Vejledning til ansøgning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning 2013"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter, herunder budget. Alle rubrikker i det elektroniske ansøgningsskema skal udfyldes. Deadline for indsendelse af ansøgningen med alle bilag er 11. april 2013 kl. 12:00. Indholdsfortegnelse 1. Ansøgningsskemaet PROJEKTBESKRIVELSE STATE-OF-THE-ART MARKEDSPOTENTIALE NYTTEVÆRDI PARTNERSAMARBEJDE EFFEKTIVISERING KVALITET FORMIDLING Støttekategorier Tilskyndelsesvirkning Bilag Ansvarlige for projektet - Hovedansøger Budget Regler for statsstøtte Den Generelle Gruppefritagelsesforordning Der kan søges tilskud til: Bilag Indsendelse af ansøgning... 14

2 1. Ansøgningsskemaet Ansøgere skal i deres ansøgning være opmærksom på, at der lægges vægt på, at projekterne har bred anvendelighed for vandsektoren. Fremtidens renseanlæg. Grøn Teknologi og VTU-Fonden kan give tilskud til nye teknologier og systemløsninger i fuldskala demonstrationsprojekter. Indenfor Fremtidens renseanlæg kan der søges tilskud til teknologier til: Energi effektivisering For eksempel: - Optimering af styring og processer, der kan reducere energiforbruget til rensning - Udnyttelse af energipotentialet i spildevand - Behandling af spildevand: Muligheder for kombination af spildevand og andre affaldstyper (gylle, grønt affald) til at øge energipotentialet - Effektivisere f.eks. ved optimering på beluftning og pumper Øget biogas produktion For eksempel: - Teknologier til øget biogasproduktion - Optimering af processer i rådnetanke - Energi flow fra renseanlæg til energisektoren - Udnyttelse af kulstofkilder til bioraffinering Ressourcegenindvinding For eksempel: - Genindvinding af biotilgængeligt fosfor - Genindvinding af kvælstof - Genvinding af metaller (f.eks. sølv, selen) - Udnyttelse af det termiske potentiale i spildevand (evt. renset) til varmegenvinding eller køling For alle tre områder lægges der vægt på drivhusgas-neutralitet, udledning af spildevand af høj renhedsgrad til recipienten og projekter med god anlægs- og driftsøkonomi.

3 I projektansøgningen skal redegøres for hvordan projektet bidrager med løsninger, der ikke er implementeret i dag samt relevansen i forhold anvendelse på andre/kommende anlæg både nationalt og globalt. Løsningsforslagene skal tage højde for mulige koordineringsbehov med andre løsninger der evt. kan etableres i anlæggets opland fx håndtering af hospitalsspildevand (centrale eller decentrale håndteringsløsninger), gyllehåndtering, rekreative bademiljøer, håndtering af vand i byer i fm. ekstrem nedbør og dertil knyttede rensningsteknologier. Dvs. det skal tilstræbes at dimensionere anlægget så det er fremtidssikret i forhold til senere at skulle håndtere mindre/mere spildevand. Fremtidens vandforsyningssystem. Grøn Teknologi og VTU-Fonden kan give tilskud til nye teknologier og systemløsninger i fuldskala demonstrationsprojekter. Indenfor Fremtidens vandforsyningssystem kan der søges tilskud til teknologier til: Energioptimering For eksempel: - Holistisk energioptimering i alle led fra ressource til forbruger Overvågning og driftsoptimering For eksempel: - Overvågning og styring af værker og på ledningsnet med online systemer til forebyggelse og kildesporing til øget drikkevandssikkerhed - Avanceret vandbehandling, herunder blødgøring - Hygiejne barrierer til øget drikkevandssikkerhed - Ny indvindingsstrategi (central/decentral infrastruktur) Ressourcer For eksempel: - Bæredygtig vandindvinding i forhold til vandplaner - Anvendelse af alternative vandkilder? - Distribution: Reduktion af lækagetab og andet vandspild

4 1.1 PROJEKTBESKRIVELSE Beskriv projektets nyhed og hovedformål. Det formål, der forventes opfyldt ved projektafslutning eller umiddelbart efter projektafslutning (ca. 2-5 linjer) og den nyhedsværdi, som dette rummer. Beskriv hvilke miljøeffekter, der forventes af projektet, samt hvilke miljømæssige perspektiver, der kan ses på længere sigt både nationalt og globalt (10-15 linjer). Beskriv projektaktiviteterne i detaljer - hvad vil blive udført - herunder også metodeovervejelser, brug af analyser m.m. Beskriv hvordan projektet er organiseret - gerne med organisationsdiagram - og inddelt i milepæle med forventet output, med særligt fokus på ansvarsfordeling for projektets forskellige faser. Beskriv tidsplan for projektet, vedhæft et diagram. Projektet kan med fordel opdeles i faser, eller der kan på andre måder fastlægges milepæle, hvor der kan ske en delvis afrapportering, gøres status, projektindholdet kan justeres eller lign. Det er vigtigt, at projektets leverancer både undervejs og til slut er klart beskrevet. Det skal fremgå tydeligt, hvilke aktiviteter og leverancer, der er knyttet til de enkelte faser i projektet. 1.2 STATE-OF-THE-ART Beskriv state-of-the-art indenfor området. 1.3 MARKEDSPOTENTIALE Beskriv markedet (markedets geografiske placering og størrelse). Beskriv vækstmuligheder: f.eks. Vi ser mulighed for vækst til nye kundegrupper så som.i andre lande nye partnerskaber nye forretningsmodeller Hvem er kunden: f.eks. Set i forhold til kundens behov er vi med vores projektidé unikke fordi

5 Beskriv projektets unikhed: f.eks. Kunder og samarbejdspartnerne kommer til at vælge vores løsning fordi sjovt, nyt, bedst, kvalitet, sikkert. Beskriv hvordan det færdige produkt forventes kommercialiseret og hvem der ved projektafslutning har rettigheder til/patent på produktet/servicen. Her beskrives, hvor tæt projektdeltagere er på evt. at kunne sælge/anvende det omhandlede produkt-/teknik kommercielt. Risici, hvad kan gå galt undervejs og lede til at ideen ikke bliver en succes? Er det muligt at forebygge risici? 1.4 NYTTEVÆRDI Beskriv, hvilket behov dit projekt dækker - hvorfor er lige præcis dette projekt en god idé, f.eks. mht. teknik og funktion 1.5 PARTNERSAMARBEJDE Beskriv grundlaget for samarbejdet og fordelene ved samarbejde. Beskriv nøglepersoner i projektet og deres bidrag/kompetencer (maks. 10 linjer pr. person/partner) 1.6 EFFEKTIVISERING Beskriv projektets effektiviseringspotentiale. Ansøger vælger selv parametre relevante for projektet (f.eks. energibesparelse/produktion, mindskelse af miljøpåvirkning) 1.7 KVALITET Beskriv projektets kvalitetspotentiale. Ansøger vælger selv parametre relevante for projektet (f.eks. øget drikkevandskvalitet eller spildevandskvalitet) 1.8 FORMIDLING Det skal beskrives, hvornår viden udsprunget af aktiviteterne offentliggøres, og hvordan resultaterne ud over sekretariatets egne krav formidles til andre uden for projektet. De projekter, der modtager tilsagn om tilskud, har en forpligtelse til at formidle projektet og dets

6 resultater bredt. Evt. krav fra sekretariatet til disse formidlingsforpligtelser vil blive nærmere beskrevet i tilsagnsskrivelsen. 1.9 Støttekategorier Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden støtter målrettet udvikling, test og demonstration. I hh. til den Generelle Gruppefritagelsesforordning (se afsnit 2.2 Statsstøtte-regler) falder udvikling, test og demonstration indenfor nedenstående kategorier. Tilskud kan også ydes til øget miljøbeskyttelse, hvis indsatsen går videre end de fællesskabsstandarder, der findes eller øger beskyttelsesniveauet udover nationale krav, hvor der ikke er fællesskabsstandarder. I forhold til støttesats skal der vælges kategori for projektaktiviteterne: industriel forskning (udvikling): planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelsen af komponenter til komplekse systemer, som er nødvendig til industriel forskning, navnlig til generisk teknologivalidering, dog undtaget prototyper eksperimentel udvikling (test og demonstration): erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette kan også omfatte f.eks. andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Aktiviteterne kan endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, tegninger, planer og anden dokumentation, forudsat at de ikke er beregnet til kommerciel udnyttelse. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og pilotprojekter er også omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstration og validering. Hvis demonstrationseller pilotprojekterne efterfølgende udnyttes kommercielt, fradrages eventuelle indtægter ved en sådan udnyttelse i de støtteberettigede omkostninger. Forsøgsproduktionen og testningen

7 af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser er ligeledes støtteberettiget, forudsat at de ikke kan anvendes eller ændres til at blive anvendt i industrien eller kommercielt. Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer, produktionsmetoder, eksisterende tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, selv om sådanne ændringer kan medføre forbedringer. tekniske gennemførlighedsundersøgelser (vurdering af tekniske muligheder forud for industriel forskning eller eksperimentel udvikling) øget miljøbeskyttelsesniveau (til demonstration og etablering af miljøteknologiske løsninger, der ligger udover nationale- og fællesskabsmiljøstandarder) Tilskyndelsesvirkning Virksomheder, som i henhold til Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af små, mellemstore og store virksomheder er defineret som en stor virksomhed, skal dokumentere, at der foreligger tilskyndelsesvirkning, dvs. hvorledes evt. støtte vil medvirke til en væsentlig forøgelse af projektets størrelse, omfang, hurtigere gennemførelse, etc. Tilskyndelsesvirkning betyder, at støtte ikke kan gives til aktiviteter, som støttemodtageren alligevel ville påbegynde udelukkende på grundlag af markedsforholdene Bilag Hér afkrydses, hvilke bilag der indsendes (uploades) sammen med den elektroniske ansøgning Ansvarlige for projektet - Hovedansøger Det skal angives (navn, stilling), hvem der hos hovedansøger er projektleder, samt hvem der er den økonomisk eller juridisk ansvarlige for projektet, (dvs. en person der kan forpligte virksomheden juridisk, ofte en direktør). Den uddybende ansøgning indsendes elektronisk, og ved evt. tilsagn om støtte skal der indsendes en samarbejdserklæring, som skal være underskrevet af hovedansøger og alle projekt-/samarbejdspartnere indenfor en måned. Projekt-

8 /samarbejdspartnere bevidner ved deres underskrift på denne samarbejdserklæring, at de deltager i projektet. Der gøres særligt opmærksom på, at hovedansøger er hovedansvarlig overfor sekretariatet, og at udbetalinger udelukkende sker til hovedansøger. Det er således hovedansøgers ansvar at træffe aftale med samarbejdspartnere og underleverandører, samt at sørge for at indgå andre aftaler, der er en forudsætning for projektets realisering (deltagelse fra myndigheder, organisationer etc.). 2. Budget Hovedansøger ansøger om tildeling af støtte på vegne af sig selv og eventuelle projektpartnere. Sekretariatet udbetaler kun tilskud til hovedansøger, som er ansvarlig for at fordele midler til sine projektpartnere ved eventuelt tilsagn. Der skal udfyldes og indsendes en samarbejdserklæring underskrevet af både hovedansøger og alle projekt-/samarbejdspartnere indenfor en måned efter evt. tilsagn. Hovedansøger er hovedansvarlig overfor sekretariatet og bekræfter således ved sin underskrift, at både egne og projektpartneres oplysninger er korrekte. Budgettet skal budgetskabelonen, som uploades via ansøgers link til den elektroniske formular. Der laves ét samlet budget, som indeholder hver projektpartners del af omkostninger. Det skal i budgettet angives, hvor meget der søges i tilskud, hvad der leveres af egenfinansiering, og hvad der evt. finansieres af andre kilder. Samtlige andre kilder til projektets finansiering skal altid fremgå, herunder oplysninger om der er søgt og eventuelt er truffet afgørelse om tilskud fra anden side. Budgettet skal omfatte personaleudgifter og andre typer af omkostninger (udlæg), se bl.a. punkt Hvor flere parter er involveret, skal det fremgå af budgettet, hvordan midlerne er fordelt på projektets parter. 2.1 Regler for statsstøtte Projekterne er en del af VTU-fondens tilskudsordning og Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi (Program for grøn teknologi 2013). Begge tilskudsordninger administreres i

9 overensstemmelse med reglerne for statsstøtte under Den Generelle Gruppefritagelsesforordning. Projekterne om Fremtidens spildevandsanlæg og Fremtidens vandforsyningssystem indkaldes indenfor afsnittene Forskning, udvikling og innovation, Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, samt Støtte til investeringer, som er mere vidtgående end fællesskabsstandarderne for miljøbeskyttelse. Den maksimale tilskudssats til projektet bestemmes ud fra projektform, aktivitetstype og virksomhedsstørrelse, samt under hensyn til hvilket tilskud der kan ydes efter den Generelle Gruppefritagelsesforordning 1. Den Generelle Gruppefritagelsesforordning giver mulighed for at yde tilskud op til de maksimale satser indenfor de beskrevne rammer, men det er Miljøministeriet og VTU-Fonden, der selvstændigt beslutter, om der gives de maksimale tilskudsprocenter eller mindre. 2.2 Den Generelle Gruppefritagelsesforordning Som udgangspunkt er det vigtigt at huske, at sekretariatet i hht. sine vedtægter giver tilskud til projekter, og at der derfor forventes egenfinansiering fra alle de partnere, der deltager i projektet. De satser, som der angives i den Generelle Gruppefritagelsesforordning, er maksimum satser og som ansøger kan man skele til disse satser, når man laver sit budget. I sidste ende er det Miljøministeriet og VTU-Fonden, som beslutter, om de vil tage maksimum eller mindre procentsats i anvendelse, når et tilskud bevilges. Den Generelle Gruppefritagelsesforordning fastsætter følgende maksimale tilskudssatser for udviklings- og demonstrationsprojekter: 1 Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

10 Virksomhedstype Små virksomheder Mellemstore virksomheder Projektform Individuel Samarbejde Individuel Samarbejde * Industriel forskning (teknologi udvikling) Eksperimentel udvikling (test og demonstration) Store virksomheder** Individuel 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 % 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 % Tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for: - industriel forskning 75 % 75 % 65 % - eksperimentel udvikling Støtte til øget miljøbeskyttelse 50 % 50 % 40 % 55 % 45 % 35 % * I samarbejdsprojekter må ingen enkeltvirksomhed have mere end 70 % af det samlede projektbudget. Samarbejde * ** For store virksomheder gælder endvidere, at samarbejdet skal være med enten en lille virksomhed eller en forskningsinstitution. Hvis der indgår en forskningsinstitution i samarbejde med en stor virksomhed, skal forskningsinstitutionen have minimum 10 % af det samlede projektbudget. Forskningsinstitutioner betragtes som virksomheder. Det forventes, at ansøgere parallelt med ansøgning til VTU-Fonden og Grøn Teknologi ansøger om tilskud til energirelaterede indsatser i andre relevante ordninger/fonde f.eks. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP. Forskningsinstitution er virksomhed: Forskningsinstitutioner kan ikke få sine udgifter 100 % finansieret da dette primært er en mulighed i forbindelse med grundforskning og derfor ikke aktuelt for denne pulje. I forbindelse med industriel forskning og eksperimentel udvikling anses en forskningsinstitution for en virksomhed. Med deraf følgende tilskudssatser og behov for egenfinansiering. Der skal være egenfinansiering fra alle involverede partnere, og der ønskes at se at partnerne har vilje til at yde noget selv og til at samarbejde om finansieringen af projektet.

11 Egenfinansiering: søger man om tilskud til et projekt, der iht. den Generelle Gruppefritagelsesforordning berettiger til en maks. tilskudssats på 60 %, forventes man at egenfinansiere med minimum 40 %. Eksempel: Der søges tilskud til et projekt indenfor eksperimentel udvikling, i et samarbejde mellem 3 partnere: mellemstor virksomhed, stor virksomhed og forskningsinstitution. Grundlag for tilskud findes således: 1. Budget for mellemstor virksomhed: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering på 50 % = ansøgt beløb 50 % af partnerens udgifter = beløb X 2. Budget for stor virksomhed: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering 60 % = ansøgt beløb 40 % af partnerens udgifter = beløb Y 3. Budget for forskningsinstitution: totale udgifter for denne partners indsats minus egenfinansiering ex. 50 % = ansøgt beløb 50 % af partnerens udgifter = beløb Z Samlet ansøgt beløb = tilskud for hele projektet = X + Y + Z Den samlede tilskudsprocent udregnes til sidst af sekretariatet på baggrund af den samlede projektsum. Der lægges vægt på, at ansøgerne selv bidrager væsentligt med egenfinansiering og evt. også søger tilskud hos andre tilsvarende ordninger og/eller private fonde, f.eks. til de energirelaterede dele af projektet. Der gøres opmærksom på at tilskud fra offentlige ordninger ikke kan kumuleres (lægges sammen) udover den maksimale tilskudsprocent. Hvis projektet modtager mindre i tilskud, end partnerne i ansøgningen havde søgt om, skal partnerne meddele sekretariatet i tilsagnsskrivelsen, om de stadig ønsker at iværksætte projektet og modtage det bevilgede tilskud. Udgift til revision: Udgift på den post forventes at ligge på kr. ved projekter i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

12 Samarbejdserklæring: Samarbejdserklæringen kan vente til endeligt tilsagn gives. Ansøger har en måneds frist løbende fra tilsagnsdato, indenfor hvilken ansøger skal melde tilbage hvorvidt ansøger agter at modtage tilsagnet. I den periode skal samarbejdserklæringen fremsendes. Erklæring om rettigheder og patenter: Sekretariatet beder om en hensigtserklæring i forbindelse med erklæring om rettigheder og patenter, der skal indsendes sammen med ansøgningen. En formel samarbejdserklæring skal foreligge efter endeligt tilsagn. Årsregnskab: I første omgang skal der kun fremsendes årsregnskab for hovedansøger. Ved behov for yderligere årsregnskaber for partnere anmoder sekretariatet om dette i forbindelse med endeligt tilsagn. 2.3 Der kan søges tilskud til: Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved projektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse). Udgifter til personale skal beregnes med en maksimal timepris inkl. overhead gange antal arbejdstimer. Dette forudsætter at timeprisen inkl. overhead ikke overstiger 800 kr. pr. time. Husk at medtage tid til udarbejdelse af afsluttende projektregnskab og udgifter til revisorerklæring (revisorerklæring kræves for projekter over kr.) Udgifter til kontraktforskning, teknisk knowhow samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester udelukkende til brug for projektets aktiviteter eller afrapportering og formidling af projektets resultater. Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede. Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtte berettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum, de anvendes til projektet.

13 Yderligere generalomkostninger, som er direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet. Andre driftsudgifter i direkte tilknytning til projektet, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter, samt også udgifter til rapporter og anden publicering af projektets resultater. Udgifter til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Budgettet skal omfatte alle typer af omkostninger, der søges tilskud til eller som indgår som egenfinansiering. Omkostningerne skal være opdelt på projektpartner/-deltager, projektaktiviteter, underleverandører, udlæg f.eks. udstyr, analyser, leje af bygninger m.v. Omkostningerne skal anføres under relevante milepæle. Der ydes IKKE tilskud til udgifter til aktiviteter, der er gennemført inden projektet har opnået tilsagn. 3. Bilag Sammen med indsendelse af den elektroniske ansøgning skal følgende dokumenter uploades: Erklæring om rettigheder og patenter Budget Organisationsdiagram Mini CV er og eventuelle referencelister for projektets faglige leder og nøglemedarbejdere Seneste årsregnskab for hovedansøger Diagram for tidsplan Formidlingsplan Evt. tegninger, illustrationer

14 4. Indsendelse af ansøgning Ansøgninger indsendes elektronisk og alle relevante dokumenter uploades ligeledes via dette link. Tidsfrist for indsendelse af ansøgningen skal overholdes. Det anbefales, at man begynder indtastning og uploading af ansøgning og bilag i god tid, således at evt. tekniske problemer kan afklares inden tidsfristens ophør. Ansøgninger, der modtages EFTER fristens udløb - uanset årsag - vil ikke blive behandlet og vil dermed få automatisk afslag. Deadline for indsendelse af uddybende ansøgning med alle bilag er 11. april 2013 klokken 12:00. Når sekretariatet har modtaget ansøgningen, sendes en automatisk kvittering, hvoraf fremgår bl.a. den forventede sagsbehandlingstid. Projekter, som tilbydes tilskud vil modtage et tilsagn. Partshøring løber en måned frem. I den periode beslutter ansøger hvorvidt man ønsker at modtage det i tilsagnet oplyste tilskud. I tilsagnet angives de vilkår, som tilskuddet ydes på. Desuden gælder en række standardvilkår som vedlægges tilsagnet. Projektansøgninger, som er indkommet rettidigt, korrekt udfyldt og med alle bilag, men ikke tildeles tilskud, vil modtage et skriftligt afslag med en faglig begrundelse. Afslaget kan påklages til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, som vil sørge for at klagen bliver behandlet. Adresse og kontaktoplysninger: Naturstyrelsen Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand Haraldsgade København Ø Tlf.: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.:

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere