Nr. 22 februar Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver"

Transkript

1 Nr. 22 fbruar Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr

2 Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til kamp for t mr fair univrsitt...06 Hungrsnød i kantinn...07 Studinævnn skal bliv bdr...08 Fminism n trm dr skal brugs md forsigtighd...08 Kønspolitisk konfrnc på ruc...09 Udfra Drop dtailstyringn og giv univrsittrn autonomin tilbag...12 Som man spørgr får man svar...13 Privat univrsittr...14 Vi tabr hl årgang af ung...15 Naturvidnskab blokrt, på Købnhavns univrsitt...16 Namat: On woman-army...18 Khalid: Jordans først homo...20 Tma Vjldningns kunst...22 Studrnd Uforsvarlig faglig vjldning...22 Studiordning om vjldning...23 Dn god vjldr...24 Studrnd får for lidt fdback på opgavr...25 Dbat Foto Nina Liv og CKMM Rdaktionn Rdaktionn arbjdr kollktivt. Alt arbjd i forbindls md HippoCampus udførs ulønnt md undtagls af layout og tryk. Indsndt artiklr og dbatindlæg rdigrs udlukknd i forhold til layoutmæssig og journalistisk kritrir, og dt indholdsmæssig står drfor altid til skribntns gn rgning. Artiklrn i HippoCampus r altså ikk udtryk for n samlt rdaktionl linj. Dbatindlæg kan brings anonymt i HippoCampus, undr forudsætning af, at skribntns navn r rdaktionn bkndt. Fra rdaktionns sid forbholdr vi os rttn til at forkort dbatindlæg på ovr 3000 anslag. Vi vil, så vidt dt r muligt, få forkortlsr godkndt af dbattørn. Dbatindlæg skal vær dbattrnd, altså giv udtryk for dbattørns holdning og tag t mn op til dbat. D må ikk hav karaktr af annoncr l.lign. HippoCampus r uafhængigt af organisrd økonomisk, politisk og rligiøs intrssr. Magasint finansirs via annoncr og bidrag fra forskllig forningr, organisationr og nkltprsonr, mn ingn bidrag mdførr indflydls på hvrkn indhold llr form. Tak for donationr Tusind tak til all dr har støttt os og sålds mdvirkt til, at vi fortsat kan vær økonomisk uafhængigt af divrs institutionr og intrssr. Støt HippoCampus og dn fri prss på RUC, vd at indsætt t bløb ftr vn på Konto: www Husk at hold øj md HippoCampus hjmmsid. Dn blivr løbnd udbyggt. Dadlin 4. Marts 2010 Kolofon Laurids Kristin Jnsn, Histori(I dtt nummr ansvarlig for Hlga Mathiassn, Ptr Schwarz-Nilsn, Intrnational Atlan Jnsn, Sann Arildsn, Ann Louis Fink, Kultur og sprogmød Klaus Layout: Mads Lou Trykt af: Ubrkant 2500 Sid HippoCampus 2010

3 Ldr Univrsitt A/S Kunn man forstill sig at læs på Shll Univrsity? Ellr Mærsk-univrsittt? Eftr Vidnskabsministr Hlg Sandrs ny udspil om privat univrsittr, r dt slt ikk t uralistisk scnari. Får Sandr sin vilj skal nuværnd univrsittr kunn privatisrs, samtidig md, at ny ny privat univrsittr skal komm til. Eftr at hav prsst n udmokratisk og gammldags virksomhdsldlssmodl nd ovr univrsittrn vil rgringn altså tag skridtt vidr og oprtt rll privat univrsittr. Et skridt dr brydr md n lang tradition om gratis og lig adgang til uddannls for all i Danmark. Oprttlsn af privat univrsittr vil skab t A- og t B-hold, hvor dm dr kan btal kan komm på privatunivrsitt, mns rstn må læs på d offntlig univrsittr. Som vi har st på syghusområdt, vil d offntlig bliv mr og mr økonomisk udsultd md far for, at d dygtigst undrvisr vil flygt til dt privat. Når statn bgyndr at finansir privat univrsittr, r dr gansk nklt færr png til d offntlig. Samtidig vil d privat univrsittr få rt til at opkræv brugrbtaling, så d har t mgt bdr finansiringsgrundlag nd d offntlig. Og nu vi talr om brugrbtaling dt r ikk læng sidn, at Hlg Sandr sad til t offntligt mød på RUC og gang på gang garantrd, at dr ikk kommr brugrbtaling på dansk univrsittr. Dt løft blv åbnbart hurtigt glmt. Ovnpå dnn ndslånd nyhd, vil rdaktionn alligvl byd vlkommn til t nyt smstr! Vi håbr, at I har spist jr mætt og r klar på n ny omgang på markn, som btydr ny gruppr og ny vjldr. Dtt nummrs tma r ntop vjldning, og hr kan du bl.a. mød årts vjldr og få t kig ind i din travl vjldrs hvrdag. En hvrdag, dr i dn grad bærr præg af, at univrsittrn r undr økonomisk prs. Fra vrdn udnfor bringr vi to artiklr om ung i Mllmøstn, dr har powr og gjst og ikk ladr sig spis af md d normr samfundt har sat op for dm. Og for lig at slå krøll på haln og afslutt md nogt positivt, så sigr rygtt, at dt måsk snart ikk længr r Hlg Sandr, dr skal spolr vors gratis uddannlsssystm længr... God smstrstart til jr all Rdaktionn Indhold og ldr Sid 03

4 Dbattn rasr på TkSam En fællsmail sndt til d studrnd på TkSam fik mang til at giv afløb for drs frustrationr. Hvad dr snildt kunn vær ndt i fjd og skyttgravskrig ført i stdt til n konstruktiv dialog. Af Sann Arildsn, Miljøbiologi Dt r næstn tragisk, at n uddannls, hvor man lærr planlægning, slv r så dårligt planlagt og organisrt. Sådan lød dt bl.a. i n mgt voldsom og barskt formulrt kritik af TkSam frmsat af flr af d studrnd i midtn af januar. I stdt for at ignorr kritikkn llr komm md modangrb satt studildr Bnt Kjærgård dt på dagsordn på førstkommnd mød i studinævnt. På mødt ndt punktt md n fir timr lang dbat på trods af, at dr kun var afsat n tim til dt. Thrs Kofod Jnsn, dr havd samlt kritikkn fra sin mdstudrnd, var bagftr mgt tilfrds md mødts forløb. Vi blv mødt md stor åbnhd, og dt blv rigtig konstruktivt, mldt hun ftrfølgnd ud. Jg skull mn, at d undrvisr, dr r md i Studinævnt, fik forståls for d problmr, vi som studrnd oplvr. Og samtidig fik vi mr forståls for hvorfor nogl af problmrn opstår - og hvad vi slv kan ændr for at undgå nogl af dm. Omfattnd kritik Sagn startd, da Thrs valgt at stikk n følr ud blandt sin mdstudrnd i form af n fællsmail, hvor hun opfordrd til at komm md forbdringsforslag. Thrs modtog i først omgang 20 svar og rsultatt blv t næstn tr sidr langt dokumnt md omfattnd kritik, dr spændt fra kaotisk smstrplanlægning til for få undrvisningstimr og manglnd faglighd. Dokumntt blv sndt til flr af undrvisrn og snart fløj dt ind md svar på kritikkn. Adjunkt Thomas Budd Christnsn skrv tilbag, at nklt studrnd har ønskt bdr tilbagmldingr på ssays, n bdr koordinring af aktivittr, hrundr projktvaluringr samt at slipp for studiforløbsbskrivlsrn, mn udtrykt samtidig stor ovrraskls ovr kritikkn og mnr at gradn af kritik liggr langt fra, hvad han i øvrigt har oplvt. Gnsidig forståls Eftr mødt i studinævnt r dr dog kommt mr forståls bgg vj. Thrs skrivr i n opfølgningsmail: Jg skull mn, at d undrvisr, dr r md i studinævnt, fik forståls for d problmr, vi som studrnd oplvr. Og samtidig fik vi mr forståls for hvorfor nogl af problmrn opstår - og hvad vi slv kan ændr for at undgå nogl af dm. Dr r nu ndsat arbjdsgruppr, dr skal arbjd vidr md at find løsningr og drtil blivr kritikkn tagt op på næst studildrmød på ENSPAC. Læs også Thrs Kofod Jnsns dbatindlæg på sid 28 MGP PÅ RUC 2010 MGP 2010 løbr af stabln 19. marts DEADLINE for indsndls af sang: 1. Marts Minimum 50 % af bandt skal bstå af RUC r og sangn man optrædr md skal vær slvskrvt - dvs. ingn covr numr. Pharfar og Eaggrman fra Bikstok Røgsystm vndr pladr ftr konkurrncn. D sprødst partyhilsnr MGP-Bandn RUC rs By Choic - Et udvalg undr Studntrrådt Bidrag snds til Formatt skal vær kompatiblt md Quicktim dvs. f.ks.mpg.avi.wmv llr.3gp. Vidor har n klar fordl frmfor lydoptaglsr, da vi vurdrr band/solist og show som hlhd. Sid HippoCampus 2009

5 Dn moralsk træklippr? En bog om moral og t bonsaitræ. Dt fik Ptr Lauritzns til sin 50 års fødslsdag. Dt ladr dog ikk til, at gavrn får univrsittsdirktørn til at ændr rtning llr ovrvj sit værdigrundlag. Af Sann Arildsn, Miljøbiologi Univrsittsdirktør Ptr Lauritzn fjrd for nylig sin 50 års fødslsdag md n stor rcption. Bibliotkt bnyttd ljlighdn til at giv ham n bog om moral, mns Fællsadministrationn, gav ham t bonsaitræ. Md træt fulgt t ønsk om, at Ptr Lauritzn frmovr vælgr at klipp i træt og ikk i Fællsadministrationn. Træt r dog ingn garant for jobsikkrhd. Hvorfor har du fåt n bog om moral? Dn opfattr jg som n positiv tilkndgivls, som t positivt indspark, dr kan vær md til at rjs n diskussion om at hav n god ton og n god dialog. Vi skal bl.a. til at lav n opfølgning af trivslsgruppns arbjd. Dt r n mgt vigtig opfølgning som bl.a. handlr om anrkndls. Jg syns dt r vigtigt, at vi r god til at anrknd hinandn og jg har n vision om, at RUC skal bliv Danmarks bdst arbjdsplads. Nu finds dr mang formr for moral, hvilk arbjdr du ud fra i din funktion som univrsittsdirktør? Nu har jg ikk læst bogn ndnu, mn moral handlr for mig om, hvordan vi omgår hinandn som mnnskr. Jg læggr stor vægt på, at vi bhandlr hinandn md anstændighd, åbnhd og saglighd. Md anstændigt mnr jg, at man skal gør tingn på n ordntlig måd og hav styr på sin værdir, også når man skal træff vansklig bslutningr. Hvor mgt har du fåt klippt i bonsaitræt og har dt vært til gavn for Fællsadministrationn? Jg har klippt i dt to gang indtil nu. Indtil vidr har dt mst vært til gavn for mig slv, fordi jg nydr at kigg på dt. Mn jg mnr også, at RUC på længr sigt vil få gavn af d andr stdr, jg har klippt. Dn skarp pn Univrsittsdirktør Ptr Lauritzn mnr, at hans tidligr bskæringr i Fællsadministrationn har vært til gavn for RUC. Foto: Frdrik Clmnt Dn Skarp Pn. Hippocampus stillr i hvrt blad tr skarp spørgsmål til n RUC r som har gjort sig bmærkt. Har du t forslag til hvm vi skal intrviw i næst blad, så snd n mail rdaktionn på Hvad kan jg? Hvad tør jg? Hvad skal jg? Forvirringn trur? Samtaltrapi kan hjælp dig md at tackl forvirringn og få størr klarhd ovr dig slv... Ann Görlich Frnando Psykotrapi & Rådgivning Bridablik Allé 7, 2300 Kbh S, tl: Kandidat i psykologi og kommunikation. Psykotrapi md spcial i ksistntil psykotrapi i London. Psykotraput vd Psykotraputisk Institut S mr: anng.frnando.dk (læs også mr om rabat til studrnd) RUC Indfra Sid 0

6 Dr skal kæmps for Uddannlsrform og valgkampsløftr Fbruar bydr ikk bar på t nyt smstr md ny kursr og gruppdannls. D studrnd som blv valgt ind i Akadmisk Råd og Univrsittsbstyrlsn i novmbr, startr for alvor drs arbjd i d to styrnd organr på RUC. Hippocampus har tagt n snak md Torbn Holm fra RUC s bstyrls og Max Gnsk fra Akadmisk Råd. Af Laurids Hovgaard, Socialvidnskab Torbn Holm læsr Lang Forvaltning på kandidatdln. Han glædr sig til at brug mang timr dt kommnd år på, at vær dn n af Studntrrådts to rpræsntantr i RUC s øvrst organ, nmlig Univrsittsbstyrlsn. Dn størst opgav for d studrnd i bstyrlsn r, ifølg Tobn Holm, at få uddannlssrformn afsluttt. Torbn udtalr: Dt r rigtigt vigtigt, at vi får lavt n gnnmskulig, holdbar og god rform af vors uddannlssstruktur, så hvrdagn for d studrnd blivr bdr og vi kan fjrnt alt dt administrativ bøvl som mang oplvr nu. Dt handlr om at få t bdr studimiljø.. Max Gnsk, som læsr SAM- BAS på 4.smstr og skal sidd i Akadmisk Råd for Frit Forum r nig og sigr: Uddannlssrformn blivr dt vigtigst. Dr arbjdr vi på, at få indført n mntorordning hvor kandidatstudrnd skal vær mntorr på basis og fx stå for opsamling ftr forlæsningr. På dn måd kan vi skab økonomi til flr vjldrtimr i stdt. Valgkampsløftrn skal indfris Studntrrådt gik til valg md fir ovrordnd krav, Bvar Nat, Bdr studimiljø og Styr på RUC. Torbn Holm har ikk glmt kravn og sigr: Vors valgkampsløftr skal indfris og jg tror, at mang af kravn kan vi gør nogt vd i løbt af dt kommnd år. Rstn af Bstyrlsn tagr os sriøst og d vd, at Studntrrådt r ambitiøs. Max Gnsk nævnr, at Frit Forum r i gang md Jg tror vi r nig om, at vær unig på nogl punktr, fx læssal og krav til 48 timrs ksamn, mn sådan skal dt vl også vær. Dt syns jg r n pinlig og arrogant måd at dbattr på og dt gavnr ikk i længdn. at snakk md vjldrn om hvordan man kan øg kravn til 48-timrs opgavrn, og få tablrt n læssal for RUC r i Købnhavn. Max Gnsk sigr: Vi r vd at kigg på forskllig modllr til hvordan vi kan lav n læssal i Købnhavn, mn dt r slvfølglig n stor opgav. Studntrrådt r imod n læssal i Købnhavn og mnr i stdt, at dr skal tablrs t Studntrhus på RUC. Dt har d ny rktor Ib Poulsn tagt positivt imod og han har lavt n handlplan som skal sikr at projktt blivr til virklighd. Så dt virkr umiddlbart mr ralistisk at Studntrrådt får t Studntrhus, nd Frit Forums forslag om n læssal i Købnhavn. Bland jr i jrs studi Hvis man som studrnd r utilfrds md sit studi og dt ikk kan løss i studinævnt, så opfordrr båd Torbn og Max til, at man hnvndr sig til dm og så kan sagn brings op i Akadmisk Råd llr bstyrlsn. Torbn Holm vil også grn hav, at så mang studrnd løbnd blandr sig i hvrdagn på RUC. Han fortællr: Man kan altid hnvnd sig til Kirstin og jg som bstyrlssrpræsntantr, mn jg syns dt r fdst hvis man dltagr aktivt i sit studi, uanst om dt r socialt llr politisk og Studntrrådt har bgg dl. Samarbjd trods unighdr Studntrrådt var dn klar vindr af valgt og har fortsat bgg pladsr i Univrsittsbstyrlsn og fm ud af sks pladsr i Akadmisk Råd. Max Gnsk tror dog ikk, at dt blivr t problm og sigr: Dr r sjældnt afstmningr i Akadmisk Råd, og på sidst mød snakkd vi om strss blandt d ansatt og dr var vi nig md Studntrrådt. Max r dog klar ovr at dr r unighdr, mn sigr: Jg tror vi r nig om, at vær unig på nogl punktr, fx læssal og krav til 48 timrs ksamn, mn sådan skal dt vl også vær. Torbn Holm sigr: Vi håbr på t godt samarbjd md Frit Forum, vi skal rpræsntr all RUC-studrnd og r ligglad md hvilkn organisation man llrs r tilknyttt, vi lyttr til god argumntr. Torbn opfordrr alligvl Frit Forum til at gå ftr boldn og ikk mandn. Torbn Holm hnvisr til Frit Forum indlæg i RUC-Nyt hvor d bskyldr prsonr som r unig i at dr skal vær n læssal i Købnhavn, for at vær uralistisk hippir. Torbn Holm sigr: Dt syns jg r n pinlig og arrogant måd at dbattr på og dt gavnr ikk i længdn. Du kan komm i kontakt md Studntrrådt og Frit Forum på og Sid HippoCampus 2009

7 Stop hungrsnød i kantinn Basisstudrnd har startt initiativ for at komm hungrsnød til livs. Hvis du ndnu ikk har støttt ofrn på Haiti, kan du gør dt i næst frokostpaus. af Ptr Schwarz-Nilsn, journalistik Jg tænkt, at vi studrnd på RUC ligså godt kan undvær t par kstra kronr, når vi btalr for vors gn mad Næst gang du købr frokost i kantinn, vil du hav mulighd for at smid din byttpng i n indsamlingsbøss i stdt for i bukslommn. Initiativtagr Maria Jonsn fra HIB, tog kontakt til FNs Fødvarprogram (World Food Programm), fordi hun havd læst om oamfattnd hungrsnødskatastrofr rundt omkring i vrdn, bl.a. som følg af stignd fødvarprisr og dn global økonomisk kris. Folk sultr og situationn for vrdns fattigst sr ud til at bliv værr og værr. Jg tænkt, at vi studrnd på RUC ligså godt kan undvær t par kstra kronr, når vi btalr for vors gn mad. Jg kontaktd FNs Fødvarprogram, og d var d hlt md på idén. Hjælp til Haiti Pngn vil gå til Stop Sult Fondn, t samarbjd mllm FN-forbundt og FN s Fødvarprogram i Danmark. Fondn har før jordskælvskatastrofn på Haiti givt png til dt plagd land, png som d nødlidnd i landt nu har mr brug for nd nognsind. Maria Jonsn har altid intrssrt sig for udviklingsproblmatikkr og har også tænkt sig at brug dnn intrss i hnds vidr studir. Jg har arbjdt frivilligt i flr udviklingsland. Drfor har jg også tænkt mig at læs intrnational udviklingsstudir og i frmtidn bskæftig mig md bistandsarbjd. Oplysning og fordrag Bistandsarbjdt r sr dog ud til allrd at vær i fuld gang for Maria Jonsns vdkommnd. Udovr indsamlingsbøssrn vil du n gang om ugn kunn find frivillig fra FN-forbundt, dr samtidig r studrnd på RUC, som vil oplys om Stop Sult Fondn, og om hvad d indsamld png vil gå til. Drudovr vil Erika Jørgnsn, dirktør for Fødvarprogrammts nordisk kontor, d. 28 fbruar tag turn til RUC og hold fordrag bl.a. om situationn på Haiti. Initiativtagr til indsamlingn i kantinn, Maria Jonsn, har arbjdt som frivillig i fattig udviklingsland og vil også studr bistandsarbjd på IU ftr basis. Indsamlingsbøssrn vil vær vd kantinns kassr fra fbruar indtil sommrfrin. Pngn vil gå til Stop Sult Fondn læs mr på Erika Jørgnsn, dirktør for FNs Fødvarprograms nordisk kontor, holdr d. 28 fbruar fordrag på RUC. I 2009 stg antallt af sultramt til ovr én milliard globalt ifølg FNs fødvarorganisation, FAO, mr nd 100 millionr mr nd i Årsagrn skal ifølg FAO finds i forhøjd fødvarprisr især i vrdns fattigst land og i dn global økonomisk kris, dr blandt andt gør at migrantarbjdr ikk r i stand til at snd dl af drs løn hjm til familirn. RUC Indfra Sid 0

8 Kønspolitisk konfrnc på RUC Dn anrkndt kritisk tortikr Nancy Frasr trækkr folk til, mn samlt st var dr mindst lig så mgt gods i dt øvrig program, da Cntr for Køn, Magt og Mangfoldighd invitrd til drs først forskningkonfrnc på RUC. Af Ann Louis Fink, Kultur og sprogmød studir Dt stor Auditorium 01 var fyldt godt op d. 21. januar. Mr nd 200 mnnskr dltog i dt nystartd Cntr for Køn, Magt og Mangfoldighds først stor forskningskonfrnc, og dt stor frmmød tgnr til bgyndlsn til t lærings- og forskningsfællsskab, dr mgt vl kan opnå n brd forankring blandt RUCs ansatt og studrnd. Dt tgnr godt. Nancy Frasr: Tænk stort! Konfrncns hovdtalr Nancy Frasr r n af d mst frmtrædnd amrikansk kritisk tortikr og fministr i dag. Nancy Frasrs forlæsning tog udgangspunkt i hnds snst analys af kapitalismn og dn økonomisk kris. Hr slog hun ftr n længr tortisk udrdning fast, at fminismn har t momntum lig nu ftr at hav tabt pustn som bvægls i t forsøg på arbjd sig ind på vlfærdsstatn. Fministr må fortsat kæmp for frigørls fra undrtrykkls og racism og samtidig sikr dn social sikkrhd, som så mang mnnskr krævr. Fministr må tænk stort og s ftr ny alliancpartnr. Hun sagd dog ikk hvor. Nancy Frasr, som r lidt af n stjrn indn for kritisk tori, forblv langt hn af vjn på dt tortisk plan og svard hovdsagligt på spørgsmål om sit syn på amrikansk sygsikring og Obamas præsidntmbd. Cntr for Køn, Magt og Mangfoldighd har t logo Hvad r problmt? Dn politisk tortikr Carol Bacchi fra Australin opfordrd publikum til at sætt spørgsmålstgn vd, hvad dr anss og omtals som problmr i samfundt. Politik r ifølg hnd blvt rducrt til at find løsningr på allrd dfinrd problmstillingr i stdt for at sætt spørgsmålstgn vd d antaglsr, dr liggr bagvd problmrn. Stillr man spørgsmålt, hvad r problmt til kønskonfrncn blv dr præsntrt flr prspktivr i løbt af dagn, dr vist, hvor brdt t forskningsflt kønsforskningn brørr. Fra vold mod kvindr ovr national fællsskabr og kapitalismkris. Fælls for kønsforskningn, som dn tog sig ud på konfrncn, r dog n kritik af d magthirarkir, dr til stadighd gør sig gældnd i samfundt og n konstatring af, at fminismn og kønsforskningn har haft dt hårdt d snr år. Er Ingr Støjbrg fminist? Fminismns trang kår kan hæng sammn md dn stignd individualisring i samfundt. Problmatikkn blv på n af konfrncns workshops ksmplificrt vd ligstillingsministr Ingr Støjbrgs ord om sagn citrt i Politikn sidst på årt: Hvis jg skal dfinr min form for fminism, så r dt mulighdn for og rttn til at vælg dt liv, man vil lv og slv vælg dn livsform, man ønskr. Hvis man spørgr som Carol Bacchi, r dt nok i udsagn som Ingr Støjbrgs, at dt gntlig problm liggr. Antaglsn bag Støjbrgs fminism r, at mænd og kvindr har d samm mulighdr. Dt r n fminism, dr dfinrs som t spørgsmål om livsstil og prsonlig frihd. Dn forholdr sig ikk kritisk til d strukturll problmr, dr liggr til grund for d ulig magtforhold mllm kønnn, og dt r blandt andt dnn individualisrd fminism, som har forårsagt n marginalisring af kritisk fministisk tilgang til kønsspørgsmåln. Dt syns saln at vær nig om, og dt r ntop også udgangspunktt for CKMMs virk. Modvindn r vndt Dn modvind, som CKMM i opstartn har mødt fra institutldlsn på Institut for Samfund og Globalisring, var på dagn ud af billdt. Hippocampus har tidligr omtalt, hvordan cntrldr Sign Arnfrd, som for t par måndr sidn stod til fyring grundt budgtbsparlsr, r ftr protstr forløbigt sikrt ansættls i hvrt fald årt ud. Rktor Ib Poulsn åbnd konfrncn md rosnd ord til kønspolitisk ntværk og d forskr, dr læggr kræftr i CKMM. Og så lovd han næstn studrnd og forskr n kandidatuddannls i kønsstudir fra RUC. Dt vil vi glæd os til. Sid HippoCampus 2009

9 Studinævnn skal bliv bdr Dt kan vær svært som studrnd at gør sig gældnd i studinævnn, hvis ikk man har dn rigtig vidn. Dt gør d Studrnds Uddannlssudvalg (STUDU) nu nogt vd. Af Sann Arildsn, Miljøbiologi Dt kan vær t problm som studrnd, at man kommr som ny i studinævnt, når d andr har siddt dr i så mang år. Dt btydr, at d har hørt mang af forslagn før, så drfor blivr tingn nmt brmst md n hnvisning til, at dt har man tidligr prøvt og dt fungrd ikk, sigr Prnill Schou, dr siddr i studinævnt på HumBas. Dt nikkr Kristin Durant fra d studrnds uddannlssudvalg (STUDU) gnkndnd til. Hun og d andr i STUDU vil nu gør dt nmmr for d studrnds rpræsntantr vd at komm md idr til, hvordan man bdr kan få gnnmført sin forslag. Kristin pgr dsudn på, at dt kan vær t problm, at mang studinævnsmdlmmr ikk har tilstrækklig stor indsigt i, hvordan økonomin hængr sammn. Hvis man kommr md n id, får man oft at vid, at dt r dr ikk råd til. Drfor vil vi bl.a. arrangr oplæg om univrsittrns økonomi, så man kan få nogl idr til, hvordan man kan vær lidt krativ i studinævnn. Kursr og sparring virkr Prnill har vært glad for d kursr STUDU hidtil har tilbudt, bl.a. har dr vært stor hjælp at hnt i forhold til at få plads på RUCs struktur. Hun bakkr dog op om, at STUDU nu skrur op for blusst. Jg kunn godt brug nogt mr sparring i forhold til hvordan man bydr ind md d forslag, man har og hvordan arbjdr man sammn som studrnd, så man får nogt gnnmslagskraft. Dt næst stor kursus r n hl wknd, kaldt STUDU-camp. Hr vil studinævnsrpræsntantr fra hl RUC STUDU forårsprogram 12. fbruar: Rlasparty, hvor Ib Poulsn, Johann Scmidt-Nilsn, Emili Turunn og Anna Allrslv vil fortæll om, hvorfor dt r vigtigt, at vær aktiv i studntrpolitik. 5. og 6. Marts: STUDU Camp. Introduktion for ny SN-mdlmmr 23. marts: Oplæg om Bologna procssn og status på dn dansk/uropæisk univrsittsvrdn. 27. april: Oplæg om ECTS systmt hvordan dt skal forstås og anvnds. 14. maj: Sommrfriarrangmnt møds og diskutr og rfaringsudvksl arbjdt i studinævnn og hvordan d studrnd kan få ndnu mr indflydls på uddannlsrn. Fminism: t trm dr brugs md forsigtighd Margialisrt. Dt mnr lktor Hann Marln Dahl, n af kræftrn bag Cntr for Køn, Magt og Mangfoldighd og dn australsk politisk tortikr Carol Bacchi, om kønsforskningns og fminismns position i dag. Hippocampus har talt md d to kønsforskr. Af Ann Louis Fink, Kultur og sprogmød studir Mgt har forandrt sig sidn jg bgyndt at undrvis i 80 rn, pointrr Carol Bacchi. Da var kvindr og fminism lgitim katgorir i undrvisningn. Kvindr som forskningsflt r i dag næstn fuldstændig forsvundt, og r rstattt md køn. Fminism r blvt t trm dr brugs ydrst forsigtigt af båd studrnd og forskr. Ifølg Carol Bacchi, som Hippocampus har mailkorrspondrt md i kølvandt på konfrncn, r udfordringn at forklar udviklingn og hun mnr mdirn har spillt n stor roll. Dt har d gnnm drs ngativ strotyp frmstilling af fminism. Dt r nærmst blvt n trnd at kritisr fminismn, og trndn r måsk blvt styrkt af n fornmmls af at kvindr har opnåt d flst fministisk krav. Krav som oft aln r blvt opfattt som t spørgsmål om kvindrs øgd dltagls på arbjdsmarkdt. På dn måd blv indholdt af fminismn forvrængt og simplificrt og dt gjord fminismn upopulær. Hann Marln Dahl bskæftigr sig md kønspolitisk spørgsmål i vlfærdsstatn: Hvis man sr på Danmark i t nordisk prspktiv har kønsforskning vært kstrmt marginalisrt, båd politisk og forskningsstratgisk. I Norg, for ksmpl, implmntrr man særlig forskningsprogrammr for kønsforskning og anvndr politisk tiltag for at øg andln af kvindlig profssorr. Dt sr vi ikk i Danmark, md undtagls af Købnhavns univrsitt, dr har d snst to år har blønnt fakulttr, dr ansættr kvindlig profssorr. I 80 rn havd vi kvindforskningslktoratrn hrhjmm. Folktingt havd n idé om at univrsittrn ikk var god nok til at sikr ligstilling og kønsforskningns vilkår. Folktingt mnt, at kvindforskningn kunn bidrag til at forstå samfundt og d ændrd forstillingr og praksissr dr blv producrt ftr kvindrn i størr tal kom på arbjdsmarkdt og ind i politik. Sådann tiltag har vi ikk længr. Mn at kønsforskning og fminism ikk har fyldt mgt på dn politisk dagsordn d snr år, btydr ikk at mnt har vært glmt. Slt ikk. Kønsforskningn r n gamml tværfaglig tradition på RUC, så dt r slt ikk nogt nyt, sigr Hann Marln Dahl. Vi har fåt png til at udvikl Cntr for Køn, Magt og Mangfoldighd, mn for ksmpl ikk til forskning. Dr r brug for at RUC sr kønsforskningn som t satsningsområd, så vi kan fasthold dn stærk tradition for intrnationalt profilrt kønsforskning, dr allrd ksistrr på RUC Opgavn, ifølg Carol Bacchi, r at fortsætt md at insistrr på n brd fministisk dagsordn. Nancy Frasr sagd på konfrncn at dr r brug for at fministr tænkr stort. Jg mnr fministr har tænkt stort virklig læng. I ovr 20 år har skandinavisk fministr lagt vægt på nødvndighdn af at gntænk værdin af omsorgsarbjd og krævt n ændring af d normr dr strukturr vors arbjdsmarkd. Dt r kstrmt vigtigt at vi holdr mulighdn for at undrsøg og forsk i d hr tmar åbn RUC Indfra Sid 09

10 Evalur HippoCampus En grupp fra Læranstaltrns Fælls Kommunikationskursus lavr n brugrundrsøgls af HippoCampus. Hjælp dm og os md at gør HippoCampus til t bdr blad. Følg linkt på og svar på spørgskmat. Dt tagr kun 5-7 minuttr Vi håbr du vil vær md! HippoCampus nytårsquiz 2009 I sidst nr. bragt HippoCampus n nytårsquiz. S svarn og vindrn hr. 12) Hvilkt ntværk på RUC så dagns lys dn 3. marts 2009? Svar: Kønspolitisk ntværk 1) Hvm på RUC fik t riddrkors i januar 2009? Svar: Poul Holm 2) Hvm vandt årts RUC-CUP? Svar: Bakunins Ninjas 3) Vil dr stadig vær basis ftr uddannlssrformn? Svar: a) Ja, mn basis blivr mr intgrrt i dt trårig bachlorforløb 4) Hvad hddr RUC ny rktor? Svar: Ib Poulsn 5) Hvilk studrnd r blvt valgt ind i bstyrlsn? Svar: Torbn Holm og Kirstin Fabricius. 6)Hvm r dt dr kørr i dn rød/hvid cyklbil? Svar: Ol Erik fra TkSam 7) Hvm r i gang md at løs gådn om glasovrgangn? Svar: Grundforskningscntrt Glas og Tid 8) Hvm siddr mst klmt? RUC-studrnd til forlæsning llr d høns dr læggr æg til kantinn? Svar: Hønsn 9) Hvm har udtalt: D studrnd skal vær mr utilfrds Svar: b) RUCs bstyrlssformand Christian Nissn 10) Hvad hddr dn politisk rappr, dr bl.a. syngr: Magtn fungrr som tyngdkraftn på mnnskts fod/du mærkr dn ikk før du kæmpr imod Svar: Babak Vakili 11)Hvilkn organisation gmmr sig bag forkortlsn GRUC? Svar: Grønt RUC Vindrn af 1. præmin Monica Nguyn Vindrn 1. præmi t gavkort til bogladn på 300 kr. Monica Nguyn, Kultur- og Sprogmødstudir 2. præmi t gavkort til kantinn Lin Gringmuth, HumBas 3. præmi n RUC-trøj Juli Jacobsn, Socialvidnskab Sid HippoCampus 2010

11 TANK FAGLIG VIDEN HOS IDA DANMARKS STØRSTE FAGLIGE ORGANISATION FOR INGENIØRER OG CAND.SCIENT.ER 1/2 E F Et nstånd ntværk IDA r Danmarks størst ntværk for tknisk og naturvidnskablig akadmikr. Dt får du forært, og hvm vd, om dt næst job liggr hr? Profssionl rådgivning IDAs juristr hjælpr md rådgivning om bl.a. ansættlsskontraktr, udstationringr og forfrmmlsr. Dt gældr også studirlvant jobs i studitidn. Spændnd arrangmntr Dr r fl r nd social og faglig IDAarrangmntr hvrt år. Drudovr r dr altid spændnd aktivittr på studistdrn. Målrttt karrirplanlægning Du kan få hjælp til alt fra CV-skrivning og forbrdls af jobsamtaln til dltagls i n rækk kursr og sminarr gnnm hl karrirforløbt. INGENIØREN lvrt til dørn Hvr ug får du lvrt Nyhdsmagasint Ingniørn, dr skrivr fast om it, tknik og naturvidnskab. Stærk kontant fordl Danmarks formntligt billigst og bdst dækknd forsikringr, rabattr på indkøb i tusindvis af butikkr samt god bankrntr r blot nogl af fordln. Mld dig ind allrd i dag på ida.dk RUC Indfra Sid 11

12 Drop dtailstyringn og giv univrsittrn autonomin tilbag For mgn dtailstyring, kritik af univrsittrns autonomi og dn nklt forskrs forskningsfrihd. Dn kontrovrsill univrsittslov, som blv vdtagt i 2003, r blvt valurt. Af Ann Louis Fink, Kultur og sprogmød studir Kritikkn skal mang stdr læss mllm linjrn. Alligvl har mang valgt at kald dt n kritisk valuring. For slv om dn ikk kommr md forslag til radikal ændringr, gntagr dn, i diplomatisk vndingr, mgt af dn kritik, som univrsittslovn har vært udsat for sidn dns vdtagls i D. 28 januar mødts ldr, forskr og politikr til konfrnc facilitrt af Akadmikrns Cntralorganisation for at diskutr, hvad dr skal sk hrfra. Diskussionn blv mr bagudrttt nd frmadskund, og kritikr præcisrd i skarpr vndingr valuringns konklusionr. Mangl på tillid Et af d træk, dr syns at gå ign i valuringns konklusionr, r n kritik af dn dtailstyring, som univrsittslovn har ført md sig. Agnta Bladh, som står i spidsn for valuringspanlt, mnr, at lovgivrn skal styr md mål og ikk rglr, ligsom d gør nu. I dag har folktingt indflydls på spørgsmål, som gntlig hørr hjmm i akadmisk råd, hos n dkan, på instituttrn llr lignnd. Dt gældr også på uddannlssområdt i forhold til adgangskrav, akkrditring og ksamnsformr. Dr r n mangl på tillid. Mdicinn r ifølg Agnta Bladh n højtillidsstratgi, og slvom dt sr ud til at vær n nogt ukonkrt anbfaling udn juridisk konskvnsr, rammr konklusionn krnn af kritikkn, som dn har lydt fra univrsittrn sidn lovns implmntring. Forskningsfrihd undr prs Dansk Magistrforning (DM) har i sks år vært skarp i kritikkn af univrsittslovn. Ingrid Stag, formand for DM, mnr, at valuringn pgr i dn rigtig rtning vd at problmatisr ntop forskningsfrihdn, autonomi og Ingrid Stag formand for Dansk Magistrforning r trods lav forvntningr tilfrds md valuringns konklusionr. mdbstmmls. Mn vi vil gå længr nd valuringspanlt, vi vil komm md konkrt forslag. For ksmpl r dt vigtigt for os, at forskningsfrihdn sikrs i lovn, dt r ikk nok md hnsigtsrklæringr, og at ldr skal på kursus, som panlt læggr op til. Vi blivr nødt til at hav dt skrvt ind md mulighd for sanktionr, hvis dt ikk blivr ovrholdt. Indsnævringn af forskningsfrihdn r blvt t kritisk punkt. I lovns tkst handlr dt om n nklt paragraf, 17 stk. 2, som slår fast, at n institutldr kan pålægg n forskr n bstmt opgav. Ifølg valuringspanlt r dr i praksis forskningsfrihd, mn paragraffn r n irritation for forskr. Kritikr har valgt t stærkr sprogbrug. Slvcnsur ftrladr ikk bvisr, sigr Rasmus Willig, formand for sociologiforningn og studildr på Socialvidnskab på RUC, som n kommntar til, at panlt ikk har rgistrrt, at forskningsfrihdn r undr prs. Han r langt fra nig i panlts vurdring. På høringskonfrncn d. 28. januar slår han fast, at indskrænkningn af forskningsfrihdn ikk blot r nogt, dr gør sig gældnd i lovns tkst. Forskningsmiljør har undrgåt n kulturl forandring, som har mdført n praksis, hvor forskr må tag alt for mang økonomisk hnsyn, dr hæmmr dn fri forskning og mulighdrn for kritik, sigr Willig. Et spørgsmål om autonomi - og økonomi Forskningsfrihdn skal ss i t brdr prspktiv nd blot n nklt paragraf og hængr sammn md dn stramm økonomisk rgulring, som univrsittrn oplvr. Højtillidsstratgir og hnsigtsrklæringr givr ingn rl sikring. Dr r brug for båd n juridisk og kulturl sikring, dr skal sikr dn fri tanks ovrlvls, mnr Willig og bakkr sålds op om DM s krav. RUC s rktor Ib Poulsn sr også n klar sammnhæng mllm univrsittrns autonomi og forskningsfrihdn og mnr, at frihdn, som dt r nu, r blvt t spørgsmål om alls kamp mod all. Rgringn ørmærkr bvillingr og dt tyndr ud i basismidlrn, samtidig md at dr ikk r n flrårig bvillingshorisont. Ib Poulsn ftrlysr økonomisk langtidsplanlægning og forslår at find inspiration i forsvarsforligt. Dt r t områd, folktingt forstår at langtidsplanlægg, som han sigr. Hlg Sandrs gn fortolkning Hlg Sandr har udtrykt sig positivt om valuringn mn har sin gn fortolkningr af panlts konklusionr. Dt r ikk n kritisk valuring han læsr. I n prssmddlls ovnpå offntliggørlsn af valuringn i bgyndlsn af dcmbr udtalr ministrn: Jg har ovrordnt hæftt mig vd, at d dansk univrsittr ifølg panlts vurdring lvrr forskning og uddannls af mgt høj kvalitt. Og at univrsittrn gnrlt har god vilkår at arbjd undr hrundr at basismidlrn udgør n i intrnational sammnhæng høj andl af univrsittrns finansiring. Dt går altså ovrordnt godt på univrsittrn, hvis man spørgr ministrn. Lyttr man til røstrn fra univrsittrn, r kritikkn mr harsk. Evaluringns høringspriod r forbi, og dt r nu op til ministrn, om han vil åbn op for n lovrvision. I følg ministrns gn kalndr har han ikk på nuværnd tidspunkt gnindkaldt til forhandlingr. Sid HippoCampus 2010

13 Som man spørgr får man svar 6488 prsonr har skrvt undr i protst mod n ldlssstruktur, dr md univrsittslovns indførsl rlt fjrnd univrsittsdmokratit. Mn lig præcis dtt punkt indgår ikk i dn valuring t intrnationalt panl har fortagt. Af Ann Louis Fink, Kultur og sprogmød studir Univrsittslovn fra 2003 mdført n ny ldlssstruktur md udpgd ldr, kstrnt flrtal i bstyrlsrn og færr komptncr til blandt andr Akadmisk Råd. Rformn har btydt markant mindr mdbstmmls for studrnd og ansatt, som har kaldt dt t farvl til univrsittsdmokratit. Mang, blandt andr Dansk Magistrforning og samtlig studntrråd, havd st frm til n kritisk valuring af lig ntop dn dl af lovn. Dn kom bar ikk. Og dt var hlt ftr plann, hvis man spørgr Hlg Sandr. Han udtalr skriftligt til Forskr Forum, at slv lovns struktur, dn dl, dr omhandlr univrsittsdmokratit, ikk skull valurs, fordi dr var skabt n klar og ntydig ldlssstruktur. Hrftr konkludrr ministrn, at valuringn indirkt undrstøttr dn vurdring. På trods af at dn slt ikk bskæftigr sig md spørgsmålt. Agnta Bladh, formand for valuringspanlt, svarr, da hun på høringskonfrncn d. 28. januar blivr spurgt hvorfor ldlssstrukturn ikk r valurt, kort at dt ikk har vært n dl af rtningslinjrn udstukkt fra ministrit. Ldlssstrukturn liggr hlt udnfor valuringns fokus, slv om dt har vært t af d stor stridpunktr i univrsittslovn. Kritik af valuringns præmissr Dt r ikk kun vdrørnd spørgsmålt om ldlssstrukturn, at valuringns præmissr r blvt kritisrt. Hans Haug, lktor og dr. phil. i histori vd Aarhus Univrsitt, har kritisrt valuringns diskurs og mtodik for at gå for hårdt ftr målbar paramtr, som slt ikk harmonisrr md vidnskabrns virklighd slt ikk humaniora. Og ministrit bskylds for lukkthd i procssn op til valuringn. Dt mnr lktor Sun Aukn fra KU som til Univrsittsavisn har kritisrt valuringns grundlag søndr og sammn. Han fortællr, at studrnd og ansatt til n høring på KU i forårt kritisrd valuringns præmissr. På n forudgånd undrsøgls md svarmulighdr var spørgsmålt om ldlssstrukturn udladt, og bsvarlsr md kommntarr blv btragtt som tomm bsvarlsr. Sålds blv holdningr dr faldt udnfor d på forhånd dfinrd svarmulighdr ikk hørt. I stdt har for n mr grundlæggnd valuring af ldlssstrukturn har valuringspanlt aln forholdt sig til spørgsmålt om mdbstmmls og indstillr ikk til n lovændring på dtt områd. Ifølg panlt må dt vær op til dt nklt univrsitt at sikr gnnmsigtighd og indflydls til ansatt og studrnd. Hlg Sandr har indtagt n skråsikkr position ovrfor kritikkn af procssn såvl som konklusionrn af valuringn, og md panlts udmlding om at dr ikk r brug for lovændring på områdt sr dt mgt vl ud til at kritikkn dn dl dr r blvt hørt, ikk blivr imødkommt på dtt punkt. Dt intrnational valuringspanl Evaluringspanlt r ndsat af vidnskabsministrn og har arbjdt ud fra t grundlag udarbjdt af ministrit. Panlt bstår af : Agnta Bladh, doktor i statskundskab og rktor for Högskolan i Kalmar. Gorg Wincklr, profssor i økonomi og rktor vd Univrsität Win. Ptr Maassn, profssor, Univrsittt i Oslo. Elain El-Khawas, profssor i uddannlsspolitik vd Gorg Washington Univrsity. Abrar Hasan, konsulnt indn for univrsitts- og højr uddannlsspolitik. RUC Udfra Sid 13

14 Privat univrsittr blivr n ralitt Hlg Sandrs idé om privat univrsittr i Danmark kommr tættr på virklighdn nd hvad godt r. Kristin Jnsn, histori Jg vil ikk indfør brugrbtaling på d dansk univrsittr. Drfor kan jg klart afvis Vismændns forslag om at indfør gbyr på d vidrgånd uddannlsr, udtalt Hlg Sandr i Sidn da r dr løbt mgt vand undr bron, og i dag sr Hlg Sandr hlt andrlds på spørgsmålt om privat univrsittr. I Computrworld i dcmbr 2009 skrv Hlg Sandr: Univrsittt skal kunn opkræv brugrbtaling for uddannls hrundr til bachlor-, kandidat- og ph.d.-uddannlsr til n pris, som univrsittt slv fastsættr. I artikln sr Hlg Sandr ITunivrsittt på Amagr som n god kandidat til at bliv Danmarks først privat univrsitt. 13. januar i år kom Vidnskabsministrit så md t udspil om privatisring af univrsittr. Udspillt har ikk vakt særlig stor bgjstring blandt d studrnd. Dt r vigtigt, at dansk studrnd vd, hvor rgringn står, så d kan disponr drftr. Og vi har ingn planr om at indfør brugrbtaling. Hlg Sandr, novmbr 2007 På lig fod md offntlig univrsittr I Vidnskabsministrits idoplæg om privatisring af univrsittr, frmgår dt, at t frmtidigt privat univrsitt vil kunn søg og modtag støtt på lig fod md andr univrsittr. Samtidig skal univrsittt kunn opkræv brugrbtaling fra d studrnd. Baggrundn for t indfør privat univrsittr r ikk uddybt mr nd at Introduktionn af privat aktørr i dt dansk univrsittslandskab kan ss som t lmnt i udviklingn af univrsittssktorns intrnational konkurrncvn, som dr står i idoplæggt fra Vidnskabsministrit. Dr r ingn af d fordl ministrn sr vd privatisring, som ikk kan opnås på gratis univrsittr. Dt lignr idologisk påstålighd, mnr Mikkl Zuthn, formand for Dansk Studrnds Fællsråd (DFS). A og B univrsittr På IT Univrsittt (ITU) r d studrnd hllr ikk bgjstrd for idn. Andrs Øland, formand for Studntrpolitisk Forning på ITU, forklarr: Hlg Sandrs udmldingr gør os utrygg for vors frmtid. Vi r imod nhvr form for brugrbtaling, og sr dt som n klar forringls af vors uddannls. Mikkl Zuthn r bkymrt ovr udspillt: Privat univrsittr md brugrbtaling r jo dn dirkt vj til A og B univrsittr, hvor rig folks børn kan Hlg Sandr har haft mang god idér i 8 år lang priod som vidnskabsministr. Sidst skud fra stammn r privat univrsittr i Danmark. køb sig adgang til d bdst univrsittr. Hos DSF r man skufft ovr Hlg Sandr, og Mikkl Zutzn uddybr: Vi har vært så naiv at tro, at man kunn tag n ministrs ord for god varr. Vidnskabsministrn har gntagn gang sidn 2006 slåt fast, at dr ikk skull indførs brugrbtaling i Danmark. Dt har vi dokumntation på. Udspillt har vakt politisk harm fra oppositionn, og dr r ikk nogl konkrt planr md n privatisring af ITU. Hvor Hlg Sandrs sidst korstog bærr d dansk univrsittr hn, r ndnu uvist. Sid HippoCampus 2010

15 Vi tabr hl årgang af ung Dansk Studrnds Fællsråd har fåt ny politisk ldls og d vil dn stignd ungdomsarbjdsløshd til livs. Af Laurids Hovgaard Januar var n kold månd, mn måsk særlig kold for d nyuddannd akadmikr som for tidn kæmpr for at komm i arbjd ftr mang år på univrsittt. Mr nd hvr fjrd nyuddannt akadmikr r ifølg Akadmikrns Cntralorganisations snst tal nu ldig på arbjdsmarkdt. Mn januar bød også på n ny politisk ldls i Dansk Studrnds Fællsråd. Organisationn rpræsntrr studrnd på landts vidrgånd uddannlsr, hrundr også RUC. Dn politisk ldls bstår af n formand, Mikkl Zuthn, sociologistudrnd fra KU og ikk mindr nd to RUC r, Lna Scott, uddannlsspolitisk næstformand og Johann Skrivr, lvvilkårs næstformand. Båd Lna og Johann læsr bgg Lang Forvaltning og har tidligr vært aktiv i Studntrrådt på RUC. Situationn skrigr på handling Dn ksplodrnd arbjdsløshd for nyuddannd akadmikr har fåt Dansk Studrnds Fællsråd til at sætt all sjl ind for at bkæmp problmt. Situationn skrigr på handling. Politikrn md bskæftiglssministr Ingr Støjbrg i spidsn r nødt til at tag ansvar for at løs krisn. Ellrs risikrr vi at tab hl årgang af ung på gulvt, udtalr dn nytiltrådt formand for Dansk Studrnds Fællsråd, Mikkl Zuthn. Dt r først gang at Dansk Studrnds Fællsråd sættr fokus på d arbjdsløshd, og drfor skal fbruar månd nu brugs på at undrsøg problmts omfang og hvad dr mst ffktivt kan gørs for at sikr, at studrnd ikk automatisk ndr bagrst i jobkøn uddannlsn r færdig. Mikkl Zuthn sigr: Dt r båd t problm for os studrnd, dr kan s frm til arbjdsløshd, og for samfundt som hlhd. Vi vil drfor prss på for politisk initiativr, som kan sikr arbjd til nyuddannd Bdr vjldning, og mr praktik r ifølg Dansk Studrnds Fællsråd n af løsningr på arbjdsløshdn. På RUC r praktikordningn for t år sidn blvt lukkt og dt kan vis sig at hav konskvnsr for d nyuddannds mulighd for at få t job i frmtidn. Du kan læs mr om dn ny politisk ldls og Dansk Studrnds Fællsråds kampagn imod ungdomsarbjdsløshd på Formand Mikkl Zuthn vil kæmp for at brms dn galopprnd ungdomsarbjdsløshd. RUC Udfra Sid 15

16 Naturvidnskab blokrt på Købnhavns Univrsitt At dt r tidlig mandag morgn og frysnd koldt, har ikk holdt op mod 500 studrnd hjmm. D blokrr drs studir i frustration ovr fyringr og ndskæringr på drs uddannlsr. Af Laurids Hovgaard, Socialvidnskab På Købnhavns Univrsitt skal dr spars kraftigt i budgt Op mod 150 stillingr skal ndlæggs. På Biologisk Institut r dt 40 % af undrvisrn, dr skal fyrs ovr d næst tr år. På Gografi r dt 30 % og dt btydr, at flr studirtningr ndlæggs. Trols Ptrsn, talsmand for d biologistudrnd, udtalr: Stor dl af d naturvidnskablig fag står på afgrundns rand, og vi sr dt hr som vors sidst udvj til at råb rktor op. Emil Bach Madsn, talsmand for d studrnd på Gografi og Gologi, sigr om blokadn: Vi afkrævr rktor Ralf Hmmingsn svar på, hvordan han sr n frmtid for Gografi og Gologi, når uddannlsrn i dn grad blivr udhult. Entn må univrsittsldlsn sørg for, at oprthold n gografi- og gologiuddannls på højt fagligt nivau, llr også må d tag konskvnsn og ndlægg uddannlsrn. Vi skal hav n hjælppakk ligsom bankrn På Naturvidnskab r dr ikk tradition for aktionr i stil md blokadn på Gografi og Gologi, mn Emil Bach Madsn fortællr, at d studrnd ikk sr andn udvj: Dt r n svær situation, for vi lskr vors fag, og r ikk intrssrd i at mist vors uddannls. Mn ntop drfor r vi nødt til at grib til drastisk midlr. Vi r dsprat - dt kan ikk fortsætt på dnn måd.. Tidligr har dt mst vært samfundsvidnskablig fag som sociologi og på Humaniora, at dr har vært tradition for at blokr og ndlægg undrvisningn. Mn d naturvidnskablig studrnd på KU står ikk aln. Dansk Studrnds Fællsråd bakkr op om d blokrnd studrnd og forslår n hjælppakk på linj md rgringns bankpakk. Formand Mikkl Zuthn udtalr: Købnhavns Univrsitt blødr, og dr r akut brug for n hjælppakk til at stopp blødningrn. Dt vill vær n skandal, hvis biologi, gografi og gologi lukkr. Ikk kun på Købnhavns Univrsitt Mn dt r ikk kun på Købnhavns Univrsitt, at økonomin blødr. På Danmarks Tknisk Univrsitt skal 100 forskr fyrs og på LIFE, dn tidligr landbohøjskol skal dr også fyrs 100 ansatt. Fyringsrundr står også for dørn på Århus Univrsitt, mn antallt r ukndt. På Roskild Univrsitt skal dr ikk umiddlbart fyrs nogn ansatt, mn dr skal dog stadig spars på budgttrn. D studrnd stoppd blokadrn tirsdag dn 2. fbruar, da dt var lykkds at få rktor Ralf Hmmingsn i tal. Sid HippoCampus 2010

17 n s l u o P b I * rktor på RUC n s l i N t d i nn Schm a h J o n * Enhdslist r o f F M, n n u r u T iolri S E Mm * F EP f v l s r l l A a nrmnand for DJØF Stud A * Fo o b r æ j K J D * 8: : 5 1. l ruar k b f. 2 1 n ing 1 n g y B Frdag d i r l a ts lok d å r r acks t n n s g d o n i Stu g hampa c, l ø, r d d Pindma r t udvalg, lg a v d u s nls nds Uddan og r d u t S D r, uddannr r c fi li STUDU a v k p sntantr t som o d ræ p rå r r t s n n.dk v d æ u n i St dntrrådt dt studi u n t la.s b w k r w æ w : v t r på skabr n UC. Læs m R å p iv t k a og fagligt RUC Udfra Sid 17

18 Tma: Ung i Mllmøstn To ung i Jordan og Libanon fortællr hr om at vær ung i Mllmøstn. Om drs visionr, drømm og ønskr for frmtidn og om d forhindringr og fordomm d mødr på vjn. HippoCampus udsndt løftr flign for t lidt andrlds Mllmøstn t ungt, tjkkt og ambitiøst Mllmøstn: Modsætningsfyldt mn fyldt md mning og mod! Namat: On woman-army Kvindr r t særsyn i dt politisk landskab i Mllmøstn, mn Namat r ntop t af diss særsyn. På trods af t gnnmsyrt rligiøst politisk systm, fordomm og tabur gør Namat dt umulig: Hun r kvind og kommunist i Libanon. Af Nina Liv Brøndum, Histori På papirt har kvindr d samm politisk rttighdr som mænd i Libanon, mn talln fortællr n andn virklighd: Kvindlig politikr udgør mindr nd 2% af parlamntt. Hvis du r mand i Libanon kan du gør hvad du vil, mn kvindr i politik i Libanon r t stort tabu, fortællr Namat Badrldn. Namat kommr fra dt sydlig Libanon, som r dominrt af Shia-muslimr og drmd t Hizbollah-områd. Som ung kvind fra dnn gn liggr n karrir som politikr ikk lig for. Mn studit i statskundskab og t livligt politisk miljø på univrsittt fik Namat intrssrt i politik, og hun r nu i ungdomsldlsn i kommunistpartit i Libanon. Namat r n af dn slags prsonr, man md dt samm kan mærk vil frm i vrdn. Hun r vnlig og imødkommnd, mn har samtidig dn dr lad-os-så-komm-til-sagn-attitud. Dr r mang tlfonr, konfrncr og mødr, dr skal passs. Tidn r ikk til for at bliv spildt. Kvindr i politik r t stort tabu, fortællr Namat som r politisk aktiv i Libanon. Birut, Bling bling og burka Jg mødr Namat til n konfrnc, hvor rpræsntantr fra hl dn mllmøstlig vnstrfløj r samlt, i midtn af Libanons hovdstad, Birut. Byn, dr kalds Mllmøstns Paris og bskylds for at vær mr vstlig nd vstn, rummr båd dyr sportsvogn, bling bling og burkaklædt kvindr. Dér i dn modsætningsfyldt hovdstad mødts altså rgions kommunistr undr ovrskriftn Rt til modstand. På én gang modsignd og mn alligvl rt så signd. Sådan r Namats histori også. At vær ung, kvind og samtidig vær politisk aktiv r n kombination, som syns umulig i Libanon mn alligvl mindr Namats histori om thvrt andt ungt mnnsks valg om at bliv politisk aktiv. Jg valgt at gå ind i kommunist partit, fordi jg kan lid dn måd at tænk på. Ligstilling mllm mænd og kvindr, social rtfærdighd og rspkt for mnnskrttighdr dét tiltalt mig, fortæl- Sid HippoCampus 2010

19 lr Namat om indmldlsn i partit. Hurtigt stg Namats indflydls og ansvar i partit, først i dn rgion hun kommr fra, sidn som rgionns rpræsntant i partildlsn. Dt var t stort ansvar, dt ændrd mit liv, fortællr Namat, dr ftr t par år i partit valgt at flytt til Birut for at fortsætt arbjdt. Sidn Namat blv valgt som intrnational ungdomsansvarlig, har hun blandt andt bsøgt Danmark i forbindls md n ungdomskonfrnc afholdt af Danmarks Ungdoms Fællsråd (DUF). Vd sidn af arbjdt i partit arbjdr Namat som journalist på national og intrnational mdir. I Libanon btydr din rligiøs tilknytning alt. Du kan vær nok så talntfuld llr hav nok så mang god argumntr i Libanon stmmr all på kandidatr, dr rpræsntrr drs rligiøs ovrbvisning Min famili var ikk glad for min bslutning. Dt r ingn andr i min famili, dr r involvrd i politik, og ifølg dm r dt ikk passnd for n kvind at vær politisk aktiv og slt ikk kommunist! - mn nu har d vænnt sig til tankn Burd vær Hizbollah I Libanon r dt politisk systm styrt af d forskllig rligiøs gruppr. Hl 18 forskllig rligiøs gruppr ksistrr i Libanon, og drs indflydls r sikrt gnnm t valgsystm, dr fastholdr d forskllig gruppringrs pladsr og sålds drs magt. I Libanon btydr din rligiøs tilknytning alt. Du kan vær nok så talntfuld llr hav nok så mang god argumntr i Libanon stmmr all på kandidatr, dr rpræsntrr drs rligiøs ovrbvisning. Hl dt politisk systm r gnnmsyrt af d rligiøs grupprs indflydls, forklarr Namat og tilføjr md t skævt smil: Og fordi jg kommr fra t Shia-områd, burd jg jo vær i Hizbollah llr Amal-bvæglsn. Mn jg valgt altså kommunistpartit. Hizbollah r t islamisk parti og n social bvægls, dr nydr stor støtt og andrkndls i Libanon og Mllmøstn gnrlt. Hizbollah har knap n trdjddl af all pladsrn i parlamntt, mn r i Danmark nok bdst kndt for at vær på USA s trrorlist. Amal r Hizbollas militær organisation. Kampn for t sktrisk politisk systm står drfor højt på Kommunistpartit og Namats dagsordn. En kvind i politik r n mærklig ting Kvindr i politik r t tabublagt mn i Libanon. Da jg spørgr ind til hvorfor dr r så få kvindr i politik i Libanon, læggr Namat hovdt på skrå og svarr Hvorfor tror du? - Slvfølglig r dr ingn kvindr i Hizbollah! Pædagogisk forklarr Namat ndnu ngang sammnhængn mllm politik og rligion i Libanon: I Libanon har vi t andt slags politisk systm hr ksistrr hlt andr rglr. Kvindrs roll i politik hængr tæt sammn md dn roll d spillr i konsrvativ rligiøs opfattls. Få mænd rspktrr n kvind i politik. Hvordan kan hun pass sin famili og sin børn hvis hun også lavr politik?, spørgr d sig slv om dt kan slt ikk fald dm ind, at hun måsk har valgt at lav politik i stdt for at vær husholdrsk for sin mand, forklarr Namat og himlr md øjnn, så man kan forstå, at dt dr md famili og børn ikk står særlig højt på hnds list. Tmats tabustatus r tydligt for Namat: D flst sr n kvind, dr lavr politik, som n mærklig ting. D kan find på at sig, at hun r n slags mand. Samtidig undrstgr Namat at situationn r bdr i Libanon nd d flst andr land i Mllmøstn. Hr r trods alt nogn kvindr i politik. On-woman-army Vd spørgsmålt om hnds ønskr og drømm for frmtidn svarr Namat udn at tøv: Lighd mllm mænd og kvindr. Dt r dt vigtigst for mig, og t politisk sktrisk systm, dt må vær først skridt på vjn tilføjr hun næstn lig så hurtigt. Hr sluttr intrviwt Namat skal vidr. Rvolutionn kommr jo ikk af sig slv, så ubsvard opkald skal bsvars, mødr skal arrangrs og i morgn r konfrncns sidst dag og n fælls udmlding fra møds skull grn vdtags. Watch out Libanon: Namat on-woman-army r på vj. Tma: Ung i mllmøstn Sid 19

20 Khalid: Jordans først homo Dr r mang ting dr ikk r nmm i Mllmøstn - én af dm r at vær homosksul. Khalid fra Amman fortællr hr, hvordan han motivrt af dn manglnd homovinkl i mdirn var md til at start dt først onlin homo-magasin. Englsksprogt og onlin når magasint ud til mang arabr og LGBT (Lsbians, Gays, Bisxual & Transgndr popl) vrdn ovr. AF Camilla Juul Bjørn, IU og Kommunikation, Praktikant hos MS i Jordan. Ud af skabt og op på forsidn I Mllmøstn r dr kun t fåtal af kndt prsonr, dr r sprungt ud som homosksull i offntlighdn. Khalid r n af dm. Han r n ung dsignstudrnd, dr vd sidn af studit r modl, rdaktør og så r han Jordans først kndt homo. Tilbag i 2007 forsøgt n grupp at opstart t homo-magasin. Som up-coming suprmodl blv Khalid tilbudt forsidn. Jg var ung og indvilligd i at posr i bar ovrkrop, sigr han lidt forknyt. Billdt af forsidn blv sprdt i sladdrblad, og indn forsidn ovrhovdt var trykt, lød dr t ramaskrig. Indtil da havd homosksull ikk vært n dl af mdirns dagsordn, og skønt lovn ikk chikanrr mod homosksualitt, så r dt stadig t voldsomt tabu. Forsidn startd n lavin og dr Ung i mllmøstn I mllmøstlig land udgør ung mllm år mllm % af bfolkningn. Gnrlt r ungdommn i Jordan, Libanon og Syrin kskludrt fra dn politisk scn og bslutningstagning og d ung følr sålds også stor utilfrdshd og mistillid til politikrn og dt politisk systm. Ung r drimod mr aktiv i civilsamfundt og findr andr mådr at dltag bl.a. r blogging populært og også n vigtig kild til indsigt i dnn bfolkningsgrupps mningr og hvrdag. kom n rækk ngativ artiklr om homo r og særligt Khalid var prsonligt hængt ud. Jg lvd i frygt, også for at min famili vill s billdt. Til sidst var jg tvungt til at spring ud ovrfor dm. Hændlsn har for altid og for alvor puttt Khalid på gay-kortt ovr Mllmøstn. Som følg r han blvt båd talsprson for homo-miljøt i Jordan, og prsonificringn af bøssr på godt og ondt. En roll han har vært nødt til at find sig til rtt i, da dr ikk ligfrm var kø til jobtilbuddt. My.kali r min vrdn For Khalid har drømmn altid vært at bliv modl og komm i magasinrn. Han pgr instinktivt på stakkn af glitrnd intrnational magasinr, dr ligg på sofabordt, mns han fortællr: Jg følt tidligt, at dt var dn vrdn jg hørt hjmm i. Mn magasinrn følt ikk på samm måd om mig, så jg bgyndt at lav ting slv. Da jg blv involvrt i My.kali, bgyndt alt at forandr sig. Nu var jg ikk bar n homo-modl. Jg var n kanal for d mang skjult føllsr og frustrationr, dr liggr undr ovrfladn i vors samfund. My.kali r t onlin homo-magasin (s dr publicrr artiklr om alt fra drags ovr ærsdrab og dating til slvrspkt. Dt opstod i kølvandt på skandaln md Khalid s forsid og har tagt sit navn ftr hans prsonlig kamp. Tidn ftr skandaln vist, at dr virklig var brug for t åndhul for homosksull, og drfor tog nogl få initiativrig ung sagn i gn hånd og startd magasint fra bundn og udn økonomisk støtt. Khalid r ikk dn typisk aktivist og han snakkr hllr om mod nd om politik. Mn han bvægr sig i t flt, hvor dr ikk r langt fra sladdr til sprængfarlig mnr. Så hans histori r t ksmpl på dn still kamp, dr forgår i Mllmøstn og hvor intrnttt har styrkt mulighdrn for Syrin og Libanon I Syrin r politik t alvorligt mn som ung undgår at snakk om. Magtn i Syrin liggr aln vd præsidntn og militært og landt r stærk kontrollrt og cnsurrt. Libanon r t langt mr åbnt land. Hr snakkr all grn politik, også d ung. Landt r undr konstant politisk prs og mulighdn for konflikt og borgrkrig r n dl af dagligdagn. Jordan r t såkaldt libralisrnd dmokrati, hvilkt kan forstås som t skindmokrati, hvor landt r styrt aln af kongn. Drfor har d ung hvrkn intrss i llr mulighd for at dltag i dn politisk procs. mningstilkndgivls og mangfoldighdn i mdiudbudt. Mang intrnational journalistr kontaktr mig og dt r da t std at start. Så kan dt vær, at d lokal mdir så småt vil følg ftr. Og tidn har faktisk vist sig modn til positiv artiklr om bøssr og lsbisk. For gansk nyligt r populær damog univrsittsblad bgyndt at giv spaltplads til positiv artiklr om LGBT. Ellrs har mdir vndt dt blind øj til når bgivnhdr og lovovrtrædlsr fandt std på dnn scn. Pæn homo-aktivism Når Khalid fortællr om sit liv og magasint r dt tydligt, hvor vigtigt dt r for ham at ndbryd strotyprn. Dt r vigtigt for magasint, at dt ikk faldr i dn dr klassisk homo-fordoms-fæld. Prsonligt ansr jg dt mr som n slags dagbog, hvor dr skal vær plads til all føllsr. Vi r ikk t magasin, dr puttr to pumpd fyr, dr kyssr på forsidn. Sådan r homo-vrdnn også, mn vors mål r at vær rspktabl og samtidig giv plads til forskllig problmatikkr md mllmøstlig vinkl f.ks. at dr finds cross-drssr og dragquns hr. Og ndnu vigtigr r, at dt måsk pludslig går op for n ung fyr, at dr r andr som ham. At han ikk r aln, og at han kan bryd dn isolation, han lvr i. Jg håbr my.kali hjælpr andr md at komm ud af skabt. D bhøvr ikk gør dt i fuld krigsmaling llr på n provokrnd måd. Dt hjælpr ikk vors sag. sigr ham og fortsættr: Jg forsøgr, at rpræsntr t andt billd af bøssr - at vi almindlig mnnskr, dr også tror på Gud, også drømmr om famililiv og har mang af d samm intrssr som htrosksull. Khalid undrstrgr, hvor vigtigt dt r, at forandr billdt af homo r, før d kan forsøg at opnå andr rttighdr. Vi r ikk Europa - og vi r nødt til at kæmp dnn hr kamp på vors gn måd Homo facts Homosksualitt r ikk forbudt i Jordan, mn r forblvt t stærkt tabu og hat crims, ærsdrab og anholdlsr findr std. Dr finds ingn tablrd homo-organisationr, da dt ikk vill vær muligt for n sådan at arbjd i offntlighdn lys. I sammnligning md Jordan r Libanon t homo-paradis. LGBT scnn r mangfoldig og åbn. Dsudn finds n antal LGBT-organisationr, som r fuldt lgal og ndda får støtt. S Sid HippoCampus 2010

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere