AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014

2 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor Lis Randa på vegne af Bestyrelsen. Ellemosevej 36, Hadsten 24. august Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Side 2 af 29

3 Indhold A. UDDANNELSENS FÆLLESDEL Uddannelsen Bekendtgørelse Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsens kerneområder Design og opbygning af automatisk enhed (25 ECTS) Integration af automatiske enheder (15 ECTS) Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10 ECTS) Virksomheden (15 ECTS) Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer Styringsteknologi, Konfiguration og programmering (15 ECTS) Mekanisk og fysisk modellering (5 ECTS) El-teknisk systemdesign og projektudvikling (5 ECTS) Reguleringsteknologi (5 ECTS) Konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsteknologi (10 ECTS) Kommunikationsteknologi, Databehandling og dataudveksling (5 ECTS) Optimering, overvågning og operatørinterface (5 ECTS) Innovation (5 ECTS) Forretningsforståelse (5 ECTS) Projektledelse (5 ECTS) Praktik og afsluttende eksamensprojekt Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Uddannelsens prøver Merit Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser B. UDDANNELSENS INSTITUTIONSSPECIFIKKE DEL Uddannelsens valgfri uddannelseselementer Prøver og eksamen på uddannelsen Generelt om prøver og eksamen Studiestartprøven Førsteårsprøven Tredjesemesterprøven 3A Tredjesemesterprøven 3B, Teknisk projekt Prøver i valgfri uddannelseselementer Praktikprøven Afsluttende eksamensprojekt Regler for praktikforløbets gennemførelse Generelle krav og regler på uddannelsen Merit for valgfri uddannelseselementer Klager Klage over prøver Anke Klage over retlige forhold Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 3 af 29

4 A. UDDANNELSENS FÆLLESDEL Fællesdelen af denne studieordning for erhvervsakademiuddannelsen inden for i automation (automationsteknolog AK) er udarbejdet af uddannelsesnetværket af godkendte udbudsinstitutioner for uddannelsen. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at de færdiguddannede opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Desuden skal den fælles studieordning sikre, at de studerende ved studieeller institutionsskift godskrives de beståede fag og kan færdiggøre uddannelsen. Fællesdelen af denne studieordning finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen, og studieordningen indeholder desuden en institutionsspecifik del, gældende for Erhvervsakademi Dania i Hadsten. 1. Uddannelsen 1.1. Bekendtgørelse Denne studieordning gælder for erhvervsakademiuddannelsen inden for automation (automationsteknolog AK), BEK nr af 25/11/2009. Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Erhvervsakademiuddannelsen inden for automation giver den uddannede ret til at anvende titlen automationsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Automation Engineering. Uddannelsen udbydes efter kvalifikationsrammen for livslang læring, niveau 5. Den er normeret til 2 studenterårsværk eller 120 ECTS-points. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold, praktik og projekter i virksomheder, samt forberedelse og deltagelse i eksaminer. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. 1. år skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Optagelse på uddannelsen sker i henhold til bilag 1 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser i adgangsbekendtgørelsen, BEK nr 223 af 11/03/2014 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Studieordningen er udarbejdet af uddannelsesnetværket af godkendte udbudsinstitutioner for uddannelsen, efter retningslinjerne i ovennævnte samt følgende bekendtgørelser: LBK nr 214 af 27/02/2013 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 467 af 08/05/2013 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). BEK nr 1521 af 16/12/2013 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). BEK nr 1519 af 16/12/2013 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Side 4 af 29

5 1.2. Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af en række obligatoriske uddannelseselementer inden for fire overordnede kerneområder, samt valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende eksamensprojekt. 1. studieår 2. studieår 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Design og opbygning af automatisk enhed (25) Integration af automatiske enheder (15) Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10) Praktik (15) Virksomheden (10) Virksomheden (5) Afsluttende eksamensprojekt (15) Valgfri Uddannelseselementer (10) Valgfri Uddannelseselementer (15) I alt 60 ECTS I alt 60 ECTS 2. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: Design og opbygning af automatisk enhed (25 ECTS) Integration af automatiske enheder (15 ECTS) Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10 ECTS) Virksomheden (15 ECTS) I alt 65 ECTS Side 5 af 29

6 2.1. Design og opbygning af automatisk enhed (25 ECTS) Indhold: Styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler, projektudvikling, konfiguration og programmering. Den uddannede automationsteknolog har viden om Den fysiske og matematiske teori, der ligger til grund for tekniske systemer inden for automations området. Elektriske installationer på maskiner og teori, der ligger til grund for tekniske systemer inden for automationsområdet. Styringsbegreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation. Den uddannede automationsteknolog kan Anvende et alsidigt sæt af tekniske og kreative færdigheder, der knytter sig til at udvikle, designe, dimensionere, programmere og idriftsætte styringsanlæg inden for automationsområdet. Vurdere praksisnærer problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring, samt opstille løsningsmuligheder. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at Inden for styringsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle faser, ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til styringsområdet Integration af automatiske enheder (15 ECTS) Indhold: Reguleringsteknologi, konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsteknologi. Den uddannede automationsteknolog har viden om Teknologi og gældende regler for design af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg. Reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for procesautomation. Konfiguration og programmering af automatiske anlæg. Side 6 af 29

7 Den uddannede automationsteknolog kan Anvende et alsidigt sæt af tekniske og kreative værktøjer, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer inden for procesområdet og styringer inden for automationsområdet. Vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring og regulering samt opstille løsningsmuligheder. Programmere operatør interface. Konfigurere forskellige former for industriel kommunikation. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at Inden for styrings - og reguleringsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser, ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til styrings- og regulerings området Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10 ECTS) Indhold: Kommunikationsteknologi, optimering, overvågning og operatør interface, databehandling og dataudveksling. Den uddannede automationsteknolog har viden om Begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation, og kan reflektere over de mulige teknologier, der kan anvendes. Netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på de forskellige niveauer i et automatisk anlæg. Den uddannede automationsteknolog kan Anvende et alsidigt sæt af tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere anlæg inden for automationsområdet. Vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring, regulering, overvågning og kommunikation, samt opstille løsningsmuligheder. Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Håndtere og vurdere data og datatyper. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at Inden for automationsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser, ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenters og udføres efter gældende regler og normer. At deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. I en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til automationsområdet. Side 7 af 29

8 2.4. Virksomheden (15 ECTS) Indhold: Innovation, forretningsforståelse og projektledelse. Den uddannede automationsteknolog har viden om Centrale begreber, metoder og værktøjer i forbindelse med innovation og innovative projekter, samt problemløsning og udviklingsopgaver. Virksomhedsdrift og forretningsudvikling, produktionsstyring og økonomi samt modeller til intern og ekstern analyse. Relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførelse af projekter, samt koordinering og styring af opgaver. Relevante love og regler. Den uddannede automationsteknolog kan Håndtere og styre innovative arbejdsprocesser og i forbindelse hermed at anvende kreative metoder, værktøjer og teknikker. Vurdere markedssituationen, foretage behovsanalyse og identificere kundebehov. Etablere et beslutningsgrundlag, hvor driftstekniske, økonomiske, miljø- og sikkerhedsmæssige samt juridiske aspekter er inddraget. Lede og håndtere tekniske opgaver og projekter i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler, kvalitetskrav og eventuelle interessenters interesser. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at Indgå i innovationsprocesser og kreative arbejdsprocesser. Varetage driftslederopgaver i forbindelse med drift, driftsoptimering og driftsudvikling. Deltage i udviklingsprojekter og varetage rollen og opgaven som projektleder. Side 8 af 29

9 3. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Styringsteknologi, Konfiguration og programmering (15 ECTS) 2. Mekanisk og fysisk modellering (5 ECTS) 3. El-teknisk systemdesign og Projektudvikling (5 ECTS) 4. Reguleringsteknologi (5 ECTS) 5. Konfiguration og programmering, Operatørinterface og Kommunikationsteknologi (10 ECTS) 6. Kommunikationsteknologi, Databehandling og dataudveksling (5 ECTS) 7. Optimering, Overvågning og operatørinterface (5 ECTS) 8. Innovation (5 ECTS) 9. Forretningsforståelse (5 ECTS) 10. Projektledelse (5ECTS) I alt 65 ECTS ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer: Kerneområder Design og opbygning af automatisk enhed Integration af automatiske enheder Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer Virksomheden 1. studieår 2. studieår (3. semester) I alt Obligatoriske uddannelseselementer Styringsteknologi, Konfiguration og programmering (15 ECTS) Mekanisk og fysisk modellering (5 ECTS) El-teknisk systemdesign og Projektudvikling (5 ECTS) Reguleringsteknologi (5 ECTS) Konfiguration og programmering, Operatørinterface og Kommunikationsteknologi (10 ECTS) Innovation (5 ECTS) Projektledelse (5 ECTS) Kommunikationsteknologi, Databehandling og dataudveksling (5 ECTS) Optimering, Overvågning og operatørinterface (5 ECTS) Forretningsforståelse (5 ECTS) 25 ECTS 15 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 50 ECTS 15 ECTS 65 ECTS Side 9 af 29

10 3.1. Styringsteknologi, Konfiguration og programmering (15 ECTS) Indhold: PLC systemer, PLC software, programmeringssprog og struktureret programudvikling i henhold til gældende normer og standarder. Den uddannede automationsteknolog har viden om: PLC ers funktion, opbygning og programafvikling. Interface, sensorer og aktuatorer. Struktureret programudvikling. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Anvende et alsidigt sæt af tekniske færdigheder, der knytter sig til at designe, dimensionere og konfigurere PLC systemer inden for automationsområdet. Anvende forskellige programmeringssprog i henhold til gældende normer og standarder. Vælge det mest hensigtsmæssige programmeringssprog til opgaven. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Vælge relevante enheder/komponenter ud fra økonomiske og tekniske krav. Opstille kravspecifikation og udføre program til PLC system Mekanisk og fysisk modellering (5 ECTS) Indhold: Matematik, fysik, el-teknik og fysik modellering. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation. el-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes indenfor automation. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Vurdere praksisnærer problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering. Håndtere design og simuleringsværktøjer. Opbygge og fejlfinde på simple elektriske kredsløb. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Opbygge modeller til fysisk modellering. Vælge mest hensigtsmæssige komponenter ud fra tekniske og økonomiske hensyn. Side 10 af 29

11 3.3 El-teknisk systemdesign og projektudvikling (5 ECTS) Indhold: Dimensionering, kredsløbsberegning, el-teknisk dokumentation, risikovurdering og elektrisk sikkerhed på maskiner. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Gældende standarder for dimensionering af maskininstallationer. Teknisk dokumentation i henhold til gældende normer og standarder for automatiske anlæg. Risikovurdering i henhold til gældende normer og standarder for det valgte system. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Dimensionere elektriske installationer på mindre automatisk enhed. Designe løsninger i henhold til risikovurdering efter gældende standarder. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Håndtere el-teknisk systemdesign i alle dets faser, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer. 3.4 Reguleringsteknologi (5 ECTS) Indhold: Begreber, principper for statisk og dynamisk reguleringsteknik. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Forskellige reguleringsprincipper og optimeringsmetoder. Overføringsfunktioner i åbne, herunder frekvensanalyse og lukkede sløjfer. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Beregne og anvende overføringsfunktioner. Optage karakteristikker for dynamiske reguleringssløjfer. Anvende egnede metode til indkøring og optimering reguleringssløjfer. Vælge et egnet reguleringsprincip. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Optimere på procesanlæg. Vurdere karakteristika for komponenter og procesanlæg. Vurdere det valgte reguleringsprincip. Side 11 af 29

12 3.5 Konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsteknologi (10 ECTS) Indhold: Netværk og protokoller, operatørinterface, buskomponenter og ekstern I/O. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Relevante netværksteknologier anvendt inden for automationsområdet, herunder grundlæggende viden om datakommunikation og protokoller. Forskellige operatørinterface, HMI og SCADA til mindre maskinanlæg. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Opstille en kravspecifikation og ud fra denne vælge, konfigurere, implementere og teste et egnet netværk. Konfigurere bus/net enheder og eksterne/decentrale I/O. Konfigurere og designe operatørinterface. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Vurdere og anvende eksisterende og nye teknologier inden for netværk, kommunikation og operatørinterface. Udvikle, programmere og teste software, der anvendes til kommunikation mellem automatiske enheder. Vælge og programmerer relevante operatørinterface. 3.6 Kommunikationsteknologi, Databehandling og dataudveksling (5 ECTS) Indhold: Netværkstopologi, netværkskomponenter, protokoller, databaser. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Forskellige netværkstyper og protokoller. Netværks topologier. Sammenkobling af netværk. Netværkssikkerhed og datasikkerhed. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Opsætte lukkede netværk til maskinanlæg. Definere og opsætte fjernadgang til maskinanlæg. Definerer og oprette mindre databaser. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Udarbejde forslag til datalogning. Håndtere datakommunikation ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der udføres efter gældende regler og normer. Side 12 af 29

13 3.7 Optimering, overvågning og operatørinterface (5 ECTS) Indhold: SCADA, OPC og dataopsamling. Den uddannede automationsteknolog har viden om: SCADA systemer. OPC klient og OPC server. Opsamling og logning af historiske data. Netværkssikkerhed og datavaliditet. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Opsætte SCADA systemer til maskin- og procesanlæg. Opsætte OPC klienter og OPC server. Definere og oprette mindre databaser til opsamling af data. Optimer og vedligeholde ved hjælp af opsamlede data og proceskendskab. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Udarbejde forslag til datalogning og præsentation af opsamlede data. Analysere effekten af en given optimering. 3.8 Innovation (5 ECTS) Indhold: Håndtering og styring af innovation, kreativitet og kreativ tænkning, idéskabelse og idéudvikling, kreative arbejdsprocesser, metoder og teknikker, udviklingsprocesser og problemløsning samt industriel produktansvar. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Organisationsudvikling samt forandrings- og udviklingsprocesser i en virksomhed. Innovation, innovationsledelse og innovationsprocesser, samt teorier og metoder til gennemførelse af innovationsprojekter og processer. Kreativitet og kreative processer, samt metoder, værktøjer og teknikker til generering og udvikling af idéer. Behovsorienteret problemløsning og markedsbaseret koncept- og produktudvikling. Relevante modeller og redskaber til teknisk problemløsning og projektudvikling. Industriel retsbeskyttelse og patenter. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Anvende teorier og metoder til planlægning, igangsættelse og gennemførelse af innovationsprocesser og projekter. Håndtere kreative processer, samt metoder og værktøjer ved generering og udvikling af idéer. Side 13 af 29

14 Styre udviklingsprojekter i alle faser fra idé til færdig løsningsmodel, koncept eller produkt. Anvende relevante modeller og redskaber til teknisk problemløsning og projektudvikling. Håndtere procedurerne ved opnåelse og hævdelse af retsbeskyttelse, samt forvalte involverede interessenters ansvar, pligter og rettigheder i overensstemmelse med gældende love og regler. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Varetage problemløsning og udviklingsopgaver ved udvikling eller optimering af produkt eller produktionsproces. Deltage i udviklingsprojekter og innovationsprocesser. 3.9 Forretningsforståelse (5 ECTS) Indhold: Virksomhedsdrift og forretningsudvikling, produktion og økonomi, teknologiudvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, samt relevante emner inden for erhvervs- og arbejdsret. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Virksomhedsdrift og forretningsudvikling samt skabelse af et idé- og et forretningsgrundlag. Teknologiudvikling og de globale tendenser i den teknologiske udvikling. Metoder og modeller til analyse af virksomheden og dens omverden som markedet, behovene og kunderne samt værktøjer til informationssøgning og vidensopbygning. Kalkulation, regnskaber og budgetter, samt metoder og værktøjer til økonomisk analyse og styring af virksomhed, projekter og opgaver. Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, samt metoder og værktøjer til sikring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Relevante emner inden for erhvervs- og arbejdsret i forbindelse med virksomhedsdrift og produktion, gennemførelse af projekt, udførelse og aflevering af arbejdsopgaver samt ved køb, salg og indgåelse af aftaler. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Anvende relevante metoder og modeller til både intern analyse af virksomhed og organisation samt ekstern analyse af virksomhedens omverden, marked og kunder. Planlægge, styre og organisere driftsopgaver i overensstemmelse med relevante standarder og virksomhedens forretningsgrundlag. Anvende tidssvarende metoder og værktøjer ved kalkulation samt økonomisk analyse, vurdering, planlægning og styring af virksomhed, projekter og opgaver. Anvende kvalitetssikringsmetode ved projektarbejder og i forbindelse med udviklingsprojekter og dag lige opgaver sikre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i overensstemmelse med branchekrav og gældende love og regler. Håndtere relevante juridiske problemstillinger inden for erhvervs- og arbejdsret. Side 14 af 29

15 Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Indgå i en virksomhedsorganisations drifts- og ledelsesfunktion og varetage udviklingsopgaver. Sikre et relevant beslutningsgrundlag i forbindelse med driftsopgaver og udviklingsprojekter Projektledelse (5 ECTS) Indhold: Kommunikation, ledelse og samarbejde, planlægning, organisering og gennemførelse af projekter samt koordinering og opgavestyring. Den uddannede automationsteknolog har viden om: Tidssvarende planlægnings- og styringsværktøjer. Projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppe dynamiske arbejdsprocesser. Teorier og metoder vedrørende projektorganisationer og samarbejdsprocesser samt projektlederens opgaver, rolle og ansvar. Interessenters betydning og rolle i forbindelse med realiseringen af tekniske projekter. Virksomheders interne og eksterne kommunikationsformer samt principper for styring af kommunikations- og beslutningsprocesser. Den uddannede automationsteknolog har færdigheder i at: Opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde. Anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter. Håndtere teknisk projektledelse i alle dets faser samt planlægge, organisere, styre og koordinere arbejdsopgaver. Foretage interessent- og risikoanalyse samt anvende relevante værktøjer i forbindelse med kommunikations-og beslutningsprocesser. Den uddannede automationsteknolog har kompetencer til at: Varetage funktionen som projektleder, Lede og styre tekniske projekter samt daglige arbejdsopgaver. Side 15 af 29

16 4. Praktik og afsluttende eksamensprojekt 4.1 Praktik (15 ECTS) I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed inden for den professionsretning (f.eks. industriel automation, automationsvirksomhed, procesvirksomhed eller rådgivning og support) som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangsprojekt. Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig få kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdiguddannet. Praktikken afsluttes med en prøve i løbet af 4. semester. Der gives én samlet bedømmelse efter 7- trinskalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Den studerende har viden om: Professionens arbejdsopgaver og kendskab til metoder, redskaber og værktøjer. Den studerende har færdigheder i Selvstændigt at vurdere og gennemføre relevante praksisnære problemstillinger, der er indeholdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden. Den studerende har kompetencer til at Håndtere relevante situationer og problemstillinger med en professionel tilgang inden for den valgte professionsretning. 4.2 Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Problemstillingen skal indeholde flere uddannelseselementer. Side 16 af 29

17 Rapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal indeholde: Forside med titel og navn. Indholdsfortegnelse. Resume/synopsis. Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, underskrevet og dateret problemformulering, projektafgrænsning og tilgangsvinkler. Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af komponenter mm, til besvarelse af problemformuleringen. Konklusion (husk, at der skal være sammenhæng mellem indledningen/problemformuleringen og konklusionen. De to skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds-og analyseafsnittene). Perspektivering. Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet). Billagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag). Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten). Det afsluttende eksamensprojekt har følgende omfang afhængig af gruppens størrelse: 1. For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum anslag og maksimum bilag. 2. For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum anslag og maksimum anslag + bilag. 3. For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum anslag og maksimum anslag + bilag. 4. For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum anslag og maksimum anslag + bilag. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Hele projektmaterialet afleveres som én samlet PDF fil, inklusiv bilag. Formulerings-og staveevne Stave-og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave-og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave-og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling. Læringsmål Afslutningsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. Bilag 1 i Bek. for Automationsteknologuddannelsen. Bedømmelse Prøven består af et skriftligt projekt og en mundtlig præstation. Der gives én samlet bedømmelse efter 7-trinskalaen for den skriftlige og mundtlige præstation. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 17 af 29

18 5. Uddannelsens prøver Uddannelsen omfatter følgende prøver: Placering Prøve ECTS Censur* Bedømmelse 1. semester Studiestartprøve* - Intern Bestået/ ikke bestået 2. semester Førsteårsprøve Obligatoriske uddannelseselementer: Styringsteknologi, konfiguration og programmering (15 ECTS) Mekanisk og fysisk modellering (5 ECTS) El teknisk systemdesign og projektudvikling (5 ECTS) Reguleringsteknologi (5 ECTS) Konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsteknologi (10 ECTS) Innovation (5 ECTS) Projektledelse (5ECTS) 50 Ekstern 7-trinsskala 2. semester Valgfagsprøver* 10 Intern 7-trinsskala 3. semester Tredjesemesterprøve 3a. 3.semester Obligatoriske uddannelseselementer: Forretningsforståelse (5 ECTS) Tredjesemesterprøve 3b. Teknisk projekt Obligatoriske uddannelseselementer: Kommunikationsteknologi, Databehandling og dataudveksling (5 ECTS) Optimering, overvågning og operatørinterface (5 ECTS) 5 Intern 7-trinsskala 10 Intern 7-trinsskala 3.semester Valgfagsprøver* 15 Intern 7-trinsskala 4.semester Praktikprøve 15 Intern 7-trinsskala 4.semester Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala *Studiestartprøve, Valgfagsprøver og Censur er institutionsspecifikt for Erhvervsakademi Dania. Læs mere i studieordningens institutionsdel. Alle skriftlige projekter afleveres elektronisk i pdf-format som én fil til den eksamensafholdende skole. Den eksamensafholdende skole sørger for, at censorer får adgang til de aktuelle projekter i forbindelse med projektets aflevering. 6. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Side 18 af 29

Studieordning 2014. Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering. Version 1.1 Revideret 25. august 2014.

Studieordning 2014. Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering. Version 1.1 Revideret 25. august 2014. Studieordning 2014 Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering Version 1.1 Revideret 25. august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for uddannelse til Automationsteknolog AK

Studieordning for uddannelse til Automationsteknolog AK Studieordning for uddannelse til Automationsteknolog AK Version 15. august 2014 Indhold Punkter markeret med (F) betyder det er en del af den fælles studieordning.... 3 Punkter markeret med (I) betyder

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Automationsteknolog (AK) Endelig udgave 30. okt. 2009.

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Automationsteknolog (AK) Endelig udgave 30. okt. 2009. Erhvervsakademiuddannelsen Endelig udgave 30. okt. 2009. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fællesdel... 5 1. Kerneområder for uddannelsen... 5 1.1 Design og opbygning af automatisk enhed 25 ECTS-point...

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten

Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor Lis Randa

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning...4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK)

Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) Studieordning for uddannelsen i Automationsteknologi (Automationsteknolog AK) Version: 1/9 2013 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) Efterår 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning for uddannelse i automation (automationsteknolog AK)

Studieordning for uddannelse i automation (automationsteknolog AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for automationsteknolog AK Studieordning for uddannelse i automation (automationsteknolog AK) Indholdsfortegnelse Automation åbner for nye muligheder...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Automationsteknolog (AK)

Studieordning for uddannelsen. Automationsteknolog (AK) Studieordning for uddannelsen Automationsteknolog (AK) Efterår 2011 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 4 En bred og fleksibel uddannelse... 4 Hvordan forventes dimittendernes kompetencer at kunne

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

uddannelse til Automationsteknolog AK

uddannelse til Automationsteknolog AK UCN Studieordning for uddannelse i Automationsteknologi (Automationsteknolog AK) Version: 2014 Studieordning for uddannelse til Automationsteknolog AK Studieordning for Automationsteknolog uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Installatør (AK) ved Erhvervsakademi Dania Ellemosevej 36, Hadsten 24. august

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere