Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Postboks 20 Imaneq 33, etage 3900 Nuuk Telefon Telefax Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2008 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 15 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

3 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 1 Fondsoplysninger Fond Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) John Møllersvej 8 Postboks Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Bestyrelse Henrik Sørensen, formand (valgt af Nuuk Rotary Klub) Mogens Øgaard (valgt af Grønlands Arbejdsgiverforening) Jens Olsen (valgt af Lions Club Nuuk) Lars-Peter Danielsen (valgt af Red Barnet) Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2008 for Børne- og Ungehuset Mælkebøtten. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 11. april 2009 Bestyrelse Henrik Sørensen Mogens Øgaard Jens Olsen Lars-Peter Danielsen formand

5 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Vi har revideret årsregnskab for for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bogføringsloven og almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab. Dette ansvar omfatter udformning og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med bogføringsloven og god regnskabsskik. Nuuk, den 11. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 4 Ledelsesberetning Aktivitet Fondens formål er i egnede lokaler, at udvikle og skabe rammer, der kan medvirke til at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk og forebygge yderligere omsorgssvigt. Økonomisk udvikling Årets resultat blev et overskud på 826 t.kr., som er overført til fondens frie kapital. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet. Beretning fra bestyrelsen til regnskabet 2008 Børne- og ungehuset Mælkebøtten er et værested for børn og unge i Nuuk, og en kombination af et kreativt aktivitetscenter og et krisecenter for børn. Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet. Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge seksuelt misbrug Forebygge kriminalitet blandt unge Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv. Mange børn er i dag overladt til sig selv og lever et fritidsliv på gaden. I Mælkebøtten forsøger vi at give børnene positive livsværdier som et alternativ til gadenormerne. Målgruppe Alle børn fra 0-17 år er velkomne i huset, og der er forskellige tilbud om aktiviteter, som mange benytter sig af. I Mælkebøtten kommer både ressourcestærke og svage børn, og i dagtimerne må der i alt være 50 børn. Den primære målgruppe ligger fra 5-6 år og op til år. Desuden har de børn, der på grund af druk og fest i hjemmet oftest er henvist til gaden nu fået et fristed, hvor de kan søge hen, få et måltid mad, og der er mulighed for, at 9 børn, efter aftale med socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, kan overnatte.

7 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 5 Metode Mælkebøtten er en ny type institutionen, der arbejder ud fra helhedsprincippet. Vi kombinerer kreative fritidsaktiviteter i forskellige værksteder med et krisecenter for børn, hvor der er hjælp at hente hele døgnet. Selv om der i huset både er et værested og et døgnafsnit, så drives Mælkebøtten som en helhed og er ikke opdelt i to adskilte institutioner. Tværtimod kombineres de to enheder. De børn, der bor i Mælkebøtten, indgår på lige fod med de børn, der benytter værestedet, så de ikke føler sig anderledes. Og de børn, der bruger Mælkebøtten som værested, indgår i arbejdet på lige fod med de børn, der bor i Mælkebøtten, da mange af disse børn også har brug for voksenkontakt og omsorg. Vi samarbejder med velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, om at finde helhedsløsninger for de børn, der på grund af sociale problemer i hjemmet anbringes i Mælkebøtten. Heri inddrages barnets forældre og øvrige netværk. Efter endt ophold i Mælkebøtten sendes børnene videre til noget, der er bedre, end det de kom fra. Nøgleordene i arbejdet på centret er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt i Mælkebøtten, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten skal der være plads til alle. Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre. Struktur og organisation Initiativtagerne til Mælkebøtten er Red Barnet, Lions Club i Nuuk, Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening. Mælkebøtten er etableret som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af en repræsentant fra de 4 initiativtageres organisationer. Desuden har Kommunerafik Sermersooq et medlem i bestyrelsen som tilforordnet. Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Medlemmerne deltager aktivt i den fortsatte udviklingen og implementering af Mælkebøtten og medvirker til at sikre det økonomiske grundlag. Institutionen er p.t. normeret til 11 medarbejdere på fuld tid fordelt på en forstander, en souschef, en afdelingsleder, en administrativ medarbejder og 7 medarbejdere. Dog planlægges der efter at udvide normeringen med en medarbejder mere. Derudover er der tilknyttet 5 vikarer og 4 frivillige. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller er frivillige skal aflevere en ren straffeattest. Indhold i huset Indholdet i huset tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i huset. Der er plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed, og huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. Her er der voksne, der er til at

8 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 6 stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. I de år der er gået, er det tydeligt, at mange af de børn og unge, der tidligere levede et liv på gaden, men nu benytter sig at tilbudene i Mælkebøtten har fået det bedre de er mere rolige og tillidsfulde over for personalet i Mælkebøtten, og især de udsatte børn betragter Mælkebøtten som deres fristed og oase i en problematisk hverdag. Døgnafdelingen Mælkebøtten er et hus på 510 m2 fordelt på to etager. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn i aflastning fra plejefamilier. Nogle af børnene anbringes med henblik på social udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og socialforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har et godt og konstruktivt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver 4. uge omkring social udredning, handleplaner som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie, og det er lykkedes at give mange børn en bedre tilværelse. I 2007 havde vi i alt 96 anbringelser fordelt på 62 forskellige børn (35 drenge og 27 piger) Ud af de 62 børn er der 16 gengangere, det vil sige børn, der har været indskrevet mere end een gang i Mælkebøtten. I 2008 havde vi 76 anbringelser fordelt på 72 børn, (38 drenge og 34 piger), det vil sige, 4 børn var gengangere. Vi har børn, der bor i Mælkebøtten nogle få dage, og vi har børn, der opholder sig i udredningsperioden, der typisk varer 3 måneder. Den gennemsnitlige anbringelsestid i 2007 var 30 dage og i 2008 var den 28 dage. Vi har også børn, som efter den social udredning evt. ikke kan sendes hjem, som bliver i Mælkebøtten længere tid end nødvendigt, da der mangler anbringelsessteder. I 2007 havde vi 20 børn anbragt til social udredning, og i 2008 var 21 børn anbragt til social udredning og heraf er 5 børn stadig under social udredning. Størsteparten af børnene bliver enten hjemgivet eller anbragt på en døgninstitution. Tabel 1 Antal anbragte børn i 2008 fordelt på alder

9 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år uden cpr Antal Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 7 Antal anbragte børn i 2008 fordelt på alder Serie År Værkstederne I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler, træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. I Nuuk er mange børn overladt til sig selv uden ret megen voksenkontakt, og lever et fritidsliv på gaden. Mange af disse børn deltager ikke i fritidsaktiviteter, og de har nu fået et sted, hvor de kan komme og få de kreative stimuli, som de ellers ikke vil få. Mælkebøtten giver børnene gode kreative oplevelser i værkstederne. Her er der mulighed for, at børnene kan udfolde sig efter evne og udviklingstrin. Vi møder børnene, hvor de er og hjælpe dem på vej til at udvikle og udfolde deres kreative evner og fantasi. Børnemøder Ud over de kreative aktiviteter afholdes der børnemøder med forskellige temaer, hvor børnene inddrages i beslutninger om aktiviteter i huset, så de derved lærer, at de også har ret til at have en mening og opleve, at de er nødvendige i processen med udvikling af huset. Vi forsøger at lære børnene om de demokratiske spilleregler, at også børn har rettigheder, og der er voksne, der tager dem alvorligt. Børnenes temamøder afholdes også i samarbejde med Nuuk Politi og forebyggelseskonsulenterne i Kommunerafik Sermersooq - bl.a. for at forebygge kriminalitet, tobaksrygning, hashrygning og snifning blandt børn og unge. Besøgstal De kreative værksteder er åbent fra kl Det er meget svingende, hvor mange børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder. Nogle dage er der 30 til 40 børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. I 2007 blev Mælkebøttens værksteder besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. I disse tal indgår også eventuelle gengangere. I 2008 har der i gennemsnit været 21 børn pr. dag, der benyttede værkstederne. I opgørelsen for 2008 indgår ingen gengangere, så der er reelt tale om en stigning sammenlignet med året før. Tabel 2 Det daglige gennemsnitlige antal børn i værkstederne fordelt på måneder

10 Dagligt besøgende i gennemsnit Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 8 Det daglige gennemsnitlige antal børn i værkstederne fordelt på måneder i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Måneder August September Oktober November December Serie1 Behov for varm mad hver dag I begyndelsen serverede vi varm mad i weekender og i højtider. Men vi har erfaret, at mange af de børn, der bruger værestedet, i perioder sulter, mangler rent tøj og mangler hjælp til personlig hygiejne. Derfor indførte vi ret hurtigt, at der hver dag serveres varm mad, hvor det både er de anbragte børn, og de børn, der benytter værestedet, der har behov for et måltid mad, der spiser med. Børnene skal ringe hjem til forældrene for at få accept til at spise med i Mælkebøtten. De børn, der får mad derhjemme, kan ikke spise i Mælkebøtten. Evaluering Med udgangspunkt i 3 års erfaring som socialt forsøgsprojekt er der gennemført en evaluering af processen med udviklingen af Mælkebøtten og resultatet af arbejdet. Heri indgår en analyse og refleksioner over udviklingen og det erfaringsgrundlag, der er dannet samt en vurdering af om målene er opnået, og hvilken effekt tilbuddet har afstedkommet. Bidragene til evalueringen er indhentet hos bestyrelsen for Mælkebøtten, interview af ledelsen og medarbejderne i Mælkebøtten, interview af sagsbehandlere og afdelingsledelsen i socialforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq samt børnenes besvarelser af spørgeskemaer, om hvad de mener om Mælkebøtten hvad der er godt, og hvad der ikke er godt. Jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden, har stået for faglig rådgivning og metodeudvikling. Han har ligeledes gennemført de forskellige interviews og har efterfølgende gennemgået materialet og grundlaget for evalueringen. Forstander Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten, er forfatter til evalueringen. Evalueringen kan fås ved henvendelse til Mælkebøtten, eller på Alle værdsætter Mælkebøtten Det er kendetegnende ved interviewene vedrørende Mælkebøtten med både velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, personalet og børnene, at alle værdsætter Mælkebøtten og dens funktion.

11 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 9 Bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne Udviklingsforvaltningen har fået et nyt fritidstilbud til børn og unge, der også har åbent i week-ender. Velfærdsforvaltningen har fået en institution, hvor de kan anbringe børn akut hele døgnet, hvilket har forbedret deres arbejdsvilkår og sagsbehandling, så de har ro til at finde de bedste løsninger for det enkelte barn, hvilket på sigt giver den største sociale effekt. Socialrådgiverne giver også udtryk for, at de oplever Mælkebøtten som let tilgængelig, og at en af styrkerne ligger i, at Mælkebøtten forsøger at finde løsninger sammen med socialforvaltningen. Der er børnevenligt, der en god stemning, og der er altid aktiviteter, hvor formålet er at skabe succeser for børnene, så de får selvtillid og selvværd. Socialrådgiverne giver også udtryk for, at en anden styrke er, at medarbejderne i Mælkebøtten anerkender børnene, og at søskende kan anbringes der samlet. Socialrådgiverne anser personalet for fagligt kompetent, og Mælkebøttens styrke er også, at medarbejderne medvirker til, at barnet får en bedre tilværelse end den, som barnet kom fra. Glæde ved arbejdet Personalet tilkendegiver glæde ved at arbejde i Mælkebøtten ved at gøre livet lettere for børnene, selv om det også kan være en følelsesmæssig belastning at være vidne til mange børns manglende trivsel som følge af omsorgssvigt. Under hele forløbet er institutionen udviklet, forandret og tilpasset de eksisterende behov for at kunne tilbyde børnene et fristed. Dette har også afspejlet sig i personalegruppen, der aktivt medvirker i denne proces, hvor de observerer, reflekterer og synliggør effekten. Det er lykkedes at udvikle et medarbejderteam, der er kendetegnet ved faglig kvalitet i deres arbejde og høj ansvarlighed, og der er skabt et godt arbejdsmiljø til gavn for hele huset. Fra begyndelsen har det været hensigten at skabe et tværfagligt medarbejderteam, hvorfor vi ikke har lagt os fast på, at det kun skal være pædagoger, der ansættes i Mælkebøtten. Der har været lagt vægt på, at medarbejderen har en relevant faglig uddannelse og erfaring i arbejdet med børn og unge uden at sætte fag på. Medarbejderteamet har bl.a. bestået af pædagoger, folkeskolelærer, politibetjente, social- og sundhedsassistenter, anstaltsbetjente, socialrådgivere, lærerstuderende og psykologistuderende samt nogle få ufaglærte. Forstanderen er psykolog. Det har efterfølgende også vist sig, at tværfagligheden er en styrke i vores arbejde med børnene, da vi derved får flere faglige vinkler frem, når eksempelvis et barn skal observeres med henblik på at få igangsat den rette indsats. Personalegruppen giver udtryk for vigtigheden i at have et kollegialt tæt samarbejde præget af åbenhed og tillid, og dette kombineret med faglig supervision fra psykolog er medvirkende til at finde ressourcerne til det fortsatte arbejde. Børnenes mening om Mælkebøtten Både børn, der bruger de kreative værksteder, og børn der har boet i Mælkebøtten, har via spørgeskemaer givet udtryk for deres mening om Mælkebøtten, og besvarelserne er indgået i evalueringen. Generelt er alle børn glade for Mælkebøtten, og de aktiviteter der er mulighed for at medvirke i. Lokal forankring Da Grønlands Arbejdsgiverforening i 2002 besluttede at tage et socialt ansvar og medvirke til at forbedre vilkårene for børn og unge i Nuuk, var der ingen, der vidste, at vi i dag ville stå med et velfungerende børnehus. Takket være udholdenhed hos initiativtagerne Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grøn-

12 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 10 lands Arbejdsgiverforening og en stor opbakning og støtte fra nær og fjern, lykkedes det at nå målet. Vi har samarbejdet på tværs af både faglige og politiske skel, og der er tale om et udviklingsprojekt, der har involveret en bred skare af fagfolk, Kommunerafik Sermersooq, Grønlands Hjemmestyre, organisationer, erhvervsfolk, fonde og borgere i Grønland og Danmark. Og det, der har været kendetegnet for udviklingen, er, at alle uanset tilhørsforhold VILLE dette her. Derfor kan vi konstatere, at budskabet med at tage et socialt ansvar og medvirke til at gøre noget ved problemerne har haft en positiv effekt. Måden at samarbejde på og udnytte alle gode kræfter har skabt resultater. Børnene har fået en oase og et fristed med omsorgsskabende voksne, der vil dem det godt. Og de udsatte børn har fået et sted, hvor de kan henvende sig for at få hjælp, når livet gør modstand. Mælkebøtten har fået skabt et bredt netværk til eksterne samarbejdspartnere, hvilket er en styrke både i forhold til selve udviklingen af Mælkebøtten men også i forhold til det fremtidige perspektiv, hvor det handler om fortsat at forebygge og behandle omsorgssvigt. Økonomien er det sårbare punkt Store som små donationer, gaver og materielle ting har været medvirkende til at skabe Mælkebøtten. Ud over den økonomiske støtte har vi også oplevet befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten. Økonomien har været det sårbare punkt, der altid har givet anledning til bekymring. Budgetlægningen sker dels ud fra kendte donationer og dels ud fra skønnede donationer, så vi ved aldrig, hvad året bringer af økonomisk fundament og det er noget, man skal lære at leve med, hvis man vil lave udviklingsarbejde som Mælkebøtten. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen og det er heldigvis lykkedes indtil nu. Imidlertid er Mælkebøttens fremtidige økonomiske grundlag for 2009 endnu ikke sikret. Kommunerafik Sermersooq har mundtligt givet tilsagn om økonomisk støtte i 2009, men det er langt fra nok. Ud over et driftstilskud betales der en døgntakst for de børn, der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling. Departementet for Familier og sundhed er ansøgt om tilskud, men om vi tildeles midler, kender vi først resultatet af om 3-4 måneder. Fremtiden For at sikre Mælkebøttens fremtid håber vi på, at Grønlands Hjemmestyre og Kommunerfak Sermersooq på sigt vil indgå en fast driftsoverenskomst, der dækker Mælkebøttens årlige driftsudgifter. Der anvendes rigtig mange ressourcer på PR og fundraising for at få økonomien på plads. Såfremt at Mælkebøttens driftsøkonomi fremover bliver sikret, kan der frigøres ressourcer til udviklingsarbejde for udsatte børn og unge. Det har under hele forløbet været hensigten efterfølgende at medvirke i udvikling af væresteder på kysten. Generelt kan vi konstatere at formålet med Mælkebøtten er opfyldt og udviklingen er sket efter hensigten, så vi håber, at Mælkebøtten fortsat må eksisterer til gavn for børn og unge i Nuuk.

13 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik. Indtægter Indtægter fra bidrag til driften samt offentlig støtte indtægtsføres løbende. Formålsbestemte bidrag vedrørende anskaffelsen af bygningen, inventar og lignende passiveres og indtægtsføres i takt med de for bidragene erhvervede aktiver afskrives. Andre formålsbestemte bidrag indtægtsføres i takt med, at udgifterne til de formålsbestemte aktiviteter afholdes. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Skat Fonden er meddelt skattefrihed i henhold til 3 i den grønlandske indkomstskattelov. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Tekniske anlæg Inventar og driftmidler 50 år 10 år 5 år Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Periodeafgrænsningsposter Tilskud til bestemte formål indtægtsføres i takt med at omkostninger omkostningsføres.

14 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 12 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Modtagne bidrag til driften Indtægter vedr. pleje Øvrige indtægter 0 0 Finansielle indtægter Indtægter i alt Andre eksterne omkostninger 2 ( ) (650) Personaleomkostninger 3 ( ) (3.581) Af- og nedskrivninger 4 (463) 0 Finansielle omkostninger ( ) (122) Omkostninger i alt ( ) (4.353) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

15 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 13 Balance pr Note kr. t.kr. Ejendom Ombygning Inventar Musikhus under opførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grundkapital Overført overskud og underskud Egenkapital Bankgæld Kreditorer Anden gæld Periodisering bidrag, anskaffelse af bygning Periodisering bidrag, anskaffelse af inventar Periodisering bidrag, istandsættelse bygning Periodisering bidrag, rejser Periodisering bidrag, anskaffelse af musikinstrumenter Periodisering bidrag, uddannelse Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

17 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 15 Noter 1. Bidrag kr. t.kr. Bidrag modtaget i alt Heraf benyttet: Formålsbestemt til anskaffelse af inventar mv Formålsbestemt til bidrag til børnene 0 10 Formålsbestemt til genopførsel af musikværksted 0 45 Formålsbestemt til uddannelse 0 50 Formålsbestemt til oplevelser for børnene Formålsbestemt til aktiviteter for børnene Formålsbestemt til udgivelse af Mælkebøttens evaluering Heraf overført til anvendelse i 2009 ( ) 0 Bidrag til driften

18 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 16 Noter 2. Andre eksterne omkostninger kr. t.kr. Kontorartikler Informationsmateriale Annoncer Kontingenter Porto Telefon og fax Gebyr EDB-omkostninger Øreafrunding Bogføring Småanskaffelser Aktiviteter værksted/legerum Mødeomkostninger Rejseomkostninger Bidrag til rejseomkostninger 0 (17) Fragt Kursus 0 2 Fortæring Taxa og bus Lommepenge til børn Beklædning Forsikring Olie El Vand Renovation Rengøring Alarm Vedligeholdelse Diverse lokaleomkostninger 0 3 Diverse

19 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 17 Noter 3. Personaleomkostninger kr. t.kr. Lønninger Feriepenge Pension Arb. markedsbidrag Husleje personale (1.385) 72 Jobannoncer mv Øvrige Af- og nedskrivninger Bygninger Indtægtsført tilskud bygninger (58.998) (156) Inventar Indtægtsført tilskud inventar ( ) (278) Ombygning Indtægtsført tilskud ombygning (42.829) (113) Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar Ombygning kr. kr. kr. Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger (58.998) ( ) (42.829) Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Der foretages ikke offentlig ejendomsvurdering i Grønland.

20 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 18 Noter 6. Egenkapital kr. t.kr. Grundkapital Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital i alt Skat Fonden er en almenvelgørende fond, og er meddelt skattefrihed i henhold til 3 i den grønlanske indkomstsskattelov. 8. Oversigt over bidragsydere Bidragydere til Børne- og ungehuset Mælkebøtten Royal Greenland A/S Royal Arctic Line A/S TNT Nuuk NUNA - Advokater Godthåb Transport service A/S Nattorallit Aps Kalaallit Forsikring Grønlands Arbejdsgiverforening Air Greenland A/S Sarfaa Ingeniørit Siunnersuisartut Inuplan A/S Usisaat Aps Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål Arctic Import A/S Johnny Reimar HKS Scandinavia Frederiksberg Sparekasse Fond Red Barnet Kalundborg lokalkomité Cafe Crazy Daisy Prego Charoen Porn v/rikke og Jørgen Pedersen Varde Rotary Klub Varde Warwith Kompetence Kompagniet Red Barnets lokalkomite Bornholm Red Barnets lokalkomite Hellerup Red Barnets lokalkomite Helsingør Red barnets lokalkomite Ribe Red barnets lokalkomite Ringkøbing Ruth og Steen Montgomery-Andersen Bertram Hotel Guldsmeden og Familien Rodulph Soroptimisterne i Nykøbing Falster Mads, Marie og Torben Nielsen Mogens Øgaard Hans Kilian, Weinheim, Deutsland Next Job Greenland Red Barnets Børnerettighedspris 2006 v/ Kirsten Ørgaard Bomann

21 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 19 Red Barnet Nykøbing-Rørvig_Trundholm lokalkomité Jytte Abildstrøm Hotel Godthåb A/S Microsoft Danmark Aps Red Barnet Danmark Nuuk Rotary Klub Nunatta Naqiterivia Sct. Georg Gildet i Aalborg Arssarnerit A/S Burmeister Elteknik Aps Nuuk TV Atuagagdliutit AG Sermitsiaq Dansk Sygeplejeråd Nuuk Ugeavis Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ole Kirks Fond Red Barnets Lokalkomité i Odense Danmarks Fonden Lions Club Mølleaa Direktør K- Steinmanns Fond Frederik og Emma Kraghs Mindelegat Lions Club Nuuk Kræmmermarkedforeningen i Nuuk Grønlandsbanken H.K.H. Kronprins Frederik & H.K.H. Kronprinsesse Mary Vinklubben Etiketten Grønlands Lægekredsforening Agerskov Consultning Aps El og Teknik Grønland Aps Svend Junge P.I.P Nuup Kommunea Orkestrene Simik, Sista, Asallut og Qarsoq Nurepa Aps Soroptimisterne i Varde Else Uldall Bøgh Torben Melgaard konsulent og ingeniørfirma Polarfrost Køleteknik A/S OAK foundation Irisager.gl Grønlands VVS Aps GNC Aps Larsen og Co A/S Jørn Jespersen Nuup Bussii A/S LEGO A/S SES Emballage Nuuk Arbejdsgiverforening NØNNE Nuuk Transport Lions Club i Bogense Lions Club i Sæby Atuakkiorfik A/S Godthåb Dampvaskeri KIIP Tips og Lottomidlerne Politimesteren Stationslederen ved Nuuk Politi Kriminalforsorgen Departement for familie og sundhed Direktør Lise Lennert Olsen, KIIP Nuuk Ungdom i Fremdrift Miljøarbejderne Lars Bahnsen Ilse og Torben Alne Jens Olsen Henrik Sørensen Lars-Peter Danielsen Jørgen Agergaard Henrik Sørensen Grønlands Idrætsforbund Greenland Tourism Rikke og Jørgen Pedersen Julie Filip Christensen Helge Andersen Bjarne E. Pedersen, Kabinetsekretariatet Nuuk Sømandshjem Betoncentralen Hans Kilian Lions Danmark Jan Gottlieb Dorthe S. Jørgensen Henrik Ullerup ISCO Office Soroptimisterne i Haderslev Red Barnet, Allerød Chef på Tele Peter Engberg Jensen

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) Årsregnskab

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuummi Sulisitsisut Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Grønlands Revisionskontor

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu. Årsrapport 2008

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Nanu Børn Landsorganisationen Nanu Årsrapport

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr. 29604576 Årsrapport

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport regnskabsår

Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Den Selvejende Institution Fanø Hallen Årsrapport

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere