Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden, såfremt sikrede anmelder ulykkestilfældet i forsikringstiden eller ved forsikringens ophør senest 6 måneder efter ophøret. Ved et ulykkestilfælde forståes en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som har påviselig beskadigelse af dette til følge. Det fremgår af policen, hvorvidt det er en fritidsdækning eller en heltidsdækning. 2. Ulykkesforsikringen giver ligeledes ret til erstatning ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under forudsætning af, at handlingen må anses som forsvarlig. 3. Erstatning ved dødsfald. Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for tre år efter ulykkestilfældet, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. Med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til den forsikredes ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades, til den forsikredes børn, eller hvis ej heller sådanne forefindes, til den forsikredes arvinger i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens 105 stk. 5. Efterlades ingen arvinger i nedadgående retning (børn/børnebørn) bortfalder erstatningen. Er der i anledning af ulykkestilfælde udbetalt mènerstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede udbetalte erstatning. 4. Erstatning ved mèn. Dersom erstatning i henhold til pkt. 3 ikke kommer til udbetaling, og såfremt ulykkestilfældet har medført en mèngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til mènerstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes dog senest 3 år efter skadens anmeldelse til selskabet. Mèngraden fastsættes i overensstemmelse med den mèntabel som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, med de begrænsninger som er anført nedenfor og under hensyntagen til forsikredes erhverv. Mènerstatningen udgør den procent af forsikringssummen som mèngraden er ansat til. Mèngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. Et før ulykkestilfældet tilstedeværende mèn berettiger ikke til erstatning. Et bestående mèn kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådan mèn ikke havde været tilstede. 5. Mèngrad. Ved følgende skader ansættes mèngraden således: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100% Tab af øjeæble 25% Tab af synet på èt øje 20% Tab af hørelsen på begge ører 50% Tab af hørelsen på èt øre 10% Tab af hele benet 65% Tab af benet i knæleddet 50% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af alle tæer på en fod 10% Tab af storetå og mellemfodsben 8% Tab af storetå 5% Tab af langfinger 10% Tab af ringfinger 8% Tab af lillefinger 8% Traumatisk neurose 5% Højre Venstre Tab af hele armen 75% 65% Tab af hånden 60% 50% Tab af tommel- og mellemhåndsben 30% 25% Tab af tommelfinger 35% 20% Tab af pegefinger 10% 10% 6. Ved andre skader, hvor mèngraden ikke kan ansættes efter den af Arbejdsskadestyrelsen benyttede skala, hvoraf forannævnte eksempler er uddrag, ansættes mèngraden i forhold til skadens medicinske omfang og de forvoldte ulemper i skadelidtes personlige livsførelse, uden at hensyn tages til forsikredes specielle erhverv. 7. Venstre hånd. Såfremt forsikrede er venstrehåndet, betragtes venstre hånd og arm som højre og omvendt. 8. Tandskade. I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes op til DKK og følgende: Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et ulykkestilfælde, som defineret i pkt. 1. Som Side 1 af 5 Bet ULY, ETU Forsikring A/S

2 ulykkestilfælde betragtes ikke tandskade, der sker ved spisning. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. Inden behandlingen påbegyndes bortset fra akut nødbehandling skal behandlingen og prisen herfor godkendes af selskabet. Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. 9. Tillægsdækninger. På policen er det beskrevet hvilke tillægsdækninger, der er tegnet. Såfremt der ikke er nævnt nogen tillægsdækninger, er disse ikke meddækket. 9.1 Besvimelse og ildebefindende. Forsikringen er udvidet til at dække direkte følger af ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. 9.2 Solo-/ sportsskader. Ved beskadigelse af forsikredes arme (fra fingerspids til og med skulderled) og ben (fra tåspids til og med hofteled) kræves alene, at hændelsen skal være pludselig. Beskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader, der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser, er ikke dækket. 9.3 Tandskade inklusive tyggeskader. I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes op til DKK og følgende: Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et ulykkestilfælde, som defineret i pkt 1. Som ulykkestilfælde betragtes også tandskade som følge af spisning når der er et fremmedlegme i madvaren. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. Inden behandlingen påbegyndes bortset fra akut nødbehandling skal behandlingen og prisen herfor godkendes af selskabet. Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. 9.4 Behandlingsudgifter. Forsikringen er udvidet til at dække de af forsikrede afholdte rimelige og normale udgifter op til DKK pr. skade til: plastiske operationer fysioterapeut og/eller kiropraktor transport til og fra hospital Fysioterapi / kiropraktor betales for max. 10 behandlinger, der i øvrigt skal være foretaget inden 12 måneder fra ulykkestilfældets indtræden. Det er en forudsætning for erstatning, at der foreligger en lægehenvisning. Udgiften vil derefter blive godtgjort i det omfang skadelidte ikke kan få den godtgjort fra anden side. Der ydes ikke dækning for behandlingsudgifter efter, at helbredstilstanden er erklæret stationær. 10. Progressiv tillægserstatning. Medfører ulykkestilfældet en mèngrad på 30% eller derover, udbetales en tillægserstatning. Tillægget udgør lige så mange procent af mènerstatningen, som mèngraden er ansat til. 11. Dækningsområde. Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde overgået den forsikrede i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, samt indtruffet under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed i den øvrige del af verden. 12. Skader, som ikke erstattes. Undtaget fra ulykkesforsikringen er: a. enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. b. følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. Ulykkestilfælde opstået under: c. deltagelse og træning i professionel og farlig sport, herunder cykelog hestevæddeløb på bane, boksning, karate og anden kampsport, bjergbestigning, rapelling, faldskærmsudspring, rafting, dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr, samt motorløb af enhver art, bortset fra de i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, samt rallies udenfor bane eller andet til formålet afspærret område. d. ekspeditioner og opdagelsesrejser. Ulykkestilfælde der skyldes: e. jordskælv, udløsning af atomenergi, radioaktive kræfter, krig, terrorisme herunder også udslip af biologiske og kemiske stoffer, oprør, Side 2 af 5 Bet ULY, ETU Forsikring A/S

3 borgerlige uroligheder, samt deltagelse i slagsmål. Ligeledes er militærtjeneste i forbindelse med udstationering undtaget. Uanset ovennævnte dækker forsikringen ulykkestilfælde som følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvori den forsikrede opholder sig på rejse udenfor Danmark i indtil to uger fra konfliktens udbrud. Det forudsættes: * at der ikke foretages rejser til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer eller forsikrede vidste eller burde vide, at situationen var nært forestående. * at den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne * at ulykkestilfældet ikke skyldes frigørelse af atomkraft. f. indflydelse af selvforskyldt beruselse eller under en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer samt skadestilfælde fremkaldt af den tilskadekomne ved fortsæt eller grov uagtsomhed. Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af skadetilfældet. 13. Forhold ved skadestilfælde. Skade skal uden ophold anmeldes skriftligt til selskabet. Dette gælder uanset om personskaden umiddelbart efter ulykkestilfældet synes at være af beskedent omfang. Har et ulykkestilfælde medført døden, skal særlig meddelelse herom tilstiles selskabet inden 48 timer, medmindre dødsfaldet allerede er meddelt selskabet ved anmeldelse af ulykkestilfældet. Selskabet har ret til at kræve obduktion. 14. Forældelse. Forsikringen dækker ikke følger efter ulykkestilfælde, der indtræder/konstateres eller anmeldes senere end 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Fremsættes krav som følge af ulykkestilfælde ikke inden 3 måneder efter, at sikrede har fået kendskab til de omstændigheder, der begrundes i kravet, dækkes dette ikke af forsikringen. Hvis selskabet har afvist at betale erstatning bortfalder den sikredes krav, med mindre den sikrede inden 6 måneder efter den skriftlige afvisnings modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring eller domstolene. 15. Fastsættelse af mèngraden. Mèngraden fastsættes ud fra de foreliggende lægelige oplysninger, herunder eventuelle speciallægeerklæringer, og selskabet er forpligtet til senest 3 år efter modtagelse af skadeanmeldelsen at fremkomme med vurdering af mèngraden. Godkender sikrede eller sikredes værge skriftligt selskabets tilbud, forrentes erstatningen i henhold til Forsikringsaftalelovens 24. Forlanger forsikrede, at fastsættelse af mèngraden skal ske af Arbejdsskadestyrelsen betaler sikrede Styrelsens gebyr. Gebyret refunderes, hvis Styrelsen vurderer mèngraden højere end den af selskabet tilbudte. 16. Genoptagelse af mènspørgsmålet. Fastsættelse af mèngraden kan genoptages, hvis der opstår væsentlige ændringer i den sikredes helbredstilstand. Dette gælder dog kun, hvis anmodning om genoptagelse fremsættes senest 5 år efter mèngraden er ansat eller mènerstatning er udbetalt. 17. Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge. Selskabet betaler de af dette forlangte lægeattester. Hvis sikrede forlanger at blive undersøgt hos egen valgt speciallæge, er selskabet ikke forpligtet til at betale speciallægens honorar. 18. Fareforøgelse. Sker der i forsikringstiden ændring i beskæftigelsesforhold, skal selskabet straks have meddelelse herom. Selskabet træffer i givet fald beslutning om, hvorvidt forsikringen kan videreføres og i givet fald på hvilke vilkår og til hvilken præmie, jf. Forsikringsaftalelovens 121. Dette er gældende, såfremt sikredes beskæftigelse ændrer sig opadgående fra en risikogruppe til en anden. Risikogruppe 0: eksempelvis Børn og studerende uden job (indtil det fyldte 18. år) med arbejde indtil 15 timer pr. uge. Risikogruppe 1: eksempelvis Ledige uden arbejdsindtægt, hjemmegående eller personer, der alene skaffer sig indtægt ved kontorarbejde. Risikogruppe 2: eksempelvis Personer der arbejder i supermarked, tømmerhandler, med børn, ældre, gør rent o.lign. Side 3 af 5 Bet ULY, ETU Forsikring A/S

4 Risikogruppe 3: eksempelvis Personer, der arbejder som håndværker, medhjælper i cafetria, bodegaer o. lign. Risikogruppe 4: eksempelvis Personer der arbejder med skibsværft, nedbrydning, autoophug, fiskefabrik, fiskere, stiladsarbejdere, slagter, off-shore, kloakarbejdere o. lign. Forsikringen kan ikke tegnes af professionelle sportsfolk. 19. Præmiens betaling. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. 20. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. 21. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. 22. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 21 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Betales præmien ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, har selskabet ret til at opkræve et gebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning. 23. Opsigelse og udløb. Forsikringen kan opsiges af hver af parterne med højst 12 og mindst 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdag. 24. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen. vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Betales præmien ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, har selskabet ret til at opkræve et gebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning. 23. Opsigelse og udløb. Forsikringen kan opsiges af hver af parterne med højst 12 og mindst 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdag. 24. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen. Side 4 af 5 Bet ULY, ETU Forsikring A/S

5 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringslovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelselsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette forsikringsselskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. Brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postbestillingen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU FORSIKRING A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Nu kan du opsige dine private skadeforsikringer i ETU FORSIKRING- f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikringmv. Med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag. 1. Når du har haft forsikringen mere end et år. Hvis din forsikring har været i ETU FORSIKRING i mere end et år, er gebyret i år på 50 kr. Gebyret skal dække de udgifter, vi har, når vi skal slette din forsikring før det normale udløb. 2. Når du har haft forsikringen mindre end et år. Hvis din forsikring kun har været i ETU FORSIKRING mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere en forsikring. Fortrydelsesret. Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer. Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Side 5 af 5 Bet ULY, ETU Forsikring A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 201504 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler/institutioner,plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere