Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020."

Transkript

1 Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

2 mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal være grønnere end i dag. Det skal i højere grad drives af grøn energi, og naturen og miljøet skal have det bedre. Regeringen vil give danskerne en grønnere fremtid. Danmark skal være fri for kul, olie og gas i Regeringen har stået i spidsen for det bredeste, det grønneste og det længstvarende energiforlig nogensinde i Danmark. Vi har etableret nationale klimamålsætninger, så Danmark skal være fri for kul, olie og gas inden Og allerede i 2020 vil halvdelen af strømmen i vores stikkontakter komme fra vindmøller. De næste år reduceres vores CO2- udledning med ikke mindre end 40 pct. Vi er nået langt på fire år. Regeringen har insisteret på en balance, hvor ambitiøse målsætninger om klima, energi og miljø går hånd i hånd med øget eksport, vækst og etablering af nye arbejdspladser i hele landet. Vores klare rammer og målsætninger har været med til at styrke eksporten af grøn energiteknologi. Det skaber nye produktionsarbejdspladser. Ikke mindst i landdistrikterne. Vi skal aktivt passe på vores natur. Den giver os rent drikkevand, ren luft og forebygger oversvømmelser. Havet og jorden er grundlag for gode og sunde fødevarer. Med Naturplan Danmark Vores fælles natur har regeringen sikret, at Danmark nu for første gang har en samlet og langsigtet naturpolitik. Regeringens mål er at skabe et grønnere Danmark med en rigere og mere sammenhængende og mangfoldig natur. Derfor vil vi fortsætte den grønne omstilling af Danmark. Det kræver vilje til at prioritere et mere bæredygtigt samfund og til at tage de klima-, natur- og miljøudfordringer alvorligt, som det danske samfund konfronteres med. I takt med at vi gør vores energikilder mere vedvarende, vil vi sørge for, at den grønne energi bliver udnyttet bedre i vores energi- og transportsystem. Vi vil have flere naturarealer og styrke biodiversiteten med mere urørt skov. Og så skal det være endnu lettere og lige til at vælge cyklen, når man skal på arbejde, ud at handle eller på familiebesøg. Vi er nået langt. Men vi er ikke i mål endnu. Derfor vil regeringen frem mod 2020 investere 1 mia. kr. i nye initiativer, der gør Danmark grønnere. Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. 2

3 Konkret vil regeringen allerede fra 2016: 1. Prioritere nye klima- og energitiltag Danmark er kendt for at have et stabilt energisystem, hvor vi samtidig indpasser store mængder vedvarende energi. Når vi frem mod 2020 skal indpasse endnu mere vedvarende energi, vi vil sikre, at energien bliver lagret og anvendt mest effektivt. Derfor vil vi blandt andet: Få mere vindenergi i fjernvarmesystemet, så vi kan udnytte vinden til at producere varme ved hjælp af eldrevne varmepumper. Fremme udskiftning af oliefyr med tilskud til eksempelvis geotermi eller varmepumper. 2. Etablere mere og bedre natur i Danmark Vi ønsker mere natur i Danmark. Det giver danskerne en grønnere hverdag med rige naturoplevelser, bidrager til at nedbringe vores klimabelastning og begrænser udledningen af næringsstoffer til vandløb. Derfor vil vi blandt andet: Veksle udpint landbrugsjord til rig natur ved at udtage flere lavbundsjorde fra landbrugsdriften til gavn for klimaet og vandmiljøet. 3. Mere urørt skov Regeringen arbejder på at opfylde de internationale mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden Regeringen er ved at udarbejde et Nationalt skovprogram og har også med Naturplan Danmark sat hastigheden op i forhold til at beskytte biodiversiteten i de danske skove. Ligesom vores 3 beskyttede naturarealer, er urørt skov et godt redskab til at få skabt bedre livsbetingelser for de forskellige arter. Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at nå målet, bl.a.: At omlægge statslig produktionsskov til urørt skov. 4. Fortsat skabe bedre forhold for cyklister Vi ønsker at gøre Danmark til verdens bedste cykelland. Det gavner danskernes sundhed og klimaet og gør luften renere. Regeringen har allerede afsat 1 mia. kr. årligt til bedre og billigere kollektiv transport frem mod 2020, herunder cykelinvesteringer. Nu vil vi blandt andet: Etablere en ny cykelpulje, som giver kommunerne 50 pct. medfinansiering til at bygge nye cykelstier. 3

4 5. Prioritere yderligere store grønne tiltag Regeringen afsætter desuden penge til flere større klima-, natur- og miljøprojekter af ekstraordinær karakter frem mod

5 flere vindmøller, faste klimamål og mere natur Regeringen har i de sidste fire år prioriteret, at vi skal omstille til vedvarende energi og have mere mangfoldig og sammenhængende natur. Selvom Danmark var hårdt ramt af den økonomiske krise, har regeringen investeret i, at gøre Danmark grønnere. En ambitiøs satsning på vedvarende energi, rent drikkevand, ren luft og en mere mangfoldig natur kræver politisk vilje til investering. Energiaftalen vil betyde, at halvdelen af elforbruget vil komme fra vindkraft i Vi opfører to nye havvindmølleparker ved Kriegers Flak og Horns Rev. Aftalen skaber ca arbejdspladser og bidrager til, at Danmark er fri af olie, kul og gas i En klimalov, der betyder, at CO2-udledningen skal reduceres med 40 pct. i Med moderne teknologier og synergieffekter i alle sektorer, så dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt. Naturplan Danmark, der sikrer at vi får en mere sammenhængende natur, så der bliver mere plads til dyr og planter. Vi investerer 195 mio. nye kroner i naturen, og viderefører investeringer for over 5,5 mia. kroner frem mod Planen vil skabe op mod hektar ny natur. Den Danske Naturfond vil med sin omtrent én milliard kroner skabe flere skove, søer og enge, bl.a. ved at omlægge areal til natur. Klimatilpasninger vi investerer 2,5 mia. kr. i klimatilpasning og giver kommunerne bedre muligheder for at forebygge oversvømmelser. 2 Strategierne for Danmark uden affald, skal understøtte, at mere affald genanvendes og mindre forbrændes. Vi har afsat 200 mio. kr. til udviklingen af nye teknologier for genanvendelse. 3 Ren luft til danskerne, en ren lufts -pakke hvor vi de næste tre år har afsat 149 mio. kr. til at bekæmpe luftforurening fra både busser, skibe og brændeovne. Indsatsen har fuld effekt i Energistyrelsen, 2012 (link her) 2 Miljøministeriet (link her) 3 Miljøministeriet (link her og her) 5

6 Vi er nået langt. Men regeringen vil fortsætte med at gøre Danmark endnu grønnere og iværksætter derfor yderligere initiativer. 6

7 Regeringen har en række ambitiøse målsætninger og forpligtelser på det grønne område. På klimaområdet gælder en række EU-målsætninger, herunder ift. reduktion af drivhusgasser og fremme af vedvarende energi, ligesom regeringen har fastsat nationale målsætninger, bl.a om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2020 ift niveau. På natur- og miljøområdet har Danmark ligeledes en række EU-forpligtelser bl.a. i forhold til beskyttelse af vandmiljø og biodiversitet. Regeringen har allerede leveret væsentlige resultater på det grønne område, herunder gennem en energiaftale, en klimalov og oprettelse af klimaråd samt fastsættelse af nationale klimamålsætninger. På natur- og miljøområdet har regeringen bl.a. oprettet Den Danske Naturfond med en samlet startkapital på 875 mio. kr. samt fremlagt Naturplan Danmark. Frem mod 2020 er der fortsat en række udfordringer på det grønne område, som regeringen ønsker at håndtere for at fremme natur og miljø. Det foreslås inden for rammerne af den offentlige forbrugsvækst frem mod 2020 at afsætte en ramme på i alt 1 mia. kr. frem mod 2020 til at igangsætte ekstraordinære indsatser, der kan styrke centrale grønne formål. Midlerne vil kunne anvendes til større tiltag på det grønne område, som fremmer mere og bedre natur eller bidrager til at opfylde Danmarks ambitiøse energi- og klimamålsætninger. Det foreslås, at en del af midlerne disponeres til prioriterede indsatser med det samme, mens den resterende del af midlerne friholdes til fremtidig disponering inden for det overordnede formål frem mod 2020, jf. tabel 1. Tabel 1 Anvendelse af 1 mia. kr. på det grønne område i perioden frem mod 2020 Mio. kr. (2015-pl) Løft i alt i perioden frem mod 2020 Klima- og energitiltag 100 Konvertering af relevante arealer til natur 100 Mere urørt skov 100 Cykelpulje 80 Fremtidig prioritering af større grønne tiltag 620 I alt Klima- og energitiltag Regeringen vil afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden frem mod 2020 til klima- og energitiltag, herunder fx mhp. at bidrage til et robust elsystem, der kan indpasse en højere grad af vinenergi og samtidig bidrage 7

8 til lavere energiomkostninger for forbrugerne. Dette kan eksempelvis ske ved at fremme anvendelsen af store, eldrevne varmepumper i fjernvarmeproduktionen. Den nærmere anvendelse af midlerne, herunder hensigtsmæssig indfasning, vil skulle afklares nærmere. Konvertering af relevante arealer til natur Regeringen ønsker at omlægge relevante arealer som fx lavbundsjorde til natur med henblik på at sikre naturgenoprettelse, nedbringe udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet samt bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser. Dette vil fx kunne ske gennem opkøb, genopretning og forvaltning af arealer under eksisterende ordninger for vandløbsindsats, vådområder og ådale, statslige vådområder samt skovbrugsforanstaltninger. Regeringen vil afsætte i alt 100 mio. kr. frem mod 2020 hertil. Alternativ kunne man overveje at give den nyoprettede naturfond endnu flere muskler og tilføre fx 100 mio. kr. ekstra til naturfonden, således at fonden samlet set har en startkapital på ca. 1 mia. kr. til forbedring af naturen i Danmark. Mere urørt skov Urørt skov kan være en effektiv måde at fremme biodiversitet og dermed opfyldelsen af de internationale mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020, som Danmark har tilsluttet sig. Regeringen vil afsætte 100 mio. kr. til omlægning af statslig produktionsskov til urørt skov med henblik på fremme af biodiversitet. Cykelpulje Cykelpuljen fra 2009, hvortil der i blev afsat 1 mia. kr., har været med til at fremme en række gode og innovative cykelprojekter i hele landet. Med trafikaftalen fra juni 2014 blev der yderligere afsat 50 mio. kr. til fremme af cykling. For fortsat at fremme cyklen som et grønt, sundt og effektivt transportmiddel vil regeringen inden for den grønne ramme frem mod 2020 afsætte yderligere 80 mio. kr. til cykelpuljen til udmøntning i perioden Fremtidig prioritering Regeringen vil afsætte 620 mio. kr. til senere disponering med henblik på at sikre, at større natur-, miljø- og klimaprojekter af ekstraordinær karakter vil kunne gennemføres frem mod Regeringen ønsker fortsat at føre en ambitiøs og progressiv politik på klima- og energiområdet. Regeringen vil derfor afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden frem mod 2020 til klima- og energitiltag, jf. tabel 2. Tabel 2 Statsligt bidrag til klima- og energitiltag som en del af den grønne milliard frem mod 2020 Mio. kr. (2015-pl) I alt Statsligt bidrag

9 Indsatsen vil fx kunne rumme en indsats for at fremme et robust elsystem, der kan indpasse en højere grad af vinenergi og samtidig bidrage til lavere energiomkostninger for forbrugerne. Dette kan eksempelvis ske ved at fremme anvendelsen af store, eldrevne varmepumper i fjernvarmeproduktionen. Den nærmere anvendelse af midlerne, herunder hensigtsmæssig indfasning, vil skulle afklares nærmere. Regeringen ønsker at fremme naturgenoprettelse, begrænse udvaskning af næringsstoffer til vandløb samt bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser. Det foreslås derfor at afsætte i alt 100 mio. kr. frem mod 2020 til omlægning af relevante arealer, som fx lavbundsjorde, til naturarealer, jf. tabel 3. Tabel 3 Statsligt bidrag til konvertering af relevante arealer til natur Mio. kr. (2015-pl) I alt Statsligt bidrag Indsatsen vil fx kunne ske gennem opkøb, genopretning og forvaltning af arealer under eksisterende ordninger for vandløbsindsats, vådområder og ådale, statslige vådområder samt skovbrugsforanstaltninger. De nærmere vilkår for indsatsen, herunder den mest hensigtsmæssige udgiftsprofil for de relevante ordninger, vil skulle afklares nærmere. Urørt skov kan være en effektiv måde at fremme biodiversitet og dermed opfyldelsen af de internationale mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020, som Danmark har tilsluttet sig. Med henblik på at fremme biodiversiteten gennem udlægning af urørt skov vil regeringen afsætte i alt 100 mio. kr. frem mod 2020 til omlægning af statslig produktionsskov til urørt skov, jf. tabel 4. Tabel 4 Statsligt bidrag til omlægning af produktionsskov til urørt skov Mio. kr. (2015-pl) I alt Statsligt bidrag Det vil skulle afklares, hvor og hvordan biodiversitetsformål bedst fremmes gennem udlægning af urørt skov, herunder hvordan udgiftsprofilen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. 9

10 Regeringen ønsker at fremme en grøn og sund cykelkultur til gavn for miljøet og folkesundheden. I tillæg til de initiativer, der allerede er gennemført for at fremme cykelprojekter, bl.a. i regi af cykelpuljen fra 2009 og trafikaftalen fra 2014, vil regeringen derfor afsætte i alt 80 mio. kr. til cykelprojekter, jf. tabel 5. Tabel 5 Statsligt bidrag til fremme af cyklen som et grønt og sundt transportmiddel Mio. kr. (2015-pl) I alt Statsligt bidrag

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere