Energibesparelser i erhvervslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser i erhvervslivet"

Transkript

1 Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050

2 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne... 5 Energipriserne stiger... 7 Hvad spænder ben for energibesparelser?... 9 Benspænd nr. 1: Manglende økonomisk motivation Benspænd nr. 2: Manglende viden om energiforbrug i egen produktion Benspænd nr. 3: Ejeren har udgiften lejeren indtægten Benspænd nr. 4: Når regler og lovgivning modvirker energibesparelser Benspænd nr. 5: Manglende evne til opfølgning og vedligehold af de gode vaner... 18

3 Energibesparelser i industrien IDA Forord Det er sagt så tit, og vi ved det jo godt: Der er mange energibesparelser at hente i industrien. Spørgsmålet er bare: Hvordan kommer vi ud over rampen? Hvis den grønne omlægning af energisystemet skal lykkes, skal industrien sænke sit energiforbrug. IDA tager derfor fat på spørgsmålet om, hvordan besparelserne konkret kan komme i gang - og viser eksempler på virksomheder, der allerede er kommet langt på området. Eksperter i energibesparelser Ingeniører er i mange sammenhænge involveret i energibesparelser i industrien. Derfor spurgte vi ved årsskiftet 2012, 343 medlemmer af IDA, der alle beskæftiger sig med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i industrien. Medlemmerne er enten energirådgivere eller tovholdere for energibesparelser på den virksomhed, de er ansat. I undersøgelsen har vi bedt medlemmerne om at forholde sig til potentialer, barrierer og muligheder for energibesparelser på danske virksomheder. Vi bad dem desuden vurdere, hvilke områder der var af størst betydning for industrien samt hvordan Danmark, efter deres mening, bedst kan udnytte potentialet. Udsagnene fra medlemsundersøgelsen har været udgangspunkt for konklusioner og anbefalinger i denne rapport. Men vi har yderligere styrket analysen og anbefalingerne i samarbejde med en referencegruppe bestående af medlemmer fra en række fagtekniske selskaber: Yngre Fagligt Forum, Mors-Thy-afdelingen og Selskabet for Grøn Teknologi. I gruppen har siddet Marie Louise Olin, Henrik Kragerup, Ebbe Kvorning Andersen og Michael Søgaard Jørgensen samt tovholder Leif Amby. Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer af foreningen, som har bidraget til undersøgelsen. Og en særlig tak vil jeg rette til den arbejdsgruppe med udspring i IDAs fagtekniske selskaber, som har mødtes og diskuteret barrierer og potentialer for energibesparelser i industrien i løbet af det sidste år. Det er en stor fornøjelse at kunne bringe fakta og fagligt begrundede løsningsforslag ind i diskussionen om, hvordan industrien kan skrue ned for energiforbruget og dermed styrke både miljø, økonomi og konkurrenceevne. Per Højbjerre, Formand for IDAs Teknologiudvalg

4 4 Potentialerne for energibesparelser Hvis Danmark skal nå målet om en energiforsyning, der er fri af fossile brændsler i 2050 på den mest økonomiske måde, så er det nødvendigt at gennemføre energibesparelser i alle sektorer. Det gælder naturligvis også industrien, der står for cirka en fjerdedel af energiforbruget i Danmark. I tabellen nedenfor ses hvordan energiforbruget fordeler sig på de væsentligste processer i industrien og erhvervslivet generelt. Nogle typer af processer og energiforbrug fylder særlig meget. Det gælder opvarmning/kogning, arbejdskørsel og belysning. Disse områder er derfor ekstra vigtige at fokusere på, men generelt er der brug for energibesparelser i alle dele af industriens processer. Tabel 1: Energiforbrug i erhvervslivet fordelt på processer. 1 Slutanvendelse Fordeling 2007 Brændsel og fjernvarme Kedel- og nettab 7,3 % Opvarmning/kogning 16,7 % 2,5 % Tørring 11,2 % 1,2 % Inddampning 3,8 % Destillation 2,4 % Brænding/sintring 8,1 % Smeltning/støbning 1,8 % 3,8 % Anden varme op til 150 C 5,2 % 1,4 % Anden varme over 150 C 0,8 % 0,1 % Arbejdskørsel 17,5 % Belysning 21,0 % Pumpning 8,2 % Køl/frys 11,7 % Ventilation og blæsere 16,3 % Trykluft og procesluft 7,0 % Øvrige elmotorer 19,4% Edb og elektronik 3,7 % Anden el-anvendelse 0,6 % Rumvarme 25,2 % 3,1 % I alt 100,0 % 100,0 % El 1 Kilde: IDAs Klimaplan 2050, faglig rapport, Energibesparelser i erhvervslivet, Dansk Energi Analyse A/S og Weel og Sandvig Aps.

5 IDA 5 En vis del af energibesparelser gennemføres normalt i virksomheder, hvis de har en tilbagebetalingstid på 1-2 år, og i nogle tilfælde helt op til 3 år, men det er ikke nok kun at gennemføre energibesparelser med korte tilbagebetalingstider, hvis Danmark skal nå de mål om energibesparelser, der blev udstukket i energiforliget fra marts IDAs Klimaplan 2050 vurderer, at det er nødvendigt - og muligt - med energibesparelser på op til 31% af varmeforbruget og 43% af elforbruget i industrien inden 2030, hvis Danmark skal omlægge til 100% vedvarende energi inden Det kræver det imidlertid, at industrien igangsætter energibesparelser med tilbagebetalingstider på op til 7-8 år. Energieksperter vurderer potentialerne IDA har gennemført en undersøgelse blandt 343 medlemmer af IDA, der alle beskæftiger sig med energibesparelser som en del af deres arbejde 2. Enten som energirådgivere med særlige specialområder eller som tovholdere for energibesparelser på den virksomhed, de er ansat. I undersøgelsen bad vi medlemmerne om at forholde sig til, hvor i industriens processer de største potentialer ligger for besparelser. Figur 1 - På hvilke områder ligger de største potentialer for at gennemføre energieffektiviseringer i virksomhederne? (Resultaterne gælder kun for de virksomheder, hvor det har været relevant at gennemføre energieffektiviseringer på de forskellige områder) Trykluft Smeltning/støbning Destillation Pumpning Rumvarme Belysning Opvarmning/kogning Inddampning Kedel- og nettab Køl/frys Tørring Ventilation Stort potentiale Mellem potentiale 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Ingeniørforeningens ekspertpanel for energibesparelser Note: For erhvervslivet som helhed spiller arbejdskørsel også en vigtig rolle for energiforbruget. Det er særlig for håndværkere, hvor arbejdskørselen giver et stort energiforbrug, koster mange penge og ofte ikke er optimeret i særlig høj grad. Det er dog ikke særlig centralt for industrien, derfor har vi ikke spurgt til det i undersøgelsen. 2 IDA Analyse: Energibesparelser i private virksomheder, 2012

6 6 I forbindelse med udarbejdelsen af IDAs Klimaplan 2050 blev der foretaget en vurdering af potentialerne for energibesparelser i erhvervslivet 3. Her fremhæves ventilation, tørring, køl/frys samt kedel og nettab som de områder, hvor de største potentialer ligger. Dette stemmer fint overens med energieksperternes vurdering fra 2012 i tabellen ovenfor, hvor ventilation, tørring, tab i processen og køl/frys ses som områder med store potentialer. For eksempel vurderer 82% af eksperterne, at reduktion af kedel- og nettab udgør et stort eller mellemstort potentiale for virksomhederne. Et eksempel på en virksomhed, hvor dette potentiale er indfriet, er Arla DP i Videbæk. Her sparede virksomheden 1 mio. kwh på et år ved at isolere rørsystemet (se boks 1). Boks 1 Skræddersyet løsning til Arla Arla DP i Videbæk er en fødevareproduktionsvirksomhed med en høj energiintensivitet og er aftalevirksomhed efter Energistyrelsens ordning for forøget godtgørelse af afgifter ved etablering af energiledelse. Virksomheden gennemfører således løbende en lang række energisparetiltag, som en del af aftalen med Energistyrelsen. Et af disse projekter var isolering af "nøgne" ventiler og rørstykker på virksomhedens dampanlæg. Dampforbruget udgør over halvdelen af virksomhedens energiforbrug. Ved hjælp af individuelt skræddersyede isoleringsmåtter kan stort set alle ventiler m.m. isoleres uden at servicemulighederne forringes, hvilket ellers er en udbredt grund til at ventiler m.m. ikke isoleres. Med dette simple tiltag sparer virksomheden over 1 mio. kwh naturgas årligt. Tilbagebetalingstiden for indkøb og montering af isoleringsmåtterne er under 2 år. 3 IDAs Klimaplan 2050, faglig rapport, Energibesparelser i erhvervslivet, Dansk Energi Analyse A/S og Weel og Sandvig Aps. Denne vurdering er fra 2009, men da energiintensiteten i produktionserhververne kun faldt med 0,5% mellem 2009 og 2010, så vurderes det at opgørelserne fra 2009 stadig er et godt bud på potentialerne ude på virksomhederne.

7 IDA 7 Energipriserne stiger Forventningerne til energipriserne er meget centrale når tilbagebetalingstider skal beregnes. Siden 2000 har verden oplevet støt stigende oliepriser. Udvikling og tilgængelighed af brændsler kan ændre dette billede, eksempelvis kan billig skiffergas få betydning for industriens energiudgifter på den lidt længere bane. Men da vi over en længere årrække har set en stigning i verdens olieproduktion, og da olien samlet set bliver sværere og sværere at få op og dermed dyrere at producere, forventer ingen, heller ikke Energistyrelsen, at oliepriserne vil falde i fremtiden. Spørgsmålet er snarere, hvor meget priserne vil stige. En rimelig konservativ forventning er en stigning på 3% (inkl. inflation) årligt. Figur 1 Olieprisens udvikling siden ,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Oliespotpris - US-dollars Der er altså penge at spare på energiområdet, og generelt ses også et stigende ønske hos virksomhederne om at sætte fokus på energibesparelser. De høje og stadig stigende energipriser, og ønsket om en klimavenlig profil, bidrager til at skærpe virksomhedernes interesse for energieffektivitet. I IDAs ekspertpanel vurderer over halvdelen, at der i høj grad er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne inden for de seneste fem år. Tabel 2 Er det din oplevelse, at der er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne de seneste fem år? I meget høj grad 13% I høj grad 40% I nogen grad 39% I ringe grad 4% Slet ikke 1% Ved ikke 3% I alt 100% Kilde: Ingeniørforeningens (IDA) ekspertpanel for energibesparelser Opgaven er at få virksomhederne til at gå fra blot at have fokus på mulige energibesparelser til faktisk at realisere energibesparelserne. Som det ses af figur 2 er der mange energibesparelser med god økonomi, som ikke bliver gennemført.

8 8 I figuren nedenfor er vist eksperternes vurdering af potentialet for energibesparelser i private virksomheder, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable investeringer med en tilbagebetalingstid på henholdsvis to og fem år. Hvis man opererer med en tilbagebetalingstid på to år, mener 18 procent at der kan spares over 20 procent af forbruget. Når kravet slækkes til 5 år, tror hele 45 procent at energiforbruget kan reduceres med over 20 procent. Generelt er vurderingen, at der er betydelige besparelsespotentialer selv med en ganske kort økonomisk tidshorisont. Figur 2 - Hvor meget vurderer du virksomhederne kan spare på energien, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable energieffektiviseringer? 50% 45% 40% 30% 25% 29% 29% 20% 10% 0% 5% 2% Ingen besparelse 8% Under 2% besparelse 15% 5% 6% 2-4% besparelse Tilbagebetalingstid på under 2 år 13% 5-9% besparelse 10-19% besparelse Tilbagebetalingstid på under 5 år 18% Over 20% besparelse Kilde: Ingeniørforeningens ekspertpanel for energibesparelser

9 IDA 9 Hvad spænder ben for energibesparelser? En realisering af potentialerne for energibesparelser vil forbedre virksomhedernes økonomi, og dermed deres konkurrenceevne, men erfaringerne viser, at virksomhederne ikke går i gang. I tabellen nedenfor ses eksperternes bud på de 10 væsentligste barrierer for energibesparelser. Figur 3 - Hvordan vil du vurdere følgende barrierer for energibesparelser i private virksomheder (andel af eksperterne som vurderer det som en stor barriere) Det er for svært at motivere de ansatte I forhold til hvor stor gevinsten er, så er besværet for stort Det kan ikke betale sig Rammer og lovgivning Ledelsen har ikke fokus på energibesparelser De mangler viden om, hvordan de kan arbejde med energibesparelser De beskæftiger sig sjældent med energiforbruget i bygningerne, da de lejer sig ind De har for travlt Virksomhedernes planlægningshorisont er for kort til at klare de tilbagebetalingstider, der arbejdes med i Der mangler ofte en person til at drive det 15% 24% 24% 25% 36% 36% 40% 41% 44% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Ingeniørforeningens ekspertpanel for energibesparelser De 10 udsagn som eksperterne har forholdt sig til kan samles i 5 overordnede benspænd for energibesparelser i erhvervslivet: 1. Manglende økonomisk motivation Virksomhedernes korte tidshorisont og den begrænsede økonomiske gevinst 2. Manglende viden om energiforbruget i egen produktion Virksomhederne mangler viden om, hvordan de kan arbejde med energibesparelser 3. Ejeren har udgiften lejeren indtægten Virksomhederne beskæftiger sig sjældent med energiforbruget i bygningerne, da de lejer sig ind 4. Rammer og regler der modvirker en fornuftig udnyttelse af energien Rammer og lovgivning 5. Manglende evne til opfølgning og vedligeholdelse af de gode vaner Der mangler ofte en person til at drive energispare-indsatsen

10 10 Benspænd nr. 1: Manglende økonomisk motivation Realisering af energibesparelsespotentialerne vil på kort eller længere sigt give virksomhederne færre udgifter til energi, men den umiddelbare økonomi er helt central for virksomhedens beslutning om at gennemføre energibesparelser. Det handler om tilbagebetalingstider på energiinvesteringerne, men det handler også om tidshorisonten i den enkelte virksomhed. Virksomhedernes begrænsede tidshorisont bliver fremhævet som en væsentlig udfordring af IDAs energieksperter. Tidshorisonten er ofte særlig kort for de små og mellemstore virksomheder, da de typisk har mindre kapital til rådighed end de større. Her skal bankerne og kreditforeningerne spille en rolle. For på trods af, at renten er meget lav og at investeringer i energibesparelser faktisk en relativ fornuftig investering, så har de små og mellemstore virksomheder ofte problemer med at låne til energiforbedringer. Men også ESCO-løsninger (Energy Service Companys) kunne tænkes at være en mulighed, som rykker den økonomiske risiko ud af virksomheden. Se boks nedenfor om ESCO for SMV er (små og mellemstore virksomheder). ESCO for SMV erne ESCO Energy Service Companys ses ofte i forbindelse med energispare-projekter i kommunerne. Her er det en virksomhed der står for projektet i kommunen, og betalingen for aktiviteten er den besparelse, som kommunen får på projektet. Dette kunne også være en mulighed for virksomheder i industrien, eventuelt organiseret gennem et netværk af små og mellemstore virksomheder. Rådgivere som Teknologisk Institut tilbyder rådgivning om emnet, men p.t. er der kun få erfaringer med ESCO i industrien. I Danmark har energiselskaberne de seneste år haft en årlig reduktionsforpligtigelse på 1,7 %. Det betyder, at energiselskaberne skal yde en konkret indsats, der medvirker til realisering af en energibesparelse hos slutforbrugere, der ikke ville være sket uden selskabets indsats. Det kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførelse af energibesparelser. I praksis gøres dette ofte ved at selskaberne betaler kunder (især større kunder) for gennemførte energibesparelser. Betalingen ligger typisk på kr./mwh svarende til, at det korter fra nogle måneder op til et år af tilbagebetalingstiden af kundernes investeringer. I evalueringen fra 2012 af energiselskabernes spareindsats 4 konkluderes det, at tilskuddene er særlig vigtige for spareindsatsen i industrien. Netop disse tilskud får virksomheder i gang med energibesparelser. 4 Evaluering af Energiselskabernes spareaktiviteter, maj 2012 Ea Energianalyse, NIRAS og Viegand og Maagøe

11 IDA 11 I energiforliget fra marts 2012 er der aftalt en forlængelse og udvidelse af energiselskabernes energispareforpligtigelse. I forbindelse med de øgede besparelsesforpligtelser afsættes i alt 12 mio. kr. i til understøttelse af energispare-initiativer. Det vil dog langt fra alene kunne bidrage til at nedsætte tilbagebetalingstiden for virksomhederne tilstrækkeligt, til at nå de nødvendige energibesparelsesmål. Boks 3: Pumper hurtigt tjent hjem Åleopdræt-virksomheden Royal Danish Fish fra Hanstholm udskiftede i fjor samtlige 64 vandpumper med nye og energivenlige typer. Resultatet var, at virksomheden sparede hvad der svarer til 250 husstandes årlige elforbrug. Udgiften var kr. for de nye pumper og pga. energibesparelserne er pumperne betalt på halvandet år 5 og energiudgifterne er reduceret betydeligt. Omlægning af selve energiforsyningen kan også give energieffektiviseringer i en del virksomheder. Og i forbindelse med energiforliget 2012 blev det besluttet at etablere en særlig pulje på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014 til Puljen skal fremme energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Støtten gives som anlægstilskud til projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer, som realiseres i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Der indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier, som finansieres via forsyningssikkerhedsafgiften Alt i alt er der en række tiltag, der underbygger energibesparelserne i virksomhederne økonomisk. Men samlet set er det ikke tilstrækkeligt til at reducere virksomhedernes risiko og tilbageholdenhed overfor energiinvesteringer. IDA har tidligere foreslået, at der oprettes en Industri-energisparefond med det formål at fremme og yde tilskud til energibesparende foranstaltninger i fremstillingsvirksomheder. Fondens budget skulle årligt udgøre 800 mio. kr. Da industriens energiudgifter beløber sig til ca. 15 mia. kr. årligt, vil en fond af denne størrelse kunne forkorte tilbagebetalingstiden af de energibesparende tiltag med 2-3 år. (Hvis fonden hvert år bidrager til besparelser på 2% af energiforbruget eller 300 mio. kr., vil 800 mio. kr. kunne korte 2,7 år af tilbagebetalingstiden). Dermed vil fonden kunne bidrage til at skærpe det økonomiske incitament for at energieffektivisere i virksomhederne juli 2012

12 12 IDA mener, at energiselskabernes tilskud ikke bør gives til virksomheder, hvis tilbagebetalingstiden derved kommer ned under 1 år. Målet for energibesparelser i industrien skal være at give tilskud til de større investeringer, hvor tilskuddet kan betyde at tilbagebetalingstider kommer ned under tre år. IDA foreslår at energiselskaberne får en bonus, hvis der gennemføres flere besparelser hos samme kunde. Dermed er der incitament for energiselskaberne til at gennemføre mere omfattende og dybdegående besparelser.

13 IDA 13 Benspænd nr. 2: Manglende viden om energiforbrug i egen produktion Blandt IDAs energieksperter angiver 36%, at virksomhederne mangler viden omkring energibesparelser. Manglende viden er især udpræget i små virksomheder, der typisk har et lille energiforbrug og deraf manglende fokus på effektiviseringsmuligheder, få ressourcer og lille knowhow på energieffektiviseringsområdet. Det er dog ikke viden generelt om energibesparelser, der mangler. Virksomheder kan i dag indhente vejledning om energibesparelser flere steder: fx hos deres brancheorganisationer, hos elselskaberne, hos rådgivende ingeniører eller på en række webportaler, som fx klimakompasset.dk, energitjenesten.dk, energiguiden.dk, godenergi.dk og energiledelse.com. Mulighederne for selv at hente viden er mange. Derfor er der brug for at vi finder nye måder at tilføre de mindre virksomheder den nødvendige viden. Det kunne ske ved, at de rådgivere og leverandører, virksomhederne møder til hverdag, kan levere den nødvendige rådgivning. Fx elektrikere, ventilations-installatører mv. Derudover eksisterer der en del viden blandt medarbejderne, som ikke nødvendigvis kommer frem i hverdagen. Hos trappeproducenten Dolle i Nordjylland fandt energirådgiveren væsentlige energibesparelser med rimelig kort tilbagebetalingstid i virksomheden. Boks 4: Elforbrug pr. produceret trappe reduceret med 12 %. Hos Dolle i Nordjylland bliver der produceret trapper, her er en række energibesparende tiltag sat i værk. Et væsentligt omdrejningspunkt for energibesparelserne har været et energibevidsthedskursus, der er afholdt for samtlige 110 medarbejdere. Forud herfor blev der lavet en energikortlægning, hvor alt el-forbrugende udstyr blev registreret, og det kunne således anvendes i kursusforløbet. Det bevirkede, at der kom en lang række forbedringsforslag fra medarbejderne. Der er desuden arbejdet med ventilation og udsugning. Ud over disse tiltag er der lavet en kortlægning af varmesystemet, som skal være udgangspunkt for væsentlige forbedringer heraf. Besparelser er baseret på: - Lækagesøgning på trykluft, optimering af server, udskiftning af indsats i armaturer, tænd/sluk på lys er sektionsopdelt i hallerne, skruemaskiner skiftet fra trykluft til el, termostater med natsænkning, øget energibevidsthed ved investering i nyt udstyr f.eks. krympetunnel, PC ere kørt over på tynde klienter der kører direkte på serveren uden egen harddisk, isolering af varmerør i værksted, montering af magnetventiler på varmeblæsere, sænkning af trykket på trykluftanlægget og montering af automatiske kondensatudladere på kompressorer.

14 14 IDA mener, at det offentlig i samarbejde med brancheorganisationer skal understøtte udbredelsen af værktøjer så som tjeklister til undersøgelser af ventilationssystemer, produktoversigter, indretningsvejledninger. Det kan dels ske gennem opkvalificering og certificering af de rådgivere, der allerede besøger virksomhederne, fx sælgere, håndværkere og rådgivende ingeniører. Det er væsentligt for at få realiseret besparelserne, at den viden, der er tilgængelig, er meget målrettet og at virksomheden umiddelbart kan se, at en given løsning kan etableres hos dem selv. IDA mener, at energimærkning, der har bidraget til en betydelig effektivisering af husholdningsapparater, også med fordel kan udnyttes i erhvervslivet i forbindelse med de apparater, produkter og maskiner som virksomhederne bruger. Energimærkning gør det nemt at vælge den energieffektive løsning og kræver ingen forkundskaber hos indkøberen. IDA mener, at også de større virksomheder skal have incitamenter til at tilegne sig viden om eget energiforbrug. Eksempelvis kan der i forbindelse med miljøgodkendelse af større virksomheder stilles krav om energieffektivisering.

15 IDA 15 Benspænd nr. 3: Ejeren har udgiften lejeren indtægten En væsentlig del af de danske virksomheder bor til leje i deres produktionsbygninger. I praksis forhindrer det virksomhederne i at gennemføre en række økonomisk rentable energirenoveringer. Problematikken bunder i, at en ejer ikke er interesseret i at gennemføre store energirenoveringer, da energibesparelserne, og dermed de økonomiske fordele, kun kommer lejeren til gode. Det økonomiske incitament er derfor ikke til stede for ejeren, da det er svært at få renoveringen finansieret kun i form af hævet husleje, da huslejen er reguleret af værdien på markedet. Hvis energirenoveringen af erhvervsejendomme negligeres vil der imidlertid opstå et efterslæb, som vil medføre at bygningsejerne i fremtiden vil have en dårlig likviditet. Bygninger og lokaler vil også blive mindre attraktive at leje og kan komme til at stå tomme 6. Der er en række forskellige problematikker forbundet med renovering af udlejningsejendomme. En af dem er, at både ejer og lejer er nødt til at indtænke energirenovering, når en bygning eller lokaler skal udlejes og sammen udarbejde en plan over de elementer, der skal energirenoveres 7. Hvis der ikke energirenoveres inden indflytning, kan der eventuelt være en separat konto til energirenovering. Erhvervslejemål kan desuden være svære at energirenovere fordi det kan være nødvendigt at stoppe produktionen. Derfor skal energirenovering indtænkes i andre tiltag, virksomheden laver i forhold til tilrettelæggelse af produktionsprocesser. Et andet problem kan opstå, når der skal findes et passende tidspunkt for en renovering. Dette kan være problematisk, da det er svært ikke at komme på tværs af produktionen. I midten af 2011 foretog Go Energi 8 en rundspørge blandt lejere, og det viste sig at 8 ud af 10 lejere foretrækker en højere leje, der modsvares af lavere udgifter til energi hvis det var en mulighed. Det tyder på, at der er basis for at åbne op for en ændring af den måde husleje opgøres og betales på, så energiudgifter + husleje bliver opgjort samlet. Der er desuden en certificeringsordning på vej for bæredygtige kontorer, som udarbejdes af Green Building Council. Denne ordning vil kunne bruges af udlejer til at dokumentere bygningernes energistatus. Ved at indtænke CSR (herunder både økonomi- og miljømæssige fordele) i energirenoveringsprocessen kan en udlejningsvirksomhed både opnå bedre bygninger som forbruger mindre energi, bedre indeklima, og brande sig på at udleje miljøvenlige lokaler. 6 (Hvidbog; 2011; Hvidbog om bygningsrenovering) 7 (Hvidbog; 2011; Hvidbog om bygningsrenovering) 8 Rådgivnings og formidlingscenteret GOEnergi blev nedlagt med sommeren 2012 dette indgik i energiforliget 2012

16 16 Boks nr. 5 KU s ambition er at blive ét af Europas grønneste campusområder Københavns Universitet gennemfører energibesparelser som kan komme KU s forskningsog uddannelsesaktiviteter til gode. Det forventes, at der skal investeres 105 mio. kr. i energibesparelser mellem for at opnå målet om at reducere 20 % af KU s CO2- udledning. Det er estimeret, at 15 % af energibesparelserne kan hentes fra klimaskærmen. Ved at alle KU s bygninger får det lovpligtige energimærke kan det konkretiseres, hvilke energitiltag der skal igangsættes. Energiforliget fra 2012 stiller en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse i udsigt, herunder en undersøgelse af muligheder for stramning af kravene til bygningskomponenter, samt en samlet analyse af området. Minimumskravene til bygningskomponenter i bygningsreglementet vil ifølge aftalen blive fremtidssikret, så de afspejler de fremtidige udfordringer og de forventede energipriser. IDA mener, at strategien for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse bør inddrage de særlige muligheder og udfordringer der findes i relation til erhvervslejemål. Fx kunne man inden for lejeloven give mulighed for at ejer og lejer laver en aftale om energirenovering. IDA mener, at erhvervsbygninger bør behandles særskilt i strategien for energirenovering, så det sikres, at fx tilskud til bygningsrenovering kan kombineres med andre typer tilskud til energieffektivisering. IDA mener, at separate konti til energirenovering af lejemålet vil være en mulighed - især for udlejning af erhvervslejemål.

17 IDA 17 Benspænd nr. 4: Når regler og lovgivning modvirker energibesparelser Regler og lovgivning kan virke mindre effektivt end forventet - eller direkte modvirke en fornuftig udnyttelse af energien. Et eksempel på det er Bygningsreglementet, der har stor betydning for reduktion af energiforbruget i nye bygninger og ved renovering af eksisterende bygninger. Afvikling af naturgas og udbygning af fjernvarme har både betydning for rammerne for investering, samt for virksomhedernes muligheder for energivalg mv. Et andet eksempel er, at det nuværende afgiftssystem reelt afskærer virksomheder for at bruge procesoverskudsvarme til opvarmning. Det er ikke en helt enkel problemstilling: Hvis man bare fjerner afgiften, risikerer man, at virksomheder ikke optimerer energiforbruget/overskudsvarmen i egen produktion, fordi det kan betale sig at levere til fjernvarmenettet. Men ikke desto mindre må der kunne findes en løsning, eksempelvis gennem en vis fritagelse for afgifter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen. Se eksempel nedenfor. Boks 6: Regler om overskudsvarme gør tilbagebetalingstiden for lang På virksomheden KLS Grafisk Hus ønskede man for et par år siden at udnytte overskudsvarmen. Målet var at genanvende varmen fra 3 trykmaskiner (både 2 vandkølede og 1 luftkølet). Varmen fra alle 3 maskiner bortledtes før ombygningen til udendørs udblæsning. Varmegenvinding kan opnå en fjernvarmebesparelse på 119 Mwh årligt ved opvarmning af tilstødende lokaler, svarende til en årlig besparelse på ca kr. heraf skal betales varmegenvindingsafgift på ca kr. årligt svarende til næsten 40% af besparelsen. Dette betyder, at investeringen får en tilbagebetalingstid, der er næsten dobbelt så lang som uden afgiften. Heller ikke alle dele af bygningsreglementet er optimalt, da der kan opstå samfundsmæssigt unødvendigt dyre løsninger, f.eks. når lokal energiproduktion fremmes på bekostning af fjernvarme, baseret på energieffektiv produktion af kraftvarme eller overskudsvarme. IDA mener, at det nuværende afgiftssystem skal ændres, så det bliver mere attraktivt for virksomheder at udnytte overskudsvarme

18 18 Benspænd nr. 5: Manglende evne til opfølgning og vedligehold af de gode vaner Opfølgning og vedligehold handler i høj grad om ansvar. Små og mellemstore virksomheder 9 har en særlig udfordring, når det handler om opfølgning og vedligehold. Store virksomheder har mulighed for at have én eller flere personer, hvis primære ansvar er at holde øje med energiforbruget. Da CONCITO i 2010 spurgte ca. 250 SMV 10 om hvem der havde ansvar for energibesparelser i virksomheden, havde 30% af de deltagende virksomheder ikke nogen ansat, der havde det som fokusområde. IDAs energieksperter ser manglen på en drivende person i virksomhederne som en af de største barrierer for gennemførelse af energibesparelser. Det handler ikke kun om viden, men også om ansvar og faste rutiner i forbindelser med kontrol og opfølgning på energiforbruget. På virksomheden AB Metal (se boks nedenfor) og Dolle (se boks 4) har man kombineret energiaktiviteter med generelle procesoptimeringssystemer og dermed sikret, at der løbende bliver fulgt op på energibesparelserne. Boks 7: Medarbejdernes viden i fokus AB Metal A/S er en metalvirksomhed med speciale i aluminium. De årlige udgifter til varme er ca kr. og elforbruget ligger på ca kwh/måned som er kr. På AB Metal har energibesparelsesarbejdet fokuseret på inddragelse af medarbejderne i forskellige tiltag. Det har især vist sig ved besparelser på belysningen, hvor medarbejderne har været meget aktive og genereret mange idéer, f.eks. tilpasses belysningen til sommertid. Besparelserne på el andrager ca kr. på årsbasis. Der er ligeledes gennemført tiltag med henblik på at spare på varmen, konkret med forbedring af isoleringen ved hallernes vinduer. Desuden har der været fokus på udsugning fra de mange bearbejdningsmaskiner i virksomheden. Mødeaktiviteten omkring energibevidsthed er sat i system via Kaizen-systemet (Japansk for "forbedring", eller "forandring til det bedre"), så der sikres løbende udvikling. Omlægning af olie til fjernvarme har givet en driftsmæssig besparelse på kr/år. På virksomheden bruges LEAN (LEAN er en procesoptimerings metode, der sigter efter at undgå spild af tid og ressourcer) og opfølgning på besparelsestiltagene kan med fordel kombineres med LEAN rutiner. 9 SMV er er i nærværende rapport defineret som virksomheder med 250 eller færre ansatte, hvilket modsvarer EU s definition. 10 Se oven for

19 IDA 19 Go Energi har tilbudt kurveknækkeraftaler til virksomheder, og flere kommuner, fx Gladsaxe, har etableret netværk som understøtter virksomheder i at arbejde systematisk med energibesparelser. Hvis denne type af aktiviteter skal styrke virksomhedernes arbejde, er det nødvendigt, at kommuner og stat fastholder det lange seje træk. De seneste år har energioplysningsaktiviteter i Danmark været meget svingende. Efter Elsparefondens nedlæggelse i 2009 kom Go Energi, der brugte en vis periode på at få gang i området igen, men med energiforliget fra marts 2012 blev Go Energi nedlagt fra 1.juli. Det er endnu ikke helt klart, hvordan arbejdet med virksomhederne skal videreføres, men alle kurveknækkeraftaler er blevet opsagt. Endnu engang er der opstået et vakuum i det statslige arbejde med energibesparelser. IDA mener, at arbejdet med at understøtte de små og mellemstore virksomheder i opfølgning og faste rutiner omkring energieffektivisering er vigtigt for at vi får nok energibesparelser ud af de støttekroner, der bliver givet til området. Derfor skal virksomheder der får støttekroner fra energiselskaberne kontaktes året efter for at svare på, hvordan der opfølgende er arbejdet med energibesparelserne. IDA mener, at arbejdet med at understøtte de små og mellemstore virksomheder blev tabt på gulvet ved Go Energis ophør. Energistyrelsen bør derfor i samarbejde med brancherne etablere en national vejledningsordning, der kan fortsætte, hvor Go Energi slap. Endvidere bør arbejdet med at understøtte de små og mellemstore virksomheder udvides til at omfatte en ordning, der rækker ud over den enkelte virksomheds mere eller mindre tilfældige metoder til at energispare på virksomheden. Det kunne være en form for indsatsstyrke, der selvstændigt opsøgte virksomheder med sparepotentiale. Her skulle så opstilles en plan, der fortæller, hvad der skal gøres hvornår og af hvem frem til udførelse. I ordningen skulle indtænkes en finansieringsmodel a lá ESCO light. Det giver mulighed for at ejeren stort set ikke behøver at involvere sig, men dog er med i processen på beslutningsdelen.

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Det offentlige som foregangsbygherre

Det offentlige som foregangsbygherre Det offentlige som foregangsbygherre Med udgangspunkt i en statusrapport for energieffektiviseringen af offentlige bygninger gives der et bud på statens og kommunernes rolle i energieffektiviseringen af

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd National Energy Efficiency Action Plan! Den danske NEEAP indmelding til Kommissionen skete den 28.4.14!

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Energieftersyn til mindre erhverv

Energieftersyn til mindre erhverv ENERGI I FORANDRING Energieftersyn til mindre erhverv Konceptpræsentation September 2014 Energieffektivisering hos virksomheder - Vi hjælper med analyse og implementering Opnå markante besparelser 1 2

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hasseløvej 21 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-028123 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere