Sags. nr Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126"

Transkript

1 Sags. nr Forslag til Lokalplan nr Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015

2 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Efter lov om planlægning 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den XX. marts 2015 indtil XX. maj 2015, dog højst indtil den XX. marts Høring Forslag til lokalplan nr. XXXX er offentligt fremlagt i perioden fra den XX. marts 2015 XX. maj Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside samt fra Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget afleveres eller sendes til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller som mail til så det er Odder Kommune i hænde senest den (8 uger efter offentliggørelse). Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk... 9 Placering, størrelse og udseende af vindmøller... 9 Veje... 9 Nettilslutning Retablering efter endt drift FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Kommuneplantillæg LOVGIVNING Planloven Zonestatus VVM og Miljøvurdering Vindmøllecirkulæret Støjbekendtgørelsen Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Habitatbekendtgørelsen områder - beskyttet natur Skovbyggelinje ( 17) Museumsloven Sten- og jorddiger Landbrugsloven Vejloven Vandforsyningsloven Lov om luftfart Lov om fremme af vedvarende energi Klima og bæredygtighed Servitutter

6 INDHOLD LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej- og stiforhold Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Miljø Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag nr Kortbilag nr

7 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Odder Kommune har i Kommuneplan udpeget en række områder til opstilling af vindmøller. Området syd for Torrild er udpeget som vindmølleområde 1.V.2, som det ene af i alt 5 nye områder. Retningslinjerne for området giver mulighed for opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Formålet med denne lokalplan er grundlæggende at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange inden for det udlagte lokalplanområde, som fremgår af kortbilag 1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Ecopartner, i samarbejde med lodsejer Peer Lund Boesen, om tilladelse til at opstille 3 vindmøller i det udpegede område. Det forventes, at møllerne vil have en effekt på hver 2 MW, svarende til et samlet anlæg på 6 MW. Mølleanlægget forventes at producere ca MWh om året, svarende til et årligt elforbrug for omtrent husstande. Odder Kommune besluttede at igangsætte planlægningen for nye vindmøller syd Torrild ved udsendelse af et debatoplæg i april På baggrund af denne indledende høring og de indkomne svar fra borgere og øvrige myndigheder er det herefter besluttet at gå videre med planlægningen for projektet. Der er også udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan , hvori der fastsættes rammebestemmelser, der sikrer lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen. Der er endvidere udarbejdet en miljørapport bestående af en VVMredegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering. Heri findes en dybdegående behandling af alle de miljømæssige forhold, som vindmøllerne kan påvirke, se også afsnittet VVM og Miljøvurdering på lokalplanens side 12. Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger i et åbent markområde mellem Præsthøjvej, Peterholmsvej og Kongshusvej, syd for Torrild. Området ligger på et lille lokalt bakkedrag, som en del af det større, bakkede morænelandskab, der præger de omkringliggende områder. Lokalplanområdet er omgivet af spredte nabobebyggelser mod nord, syd og vest, langs Præstholmsvej og Petersholmsvej. De nærmeste beboelser ligger på godt 400 meters afstand af møllerækken. De store vindmøller vil have en væsentlig visuel dominans i de nære, omkringliggende områder, men det er den overordnede vurdering, at området udgør et relativt åbent og udjævnet landskabsrum, som giver god plads til større tekniske strukturer, hvorfor store vindmøller kan 7

8 Oversigt over mølleanlæg og adgangsveje indpasses i det åbne mark- og kratlandskab, som præger nærområdet. Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Eksisterende forhold Området anvendes i dag primært til landbrugsformål. I den vestlige del af lokalplanområdet findes et lille plantagestykke med skovdrift. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Der findes ingen andre beskyttede naturarealer i eller umiddelbart omkring lokalområdet. Inden for lokalplanområdet findes flere beskyttede diger jf. afsnit om Sten- og jorddiger på lokalplanens side 15. 8

9 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre en vindmøllepark med 3 vindmøller med totalhøjder på op til 100 meter. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af de 3 vindmøller med tilhørende fundamenter, veje, koblingsstation og de arealer, der er nødvendige som arbejdsarealer for opstilling og vedligeholdelse af møllerne. Området omkring vindmøllerne kan fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Hver vindmølle kan udstykkes som en selvstændig parcel. Grundarealet skal svare til minimum vindmøllens fundamentsareal og inkludere arbejds- og vendeplads samt vejadgang. Placering, størrelse og udseende af vindmøller De 3 vindmøller skal opstilles på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, som vist på kortbilag 2. Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 2 MW og skal have en totalhøjde inklusiv vingespids på mindst 90 meter og op til 100 meter. Harmoniforholdet forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - skal være ens for alle tre møller og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. De 3 vindmøller er af den almindelige tre-vingede type, med lukkede rørtårne. Møllerne skal males i en lys grå farve, og de tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade. Skiltning og reklamering må ikke finde sted på møllerne, bortset fra møllefabrikantens eller mølleopstillerens logo på møllehuset (nacelle), der er placeret på toppen af tårnet. Da vindmøllerne er op til 100 meter høje skal de markeres med lys, af hensyn til flytrafik i henhold til Trafikstyrelsens til enhver tid gældende regler. Pt. betyder det, at vindmøllerne hver skal markeres med lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 candela; det svarer til en 9 W glødepære. Veje Transport til og fra de tre mølleplaceringer vil ske fra øst, via Petersholmsvej, som vist på kortbilag 2. Herfra anlægges nye veje frem mod selve møllepladserne. Vejene etableres som grusveje med høj bæreevne i en 5 meter bred kørebane. Det svarer i praksis til en vejbanebredde på 5,5-6 meter. I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil der blive anlagt arbejds- og vendepladser, som også udføres som grusarealer. Permanent befæstede arbejdsarealer vil samlet dække et areal på op til m 2 omkring hver vindmølle. 9

10 I anlægsfasen kan der inden for lokalplanområdet desuden blive anlagt midlertidige vejarealer af hensyn til transporten af møllevingerne. Det drejer sig primært om udvidelse af skarpe sving. Efter anlægsfasen retableres arealerne til den nuværende anvendelse. Langs den kommende øst-vestgående adgangsvej udlægges et nyt grønt bælte i arealerne på sydsiden af vejen, før markskellet mod syd. Bæltet består af spredt beplantning kombineret med åbne græsarealer, som binder de små skovstykker i hver ende af mølleområdet sammen og tjener som vildtremis. Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder Kommune til godkendelse. Nettilslutning De nye vindmøller skal tilsluttes det eksisterende elnet, og det lokale elforsyningsselskab AURA Energi er forpligtet til at stå for denne nettilslutning. Vindmølleparken forventes at blive tilsluttet el-forsyningsnettet via enten 60/10 kv stationen i Odder (afstand ca. 10 km) eller 60/10 kv stationen i Svinsager (afstand ca. 10 km). Der skal muligvis placeres en ny 60/10 kv transformer til transformering af spændingen til 60 kv niveau i Odder eller Svinballestationen. Denne forventet at blive placeret udendørs. Alle tilslutningsledninger forventes at bestå af 10 kv nedgravede kabler, som føres fra hver enkelt vindmølle frem mod en fælles koblingsstation og herfra videre til transformerstationen. Koblingsstationen består af et koblingsanlæg, som placeres i ny bygning i mølleområdet. Der er tale om en mindre bygning på ca. 4-8 m 2 og højst 3 meter høj, som forventes at blive udført med stålplader i afdæmpede, neutrale farver. Transformere til hver enkelt mølle er placeret inde i selve møllen og kræver derfor ikke et særskilt el-skab udenfor tårnet. Der skal etableres særskilt afregningsmåler for hver mølle. Denne placeres i møllen. Aura Energi sørger selv for at udføre arbejder i forbindelse med nettilslutningen, som kræver særskilte ansøgninger og tilladelser ved kommunen og ikke er en del af dette projektforslag. Nettilslutningen sker i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i det lokale elforsyningsselskab. Retablering efter endt drift Når vindmøllerne i lokalplanområdet stopper energiproduktionen, forudsættes møllerne fjernet af mølleejeren. Vindmøller, inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer (alle til minimum 1 meter under terræn) skal fjernes af grundejer/mølleejer i henhold til de indgåede lejebrugsaftaler inden ét år efter, at driften er ophørt. Arealerne skal ligeledes retableres til landbrugsmæssig drift af grundejer /mølleejer. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. 10

11 Forhold til anden planlægning Kommuneplan I Kommuneplan er området syd for Torrild udlagt til opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Kommuneplanen indeholder herudover også overordnede retningslinjer for opstilling af vindmøller: - Vindmøllerne skal placeres i lige rækker med samme indbyrdes afstand samt have ensartet størrelse, udseende og omdrejningstal. - Forholdet mellem rotordiameter og tårn skal som udgangspunkt være mellem 1:1,1 og 1:1,35. - Det skal sikres, at naboer ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. - Farven på vindmøllerne skal være lys grå-hvid med et maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. - Der må placeres et logo på vindmøllen, såfremt logoet ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne og reklameformålet i øvrigt er af underordnet betydning. - Vindmøller skal i hvert område opstilles med tilstrækkelig indbyrdes afstand for at udnytte vindressourcen optimalt. Kommuneplantillæg En opstilling af vindmøller kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da dette er påkrævet ved lov for alle VVM-pligtige anlæg, der er ansøgt før 1. januar 2014 (se mere om VVM på side 12). Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, som er offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget udgør således det gældende plangrundlag for denne lokalplan. Kommuneplantillægget sikrer overenstemmelse mellem Kommuneplan og Lokalplan 1126 hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning. Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller revideres retningslinje for støj. De generelle retningslinjer, herunder de specifikke krav beskrevet ovenfor, er generelt alle overholdt af lokalplanen. Ift. skyggekast fra vindmøllerne er der gennemført beregninger, som viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, reelt skyggekast ikke er overholdt ved 3 naboer. Det højest beregnede niveau er ca. 12½ timer/år ved naboejendommen Petersholmsvej 36. Øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end 10 timers reelle skyggegener årligt. Det er derfor nødvendigt at foretage afværgeforanstaltninger i form af et miljøstop i forhold til de pågældende naboer, hvorefter retningslinjerne for skyggekast vil være overholdt. Der er redegjort nærmere for påvirkninger og brug af afværgeforanstaltninger ift. skyggekast ved naboer i den tilhørende miljørapport. 11

12 Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal efter planens endelige vedtagelse forblive i landzone. VVM og Miljøvurdering Vindmølleprojektet er underlagt Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Denne fastsætter, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller planlægning for mere end 3 vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en VVM-redegørelse, der indeholder en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet. Herudover skal kommunen ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er her omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Miljøvurderingslovens 3, stk. 1, hvor vindmølleparker er omfattet af lovens bilag 4, nr. 3. Da konklusioner og vurderinger for projektet ikke vil være anderledes i en Miljøvurdering end i VVM-redegørelsen, er begge undersøgelser samlet i én miljørapport. Miljørapporten indeholder således både krav til en VVM-undersøgelse samt en Miljøvurdering. I miljørapporten er der redegjort for et projektforslag med 3 vindmøller på hver 2,0 MW med en navhøjde på 60 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på op til 100 meter. Herudover er der redegjort for et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet. Der er således udarbejdet en miljørapport som et selvstændigt dokument. For de samlede beskrivelser af de miljømæssige konsekvenser henvises til miljørapporten Vindmøller syd for Torrild, marts Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr af 10. dec. 2014) pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn til en bæredygtig planlægning for vindmøller, dels ved muligheden for at udnytte vindressourcerne, dels ved hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Arealernes størrelse tilpasses vindmøllernes forventede maksimale antal og størrelse, samt den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Vindmøllebekendtgørelsen opstiller retningslinjer for kvaliteten af vindmølleplanlægningen i forhold til omgivelserne. Eksempelvis bør møller i grupper fortrinsvis opstilles i et enkelt, letopfatteligt mønster. For nye møller, som opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden fra andre eksisterende møller eller planlagte møller, skal der redegøres 12

13 for den samlede påvirkning af landskabet. Endelig er det et krav, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Alle krav og retningslinjer i vindmøllebekendtgørelsen overholdes af lokalplanen. Vindmøllerne er opstillet i en helt simpel opstilling på en ret linje i henhold til vindmøllebekendtgørelsens anvisninger. Det visuelle samspil mellem den nye møllegruppe syd for Torrild og en eksisterende møllegruppe vest for Torrild, som ligger indenfor en afstand på 28Xtotalhøjden, er undersøgt i den tilhørende miljørapport. Afstanden mellem møllegrupperne er 1,8 km. Overordnet vurderes det visuelle samspil mellem de to møllegrupper ikke at have nogen større landskabsmæssig betydning, og det er vurderet, at mølleområderne opfattes som to selvstændige vindmøllegrupper i landskabet. Afstandskravet svarende til 400 meter for de 100 meter høje vindmøller er opfyldt for alle nabobeboelser; da den korteste afstand mellem vindmølleanlægget og nærmeste nabobeboelse er 406 meter. Støjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål), herunder landzone lokalplanlagt til boligformål, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Torrild by er et støjfølsomt areal. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s, for hverken beboelse i det åbne land eller områder til støjfølsom arealanvendelse. Beregninger viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for projektforslaget er 42,0/43,4 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved naboejendommen Petersholmsvej 36. For støjfølsomme arealer er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 36,5 db(a) ved 6 m/s samt 38,5 db(a) ved 8 m/s. For lavfrekvent støj er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 19,2 db(a) ved 8 m/s ved naboejendommen Præsthøjvej 283. Støjniveauerne ved 6 m/s er generelt lavere; det højest beregnede niveau er 16,3 db(a), også ved Præsthøjvej

14 Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000 er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsar-områder. Natura 2000 områderne er udpeget med baggrund i EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv og har til formål at beskytte arter og naturtyper, der er vurderet særligt beskyttelseskrævende på EU-niveau. Det nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, som ligger ca. 8,5 km syd for mølleprojektet. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 36 Horsens Fjord og Ramsar-område nr. 13 Horsens Fjord og Endelave omfatter andre beskyttelseshensyn indenfor det samme område. Vindmølleprojektets påvirkninger af de internationale beskyttelseshensyn er grundigt undersøgt i den tilhørende miljørapport med særlig fokus på potentielt udsatte fugle- og flagermusarter. Vindmølleprojektet kan påvirke fugle ved kollision, barrierevirkning, direkte habitattab og forstyrrelse. Barriereeffekten vurderes generelt at være begrænset, og det direkte habitattab vurderes på grund af fundamenternes begrænsede omfang at være meget begrænset. Samlet set har projektområdet ikke en væsentlig betydning for sjældne og truede arter eller arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura2000 områder. Området er godt besøgt af flagermus, både antal arter og antal individer. Der er registreret 10 arter af flagermus i området: Brun-, Dam, Dværg-, Frynse-, Langøret-, Pipistrel-, Skimmel-, Syd-, Trold-, og Vandflagermus. Damflagermus og Frynseflagermus er begge kategoriseret som særlig sårbar på den danske rødliste og kræver dermed særlig bevågenhed. Det kan ikke udelukkes, at vindmøllerne vil forårsage tab af individer. Det vurderes, at der med fordel kan udarbejdes et overvågningsprogram, som kan bruges til at afklare behovet for at afværge vindmøllernes påvirkning af flagermus ved hjælp af evt. periodevise driftstop. Der er redegjort nærmere for dette i den tilhørende miljørapport. Habitatdirektivets Bilag IV Udover de beskrevne påvirkninger af fugle og flagermus ovenfor, er det i miljøvurderingen vurderet, at øvrige arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket af projektet. Vindmøllerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af andre beskyttede dyrearter såsom odder, krybdyr og padder. Området, hvor møllerne placeres, vurderes ikke at have botanisk interesse, da områderne indgår i landbrugsdrift. Der er gennem miljøundersøgelsen ikke registreret beskyttelseskrævende plantearter indenfor lokalplanområdet. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 beskytter naturområder mod tilstandsændringer. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Herudover er der ca. 900 meter til nærmeste å-løb 14

15 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Selve mølleplaceringerne og tilhørende adgangsveje til møllerne ligger uden for de beskyttede arealer, og disse bliver ikke berørt under anlægsfasen. Skovbyggelinje ( 17) I den østligste ende af lokalplanområdet ligger et landområde, som er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje omkring Merkær Skov, jf. naturbeskyttelsesloven 17, se kortbilag 2. Vindmøllerne, herunder særligt den østlige mølle, er placeret, så de lige netop undgår at berøre arealerne indenfor skovbyggelinjen, hverken ift. mølletårn og fundament eller med vingeoverslag ind over skovbyggelinjen. Museumsloven Moesgaard Museum er hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for vindmølleprojektet og har foretaget en arkivalsk kontrol af anlægsområdet. Museet oplyser, at der tidligere er påtruffet spor fra oldtiden, særligt stenalderen, i terrænet omkring vindmølleområdet. Museet anbefaler, at der forud for anlægsarbejderne foretages en større arkæologisk forundersøgelse. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard adviseres, jf. museumsloven 26. Sten- og jorddiger I lokalplanområdet er der registreret flere diger, som er beskyttede mod tilstandsændringer efter Museumsloven 29a, se kortbilag 2. Den foreslåede adgang fra Petersholmsvej giver korte adgangsveje med et så vidt muligt begrænset anlægsbehov men kan til gengæld ikke undgå at passere et beskyttet nordsyd-gående dige mellem Petersholmsvej og den østligst placerede mølle. En gennembrydning af diget kræver, at Odder Kommune giver dispensation i henhold til Museumslovens 29j. Den vestligste vindmølle er placeret meget tæt på et beskyttet, nordsydgående dige, der løber langs krattet. Her vil anlægsarbejderne dog kunne tilrettelægges, så selve diget ikke berøres. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet. Med undtagelse af arealerne omkring selve møllen samt langs adgangsveje, vil opstillingen af vindmøller ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af markerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til indgåelse og tinglysning af brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af land- 15

16 brugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med områdets udstykning. Vejloven Lokalplanområdet ligger ikke i umiddelbar nærhed af offentlige veje. Vindmøllerne vil heller ikke berøre evt. vejbyggelinjer eller afstandskrav ift. disse. Under anlægsarbejdet vil politiet af hensyn til trafiksikkerheden blive orienteret om arbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skiltning, kan blive iværksat. Vandforsyningsloven Vindmølleområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet til boringer tilhørende Odder Vandværk. Området er udpeget med lille sårbarhed på grund af tykkelsen af lerdæklaget. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse, med mindre der ikke kan findes alternative placeringer, eller der er andre vægtige, planlægningsmæssige hensyn. For byggeri og anlæg, som betragtes som mindre grundvandstruende, kan der dog planlægges for nye projekter, såfremt der kan redegøres for de planlægningsmæssige hensyn. Kommuneplan redegør i overensstemmelse hermed for de planlægningsmæssige hensyn. Vindmøller betragtes generelt som mindre grundvandstruende anlæg, og samlet vurderes det, at etablering og drift af vindmøllerne ikke vil udgøre nogen forureningstrussel i forhold til drikkevandsinteresserne i området; dels på grund af afstanden fra de påtænkte møller til indvindingsboringerne, hvor den nærmeste ligger ca. 500 m væk, dels på grund af den minimale risiko for forurening forbundet med aktiviteten. Forureningsrisikoen består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra møllerne, spild ved påfyldning ved vindmøllerne samt tab af olie eller brændstof fra køretøjer. Der er systemer til opsamling af olie inde i møllerne, og omfanget af sandsynlige spild fra køretøjerne, herunder ved påfyldning, er lille og vil hurtigt kunne opdages og bortgraves. De underliggende jordlag i området har generelt gode beskyttende lerlag. Det kan dog ikke afvises, at man træffer sekundære vandspejl under anlægsfasen. Det skal sikres, at vand som ledes væk fra anlægsgraven under arbejdet ikke risikerer at løbe direkte mod nærliggende å-løb, beskyttede naturområder eller lignende og herved udgør en forureningsrisiko for disse. Efter behov kan der etableres udfældningsbassiner på de tilstødende markarealer for at sikre udfældning, inden vandet ledes videre. På grund af områdets karakter med blandt andet spredte, mindre lavbundsarealer kan det ikke udelukkes, at der kan være visse okkerforekomster. Odder Kommune vil stille krav om, at evt. oppumpet vand under anlægsfasen kontrolleres for blandt an- 16

17 det okker inden udledning ved at iværksætte et overvågningsprogram for dette. Der skal ikke søges om tilladelse til bortledning af grundvand, når bortledningen antages at blive af højst 2 år, når bortledningen antages højst at omfatte m 3 grundvand pr. år, eller når der inden for 300 meter fra bortledningsanlægget ikke findes vandindvindingsanlæg. Lov om luftfart I henhold til Luftfartsloven (LBK nr af 28. aug. 2013) skal vindmøller med en totalhøjde på 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen. Styrelsen er blevet hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for mølleprojektet og har oplyst, at vindmøllerne skal afmærkes i henhold til standard-kravene, jf. Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 3-11 (Trafikstyrelsen). Det betyder, at hver mølle skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys med en intensitet på 10 candela, hvilket svarer til en 9W glødepære. De to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader rundt om møllen, uanset møllevingernes position. Lyset skal være tændt 24 timer i døgnet. Erfaringer viser, at lys med denne styrke ikke opleves som synligt om dagen, og om natten kun vil have begrænset synlighed, under gunstige vejrforhold. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km. Da der samtidig er tale om fast lys, vurderes det, at vindmøllernes belysning vil have begrænset visuel betydning inden for 2-3 km fra møllerne og ingen betydning på længere afstande. Lov om fremme af vedvarende energi VE-loven (LOV nr. 122 af 6. feb. 2015) opstiller en række særlige betingelser for opstillingen af nye, store vindmøller på land. Dels skal naboer til nye vindmøller have mulighed for at købe andele i projektet, dels bliver der i forbindelse med et vindmølleprojekt oprettet en grøn fond, der kan støtte kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter i lokalområdet. Endelig er naboer til nye vindmøller tilgodeset af en værditabsordning, som forpligter bygherren til at yde erstatning for evt. værditab, som opsætningen af vindmøller skønnes at få for omgivende ejendomme. Lovgivningen på området for vedvarende energi indeholder en værditabsordning ved opstilling af nye vindmøller på land. Værditabsordningen varetages af Energinet.dk, på vegne af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Med ordningen er bygherren for mølleprojekter forpligtet til at betale værditab til ejerne af de omgivende ejendomme, som skønnes at miste værdi som følge af opstillingen af nye vindmøller. Vurderingen sker af en taksationsmyndighed under administration af Energinet.dk. Taksationsmyndigheden, som består af uvildige fagfolk og jurister, fastlægger størrelsen af evt. beløb, som bygherren er forpligtet til at udbetale ved en gennemførelse af projektet. Der er ingen begrænsninger for, hvilke ejendomme og på hvor lang 17

18 afstand af mølleprojektet, man kan gøre krav på erstatning i forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil alle naboer indenfor 6 X møllernes totalhøjde, svarende til 600 meter i dette projektforslag, have krav på en gratis sagsbehandling ved taksationsmyndighederne, hvorimod alle øvrige ejendomme hver skal betale en sagsafgift. Bygherren har pligt til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleprojektets betydning for de omkringliggende ejendomme, senest 4 uger inden afslutningen på høringsperioden for VVMredegørelsen. Bygherre er forpligtet til at udbyde mindst 20 % af ejerskabet som andele til lokale borgere. Alle over 18 år, som bor indenfor 4,5 km afstand af vindmølleprojektet eller har bopæl i Odder Kommune, har mulighed for at købe andele. Hvis der er flere ansøgere til køb af andele, end der er udbudte andele, vil borgere med registreret adresse indenfor 4,5 km af vindmølleprojektet have forret på køb af op til 50 andele. Andele, som ikke kan fordeles på anden vis, vil fordeles ved lodtrækning. Som for den øvrige del af processen varetages fordelingen af Energinet.dk. Den grønne ordning finansieres gennem opstillingen af nye vindmøller, og kan yde tilskud til det lokale foreningsliv og kulturelle eller informative aktiviteter. Fonden kan også yde tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Ved en opførelse og tilslutning af nye vindmøller stilles et beløb til rådighed på kr pr. 1 MW effekt. Det betyder, at der ved nærværende projekt vil være omkring kr. til rådighed. Jævnfør Kommuneplan er det Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund, der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmølleområder. Klima og bæredygtighed Byrådet har et mål om at være en CO 2 neutral kommune inden Derudover har Byrådet i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen som virksomhed lovet at ville udlede 2 % mindre CO 2 om året. Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele sammenlignet med produktion af elektricitet ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler med vindenergi, spares miljøet for store udledninger af drivhusgassen CO 2, der er medvirkende til den globale opvarmning, samt udledninger af luftforurenende stoffer som SO 2 og NO x. Baseret på beregninger anslås det, at projektet i hele dets levetid kan spare miljøet for udledninger i størrelsesordenen ca tons CO 2, ca. 17 tons SO 2 og ca. 58 tons NO x. Servitutter Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe- 18

19 den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Det er i forbindelse med gennemgang af alle de tinglyste servitutter på de berørte ejendomme konstateret to deklarationer vedrørende vandboringer og en enkelt vedrørende et nedgravet elkabel. Ingen af disse vurderes dog at have væsentlig betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Adgangsvejen frem mod vindmøllerne vil passere henover det nedgravede kabel, og ledningsejeren skal forud for dette informeres. Anlægget af vejene forventes dog at kunne gennemføres uden at berøre kablet. De to vandboringer er begge prøvetagningsbrønde. Begge ligger ikke i umiddelbar nærhed af hverken mølleplaceringer eller adgangsveje (mere end 50 meter væk), og anlægsarbejderne forventes ikke at berøre disse. Der er redegjort nærmere for vindmøllernes betydning for vandboringer og drikkevandinteresser i den tilhørende miljørapport. 19

20 Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller inden for lokalplanområdet at sikre, at vindmøllerne opstilles på en hensigtsmæssig måde i forhold til landskab, naboer og landbrugsmæssige interesser at området udnyttes energimæssigt bedst muligt at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet at sikre retablering af området, når vindmølledriften ophører 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af matrikel nr.: 15k, 18d, 27a, 28a, Torrild By, Torrild, der efter den XX. marts 2015 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen erstatter herefter eventuelle landzonetilladelser til bebyggelser og anlæg inden for området efter Planlovens 35 ( bonusvirkning ). 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet er udlagt til vindmølle- og landbrugsdrift. 3.2 Inden for området må opstilles 3 vindmøller med dertil hørende vejanlæg, arbejds- og vendearealer samt koblingsstation eller andre tekniske installationer, der er nødvendige for driften af vindmøllerne. 4 Udstykning 4.1 Arealet omkring hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. 4.2 En udstykket parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundamentsareal og kan derudover maksimalt inkludere arbejds- og vendepladsen samt vejadgangen. 20

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere