INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn... 3 Ansøgning om alkoholbevilling... 3 Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling?... 4 Fornyelse af alkoholbevilling... 5 Godkendelse af bestyrer... 6 Forhåndstilsagn om alkoholbevilling... 6 Bortfald af alkoholbevilling... 7 Fratagelse af alkoholbevilling. 7 Afslag på alkoholbevilling... 7 Miljøkrav til restaurationer Restaurationsplanens nærmere anvendelse Placering af restaurationsvirksomheder Center- og serviceområder Bymidten Foreninger, klubber, kulturelle institutioner og lign Nattilladelser Nattilladelser til restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling Nattilladelser til restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling Nattilladelser ved særlige lejligheder Godkendelse af personale Videoovervågning Udendørsservering /13

2 9. Spilleautomater Bilag 1. Oversigtskort Bilag 2. Kort over Bymidten Bilag 3. Typer af restaurationsvirksomheder 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan I sit møde den 9/ vedtog Odense Byråd den første miljøplan for restaurationsområdet i Odense Kommune. Senere vedtog byrådet en ny miljøplan for at samordne miljøplanen med kommuneplanen. Miljøplanen ændrede navn til restaurationsplan og blev i de følgende år revideret flere gange, senest i Der er i januar 2003 foretaget en generel revision af Odense Kommunes restaurationsplan. Ved revisionen er der foretaget en forenkling og ajourføring af afsnittet om restaurationsvirksomheders placering. Revisionen har i øvrigt taget udgangspunkt i, at restaurationsplanen i højere grad skal kunne fungere som vejledning for kommende bevillingsansøgere. Restaurationsplanen indeholder derfor nu bl.a. oplysninger om, hvor man søger om alkoholbevilling, eksempler på begrænsninger og betingelser i bevillinger, herunder bestemmelser om godkendelse af personale, videoovervågning, mindreåriges ophold på restaurationer og støjforhold. 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise og drikkevarer mv., skal i henhold til restaurationslovens 2 have næringsbrev som restauratør og hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politimesteren i den politikreds, hvor forretningsstedet findes. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Næringsbrev kan nægtes, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Næringsbasen Lovgivningen om Næringsbasen betyder, at alle der driver restauration skal være optaget i Næringsbasen for lovligt at kunne drive en restaurant. Næringsbasen er offentlig og kan ses på Den indeholder oplysninger om alle, der har ret til at drive restaurationsvirksomhed. Næringsprøve Alle der skal have næringsbrev som restauratør og hotelvært, skal udover de almindelige betingelser også have bestået en næringsprøve. Næringsprøven omfatter den lovgiv- 2/13

3 ning, der har betydning for at drive en restauration. Såfremt ansøgeren har gennemført en erhvervsuddannelse indenfor et bestemt område undtages for kravet om næringsprøve. Odense Kommunes Bevillingsnævn: Sammensætning Bevillingsnævnet er nedsat af Odense Byråd og består af Politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. 4 medlemmer vælges direkte af Odense Byråd blandt byrådets medlemmer, og 2 medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra restauratører og personaleorganisationerne inden for restaurationsbranchen. Bevillingsnævnet holder som hovedregel møde én gang om måneden. Der afholdes ikke bevillingsnævnsmøde i juli måned. Der er ikke offentlig adgang til møderne. Opgaver udsteder alkoholbevillinger fornyer alkoholbevillinger godkender bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling giver med politiets samtykke tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser) meddeler forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en bestemt adresse Ansøgning om alkoholbevilling Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal indgives til: FYNS POLITI Tilladelseskontoret Bangs Boder 28, 5000 Odense C Tilladelseskontoret udleverer ansøgningsskemaer og kan vejlede om udfyldelse af skemaet og om vedlæggelse af dokumentation. Tilladelseskontoret gennemgår ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuel tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen. Endvidere indhentes oplysninger hos SKAT og foretages underretning af Odense Kommune, afdeling for Natur, Miljø og afdeling for Trafik, Kultur, Plan og Miljø samt Statens Fødevareregion, der anmodes om at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Ved ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller til restaurationsvirksomheder, hvis driftsform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (for eksempel fra spiserestaurant til diskotek), vil der blive stillet krav om, at der frem- 3/13

4 sendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige som driftsmæssige forhold. Sagen fremsendes herefter af Politidirektøren til bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for nævnets møde. Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling? Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Ved Bevillingsnævnets afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter restaurationslovens 12 tages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: 1. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 2. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være i stand til at drive restaurationsvirksomheden på betryggende måde, 3. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 4. størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, 5. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, 6. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller 7. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Hvor længe gælder en alkoholbevilling? En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år. Der er i restaurationsloven dog mulighed for at meddele bevillinger for en kortere periode end 8 år, såfremt samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn taler herfor. På baggrund af en konkret vurdering kan bevillingsnævnet således f.eks. bestemme, at en førstegangsansøger alene meddeles bevilling for en periode på 2 år. 4/13

5 Restaurationens størrelse og indretning Der vil normalt blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er 30 m 2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Se tillige bilag 3. Endvidere vil der i almindelighed blive stillet krav om indretning af personaletoilet samt særskilte gæstetoiletter til såvel herrer som damer og med direkte adgang fra gæstearealet. Yderligere oplysninger om restaurationsvirksomheders indretning mv. vil kunne indhentes hos Fødevareregion Fyn, Lille Tornbjerg Vej 24, og hos By- & Kulturforvaltningen, Byggesagskontoret. Der henvises i øvrigt til bilag 3. Begrænsninger og betingelser: Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. restaurationslovens 10, stk. 2. Hvorvidt en alkoholbevilling skal begrænses og/eller betinges, afgøres ud fra en samlet vurdering, jf. ovenfor pkt Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser: Bevillingen gælder et kortere åremål end 8 år. Bevillingen begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede /producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15. Bevillingen begrænses til servering for en forenings medlemmer og gæster i følge med disse. Bevillingen betinges af, at bestemte personer fortsat er medlemmer af et selskabs direktion/bestyrelse eller forbliver i et interessentskab. Bevillingen betinges af, at alt personale skal være godkendt. Bevillingen betinges af, at der efter nærmere aftale med politiet etableres videoovervågning. Bevillingen betinges af, at mindreårige ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid. Bevillingen betinges af overholdelse af punkt i Regulativ vedrørende miljøkrav i forbindelse med drift af restaurationer i Odense Kommune, vedrørende ekstern støj. Bevillingen betinges af, at virksomheden drives som spiserestauration. Bevillingen betinges af, at der ikke opstilles spilleautomater. Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke. Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke iværksætter pågående og aggressiv markedsføring herunder markedsføring af enhver art på uddannelsesinstitutioner. Fornyelse af alkoholbevilling 5/13

6 Ved behandling af ansøgninger om fornyelse af alkoholbevilling vil der blive foretaget en vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhedens drift. Det kan f.eks. være, at bevillingshaveren i bevillingsperioden har drevet virksomhed med hård udskænkning af stære drikke eller, har iværksat pågående og aggressiv markedsføring. Vurderingen kan indebære, at Bevillingsnævnet ikke fornyer bevillingen på uændrede vilkår. Krav til dokumentation af økonomiske forhold m.v. Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes tilfredsstillende kan nævnet beslutte, at alkoholbevillingen begrænses til kun at gælde for 2 år således at der ved fornyet ansøgning skal fremsendes regnskab for seneste regnskabsår forsynet med revisionspåtegning, hvor revisor via stikprøvekontrol finder det sandsynliggjort, at forretningsgangene og bogføringen er betryggende, herunder indtægtsregistrering, lønregnskab, opgørelser af debitorer og kreditorer samt værdiansættelse af varelager og andre aktiviteter. Såfremt det ikke inden for den givne frist er muligt at fremkomme med et regnskab med en revisionspåtegning, der opfylder de af bevillingsnævnet stillede krav, kan bevillingsnævnet, såfremt omstændighederne taler herfor, meddele endnu en begrænset bevilling, dog kun for 1 år. En ansøger til en alkoholbevilling kan højest opnå 2 på hinanden følgende alkoholbevillinger, som hver er begrænset som anført ovenfor. Herefter skal bevillingsansøgeren opfylde kravene til en 8-års bevilling. Såfremt dette ikke er tilfældet meddeles som udgangspunkt afslag på bevillingen. Godkendelse af bestyrer Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningssteder ledes af en bestyrer. Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab. Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Bevillingsnævnet kan meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en nærmere bestemt adresse. For at undgå, at kommende ansøgere forgæves foretager investeringer i køb af eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift, kan der indgives ansøgning om forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en af ansøgeren anført adresse. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling sø- 6/13

7 ges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: gæstearealets størrelse, restaurationens indretning, driftsform og åbningstid. Et meddelt forhåndstilsagn gælder i 6 måneder og er derfor bortfaldet, hvis der ikke inden udløb af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Bortfald af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 18, jf. 10, stk. 2, kan en bevilling bl.a. bortfalde, når en bevillingshaver ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillingen. Fratagelse af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 19 kan en bevilling bl.a. frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagende overtrædelse af et vilkår for bevillingen, eller en bestemmelse i restaurationsloven, eller hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaver ikke vil drive virksomheden på forsvarlig vis. Afgørelser om frakendelse af bevillinger træffes af domstolene. Afgørelser om tilbagekaldelse af bevillinger træffes af bevillingsnævnet efter forslag fra politiet. Afslag på alkoholbevilling Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling kan af ansøger indbringes for Odense Byråd inden 4 uger efter meddelelse om afslaget jfr. restaurationslovens 10, stk.4. Miljøkrav til restaurationer Odense Byråd har den 5. april 2000 vedtaget et REGULATIV vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Odense Kommune. Regulativet skal sikre, at naboer til restaurationer ikke bliver udsat for urimelige lugt- og støjgener fra f.eks. ventilation og musik. Nærmere oplysninger om regulativets indhold kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, afdeling for Natur, Miljø og Trafik, afdeling for Industrimiljø. 7/13

8 3. Restaurationsplanens nærmere anvendelse Restaurationsplanens bestemmelser finder anvendelse i Odense Kommune: Ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling. Hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds serveringsareal. Hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret væsentligt f.eks. fra spiserestaurant til diskotek. Hvor der ansøges om udvidet åbningstid. Ved nyetablering af restaurationsvirksomhed forstås: Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, der senest har været anvendt til andet formål, f.eks. anden erhvervsvirksomhed eller beboelse, uanset om der tidligere har været drevet restaurationsvirksomhed i lokalerne. Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, hvor der ikke har været drevet restaurationsvirksomhed (dvs. at lokalerne har stået tomme) indenfor de seneste 6 måneder forud for indgivelse af ansøgning om alkoholbevilling. 4. Placering af restaurationsvirksomheder Der er ved udarbejdelsen af restaurationsplanen tilstræbt rimelig overensstemmelse mellem restaurationsplanen og kommuneplanen for Odense Kommune. Som en konsekvens af kommuneplanen kan der som hovedregel alene meddeles alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller væsentlige ændringer i bestående restaurationsvirksomheder - i følgende områder: 4.1 Center- og serviceområder, herunder bymidten. Der henvises til det nedenfor anførte samt til det udarbejdede oversigtskort over hele kommunen i målestok 1:25.000, der viser bevillingsansøgerne, hvor der som udgangspunkt vil kunne placeres restaurationsvirksomheder. På kortet er disse områder skraverede. Oversigtskortet kan ses på Tilladelseskontoret hos Fyns Politi eller i By- & Kulturforvaltningen, Straksbutikken. Kommende ansøgere henvises derfor til også at konsultere oversigtskortet i målestok 1: Som bilag 1 til restaurationsplanen er medtaget et oversigtskort i A4 format og uden samme detaljeringsgrad som ovennævnte Center- og serviceområder excl. bymidten 8/13

9 Der kan som udgangspunkt kun gives alkoholbevilling til restaurationsdrift i de centerog serviceområder, der er skraveret på oversigtskortet. Der vil dog altid blive foretaget en konkret vurdering i forhold til gener for omkringboende og de trafikale forhold, når restaurationer ønskes etableret i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme. I mange af serviceområderne kan der ikke etableres restaurationer med alkoholbevillinger eller ske væsentlig udvidelse af bestående restaurationer, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Disse områder er ikke markeret på oversigtskortet. De nævnte serviceområder er enten meget små, har en vis karakter af beboelsesområder, eller også er anvendelsen i henhold til kommuneplanen fastlagt til specifikke formål, f.eks. skoler, institutioner, kirker mv Bymidten a. I bymidten kan der af sociale- og politimæssige årsager, som udgangspunkt, alene etableres egentlige spiserestaurationer. Alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder vil således, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, blive betinget af, at virksomheden drives som spiserestauration (se definition, bilag 3). I det omfang der til spiserestaurationer er knyttet underholdning/mulighed for dans forudsættes det, at disse faciliteter er bestemt for de spisende gæster. b. I følgende områder kan der som udgangspunkt nyetableres restaurationsvirksomheder, uden at alkoholbevillingen betinges af, at virksomheden drives som spiserestauration: I dele af gågadearealerne i bymidten ( dog ikke Hans Jensens Stræde, Ramsherred, Bangs Boder, Rosengade og den nordlige del af Overstræde). Nørregade, Banegårdcentret, en del af Østre Stationsvej, en del af Rugårdsvej fra Kongensgade til Fjordsgade samt en del af Vestre Stationsvej fra Kongensgade til Fjordsgade samt Fjordsgade en del af Overgade samt dele af H.C. Andersen-kvarteret dele af havnen Der henvises til de gråskraverede områder på oversigtskortet over Bymidten (bilag 2). Visse dele af Bymidten, jf. a og b, har præg af beboelsesområder. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i forhold til gener for omkringboende, når restaurationer ønskes etableret i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendommme Foreninger, klubber, kulturelle institutioner o. l. 9/13

10 Restaurationslovens 1, stk. 2, er gældende for andelsforeninger og andre foreninger i det omfang, deres virksomhed udadtil fremtræder som erhvervsvirksomhed, eller der serveres stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Efter en konkret vurdering kan der meddeles alkoholbevillinger til almennyttige foreninger, klubber, kulturelle institutioner o.l., selvom de er beliggende udenfor de nævnte center- og serviceområder, herunder bymidten, jf. nærmere ovenfor, punkt 4.1. Til brug for vurderingen af om der kan meddeles alkoholbevilling til en forening eller en klub, der drives på almennyttigt grundlag, dvs. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed, jf. bilag 3, fremlægges foreningens vedtægter med foreningens formålsparagraf samt generalforsamlingsprotokollat med oplysning om, hvem der er indvalgt i bestyrelsen. I vurderingen indgår endvidere oplysninger om eventuelt indmeldelsesgebyr og kontingent, ligesom der vil blive lagt vægt på medlemskredsens størrelse og lokalernes indretning. Er foreningen en idrætsforening, kan der eksempelvis lægges vægt på, om foreningen deltager i turneringer indenfor den pågældende idræt. Der vil som udgangspunkt ikke kunne forventes meddelt bevillinger til nye foreningslokaler i gadeniveau med facade til gaden. I egentlige beboelsesområder foretages der en konkret vurdering af generne i forhold til omkringboende. Bevillinger til foreninger, klubber og lignende vil normalt blive begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades, at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15, samt begrænset til servering for den personkreds, der enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer benytter de pågældende faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum. Bevillingen vil endvidere være betinget af, at lukketiden er kl til kl Udskænkning af andre former for stærke drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer efter forudindhentet polititilladelse i medfør af restaurationslovens 22 (lejlighedstilladelse). Der kan i forbindelse med større idrætsanlæg o.l. meddeles ubegrænsede bevillinger efter Bevillingsnævnets skøn på grundlag af indhentet udtalelse fra Børn- og Ungeforvaltningen, Fritidsafdelingen. Bevillinger til restaurationer, tilknyttet kulturelle institutioner meddeles normalt med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Det forudsættes enten, at der ikke er direkte adgang fra gaden til udskænkningsstedet, hvis der er indrettet et særligt lokale, eller at udskænkningen foregår i en foyer. 10/13

11 5. Nattilladelser mv. Nattilladelser til restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling Den normale lukketid i restaurationer, hvortil der er offentlig adgang, er ved Odense Byråds beslutning af 15/ fastsat fra kl kl Bevillingsnævnet kan inden påbegyndelse af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn, f.eks. hvis restauranten er beliggende i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme, jf. restaurationslovens 28. Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent hele døgnet, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt, jf. restaurationslovens 28. Bevillingsnævnet kan meddele nattilladelser til henholdsvis kl. 03 eller kl. 05 ud fra nedennævnte kriterier og under hensyn til en konkret vurdering af lokaleforholdene. Der meddeles ikke nattilladelser til kl. 05 til restaurationsvirksomheder beliggende i beboelsesejendomme eller til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelseskomplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende. Der meddeles ikke nattilladelse til kl. 03 til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelse, hvis det skønnes at kunne indebære væsentlige gener for de omkringboende. 03-bevillinger vil i førstegangstilfælde blive begrænset til 1 år. Der kan alene forventes meddelt nattilladelser til restaurationsvirksomheder beliggende i bymidten. I øvrige center- og serviceområder kan der alene meddeles sådanne tilladelser til hoteller, kongresser o.l. Nattilladelser til kl. 05 vil fortrinsvis blive meddelt til egentlige danserestaurationer, diskoteker og restaurationer med en vis underholdning, hoteller, kongrescentre o.l. samt til spiserestaurationer beliggende i nærheden af teatre o.l. Nattilladelse kan betinges af, at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl Denne betingelse vil blive taget i anvendelse, når tilladelse søges til egentlige danserestaurationer, diskoteker og restaurationer med en vis underholdning, der forventes at blive opsøgt af et overvejende ungt publikum. Nattilladelser kan betinges af overholdelse af punkt i REGULATIV vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Odense Kommune, vedrørende ekstern støj. Nattilladelser kan betinges af, at restaurationens personale godkendes af politiet. Nattilladelser kan betinges af, at der etableres videoovervågning. 11/13

12 Hvis vilkår og betingelser for nattilladelser overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage nattilladelsen, hvorefter der skal holdes lukket fra kl. 02. Nattilladelser til restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling Der kan meddeles nattilladelser efter følgende kriterier: 1. I den ejendom, hvori restaurationsvirksomheden er beliggende, må der ikke være beboelse umiddelbart ovenover eller ved siden af virksomheden. Der må endvidere ikke være beboelse i stueetagen i ejendommen beliggende til højre og venstre for den ejendom, hvori restaurationsvirksomheden er beliggende. 2. Nattilladelsen vil blive betinget af, at der ikke opstilles morskabsautomater, at der ikke afspilles musik indendørs og udendørs i perioden fra kl til kl , samt at driften af virksomheden i den udvidede åbningstid ikke giver anledning til lovovertrædelse, ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer. Nattilladelser ved særlige lejligheder I medfør af restaurationslovens 28, stk. 2, kan politiet ved særlige lejligheder, f.eks. ved større byfester o.l. lokalprægede arrangementer samt nytårsnat tillade længere åbningstid. Nytårsaften har alle restauranter tilladelse til at holde åbent til kl uden at skulle ansøge herom. 6. Godkendelse af personale Bevillingsnævnet traf den 31. oktober 1994 beslutning om at indføre en godkendelsesordning for restaurationspersonale. Denne ordning indebærer, at alt personale i restaurationsvirksomheder med tilladelse til at holde åbent i den almindelige lukketid, eller med dans, eller en vis underholdning, skal godkendes af politiet. 7. Videoovervågning Etablering af videoovervågning kan stilles som en betingelse for at opnå alkoholbevilling. Afgørelsen af, om en sådan betingelse skal stilles, sker på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i den enkelte restaurationsvirksomheds karakter, åbningstid, publikums alder, antallet af gæster mv. 12/13

13 Omfanget af videoovervågningen fastsættes i samarbejde med Politidirektøren i Odense under hensyntagen til den konkrete restaurationsvirksomhed, men skal dog som udgangspunkt omfatte dansegulvet samt indgangspartiet, jf. i øvrigt lov om forbud mod tvovervågning mv. 8. Udendørs servering Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der indgives særskilt ansøgning herom til Odense Kommune, By- & Kulturforvaltningen, Byggesagskontoret. Der henvises til regler for udendørs servering i Odense af 11/ Spilleautomater Opstilling af spilleautomater må kun finde sted i restaurationer med alkoholbevilling og må kun ske efter indhentet tilladelse fra Spillemyndigheden. Der må maksimalt opstilles 3 stk. gevinstgivende spilleautomater. Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater kan gives for indtil 5 år ad gangen, dog højst for det tidsrum, hvor alkoholbevillingen er gældende. 13/13

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan for Odense Kommune

Restaurationsplan for Odense Kommune Restaurationsplan for Odense Kommune 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Odense Kommunes Bevillingsnævn... 4 2.1 Bevillingsnævnets sammensætning... 4 2.2 Opgaver og sagstyper... 5 2.3 Lovgrundlag og samarbejde

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere