Borgerstyret Personlig Assistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlaget Hvad siger servicelovens Personkredsen for 96 (BPA) Betingelse for bevilling af BPA-ordning jf. servicelovens Behandling af ansøgning Borgerstyret personlig assistance Arbejdsleder- og arbejdsgiverforpligtigelsen Tilskud til hjælpere Tilskud til løn Lovpligtige forsikringer Kurser Udgifter til slidtage, almindeligt forbrug, fortæring og entre Merudgifter Ferie/længerevarende ophold udenfor hjemmet Andre forhold Regnskab Tilsyn Flytning til anden kommune Indlæggelse på sygehus Personlig assistance på arbejdsmarkedet Specialpædagogisk støtte under uddannelse Respiratorbistand Øvrig rådgivning

3 1. Indledning Brugervejledningen er udfærdiget af Handicaprådgivningen i Kolding Kommune og udleveres til borgere der bevilliges en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96. Brugervejledningen vil endvidere være tilgængelig på Kolding Kommunes hjemmeside Derudover kan der henvises til KL`s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) på deres hjemmeside Det er Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune der fastsætter retningslinjerne for administration af BPA-ordninger jfr. servicelovens 96, og det er Handicaprådgivningen der administrerer/sagsbehandler i henhold til bevilling/opfølgning af ordningen. 2. Lovgrundlaget 2.1 Hvad siger servicelovens stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Borgerstyret Personlig Assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formålet med BPA-ordningen er at skabe en fleksibel ordning for borgere, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte sine hjælpere. Ordningen tager derfor udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 2.2 Personkredsen for 96 (BPA) For at modtage hjælp efter servicelovens 96 skal du være over 18 år, og din funktionsnedsættelse skal være betydelig og varig. Derudover skal du have et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Det vil sige, at du skal have et massivt og sammensat hjælpebehov, som betyder, at du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Det kan eksempelvis være personer som pga. respirationsinsufficiens har behov for sådan hjælp. Ordningen kan også stilles til rådighed for andre stærkt fysisk handicappede, hvis situation er at sidestille med respirationshandicap. Det være sig handicap som medfører udbredte lammelser eller andre vidtgående fysiske handicap der gør, at den pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Hvis du er bevilget en BPA-ordning så beholder du ordningen, så længe du opfylder betingelserne det gælder også, når du er blevet folkepensionist. 3

4 2.3 Betingelse for bevilling af BPA-ordning jf. servicelovens stk. 2: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, forening eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med pågældende. 96 stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Det vil sige, at følgende betingelser skal være opfyldt for at få en BPA-ordning: Du skal være afhængig af andre i almindelige daglige funktioner, og have et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Dine behov skal ikke kunne dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje m.m. Du skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Du skal som udgangspunkt kunne fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, men du har mulighed for at aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, at arbejdsgiveransvaret overdrages til den nærtstående, foreningen eller virksomheden. Det forudsætter dog, at tilskuddet til BPA-ordningen også overføres til den nærtstående, foreningen eller virksomheden. Hvis du fx har haft en BPA-ordning i en årrække, men ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, se side 5, er du ikke længere berettiget til BPA-ordningen. I forbindelse med ophør af din BPA-ordning skal Kolding Kommune udarbejde en handleplan, jf. servicelovens 141, som beskriver, hvilken indsats der skal iværksættes i stedet for BPA-ordningen. 2.4 Behandling af ansøgning Efter modtagelse af din ansøgning, vil du blive kontaktet af den sagsbehandler, som skal behandle din ansøgning. Handicaprådgivningen i Kolding Kommune har som udgangspunkt en sagsbehandlingstid for ansøgning om en BPA-ordning, på 3 måneder. Der kan dog være situationer eller særlige forhold der betyder, at Handicaprådgivningen har behov for yderligere sagsbehandlingstid. Udmåling af hjælp er en samlet individuel vurdering af dit hjælpebehov og skal som udgangspunkt dække personlig og praktisk hjælp, overvågning samt ledsagelse. I den forbindelse vil følgende emner blive drøftet med dig: Omfang og konsekvenser af din nedsatte funktionsevne. Hvilke ting kan du klare selv og hvilke skal du have hjælp til. 4

5 Afklaring af hjælpebehov/ønske om, at nogle plejeopgaver udføres af hjemmeplejen. Hvor mange timer i døgnet har du behov for hjælp og til hvad. Hvilke aktiviteter har du eller gerne vil i gang med. Betingelser for en hjælpeordning herunder arbejdsleder-/arbejdsgiveransvar samt om dit behov kan dækkes på anden vis. Med din accept indhentes oplysninger fra egen læge, hospital eller speciallæge. 3. Borgerstyret personlig assistance. 3.1 Arbejdsleder- og arbejdsgiverforpligtigelsen Såfremt du tilhører personkredsen, som kan bevilliges en BPA ordning kan du vælge mellem 3 modeller. Model 1: Model 2: Model 3: Du er både arbejdsleder og arbejdsgiver og varetager de dertilhørende opgaver, også lønadministrationen m.v. Du er arbejdsleder og arbejdsgiver, men har valgt at Kolding Kommune skal varetage lønadministrationen for dig. Du er arbejdsleder, men har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. Arbejdsleder Du skal kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere, selvom du har valgt at overdrage arbejdsgiverfunktionen. Det betyder, at du skal kunne varetage følgende opgaver: Arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Stillinger opslås primært via Job-net, som er omkostningsfrit. Undtagelsesvis kan der dækkes udgifter til annoncering andetsteds. Udvælge hjælpere, herunder ansættelsessamtaler. Oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afholde personalemøder. Styre vagtplaner. Arbejdsgiver Det er en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, med mindre du har valgt at overdrage arbejdsgiverforpligtigelsen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Hvis du selv eller en nærtstående er arbejdsgiver, kan du yderligere vælge, om du vil lade Kolding Kommune varetage lønadministrationen jf. serviceloven 96 stk. 4: I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalingen m.v. 5

6 Såfremt du har valgt at Kolding Kommune skal varetage lønadministrationen, skal det dog understreges, at det fortsat er dig, der er arbejdsgiver. Når du selv er arbejdsgiver, har du det fulde arbejdsgiveransvar overfor dine hjælpere. Arbejdsgiveransvaret omfatter ansvaret for at administrere ydelsen samt varetage de praktiske og juridiske opgaver. Det vil sige, at du har ansvaret for følgende: Ansætte og afskedige hjælpere. Du kan søge vejledning herom på Udarbejde ansættelsesbeviser/-kontrakter til hjælperne. Der kan også her henvises til Udbetale løn/lønadministration, indberette skat, indbetale til ferie-og barselsfond og ATP, såfremt du ikke har overgivet lønadministrationen til Kolding Kommune. Tegning af lovpligtige forsikringer. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger (APV). Der kan her henvises til hvor der er hjælp at finde til udarbejdelse af APV. At sørge for at den gennemsnitlige arbejdstid for dine hjælpere, i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstiger 48 arbejdstimer inkl. overarbejde, jvf. 4 i Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. At de aftaler du indgår med dine hjælpere ikke overskrider din bevilling. Hvis du vælger at give dine hjælpere bedre løn- og ansættelsesvilkår end det udmålte tilskud, hæfter du selv for en eventuel difference. At være opmærksom på, at Kolding Kommune ikke yder tilskud til hjælpere under 18 år. Ekstern arbejdsgiver Du vælger selv den nærtstående, forening eller private virksomhed, du vil overdrage arbejdsgiveransvaret til. Når du har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, er det den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der har det fulde arbejdsgiveransvar. Du skal huske, at orientere Kolding Kommune om navn og adresse på den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som arbejdsgiveransvaret overdrages til. Udover orienteringen skal du sende en fuldmagt til Kolding Kommune. Af fuldmagten skal det fremgå, at du giver fuldmagt til, at Kolding Kommune med frigørende virkning, kan udbetale BPA-tilskuddet til den nærtstående, foreningen eller private virksomhed, du har overdraget arbejdsgiveransvaret til. Kolding Kommune vil herefter, på baggrund af din bevilling, udarbejde en kroneberegning med udmåling af tilskud til løn. Af kroneberegningen vil det udmålte honorar til den eksterne arbejdsgiver for varetagelse af arbejdsgiveransvaret ligeledes fremgå, dog kun hvis den eksterne arbejdsgiver er en forening eller en privat virksomhed, da der ikke udmåles honorar til en nærtstående. 6

7 Brug af vikarbureau Det er et arbejdsleder- og arbejdsgiveransvar, at sørge for der er hjælpere nok ansat til, at du er dækket ind med hjælp ved sygdom og ferie hos hjælperne. Skulle der alligevel opstå behov for vikardækning, er det op til dig selv at træffe beslutning om, hvorvidt du vil tilkalde en vikar fra et vikarbureau, men det skal dog præciseres, at dit tilskud til BPA-ordningen, som udgangspunkt ikke dækker udgifter til vikarer via vikarbureau. Der skal derfor altid indhentes tilsagn fra, Handicaprådgivningen i Kolding Kommune, såfremt du har behov for at tilkalde en vikar fra et vikarbureau. I modsat fald vil du selv skulle afholde udgiften til vikardækning. 4. Tilskud til hjælpere 4.1 Tilskud til løn Grundlaget for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og Lovpligtige forsikringer Kolding Kommune betaler efter regning udgifterne til følgende lovpligtige forsikringer, beregnet ud fra den billigste markedspris: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Evt. rejseforsikring Barselsfond Du beslutter selv i hvilket forsikringsselskab forsikringerne skal tegnes. Hvis du har valgt at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed, så er den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed ansvarlig for, at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. Vær opmærksom på, at en ægtefælle der er ansat som hjælper, ikke nødvendigvis er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Det kan betyde, at en ægtefælle der er lønnet hjælper eventuelt skal oprette en heltidsulykkesforsikring eller forsikres via en særlig ægtefælleforsikring. Der kan søges mere information omkring hjælperforsikring på eller Kurser Hvis det er en nødvendighed for dine hjælpere at få specialviden for at kunne udfylde hjælperrollen, kan du søge Handicaprådgivningen om at få dækket udgiften til kurser. Dette kunne eksempelvis være kursus i forflytningsteknik. 7

8 4.4 Udgifter til slidtage, almindeligt forbrug, fortæring og entre Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og har et bistands- eller plejetillæg, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang dette tillæg skal indgå i udmåling af hjælpen. Bistands- og plejetillægget er ydet til dækning af de eventuelle tilkøb af ydelser der er forbundet med dit handicap/funktionsnedsættelse, såsom køb af praktisk hjælp, ledsagelse m.v.. Ved bevilling af en BPAordning er disse ydelser, jævnfør punkt 2.4, omfattet af ordningen. I forbindelse med BPA-ordningen kan der være ekstraudgifter, såsom slidtage i hjemmet, udgifter til dine hjælperes fortæring og entre samt almindeligt forbrug ved at dine hjælpere er i hjemmet, hvorfor det skal vurderes om dit bistands- og plejetillæg skal dække disse udgifter. Det vil fremgå af afgørelsesbrevet om bistands-/plejetillægget helt eller delvist skal indgå i din BPA-ordning Hvis du ikke modtager bistands- og plejetillæg, kan du bevilges 100 kr. pr. måned til slidtage og almindeligt forbrug, ved at dine hjælpere er i hjemmet. Derudover kan du bevilges 300 kr. pr. måned til at dække diverse ekstraudgifter, såsom fortæring og entre, til dine hjælpere. Modtager du derimod invaliditetsydelse skal dette ikke indgå i nogen del af tilskuddet til BPA-ordningen. 4.5 Merudgifter Når du har en BPA-ordning, har du mulighed for i henhold til servicelovens 100 at søge om dækning af nødvendige merudgifter. Om dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, beror på en konkret individuel vurdering. For at få bevilget dækning af nødvendige merudgifter, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på kr. pr. år (2013). 4.6 Ferie/længerevarende ophold udenfor hjemmet Ferie I forbindelse med planlægning af ferie, er det vigtigt at du kontakter din sagsbehandler, idet du skal være opmærksom på følgende: Tilskud til løn er udregnet efter dit daglige hjælpebehov, hvorfor en eventuel ekstra lønudgift til hjælper/hjælpere i forbindelse med ferie, ikke er indregnet i din bevilling. Der kan som hovedregel bevilliges 14 dages ferie pr år. Ved ophold udenfor hjemmet i mere end 24 timer, kan der forekomme ekstra udgifter forbundet med hjælperordningen og disse omkostninger kan der i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, ydes tilskud til. Længerevarende ophold udenfor hjemmet Hvis du overvejer at opholde dig uden for dit hjem i længere tid, bør du kontakte din sagsbehandler i Kolding Kommune, inden opholdet påbegyndes. 8

9 5 Andre forhold 5.1 Regnskab Har du valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, vil Kolding Kommune én gang årligt foretage opfølgning af regnskabet fra den eksterne arbejdsgiver. Hvis der er forbrugt færre timer end det udmålte tilskud eller tilskuddet er anvendt til andet formål end hvad det er givet til, skal der ske tilbagebetaling til Kolding Kommune. I særlige tilfælde kan du indgå en aftale med Kolding Kommune om, at et udbetalt tilskud til ikke forbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Timerne skal som udgangspunkt bruges til det formål, de er bevilget til. Det kan f.eks. være ekstra timer til ferie der overføres, fordi du sparer sammen til en længere ferie. 5.2 Tilsyn Kolding Kommune har i medfør af retssikkerhedslovens 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Handicaprådgivningen i Kolding Kommune vil mindst én gang årligt drøfte hvordan BPA-ordningen fungerer for dig, for at finde ud af om ordningen kan fortsætte eller om der skal iværksættes nye tiltag. 5.3 Flytning til anden kommune Fraflytter du Kolding Kommune, er du garanteret at din BPA-ordning fortsætter uændret, jævnfør servicelovens 96 b, stk. 1, indtil den nye kommune har truffet afgørelse om hvorvidt de vil videreføre din BPA-ordning. Dette betyder, at Kolding Kommune udbetaler løn til dine hjælpere, indtil den nye kommune har vurderet, om de vil videreføre din BPA-ordning. Oftest fortsætter ordningen i den nye kommune, men de er ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse som Kolding Kommune. 5.4 Indlæggelse på sygehus Bliver du indlagt på sygehuset, er det sygehuset der jævnfør sundhedslovens 74 og 79 skal varetage plejen m.m. af dig. I forbindelse med indlæggelse på sygehuset skal du altid informere din rådgiver i Handicaprådgivningen, og såfremt du ønsker at have dine hjælpere med under indlæggelsen, skal dette godkendes af såvel Handicaprådgivningen som sygehuset. Du skal derfor forespørge/ansøge Handicaprådgivningen om hvorvidt din BPA-bevilling kan fortsætte under indlæggelsen. Kan Handicaprådgivningen godkende din forespørgsel/ansøgning, skal sygehuset efterfølgende også godkende, at du bruger dine egne hjælpere under indlæggelsen. 9

10 5.5 Personlig assistance på arbejdsmarkedet Har du en BPA-ordning, er erhvervsaktiv og har behov for hjælp til at varetage dine arbejdsfunktioner, skal denne hjælp ydes efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning om personlig assistance. Det er Kolding Kommunes Jobcenter, der bevilger og administrerer personlig assistance til handicappede i erhverv. Hvis du i arbejdstiden har behov for pleje- og/eller overvågning, skal dette dækkes efter reglerne i din BPAordning. Du kan i praksis godt have den samme hjælper både som personlig assistent i arbejdstiden efter beskæftigelsesministeriets regler og som hjælper i henhold til din BPA-ordning. 5.6 Specialpædagogisk støtte under uddannelse Har du en BPA-ordning og er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, kan der ydes specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen. En sådan hjælp skal ydes efter Undervisningsministeriets regler om specialpædagogisk støtte. Det er SU-styrelsen, der bevilger og administrerer SPS. Hvis du under studiet har behov for pleje-, overvågning og/eller ledsagelse, skal dette dækkes efter reglerne i din BPA-ordning. Du kan i praksis godt have den samme hjælper både til at yde SPS efter Undervisningsministeriets regler og som hjælper i henhold til din BPA-ordning. 5.7 Respiratorbistand Har du en BPA-ordning, er respiratorbruger og har behov for overvågning, er det respirationscentrene der har ansvaret for respirationsbehandlingen. Det er således respirationscentrene der skal føre tilsyn med denne del af hjælpen samt har ansvaret for oplæring af hjælperne. Det er de to landsdækkende sygehusafdelinger for respiratorinsufficiens henholdsvis Respirationscenter Vest og Øst, som fastsætter det antal timer du skal ydes respiratorhjælp, medens det er Kolding Kommune der fastsætter hvor mange timer, du skal bevilliges hjælp til pleje m.v. efter servicelovens bestemmelser. Hvis du får øget behov for respirator, anbefaler Handicaprådgivningen, at du kontakter din sagsbehandler. 5.8 Øvrig rådgivning Servicestyrelsen har oprettet rådgiverfunktionen BPA-arbejdsgiver. Her kan du frem til udgangen af år 2013 rette henvendelse til rådgiverne i BPA-arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål, der vedrører dine forpligtelser som arbejdsleder og arbejdsgiver. Nærmere information om rådgivningsfunktionen finder du på Derudover udbyder Socialstyrelsen et nyt e-læringskursus der henvender sig til alle borgere med en BPAordning om bl.a. ansættelsesforhold, ledelse og kommunikation. Der kan læses mere herom på skriv e-læring i søgefelt. Temaerne i e-læringskurset er Samarbejdets veje og vildveje Ansættelse af hjælpere Personalejura 10

11 Arbejdsmiljø Ledelse, kommunikation og konflikthåndtering Har du spørgsmål til BPA-ordningen, har du altid mulighed for at kontakte Handicaprådgivningen i Kolding Kommune på tlf.nr eller pr. mail på 11

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 Bemærk at denne udgave er et udkast og at der derfor kan forekomme ændringer til dele af håndbogen. Har du forslag

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. I henhold til lov om social service 96 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance I henhold til lov om social service 96 1. april 2017 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Lovgrundlaget... 4 3.1 Hvad siger servicelovens 96... 4 3.2 Hvem er omfattet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk BPA er til dig, der har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Kvalitetsstandard Borgerstyrede personlige assistanceordninger Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance jf. Lov om Social Service 96 Godkendt januar 2016 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. Lov om Social Service 96 (SEL 96) Visitationen

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Brugervejledning 96. Indledning.

Brugervejledning 96. Indledning. Brugervejledning 96 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om Social Service 96 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere