STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING GVS-mester (AK)"

Transkript

1 STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse Gældende fra august 2013

2 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse. Vi håber du får en spændende og lærerig tid på akademiet. ErhvervsAkademiet Sjællands studieordning for GVS-mesteruddannelsen er udarbejdet under iagttagelse af de mål og rammer, der er beskrevet i uddannelsens rammeplan, samt under hensyn til de prøver og eksamener der er omtalt samme sted. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 08/12/2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-og afløbsledninger giver 7, stk. 7 økonomi-og erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisationer og godkendelse som kompetent virksomhed. I bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om personlige og faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte virksomheder, har Sikkerhedsstyrelsen i 1, stk. 1, nr. 5 hjemmel til fastsættelse af retningslinjer for den kompetencegivende prøve til gas-, vand-og sanitetsmester. Disse retningslinjer, dateret januar 2005 rev. 2, omhandler bl.a. den kompetencegivende Gas-, Vand-og Sanitetsmesterprøve, som indeholdt i studieordningen for Installatøruddannelsen AK inden for energiinstallation jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse BEK nr. 791 af 20/08/2009. Endvidere angiver retningslinjerne i bilag 1 (Målbeskrivelse) mindstekravene til undervisningsindhold frem mod den kompetencegivende prøve samt krav til undervisningsstedet og prøvens indhold. Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. På Erhvervsakademi Sjælland er den studerende og læring i centrum. Vi tilbyder dig rammer og muligheder, men du skal selv være med til at planlægge, gennemføre og evaluere det er jo DIN uddannelse. Studieordningen her er dit værktøj til få et overblik over muligheder og konsekvenser. Det er i den, du finder mange praktiske oplysninger og du ser hvorledes uddannelsen gennemføres og hvilke fagområder vi arbejder med. Studieordningen er først og fremmest et styringsværktøj, der samtidig overfor Undervisningsministeriet dokumenter Erhvervsakademi Sjælland s materialisering af uddannelsens rammeplan. Det påhviler Erhvervsakademi Sjælland at: 1) Følge behovet for fornyelse af studieordningen og på grundlag heraf, at revidere denne. 2) Følge behovet for fornyelse af de regler i uddannelsens rammeplan, der evt. begrænser studieordningens indhold, og på grundlag heraf fremkommer med forslag til ændring af rammeplanen. Deltag positivt og engageret i diskussioner og aktiviteter på akademiet. På den måde er du selv med til at præge dagligdagen her. Held og lykke med din uddannelse på Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse GVS-mester Studieordning 2/19

3 Indholdsfortegnelse DEL 1. DEN GENERELLE DEL... 4 Uddannelsen... 4 Beskrivelse af kerneområder... 5 Obligatoriske uddannelseselementer... 6 Afløbsinstallationer, 4 ECTS-point i 1.studieår... 6 Vandinstallationer, 4 ECTS-point i 1.studieår... 7 Teknisk dokumentation, 3 ECTS-point i 1.studieår... 8 Informationsteknik. 3 ECTS-point i 1.studieår... 8 Varmeinstallationer, 8 ECTS-point i 1.og 2. studieår... 9 Projektledelse og entreprisestyring. 4 ECTS-point i 1. studieår Økonomi og virksomhedsdrift. 3 ECTS-point i 2. studieår Kvalitet, sikkerhed og miljø. 4 ECTS-point i 1. og 2. studieår Gasteteori, 4 ECTS-point i 2.studieår Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS-point) Angivelse af interne og eksterne prøver DEL 2. DEN INSTITUTIONSSPECIFIKKE DEL Kort resume over uddannelsen Adgangskrav Mødepligt Studieaktiv Merit Sygdom Studievejledning Forsikringer Bøger og undervisningsmaterialer Studieophold og rejser Transportgodtgørelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Eksamensreglement Kvalitet Undervisningens faglige og pædagogiske tilrettelæggelse GVS-mester Studieordning 3/19

4 DEL 1. DEN GENERELLE DEL Uddannelsen Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb. Den uddannede skal kunne: 1) Integrere viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske, miljømæssige, kvalitetsstyrings og metodiske forhold i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas, varme, vand og afløb. 2) anvende tidssvarende teknologier og metoder samt vurdere hensigtsmæssigheden heraf 3) tilegne sig ny viden i relation til området 4) indgå i ledelses-og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre, herunder myndigheder Der vil under uddannelsen være forskellige undervisningsformer og varierede arbejdsmetoder. Der vil både være tale om klasseundervisning og casearbejder, i perioder blive arbejdet med tværfaglige projektorienterede gruppearbejder, samt mere individuelt tilrettelagte studieforløb. Hvert semester afsluttes med en projektopgave der skal indeholde de emner den studerende har tilegnet sig i løbet af semestret. Grundlaget for de enkelte projekter hentes fra aktuelle projekter i vvs-branchen. Disse projekter der har stigende progression i løbet af uddannelsen danner grundlag for den pædagogiske ide om problembaseret læring. Der bliver krav om en stor grad af tværfaglighed i de temaer der skal dokumenteres i de enkelte projekter. Den studerende skal på en innovativ måde, kunne kombinere eksisterende viden og løsninger i udarbejdelsen af projekter med henblik på at forbedre forretningsgrundlaget. Afslutningsprojektet skal dokumentere at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelses mål. Evaluering vil ske løbende gennem semestrene i form af mindre test udfærdiget af underviseren og hvert semester afsluttes med et projekt der evalueres med en mundtlig projekteksamen.. Varighed Uddannelsen er på 60 ECTS-point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium over to år. GVS-mester Studieordning 4/19

5 Beskrivelse af kerneområder GVS mesteruddannelsen har følgende modulopbygning med et omfang svarende til 60 ECTS. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Fag ECTS ECTS ECTS ECTS Afløbsinstallationer 4 Vandinstallationer 4 Teknisk dokumentation 3 Informationsteknik 3 Varmeinstallationer 4 4 Projektledelse og entreprisestyring 4 1. års projekt 8 Økonomi og virksomhedsdrift 3 Kvalitet, sikkerhed og miljø 4 Gasteori 4 Gasfejlfinding 7 Afgangsprojekt 8 Total GVS-mester Studieordning 5/19

6 Obligatoriske uddannelseselementer Afløbsinstallationer, 4 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands-og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj. Viden 1)dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts-og vedligehold af afløbstekniske forsyningsanlæg. Færdigheder 1)projektere og dimensionere afløbstekniske forsyningsanlæg, etablere og varetage drifts-og vedligehold af afløbstekniske forsyningsanlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1)projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på afløbstekniske forsyningsanlæg. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende afløbstekniske forsyningsanlæg. GVS-mester Studieordning 6/19

7 Vandinstallationer, 4 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj, Viden 1)dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts-og vedligehold af vandinstallationer. Færdigheder 1)projektere og dimensionere vandinstallationer, etablere og varetage drifts-og vedligehold af vandinstallationer samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1)projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på vandinstallationer. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende vandinstallationer. GVS-mester Studieordning 7/19

8 Teknisk dokumentation, 3 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer. Normer for teknisk dokumentation. Ajourføring af normer. Viden 1) dokumentation af installationer 2) udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer 3) regler og normer Færdigheder 1) udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde 2) strukturere og organisere viden og data Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation Informationsteknik. 3 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Software til beregning af installationer. Ajourføring af software og metoder. Internet. Viden 1) relevant og tidssvarende IT software 2) relevant og tidssvarende beregningssoftware Færdigheder 1) anvende relevant og tidssvarende IT software 2) anvende relevant og tidssvarende beregningssoftware Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) benytte software til at beregne og dimensionere installationer 2) analysere tekniske systemer med relevant software GVS-mester Studieordning 8/19

9 Varmeinstallationer, 8 ECTS-point i 1.og 2. studieår Indhold: Bygningers varmetab, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. Viden 1) bygningers varmetab og energibehov 2) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts-og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik. Færdigheder 1) beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov. 2) projektere og dimensionere varmeanlæg, etablere og varetage drifts-og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på varmeanlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende varmeanlæg med tilhørende automatik. GVS-mester Studieordning 9/19

10 Projektledelse og entreprisestyring. 4 ECTS-point i 1. studieår. Indhold: Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds-og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret. Viden 1) projekt-og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser. 2) relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser. 3) moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning. 4) procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler. 5) projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser. Færdigheder 1) opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde. 2) anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter. 3) udarbejde udbuds-og tilbudsmaterialer. 4) beregne pris og afgive tilbud. 5) planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) varetage rollen både som rådgiver og som projekt-eller entrepriseleder. 2) lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed GVS-mester Studieordning 10/19

11 Økonomi og virksomhedsdrift. 3 ECTS-point i 2. studieår. Indhold: Etablering og drift af en virksomhed. Virksomhedsøkonomi og logistik. Relevante emner inden for erhvervsjura. Viden: 1) etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed, samt udvikling og skabelse af et idé-og et forretningsgrundlag. 2) centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift. 3) indkøb, lager og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer levering/aflevering og afsætning. 4) regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse. 5) økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser. 6) de centrale love og regler der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper. Færdigheder: 1) etablere, overtage og opbygge en virksomhed samt planlægge, styre og organisere den daglige drift. 2) udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi. 3) styre og administrere en virksomheds og en entreprises økonomi. 4) anvende relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi, drift og ledelse. 5) skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift. 6) udarbejde forretningsplaner. Kompetencer: Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) etablere, overtage og drive en installationsteknisk virksomhed. 2) varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi. GVS-mester Studieordning 11/19

12 Kvalitet, sikkerhed og miljø. 4 ECTS-point i 2. studieår. Indhold: Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø. Viden: 1) arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer samt miljøforhold og miljøpolitik. 2) gældende lovgivning og branchekrav vedrørende kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø. 3) relevante styresystemer til sikring af kvalitet (SKS / KS), sikkerhed og arbejdsmiljø. Færdigheder: 1) analysere og vurdere arbejdsmiljø og miljøforhold samt kvalitetsbehov. 2) i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø. 3) håndtere et autorisationsmæssigt ansvar og både kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise. Kompetencer: Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) påtage sig ledelsesopgaver, der indbefatter ansvaret for arbejdsmiljø, miljø og kvaliteten. 2) forvalte et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar GVS-mester Studieordning 12/19

13 Gasteteori, 4 ECTS-point i 2.studieår Indhold: Installationer hos den almindelige forbruger samt F-gasinstallationer. Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg samt Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg Viden 1) myndighedsbestemelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. 2) gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning, gasforbrugende apparater og kedler, ventilations-og aftræksystemer. 3) dimensionering af samt etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik. Færdigheder 1) projektere og dimensionere gastekniske anlæg, etablere og varetage drifts-og vedligeholdelse af gastekniske anlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger. Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at: 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik. GVS-mester Studieordning 13/19

14 Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS-point), 2. studieår: Viden 1) myndighedsbestemelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. 2) gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik Færdigheder 1) systematisk afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik 2) indregulere gastekniske anlæg til korrekt funktion 3) systematisk service af mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 4) fejlfinde på gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik. Kompetencer Den uddannede GVS-mester er kvalificeret til at 1) tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 2) indregulere, fejlfinde og servicere mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 3) varetage rådgivning og instruktion af forbrugere om sikkerhed, energi-og miljøforhold på gastekniske anlæg inkl. ventilations-og aftrækssystemer med tilhørende automatik. GVS-mester Studieordning 14/19

15 Angivelse af interne og eksterne prøver GVS-mester uddannelsen har 5 prøver, der afvikles som angivet herunder. 1. Semesterprøve er en intern prøve, der ligger inden udgangen af 1. semester, som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. semester. Prøven består af et projekt, der skal godkendes. 1. Årsprøve er en ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. studieår. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. 3. Semesterprøve er en intern prøve, der ligger inden udgangen af 3. semester, som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. semester. Prøven består af et projekt, der skal godkendes. Gasfejlfindingsprøve er en ekstern prøve som ligger ved afslutning af gasfejlfindingskurset, som skal dokumentere at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for kurset. Prøven består af en mundtlig og praktisk eksamination, der gives en samlet karakter. Prøve i det afsluttende eksamensprojekt er en ekstern prøve, som sammen med uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. Den studerende bør tilknyttes både en institutions-og en virksomhedsvejleder i forbindelse med udarbejdelsen af det afsluttende eksamensprojekt. GVS-mester Studieordning 15/19

16 DEL 2. DEN INSTITUTIONSSPECIFIKKE DEL Kort resume over uddannelsen: GVS-mesteruddannelsen er en ny videregående uddannelse. Erhvervs Akademiet Sjælland blev i 2010 godkendt til at gennemføre denne uddannelse. Hvad er en GVS-mesteruddannelsen? Som færdig uddannet GVS-mester er du kvalificeret til at søge autorisation og dermed etablere egen installatør virksomhed. Du kan også blive ansat i en større virksomhed med titel såsom: Overmontør i en installationsvirksomhed Sælger eller repræsentant hos en leverandør eller grossist virksomhed Beregnervirksomhed Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og det betyder, at uddannelsen er meget målrettet i forhold til de krav, virksomhederne stiller i dag. Uddannelsen fokuserer på den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for gas, vand, varme og sanitet. Er du interesseret i et studie, hvor der lægges stor vægt selvstændighed og hvor du evner sammen med andre, at arbejde med emner inden for VVS, som sanitets-, varme-og gastekniske installationer, så er uddannelsen til GVS-mester det rigtige valg. Adgangskrav: En erhvervsuddannelse som smed eller en erhvervsuddannelse indenfor vvs-teknisk, samt 5 års relevant erhvervserfaring. GVS-mester Studieordning 16/19

17 Mødepligt: Der er ikke decideret mødepligt til undervisningen, men du bør i egen interesse møde til planlagte undervisningsforløb. Ved projektvejledning på 4. semester er der mødepligt. Studieaktiv: Den studerende skal være studieaktiv. Den studerende er studieaktiv, når projekter/opgaver er afleveret i den af lærerne forlangte standard, omfang, og til de fastsatte eller aftalte tidspunkter. Afleveres for sent er der ikke krav om bedømmelse. Merit: Der kan gives merit for et fag eller uddannelsesmodul efter samtale med studievejleder og studieleder. Sygdom: Hvis du bliver syg, skal du sende en mail til underviseren den pågældende dag. Allan Cedervall: Michael Andersen: Ole Buch Hansen: Peter Mittag: Hvis du vil vide mere, kan du finde oplysningerne på skolens hjemmeside: hvor der både er generelle oplysninger og nyheder. Studievejledning: Studievejledningen varetages af studievejleder Jørgen Kleis Tlf Til Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse er der knyttet et informations- og studievejledningscenter. Centerets vejleder kan hjælpe/vejlede i forbindelse med uddannelsesmuligheder / merit, studieproblemer, Statens Uddannelsesstøtte m.v. Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har tavshedspligt. Forsikringer: Erhvervsakademi Sjælland kan ikke forsikre dig i uddannelsesperioden. Du må selv tegne dig en fritidsulykkeforsikring der dækker 24 timer i døgnet eller udvide den eksisterende fritidsulykkeforsikring du har i forvejen. GVS-mester Studieordning 17/19

18 Bøger og undervisningsmaterialer: Studerende på de videregående uddannelser skal selv betale alle læringsmidler også bøger. Du kan få en liste over de bøger og rekvisitter, som du forventes at skulle bruge til uddannelsen. Det er obligatorisk at købe en bærbar PC med relevante programmer af skolen, til brug på uddannelsen. Derudover skal du skal selv medbringe skriveredskaber og papir. Evt. lommeregner f. eks. Texas TI30XB. Du kan låne specielle bøger og kataloger på skolen mod kvittering. Studieophold og rejser: I samarbejde med underviserne og den aktuelle klasse og semester, kan der arrangeres studieture. Der kan på studiets 1 år forekomme en studietur eller virksomhedsbesøg, hvor du selv skal betale for transporten. Eksamensreglement Gældende eksamensreglement. Kvalitet Uddannelsen bliver løbende evalueret på indhold og form. I øvrigt gennemføres uddannelsen i henhold til Erhvervsakademi Sjælland s kvalitetshåndbog. GVS-mester Studieordning 18/19

19 Undervisningens faglige og pædagogiske tilrettelæggelse På Erhvervsakademiet Sjælland gennemføres uddannelsen som projektorienteret undervisning, hvor de studerende arbejder med praksisnære projektopgaver, som afspejler den teori der sideløbende bliver givet. Enkelte undervisningsmaterialer kan blive på engelsk og det forventes at den studerende kan læse og forstå disse. GVS-mester Studieordning 19/19

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere