Sags. nr Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126"

Transkript

1 Sags. nr Forslag til Lokalplan nr Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015

2 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Efter lov om planlægning 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den XX. marts 2015 indtil XX. maj 2015, dog højst indtil den XX. marts Høring Forslag til lokalplan nr. XXXX er offentligt fremlagt i perioden fra den XX. marts 2015 XX. maj Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside samt fra Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget afleveres eller sendes til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller som mail til så det er Odder Kommune i hænde senest den (8 uger efter offentliggørelse). Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk... 9 Placering, størrelse og udseende af vindmøller... 9 Veje... 9 Nettilslutning Retablering efter endt drift FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Kommuneplantillæg LOVGIVNING Planloven Zonestatus VVM og Miljøvurdering Vindmøllecirkulæret Støjbekendtgørelsen Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Habitatbekendtgørelsen områder - beskyttet natur Skovbyggelinje ( 17) Museumsloven Sten- og jorddiger Landbrugsloven Vejloven Vandforsyningsloven Lov om luftfart Lov om fremme af vedvarende energi Klima og bæredygtighed Servitutter

6 INDHOLD LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej- og stiforhold Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Miljø Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag nr Kortbilag nr

7 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Odder Kommune har i Kommuneplan udpeget en række områder til opstilling af vindmøller. Området syd for Torrild er udpeget som vindmølleområde 1.V.2, som det ene af i alt 5 nye områder. Retningslinjerne for området giver mulighed for opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Formålet med denne lokalplan er grundlæggende at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange inden for det udlagte lokalplanområde, som fremgår af kortbilag 1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Ecopartner, i samarbejde med lodsejer Peer Lund Boesen, om tilladelse til at opstille 3 vindmøller i det udpegede område. Det forventes, at møllerne vil have en effekt på hver 2 MW, svarende til et samlet anlæg på 6 MW. Mølleanlægget forventes at producere ca MWh om året, svarende til et årligt elforbrug for omtrent husstande. Odder Kommune besluttede at igangsætte planlægningen for nye vindmøller syd Torrild ved udsendelse af et debatoplæg i april På baggrund af denne indledende høring og de indkomne svar fra borgere og øvrige myndigheder er det herefter besluttet at gå videre med planlægningen for projektet. Der er også udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan , hvori der fastsættes rammebestemmelser, der sikrer lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen. Der er endvidere udarbejdet en miljørapport bestående af en VVMredegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering. Heri findes en dybdegående behandling af alle de miljømæssige forhold, som vindmøllerne kan påvirke, se også afsnittet VVM og Miljøvurdering på lokalplanens side 12. Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger i et åbent markområde mellem Præsthøjvej, Peterholmsvej og Kongshusvej, syd for Torrild. Området ligger på et lille lokalt bakkedrag, som en del af det større, bakkede morænelandskab, der præger de omkringliggende områder. Lokalplanområdet er omgivet af spredte nabobebyggelser mod nord, syd og vest, langs Præstholmsvej og Petersholmsvej. De nærmeste beboelser ligger på godt 400 meters afstand af møllerækken. De store vindmøller vil have en væsentlig visuel dominans i de nære, omkringliggende områder, men det er den overordnede vurdering, at området udgør et relativt åbent og udjævnet landskabsrum, som giver god plads til større tekniske strukturer, hvorfor store vindmøller kan 7

8 Oversigt over mølleanlæg og adgangsveje indpasses i det åbne mark- og kratlandskab, som præger nærområdet. Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Eksisterende forhold Området anvendes i dag primært til landbrugsformål. I den vestlige del af lokalplanområdet findes et lille plantagestykke med skovdrift. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Der findes ingen andre beskyttede naturarealer i eller umiddelbart omkring lokalområdet. Inden for lokalplanområdet findes flere beskyttede diger jf. afsnit om Sten- og jorddiger på lokalplanens side 15. 8

9 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre en vindmøllepark med 3 vindmøller med totalhøjder på op til 100 meter. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af de 3 vindmøller med tilhørende fundamenter, veje, koblingsstation og de arealer, der er nødvendige som arbejdsarealer for opstilling og vedligeholdelse af møllerne. Området omkring vindmøllerne kan fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Hver vindmølle kan udstykkes som en selvstændig parcel. Grundarealet skal svare til minimum vindmøllens fundamentsareal og inkludere arbejds- og vendeplads samt vejadgang. Placering, størrelse og udseende af vindmøller De 3 vindmøller skal opstilles på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, som vist på kortbilag 2. Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 2 MW og skal have en totalhøjde inklusiv vingespids på mindst 90 meter og op til 100 meter. Harmoniforholdet forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - skal være ens for alle tre møller og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. De 3 vindmøller er af den almindelige tre-vingede type, med lukkede rørtårne. Møllerne skal males i en lys grå farve, og de tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade. Skiltning og reklamering må ikke finde sted på møllerne, bortset fra møllefabrikantens eller mølleopstillerens logo på møllehuset (nacelle), der er placeret på toppen af tårnet. Da vindmøllerne er op til 100 meter høje skal de markeres med lys, af hensyn til flytrafik i henhold til Trafikstyrelsens til enhver tid gældende regler. Pt. betyder det, at vindmøllerne hver skal markeres med lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 candela; det svarer til en 9 W glødepære. Veje Transport til og fra de tre mølleplaceringer vil ske fra øst, via Petersholmsvej, som vist på kortbilag 2. Herfra anlægges nye veje frem mod selve møllepladserne. Vejene etableres som grusveje med høj bæreevne i en 5 meter bred kørebane. Det svarer i praksis til en vejbanebredde på 5,5-6 meter. I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil der blive anlagt arbejds- og vendepladser, som også udføres som grusarealer. Permanent befæstede arbejdsarealer vil samlet dække et areal på op til m 2 omkring hver vindmølle. 9

10 I anlægsfasen kan der inden for lokalplanområdet desuden blive anlagt midlertidige vejarealer af hensyn til transporten af møllevingerne. Det drejer sig primært om udvidelse af skarpe sving. Efter anlægsfasen retableres arealerne til den nuværende anvendelse. Langs den kommende øst-vestgående adgangsvej udlægges et nyt grønt bælte i arealerne på sydsiden af vejen, før markskellet mod syd. Bæltet består af spredt beplantning kombineret med åbne græsarealer, som binder de små skovstykker i hver ende af mølleområdet sammen og tjener som vildtremis. Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder Kommune til godkendelse. Nettilslutning De nye vindmøller skal tilsluttes det eksisterende elnet, og det lokale elforsyningsselskab AURA Energi er forpligtet til at stå for denne nettilslutning. Vindmølleparken forventes at blive tilsluttet el-forsyningsnettet via enten 60/10 kv stationen i Odder (afstand ca. 10 km) eller 60/10 kv stationen i Svinsager (afstand ca. 10 km). Der skal muligvis placeres en ny 60/10 kv transformer til transformering af spændingen til 60 kv niveau i Odder eller Svinballestationen. Denne forventet at blive placeret udendørs. Alle tilslutningsledninger forventes at bestå af 10 kv nedgravede kabler, som føres fra hver enkelt vindmølle frem mod en fælles koblingsstation og herfra videre til transformerstationen. Koblingsstationen består af et koblingsanlæg, som placeres i ny bygning i mølleområdet. Der er tale om en mindre bygning på ca. 4-8 m 2 og højst 3 meter høj, som forventes at blive udført med stålplader i afdæmpede, neutrale farver. Transformere til hver enkelt mølle er placeret inde i selve møllen og kræver derfor ikke et særskilt el-skab udenfor tårnet. Der skal etableres særskilt afregningsmåler for hver mølle. Denne placeres i møllen. Aura Energi sørger selv for at udføre arbejder i forbindelse med nettilslutningen, som kræver særskilte ansøgninger og tilladelser ved kommunen og ikke er en del af dette projektforslag. Nettilslutningen sker i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i det lokale elforsyningsselskab. Retablering efter endt drift Når vindmøllerne i lokalplanområdet stopper energiproduktionen, forudsættes møllerne fjernet af mølleejeren. Vindmøller, inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer (alle til minimum 1 meter under terræn) skal fjernes af grundejer/mølleejer i henhold til de indgåede lejebrugsaftaler inden ét år efter, at driften er ophørt. Arealerne skal ligeledes retableres til landbrugsmæssig drift af grundejer /mølleejer. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. 10

11 Forhold til anden planlægning Kommuneplan I Kommuneplan er området syd for Torrild udlagt til opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Kommuneplanen indeholder herudover også overordnede retningslinjer for opstilling af vindmøller: - Vindmøllerne skal placeres i lige rækker med samme indbyrdes afstand samt have ensartet størrelse, udseende og omdrejningstal. - Forholdet mellem rotordiameter og tårn skal som udgangspunkt være mellem 1:1,1 og 1:1,35. - Det skal sikres, at naboer ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. - Farven på vindmøllerne skal være lys grå-hvid med et maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. - Der må placeres et logo på vindmøllen, såfremt logoet ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne og reklameformålet i øvrigt er af underordnet betydning. - Vindmøller skal i hvert område opstilles med tilstrækkelig indbyrdes afstand for at udnytte vindressourcen optimalt. Kommuneplantillæg En opstilling af vindmøller kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da dette er påkrævet ved lov for alle VVM-pligtige anlæg, der er ansøgt før 1. januar 2014 (se mere om VVM på side 12). Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, som er offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget udgør således det gældende plangrundlag for denne lokalplan. Kommuneplantillægget sikrer overenstemmelse mellem Kommuneplan og Lokalplan 1126 hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning. Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller revideres retningslinje for støj. De generelle retningslinjer, herunder de specifikke krav beskrevet ovenfor, er generelt alle overholdt af lokalplanen. Ift. skyggekast fra vindmøllerne er der gennemført beregninger, som viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, reelt skyggekast ikke er overholdt ved 3 naboer. Det højest beregnede niveau er ca. 12½ timer/år ved naboejendommen Petersholmsvej 36. Øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end 10 timers reelle skyggegener årligt. Det er derfor nødvendigt at foretage afværgeforanstaltninger i form af et miljøstop i forhold til de pågældende naboer, hvorefter retningslinjerne for skyggekast vil være overholdt. Der er redegjort nærmere for påvirkninger og brug af afværgeforanstaltninger ift. skyggekast ved naboer i den tilhørende miljørapport. 11

12 Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal efter planens endelige vedtagelse forblive i landzone. VVM og Miljøvurdering Vindmølleprojektet er underlagt Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Denne fastsætter, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller planlægning for mere end 3 vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en VVM-redegørelse, der indeholder en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet. Herudover skal kommunen ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er her omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Miljøvurderingslovens 3, stk. 1, hvor vindmølleparker er omfattet af lovens bilag 4, nr. 3. Da konklusioner og vurderinger for projektet ikke vil være anderledes i en Miljøvurdering end i VVM-redegørelsen, er begge undersøgelser samlet i én miljørapport. Miljørapporten indeholder således både krav til en VVM-undersøgelse samt en Miljøvurdering. I miljørapporten er der redegjort for et projektforslag med 3 vindmøller på hver 2,0 MW med en navhøjde på 60 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på op til 100 meter. Herudover er der redegjort for et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet. Der er således udarbejdet en miljørapport som et selvstændigt dokument. For de samlede beskrivelser af de miljømæssige konsekvenser henvises til miljørapporten Vindmøller syd for Torrild, marts Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr af 10. dec. 2014) pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn til en bæredygtig planlægning for vindmøller, dels ved muligheden for at udnytte vindressourcerne, dels ved hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Arealernes størrelse tilpasses vindmøllernes forventede maksimale antal og størrelse, samt den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Vindmøllebekendtgørelsen opstiller retningslinjer for kvaliteten af vindmølleplanlægningen i forhold til omgivelserne. Eksempelvis bør møller i grupper fortrinsvis opstilles i et enkelt, letopfatteligt mønster. For nye møller, som opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden fra andre eksisterende møller eller planlagte møller, skal der redegøres 12

13 for den samlede påvirkning af landskabet. Endelig er det et krav, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Alle krav og retningslinjer i vindmøllebekendtgørelsen overholdes af lokalplanen. Vindmøllerne er opstillet i en helt simpel opstilling på en ret linje i henhold til vindmøllebekendtgørelsens anvisninger. Det visuelle samspil mellem den nye møllegruppe syd for Torrild og en eksisterende møllegruppe vest for Torrild, som ligger indenfor en afstand på 28Xtotalhøjden, er undersøgt i den tilhørende miljørapport. Afstanden mellem møllegrupperne er 1,8 km. Overordnet vurderes det visuelle samspil mellem de to møllegrupper ikke at have nogen større landskabsmæssig betydning, og det er vurderet, at mølleområderne opfattes som to selvstændige vindmøllegrupper i landskabet. Afstandskravet svarende til 400 meter for de 100 meter høje vindmøller er opfyldt for alle nabobeboelser; da den korteste afstand mellem vindmølleanlægget og nærmeste nabobeboelse er 406 meter. Støjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål), herunder landzone lokalplanlagt til boligformål, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Torrild by er et støjfølsomt areal. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s, for hverken beboelse i det åbne land eller områder til støjfølsom arealanvendelse. Beregninger viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for projektforslaget er 42,0/43,4 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved naboejendommen Petersholmsvej 36. For støjfølsomme arealer er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 36,5 db(a) ved 6 m/s samt 38,5 db(a) ved 8 m/s. For lavfrekvent støj er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 19,2 db(a) ved 8 m/s ved naboejendommen Præsthøjvej 283. Støjniveauerne ved 6 m/s er generelt lavere; det højest beregnede niveau er 16,3 db(a), også ved Præsthøjvej

14 Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000 er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsar-områder. Natura 2000 områderne er udpeget med baggrund i EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv og har til formål at beskytte arter og naturtyper, der er vurderet særligt beskyttelseskrævende på EU-niveau. Det nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, som ligger ca. 8,5 km syd for mølleprojektet. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 36 Horsens Fjord og Ramsar-område nr. 13 Horsens Fjord og Endelave omfatter andre beskyttelseshensyn indenfor det samme område. Vindmølleprojektets påvirkninger af de internationale beskyttelseshensyn er grundigt undersøgt i den tilhørende miljørapport med særlig fokus på potentielt udsatte fugle- og flagermusarter. Vindmølleprojektet kan påvirke fugle ved kollision, barrierevirkning, direkte habitattab og forstyrrelse. Barriereeffekten vurderes generelt at være begrænset, og det direkte habitattab vurderes på grund af fundamenternes begrænsede omfang at være meget begrænset. Samlet set har projektområdet ikke en væsentlig betydning for sjældne og truede arter eller arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura2000 områder. Området er godt besøgt af flagermus, både antal arter og antal individer. Der er registreret 10 arter af flagermus i området: Brun-, Dam, Dværg-, Frynse-, Langøret-, Pipistrel-, Skimmel-, Syd-, Trold-, og Vandflagermus. Damflagermus og Frynseflagermus er begge kategoriseret som særlig sårbar på den danske rødliste og kræver dermed særlig bevågenhed. Det kan ikke udelukkes, at vindmøllerne vil forårsage tab af individer. Det vurderes, at der med fordel kan udarbejdes et overvågningsprogram, som kan bruges til at afklare behovet for at afværge vindmøllernes påvirkning af flagermus ved hjælp af evt. periodevise driftstop. Der er redegjort nærmere for dette i den tilhørende miljørapport. Habitatdirektivets Bilag IV Udover de beskrevne påvirkninger af fugle og flagermus ovenfor, er det i miljøvurderingen vurderet, at øvrige arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket af projektet. Vindmøllerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af andre beskyttede dyrearter såsom odder, krybdyr og padder. Området, hvor møllerne placeres, vurderes ikke at have botanisk interesse, da områderne indgår i landbrugsdrift. Der er gennem miljøundersøgelsen ikke registreret beskyttelseskrævende plantearter indenfor lokalplanområdet. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 beskytter naturområder mod tilstandsændringer. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Herudover er der ca. 900 meter til nærmeste å-løb 14

15 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Selve mølleplaceringerne og tilhørende adgangsveje til møllerne ligger uden for de beskyttede arealer, og disse bliver ikke berørt under anlægsfasen. Skovbyggelinje ( 17) I den østligste ende af lokalplanområdet ligger et landområde, som er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje omkring Merkær Skov, jf. naturbeskyttelsesloven 17, se kortbilag 2. Vindmøllerne, herunder særligt den østlige mølle, er placeret, så de lige netop undgår at berøre arealerne indenfor skovbyggelinjen, hverken ift. mølletårn og fundament eller med vingeoverslag ind over skovbyggelinjen. Museumsloven Moesgaard Museum er hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for vindmølleprojektet og har foretaget en arkivalsk kontrol af anlægsområdet. Museet oplyser, at der tidligere er påtruffet spor fra oldtiden, særligt stenalderen, i terrænet omkring vindmølleområdet. Museet anbefaler, at der forud for anlægsarbejderne foretages en større arkæologisk forundersøgelse. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard adviseres, jf. museumsloven 26. Sten- og jorddiger I lokalplanområdet er der registreret flere diger, som er beskyttede mod tilstandsændringer efter Museumsloven 29a, se kortbilag 2. Den foreslåede adgang fra Petersholmsvej giver korte adgangsveje med et så vidt muligt begrænset anlægsbehov men kan til gengæld ikke undgå at passere et beskyttet nordsyd-gående dige mellem Petersholmsvej og den østligst placerede mølle. En gennembrydning af diget kræver, at Odder Kommune giver dispensation i henhold til Museumslovens 29j. Den vestligste vindmølle er placeret meget tæt på et beskyttet, nordsydgående dige, der løber langs krattet. Her vil anlægsarbejderne dog kunne tilrettelægges, så selve diget ikke berøres. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet. Med undtagelse af arealerne omkring selve møllen samt langs adgangsveje, vil opstillingen af vindmøller ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af markerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til indgåelse og tinglysning af brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af land- 15

16 brugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med områdets udstykning. Vejloven Lokalplanområdet ligger ikke i umiddelbar nærhed af offentlige veje. Vindmøllerne vil heller ikke berøre evt. vejbyggelinjer eller afstandskrav ift. disse. Under anlægsarbejdet vil politiet af hensyn til trafiksikkerheden blive orienteret om arbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skiltning, kan blive iværksat. Vandforsyningsloven Vindmølleområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet til boringer tilhørende Odder Vandværk. Området er udpeget med lille sårbarhed på grund af tykkelsen af lerdæklaget. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse, med mindre der ikke kan findes alternative placeringer, eller der er andre vægtige, planlægningsmæssige hensyn. For byggeri og anlæg, som betragtes som mindre grundvandstruende, kan der dog planlægges for nye projekter, såfremt der kan redegøres for de planlægningsmæssige hensyn. Kommuneplan redegør i overensstemmelse hermed for de planlægningsmæssige hensyn. Vindmøller betragtes generelt som mindre grundvandstruende anlæg, og samlet vurderes det, at etablering og drift af vindmøllerne ikke vil udgøre nogen forureningstrussel i forhold til drikkevandsinteresserne i området; dels på grund af afstanden fra de påtænkte møller til indvindingsboringerne, hvor den nærmeste ligger ca. 500 m væk, dels på grund af den minimale risiko for forurening forbundet med aktiviteten. Forureningsrisikoen består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra møllerne, spild ved påfyldning ved vindmøllerne samt tab af olie eller brændstof fra køretøjer. Der er systemer til opsamling af olie inde i møllerne, og omfanget af sandsynlige spild fra køretøjerne, herunder ved påfyldning, er lille og vil hurtigt kunne opdages og bortgraves. De underliggende jordlag i området har generelt gode beskyttende lerlag. Det kan dog ikke afvises, at man træffer sekundære vandspejl under anlægsfasen. Det skal sikres, at vand som ledes væk fra anlægsgraven under arbejdet ikke risikerer at løbe direkte mod nærliggende å-løb, beskyttede naturområder eller lignende og herved udgør en forureningsrisiko for disse. Efter behov kan der etableres udfældningsbassiner på de tilstødende markarealer for at sikre udfældning, inden vandet ledes videre. På grund af områdets karakter med blandt andet spredte, mindre lavbundsarealer kan det ikke udelukkes, at der kan være visse okkerforekomster. Odder Kommune vil stille krav om, at evt. oppumpet vand under anlægsfasen kontrolleres for blandt an- 16

17 det okker inden udledning ved at iværksætte et overvågningsprogram for dette. Der skal ikke søges om tilladelse til bortledning af grundvand, når bortledningen antages at blive af højst 2 år, når bortledningen antages højst at omfatte m 3 grundvand pr. år, eller når der inden for 300 meter fra bortledningsanlægget ikke findes vandindvindingsanlæg. Lov om luftfart I henhold til Luftfartsloven (LBK nr af 28. aug. 2013) skal vindmøller med en totalhøjde på 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen. Styrelsen er blevet hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for mølleprojektet og har oplyst, at vindmøllerne skal afmærkes i henhold til standard-kravene, jf. Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 3-11 (Trafikstyrelsen). Det betyder, at hver mølle skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys med en intensitet på 10 candela, hvilket svarer til en 9W glødepære. De to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader rundt om møllen, uanset møllevingernes position. Lyset skal være tændt 24 timer i døgnet. Erfaringer viser, at lys med denne styrke ikke opleves som synligt om dagen, og om natten kun vil have begrænset synlighed, under gunstige vejrforhold. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km. Da der samtidig er tale om fast lys, vurderes det, at vindmøllernes belysning vil have begrænset visuel betydning inden for 2-3 km fra møllerne og ingen betydning på længere afstande. Lov om fremme af vedvarende energi VE-loven (LOV nr. 122 af 6. feb. 2015) opstiller en række særlige betingelser for opstillingen af nye, store vindmøller på land. Dels skal naboer til nye vindmøller have mulighed for at købe andele i projektet, dels bliver der i forbindelse med et vindmølleprojekt oprettet en grøn fond, der kan støtte kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter i lokalområdet. Endelig er naboer til nye vindmøller tilgodeset af en værditabsordning, som forpligter bygherren til at yde erstatning for evt. værditab, som opsætningen af vindmøller skønnes at få for omgivende ejendomme. Lovgivningen på området for vedvarende energi indeholder en værditabsordning ved opstilling af nye vindmøller på land. Værditabsordningen varetages af Energinet.dk, på vegne af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Med ordningen er bygherren for mølleprojekter forpligtet til at betale værditab til ejerne af de omgivende ejendomme, som skønnes at miste værdi som følge af opstillingen af nye vindmøller. Vurderingen sker af en taksationsmyndighed under administration af Energinet.dk. Taksationsmyndigheden, som består af uvildige fagfolk og jurister, fastlægger størrelsen af evt. beløb, som bygherren er forpligtet til at udbetale ved en gennemførelse af projektet. Der er ingen begrænsninger for, hvilke ejendomme og på hvor lang 17

18 afstand af mølleprojektet, man kan gøre krav på erstatning i forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil alle naboer indenfor 6 X møllernes totalhøjde, svarende til 600 meter i dette projektforslag, have krav på en gratis sagsbehandling ved taksationsmyndighederne, hvorimod alle øvrige ejendomme hver skal betale en sagsafgift. Bygherren har pligt til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleprojektets betydning for de omkringliggende ejendomme, senest 4 uger inden afslutningen på høringsperioden for VVMredegørelsen. Bygherre er forpligtet til at udbyde mindst 20 % af ejerskabet som andele til lokale borgere. Alle over 18 år, som bor indenfor 4,5 km afstand af vindmølleprojektet eller har bopæl i Odder Kommune, har mulighed for at købe andele. Hvis der er flere ansøgere til køb af andele, end der er udbudte andele, vil borgere med registreret adresse indenfor 4,5 km af vindmølleprojektet have forret på køb af op til 50 andele. Andele, som ikke kan fordeles på anden vis, vil fordeles ved lodtrækning. Som for den øvrige del af processen varetages fordelingen af Energinet.dk. Den grønne ordning finansieres gennem opstillingen af nye vindmøller, og kan yde tilskud til det lokale foreningsliv og kulturelle eller informative aktiviteter. Fonden kan også yde tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Ved en opførelse og tilslutning af nye vindmøller stilles et beløb til rådighed på kr pr. 1 MW effekt. Det betyder, at der ved nærværende projekt vil være omkring kr. til rådighed. Jævnfør Kommuneplan er det Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund, der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmølleområder. Klima og bæredygtighed Byrådet har et mål om at være en CO 2 neutral kommune inden Derudover har Byrådet i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen som virksomhed lovet at ville udlede 2 % mindre CO 2 om året. Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele sammenlignet med produktion af elektricitet ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler med vindenergi, spares miljøet for store udledninger af drivhusgassen CO 2, der er medvirkende til den globale opvarmning, samt udledninger af luftforurenende stoffer som SO 2 og NO x. Baseret på beregninger anslås det, at projektet i hele dets levetid kan spare miljøet for udledninger i størrelsesordenen ca tons CO 2, ca. 17 tons SO 2 og ca. 58 tons NO x. Servitutter Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe- 18

19 den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Det er i forbindelse med gennemgang af alle de tinglyste servitutter på de berørte ejendomme konstateret to deklarationer vedrørende vandboringer og en enkelt vedrørende et nedgravet elkabel. Ingen af disse vurderes dog at have væsentlig betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Adgangsvejen frem mod vindmøllerne vil passere henover det nedgravede kabel, og ledningsejeren skal forud for dette informeres. Anlægget af vejene forventes dog at kunne gennemføres uden at berøre kablet. De to vandboringer er begge prøvetagningsbrønde. Begge ligger ikke i umiddelbar nærhed af hverken mølleplaceringer eller adgangsveje (mere end 50 meter væk), og anlægsarbejderne forventes ikke at berøre disse. Der er redegjort nærmere for vindmøllernes betydning for vandboringer og drikkevandinteresser i den tilhørende miljørapport. 19

20 Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller inden for lokalplanområdet at sikre, at vindmøllerne opstilles på en hensigtsmæssig måde i forhold til landskab, naboer og landbrugsmæssige interesser at området udnyttes energimæssigt bedst muligt at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet at sikre retablering af området, når vindmølledriften ophører 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af matrikel nr.: 15k, 18d, 27a, 28a, Torrild By, Torrild, der efter den XX. marts 2015 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen erstatter herefter eventuelle landzonetilladelser til bebyggelser og anlæg inden for området efter Planlovens 35 ( bonusvirkning ). 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet er udlagt til vindmølle- og landbrugsdrift. 3.2 Inden for området må opstilles 3 vindmøller med dertil hørende vejanlæg, arbejds- og vendearealer samt koblingsstation eller andre tekniske installationer, der er nødvendige for driften af vindmøllerne. 4 Udstykning 4.1 Arealet omkring hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. 4.2 En udstykket parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundamentsareal og kan derudover maksimalt inkludere arbejds- og vendepladsen samt vejadgangen. 20

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1104 - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby. Låsby

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr. 1104 - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby. Låsby SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby Låsby FORSLAG til offentlig debat i perioden 09.09.2015 til 05.11.2015. September 2015 KOLOFON FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1104

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 04.033

LOKALPLAN NR. 04.033 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 04.033 M STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MEO AFsiEMPttNG AF DOMMERKONTQRETS KASSEKONTHOLAPPARAT Lokalplan nr. 04.033 for et område til jordbrugsformål med mulighed for opstilling

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere