i landskabet. Bebyggelsen dateres helt tilbage til 1600 tallet og det er yderst sjældent at finde så stor en del af oprindelige gårde i en landsby. I Esbjerg Kommune findes det tilsvarende kun i Vester Vedsted. De bevaringsværdige gårde bærer en del steder præg af forfald, og nogle steder en ikke bygningsmæssigt historisk korrekt istandsættelse af ejendommene. Det er imidlertid disse gårde, der rummer potentialet til at gøre Varming noget særligt, hvis de ses i en større sammenhæng og renoveres med et øje for det samlede kulturhistoriske landsbymiljø. Midt i rækken af de gamle gårde ligger en større gård. Gården er en meget stor struktur på strækningen, som ellers er præget af mindre gårde. Den sidste bevaringsværdige bygning langs Stavnagervej mod øst har fungeret som gendarmhus, da Varming lå ved grænsen til Tyskland. De mindre gårde fra ca.1900: Nord for Varming Vesterby og Stavnagervej er der to områder med gårde fra omkring 1900 tallet. Disse gårde er bygget, hvor kanten i landskabet igen er i niveau med vejene. Parcelhusene: Mellem de mindre gårde ligger to mindre områder med parcelhuse fra omkring Begge områder er lagt ovenfor kanten. Da parcelhusene ligger højere end den resterende bebyggelse, fornemmes de ikke umiddelbart i bybilledet, hvilket er positivt, da de kun i mindre grad påvirker oplevelsen af den bevaringsværdige række af gårde. Savværket: Midt mellem de to parcelhusområder ligger savværket samt en enkelt ældre bebyggelse. Savværket markerer sig fint ved krydset med en fin forplads med et stort træ. Man fornemmer der på et tidspunkt har været en form for centrum her. Byens infrastruktur Der er to primære veje i området. Den ene er hovedlandevejen Haderslevvej den anden er Varmingvej/ Stavnagervej, der benyttes som genvej på ruten Tønder-Ribe- Rødding. I tilknytning til disse to veje kobler der sig mindre veje. Blandt andet Varming Vesterby (Boligvej), Munkevej (med forbindelse til Ribe Golfbane). Der er en række landskabelige stier i området, desværre er de i dag ikke sammenhængende, og man får fornemmelsen af at gå ud og hjem i stedet for rundt. I forbindelse med Munkesø er der en sti i forbindelse med parkeringspladsen ved AMU centret. Nord for Varming er der udlagt trampestier til indlandsklitterne. Fra Haderslevvej kan man komme ind til Stavnager Hede og stierne er oplagte til mountainbiketure. Ved Varming Vesterby fortsætter vejen som en sti (Ansgarruten), der går helt ind til Ribe via Skydebanevej. Varming er desuden koblet op på Ansgarruten, som løber fra Immervad Bro ved Skovby til Ribe. Ruten fungerer som cykelrute, hvor historien, landskabet og forbindelsen til Ansgars gerninger fortælles. Den store gård i Varming Den gamle skole Den gamle kro i Skallebæk Savværket - ved krydset i Varming Nyt boligbyggeri i kanten af Varming BINDINGER Ved Skallebæk ligger gravhøjene som alle er underlagt bindinger for fredede fortidsminder. Hvilket betyder der ikke må dyrkes på højene samt at de skal holdes fri for træer og buske. Ved Munkesø ligger der en landskabsfredning der fungere som en binding for hvad der kan lade sig gøre i området Se mere om bindinger i Bilag 2 - Bindinger 10 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

11

12 INDSATSER Følgende er ideer og forslag til en styrkelse af byens profil og inspiration til en fremtidig udvikling. Ideerne og forslagene skal betragtes som Varming-Skallebæks borgeres ønsker til forbedringer. Vision Varming-Skallebæk Byerne ligger i et smukt og ret forskelligartet landskab lige udenfor to af Danmarks store turistattraktioner Ribe by og Vadehavet. Det skal byerne udnytte, de skal gøre sig selv synlige på det lokale verdenskort og få trukket ikke bare folk fra Ribe, men også turister ud til den kulturhistoriske og naturprægede perle. Denne tiltrækningseffekt bør ske på to fronter. Den ene ved at fortælle om landskabet omkring byen og de udflugtsmål, der ligger her. Den anden ved skabe et særligt miljø i byen, der fortæller byens lange historie både ved at skabe et indbydende byrum, men også ved at renovere og værdsætte de bygninger og vejmiljøer, der allerede er. For at Varming-Skallebæk skal blive en endnu større succes og tiltrække endnu flere beboere, er det vigtigt at sætte fokus på alle de specielle og udsøgte kvaliteter der er, fortælle historien og dyrke herligheden. 4. Strategi for de bevaringsværdige bebyggelser og byrum ved Varming Vesterby og Stavnagervej Rækken af bevaringsværdige bygninger, der i samspil med omgivelserne gør Varming til noget helt særligt. Dette område bør analyseres for at få lagt en strategi for, hvorledes man bevarer miljøet i Varming.En overordnet analyse er valgt som indsatsområde. 5. Trafikforanstaltninger Farten gennem Varming og Skallebæk er høj, og samtidig er der en del lastbiler, der bruger vejen som en smutvej. Derfor bør der laves gennemkørselsforbud for tung trafik. Samtidig bør der i byerne etableres chikaner eller bump, for generelt at sænke farten gennem byerne. Renovering af diget ind mod Ribe er yderst vigtigt, da forbindelsen dagligt benyttes af mange cyklister. 6. Genetablering af Varming sø Vest for byen har der tidligere været en større sø, som også ses på de historiske kort. Denne sø kunne genoprettes for at understøtte det fugleliv, der allerede findes i ådalen, og samtidig give Varming og Skallebæk en endnu smukkere seværdighed. Varmingvej som den ser ud i dag. Der er ikke meget plads til cyklister og fodgængere Ved fiskepladsen ved Varming Vesterby kan der etableres en kanoplads, hvor sejlere kan raste 1. Stiforløb Varming-Skallebæk ligger i et fantastisk landskab, som desværre er svært at komme ud og besøge sådan som stiforløbene er i dag. Derfor har der fra byens borgere været et stort ønske om at etablere forbindelser ud i landskabet. Samtidig kunne de nye stiforløb være med til at tiltrække folk udefra til at benytte byens landskaber. Planen for stierne er udvalgt til indsatsområde og gennemgås under indsatsområderne. 2. Trafiksanering ved Varmingvej og Stavnagervej For at skabe en sammenhæng mellem de to byer og forsøge at sænke farten langs vejen, foreslås der en ensidig beplantning af Seljerøn langs Stavnagervej og Varmingvej. Ved Stavnagervej etableres den på nordsiden af vejen, mens den ved Varmingvej etableres på vestsiden af vejen. For at højne trafiksikkerheden etableres en sti langs Stavnagervej. Tiltagene langs vejen er valgt som indsatsområde og er nærmere detaljeret i det følgende materiale. 7. Kanopladser Der er ønske om at etablere to kanopladser, en ved Skallebæk samt en ved Varming Bro for enden af Varming Vesterby. Ved kanopladserne kunne der samtidig opstilles shelters, der indbyder til overnatning på stederne. 8. Udbygning af byen Hvis der skal ske udbygning af byen, kan det ske nord for Varming Vesterby i tilknytning til det eksisterende parcelhuskvarter. Dog skal det være en minimal udbygning, der kan bestå af 2-3 nye grunde. I forhold til placering af virksomheder bør der kun etableres mindre virksomheder, indpasset i den allerede byggede struktur. 3. Rekreativt område ved Skallebækhus Området ved Skallebækhus skal styrkes som mødested i byen. Mødestedet kobles til en markering af indkørslen til byerne. Området er udvalgt som et indsatsområde og er nærmere detaljeret i det følgende materiale. Kigget til Ribe Ådal vil ændre sig markant, hvis Varming sø genetableres 12 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

13

14 INDSATSOMRÅDE 1 STIFORLØB I og omkring Varming og Skallebæk findes en række attraktioner, der bør forbindes vha. et udvidet stinetværk. 1 2 Favrholt Skov Projekt spor i landskabet har etableret en 2 km lang rundgangssti i skoven og området omkring Favrholt. I skoven er der desuden en naturlegeplads. Nørbæk Hede Heden syd for Nørbæk Plantage er fredet areal. Heden er præget af egekrat. Der er i området desuden rester af en stævningsskov (kratskov). Bemærk de sjældne cirkelvolde i området. De er gamle kreaturfolde. 7 8 Skallebækhus Området er mødestedet i sognet, her er der legeplads, opholdssted og sognearkiv. Sognearkivet er åbent efter aftale. Højgruppen i Skallebæk Lige nord for Skallebækhus ligger fire gravhøje smukt i landskabet. Højene kan betragtes fra den omkringliggende mark. Tanken med indsatsområdet er, at det udarbejdede kort kan bruges af beboere, turister og indbyggere i kommunen til at orientere sig i landskabet, og områdets attraktionerne. Stierne har forskellige karakter, som kortet også indikerer. Opdelingen af stierne medfører en overskuelighed for brugerne. Stiernes belægninger er opdelt efter placering og brug. På kortet er der desuden udpeget særlige steder, som er attraktioner i landskabet. Til attraktionerne er der lavet en kort beskrivelse. Som formidling af stiforløbet opstilles der standere på udvalgte steder, der informerer om stiforløbene. Standernes kort kan opdateres løbende, når nye stier tilføjes Nørbæk Plantage og Nørbæk Ådal I plantagen kan man være heldig at se kronvildt, og langs Nørrebæk Ådal er der moseareal, troldetræer og stejle skrænter. Helmbjerge Nord for Munkesø ligger et område med indlandsklitter, der med sin helt specielle flora og fauna er et besøg værd. Desuden er der fra indlandsklitterne god udsigt til Munkesø. Munkesø Søen ligger syd for Skallebæk og har tidligere været hjemstavn for et munkekloster, dog er der i dag ingen spor efter dem. Søens størrelse har varieret over årene pga. dræning. Søens størrelse er i dag lidt mindre end den oprindelige Stavnagervej og Varming Vesterby Langs Stavnagervej og Varming Vesterby ligger et smukt område med gamle gårde og idylliske byrum. Stedet emmer af sjæl og historie. Se bl.a Varming Vesterby 23 som er byens ældste gård fra 1600-tallet. Varming Bjerge Nord for Varming ligger et større område med indlandsklitter. Klitterne ligger forholdsvis uberørt i et åbent hedeareal. Fra området kan man via stiforbindelse nå Ribe Å. Varming Sø Ude i Ribe Ådal har der tidligere ligget en større sø. Søen er dog over årene blevet fyldt op af sand, og der er kun et større engareal tilbage på stedet. Grussti - kan benyttes i skove og det åbne land. På grusstierne kan man både løbe, gå og cykle. Ved særligt våde områder og ved åløb etableres der simple spang eller hævede træstier 6 Stavnager Hede Hedearealet er i dag plantet til med skov og krat. I arealet er der en række markveje, der er oplagte som mountainbikeruter. 12 Seem Kirke Kirken ligger helt ud til ådalen, da det var det nemmeste sted at få tilskibet materialerne til kirken. Kirken er fra 1200 tallet og ligger midt i Seem Sogn som Varming-Skallebæk er en del af. 13 Tange Bakker Indlandsklitter vest for Tange Skoven, området er i dag hedeareal. Området er et yndet udflugtsmål for indbyggerne i Ribe. Fra bakkerne er der ikke langt over diget til Varming. Fra bakkerne er der fin udsigt over ådalen. 14 Tange Skoven I skoven er der stier rundt samt grillplads og shelters. Stier med højt slid kan anlægges i asfalt, men anbefales ikke da etableringen er et stort og dyrt indgreb 14 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK Mange markveje kan bruges som stier og især mountainbikere vil kunne benytte markvejene flittigt Trampestier er at foretrække når der skal etableres stier på arealer under naturfredning. Trampestier kan dog på nogle steder suppleres af træstier hvis jorden bliver for fugtig

15

16

17

18

19 KARAKTERISTIK - ANALYSE BEVARINGSVÆRDIGE BEBYGGELSE VARMING VESTERBY Varming Vesterby 5 (fra 1800) Huset har en meget høj hæk ud mod Varming Vesterby og er utrolig svær at se fra vejen. Det ville være positivt, hvis forhaven blev åbnet mere op mod vejen. Huset har stadig småsprossede vinduer og ser umiddelbart velholdt ud. Dog er der ikke mange oprindelige detaljer tilbage, og stråtaget er erstattet af eternit. Varming Vesterby 9 (fra 1731) Gården er stråtækt og har mange af de karakteristika fra den oprindelige arkitektur i form af arkengab og småsprossede vinduer. Gården er holdt i oprindelig stil og fremstår velbevaret. Haven ind til gården er delvis lukket, hvilket gør gården svær at se, når man bevæger sig langs Varming Vesterby. Hvis forhaven blev åbnet en smule op, så der blev indkig til gården, ville det bidrage til en forbedring af det samlede landsbymiljø. Varming Vesterby 15 (fra 1721) Huset kan slet ikke ses fra Varming Vesterby. For at komme til gården skal man bevæge sig ad indkørslen til nr. 19. Huset er malet i en grøn farve, hvilket adskiller den fra de andre gårde langs vejen. De småsprossede vinduer er erstattet af usprossede vinduer, og stråtaget er skiftet ud med eternit. Ved at udskifte vinduerne med småsprossede vinduer, kalke facaden hvid og erstatter taget med stråtag, ville man kunne tilbageføre gården til et mere oprindeligt udtryk,. Varming Vesterby 19 (fra 1825) Boligen er meget lig gården (Varming Vesterby 9) længere mod øst ved Varming Vesterby med stråtækt tag og arkengab ved hoveddøren. Haven er her også forholdsvis lukket ud mod Varming Vesterby, dog kan huset fornemmes fra indkørslen. Gården er holdt i oprindelig stil og fremstår velbevaret. Varming Vesterby 23 (fra 1600) Gården er trelænget og har mange fine detaljer og arkengab ved porte og døre. Husets ene længe er blevet renoveret, men de to andre længer er præget af manglende vedligehold. Forhaven er stadig meget åbent og det er nemt at se huset og gårdspladsen. Gården, der er Varmings ældste, kunne med en vellykket renovering blive et pragteksempel i Varming Vesterby. Varming Vesterby 25 Elmegård (fra 1755) Gården er i øjeblikket ved at blive renoveret. I renoveringen er der overvejende valgt småsprossede vinduer samt at lave en større renovering af facaden. For at fuldende renoveringen ville et nyt stråtag og kalkning være med til at fuldende gårdens udtryk. Gården har tidligere været trelænget, men består i dag kun af to længer. Den tilbageværende længe har stadig en del af de oprindelige detaljer. Gårdens tidligere udseende kan ses under det historiske afsnit. Det er nemt at se gården fra Varming Vesterby, da hækken er lav og indkørslen er åben. Varming Vesterby 29 Vestergård (fra 1916) Gården er yderst velholdt og forhaven gør, at man får et klart kig til gården fra Varming Vesterby. Gården er moderniseret med to udkragninger ved indgangene, tegltag og dannebrogs vinduer. Med sin facade i teglsten skiller gården sig ud fra de øvrige huse, der har pudsede facader. Varming Vesterby 35 Villa Vrå (fra 1915) Det gule hus for enden af Varming Vesterby er anderledes end gårdene på strækningen. Byggestilen minder om villaerne, der ses ved Kurveholmen i Ribe. Boligen er fin med mange detaljer, dog er den svær at se fra Varming Vesterby hvilket er ærgerligt. Huset har for nylig fået nyt tag, der i farven afviger fra det sikkert oprindelige røde tegltag. Boligen fremstår velholdt. VARMING / SKALLEBÆK LANDSBYPLAN 19

20

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

AIDT Udviklingsplan 2012

AIDT Udviklingsplan 2012 AIDT Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Aidt Borgenes beskrivelse af Aidt Aidts historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Aidts beliggenhed Landskabet omkring Aidt Bybeskrivelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

SKJØD Udviklingsplan 2011

SKJØD Udviklingsplan 2011 SKJØD Udviklingsplan 2011 Indhold Skjød Forord Lidt om Skjød Skjøds beliggenhed Skjøds historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Skjød Bybeskrivelse Borgermøde 12.maj

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Vitten Udviklingsplan 2012

Vitten Udviklingsplan 2012 Vitten Udviklingsplan 2012 Indhold Vitten Forord Lidt om Vitten Borgernes Vitten Vittens beliggenhed Vittens historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vitten Bybeskrivelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Vissing Udviklingsplan 2012

Vissing Udviklingsplan 2012 Vissing Udviklingsplan 2012 Indhold Vi ssin ing Forord Lidt om Vissing Borgernes Vissing Vissings beliggenhed Vissings historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vissing

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere