Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014"

Transkript

1 Projekttitel Ansøger Postnummer og by Støttebeløb Beskrivelse 100% Energi-landsby i Ringkøbing- Skjern Kommune LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing Projektet vil udvikle, igangsætte og forankre en offentlig-privat samarbejdsmodel, som fokuserer på 2-3 landsbyer. Modellen skal skabe udvikling, arbejdspladser, energibesparelser og værdi i landdistrikterne ved at fokusere på helhedsorienteret energirådgivning og borgerinddragelse samt via netværksskabelse mellem borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og kommune. Projektet er første del af et stort projekt om at gøre 2-3 landsbyer energirigtige og bæredygtige. Det store projekt handler bl.a. om at energiforbedre huse, producere vedvarende energi, nedrive huse og genanvende materialerne. Målet er en 100% selvforsynende landsby ved udgangen af Forprojekt om mulighed for legepladser i Glumsø Lokalrådet i Glumsø 4171 Glumsø Projektet er et forprojekt, der skal kvalificere et lokalt ønske om at opføre legepladser i Glumsø. Med forprojektet vil ansøger inddrage interessegrupper, f.eks. offentlige institutioner, kunst- og arkitektrelationer, naboer, erhvervsliv m.fl. og konkret afholde borgermøder, events, udskrive idéog arkitetktkonkurrencer mv. Intentionen er at skabe et lokalt medejerskab for det endelige projekt samt at udarbejde en gældende aftale om tidsmæssigt ejerskab med forpligtelse for anvendelse, drift og vedligehold. På baggrund af denne kvalificering er det hensigten at søge fonde om finansiering af det fysiske anlægsprojekt. Algeinnovationsværksted Fonden Grønt Center 4960 Holeby Projektets formål er at oprette et 'Algeinnovationsværksted' på Grønt Center i Holeby, som skal danne rammen om praktiske undervisningsforløb om alger og potentielle udviklingsmuligheder for grundskole- eller ungdomsuddannelseselever. Desuden skal der udvikles undervisnings- og informationsmateriale, og der åbnes op for besøg fra andre interesserede, herunder erhvervsturister. Mors 100 Miles - fra ekstremløb til branding af Mors Løbeklubben Pinen & Plagen 7900 Nykøbing Mors Projektet vil profilere et 100 miles-ekstremløb og derigennem Mors som turistdestination. Løbet har været afholdt de seneste 7 år, men som noget nyt vil man i år fokusere på at bruge det i udviklingen af Mors som en turistdestination. De konkrete aktiviteter er: branding og markedsføring efter råd fra konsulent, udvikling af mobilvenlig hjemmeside og salgsmateriale, udvikling af pakkeløsninger til løbsdeltagerne, borgerinddragelse fx gennem møder og byfest, udsmykning af Nykøbing og etablering af Hollywood-fliser med vindernes navne. Hjertelig velkomst til turister De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheorganisation 2900 Hellerup Projektet tager udgangspunkt i én ud af fem anbefalinger fra Videncenter for Kystturisme i forhold til at skabe forbedrede vilkår for turister. Projektet har til formål at skabe en bedre velkomst for kystturister gennem fem konkrete aktiviteter på destinationer i tre kystområder (vestkysten, det sydfynske øhav og eventuelt Lolland). Aktiviteterne er: (1) Behovsanalyse af hvordan turister kan føle sig mere velkomne i DK, (2) Etablering af samarbejde mellem diverse turistorganisationer, (3) Informationer i forbindelse med nøgleafhentning, (4) Udarbejdelse af velkomstpakke med information, værdikuponer og smagsprøver og (5) Evaluering og udarbejdelse af anbefalinger og udarbejdelse af 'kogebog'. Specialforretning i Tranekær med lokalt producerede og/eller forarbejdede produkter Udvikling af Samsøs brand som "Grøn Ø" 5953 Tranekær Med udgangspunkt i det tidligere godskontor på Tranekær Gods (Langeland), har projektet til formål at etablere et fælles salgs- og udstillingssted for lokale producenter og kunstnere. De lokale producenter og kunstnere skal selv varetage driften i regi af en forening etableret til formålet, og det indgår som del af projektet at udvikle en model for driftssamarbejder mellem lokale producenter og turismeaktører. De deltagende producenter betaler i fællesskab et beløb, der alene svarer til bygningens drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Godset har således ikke en egentlig fortjeneste ved at stille bygningen til rådighed. Foreningen Økologisk Samsø 8305 Samsø Projektet vil etablere et 'Økologiens Hus' på Samsø, som skal fungere som samlingssted for en række aktiviteter, der skal brande Samsø som en økologisk ø i forlængelse af Samsøs brand som en bæredygtig ø. Økologi forstås i bred forstand som sund mad, renere drikkevand, mere natur, fællesskab og dyrevelfærd. Huset skal indeholde udstillinger og arrangementer, og der skal udvikles informationsmateriale, besøg for familier på økologiske gårde, 'øko-holidays' og en evaluering og formidlende indsats. Projektet skal drives af frivillige kræfter, en lønnet projektansat samt bestyrelsen for Foreningen Økologisk Samsø. Nyt lys i Mørke Syddjurs Kommune 8410 Rønde Projektet forløber sideløbende med et områdefornyelsesprojekt, der igangsættes i 2015 og har til formål at udvikle et nyt image og efterfølgende handleplan for markedsføring og kommunikation af den områdefornyede by. Projektets aktiviteter er byvandring, studietur, markedsføring og en mini-bosætningsanalyse. Side 1 af 5

2 Hestene i lysets land LAG Vendsyssel 9800 Hjørring Projektet vil skabe et turist- og oplevelsesøkonomisk produkt baseret på rideturisme i Nordvendsyssel. Projektet vil udnytte de lokale fysiske elementer til en samlet nordjysk oplevelse for rideturister. Konkrete initiativer omfatter diverse netværks- og formidlingsaktiviteter, der skal skabe samarbejdsrelationer. Aktiviteter i Det ny Kildebo Soderup Bylav 4340 Tølløse Projektet har tidligere rejst penge til etablering af Det ny Kildebo i Soderup ved Tølløse: De har restaureret gadekær og bindingsværkshus, som nu fungerer som et åbent aktivitetshus. Projektet har nu fået støtte til at iværksætte fællesaktiviteter (æbledag v/ Ritt Bjerregaard, loppemarked, beskærer- og biavlerkurser). Udvikling af turist- og oplevelsesøkonomi i Vestsjælland Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst 2620 Taastrup Projektets målgruppe er medvirkende hoteller, restauranter og konferencevirksomheder, der har problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra lokalområdet. Projektet vil 1) anvende service og oplevelser som driver for forretningsudvikling. I samarbejde med virksomheder udvikles og modnes nye oplevelsesprodukter og -services vha. anvendelsen af et nyt serviceudviklingskoncept udviklet på Teknologisk Institut. 2) Tilrettelægge og gennemføre efteruddannelse af vikarkorps i service og oplevelsesøkonomi i samarbejde med jobcentre og 3) Videreuddanne eksisterende medarbejdere i service og oplevelsesøkonomi. Projektets første fase forventes at generere jobs til min. 20 personer. Liv i byen - nytænkende samarbejde om bymidteudvikling i Maribo Lolland Kommune 4930 Maribo Projektet fungerer som et forprojekt, og har til formål at undersøge mulighederne for at etablere et "Byforum" inspireret af BID-modellen (model for samarbejde og samfinansiering mellem offtentlige og private aktører) i Maribos handelscentrum. Det er forventningen, at man ved at etablere et byforum i et offentligt-privat partnerskab vil kunne styrke bymidten markant og på sigt afværge butiksdød. Målgruppen for projektet er handelslivet (Handelstandsforeningen) og virksomheder i bymidten i samspil med kommunen, foreningsliv og andre aktører, som kan medvirke til at generobre livet i byen. Konkret vil projektet 1) kortlægge BID-modellen og afdække fordele/ulemper ved at overføre modellen til en dansk kontekst 2) etablere samarbejde med lokale aktører, der skal drive et byforum 3) foretage en analyse af små provinsbyers nye rolle i yderområderne samt en analyse af dynamiske bymidter i mindre provinsbyer 4) udarbejde forslag til forretningmodel/driftsorganisation, som fremover vil skulle drive det lokale byforum. Velfærdslaboratorium - fremtidens bolig til nutidens ældre Ufaglærte og enlige mænds mødesteder for samvær og sundhed i landdistrikter Lolland Kommune 4930 Maribo Lolland Kommune vil med dette forsøgsprojekt etablere et såkaldt "velfærdslaboratorium" (et fysisk og et virtuelt), hvor alle relevante aktører i samspil kan forske i, afprøve samt udvikle optimale rammer for fremtidens ældrebolig. Konkrete outputs vil være 1) en handlingsplan, hvor resultater af data og videnindsamlingen i de to laboratorier operationaliseres til konkrete løsningsforslag og 2) en metodehvidbog for, hvordan Lolland Kommune fremadrettet kan arbejde med borgerinvolvering og brugerdreven innovation i arbejdet med at udvikle fremtidens velfærd. Forum for mænds sundhed 2100 Østerbro Gennem partnerskaber mellem offentlige, private og NGO-organisationer vil projektet arbejde for at afprøve og evaluere opbygning af mødesteder for samvær og sundhed for ufaglærte, enlige og andre sårbare mænd i landdistrikterne. "Mænds mødesteder" er en nutidig version af skuret i baghaven som samlingssted, hvor mænd kan mødes om diverse praktiske projekter. Projektet vil bygge på erfaringer med konceptet fra Australien og Irland. Modellen kan på længere sigt udvides til alle landdistrikter. Ansøger er i konkret dialog med Syddjurs og Stevns Kommuner om et samarbejde, det vil bero på de mulige lokaliteter i den enkelte kommune, hvor det konkrete mødested etableres. Desuden har ansøger etableret et forum med tæt dialog med blandt andet faglige- og interesseorganisationer, patientorganisationer, regioner og kommuner og sundhedsstyrelsen. Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland Gudhjem Bjergløb - Bornholm som attraktiv destination for den seriøse cykelmotionist Erhvervs- og turistcenter Farsø 9640 Farsø Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland vil udvikle lokalområdet til et aktivitets- og kompetencecenter for sundhed, trivsel, læring og oplevelser for lokalbefolkning og turister. Der er tale om et pilotprojekt, der vil etablere og udvikle en samarbejdsorganisation mellem en lang række aktører (bl.a. Himmerlands Udviklingsråd, AMU, Aalborg Uni., DGI etc.) Bornholms Cycle Club 3700 Rønne Projektet vil etablere og afvikle et cykelløb på Bornholm med henblik på at brande Bornholm som en attraktiv cykeldestination særligt uden for højsæsonen. Side 2 af 5

3 Den smarte periferi/isen gentænkt udvikling af ny, stedbunden erhvervsstrategi for Rønbjerg Fornyelse af cykelkort på Lolland- Falster AAByfornyelse 8000 Århus C Rønbjerg er en mindre by, som ligger i et oprindeligt istidslandskab tæt på Skive. Derudover var Rønbjerg tidligere kendt for sin isproduktion hos virksomheden "Rønbjerg Is". Dette projekt har som formål er at afdække, om man ved at gentænke fortidens istidslandskab og isproduktion kan bruge is som erhvervs- og turismegrundlag og derigennem skabe nye produkter og etablere nye arbejdspladser og virksomheder i og omkring Rønbjerg. I projektet fokuseres især på livsstilsiværksættere som udviklere og bærere af lokalt forankrede arbejdspladser bl.a. inden for egnens rekreative og andre turistpotentialer. Business LF 4960 Holeby Prjektet vil opdatere cykelkortmateriale på Lolland Falster for at kunne imødekomme efterspørgslen fra cykelturister. Derudover ønsker ansøger at indkøbe 10 cykel-gps'er, der skal udlejes fra turistbureauer. Pitstop Birket Forening Den Gule Skole 4943 Torrig L Projektet vil skabe en bred vifte af tilbud til borgere og turister i Birket Sogn på Lolland, herunder overnatningsmuligheder, galleri, præsentationssted for lokale produkter, et udendørs naturmødested, ildsted, grill, shelters, hestefold samt værelse til "artists in residence". Slagelse på toppen af Østersøen Ændrede livsformer i landdistrikterne Center for Plan og Erhvervsudvikling Rebild og Mariagerfjord Kommuner 4220 Korsør Projektet er et forprojekt, der skal undersøge og afdække mulighederne for at gøre Storebæltspylonerne til en turistattraktion på kanten af Vestsjælland. Projektet vil fokusere på hvilke andre aktiviteter, som kan udvikles omkring broen som turistmål, f.eks. dykkerturisme, klatring eller sammenhængen mellem broen og besøgende til Sprogø. Projektet søger at udvikle idéer, partnerskaber og økonomisk bæredygtige modeller Støvring Projektet vil gennem antropologisk feltarbejde og dialog søge at afdække de livsformer, som nye aktører i landdistrikterne fører. Det vil kortlægge, hvordan man gennem planlægning, udvikling af projekter og markedsføring kan tilgodese de fremtidige beboere i landdistrikterne og dermed imødekomme de vilkår, der vil være for landsbyer og landdistrikter i fremtiden. Analysen foretages for kommunerne af to eksterne konsulenter og 11 studerende fra Aarhus Universitet. Projektet fik tilsagn fra Landdistriktspuljen i 2012 og blev igangsat kort efter. Projektet kører fortsat, men for at sikre anvendeligheden af de udviklingsscenarier, som analysen munder ud i, søges nu om de manglende midler fra Landdistriktspuljen. Specifikt skal det ansøgte beløb gå til: (1) En mere uddybende kortlægning i fire udvalgte områder, (2) afholdelse af fire afsluttende seminarer, (3) formulering af konkrete projekter for hvert område og (4) publicering af udviklingsscenarierne på projektets hjemmeside. Sundhed og idræt til udsatte børn og unge i landdistrikterne Ungdommens Røde Kors 1879 Frederiksberg C Projektets formål er at etablere sundheds- og idrætskoncepter i landdistrikterne. Koncepterne er afprøvede gennem Ungdommens Røde Kors' aktiviteter i byerne og indebærer bl.a. madklubber, adventureklubber og udflugter. Målet er at nå mindst 200 udsatte børn og unge i landdistrikter og yderområder via 6-8 aktiviteter og 8-10 udflugter. Aktiviteterne skal drives af lokale frivillige (der skal rekrutteres 60-80) i samarbejde med lokale institutioner. Blokhus Sport og Adventure Park Hune Boldklub 9492 Blokhus Projektet er et forprojekt til projekt "Blokhus Sport og Adventure Park", som skal fungere som et sportsområde i Hune, der forventes at kunne skabe oplevelsesrelaterede jobs og øget turisme. Forprojektets formål er at undersøge markeds-, organisations-, finansierings- og planforhold i forbindelse med "Blokhus Sport og Adventure Park". Ny retning for fremtidens landsbyer Fynsland & Faaborg-Midtfyn Kommune 5750 Ringe Projektet vil gennemføre fire procesforløb, der skal identificere en retning for udviklingen i de deltagende lokalsamfund og munde ud i fire konkrete planer for landsbyernes fremtid. De 4 delforløb er 1) Klyngesamarbejde mellem tre landsbyer 2) Fysisk forandring (planlægning for færre funktioner og færre boliger) 3) Idrætsfaciliteter som vækstdriver for udvikling af lokal sundhed og oplevelsesøkonomi 4) Bæredygtighed med fokus på energiforbrug. Virksomhedsudvikling i landdistrikter Rebild Erhvervs- og Turistkontor, Rebild Kommune 9530 Støvring På baggrund af en analyse, der viser, at iværksættere og mindre virksomheder ikke har kendskab til det lokale og regionale erhvervsfremmesystem, vil Rebild og Jammerbugt Kommune udvikle og gennemføre en erhvevsfremmeindsats, der vil få flere virksomheder i turisme-, bygge- og anlægsbranchen engageret i individuelle og kollektive virksomhedsudviklingsforløb. Målene er: Kontakt med 500 iværksættere, der ikke har været i dialog med erhvervsfremmesystemet, afklaringsforløb med 125 iværksættere og at henvise min. 25 virksomheder til et forløb hos andre samarbejdspartnere. Side 3 af 5

4 Strategi for Haveunde Åbne haver i Sydsjælland, Møn og Lolland- Falster Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 1958 Frederiksberg Formålet med projektet er at udvikle en strategi for et nyt oplevelsesprodukt baseret på haveturisme og at skabe oplevelsesøkonomisk udvikling i landdistrikter. Haveturisme er et overset kulturudviklingspotentiale, som endnu ikke er udviklet som et samlet oplevelsesprodukt i Danmark. En haverunde med åbne haver en fast weekend hver sommer vil kunne samle mange plante- indretnings- og haveinteresserede til haveture og havebesøg. Som opstart på udviklingen af haveturismen i Danmark vil dette projekt udvikle og teste idéen i regional skala på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Cykellandsbyen Trustrup Norddjurs Kommune 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune vil udføre et borgerinddragelsesprojekt med borgerne i Trustrup-Lyngby om anvendelsesmulighederne for elcykler og cykling generelt til fremme af mobilitet, sundhed, turisme og oplevelser i lokalområdet. Formålet er at skabe vækst og udvikling i Trustrup-Lyngby. Tryg medicinering i eget hjem Bornholms Regionskommune 3700 Rønne Mange borgere med flere kroniske sygdomme fejlmedicineres. De medicinadministrationssystemer borgeren benytter i dag er ikke gearet til at tackle det eksisterende problem med fejlmedicinering, ej heller det stadig større pres som hviler på det offentlige i forhold til at kunne opretholde det basale serviceniveau i de Bornholmske landdistriker - også i fremtiden. I dette projekt vil Bornholms Regionskommune derfor udvikle og afprøve et system til medicinering der forhindrer fejlmedicinering - en online pilleautomat i borgerens eget hjem. Den ny pilleautomat skal skabe fremadrettede løsninger (digital velfærd) på nutidens udfordringer samtidig med at nye muligheder for vækst og udvikling skabes på Bornholm. Udformningen og implementeringen af pilleautomaten forventes således udført på Bornholm i samarbejde med lokale virksomheder. HF-Cold Hawaii Thy-Mors HF & VUC 7700 Thisted Formålet med projektet er at udvikle og etablere en helt ny hybriduddannelse, der kombinerer Cold Hawaii-surfing med en klassisk HF-uddannelse i Thy-Mors. Ved at kombinere HFundervisning, innovation og surfsport ønsker ansøger at tilrettelægge en ny ungdomsuddannelse med et entreprenant fokus. Det er projekets målsætning at skabe en permanent HF-udannelse med optag af 25 studerende årligt, at inspirere andre uddannelsesinstitutioner til hvordan man kan inddrage et lokalt særpræg i en permanent uddannelsesramme og at de studerende skaber grobund for at fortsætte en videregående uddannelse i lokalområdet/regionalt. Uddannelsen starter i august Fortiden i fremtiden: Brugerdreven turismeudvikling i Annebergparken - det gamle psykiatrihospital Nykøbing Sjælland Stokkemarke Skolehaver Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Foreningen Stokkemarke Skolehaver 4500 Nykøbing Sjælland Det overordnede formål med projektet er at udvikle Annebergparkens potentiale som rekreativt kulturområde, turistattraktion og ramme for vidensudvikling og fordybelse med baggrund i områdets stedsspecifikke kulturhistorie og ved borgerdreven innovation. Målet er at lancere Annebergparken som By- og Kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. Projektetsaktiviterne er: 1) udvikling af en interaktiv digital portal, 2) inddragelse af unge i turistudviklingen gennem diverse aktiviteter, 3) brugerne inddrages i fortællingen af områdets historie herunder i forbindelse med skiltning og lignende og 4) udvikling af pakketilbud til videnturister Stokkemarke Det overordnede formål med projektet er at udvikle et attraktivt rekreativt oplevelsesområde for beboerne - herunder at styrke bosætningen i landsbyen Stokkemarke. Specifikt er målet at etablere en række skolehaver - både økologiske og konventionelle, tilberede måltider med de dyrkede grønstsager samt formidle viden om "fra-jord-til-bord". Skolehaverne skal vise borgerne, hvordan man kan skabe sunde kostvaner og lækker mad ved brug af råvarer fra egne haver i forlængelse af konceptet "Haver til Maver". Byens Gårdbutik LandboSyd 6200 Aabenraa Formålet med projektet er at bringe gårdbutikkerne og de lokale fødevarer til byen ved at udnytte nogle af de tomme butikslokaler i Aabenraa gågade. Dermed bringes fødevarerne ind, hvor forbrugerne foretager deres indkøb, og der kan tilføres gågadens tomme butikslokaler nyt liv. I projektet skal der udvikles et koncept for salg af fødevarer, ansøges om tilladelser til fødevaresalg i butikkerne, samles en bestyrelse samt foretages en professionel markedsføringsstrategi. Det Sunde Valg - fokus på det sunde valg i landsbyerne på Mors Sundhedscenter Limfjorden og Morsø Kommune 7900 Nykøbing Mors Projektet vil afholdele sundhedsevents samt etablere netværksaktiviteter med borger- og idrætsforeninger med det formål at 'gøre det sunde valg lettere' og mindske uligheden i sundhed på Mors. Projektet er forankret i Sundhedscenter Limfjorden og går ud på at udbrede kendskabet til og forøge brugen af centerets aktiviteter. De konkrete kortsigtede mål er at afholde min. 7 sundhedsevents og at etablere samarbejde med min. 5 borgerforeninger og 3 idrætsforeninger. Side 4 af 5

5 Livsstilintervention - et sundt tilbud til borgere, patienter og turister Læsø Fonden 9940 Læsø Projektet består i udvikling og afprøvning af et helhedsorienteret tilbud om livsstilsintervention overfor borgere, patienter og turister i regi af Læsø Fonden, Læsø Kommune og Læsø Kur. Læsø Kommune ønsker, udover sine kommunale forpligtigelser, at tilbyde Læsøs borgere et anderledes tilbud som en forebyggende sundhedsaktivitet. Indsatsen gør det samtidig muligt at tiltrække flere psoriasispatienter og velværeturister og dermed skabe jobs på Læsø. Landsbykontorfællesskab i Højmark Landdistriktsrådet i Ringkøbing- Skjern Kommune 6950 Ringkøbing Modelprojektet skal udvikle, beskrive og afprøve mulighederne og potentialet i at etablere et landsbykontorfællesskab for højtuddannede. Formålet er at facilitere erhvervsudviklingen i området. Projektet etablerer et fysisk kontorfællesskab, samtidig med at det søger at opbygge et samarbejde mellem private virksomheder, borgerforeninger, landdistriktsorganisationer, kommunen, erhvervsorganisationer og faglige organisationer. De konkrete, forventede resultater er: (1) Forretningsplan og drejebog for samt etablering af kontorfællesskabet, (2) Iværksætterkursus for højtuddannede. Oplev Jernkysten. Et kulturturismeprojekt på den jyske vestkyst. Købmanden og Lokalsamfundet - Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne / Generation II Lemvig Museum 7620 Lemvig Kultur- og kystturismeprojekt om skibsforlis og redningsvæsen på den jyske vestkyst ("Jernkysten"). Der findes allerede en række faste udstillinger om skibsforlis og redningsvæsen langs kysten, og disse søges bundet sammen med hotelophold og restaurantbesøg i en eller flere temapakker målrettet turister. Lemvig Museum har allerede udviklet en app, som informerer om placeringen af forliste skibe. LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing LAG Ringkøbing-Skjern ønsker at genemføre et forsøgsprojekt (generation II), der skal implementere og afprøve den indhentede viden og erfaring fra et tidligere gennemført forsøgsprojekt (generation I) i en række mindre lokalsamfund. Projektets formål er at forbedre servicevilkårerne i landdsitrikterne og dermed grundlaget for etablering af arbejdspladser, bosætning samt sikre gode levevilkår for alle aldersgrupper gennem etableringen af konkrete samarbejder mellem civilsamfund og dagligevarehandel. Projektets aktiviteter er: En annonceringskampagne, udvælgelse af ti deltagende lokalsamfund, aktiviteter i hvert af lokalområderne og udvikling af en værktøjskasse. Mad med minder Limfjordsmuseet 9670 Løgstør Formålet med Mad med minder er at koble Limfjordens kulturarv med gastronomi, ernæring, sundhed, madkultur, sociologi og historie, og at etablere en række autentiske oplevelsestilbud, som giver deltagere en oplevelse og unik viden om ernæring og madlavning i et kulturhistorisk perspektiv. Projektet vil drage ud i Limfjordslandet og give turister og gæster adgang til at deltage i historisk madlavning. Agroturisme i Danmark - en fælles og samlende platform for turisme i landdistrikterne Landsforeningen for Landboturisme 8410 Rønne Med udgangspunkt i landboturisme og agroturisme i Danmark vil projektet udvikle et landsdækkende og værdiskabende agroturismekoncept. Det skal bl.a. ske gennem en analyse af praksis og potentialer for agroturisme i Danmark, markedsføring, samarbejde og netværk. Oplevelses MTB DGI Nordjylland 9000 Aalborg DGI Nordjylland vil udvikle og afholde et nyt mountainbike-løb, hvor der undervejs i løbet besøges turistattraktioner i området. Projektets konkrete aktiviteter er som følger: Etablering af samarbejder i lokale mountainbikeklubber, udvikling af ruten og udvikling af kulturperspektivet herunder WOOP-jagt. Gentænkning af energisafari m/kultur & autenticitet Energibyen Skive, Skive Kommune 7800 Skive Projektet har fokus på erhvervsturisme relateret til energi og bæredygtighed. Der eksisterer et samarbejde mellem kommunerne Aarhus, Samsø og Ringkøbing-Skjern, som arrangerer 'energisafarier', der fremviser danske grønne løsninger for erhvervsturister. Skive Kommune ønsker at koble sig på dette samarbejde. Samtidig er formålet med projektet at udvikle et særligt koncept for energi-erhvervsturismen i Skive. Side 5 af 5

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere