Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014"

Transkript

1 Projekttitel Ansøger Postnummer og by Støttebeløb Beskrivelse 100% Energi-landsby i Ringkøbing- Skjern Kommune LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing Projektet vil udvikle, igangsætte og forankre en offentlig-privat samarbejdsmodel, som fokuserer på 2-3 landsbyer. Modellen skal skabe udvikling, arbejdspladser, energibesparelser og værdi i landdistrikterne ved at fokusere på helhedsorienteret energirådgivning og borgerinddragelse samt via netværksskabelse mellem borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og kommune. Projektet er første del af et stort projekt om at gøre 2-3 landsbyer energirigtige og bæredygtige. Det store projekt handler bl.a. om at energiforbedre huse, producere vedvarende energi, nedrive huse og genanvende materialerne. Målet er en 100% selvforsynende landsby ved udgangen af Forprojekt om mulighed for legepladser i Glumsø Lokalrådet i Glumsø 4171 Glumsø Projektet er et forprojekt, der skal kvalificere et lokalt ønske om at opføre legepladser i Glumsø. Med forprojektet vil ansøger inddrage interessegrupper, f.eks. offentlige institutioner, kunst- og arkitektrelationer, naboer, erhvervsliv m.fl. og konkret afholde borgermøder, events, udskrive idéog arkitetktkonkurrencer mv. Intentionen er at skabe et lokalt medejerskab for det endelige projekt samt at udarbejde en gældende aftale om tidsmæssigt ejerskab med forpligtelse for anvendelse, drift og vedligehold. På baggrund af denne kvalificering er det hensigten at søge fonde om finansiering af det fysiske anlægsprojekt. Algeinnovationsværksted Fonden Grønt Center 4960 Holeby Projektets formål er at oprette et 'Algeinnovationsværksted' på Grønt Center i Holeby, som skal danne rammen om praktiske undervisningsforløb om alger og potentielle udviklingsmuligheder for grundskole- eller ungdomsuddannelseselever. Desuden skal der udvikles undervisnings- og informationsmateriale, og der åbnes op for besøg fra andre interesserede, herunder erhvervsturister. Mors 100 Miles - fra ekstremløb til branding af Mors Løbeklubben Pinen & Plagen 7900 Nykøbing Mors Projektet vil profilere et 100 miles-ekstremløb og derigennem Mors som turistdestination. Løbet har været afholdt de seneste 7 år, men som noget nyt vil man i år fokusere på at bruge det i udviklingen af Mors som en turistdestination. De konkrete aktiviteter er: branding og markedsføring efter råd fra konsulent, udvikling af mobilvenlig hjemmeside og salgsmateriale, udvikling af pakkeløsninger til løbsdeltagerne, borgerinddragelse fx gennem møder og byfest, udsmykning af Nykøbing og etablering af Hollywood-fliser med vindernes navne. Hjertelig velkomst til turister De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheorganisation 2900 Hellerup Projektet tager udgangspunkt i én ud af fem anbefalinger fra Videncenter for Kystturisme i forhold til at skabe forbedrede vilkår for turister. Projektet har til formål at skabe en bedre velkomst for kystturister gennem fem konkrete aktiviteter på destinationer i tre kystområder (vestkysten, det sydfynske øhav og eventuelt Lolland). Aktiviteterne er: (1) Behovsanalyse af hvordan turister kan føle sig mere velkomne i DK, (2) Etablering af samarbejde mellem diverse turistorganisationer, (3) Informationer i forbindelse med nøgleafhentning, (4) Udarbejdelse af velkomstpakke med information, værdikuponer og smagsprøver og (5) Evaluering og udarbejdelse af anbefalinger og udarbejdelse af 'kogebog'. Specialforretning i Tranekær med lokalt producerede og/eller forarbejdede produkter Udvikling af Samsøs brand som "Grøn Ø" 5953 Tranekær Med udgangspunkt i det tidligere godskontor på Tranekær Gods (Langeland), har projektet til formål at etablere et fælles salgs- og udstillingssted for lokale producenter og kunstnere. De lokale producenter og kunstnere skal selv varetage driften i regi af en forening etableret til formålet, og det indgår som del af projektet at udvikle en model for driftssamarbejder mellem lokale producenter og turismeaktører. De deltagende producenter betaler i fællesskab et beløb, der alene svarer til bygningens drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Godset har således ikke en egentlig fortjeneste ved at stille bygningen til rådighed. Foreningen Økologisk Samsø 8305 Samsø Projektet vil etablere et 'Økologiens Hus' på Samsø, som skal fungere som samlingssted for en række aktiviteter, der skal brande Samsø som en økologisk ø i forlængelse af Samsøs brand som en bæredygtig ø. Økologi forstås i bred forstand som sund mad, renere drikkevand, mere natur, fællesskab og dyrevelfærd. Huset skal indeholde udstillinger og arrangementer, og der skal udvikles informationsmateriale, besøg for familier på økologiske gårde, 'øko-holidays' og en evaluering og formidlende indsats. Projektet skal drives af frivillige kræfter, en lønnet projektansat samt bestyrelsen for Foreningen Økologisk Samsø. Nyt lys i Mørke Syddjurs Kommune 8410 Rønde Projektet forløber sideløbende med et områdefornyelsesprojekt, der igangsættes i 2015 og har til formål at udvikle et nyt image og efterfølgende handleplan for markedsføring og kommunikation af den områdefornyede by. Projektets aktiviteter er byvandring, studietur, markedsføring og en mini-bosætningsanalyse. Side 1 af 5

2 Hestene i lysets land LAG Vendsyssel 9800 Hjørring Projektet vil skabe et turist- og oplevelsesøkonomisk produkt baseret på rideturisme i Nordvendsyssel. Projektet vil udnytte de lokale fysiske elementer til en samlet nordjysk oplevelse for rideturister. Konkrete initiativer omfatter diverse netværks- og formidlingsaktiviteter, der skal skabe samarbejdsrelationer. Aktiviteter i Det ny Kildebo Soderup Bylav 4340 Tølløse Projektet har tidligere rejst penge til etablering af Det ny Kildebo i Soderup ved Tølløse: De har restaureret gadekær og bindingsværkshus, som nu fungerer som et åbent aktivitetshus. Projektet har nu fået støtte til at iværksætte fællesaktiviteter (æbledag v/ Ritt Bjerregaard, loppemarked, beskærer- og biavlerkurser). Udvikling af turist- og oplevelsesøkonomi i Vestsjælland Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst 2620 Taastrup Projektets målgruppe er medvirkende hoteller, restauranter og konferencevirksomheder, der har problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra lokalområdet. Projektet vil 1) anvende service og oplevelser som driver for forretningsudvikling. I samarbejde med virksomheder udvikles og modnes nye oplevelsesprodukter og -services vha. anvendelsen af et nyt serviceudviklingskoncept udviklet på Teknologisk Institut. 2) Tilrettelægge og gennemføre efteruddannelse af vikarkorps i service og oplevelsesøkonomi i samarbejde med jobcentre og 3) Videreuddanne eksisterende medarbejdere i service og oplevelsesøkonomi. Projektets første fase forventes at generere jobs til min. 20 personer. Liv i byen - nytænkende samarbejde om bymidteudvikling i Maribo Lolland Kommune 4930 Maribo Projektet fungerer som et forprojekt, og har til formål at undersøge mulighederne for at etablere et "Byforum" inspireret af BID-modellen (model for samarbejde og samfinansiering mellem offtentlige og private aktører) i Maribos handelscentrum. Det er forventningen, at man ved at etablere et byforum i et offentligt-privat partnerskab vil kunne styrke bymidten markant og på sigt afværge butiksdød. Målgruppen for projektet er handelslivet (Handelstandsforeningen) og virksomheder i bymidten i samspil med kommunen, foreningsliv og andre aktører, som kan medvirke til at generobre livet i byen. Konkret vil projektet 1) kortlægge BID-modellen og afdække fordele/ulemper ved at overføre modellen til en dansk kontekst 2) etablere samarbejde med lokale aktører, der skal drive et byforum 3) foretage en analyse af små provinsbyers nye rolle i yderområderne samt en analyse af dynamiske bymidter i mindre provinsbyer 4) udarbejde forslag til forretningmodel/driftsorganisation, som fremover vil skulle drive det lokale byforum. Velfærdslaboratorium - fremtidens bolig til nutidens ældre Ufaglærte og enlige mænds mødesteder for samvær og sundhed i landdistrikter Lolland Kommune 4930 Maribo Lolland Kommune vil med dette forsøgsprojekt etablere et såkaldt "velfærdslaboratorium" (et fysisk og et virtuelt), hvor alle relevante aktører i samspil kan forske i, afprøve samt udvikle optimale rammer for fremtidens ældrebolig. Konkrete outputs vil være 1) en handlingsplan, hvor resultater af data og videnindsamlingen i de to laboratorier operationaliseres til konkrete løsningsforslag og 2) en metodehvidbog for, hvordan Lolland Kommune fremadrettet kan arbejde med borgerinvolvering og brugerdreven innovation i arbejdet med at udvikle fremtidens velfærd. Forum for mænds sundhed 2100 Østerbro Gennem partnerskaber mellem offentlige, private og NGO-organisationer vil projektet arbejde for at afprøve og evaluere opbygning af mødesteder for samvær og sundhed for ufaglærte, enlige og andre sårbare mænd i landdistrikterne. "Mænds mødesteder" er en nutidig version af skuret i baghaven som samlingssted, hvor mænd kan mødes om diverse praktiske projekter. Projektet vil bygge på erfaringer med konceptet fra Australien og Irland. Modellen kan på længere sigt udvides til alle landdistrikter. Ansøger er i konkret dialog med Syddjurs og Stevns Kommuner om et samarbejde, det vil bero på de mulige lokaliteter i den enkelte kommune, hvor det konkrete mødested etableres. Desuden har ansøger etableret et forum med tæt dialog med blandt andet faglige- og interesseorganisationer, patientorganisationer, regioner og kommuner og sundhedsstyrelsen. Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland Gudhjem Bjergløb - Bornholm som attraktiv destination for den seriøse cykelmotionist Erhvervs- og turistcenter Farsø 9640 Farsø Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland vil udvikle lokalområdet til et aktivitets- og kompetencecenter for sundhed, trivsel, læring og oplevelser for lokalbefolkning og turister. Der er tale om et pilotprojekt, der vil etablere og udvikle en samarbejdsorganisation mellem en lang række aktører (bl.a. Himmerlands Udviklingsråd, AMU, Aalborg Uni., DGI etc.) Bornholms Cycle Club 3700 Rønne Projektet vil etablere og afvikle et cykelløb på Bornholm med henblik på at brande Bornholm som en attraktiv cykeldestination særligt uden for højsæsonen. Side 2 af 5

3 Den smarte periferi/isen gentænkt udvikling af ny, stedbunden erhvervsstrategi for Rønbjerg Fornyelse af cykelkort på Lolland- Falster AAByfornyelse 8000 Århus C Rønbjerg er en mindre by, som ligger i et oprindeligt istidslandskab tæt på Skive. Derudover var Rønbjerg tidligere kendt for sin isproduktion hos virksomheden "Rønbjerg Is". Dette projekt har som formål er at afdække, om man ved at gentænke fortidens istidslandskab og isproduktion kan bruge is som erhvervs- og turismegrundlag og derigennem skabe nye produkter og etablere nye arbejdspladser og virksomheder i og omkring Rønbjerg. I projektet fokuseres især på livsstilsiværksættere som udviklere og bærere af lokalt forankrede arbejdspladser bl.a. inden for egnens rekreative og andre turistpotentialer. Business LF 4960 Holeby Prjektet vil opdatere cykelkortmateriale på Lolland Falster for at kunne imødekomme efterspørgslen fra cykelturister. Derudover ønsker ansøger at indkøbe 10 cykel-gps'er, der skal udlejes fra turistbureauer. Pitstop Birket Forening Den Gule Skole 4943 Torrig L Projektet vil skabe en bred vifte af tilbud til borgere og turister i Birket Sogn på Lolland, herunder overnatningsmuligheder, galleri, præsentationssted for lokale produkter, et udendørs naturmødested, ildsted, grill, shelters, hestefold samt værelse til "artists in residence". Slagelse på toppen af Østersøen Ændrede livsformer i landdistrikterne Center for Plan og Erhvervsudvikling Rebild og Mariagerfjord Kommuner 4220 Korsør Projektet er et forprojekt, der skal undersøge og afdække mulighederne for at gøre Storebæltspylonerne til en turistattraktion på kanten af Vestsjælland. Projektet vil fokusere på hvilke andre aktiviteter, som kan udvikles omkring broen som turistmål, f.eks. dykkerturisme, klatring eller sammenhængen mellem broen og besøgende til Sprogø. Projektet søger at udvikle idéer, partnerskaber og økonomisk bæredygtige modeller Støvring Projektet vil gennem antropologisk feltarbejde og dialog søge at afdække de livsformer, som nye aktører i landdistrikterne fører. Det vil kortlægge, hvordan man gennem planlægning, udvikling af projekter og markedsføring kan tilgodese de fremtidige beboere i landdistrikterne og dermed imødekomme de vilkår, der vil være for landsbyer og landdistrikter i fremtiden. Analysen foretages for kommunerne af to eksterne konsulenter og 11 studerende fra Aarhus Universitet. Projektet fik tilsagn fra Landdistriktspuljen i 2012 og blev igangsat kort efter. Projektet kører fortsat, men for at sikre anvendeligheden af de udviklingsscenarier, som analysen munder ud i, søges nu om de manglende midler fra Landdistriktspuljen. Specifikt skal det ansøgte beløb gå til: (1) En mere uddybende kortlægning i fire udvalgte områder, (2) afholdelse af fire afsluttende seminarer, (3) formulering af konkrete projekter for hvert område og (4) publicering af udviklingsscenarierne på projektets hjemmeside. Sundhed og idræt til udsatte børn og unge i landdistrikterne Ungdommens Røde Kors 1879 Frederiksberg C Projektets formål er at etablere sundheds- og idrætskoncepter i landdistrikterne. Koncepterne er afprøvede gennem Ungdommens Røde Kors' aktiviteter i byerne og indebærer bl.a. madklubber, adventureklubber og udflugter. Målet er at nå mindst 200 udsatte børn og unge i landdistrikter og yderområder via 6-8 aktiviteter og 8-10 udflugter. Aktiviteterne skal drives af lokale frivillige (der skal rekrutteres 60-80) i samarbejde med lokale institutioner. Blokhus Sport og Adventure Park Hune Boldklub 9492 Blokhus Projektet er et forprojekt til projekt "Blokhus Sport og Adventure Park", som skal fungere som et sportsområde i Hune, der forventes at kunne skabe oplevelsesrelaterede jobs og øget turisme. Forprojektets formål er at undersøge markeds-, organisations-, finansierings- og planforhold i forbindelse med "Blokhus Sport og Adventure Park". Ny retning for fremtidens landsbyer Fynsland & Faaborg-Midtfyn Kommune 5750 Ringe Projektet vil gennemføre fire procesforløb, der skal identificere en retning for udviklingen i de deltagende lokalsamfund og munde ud i fire konkrete planer for landsbyernes fremtid. De 4 delforløb er 1) Klyngesamarbejde mellem tre landsbyer 2) Fysisk forandring (planlægning for færre funktioner og færre boliger) 3) Idrætsfaciliteter som vækstdriver for udvikling af lokal sundhed og oplevelsesøkonomi 4) Bæredygtighed med fokus på energiforbrug. Virksomhedsudvikling i landdistrikter Rebild Erhvervs- og Turistkontor, Rebild Kommune 9530 Støvring På baggrund af en analyse, der viser, at iværksættere og mindre virksomheder ikke har kendskab til det lokale og regionale erhvervsfremmesystem, vil Rebild og Jammerbugt Kommune udvikle og gennemføre en erhvevsfremmeindsats, der vil få flere virksomheder i turisme-, bygge- og anlægsbranchen engageret i individuelle og kollektive virksomhedsudviklingsforløb. Målene er: Kontakt med 500 iværksættere, der ikke har været i dialog med erhvervsfremmesystemet, afklaringsforløb med 125 iværksættere og at henvise min. 25 virksomheder til et forløb hos andre samarbejdspartnere. Side 3 af 5

4 Strategi for Haveunde Åbne haver i Sydsjælland, Møn og Lolland- Falster Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 1958 Frederiksberg Formålet med projektet er at udvikle en strategi for et nyt oplevelsesprodukt baseret på haveturisme og at skabe oplevelsesøkonomisk udvikling i landdistrikter. Haveturisme er et overset kulturudviklingspotentiale, som endnu ikke er udviklet som et samlet oplevelsesprodukt i Danmark. En haverunde med åbne haver en fast weekend hver sommer vil kunne samle mange plante- indretnings- og haveinteresserede til haveture og havebesøg. Som opstart på udviklingen af haveturismen i Danmark vil dette projekt udvikle og teste idéen i regional skala på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Cykellandsbyen Trustrup Norddjurs Kommune 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune vil udføre et borgerinddragelsesprojekt med borgerne i Trustrup-Lyngby om anvendelsesmulighederne for elcykler og cykling generelt til fremme af mobilitet, sundhed, turisme og oplevelser i lokalområdet. Formålet er at skabe vækst og udvikling i Trustrup-Lyngby. Tryg medicinering i eget hjem Bornholms Regionskommune 3700 Rønne Mange borgere med flere kroniske sygdomme fejlmedicineres. De medicinadministrationssystemer borgeren benytter i dag er ikke gearet til at tackle det eksisterende problem med fejlmedicinering, ej heller det stadig større pres som hviler på det offentlige i forhold til at kunne opretholde det basale serviceniveau i de Bornholmske landdistriker - også i fremtiden. I dette projekt vil Bornholms Regionskommune derfor udvikle og afprøve et system til medicinering der forhindrer fejlmedicinering - en online pilleautomat i borgerens eget hjem. Den ny pilleautomat skal skabe fremadrettede løsninger (digital velfærd) på nutidens udfordringer samtidig med at nye muligheder for vækst og udvikling skabes på Bornholm. Udformningen og implementeringen af pilleautomaten forventes således udført på Bornholm i samarbejde med lokale virksomheder. HF-Cold Hawaii Thy-Mors HF & VUC 7700 Thisted Formålet med projektet er at udvikle og etablere en helt ny hybriduddannelse, der kombinerer Cold Hawaii-surfing med en klassisk HF-uddannelse i Thy-Mors. Ved at kombinere HFundervisning, innovation og surfsport ønsker ansøger at tilrettelægge en ny ungdomsuddannelse med et entreprenant fokus. Det er projekets målsætning at skabe en permanent HF-udannelse med optag af 25 studerende årligt, at inspirere andre uddannelsesinstitutioner til hvordan man kan inddrage et lokalt særpræg i en permanent uddannelsesramme og at de studerende skaber grobund for at fortsætte en videregående uddannelse i lokalområdet/regionalt. Uddannelsen starter i august Fortiden i fremtiden: Brugerdreven turismeudvikling i Annebergparken - det gamle psykiatrihospital Nykøbing Sjælland Stokkemarke Skolehaver Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Foreningen Stokkemarke Skolehaver 4500 Nykøbing Sjælland Det overordnede formål med projektet er at udvikle Annebergparkens potentiale som rekreativt kulturområde, turistattraktion og ramme for vidensudvikling og fordybelse med baggrund i områdets stedsspecifikke kulturhistorie og ved borgerdreven innovation. Målet er at lancere Annebergparken som By- og Kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. Projektetsaktiviterne er: 1) udvikling af en interaktiv digital portal, 2) inddragelse af unge i turistudviklingen gennem diverse aktiviteter, 3) brugerne inddrages i fortællingen af områdets historie herunder i forbindelse med skiltning og lignende og 4) udvikling af pakketilbud til videnturister Stokkemarke Det overordnede formål med projektet er at udvikle et attraktivt rekreativt oplevelsesområde for beboerne - herunder at styrke bosætningen i landsbyen Stokkemarke. Specifikt er målet at etablere en række skolehaver - både økologiske og konventionelle, tilberede måltider med de dyrkede grønstsager samt formidle viden om "fra-jord-til-bord". Skolehaverne skal vise borgerne, hvordan man kan skabe sunde kostvaner og lækker mad ved brug af råvarer fra egne haver i forlængelse af konceptet "Haver til Maver". Byens Gårdbutik LandboSyd 6200 Aabenraa Formålet med projektet er at bringe gårdbutikkerne og de lokale fødevarer til byen ved at udnytte nogle af de tomme butikslokaler i Aabenraa gågade. Dermed bringes fødevarerne ind, hvor forbrugerne foretager deres indkøb, og der kan tilføres gågadens tomme butikslokaler nyt liv. I projektet skal der udvikles et koncept for salg af fødevarer, ansøges om tilladelser til fødevaresalg i butikkerne, samles en bestyrelse samt foretages en professionel markedsføringsstrategi. Det Sunde Valg - fokus på det sunde valg i landsbyerne på Mors Sundhedscenter Limfjorden og Morsø Kommune 7900 Nykøbing Mors Projektet vil afholdele sundhedsevents samt etablere netværksaktiviteter med borger- og idrætsforeninger med det formål at 'gøre det sunde valg lettere' og mindske uligheden i sundhed på Mors. Projektet er forankret i Sundhedscenter Limfjorden og går ud på at udbrede kendskabet til og forøge brugen af centerets aktiviteter. De konkrete kortsigtede mål er at afholde min. 7 sundhedsevents og at etablere samarbejde med min. 5 borgerforeninger og 3 idrætsforeninger. Side 4 af 5

5 Livsstilintervention - et sundt tilbud til borgere, patienter og turister Læsø Fonden 9940 Læsø Projektet består i udvikling og afprøvning af et helhedsorienteret tilbud om livsstilsintervention overfor borgere, patienter og turister i regi af Læsø Fonden, Læsø Kommune og Læsø Kur. Læsø Kommune ønsker, udover sine kommunale forpligtigelser, at tilbyde Læsøs borgere et anderledes tilbud som en forebyggende sundhedsaktivitet. Indsatsen gør det samtidig muligt at tiltrække flere psoriasispatienter og velværeturister og dermed skabe jobs på Læsø. Landsbykontorfællesskab i Højmark Landdistriktsrådet i Ringkøbing- Skjern Kommune 6950 Ringkøbing Modelprojektet skal udvikle, beskrive og afprøve mulighederne og potentialet i at etablere et landsbykontorfællesskab for højtuddannede. Formålet er at facilitere erhvervsudviklingen i området. Projektet etablerer et fysisk kontorfællesskab, samtidig med at det søger at opbygge et samarbejde mellem private virksomheder, borgerforeninger, landdistriktsorganisationer, kommunen, erhvervsorganisationer og faglige organisationer. De konkrete, forventede resultater er: (1) Forretningsplan og drejebog for samt etablering af kontorfællesskabet, (2) Iværksætterkursus for højtuddannede. Oplev Jernkysten. Et kulturturismeprojekt på den jyske vestkyst. Købmanden og Lokalsamfundet - Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne / Generation II Lemvig Museum 7620 Lemvig Kultur- og kystturismeprojekt om skibsforlis og redningsvæsen på den jyske vestkyst ("Jernkysten"). Der findes allerede en række faste udstillinger om skibsforlis og redningsvæsen langs kysten, og disse søges bundet sammen med hotelophold og restaurantbesøg i en eller flere temapakker målrettet turister. Lemvig Museum har allerede udviklet en app, som informerer om placeringen af forliste skibe. LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing LAG Ringkøbing-Skjern ønsker at genemføre et forsøgsprojekt (generation II), der skal implementere og afprøve den indhentede viden og erfaring fra et tidligere gennemført forsøgsprojekt (generation I) i en række mindre lokalsamfund. Projektets formål er at forbedre servicevilkårerne i landdsitrikterne og dermed grundlaget for etablering af arbejdspladser, bosætning samt sikre gode levevilkår for alle aldersgrupper gennem etableringen af konkrete samarbejder mellem civilsamfund og dagligevarehandel. Projektets aktiviteter er: En annonceringskampagne, udvælgelse af ti deltagende lokalsamfund, aktiviteter i hvert af lokalområderne og udvikling af en værktøjskasse. Mad med minder Limfjordsmuseet 9670 Løgstør Formålet med Mad med minder er at koble Limfjordens kulturarv med gastronomi, ernæring, sundhed, madkultur, sociologi og historie, og at etablere en række autentiske oplevelsestilbud, som giver deltagere en oplevelse og unik viden om ernæring og madlavning i et kulturhistorisk perspektiv. Projektet vil drage ud i Limfjordslandet og give turister og gæster adgang til at deltage i historisk madlavning. Agroturisme i Danmark - en fælles og samlende platform for turisme i landdistrikterne Landsforeningen for Landboturisme 8410 Rønne Med udgangspunkt i landboturisme og agroturisme i Danmark vil projektet udvikle et landsdækkende og værdiskabende agroturismekoncept. Det skal bl.a. ske gennem en analyse af praksis og potentialer for agroturisme i Danmark, markedsføring, samarbejde og netværk. Oplevelses MTB DGI Nordjylland 9000 Aalborg DGI Nordjylland vil udvikle og afholde et nyt mountainbike-løb, hvor der undervejs i løbet besøges turistattraktioner i området. Projektets konkrete aktiviteter er som følger: Etablering af samarbejder i lokale mountainbikeklubber, udvikling af ruten og udvikling af kulturperspektivet herunder WOOP-jagt. Gentænkning af energisafari m/kultur & autenticitet Energibyen Skive, Skive Kommune 7800 Skive Projektet har fokus på erhvervsturisme relateret til energi og bæredygtighed. Der eksisterer et samarbejde mellem kommunerne Aarhus, Samsø og Ringkøbing-Skjern, som arrangerer 'energisafarier', der fremviser danske grønne løsninger for erhvervsturister. Skive Kommune ønsker at koble sig på dette samarbejde. Samtidig er formålet med projektet at udvikle et særligt koncept for energi-erhvervsturismen i Skive. Side 5 af 5

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Energihuset. +punktet. Skive

Energihuset. +punktet. Skive Energihuset +punktet Skive Projektet er udarbejdet som et led i Skive Kommunes RENT LIV for børn og unge i et samarbejde mellem dagtilbudsområdet, folkeskolen, ungdoms- og erhvervsuddannelser, læreruddannelsen,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere