Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Postboks 20 Imaneq 33, etage 3900 Nuuk Telefon Telefax Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 15 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

3 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 1 Fondsoplysninger Fond Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) John Møllersvej 8 Postboks Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Bestyrelse Henrik Sørensen, formand (valgt af Nuuk Rotary Klub) Mogens Øgaard (valgt af Grønlands Arbejdsgiverforening) Jens Olsen (valgt af Lions Club Nuuk) Lars-Peter Danielsen (valgt af Red Barnet) Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2008 for Børne- og Ungehuset Mælkebøtten. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 11. april 2009 Bestyrelse Henrik Sørensen Mogens Øgaard Jens Olsen Lars-Peter Danielsen formand

5 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Vi har revideret årsregnskab for for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bogføringsloven og almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab. Dette ansvar omfatter udformning og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med bogføringsloven og god regnskabsskik. Nuuk, den 11. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 4 Ledelsesberetning Aktivitet Fondens formål er i egnede lokaler, at udvikle og skabe rammer, der kan medvirke til at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk og forebygge yderligere omsorgssvigt. Økonomisk udvikling Årets resultat blev et overskud på 826 t.kr., som er overført til fondens frie kapital. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet. Beretning fra bestyrelsen til regnskabet 2008 Børne- og ungehuset Mælkebøtten er et værested for børn og unge i Nuuk, og en kombination af et kreativt aktivitetscenter og et krisecenter for børn. Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet. Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge seksuelt misbrug Forebygge kriminalitet blandt unge Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv. Mange børn er i dag overladt til sig selv og lever et fritidsliv på gaden. I Mælkebøtten forsøger vi at give børnene positive livsværdier som et alternativ til gadenormerne. Målgruppe Alle børn fra 0-17 år er velkomne i huset, og der er forskellige tilbud om aktiviteter, som mange benytter sig af. I Mælkebøtten kommer både ressourcestærke og svage børn, og i dagtimerne må der i alt være 50 børn. Den primære målgruppe ligger fra 5-6 år og op til år. Desuden har de børn, der på grund af druk og fest i hjemmet oftest er henvist til gaden nu fået et fristed, hvor de kan søge hen, få et måltid mad, og der er mulighed for, at 9 børn, efter aftale med socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, kan overnatte.

7 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 5 Metode Mælkebøtten er en ny type institutionen, der arbejder ud fra helhedsprincippet. Vi kombinerer kreative fritidsaktiviteter i forskellige værksteder med et krisecenter for børn, hvor der er hjælp at hente hele døgnet. Selv om der i huset både er et værested og et døgnafsnit, så drives Mælkebøtten som en helhed og er ikke opdelt i to adskilte institutioner. Tværtimod kombineres de to enheder. De børn, der bor i Mælkebøtten, indgår på lige fod med de børn, der benytter værestedet, så de ikke føler sig anderledes. Og de børn, der bruger Mælkebøtten som værested, indgår i arbejdet på lige fod med de børn, der bor i Mælkebøtten, da mange af disse børn også har brug for voksenkontakt og omsorg. Vi samarbejder med velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, om at finde helhedsløsninger for de børn, der på grund af sociale problemer i hjemmet anbringes i Mælkebøtten. Heri inddrages barnets forældre og øvrige netværk. Efter endt ophold i Mælkebøtten sendes børnene videre til noget, der er bedre, end det de kom fra. Nøgleordene i arbejdet på centret er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt i Mælkebøtten, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten skal der være plads til alle. Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre. Struktur og organisation Initiativtagerne til Mælkebøtten er Red Barnet, Lions Club i Nuuk, Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening. Mælkebøtten er etableret som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af en repræsentant fra de 4 initiativtageres organisationer. Desuden har Kommunerafik Sermersooq et medlem i bestyrelsen som tilforordnet. Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Medlemmerne deltager aktivt i den fortsatte udviklingen og implementering af Mælkebøtten og medvirker til at sikre det økonomiske grundlag. Institutionen er p.t. normeret til 11 medarbejdere på fuld tid fordelt på en forstander, en souschef, en afdelingsleder, en administrativ medarbejder og 7 medarbejdere. Dog planlægges der efter at udvide normeringen med en medarbejder mere. Derudover er der tilknyttet 5 vikarer og 4 frivillige. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller er frivillige skal aflevere en ren straffeattest. Indhold i huset Indholdet i huset tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i huset. Der er plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed, og huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. Her er der voksne, der er til at

8 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 6 stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. I de år der er gået, er det tydeligt, at mange af de børn og unge, der tidligere levede et liv på gaden, men nu benytter sig at tilbudene i Mælkebøtten har fået det bedre de er mere rolige og tillidsfulde over for personalet i Mælkebøtten, og især de udsatte børn betragter Mælkebøtten som deres fristed og oase i en problematisk hverdag. Døgnafdelingen Mælkebøtten er et hus på 510 m2 fordelt på to etager. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn i aflastning fra plejefamilier. Nogle af børnene anbringes med henblik på social udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og socialforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har et godt og konstruktivt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver 4. uge omkring social udredning, handleplaner som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie, og det er lykkedes at give mange børn en bedre tilværelse. I 2007 havde vi i alt 96 anbringelser fordelt på 62 forskellige børn (35 drenge og 27 piger) Ud af de 62 børn er der 16 gengangere, det vil sige børn, der har været indskrevet mere end een gang i Mælkebøtten. I 2008 havde vi 76 anbringelser fordelt på 72 børn, (38 drenge og 34 piger), det vil sige, 4 børn var gengangere. Vi har børn, der bor i Mælkebøtten nogle få dage, og vi har børn, der opholder sig i udredningsperioden, der typisk varer 3 måneder. Den gennemsnitlige anbringelsestid i 2007 var 30 dage og i 2008 var den 28 dage. Vi har også børn, som efter den social udredning evt. ikke kan sendes hjem, som bliver i Mælkebøtten længere tid end nødvendigt, da der mangler anbringelsessteder. I 2007 havde vi 20 børn anbragt til social udredning, og i 2008 var 21 børn anbragt til social udredning og heraf er 5 børn stadig under social udredning. Størsteparten af børnene bliver enten hjemgivet eller anbragt på en døgninstitution. Tabel 1 Antal anbragte børn i 2008 fordelt på alder

9 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år uden cpr Antal Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 7 Antal anbragte børn i 2008 fordelt på alder Serie År Værkstederne I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler, træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. I Nuuk er mange børn overladt til sig selv uden ret megen voksenkontakt, og lever et fritidsliv på gaden. Mange af disse børn deltager ikke i fritidsaktiviteter, og de har nu fået et sted, hvor de kan komme og få de kreative stimuli, som de ellers ikke vil få. Mælkebøtten giver børnene gode kreative oplevelser i værkstederne. Her er der mulighed for, at børnene kan udfolde sig efter evne og udviklingstrin. Vi møder børnene, hvor de er og hjælpe dem på vej til at udvikle og udfolde deres kreative evner og fantasi. Børnemøder Ud over de kreative aktiviteter afholdes der børnemøder med forskellige temaer, hvor børnene inddrages i beslutninger om aktiviteter i huset, så de derved lærer, at de også har ret til at have en mening og opleve, at de er nødvendige i processen med udvikling af huset. Vi forsøger at lære børnene om de demokratiske spilleregler, at også børn har rettigheder, og der er voksne, der tager dem alvorligt. Børnenes temamøder afholdes også i samarbejde med Nuuk Politi og forebyggelseskonsulenterne i Kommunerafik Sermersooq - bl.a. for at forebygge kriminalitet, tobaksrygning, hashrygning og snifning blandt børn og unge. Besøgstal De kreative værksteder er åbent fra kl Det er meget svingende, hvor mange børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder. Nogle dage er der 30 til 40 børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. I 2007 blev Mælkebøttens værksteder besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. I disse tal indgår også eventuelle gengangere. I 2008 har der i gennemsnit været 21 børn pr. dag, der benyttede værkstederne. I opgørelsen for 2008 indgår ingen gengangere, så der er reelt tale om en stigning sammenlignet med året før. Tabel 2 Det daglige gennemsnitlige antal børn i værkstederne fordelt på måneder

10 Dagligt besøgende i gennemsnit Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 8 Det daglige gennemsnitlige antal børn i værkstederne fordelt på måneder i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Måneder August September Oktober November December Serie1 Behov for varm mad hver dag I begyndelsen serverede vi varm mad i weekender og i højtider. Men vi har erfaret, at mange af de børn, der bruger værestedet, i perioder sulter, mangler rent tøj og mangler hjælp til personlig hygiejne. Derfor indførte vi ret hurtigt, at der hver dag serveres varm mad, hvor det både er de anbragte børn, og de børn, der benytter værestedet, der har behov for et måltid mad, der spiser med. Børnene skal ringe hjem til forældrene for at få accept til at spise med i Mælkebøtten. De børn, der får mad derhjemme, kan ikke spise i Mælkebøtten. Evaluering Med udgangspunkt i 3 års erfaring som socialt forsøgsprojekt er der gennemført en evaluering af processen med udviklingen af Mælkebøtten og resultatet af arbejdet. Heri indgår en analyse og refleksioner over udviklingen og det erfaringsgrundlag, der er dannet samt en vurdering af om målene er opnået, og hvilken effekt tilbuddet har afstedkommet. Bidragene til evalueringen er indhentet hos bestyrelsen for Mælkebøtten, interview af ledelsen og medarbejderne i Mælkebøtten, interview af sagsbehandlere og afdelingsledelsen i socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq samt børnenes besvarelser af spørgeskemaer, om hvad de mener om Mælkebøtten hvad der er godt, og hvad der ikke er godt. Jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden, har stået for faglig rådgivning og metodeudvikling. Han har ligeledes gennemført de forskellige interviews og har efterfølgende gennemgået materialet og grundlaget for evalueringen. Forstander Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten, er forfatter til evalueringen. Evalueringen kan fås ved henvendelse til Mælkebøtten, eller på Alle værdsætter Mælkebøtten Det er kendetegnende ved interviewene vedrørende Mælkebøtten med både velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, personalet og børnene, at alle værdsætter Mælkebøtten og dens funktion.

11 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 9 Bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne Udviklingsforvaltningen har fået et nyt fritidstilbud til børn og unge, der også har åbent i week-ender. Velfærdsforvaltningen har fået en institution, hvor de kan anbringe børn akut hele døgnet, hvilket har forbedret deres arbejdsvilkår og sagsbehandling, så de har ro til at finde de bedste løsninger for det enkelte barn, hvilket på sigt giver den største sociale effekt. Socialrådgiverne giver også udtryk for, at de oplever Mælkebøtten som let tilgængelig, og at en af styrkerne ligger i, at Mælkebøtten forsøger at finde løsninger sammen med socialforvaltningen. Der er børnevenligt, der en god stemning, og der er altid aktiviteter, hvor formålet er at skabe succeser for børnene, så de får selvtillid og selvværd. Socialrådgiverne giver også udtryk for, at en anden styrke er, at medarbejderne i Mælkebøtten anerkender børnene, og at søskende kan anbringes der samlet. Socialrådgiverne anser personalet for fagligt kompetent, og Mælkebøttens styrke er også, at medarbejderne medvirker til, at barnet får en bedre tilværelse end den, som barnet kom fra. Glæde ved arbejdet Personalet tilkendegiver glæde ved at arbejde i Mælkebøtten ved at gøre livet lettere for børnene, selv om det også kan være en følelsesmæssig belastning at være vidne til mange børns manglende trivsel som følge af omsorgssvigt. Under hele forløbet er institutionen udviklet, forandret og tilpasset de eksisterende behov for at kunne tilbyde børnene et fristed. Dette har også afspejlet sig i personalegruppen, der aktivt medvirker i denne proces, hvor de observerer, reflekterer og synliggør effekten. Det er lykkedes at udvikle et medarbejderteam, der er kendetegnet ved faglig kvalitet i deres arbejde og høj ansvarlighed, og der er skabt et godt arbejdsmiljø til gavn for hele huset. Fra begyndelsen har det været hensigten at skabe et tværfagligt medarbejderteam, hvorfor vi ikke har lagt os fast på, at det kun skal være pædagoger, der ansættes i Mælkebøtten. Der har været lagt vægt på, at medarbejderen har en relevant faglig uddannelse og erfaring i arbejdet med børn og unge uden at sætte fag på. Medarbejderteamet har bl.a. bestået af pædagoger, folkeskolelærer, politibetjente, social- og sundhedsassistenter, anstaltsbetjente, socialrådgivere, lærerstuderende og psykologistuderende samt nogle få ufaglærte. Forstanderen er psykolog. Det har efterfølgende også vist sig, at tværfagligheden er en styrke i vores arbejde med børnene, da vi derved får flere faglige vinkler frem, når eksempelvis et barn skal observeres med henblik på at få igangsat den rette indsats. Personalegruppen giver udtryk for vigtigheden i at have et kollegialt tæt samarbejde præget af åbenhed og tillid, og dette kombineret med faglig supervision fra psykolog er medvirkende til at finde ressourcerne til det fortsatte arbejde. Børnenes mening om Mælkebøtten Både børn, der bruger de kreative værksteder, og børn der har boet i Mælkebøtten, har via spørgeskemaer givet udtryk for deres mening om Mælkebøtten, og besvarelserne er indgået i evalueringen. Generelt er alle børn glade for Mælkebøtten, og de aktiviteter der er mulighed for at medvirke i. Lokal forankring Da Grønlands Arbejdsgiverforening i 2002 besluttede at tage et socialt ansvar og medvirke til at forbedre vilkårene for børn og unge i Nuuk, var der ingen, der vidste, at vi i dag ville stå med et velfungerende børnehus. Takket være udholdenhed hos initiativtagerne Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grøn-

12 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 10 lands Arbejdsgiverforening og en stor opbakning og støtte fra nær og fjern, lykkedes det at nå målet. Vi har samarbejdet på tværs af både faglige og politiske skel, og der er tale om et udviklingsprojekt, der har involveret en bred skare af fagfolk, Kommunerafik Sermersooq, Grønlands Hjemmestyre, organisationer, erhvervsfolk, fonde og borgere i Grønland og Danmark. Og det, der har været kendetegnet for udviklingen, er, at alle uanset tilhørsforhold VILLE dette her. Derfor kan vi konstatere, at budskabet med at tage et socialt ansvar og medvirke til at gøre noget ved problemerne har haft en positiv effekt. Måden at samarbejde på og udnytte alle gode kræfter har skabt resultater. Børnene har fået en oase og et fristed med omsorgsskabende voksne, der vil dem det godt. Og de udsatte børn har fået et sted, hvor de kan henvende sig for at få hjælp, når livet gør modstand. Mælkebøtten har fået skabt et bredt netværk til eksterne samarbejdspartnere, hvilket er en styrke både i forhold til selve udviklingen af Mælkebøtten men også i forhold til det fremtidige perspektiv, hvor det handler om fortsat at forebygge og behandle omsorgssvigt. Økonomien er det sårbare punkt Store som små donationer, gaver og materielle ting har været medvirkende til at skabe Mælkebøtten. Ud over den økonomiske støtte har vi også oplevet befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten. Økonomien har været det sårbare punkt, der altid har givet anledning til bekymring. Budgetlægningen sker dels ud fra kendte donationer og dels ud fra skønnede donationer, så vi ved aldrig, hvad året bringer af økonomisk fundament og det er noget, man skal lære at leve med, hvis man vil lave udviklingsarbejde som Mælkebøtten. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen og det er heldigvis lykkedes indtil nu. Imidlertid er Mælkebøttens fremtidige økonomiske grundlag for 2009 endnu ikke sikret. Kommunerafik Sermersooq har mundtligt givet tilsagn om økonomisk støtte i 2009, men det er langt fra nok. Ud over et driftstilskud betales der en døgntakst for de børn, der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling. Departementet for Familier og sundhed er ansøgt om tilskud, men om vi tildeles midler, kender vi først resultatet af om 3-4 måneder. Fremtiden For at sikre Mælkebøttens fremtid håber vi på, at Grønlands Hjemmestyre og Kommunerfak Sermersooq på sigt vil indgå en fast driftsoverenskomst, der dækker Mælkebøttens årlige driftsudgifter. Der anvendes rigtig mange ressourcer på PR og fundraising for at få økonomien på plads. Såfremt at Mælkebøttens driftsøkonomi fremover bliver sikret, kan der frigøres ressourcer til udviklingsarbejde for udsatte børn og unge. Det har under hele forløbet været hensigten efterfølgende at medvirke i udvikling af væresteder på kysten. Generelt kan vi konstatere at formålet med Mælkebøtten er opfyldt og udviklingen er sket efter hensigten, så vi håber, at Mælkebøtten fortsat må eksisterer til gavn for børn og unge i Nuuk.

13 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik. Indtægter Indtægter fra bidrag til driften samt offentlig støtte indtægtsføres løbende. Formålsbestemte bidrag vedrørende anskaffelsen af bygningen, inventar og lignende passiveres og indtægtsføres i takt med de for bidragene erhvervede aktiver afskrives. Andre formålsbestemte bidrag indtægtsføres i takt med, at udgifterne til de formålsbestemte aktiviteter afholdes. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Skat Fonden er meddelt skattefrihed i henhold til 3 i den grønlandske indkomstskattelov. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Tekniske anlæg Inventar og driftmidler 50 år 10 år 5 år Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Periodeafgrænsningsposter Tilskud til bestemte formål indtægtsføres i takt med at omkostninger omkostningsføres.

14 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 12 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Modtagne bidrag til driften Indtægter vedr. pleje Øvrige indtægter 0 0 Finansielle indtægter Indtægter i alt Andre eksterne omkostninger 2 ( ) (650) Personaleomkostninger 3 ( ) (3.581) Af- og nedskrivninger 4 (463) 0 Finansielle omkostninger ( ) (122) Omkostninger i alt ( ) (4.353) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

15 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 13 Balance pr Note kr. t.kr. Ejendom Ombygning Inventar Musikhus under opførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grundkapital Overført overskud og underskud Egenkapital Bankgæld Kreditorer Anden gæld Periodisering bidrag, anskaffelse af bygning Periodisering bidrag, anskaffelse af inventar Periodisering bidrag, istandsættelse bygning Periodisering bidrag, rejser Periodisering bidrag, anskaffelse af musikinstrumenter Periodisering bidrag, uddannelse Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

17 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 15 Noter 1. Bidrag kr. t.kr. Bidrag modtaget i alt Heraf benyttet: Formålsbestemt til anskaffelse af inventar mv Formålsbestemt til bidrag til børnene 0 10 Formålsbestemt til genopførsel af musikværksted 0 45 Formålsbestemt til uddannelse 0 50 Formålsbestemt til oplevelser for børnene Formålsbestemt til aktiviteter for børnene Formålsbestemt til udgivelse af Mælkebøttens evaluering Heraf overført til anvendelse i 2009 ( ) 0 Bidrag til driften

18 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 16 Noter 2. Andre eksterne omkostninger kr. t.kr. Kontorartikler Informationsmateriale Annoncer Kontingenter Porto Telefon og fax Gebyr EDB-omkostninger Øreafrunding Bogføring Småanskaffelser Aktiviteter værksted/legerum Mødeomkostninger Rejseomkostninger Bidrag til rejseomkostninger 0 (17) Fragt Kursus 0 2 Fortæring Taxa og bus Lommepenge til børn Beklædning Forsikring Olie El Vand Renovation Rengøring Alarm Vedligeholdelse Diverse lokaleomkostninger 0 3 Diverse

19 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 17 Noter 3. Personaleomkostninger kr. t.kr. Lønninger Feriepenge Pension Arb. markedsbidrag Husleje personale (1.385) 72 Jobannoncer mv Øvrige Af- og nedskrivninger Bygninger Indtægtsført tilskud bygninger (58.998) (156) Inventar Indtægtsført tilskud inventar ( ) (278) Ombygning Indtægtsført tilskud ombygning (42.829) (113) Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar Ombygning kr. kr. kr. Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger (58.998) ( ) (42.829) Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Der foretages ikke offentlig ejendomsvurdering i Grønland.

20 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 18 Noter 6. Egenkapital kr. t.kr. Grundkapital Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital i alt Skat Fonden er en almenvelgørende fond, og er meddelt skattefrihed i henhold til 3 i den grønlanske indkomstsskattelov. 8. Oversigt over bidragsydere Bidragydere til Børne- og ungehuset Mælkebøtten Royal Greenland A/S Royal Arctic Line A/S TNT Nuuk NUNA - Advokater Godthåb Transport service A/S Nattorallit Aps Kalaallit Forsikring Grønlands Arbejdsgiverforening Air Greenland A/S Sarfaa Ingeniørit Siunnersuisartut Inuplan A/S Usisaat Aps Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål Arctic Import A/S Johnny Reimar HKS Scandinavia Frederiksberg Sparekasse Fond Red Barnet Kalundborg lokalkomité Cafe Crazy Daisy Prego Charoen Porn v/rikke og Jørgen Pedersen Varde Rotary Klub Varde Warwith Kompetence Kompagniet Red Barnets lokalkomite Bornholm Red Barnets lokalkomite Hellerup Red Barnets lokalkomite Helsingør Red barnets lokalkomite Ribe Red barnets lokalkomite Ringkøbing Ruth og Steen Montgomery-Andersen Bertram Hotel Guldsmeden og Familien Rodulph Soroptimisterne i Nykøbing Falster Mads, Marie og Torben Nielsen Mogens Øgaard Hans Kilian, Weinheim, Deutsland Next Job Greenland Red Barnets Børnerettighedspris 2006 v/ Kirsten Ørgaard Bomann

21 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 19 Red Barnet Nykøbing-Rørvig_Trundholm lokalkomité Jytte Abildstrøm Hotel Godthåb A/S Microsoft Danmark Aps Red Barnet Danmark Nuuk Rotary Klub Nunatta Naqiterivia Sct. Georg Gildet i Aalborg Arssarnerit A/S Burmeister Elteknik Aps Nuuk TV Atuagagdliutit AG Sermitsiaq Dansk Sygeplejeråd Nuuk Ugeavis Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ole Kirks Fond Red Barnets Lokalkomité i Odense Danmarks Fonden Lions Club Mølleaa Direktør K- Steinmanns Fond Frederik og Emma Kraghs Mindelegat Lions Club Nuuk Kræmmermarkedforeningen i Nuuk Grønlandsbanken H.K.H. Kronprins Frederik & H.K.H. Kronprinsesse Mary Vinklubben Etiketten Grønlands Lægekredsforening Agerskov Consultning Aps El og Teknik Grønland Aps Svend Junge P.I.P Nuup Kommunea Orkestrene Simik, Sista, Asallut og Qarsoq Nurepa Aps Soroptimisterne i Varde Else Uldall Bøgh Torben Melgaard konsulent og ingeniørfirma Polarfrost Køleteknik A/S OAK foundation Irisager.gl Grønlands VVS Aps GNC Aps Larsen og Co A/S Jørn Jespersen Nuup Bussii A/S LEGO A/S SES Emballage Nuuk Arbejdsgiverforening NØNNE Nuuk Transport Lions Club i Bogense Lions Club i Sæby Atuakkiorfik A/S Godthåb Dampvaskeri KIIP Tips og Lottomidlerne Politimesteren Stationslederen ved Nuuk Politi Kriminalforsorgen Departement for familie og sundhed Direktør Lise Lennert Olsen, KIIP Nuuk Ungdom i Fremdrift Miljøarbejderne Lars Bahnsen Ilse og Torben Alne Jens Olsen Henrik Sørensen Lars-Peter Danielsen Jørgen Agergaard Henrik Sørensen Grønlands Idrætsforbund Greenland Tourism Rikke og Jørgen Pedersen Julie Filip Christensen Helge Andersen Bjarne E. Pedersen, Kabinetsekretariatet Nuuk Sømandshjem Betoncentralen Hans Kilian Lions Danmark Jan Gottlieb Dorthe S. Jørgensen Henrik Ullerup ISCO Office Soroptimisterne i Haderslev Red Barnet, Allerød Chef på Tele Peter Engberg Jensen

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere