Sags. nr Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126"

Transkript

1 Sags. nr Forslag til Lokalplan nr Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015

2 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Efter lov om planlægning 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den XX. marts 2015 indtil XX. maj 2015, dog højst indtil den XX. marts Høring Forslag til lokalplan nr. XXXX er offentligt fremlagt i perioden fra den XX. marts 2015 XX. maj Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside samt fra Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget afleveres eller sendes til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller som mail til så det er Odder Kommune i hænde senest den (8 uger efter offentliggørelse). Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk... 9 Placering, størrelse og udseende af vindmøller... 9 Veje... 9 Nettilslutning Retablering efter endt drift FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Kommuneplantillæg LOVGIVNING Planloven Zonestatus VVM og Miljøvurdering Vindmøllecirkulæret Støjbekendtgørelsen Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Habitatbekendtgørelsen områder - beskyttet natur Skovbyggelinje ( 17) Museumsloven Sten- og jorddiger Landbrugsloven Vejloven Vandforsyningsloven Lov om luftfart Lov om fremme af vedvarende energi Klima og bæredygtighed Servitutter

6 INDHOLD LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vej- og stiforhold Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Miljø Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag nr Kortbilag nr

7 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Odder Kommune har i Kommuneplan udpeget en række områder til opstilling af vindmøller. Området syd for Torrild er udpeget som vindmølleområde 1.V.2, som det ene af i alt 5 nye områder. Retningslinjerne for området giver mulighed for opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Formålet med denne lokalplan er grundlæggende at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange inden for det udlagte lokalplanområde, som fremgår af kortbilag 1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Ecopartner, i samarbejde med lodsejer Peer Lund Boesen, om tilladelse til at opstille 3 vindmøller i det udpegede område. Det forventes, at møllerne vil have en effekt på hver 2 MW, svarende til et samlet anlæg på 6 MW. Mølleanlægget forventes at producere ca MWh om året, svarende til et årligt elforbrug for omtrent husstande. Odder Kommune besluttede at igangsætte planlægningen for nye vindmøller syd Torrild ved udsendelse af et debatoplæg i april På baggrund af denne indledende høring og de indkomne svar fra borgere og øvrige myndigheder er det herefter besluttet at gå videre med planlægningen for projektet. Der er også udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan , hvori der fastsættes rammebestemmelser, der sikrer lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen. Der er endvidere udarbejdet en miljørapport bestående af en VVMredegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering. Heri findes en dybdegående behandling af alle de miljømæssige forhold, som vindmøllerne kan påvirke, se også afsnittet VVM og Miljøvurdering på lokalplanens side 12. Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger i et åbent markområde mellem Præsthøjvej, Peterholmsvej og Kongshusvej, syd for Torrild. Området ligger på et lille lokalt bakkedrag, som en del af det større, bakkede morænelandskab, der præger de omkringliggende områder. Lokalplanområdet er omgivet af spredte nabobebyggelser mod nord, syd og vest, langs Præstholmsvej og Petersholmsvej. De nærmeste beboelser ligger på godt 400 meters afstand af møllerækken. De store vindmøller vil have en væsentlig visuel dominans i de nære, omkringliggende områder, men det er den overordnede vurdering, at området udgør et relativt åbent og udjævnet landskabsrum, som giver god plads til større tekniske strukturer, hvorfor store vindmøller kan 7

8 Oversigt over mølleanlæg og adgangsveje indpasses i det åbne mark- og kratlandskab, som præger nærområdet. Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Eksisterende forhold Området anvendes i dag primært til landbrugsformål. I den vestlige del af lokalplanområdet findes et lille plantagestykke med skovdrift. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Der findes ingen andre beskyttede naturarealer i eller umiddelbart omkring lokalområdet. Inden for lokalplanområdet findes flere beskyttede diger jf. afsnit om Sten- og jorddiger på lokalplanens side 15. 8

9 Lokalplanens indhold Planens formål og hovedtræk Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre en vindmøllepark med 3 vindmøller med totalhøjder på op til 100 meter. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af de 3 vindmøller med tilhørende fundamenter, veje, koblingsstation og de arealer, der er nødvendige som arbejdsarealer for opstilling og vedligeholdelse af møllerne. Området omkring vindmøllerne kan fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Hver vindmølle kan udstykkes som en selvstændig parcel. Grundarealet skal svare til minimum vindmøllens fundamentsareal og inkludere arbejds- og vendeplads samt vejadgang. Placering, størrelse og udseende af vindmøller De 3 vindmøller skal opstilles på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, som vist på kortbilag 2. Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 2 MW og skal have en totalhøjde inklusiv vingespids på mindst 90 meter og op til 100 meter. Harmoniforholdet forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - skal være ens for alle tre møller og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. De 3 vindmøller er af den almindelige tre-vingede type, med lukkede rørtårne. Møllerne skal males i en lys grå farve, og de tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade. Skiltning og reklamering må ikke finde sted på møllerne, bortset fra møllefabrikantens eller mølleopstillerens logo på møllehuset (nacelle), der er placeret på toppen af tårnet. Da vindmøllerne er op til 100 meter høje skal de markeres med lys, af hensyn til flytrafik i henhold til Trafikstyrelsens til enhver tid gældende regler. Pt. betyder det, at vindmøllerne hver skal markeres med lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 candela; det svarer til en 9 W glødepære. Veje Transport til og fra de tre mølleplaceringer vil ske fra øst, via Petersholmsvej, som vist på kortbilag 2. Herfra anlægges nye veje frem mod selve møllepladserne. Vejene etableres som grusveje med høj bæreevne i en 5 meter bred kørebane. Det svarer i praksis til en vejbanebredde på 5,5-6 meter. I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil der blive anlagt arbejds- og vendepladser, som også udføres som grusarealer. Permanent befæstede arbejdsarealer vil samlet dække et areal på op til m 2 omkring hver vindmølle. 9

10 I anlægsfasen kan der inden for lokalplanområdet desuden blive anlagt midlertidige vejarealer af hensyn til transporten af møllevingerne. Det drejer sig primært om udvidelse af skarpe sving. Efter anlægsfasen retableres arealerne til den nuværende anvendelse. Langs den kommende øst-vestgående adgangsvej udlægges et nyt grønt bælte i arealerne på sydsiden af vejen, før markskellet mod syd. Bæltet består af spredt beplantning kombineret med åbne græsarealer, som binder de små skovstykker i hver ende af mølleområdet sammen og tjener som vildtremis. Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder Kommune til godkendelse. Nettilslutning De nye vindmøller skal tilsluttes det eksisterende elnet, og det lokale elforsyningsselskab AURA Energi er forpligtet til at stå for denne nettilslutning. Vindmølleparken forventes at blive tilsluttet el-forsyningsnettet via enten 60/10 kv stationen i Odder (afstand ca. 10 km) eller 60/10 kv stationen i Svinsager (afstand ca. 10 km). Der skal muligvis placeres en ny 60/10 kv transformer til transformering af spændingen til 60 kv niveau i Odder eller Svinballestationen. Denne forventet at blive placeret udendørs. Alle tilslutningsledninger forventes at bestå af 10 kv nedgravede kabler, som føres fra hver enkelt vindmølle frem mod en fælles koblingsstation og herfra videre til transformerstationen. Koblingsstationen består af et koblingsanlæg, som placeres i ny bygning i mølleområdet. Der er tale om en mindre bygning på ca. 4-8 m 2 og højst 3 meter høj, som forventes at blive udført med stålplader i afdæmpede, neutrale farver. Transformere til hver enkelt mølle er placeret inde i selve møllen og kræver derfor ikke et særskilt el-skab udenfor tårnet. Der skal etableres særskilt afregningsmåler for hver mølle. Denne placeres i møllen. Aura Energi sørger selv for at udføre arbejder i forbindelse med nettilslutningen, som kræver særskilte ansøgninger og tilladelser ved kommunen og ikke er en del af dette projektforslag. Nettilslutningen sker i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i det lokale elforsyningsselskab. Retablering efter endt drift Når vindmøllerne i lokalplanområdet stopper energiproduktionen, forudsættes møllerne fjernet af mølleejeren. Vindmøller, inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer (alle til minimum 1 meter under terræn) skal fjernes af grundejer/mølleejer i henhold til de indgåede lejebrugsaftaler inden ét år efter, at driften er ophørt. Arealerne skal ligeledes retableres til landbrugsmæssig drift af grundejer /mølleejer. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. 10

11 Forhold til anden planlægning Kommuneplan I Kommuneplan er området syd for Torrild udlagt til opstilling af op til 4 stk. 100 meter høje møller. Kommuneplanen indeholder herudover også overordnede retningslinjer for opstilling af vindmøller: - Vindmøllerne skal placeres i lige rækker med samme indbyrdes afstand samt have ensartet størrelse, udseende og omdrejningstal. - Forholdet mellem rotordiameter og tårn skal som udgangspunkt være mellem 1:1,1 og 1:1,35. - Det skal sikres, at naboer ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. - Farven på vindmøllerne skal være lys grå-hvid med et maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. - Der må placeres et logo på vindmøllen, såfremt logoet ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne og reklameformålet i øvrigt er af underordnet betydning. - Vindmøller skal i hvert område opstilles med tilstrækkelig indbyrdes afstand for at udnytte vindressourcen optimalt. Kommuneplantillæg En opstilling af vindmøller kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da dette er påkrævet ved lov for alle VVM-pligtige anlæg, der er ansøgt før 1. januar 2014 (se mere om VVM på side 12). Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, som er offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget udgør således det gældende plangrundlag for denne lokalplan. Kommuneplantillægget sikrer overenstemmelse mellem Kommuneplan og Lokalplan 1126 hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning. Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller revideres retningslinje for støj. De generelle retningslinjer, herunder de specifikke krav beskrevet ovenfor, er generelt alle overholdt af lokalplanen. Ift. skyggekast fra vindmøllerne er der gennemført beregninger, som viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, reelt skyggekast ikke er overholdt ved 3 naboer. Det højest beregnede niveau er ca. 12½ timer/år ved naboejendommen Petersholmsvej 36. Øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end 10 timers reelle skyggegener årligt. Det er derfor nødvendigt at foretage afværgeforanstaltninger i form af et miljøstop i forhold til de pågældende naboer, hvorefter retningslinjerne for skyggekast vil være overholdt. Der er redegjort nærmere for påvirkninger og brug af afværgeforanstaltninger ift. skyggekast ved naboer i den tilhørende miljørapport. 11

12 Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal efter planens endelige vedtagelse forblive i landzone. VVM og Miljøvurdering Vindmølleprojektet er underlagt Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Denne fastsætter, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller planlægning for mere end 3 vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en VVM-redegørelse, der indeholder en Vurdering af projektets Virkning på Miljøet. Herudover skal kommunen ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget er her omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Miljøvurderingslovens 3, stk. 1, hvor vindmølleparker er omfattet af lovens bilag 4, nr. 3. Da konklusioner og vurderinger for projektet ikke vil være anderledes i en Miljøvurdering end i VVM-redegørelsen, er begge undersøgelser samlet i én miljørapport. Miljørapporten indeholder således både krav til en VVM-undersøgelse samt en Miljøvurdering. I miljørapporten er der redegjort for et projektforslag med 3 vindmøller på hver 2,0 MW med en navhøjde på 60 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på op til 100 meter. Herudover er der redegjort for et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet. Der er således udarbejdet en miljørapport som et selvstændigt dokument. For de samlede beskrivelser af de miljømæssige konsekvenser henvises til miljørapporten Vindmøller syd for Torrild, marts Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr af 10. dec. 2014) pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn til en bæredygtig planlægning for vindmøller, dels ved muligheden for at udnytte vindressourcerne, dels ved hensyntagen til nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Arealernes størrelse tilpasses vindmøllernes forventede maksimale antal og størrelse, samt den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Vindmøllebekendtgørelsen opstiller retningslinjer for kvaliteten af vindmølleplanlægningen i forhold til omgivelserne. Eksempelvis bør møller i grupper fortrinsvis opstilles i et enkelt, letopfatteligt mønster. For nye møller, som opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden fra andre eksisterende møller eller planlagte møller, skal der redegøres 12

13 for den samlede påvirkning af landskabet. Endelig er det et krav, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Alle krav og retningslinjer i vindmøllebekendtgørelsen overholdes af lokalplanen. Vindmøllerne er opstillet i en helt simpel opstilling på en ret linje i henhold til vindmøllebekendtgørelsens anvisninger. Det visuelle samspil mellem den nye møllegruppe syd for Torrild og en eksisterende møllegruppe vest for Torrild, som ligger indenfor en afstand på 28Xtotalhøjden, er undersøgt i den tilhørende miljørapport. Afstanden mellem møllegrupperne er 1,8 km. Overordnet vurderes det visuelle samspil mellem de to møllegrupper ikke at have nogen større landskabsmæssig betydning, og det er vurderet, at mølleområderne opfattes som to selvstændige vindmøllegrupper i landskabet. Afstandskravet svarende til 400 meter for de 100 meter høje vindmøller er opfyldt for alle nabobeboelser; da den korteste afstand mellem vindmølleanlægget og nærmeste nabobeboelse er 406 meter. Støjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål), herunder landzone lokalplanlagt til boligformål, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Torrild by er et støjfølsomt areal. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s, for hverken beboelse i det åbne land eller områder til støjfølsom arealanvendelse. Beregninger viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for projektforslaget er 42,0/43,4 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved naboejendommen Petersholmsvej 36. For støjfølsomme arealer er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 36,5 db(a) ved 6 m/s samt 38,5 db(a) ved 8 m/s. For lavfrekvent støj er det højest beregnede støjniveau for projektforslaget 19,2 db(a) ved 8 m/s ved naboejendommen Præsthøjvej 283. Støjniveauerne ved 6 m/s er generelt lavere; det højest beregnede niveau er 16,3 db(a), også ved Præsthøjvej

14 Naturbeskyttelsesloven Internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000 er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsar-områder. Natura 2000 områderne er udpeget med baggrund i EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv og har til formål at beskytte arter og naturtyper, der er vurderet særligt beskyttelseskrævende på EU-niveau. Det nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, som ligger ca. 8,5 km syd for mølleprojektet. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 36 Horsens Fjord og Ramsar-område nr. 13 Horsens Fjord og Endelave omfatter andre beskyttelseshensyn indenfor det samme område. Vindmølleprojektets påvirkninger af de internationale beskyttelseshensyn er grundigt undersøgt i den tilhørende miljørapport med særlig fokus på potentielt udsatte fugle- og flagermusarter. Vindmølleprojektet kan påvirke fugle ved kollision, barrierevirkning, direkte habitattab og forstyrrelse. Barriereeffekten vurderes generelt at være begrænset, og det direkte habitattab vurderes på grund af fundamenternes begrænsede omfang at være meget begrænset. Samlet set har projektområdet ikke en væsentlig betydning for sjældne og truede arter eller arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura2000 områder. Området er godt besøgt af flagermus, både antal arter og antal individer. Der er registreret 10 arter af flagermus i området: Brun-, Dam, Dværg-, Frynse-, Langøret-, Pipistrel-, Skimmel-, Syd-, Trold-, og Vandflagermus. Damflagermus og Frynseflagermus er begge kategoriseret som særlig sårbar på den danske rødliste og kræver dermed særlig bevågenhed. Det kan ikke udelukkes, at vindmøllerne vil forårsage tab af individer. Det vurderes, at der med fordel kan udarbejdes et overvågningsprogram, som kan bruges til at afklare behovet for at afværge vindmøllernes påvirkning af flagermus ved hjælp af evt. periodevise driftstop. Der er redegjort nærmere for dette i den tilhørende miljørapport. Habitatdirektivets Bilag IV Udover de beskrevne påvirkninger af fugle og flagermus ovenfor, er det i miljøvurderingen vurderet, at øvrige arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket af projektet. Vindmøllerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af andre beskyttede dyrearter såsom odder, krybdyr og padder. Området, hvor møllerne placeres, vurderes ikke at have botanisk interesse, da områderne indgår i landbrugsdrift. Der er gennem miljøundersøgelsen ikke registreret beskyttelseskrævende plantearter indenfor lokalplanområdet. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 3 beskytter naturområder mod tilstandsændringer. Tæt på, men uden for selve lokalplanområdet findes et enkelt 3 område, i form af et vandhul lidt nord for den vestligst placerede vindmølle. Herudover er der ca. 900 meter til nærmeste å-løb 14

15 omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Selve mølleplaceringerne og tilhørende adgangsveje til møllerne ligger uden for de beskyttede arealer, og disse bliver ikke berørt under anlægsfasen. Skovbyggelinje ( 17) I den østligste ende af lokalplanområdet ligger et landområde, som er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje omkring Merkær Skov, jf. naturbeskyttelsesloven 17, se kortbilag 2. Vindmøllerne, herunder særligt den østlige mølle, er placeret, så de lige netop undgår at berøre arealerne indenfor skovbyggelinjen, hverken ift. mølletårn og fundament eller med vingeoverslag ind over skovbyggelinjen. Museumsloven Moesgaard Museum er hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for vindmølleprojektet og har foretaget en arkivalsk kontrol af anlægsområdet. Museet oplyser, at der tidligere er påtruffet spor fra oldtiden, særligt stenalderen, i terrænet omkring vindmølleområdet. Museet anbefaler, at der forud for anlægsarbejderne foretages en større arkæologisk forundersøgelse. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard adviseres, jf. museumsloven 26. Sten- og jorddiger I lokalplanområdet er der registreret flere diger, som er beskyttede mod tilstandsændringer efter Museumsloven 29a, se kortbilag 2. Den foreslåede adgang fra Petersholmsvej giver korte adgangsveje med et så vidt muligt begrænset anlægsbehov men kan til gengæld ikke undgå at passere et beskyttet nordsyd-gående dige mellem Petersholmsvej og den østligst placerede mølle. En gennembrydning af diget kræver, at Odder Kommune giver dispensation i henhold til Museumslovens 29j. Den vestligste vindmølle er placeret meget tæt på et beskyttet, nordsydgående dige, der løber langs krattet. Her vil anlægsarbejderne dog kunne tilrettelægges, så selve diget ikke berøres. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matriklerne inden for lokalplanområdet. Med undtagelse af arealerne omkring selve møllen samt langs adgangsveje, vil opstillingen af vindmøller ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af markerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til indgåelse og tinglysning af brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af land- 15

16 brugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med områdets udstykning. Vejloven Lokalplanområdet ligger ikke i umiddelbar nærhed af offentlige veje. Vindmøllerne vil heller ikke berøre evt. vejbyggelinjer eller afstandskrav ift. disse. Under anlægsarbejdet vil politiet af hensyn til trafiksikkerheden blive orienteret om arbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skiltning, kan blive iværksat. Vandforsyningsloven Vindmølleområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet til boringer tilhørende Odder Vandværk. Området er udpeget med lille sårbarhed på grund af tykkelsen af lerdæklaget. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse, med mindre der ikke kan findes alternative placeringer, eller der er andre vægtige, planlægningsmæssige hensyn. For byggeri og anlæg, som betragtes som mindre grundvandstruende, kan der dog planlægges for nye projekter, såfremt der kan redegøres for de planlægningsmæssige hensyn. Kommuneplan redegør i overensstemmelse hermed for de planlægningsmæssige hensyn. Vindmøller betragtes generelt som mindre grundvandstruende anlæg, og samlet vurderes det, at etablering og drift af vindmøllerne ikke vil udgøre nogen forureningstrussel i forhold til drikkevandsinteresserne i området; dels på grund af afstanden fra de påtænkte møller til indvindingsboringerne, hvor den nærmeste ligger ca. 500 m væk, dels på grund af den minimale risiko for forurening forbundet med aktiviteten. Forureningsrisikoen består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra møllerne, spild ved påfyldning ved vindmøllerne samt tab af olie eller brændstof fra køretøjer. Der er systemer til opsamling af olie inde i møllerne, og omfanget af sandsynlige spild fra køretøjerne, herunder ved påfyldning, er lille og vil hurtigt kunne opdages og bortgraves. De underliggende jordlag i området har generelt gode beskyttende lerlag. Det kan dog ikke afvises, at man træffer sekundære vandspejl under anlægsfasen. Det skal sikres, at vand som ledes væk fra anlægsgraven under arbejdet ikke risikerer at løbe direkte mod nærliggende å-løb, beskyttede naturområder eller lignende og herved udgør en forureningsrisiko for disse. Efter behov kan der etableres udfældningsbassiner på de tilstødende markarealer for at sikre udfældning, inden vandet ledes videre. På grund af områdets karakter med blandt andet spredte, mindre lavbundsarealer kan det ikke udelukkes, at der kan være visse okkerforekomster. Odder Kommune vil stille krav om, at evt. oppumpet vand under anlægsfasen kontrolleres for blandt an- 16

17 det okker inden udledning ved at iværksætte et overvågningsprogram for dette. Der skal ikke søges om tilladelse til bortledning af grundvand, når bortledningen antages at blive af højst 2 år, når bortledningen antages højst at omfatte m 3 grundvand pr. år, eller når der inden for 300 meter fra bortledningsanlægget ikke findes vandindvindingsanlæg. Lov om luftfart I henhold til Luftfartsloven (LBK nr af 28. aug. 2013) skal vindmøller med en totalhøjde på 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen. Styrelsen er blevet hørt i forbindelse med den forudgående planlægning for mølleprojektet og har oplyst, at vindmøllerne skal afmærkes i henhold til standard-kravene, jf. Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 3-11 (Trafikstyrelsen). Det betyder, at hver mølle skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys med en intensitet på 10 candela, hvilket svarer til en 9W glødepære. De to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader rundt om møllen, uanset møllevingernes position. Lyset skal være tændt 24 timer i døgnet. Erfaringer viser, at lys med denne styrke ikke opleves som synligt om dagen, og om natten kun vil have begrænset synlighed, under gunstige vejrforhold. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km. Da der samtidig er tale om fast lys, vurderes det, at vindmøllernes belysning vil have begrænset visuel betydning inden for 2-3 km fra møllerne og ingen betydning på længere afstande. Lov om fremme af vedvarende energi VE-loven (LOV nr. 122 af 6. feb. 2015) opstiller en række særlige betingelser for opstillingen af nye, store vindmøller på land. Dels skal naboer til nye vindmøller have mulighed for at købe andele i projektet, dels bliver der i forbindelse med et vindmølleprojekt oprettet en grøn fond, der kan støtte kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter i lokalområdet. Endelig er naboer til nye vindmøller tilgodeset af en værditabsordning, som forpligter bygherren til at yde erstatning for evt. værditab, som opsætningen af vindmøller skønnes at få for omgivende ejendomme. Lovgivningen på området for vedvarende energi indeholder en værditabsordning ved opstilling af nye vindmøller på land. Værditabsordningen varetages af Energinet.dk, på vegne af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Med ordningen er bygherren for mølleprojekter forpligtet til at betale værditab til ejerne af de omgivende ejendomme, som skønnes at miste værdi som følge af opstillingen af nye vindmøller. Vurderingen sker af en taksationsmyndighed under administration af Energinet.dk. Taksationsmyndigheden, som består af uvildige fagfolk og jurister, fastlægger størrelsen af evt. beløb, som bygherren er forpligtet til at udbetale ved en gennemførelse af projektet. Der er ingen begrænsninger for, hvilke ejendomme og på hvor lang 17

18 afstand af mølleprojektet, man kan gøre krav på erstatning i forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil alle naboer indenfor 6 X møllernes totalhøjde, svarende til 600 meter i dette projektforslag, have krav på en gratis sagsbehandling ved taksationsmyndighederne, hvorimod alle øvrige ejendomme hver skal betale en sagsafgift. Bygherren har pligt til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleprojektets betydning for de omkringliggende ejendomme, senest 4 uger inden afslutningen på høringsperioden for VVMredegørelsen. Bygherre er forpligtet til at udbyde mindst 20 % af ejerskabet som andele til lokale borgere. Alle over 18 år, som bor indenfor 4,5 km afstand af vindmølleprojektet eller har bopæl i Odder Kommune, har mulighed for at købe andele. Hvis der er flere ansøgere til køb af andele, end der er udbudte andele, vil borgere med registreret adresse indenfor 4,5 km af vindmølleprojektet have forret på køb af op til 50 andele. Andele, som ikke kan fordeles på anden vis, vil fordeles ved lodtrækning. Som for den øvrige del af processen varetages fordelingen af Energinet.dk. Den grønne ordning finansieres gennem opstillingen af nye vindmøller, og kan yde tilskud til det lokale foreningsliv og kulturelle eller informative aktiviteter. Fonden kan også yde tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Ved en opførelse og tilslutning af nye vindmøller stilles et beløb til rådighed på kr pr. 1 MW effekt. Det betyder, at der ved nærværende projekt vil være omkring kr. til rådighed. Jævnfør Kommuneplan er det Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund, der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmølleområder. Klima og bæredygtighed Byrådet har et mål om at være en CO 2 neutral kommune inden Derudover har Byrådet i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen som virksomhed lovet at ville udlede 2 % mindre CO 2 om året. Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele sammenlignet med produktion af elektricitet ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler med vindenergi, spares miljøet for store udledninger af drivhusgassen CO 2, der er medvirkende til den globale opvarmning, samt udledninger af luftforurenende stoffer som SO 2 og NO x. Baseret på beregninger anslås det, at projektet i hele dets levetid kan spare miljøet for udledninger i størrelsesordenen ca tons CO 2, ca. 17 tons SO 2 og ca. 58 tons NO x. Servitutter Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomhe- 18

19 den henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Det er i forbindelse med gennemgang af alle de tinglyste servitutter på de berørte ejendomme konstateret to deklarationer vedrørende vandboringer og en enkelt vedrørende et nedgravet elkabel. Ingen af disse vurderes dog at have væsentlig betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Adgangsvejen frem mod vindmøllerne vil passere henover det nedgravede kabel, og ledningsejeren skal forud for dette informeres. Anlægget af vejene forventes dog at kunne gennemføres uden at berøre kablet. De to vandboringer er begge prøvetagningsbrønde. Begge ligger ikke i umiddelbar nærhed af hverken mølleplaceringer eller adgangsveje (mere end 50 meter væk), og anlægsarbejderne forventes ikke at berøre disse. Der er redegjort nærmere for vindmøllernes betydning for vandboringer og drikkevandinteresser i den tilhørende miljørapport. 19

20 Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er at give mulighed for, at der kan opstilles 3 vindmøller inden for lokalplanområdet at sikre, at vindmøllerne opstilles på en hensigtsmæssig måde i forhold til landskab, naboer og landbrugsmæssige interesser at området udnyttes energimæssigt bedst muligt at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet at sikre retablering af området, når vindmølledriften ophører 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af matrikel nr.: 15k, 18d, 27a, 28a, Torrild By, Torrild, der efter den XX. marts 2015 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen erstatter herefter eventuelle landzonetilladelser til bebyggelser og anlæg inden for området efter Planlovens 35 ( bonusvirkning ). 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet er udlagt til vindmølle- og landbrugsdrift. 3.2 Inden for området må opstilles 3 vindmøller med dertil hørende vejanlæg, arbejds- og vendearealer samt koblingsstation eller andre tekniske installationer, der er nødvendige for driften af vindmøllerne. 4 Udstykning 4.1 Arealet omkring hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. 4.2 En udstykket parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundamentsareal og kan derudover maksimalt inkludere arbejds- og vendepladsen samt vejadgangen. 20

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Sags. nr Forslag til. Lokalplan nr. 8008

Sags. nr Forslag til. Lokalplan nr. 8008 Sags. nr. 727-2014-1897 Forslag til Lokalplan nr. 8008 Vindmølleområde ved Tendrup Vestermark September 2015 Lokalplan nr. 8008 for vindmølleområde på Tendrup Vestermark er udarbejdet af Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Lokalplan nr. 237. Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011

Lokalplan nr. 237. Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011 Lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium Teknisk Forvaltning - April 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere