Vejledning til ansøgning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning 2013"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter, herunder budget. Alle rubrikker i det elektroniske ansøgningsskema skal udfyldes. Deadline for indsendelse af ansøgningen med alle bilag er 11. april 2013 kl. 12:00. Indholdsfortegnelse 1. Ansøgningsskemaet PROJEKTBESKRIVELSE STATE-OF-THE-ART MARKEDSPOTENTIALE NYTTEVÆRDI PARTNERSAMARBEJDE EFFEKTIVISERING KVALITET FORMIDLING Støttekategorier Tilskyndelsesvirkning Bilag Ansvarlige for projektet - Hovedansøger Budget Regler for statsstøtte Den Generelle Gruppefritagelsesforordning Der kan søges tilskud til: Bilag Indsendelse af ansøgning... 14

2 1. Ansøgningsskemaet Ansøgere skal i deres ansøgning være opmærksom på, at der lægges vægt på, at projekterne har bred anvendelighed for vandsektoren. Fremtidens renseanlæg. Grøn Teknologi og VTU-Fonden kan give tilskud til nye teknologier og systemløsninger i fuldskala demonstrationsprojekter. Indenfor Fremtidens renseanlæg kan der søges tilskud til teknologier til: Energi effektivisering For eksempel: - Optimering af styring og processer, der kan reducere energiforbruget til rensning - Udnyttelse af energipotentialet i spildevand - Behandling af spildevand: Muligheder for kombination af spildevand og andre affaldstyper (gylle, grønt affald) til at øge energipotentialet - Effektivisere f.eks. ved optimering på beluftning og pumper Øget biogas produktion For eksempel: - Teknologier til øget biogasproduktion - Optimering af processer i rådnetanke - Energi flow fra renseanlæg til energisektoren - Udnyttelse af kulstofkilder til bioraffinering Ressourcegenindvinding For eksempel: - Genindvinding af biotilgængeligt fosfor - Genindvinding af kvælstof - Genvinding af metaller (f.eks. sølv, selen) - Udnyttelse af det termiske potentiale i spildevand (evt. renset) til varmegenvinding eller køling For alle tre områder lægges der vægt på drivhusgas-neutralitet, udledning af spildevand af høj renhedsgrad til recipienten og projekter med god anlægs- og driftsøkonomi.

3 I projektansøgningen skal redegøres for hvordan projektet bidrager med løsninger, der ikke er implementeret i dag samt relevansen i forhold anvendelse på andre/kommende anlæg både nationalt og globalt. Løsningsforslagene skal tage højde for mulige koordineringsbehov med andre løsninger der evt. kan etableres i anlæggets opland fx håndtering af hospitalsspildevand (centrale eller decentrale håndteringsløsninger), gyllehåndtering, rekreative bademiljøer, håndtering af vand i byer i fm. ekstrem nedbør og dertil knyttede rensningsteknologier. Dvs. det skal tilstræbes at dimensionere anlægget så det er fremtidssikret i forhold til senere at skulle håndtere mindre/mere spildevand. Fremtidens vandforsyningssystem. Grøn Teknologi og VTU-Fonden kan give tilskud til nye teknologier og systemløsninger i fuldskala demonstrationsprojekter. Indenfor Fremtidens vandforsyningssystem kan der søges tilskud til teknologier til: Energioptimering For eksempel: - Holistisk energioptimering i alle led fra ressource til forbruger Overvågning og driftsoptimering For eksempel: - Overvågning og styring af værker og på ledningsnet med online systemer til forebyggelse og kildesporing til øget drikkevandssikkerhed - Avanceret vandbehandling, herunder blødgøring - Hygiejne barrierer til øget drikkevandssikkerhed - Ny indvindingsstrategi (central/decentral infrastruktur) Ressourcer For eksempel: - Bæredygtig vandindvinding i forhold til vandplaner - Anvendelse af alternative vandkilder? - Distribution: Reduktion af lækagetab og andet vandspild

4 1.1 PROJEKTBESKRIVELSE Beskriv projektets nyhed og hovedformål. Det formål, der forventes opfyldt ved projektafslutning eller umiddelbart efter projektafslutning (ca. 2-5 linjer) og den nyhedsværdi, som dette rummer. Beskriv hvilke miljøeffekter, der forventes af projektet, samt hvilke miljømæssige perspektiver, der kan ses på længere sigt både nationalt og globalt (10-15 linjer). Beskriv projektaktiviteterne i detaljer - hvad vil blive udført - herunder også metodeovervejelser, brug af analyser m.m. Beskriv hvordan projektet er organiseret - gerne med organisationsdiagram - og inddelt i milepæle med forventet output, med særligt fokus på ansvarsfordeling for projektets forskellige faser. Beskriv tidsplan for projektet, vedhæft et diagram. Projektet kan med fordel opdeles i faser, eller der kan på andre måder fastlægges milepæle, hvor der kan ske en delvis afrapportering, gøres status, projektindholdet kan justeres eller lign. Det er vigtigt, at projektets leverancer både undervejs og til slut er klart beskrevet. Det skal fremgå tydeligt, hvilke aktiviteter og leverancer, der er knyttet til de enkelte faser i projektet. 1.2 STATE-OF-THE-ART Beskriv state-of-the-art indenfor området. 1.3 MARKEDSPOTENTIALE Beskriv markedet (markedets geografiske placering og størrelse). Beskriv vækstmuligheder: f.eks. Vi ser mulighed for vækst til nye kundegrupper så som.i andre lande nye partnerskaber nye forretningsmodeller Hvem er kunden: f.eks. Set i forhold til kundens behov er vi med vores projektidé unikke fordi

5 Beskriv projektets unikhed: f.eks. Kunder og samarbejdspartnerne kommer til at vælge vores løsning fordi sjovt, nyt, bedst, kvalitet, sikkert. Beskriv hvordan det færdige produkt forventes kommercialiseret og hvem der ved projektafslutning har rettigheder til/patent på produktet/servicen. Her beskrives, hvor tæt projektdeltagere er på evt. at kunne sælge/anvende det omhandlede produkt-/teknik kommercielt. Risici, hvad kan gå galt undervejs og lede til at ideen ikke bliver en succes? Er det muligt at forebygge risici? 1.4 NYTTEVÆRDI Beskriv, hvilket behov dit projekt dækker - hvorfor er lige præcis dette projekt en god idé, f.eks. mht. teknik og funktion 1.5 PARTNERSAMARBEJDE Beskriv grundlaget for samarbejdet og fordelene ved samarbejde. Beskriv nøglepersoner i projektet og deres bidrag/kompetencer (maks. 10 linjer pr. person/partner) 1.6 EFFEKTIVISERING Beskriv projektets effektiviseringspotentiale. Ansøger vælger selv parametre relevante for projektet (f.eks. energibesparelse/produktion, mindskelse af miljøpåvirkning) 1.7 KVALITET Beskriv projektets kvalitetspotentiale. Ansøger vælger selv parametre relevante for projektet (f.eks. øget drikkevandskvalitet eller spildevandskvalitet) 1.8 FORMIDLING Det skal beskrives, hvornår viden udsprunget af aktiviteterne offentliggøres, og hvordan resultaterne ud over sekretariatets egne krav formidles til andre uden for projektet. De projekter, der modtager tilsagn om tilskud, har en forpligtelse til at formidle projektet og dets

6 resultater bredt. Evt. krav fra sekretariatet til disse formidlingsforpligtelser vil blive nærmere beskrevet i tilsagnsskrivelsen. 1.9 Støttekategorier Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden støtter målrettet udvikling, test og demonstration. I hh. til den Generelle Gruppefritagelsesforordning (se afsnit 2.2 Statsstøtte-regler) falder udvikling, test og demonstration indenfor nedenstående kategorier. Tilskud kan også ydes til øget miljøbeskyttelse, hvis indsatsen går videre end de fællesskabsstandarder, der findes eller øger beskyttelsesniveauet udover nationale krav, hvor der ikke er fællesskabsstandarder. I forhold til støttesats skal der vælges kategori for projektaktiviteterne: industriel forskning (udvikling): planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelsen af komponenter til komplekse systemer, som er nødvendig til industriel forskning, navnlig til generisk teknologivalidering, dog undtaget prototyper eksperimentel udvikling (test og demonstration): erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette kan også omfatte f.eks. andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Aktiviteterne kan endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, tegninger, planer og anden dokumentation, forudsat at de ikke er beregnet til kommerciel udnyttelse. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og pilotprojekter er også omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstration og validering. Hvis demonstrationseller pilotprojekterne efterfølgende udnyttes kommercielt, fradrages eventuelle indtægter ved en sådan udnyttelse i de støtteberettigede omkostninger. Forsøgsproduktionen og testningen

7 af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser er ligeledes støtteberettiget, forudsat at de ikke kan anvendes eller ændres til at blive anvendt i industrien eller kommercielt. Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer, produktionsmetoder, eksisterende tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, selv om sådanne ændringer kan medføre forbedringer. tekniske gennemførlighedsundersøgelser (vurdering af tekniske muligheder forud for industriel forskning eller eksperimentel udvikling) øget miljøbeskyttelsesniveau (til demonstration og etablering af miljøteknologiske løsninger, der ligger udover nationale- og fællesskabsmiljøstandarder) Tilskyndelsesvirkning Virksomheder, som i henhold til Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af små, mellemstore og store virksomheder er defineret som en stor virksomhed, skal dokumentere, at der foreligger tilskyndelsesvirkning, dvs. hvorledes evt. støtte vil medvirke til en væsentlig forøgelse af projektets størrelse, omfang, hurtigere gennemførelse, etc. Tilskyndelsesvirkning betyder, at støtte ikke kan gives til aktiviteter, som støttemodtageren alligevel ville påbegynde udelukkende på grundlag af markedsforholdene Bilag Hér afkrydses, hvilke bilag der indsendes (uploades) sammen med den elektroniske ansøgning Ansvarlige for projektet - Hovedansøger Det skal angives (navn, stilling), hvem der hos hovedansøger er projektleder, samt hvem der er den økonomisk eller juridisk ansvarlige for projektet, (dvs. en person der kan forpligte virksomheden juridisk, ofte en direktør). Den uddybende ansøgning indsendes elektronisk, og ved evt. tilsagn om støtte skal der indsendes en samarbejdserklæring, som skal være underskrevet af hovedansøger og alle projekt-/samarbejdspartnere indenfor en måned. Projekt-

8 /samarbejdspartnere bevidner ved deres underskrift på denne samarbejdserklæring, at de deltager i projektet. Der gøres særligt opmærksom på, at hovedansøger er hovedansvarlig overfor sekretariatet, og at udbetalinger udelukkende sker til hovedansøger. Det er således hovedansøgers ansvar at træffe aftale med samarbejdspartnere og underleverandører, samt at sørge for at indgå andre aftaler, der er en forudsætning for projektets realisering (deltagelse fra myndigheder, organisationer etc.). 2. Budget Hovedansøger ansøger om tildeling af støtte på vegne af sig selv og eventuelle projektpartnere. Sekretariatet udbetaler kun tilskud til hovedansøger, som er ansvarlig for at fordele midler til sine projektpartnere ved eventuelt tilsagn. Der skal udfyldes og indsendes en samarbejdserklæring underskrevet af både hovedansøger og alle projekt-/samarbejdspartnere indenfor en måned efter evt. tilsagn. Hovedansøger er hovedansvarlig overfor sekretariatet og bekræfter således ved sin underskrift, at både egne og projektpartneres oplysninger er korrekte. Budgettet skal budgetskabelonen, som uploades via ansøgers link til den elektroniske formular. Der laves ét samlet budget, som indeholder hver projektpartners del af omkostninger. Det skal i budgettet angives, hvor meget der søges i tilskud, hvad der leveres af egenfinansiering, og hvad der evt. finansieres af andre kilder. Samtlige andre kilder til projektets finansiering skal altid fremgå, herunder oplysninger om der er søgt og eventuelt er truffet afgørelse om tilskud fra anden side. Budgettet skal omfatte personaleudgifter og andre typer af omkostninger (udlæg), se bl.a. punkt Hvor flere parter er involveret, skal det fremgå af budgettet, hvordan midlerne er fordelt på projektets parter. 2.1 Regler for statsstøtte Projekterne er en del af VTU-fondens tilskudsordning og Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi (Program for grøn teknologi 2013). Begge tilskudsordninger administreres i

9 overensstemmelse med reglerne for statsstøtte under Den Generelle Gruppefritagelsesforordning. Projekterne om Fremtidens spildevandsanlæg og Fremtidens vandforsyningssystem indkaldes indenfor afsnittene Forskning, udvikling og innovation, Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, samt Støtte til investeringer, som er mere vidtgående end fællesskabsstandarderne for miljøbeskyttelse. Den maksimale tilskudssats til projektet bestemmes ud fra projektform, aktivitetstype og virksomhedsstørrelse, samt under hensyn til hvilket tilskud der kan ydes efter den Generelle Gruppefritagelsesforordning 1. Den Generelle Gruppefritagelsesforordning giver mulighed for at yde tilskud op til de maksimale satser indenfor de beskrevne rammer, men det er Miljøministeriet og VTU-Fonden, der selvstændigt beslutter, om der gives de maksimale tilskudsprocenter eller mindre. 2.2 Den Generelle Gruppefritagelsesforordning Som udgangspunkt er det vigtigt at huske, at sekretariatet i hht. sine vedtægter giver tilskud til projekter, og at der derfor forventes egenfinansiering fra alle de partnere, der deltager i projektet. De satser, som der angives i den Generelle Gruppefritagelsesforordning, er maksimum satser og som ansøger kan man skele til disse satser, når man laver sit budget. I sidste ende er det Miljøministeriet og VTU-Fonden, som beslutter, om de vil tage maksimum eller mindre procentsats i anvendelse, når et tilskud bevilges. Den Generelle Gruppefritagelsesforordning fastsætter følgende maksimale tilskudssatser for udviklings- og demonstrationsprojekter: 1 Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

10 Virksomhedstype Små virksomheder Mellemstore virksomheder Projektform Individuel Samarbejde Individuel Samarbejde * Industriel forskning (teknologi udvikling) Eksperimentel udvikling (test og demonstration) Store virksomheder** Individuel 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 % 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 % Tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for: - industriel forskning 75 % 75 % 65 % - eksperimentel udvikling Støtte til øget miljøbeskyttelse 50 % 50 % 40 % 55 % 45 % 35 % * I samarbejdsprojekter må ingen enkeltvirksomhed have mere end 70 % af det samlede projektbudget. Samarbejde * ** For store virksomheder gælder endvidere, at samarbejdet skal være med enten en lille virksomhed eller en forskningsinstitution. Hvis der indgår en forskningsinstitution i samarbejde med en stor virksomhed, skal forskningsinstitutionen have minimum 10 % af det samlede projektbudget. Forskningsinstitutioner betragtes som virksomheder. Det forventes, at ansøgere parallelt med ansøgning til VTU-Fonden og Grøn Teknologi ansøger om tilskud til energirelaterede indsatser i andre relevante ordninger/fonde f.eks. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP. Forskningsinstitution er virksomhed: Forskningsinstitutioner kan ikke få sine udgifter 100 % finansieret da dette primært er en mulighed i forbindelse med grundforskning og derfor ikke aktuelt for denne pulje. I forbindelse med industriel forskning og eksperimentel udvikling anses en forskningsinstitution for en virksomhed. Med deraf følgende tilskudssatser og behov for egenfinansiering. Der skal være egenfinansiering fra alle involverede partnere, og der ønskes at se at partnerne har vilje til at yde noget selv og til at samarbejde om finansieringen af projektet.

11 Egenfinansiering: søger man om tilskud til et projekt, der iht. den Generelle Gruppefritagelsesforordning berettiger til en maks. tilskudssats på 60 %, forventes man at egenfinansiere med minimum 40 %. Eksempel: Der søges tilskud til et projekt indenfor eksperimentel udvikling, i et samarbejde mellem 3 partnere: mellemstor virksomhed, stor virksomhed og forskningsinstitution. Grundlag for tilskud findes således: 1. Budget for mellemstor virksomhed: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering på 50 % = ansøgt beløb 50 % af partnerens udgifter = beløb X 2. Budget for stor virksomhed: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering 60 % = ansøgt beløb 40 % af partnerens udgifter = beløb Y 3. Budget for forskningsinstitution: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering ex. 50 % = ansøgt beløb 50 % af partnerens udgifter = beløb Z Samlet ansøgt beløb = tilskud for hele projektet = X + Y + Z Den samlede tilskudsprocent udregnes til sidst af sekretariatet på baggrund af den samlede projektsum. Der lægges vægt på, at ansøgerne selv bidrager væsentligt med egenfinansiering og evt. også søger tilskud hos andre tilsvarende ordninger og/eller private fonde, f.eks. til de energirelaterede dele af projektet. Der gøres opmærksom på at tilskud fra offentlige ordninger ikke kan kumuleres (lægges sammen) udover den maksimale tilskudsprocent. Hvis projektet modtager mindre i tilskud, end partnerne i ansøgningen havde søgt om, skal partnerne meddele sekretariatet i tilsagnsskrivelsen, om de stadig ønsker at iværksætte projektet og modtage det bevilgede tilskud. Udgift til revision: Udgift på den post forventes at ligge på kr. ved projekter i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

12 Samarbejdserklæring: Samarbejdserklæringen kan vente til endeligt tilsagn gives. Ansøger har en måneds frist løbende fra tilsagnsdato, indenfor hvilken ansøger skal melde tilbage hvorvidt ansøger agter at modtage tilsagnet. I den periode skal samarbejdserklæringen fremsendes. Erklæring om rettigheder og patenter: Sekretariatet beder om en hensigtserklæring i forbindelse med erklæring om rettigheder og patenter, der skal indsendes sammen med ansøgningen. En formel samarbejdserklæring skal foreligge efter endeligt tilsagn. Årsregnskab: I første omgang skal der kun fremsendes årsregnskab for hovedansøger. Ved behov for yderligere årsregnskaber for partnere anmoder sekretariatet om dette i forbindelse med endeligt tilsagn. 2.3 Der kan søges tilskud til: Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved projektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse). Udgifter til personale skal beregnes med en maksimal timepris inkl. overhead gange antal arbejdstimer. Dette forudsætter at timeprisen inkl. overhead ikke overstiger 800 kr. pr. time. Husk at medtage tid til udarbejdelse af afsluttende projektregnskab og udgifter til revisorerklæring (revisorerklæring kræves for projekter over kr.) Udgifter til kontraktforskning, teknisk knowhow samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester udelukkende til brug for projektets aktiviteter eller afrapportering og formidling af projektets resultater. Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede. Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtte berettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum, de anvendes til projektet.

13 Yderligere generalomkostninger, som er direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet. Andre driftsudgifter i direkte tilknytning til projektet, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter, samt også udgifter til rapporter og anden publicering af projektets resultater. Udgifter til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Budgettet skal omfatte alle typer af omkostninger, der søges tilskud til eller som indgår som egenfinansiering. Omkostningerne skal være opdelt på projektpartner/-deltager, projektaktiviteter, underleverandører, udlæg f.eks. udstyr, analyser, leje af bygninger m.v. Omkostningerne skal anføres under relevante milepæle. Der ydes IKKE tilskud til udgifter til aktiviteter, der er gennemført inden projektet har opnået tilsagn. 3. Bilag Sammen med indsendelse af den elektroniske ansøgning skal følgende dokumenter uploades: Erklæring om rettigheder og patenter Budget Organisationsdiagram Mini CV er og eventuelle referencelister for projektets faglige leder og nøglemedarbejdere Seneste årsregnskab for hovedansøger Diagram for tidsplan Formidlingsplan Evt. tegninger, illustrationer

14 4. Indsendelse af ansøgning Ansøgninger indsendes elektronisk og alle relevante dokumenter uploades ligeledes via dette link. Tidsfrist for indsendelse af ansøgningen skal overholdes. Det anbefales, at man begynder indtastning og uploading af ansøgning og bilag i god tid, således at evt. tekniske problemer kan afklares inden tidsfristens ophør. Ansøgninger, der modtages EFTER fristens udløb - uanset årsag - vil ikke blive behandlet og vil dermed få automatisk afslag. Deadline for indsendelse af uddybende ansøgning med alle bilag er 11. april 2013 klokken 12:00. Når sekretariatet har modtaget ansøgningen, sendes en automatisk kvittering, hvoraf fremgår bl.a. den forventede sagsbehandlingstid. Projekter, som tilbydes tilskud vil modtage et tilsagn. Partshøring løber en måned frem. I den periode beslutter ansøger hvorvidt man ønsker at modtage det i tilsagnet oplyste tilskud. I tilsagnet angives de vilkår, som tilskuddet ydes på. Desuden gælder en række standardvilkår som vedlægges tilsagnet. Projektansøgninger, som er indkommet rettidigt, korrekt udfyldt og med alle bilag, men ikke tildeles tilskud, vil modtage et skriftligt afslag med en faglig begrundelse. Afslaget kan påklages til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, som vil sørge for at klagen bliver behandlet. Adresse og kontaktoplysninger: Naturstyrelsen Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand Haraldsgade København Ø Tlf.: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.:

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening VUDP 2016: Ansøgningsvejledning til Fase 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 PROJEKTKATEGORIER... 3 2 Udfyldelse af ansøgningsskema... 3 2.1 ØVRIGE PROJEKTPARTNERE

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening VUDP Ansøgningsvejledning 2017 DANVA har etableret VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, som har i alt ca. 8 mio. kr. i 2017 til uddeling til

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 07-07-2016 Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Vejledning til PSO-ansøgning hos ELFORSK 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN MEDFINANSIERINGSORDNINGEN 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2016 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL-programmet. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger:

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger: Ansøgningsvejledning Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til ansøger til, at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består af flere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere