NOTAT. Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge. 1. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge. 1. Baggrund"

Transkript

1 NOTAT Projekt Støjmodel for Køge Havn Kunde Køge Kommune Notat nr. 2A Dato Til Simon Leth Nielsen, Køge Kommune Fra Allan Jensen Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge Dato Baggrund Ved etablering af et nyt erhvervsområde vil en række faktorer have betydning for, hvor attraktivt området er for virksomheder, der overvejer at etablere sig. En af disse faktorer er det støjmæssige råderum. Stor afstand til naboer kan være et effektivt redskab til at sikre et stort støjmæssigt råderum. Mens kort afstand og lave grænseværdier for støj kan indebære et støjmæssigt lille råderum. Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Nogle virksomheder, fx service og medicinalvirksomheder, har ikke nødvendigvis brug for et stort støjmæssigt råderum. De kan derfor ofte indplaceres tæt ved boliger. Andre virksomheder, fx transport og logistik, jern og skrot, råstoffer, jordhåndtering og virksomheder med drift døgnet rundt, har brug for et stort støjmæssigt råderum. Hvis det ikke er til stede, kan det forhindre fuld produktion, og omkostninger til støjbekæmpelse kan blive betydelige. Det er karakteristisk, at virksomheder af denne type ofte ligger i havneområder med let adgang til skibstransport, der også har brug for et stort støjmæssigt råderum. De arealer, der bliver til rådighed, når Køge Jorddepot er fyldt op, skal udgøre en ny erhvervshavn med en række virksomheder af de typer, der har brug for et stort støjmæssigt råderum. Dette notat er en vurdering af det støjmæssige råderum, der kan tilbydes virksomheder, som etablerer sig på den nye erhvervshavn. Rambøll Danmark A/S CVR NR /13 Medlem af FRI

2 2. Konklusion Eksisterende boliger ved Tangmosevej definerer det støjmæssige råderum, der vil være til rådighed for virksomheder i den nye erhvervshavn. Råderummet vil være større end det råderum, der kan opnås i de fleste andre erhvervsområder i Danmark. Etablering af nye boliger i området ved Køge Marina vil begrænse det støjmæssige råderum for virksomhederne. Afhængig af boligområdets karaktér og placeringen af den enkelte virksomhed vil det støjmæssige råderum blive reduceret med %. Reduktionen vil være særlig stor, hvis boligbebyggelsen får karaktér af åben- og lav boligbebyggelse. Skibe ved kaj i den nye erhvervshavn vil give anledning til støj, der ikke kan overholde grænseværdierne i natperioden for åben og lav boligbebyggelse i hele marina-området. Etablering af boliger i marina-området kan således være i konflikt med opretholdelse af en havn, hvor skibe losses og lastes på alle tider af døgnet. Det er ikke muligt at dæmpe støjen fra skibe ved kaj. En jordvold på det færdige renjordsdepot med en højde på 10 meter har en lille støjreducerende effekt og effekten øges kun marginalt, hvis voldens højde øges til fx 20 meter. Det vurderes, at Unitterminalen som udgangspunkt vil have et større støjmæssigt råderum end erhvervshavnen, fordi den vil have større afstand til eksisterende boliger. Boliger i området ved Køge Marina vil imidlertid reducere råderummet, skønsmæssigt i samme omfang som for erhvervshavnen. 2/13

3 3. Planmæssige rammer for erhvervshavnen Det er hensigten at den nye erhvervshavn udlægges som et erhvervs- og industriområde for virksomheder, for hvilke det er vanskeligt eller meget bekosteligt at reducere støj. Områdetypen indebærer, at virksomhederne i skel til nabovirksomheder må give anledning til et støjniveau på op til 70 db(a) døgnet rundt alle ugens dage. Dette krav indebærer et stort støjmæssigt råderum tilpasset egentlige industrivirksomheder og typiske havnevirksomheder. Miljøstyrelsen, der fastsætter de danske vejledende grænseværdier for støj, anvender ingen grænseværdier, der overstiger 70 db(a). En del af erhvervshavnens aktiviteter vil være skibe, der laster og losser ved det nye kajanlæg. 3.1 Eksisterende støjfølsomme naboområder Virksomhederne skal således overholde 70 db(a) i skel, men det skal også sikres, at de kan overholde de grænseværdier, der gælder for andre områder i omgivelserne. I de nærmeste erhvervsområder (Værftsvej og Nordhavnsvej) er grænseværdien også 70 db(a), men i boligområdet ved Tangmosevej er grænseværdierne: Dagperioden Aftenperioden Natperioden 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a). Udgangspunktet er derfor, at nye virksomheder i erhvervshavnen (eller andre steder) hver især må give anledning til et støjbidrag i dette boligområde på op til henholdsvis 45, 40 og 35 db(a). 3.2 Køge Marina Som udgangspunkt betragtes lystbådehavne ikke som støjfølsomme, og de er ofte placeret i områder med støj. Gennem en række konkrete afgørelser i danske kommuner er der skabt den hyppigt anvendte praksis, at grænseværdien for støj fra virksomheder er 55 db(a) døgnet rundt 1. Begrundelsen for denne grænseværdi, der er højere end grænseværdierne for boligområder, er, at lystbådehavne af de fleste opfattes som et sted, hvor der er mere støj end fx på en campingplads på grund af vindens susen i masterne, vandet, den ofte mere rå beliggenhed, støj fra motorer, pumper osv. I dette notat er det lagt til grund, at hele Køge Marina, inkl. de eksisterende Skibberhusene midt i området, har en støjfølsomhed på 55 db(a) døgnet rundt. Det betyder, at nye virksomheder i erhvervshavnen (eller andre steder) hver især må give anledning til et støjbidrag i marina-området på 55 db(a). Hvis der er etableret et nyt egentligt boligområde i eller ved Køge Marina, vil grænseværdierne for støj fra den enkelte virksomhed på erhvervshavnen være afhængig af boligområdets karaktér 2. De mulige grænseværdier for boligområdet og grænseværdierne for lystbå- 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, spørgsmål og svar, De vejledende grænseværdier er her forenklet til dag (7 18), aften (18 22) og nat (22 07). I weekenden inddeles dagperioderne med andre klokkeslæt og grænseværdier svarende til aftenperioden anvendes for lørdag eftermiddag og hele søndagen. 3/13

4 dehavnen er vist i Tabel 1. Det fremgår af tabellen, at boliger vil reducere den tilladelige støj fra nye virksomheder fra de 55 db(a), der er udgangspunktet. Periode Boligområde for åben og lav boligbebyggelse Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde Lystbådehavn (eksisterende forhold) Dag 45 db(a) 55 db(a) 55 db(a) Aften 40 db(a) 45 db(a) 55 db(a) Nat 35 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Tabel 1. Grænseværdier for to typer boligområde og for lystbådehavnen. 4. Støjmæssigt råderum baseret på eksisterende forhold Det støjmæssige råderum for den enkelte virksomhed i den nye erhvervshavn er således i første omgang styret af hensynet til: Nabovirksomheder Eksisterende boligområde ved Tangmosevej Køge Marina som lystbådehavn. Til belysning af det støjmæssige råderum har Rambøll udvalgt fire enkeltområder i den nye erhvervshavn. Det er forudsat i beregningseksemplerne, at der på hvert område etableres en virksomhed, som skal overholde de grænseværdier for støj, der fremgår af Tabel 2. Periode Nabovirksomheder Eksisterende boligområde ved Tangmosevej Køge Marina som lystbådehavn Dag 70 db(a) 45 db(a) 55 db(a) Aften 70 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Nat 70 db(a) 35 db(a) 55 db(a) Tabel 2. Grænseværdier for støj fra virksomheder, der etableres på den nye erhvervshavn. Det vil være boligområdet ved Tangmosevej, der er begrænsende for, hvor meget støj virksomhederne må give anledning til. 4/13

5 Boligområde ved Tangmosevej Figur 1. Udvalgte enkeltområder (virksomhed 1 4) til belysning af støjmæssigt råderum. Grænseværdien på 70 db(a) i skel til nabovirksomheder kan tages som udtryk for det maksimale støjmæssige råderum for den enkelte virksomhed. De lavere grænseværdier for boligområdet ved Tangmosevej påvirker imidlertid råderummets størrelse. Rambøll har beregnet påvirkningen, som kan udtrykkes ved det støjniveau, der er plads til i virksomhedernes skel, hvis de samtidig skal overholde grænseværdierne i boligområdet (se Tabel 3). Det fremgår af tabellen, at råderummet i forhold til 70 db(a) om dagen reduceres med 0-5 db, om aftenen med 2-9 db og om natten med 7-14 db. I forhold til en situation med mulighed for 70 db(a) døgnet rundt er der som udgangspunkt tale om en betydelig begrænsning, især om natten. Man skal imidlertid være opmærksom på, at virksomheder i de fleste erhvervsområder i Danmark skal overholde 60 db(a) i skel til nabovirksomheden. Til sammenligning fremgår det af Tabel 3, at alle virksomheder i den nye erhvervshavn vil kunne opretholde drift og produktion, der giver anledning til mere end 60 db(a) om dagen og om aftenen. Også om natten vil der være mulighed for aktivitet, selvom der kan være behov for en vis begrænsning af støjen. I praksis er det meget få erhvervsområder i Danmark, der giver mulighed for fuldt ud at udnytte et støjmæssigt råderum svarende til 60 db(a) eller 70 db(a) i skel døgnet rundt. Det skyldes, at der næsten altid findes støjfølsomme områder, fx boligområder, et eller andet sted i omgivelserne, som begrænser råderummet. 5/13

6 Samlet er det Rambølls vurdering, at den nye erhvervshavn har potentialet til at være et erhvervsområde med et stort støjmæssigt råderum. Periode Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 Virksomhed 4 Dag 65 db(a) 67 db(a) 67 db(a) 70 db(a) Aften 61 db(a) 63 db(a) 63 db(a) 68 db(a) Nat 56 db(a) 58 db(a) 58 db(a) 63 db(a) Tabel 3. Støjmæssigt råderum udtrykt som støjniveau i virksomhedernes eget skel på erhvervshavnen, når grænseværdier ved boligområdet ved Tangmosevej skal overholdes 3. Det skal bemærkes, at der er tale om orienterende beregninger af det gennemsnitlige støjniveau i virksomhedernes skel. For virksomheder, der placeres på andre dele af erhvervshavnen, vil det støjmæssige råderum ligge mellem råderummet for virksomhed 1 og virksomhed Påvirkning af støjmæssigt råderum ved nyt boligbyggeri i Køge Marina Rambøll har beregnet støjen i Marina-området fra de fire eksempelvirksomheder, når det forudsættes, at de hver især udnytter de støjmæssige råderum, der er illustreret i Tabel 3. Beregningsresultaterne er vist som støjkonturer på de støjkort, der er indsat sidst i dette notat. De viser forholdene i natperioden, som er den mest kritiske periode. Støjkortene kan anvendes til at afgrænse, hvilke områder, der kan anvendes til boligbyggeri i de to områdetyper, hvis virksomhedernes støjmæssige råderum ikke begrænses yderligere. De anvendelige områder er beskrevet ved hvert støjkort, men der er følgende hovedtendenser: Åben og lav boligbebyggelse Der kan bygges boliger i et mindre område længst mod nord. Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde Der kan bygges boliger nord for lystbådehavnens havnebassiner. I Tabel 4 er angivet, hvor meget det støjmæssige råderum skal reduceres for de fire eksempelvirksomheder, hvis hele marina-området skal kunne anvendes til boligbebyggelse i en af de to kategorier. 3 Det støjmæssige råderum er beregnet ved at indsætte fladestøjkilder på de fire virksomhedsarealer i nogen afstand fra skel. Lydeffekten for hver fladestøjkilde er dernæst reguleret til et niveau, der medfører overholdelse af grænseværdierne i boligområdet ved Tangmosevej. De resulterende niveauer i virksomhedens eget skel er derfor gennemsnitsværdier. 6/13

7 Eksempelvirksomhed Nødvendig indskrænkning af støjmæssigt råderum Åben og lav boligbebyggelse Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde 1 10 db 5 db* 2 8 db 2 db* 3 5 db Ingen 4 2 db Ingen Tabel 4. Behov for yderligere reduktion af virksomhedernes støjmæssige råderum ved boligbyggeri på marina-området. *Det skal bemærkes, at der ikke er behov for at reducere det støjmæssige råderum i dagperioden, hvis bebyggelsen får karaktér af blandet bolig og erhvervsbebyggelse eller centerområde, men råderummet reduceres i aften- og natperioden (og i weekends). Betydningen af ændringer i det støjmæssige råderum kan beskrives som vist i Tabel 5. En reduktion af det støjmæssige råderum med Betyder, at støjen skal reduceres med 10 db 90 % 8 db 85 % 5 db 65 % 3 db 50 % 2 db 35 % Tabel 5. Konsekvenser af begrænsninger i det støjmæssige råderum. Fx betyder en reduktion på 3 db, at halvdelen af støjen skal fjernes. Hvis en virksomhed har 10 ens støjkilder, skal støjen fra hver støjkilde altså halveres, eller halvdelen af støjkilderne skal fjernes. En ændring af støjen på 3 db opleves af mennesker som en lille ændring. En ændring på 10 db opleves som en halvering eller fordobling af støjen. Ved fastsættelse af de grænseværdier en virksomhed skal overholde i et boligområde, er det den faktiske eller planlagte anvendelse (hvis den udløser lavere grænseværdier), der skal lægges til grund. Det sker i givet fald i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, hvor et områdes type ikke nødvendigvis er den samme som den områdetype, der fremgår af kommuneplan eller lokalplan. Dette kan fx være aktuelt, hvis et område i planlægningen er udlagt som et blandet bolig- og erhvervsområde, men den faktiske anvendelse er åben og lav boligbebyggelse. I så fald anvendes de lave grænseværdier for åben og lav boligbebyggelse ved kontrol af støj. 5.1 Støjafskærmende jordvold De udførte beregninger forudsætter, at der på renjordsdepotet mellem erhvervshavnen og lystbådehavnen etableres en 10 meter høj jordvold (op til kote 14). Volden har dog en relativ lille støjreducerende effekt og effekten øges kun marginalt, hvis voldens højde øges til fx 20 meter. Det skyldes, at volden er placeret midt mellem støjkilder og modtagere. Da støjen udbredes i krumme lydbaner, som er højest midtvejs mellem kilde og modtager, vil selv en meget høj afskærmning med denne placering have overraskende lille effekt. Placeres støjafskærmningen tæt på enten støjkilde eller modtager vil effekten af afskærmningen være noget større. 7/13

8 6. Skibe ved havnekaj Der er udført en beregning af støj fra et skib, der lastes eller losses i den nye erhvervshavn (se støjkortet bagerst i dette notat). Støjen fra et skib overskrider ikke grænseværdierne for boligområdet ved Tangmosevej, men tangerer dog grænseværdien på 35 db(a) i natperioden 4. I marianområdet vil støjen fra et skib have følgende konsekvenser: Åben og lav boligbebyggelse Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde Grænseværdien på 35 db(a) om natten overskrides i hele området. Grænseværdien på 40 db(a) om aftenen kan være overskredet i den sydligste del af marina-området. Grænseværdien på 40 db(a) om natten kan være overskredet i den sydligste del af marina-området. Etablering af boliger i marina-området kan således være i konflikt med opretholdelse af en havn, hvor skibe losses og lastes på alle tider af døgnet. Man skal være opmærksom på, at Køge Havn og de virksomheder, der anvender havnen, ikke har mulighed for at stille særlige støjkrav til de skibe, der kommer til havnen. Det betyder, at støjen fra skibene i realiteten ikke kan dæmpes. 7. Unitterminalen Der udarbejdes i øjeblikket en VVM-redegørelse om Unitterminalen. Det er hensigten, at de detaljerede resultater af den proces skal indarbejdes i den samlede støjplan for Køge Havn. I forbindelse med udarbejdelse af dette notat har Rambøll dog overordnet vurderet om boligbyggeri i Køge Marina vil påvirke det støjmæssige råderum for Unitterminalen. Terminalen vil ligge med større afstand til eksisterende boligområder end den nye erhvervshavn. Det betyder alt andet lige, at terminalen som udgangspunkt vil have et større støjmæssigt råderum end erhvervshavnen. Boliger i Køge Marina vil imidlertid reducere råderummet, skønsmæssigt i samme omfang som for erhvervshavnen, dvs. som vist i Tabel 4. 4 Der er anvendt en forudsætning om en samlet lydeffekt på 106 db(a) fordelt på to støjkilder: Skibet med LWA = 103 db(a) og aktivitet på kajen med LWA = 103 db(a). 8/13

9 Støjkort Figur 2. Støj fra virksomhedseksempel 1. Det er forudsat, at virksomheden lige akkurat overholder grænseværdier for støj ved det eksisterende boligområde ved Tangmosevej. Med disse forudsætninger er der følgende muligheder for boligbebyggelse i området ved Køge Marina: Åben og lav boligbebyggelse: Hvidt område. Blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområde: Lysegrønt og hvidt område. 9/13

10 10/13 Figur 3. Støj fra virksomhedseksempel 2. Det er forudsat, at virksomheden lige akkurat overholder grænseværdier for støj ved det eksisterende boligområde ved Tangmosevej. Med disse forudsætninger er der følgende muligheder for boligbebyggelse i området ved Køge Marina: Åben og lav boligbebyggelse: Hvidt område. Blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområde: Lysegrønt og hvidt område.

11 11/13 Figur 4. Støj fra virksomhedseksempel 3. Det er forudsat, at virksomheden lige akkurat overholder grænseværdier for støj ved det eksisterende boligområde ved Tangmosevej. Med disse forudsætninger er der følgende muligheder for boligbebyggelse i området ved Køge Marina: Åben og lav boligbebyggelse: Hvidt område. Blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområde: Hele området.

12 12/13 Figur 5. Støj fra virksomhedseksempel 4. Det er forudsat, at virksomheden lige akkurat overholder grænseværdier for støj ved det eksisterende boligområde ved Tangmosevej. Med disse forudsætninger er der følgende muligheder for boligbebyggelse i området ved Køge Marina: Åben og lav boligbebyggelse: Hvidt område. Blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområde: Hele området.

13 13/13 Figur 6. Støj fra skib ved kaj. I marina-området overskrides grænseværdien for støj i natperioden i områder for åben- og lav boligbebyggelse. En grænseværdi på 40 db(a) kan være overskredet i den sydligste del af marina-området.

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

NYT ERHVERVSOMRÅDE VED KØGEVEJ

NYT ERHVERVSOMRÅDE VED KØGEVEJ Næstved Kommune Center for Plan og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Att.: Gregers Kiehn Dansk Akustik Rådgivning Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf.: 58 3 620 E-mail: post@d-a-r.dk Home: www.d-a-r.dk

Læs mere

Vedr. Erhvervsstyrelsens indsigelse mod Horsens Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr

Vedr. Erhvervsstyrelsens indsigelse mod Horsens Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr Plan og By Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Erhvervsstyrelsen Att: Hanne Klit Johansen ERST's sag nr. 2016-5867 og 2016-5869 Fremsendt pr mail til erst@erst.dk Plan og By Casper Grønborg Direkte: 76292590

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup 1. juli 2019 Telefon: + 45 78 103 103 ref.: EAE QA.: REH Dok: 3146-1-a Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup Beregning af ekstern industristøj fra nedknuser position på Fåborgvej,

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Støjudbredelseskort samt beregningsresultater er et uddrag af en større sammenligning af vareleveringer dateret d

Støjudbredelseskort samt beregningsresultater er et uddrag af en større sammenligning af vareleveringer dateret d NOTAT Projekt Præsentation af støj fra vareleverancer Kunde Lantmännen, Schulstad Notat nr. 02 Dato 2017-08-16 Til Niels Kristian Holm Fra Jens Duch Kopi til Allan Jensen, Rambøll Præsentation af støj

Læs mere

HORSENS HAVN MILJØREDEGØRELSE

HORSENS HAVN MILJØREDEGØRELSE Til Horsens Kommune, Jesper Gemmer Dokumenttype Rapport Dato November 2015 HORSENS HAVN MILJØREDEGØRELSE HORSENS HAVN MILJØREDEGØRELSE Revision 0 Dato 2015-11-17 Udarbejdet af OFK, HTS Kontrolleret af

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Holbæk Kommune. Juli 2016 rev HOLBÆK SPORTSBY. Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen

Holbæk Kommune. Juli 2016 rev HOLBÆK SPORTSBY. Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen Holbæk Kommune Juli 2016 rev. 040816 HOLBÆK SPORTSBY Støjberegninger Anlægs- og driftsfasen PROJEKT Støjberegninger Projekt nr. 225806 Version 2 Dokument nr. 1220345117 Version 2 Rapportdato: 8. august

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. NOTAT Projekt Støjberegning Lundebjergvej 4, Frederikssund Notat nr. 1100030198 Dato 2017-10-10 Til Andreas Grønbæk Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning I forbindelse med planlægningen af nye

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3.

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3. 5. maj 2017 Notat Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj Projekt nr.: 228691 Dokument nr.: 1223676332 Version 2 Udarbejdet af CVI Kontrolleret af JEK Godkendt af MAM Indhold 1 Indledning

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

PROJEKTLEDER. Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF. Niels Jørgen Hviid HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF NY WELLNESS AFDELING

PROJEKTLEDER. Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF. Niels Jørgen Hviid HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF NY WELLNESS AFDELING -14 PROJEKT Hotel Fjordgården, Ringkøbing PROJEKTNUMMER 35.4987.01 PROJEKTLEDER Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF Niels Jørgen Hviid DATO NR. N4.073.18 HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF

Læs mere

NOTAT. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold

NOTAT. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold NOTAT Projektnavn Støjundersøgelse vedr. Stensmosegrunden Projektnr. 1100036772 Kunde Albertslund Kommune Notat nr. 1 Version 1 Til Hans-Henrik Høg, Sigrid Glarbo Fra Kristine Hillig, Mikkel Pihl Andersen

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

5 Vurdering og anbefalinger 5. Støjudbredelseskort. Beregningsresultater. Beregningsresultater dæmpet spånsuger

5 Vurdering og anbefalinger 5. Støjudbredelseskort. Beregningsresultater. Beregningsresultater dæmpet spånsuger EJENDOMSSELSKABET HOBROVEJ 489 A/S STØJREDEGØRELSE GARTNERVEJ/TL BYG A/S ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Vurdering af støjmålerapport af november 2010 for NCC søplads i Nyborg

Vurdering af støjmålerapport af november 2010 for NCC søplads i Nyborg NCC Roads A/S Ejby Industrivej 2600 Glostrup Teknik og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Vurdering af støjmålerapport af november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev Industristøj

Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev Industristøj 15. august 2018 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-05032018-1 Sag nr. 2507 Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev. 03.08.2018 Industristøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.:

Læs mere

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning 7. april 2017 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok:SNT-24032017-2 Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning Ekstern støj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103 CVR nr.:

Læs mere

Kortet herunder viser den i 2006 beregnede støjbelastning (fremskrevet til 2015):

Kortet herunder viser den i 2006 beregnede støjbelastning (fremskrevet til 2015): Notat om støj i Hvissinge Øst Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf.: 4323 6100 Den generelle støj I forbindelse med Glostrup Kommunes planlægning og byggemodning af Hvissinge

Læs mere

Bilag 4 Udvidelse af Grenaa Havn

Bilag 4 Udvidelse af Grenaa Havn Bilag 4 Udvidelsee af Grenaa Havn Januar 2017 SAMLET MILJØRAPPORT FORR UDVIDELSE AF GRENA AA HAVN Baggrundsrapport Bilag 4 Ekstern støj PROJEKT Samlet miljørapport for udvidelse af Grenaa havn for udvidelse

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3.

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3. HORSENS KOMMUNE OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjgrænseværdier

Læs mere

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3.

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3. 21. september 2017 Notat Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Virksomhedsstøj Projekt nr.: 228691 Dokument nr.: 1223676332 Version 5 Udarbejdet af CVI Kontrolleret af JEK Godkendt af CVI Indhold 1

Læs mere

L r /grænse [db] Dag (7-19)

L r /grænse [db] Dag (7-19) Notat Dato: 0.0.01 Projekt nr.: 01-0 T: + 0 00 E: smm@moe.dk Projekt: BIO Byggeplads Emne: Støjkortlægning af aktiviteter juni oktober 01 Notat nr.: 01-0-0 Rev.: 0 Fordeling: 1 Resumé Der er foretaget

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Rapport 5. juli 2019 JN/TSO/støj.05.07.19 Sag: 18.296 Antal sider: 12 Til Sag Emne : Dominia A/S KAB : Roholmparken : Støj fra vejtrafik 1 Indledning I forbindelse med projekteringen af ny bebyggelse til

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen. Mandag fredag kl

A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen. Mandag fredag kl Notat A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen 9. maj 2016 Projekt nr. 225309 Dokument nr. 1219598494 Version 1 Sagsnr. 225309 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af SINO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag

VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej 7 5000 Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for byudvikling og anvendelsesmuligheder på pieren ved etablering af de nye havneområder

Vurdering af konsekvenser for byudvikling og anvendelsesmuligheder på pieren ved etablering af de nye havneområder Notat Vedrørende: Udvidelse af Randers Havn i forhold til Byen til vandet Sagsnavn: Byen til Vandet Sagsnummer: 01.00.00-P20-15-15 Forvaltning: Plan, Miljø og Teknik Dato: 28-08-2015 Sendes til: Byrådet

Læs mere

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use.

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use. 11. september 2017 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok:SNT-06092017-1 Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use. Ekstern støj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer.

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer. Notat 27. februar 2018 Sags id: 17/16055 Miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg Resume Ejendommen Nyvej 5 i Vissenbjerg

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Notat. 1 Baggrund og formål. 2 Støjgrænser og beskrivelse af driften. Projekt: Baunegården Hillerød Kommune. Emne: Beregning af støj fra skydebane

Notat. 1 Baggrund og formål. 2 Støjgrænser og beskrivelse af driften. Projekt: Baunegården Hillerød Kommune. Emne: Beregning af støj fra skydebane Notat Dato: 11.08.2016 Projekt nr.: 1003300-041 T: +45 2985 7028 E: ale@moe.dk Projekt: Baunegården Hillerød Kommune Emne: Beregning af støj fra skydebane Notat nr.: 160811 Rev.: 0 Fordeling: Mette Hultqvist

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

KOMMUNEPLANENS STØJBESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS STØJBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS STØJBESTEMMELSER Nærværende generelle rammebestemmelser udmønter kommuneplanens mål og retningslinjer vedrørende støjhensyn i planlægningen og tager sigte på at sikre et godt støjmiljø med

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Vej- og togtrafikstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3.

Indhold. Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Vej- og togtrafikstøj. 1 Indledning og formål 3. 2 Beskrivelse af området 3. 2. maj 2017 Notat Coop Ejendomme Matrikel 15ae, Albertslund Vej- og togtrafikstøj Projekt nr.: 228691 Dokument nr.: 1223676332 Version 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Godkendt af MAM Indhold 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning om

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

2 Vejledende støjgrænser

2 Vejledende støjgrænser 1. april 2019 Notat LBT Agro Biogasanlæg, Hjørring Ekstern støj Projekt nr.: 10404383 Dokument nr.: Revision 2 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af - Godkendt af cvi 1 Indledning I forbindelse med udvidelsen

Læs mere

Furesø Kommune. Første møde i 17.4-udvalget om trafikstøj. Hvad er trafikstøj?

Furesø Kommune. Første møde i 17.4-udvalget om trafikstøj. Hvad er trafikstøj? Furesø Kommune Første møde i 17.4-udvalget om trafikstøj Hvad er trafikstøj? Jens Erik Blumensaadt Jensen Chief Project and Market Manager, Portfolio Leader, Noise and Acoustics 1 Agenda Generelt om støj

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Partner, advokat Åboulevarden 49C, 4. sal 8000 Aarhus C +45 86 18 00 60 +45 25 29 08 43 Sagsnr. 13239

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj 14. december 2017 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-07122017-1 Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

ANEBJERG - SKANDERBORG

ANEBJERG - SKANDERBORG Notat 08 ANEBJERG - SKANDERBORG Trafikstøjsberegning på facader med forskellige skærmhøjder 23. marts 2017 Udarbejdet af SINO Kontrolleret af JEK Godkendt af JLPN NIRAS A/S Ceres Allé 3 8000 Aarhus C CVR-nr.

Læs mere

Støjgrænser. Vejledende grænseværdier (Miljøstyrelsens vejledninger) Foreslåede grænseværdier (vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj)

Støjgrænser. Vejledende grænseværdier (Miljøstyrelsens vejledninger) Foreslåede grænseværdier (vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj) Støjgrænser Støjgrænser Støjgrænser /grænseværdier Vejledende grænseværdier (Miljøstyrelsens vejledninger) Foreslåede grænseværdier (vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj) Vejledende/foreslåede grænseværdier

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

MEMO. Ringsted Outlet parkeringshus, støjvurdering. Lars Find Larsen, COWI A Støjvurdering

MEMO. Ringsted Outlet parkeringshus, støjvurdering. Lars Find Larsen, COWI A Støjvurdering MEMO TITEL DATO 20. november 2018 TIL KOPI FRA PROJEKTNR parkeringshus, støjvurdering Lars Find Larsen, COWI A113225 ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere