Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning"

Transkript

1 Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013

2 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE... 4 TRYGHED OG OMSORG... 4 NÅR BEHOVET OPSTÅR ELLER ÆNDRER SIG... 4 VURDERING AF DINE BEHOV... 5 TIDSFRISTER FOR SAGSBEHANDLING... 5 SAMTYKKE... 6 TILSAGN ELLER AFSLAG... 6 KONTAKTPERSON... 6 MIDLERTIDIG HJÆLP... 6 AKUT BEHOV FOR HJÆLP... 6 FLEKSIBILITET I HJÆLPEN... 6 VALG AF LEVERANDØR... 6 KONTANT TILSKUD... 7 BYTTEYDELSER... 7 HJÆLP I FERIEKOMMUNE... 7 LEVERANDØRKRAV... 8 ERSTATNINGSBESØG... 8 KONTAKT TIL LEVERANDØREN... 8 KRAV TIL MEDARBEJDERNE... 8 KRAV OG FORVENTNINGER TIL DIG... 8 AFLYSNING AF BESØG... 8 FORGÆVES GANG... 8 ARBEJDSMILJØ OG KRAV TIL HJEMMET... 9 RYGNING I HJEMMET... 9 UDLEVERING AF NØGLE... 9 KVALITETSSTANDARDER... 9 OPFØLGNING PÅ DEN LEVEREDE KVALITET HVIS DU VIL KLAGE KLAGE OVER DIN AFGØRELSE KLAGE OVER MEDARBEJDERE ELLER DEN HJÆLP, DU MODTAGER KLAGE OVER SUNDHEDSPERSONER SKADE OG ERSTATNING YDERLIGERE INFORMATION ANDRE MULIGHEDER FOR HJÆLP

3 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG En god service på sundheds- og omsorgsområdet er vigtig for Frederiksberg Kommune og ikke mindst for dig som borger på Frederiksberg. Derfor har Frederiksberg Kommune udarbejdet en række kvalitetsstandarder, der beskriver kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne skal give dig en enkel og klar information om, hvilken hjælp du kan forvente at få, samt hvilke krav og forventninger kommunen stiller til sine egne og de private leverandørers medarbejdere. Jeg håber, at du vil orientere dig i kvalitetsstandarderne og bruge dem som udgangspunkt for dialog med de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager praktisk og personlig hjælp samt træning. Venlig hilsen Jørgen Glenthøj Borgmester

4 Værdigrundlaget Respekt for det enkelte menneske Frederiksberg Kommune vil kendetegnes ved et menneskesyn, hvor respekt for den enkelte borgers personlighed, ressourcer og ønsker er i fokus. Kommunens tilbud skal derfor være fleksible, tilgodese borgernes forskellige levevis og sikre borgerne frihed til at vælge mellem flere forskellige ydelser. Tilbuddene skal være motiverende, udviklende og sundhedsfremmende samt tilrettelægges i dialog med borgerne efter princippet hjælp til selvhjælp. Målsætninger: Borgeren skal opleve at blive inddraget i opgavevaretagelsen i videst muligt omfang. Borgeren skal i videst muligt omfang opleve reelle valgmuligheder med hensyn til leverandører. Borgeren skal opleve, at kommunen tilbyder alsidige aktiviteter. Tryghed og omsorg Frederiksberg Kommune tilstræber at levere en effektiv og sammenhængende hjælp med en høj grad af kontinuitet og kvalitet. Samtidig skal tonen blandt medarbejderne være omsorgsfuld og præget af medmenneskelig forståelse. Borgerens forhold til både kommunen og leverandøren skal være præget af tillid og gensidig forståelse. Målsætninger: Borgeren skal opleve, at der er en høj grad af kontinuitet i forhold til de medarbejdere, som kommer i hjemmet. Borgeren skal have mulighed for at modtage pleje og hjælp hele døgnet. Borgeren skal opleve at blive mødt med en omsorgsfuld tone. Der skal arbejdes målrettet med at tilgodese de svageste borgere. Borgeren skal opleve, at hjælpen tager udgangspunkt i medmenneskelighed og forståelse for borgerens situation. Borgeren skal opleve, at forholdet til den kommunale myndighed og de leverandører, der udfører hjælpen, er kendetegnet ved tillid og gensidig forståelse. Den hjælp, du modtager som borger på Frederiksberg, og den måde hjælpen tilrettelægges på, tager afsæt i dette værdigrundlag. Når behovet opstår eller ændrer sig Hvis du ikke længere har ressourcer til selv at udføre hele eller dele af dine hverdagsopgaver, kan du få hjælp fra Frederiksberg Kommune. Hvis du allerede modtager hjælp, kan du have behov for at få hjælpen tilpasset. Uanset omfanget af hjælpen er formålet: At udrede dit behov og dine muligheder for udvikling. At arbejde med at fastholde og udvikle din eksisterende funktionsevne og/eller generhverve tabte funktioner. At bevare din livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse og sygdom. Det er et væsentligt sigte med hjælpen, at den tilrettelægges, så du i videst muligt omfang inddrages og derved bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt selv. 4

5 Hvis du får behov for hjælp, kan du henvende dig til kommunens Visitationsenhed. Du kan selv søge om hjælp, ligesom dine pårørende, de medarbejdere, der hjælper dig i hverdagen, eller din egen læge kan hjælpe dig med at søge. Anmodning om hjælp sendes til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed:: Visitationsenheden Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang Frederiksberg Telefon: Telefontid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Der er mulighed for personlig henvendelse efter aftale Frederiksberg Kommune opfordrer til at henvendelser til Visitationsenheden så vidt muligt sker på . Vurdering af dine behov Når du kontakter Visitationsenheden, vil den mest nødvendige hjælp blive iværksat midlertidigt. Visitationsenheden træffer derefter en endelig afgørelse om din bevilling på baggrund af en individuel faglig vurdering af dine behov, og hvad du har ret til. I vurderingen indgår faktorer som: Betydningen af dine svækkelser og eventuelle sygdomme. Dine personlige ressourcer, behov og muligheder. Din boligs indretning. Ressourcer i dit netværk og i din husstand. Muligheder for træning. Dine ønsker for fremtiden. Dit behov for hjælpemidler. Tidsfrister for sagsbehandling Kommunen skal behandle din anmodning om hjælp hurtigst muligt. Frederiksberg Kommune har følgende mål for behandling af din sag: Ansøgninger om plejebolig og deltagelse i daghjemsaktiviteter behandles inden for fire uger, forudsat at det fornødne beslutningsgrundlag er til stede. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, orienteres du skriftligt herom. Ansøgning om træning behandles indenfor 14 dage. Ansøgninger om hjælp i forbindelse med akut behov for personlig hjælp, sygepleje eller hjælpemidler i eget hjem behandles altid samme dag. Ansøgninger om hjemmehjælp og madservice behandles inden for fem hverdage. 5

6 Samtykke Visitationsenheden har pligt til at sikre, at din sag er tilstrækkelig undersøgt, før der træffes en afgørelse. Derfor kan det blive aktuelt at indhente et samtykke fra dig til at indhente relevante oplysninger fra hospital, din egen læge, din sagsbehandler i kommunen eller andre. Tilsagn eller afslag Når din sag er vurderet, modtager du en skriftlig afgørelse med kvalitetsstandarderne for de ydelser, du har fået bevilget. Du modtager samtidig en klagevejledning, hvis du ønsker at klage over afgørelsen. Du har mulighed for at søge aktindsigt i grundlaget for afgørelsen. Visitationsenheden skal altid vurdere, om der er mulighed for at hjælpe dig gennem forebyggelse og træning, før der bevilges en kompenserende indsats, så du i størst muligt omfang kan forblive selvhjulpen. Dette kan betyde, at du henvises til genoptræning eller vurdering af en ergoterapeut. Hvis hjælpen omhandler aktivitet og træning, kan hjælpen tildeles i dit hjem, i Sundhedscentret eller i et daghjem. Du har ret til at sige nej tak til kommunens tilbud om hjælp. Hvis kommunen vurderer, at du ikke er i stand til at tage vare på dig selv, er kommunen forpligtet til at yde hjælp, selvom du ikke vil give tilladelse til det. Kontaktperson Når du modtager personlig og praktisk hjælp, har du ret til en fast kontaktperson, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål vedrørende hjælpen. Din kontaktperson vil være den sagsbehandler, der har visiteret og bevilget din hjælp. Navn og kontaktoplysninger vil fremgå af den bevilling, du modtager skriftligt. Midlertidig hjælp Du kan blive udsat for sygdom eller uheld, der betyder, at du har behov for hjælp i en kortere eller længere periode, indtil du har opnået din fulde funktionsevne. Ved midlertidig hjælp er der egenbetaling. Betalingen afhænger af din husstandsindkomst. Akut behov for hjælp Hvis du får akut behov for hjælp udenfor dagtimerne i hverdagene, kan du ringe på telefon: Fleksibilitet i hjælpen Valg af leverandør Hvis du får bevilget personlig pleje, kan du selv vælge, hvem der skal hjælpe dig. Du kan vælge mellem: Den kommunale hjemmepleje. Private leverandører, som kommunen har godkendt. 6

7 Egen hjælper, som er en person, du selv udpeger til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af kommunen og ansættes i det antal timer, du har fået bevilget hjælp til. Hjælperen skal arbejde efter samme regler som kommunens øvrige godkendte leverandører. Visitator vil informere dig om de forskellige muligheder, så du kan beslutte, hvem der skal hjælpe dig. Du kan også læse mere om de leverandører, som kommunen samarbejder med på: Når du har besluttet, hvem der skal hjælpe dig, bestiller Visitationsenheden hjælpen for dig. Får du allerede hjælp, men ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitationsenheden. Skift af leverandør kan ske med 14 dages varsel. Kontant tilskud Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, har du mulighed for at få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. Bytteydelser Du har mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, du er bevilget. Hvis et familiemedlem eksempelvis har hjulpet dig i bad, kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges til noget andet, som at få rullet dit hår op eller blive ledsaget på en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til, og du kan både bytte personlig pleje og praktisk hjælp. Der er dog visse begrænsninger forbundet med at bytte ydelser: Hvis du vil bytte mellem personlig og praktisk hjælp, forudsætter det, at du er blevet bevilget begge former for hjælp, og har valgt samme leverandør til begge ydelser. Hvis du kun har fået bevilget praktisk hjælp, kan du ikke bytte til personlig pleje og omvendt. De opgaver, du bytter til, skal kunne udføres inden for den afsatte tidsramme. Den medarbejder, der hjælper dig, kan informere dig om, hvilken tidsramme der er til rådighed for den ydelse, du modtager, samt for det du gerne vil bytte til. Bytteretten er begrænset til leverandørens faglige kompetencer samt faggrænser for de udførende medarbejdere. Arbejdsmiljømæssige regler kan også afgrænse, hvilke ydelser der kan byttes til. Der skal byttes inden for samme uge. Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan medarbejderen sige nej til at bytte opgaverne, hvis hun eller han vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt. Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan derfor revurdere dit behov for hjælp sammen med dig. Hjælp i feriekommune I forbindelse med ferieophold i en anden kommune har du mulighed for at få hjælp af feriekommunen. Den hjælp, du modtager under opholdet, svarer til feriekommunens serviceniveau. Feriens start- og slutdato skal meddeles Visitationsenheden. 7

8 Leverandørkrav Dine leverandører er forpligtede til at sikre, at hjælpen leveres i overensstemmelse med: Lovgrundlaget. Frederiksberg Kommunes serviceniveau for den hjælp, du bevilges. Den kontrakt leverandøren har indgået med kommunen. Erstatningsbesøg Leverandøren kan ikke aflyse din hjælp. Ydelser, der ikke leveres dagligt, kan dog flyttes, hvis den planlagte ydelse falder på en helligdag eller anden officiel fridag. Leverandøren skal aftale et nyt besøg med dig senest 14 dage før det planlagte besøg. Besøget skal tilbydes senest fem hverdage før eller efter det planlagte besøg. Kontakt til leverandøren Hvis du kun er bevilget praktisk hjælp eller ydelser, som kun leveres på hverdage inden for normal arbejdstid, er leverandøren altid at træffe i tidsrummet mellem kl og Hvis du er bevilget ydelser, som gives uden for normal arbejdstid, er leverandøren at træffe hele døgnet. Relevante telefonnumre bliver udleveret af leverandøren. Krav til medarbejderne De kommunale og private leverandørers medarbejdere skal altid bære billedlegitimation og har tavshedspligt. Krav og forventninger til dig Aflysning af besøg Hvis du er forhindret i at modtage den planlagte personlige og praktiske hjælp, skal du give din leverandør besked senest dagen før kl Du vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt en ny aftale. Ændret behov for hjælp Det er vigtigt, at hjælpen løbende tilpasses, så du får den hjælp, du har behov for og ret til. Du har ret og pligt til at kontakte kommunen, hvis du oplever ændringer i din fysiske eller psykiske funktionsevne, din husstand eller dit netværk, som betyder, at din hjælp skal justeres. Forgæves gang Hvis leverandøren ikke modtager en aflysning fra dig, og medarbejderen ikke kan komme i kontakt med dig ved det aftalte besøg, skal medarbejderen omgående undersøge årsagen til dit fravær. Medarbejderen skal kontakte sin ledelse, dine pårørende og sygehuset. Hvis dette ikke forklarer dit fravær, er leverandøren forpligtet til at skaffe en låsesmed for at undersøge, om du har været ude for et uheld. Du skal selv betale eventuelle udgifter til låsesmeden, hvis du ikke har aflyst dit besøg. 8

9 Hvis du har aflyst dit besøg, men leverandøren har overset din besked, betaler leverandøren udgiften til låsesmeden. Der ydes kun hjælp, når du selv er til stede i boligen. Praktisk hjælp udover madservice og hjælp til måltiderne ydes kun på hverdage i dagtimerne. Arbejdsmiljø og krav til hjemmet Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejdsplads. Derfor skal leverandøren lave en arbejdspladsvurdering af dit hjem for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler eller boligændringer af hensyn til medarbejdernes arbejdsstilling og adgangsforhold med videre. Som modtager af personlig og praktisk hjælp skal du efterkomme de krav, som leverandøren anfører i arbejdspladsvurderingen. Dit hjem skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og din havegang samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderne har let og uhindret adgang. De arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen, skal være tidssvarende, vedligeholdte og egnede til formålet. Rygning i hjemmet Medarbejderne må ikke udsættes for passiv rygning. Derfor må der ikke ryges i hjemmet, når medarbejderen er til stede. Hvis hjemmet er meget tilrøget, skal der luftes ud, inden medarbejderen begynder arbejdet i hjemmet. Udlevering af nøgle Hvis du ikke selv kan åbne døren, skal du udlevere en nøgle til alle de leverandører, der kommer i dit hjem. Du skal selv betale udgifterne til nøgler. Kvalitetsstandarder Indholdet af de ydelser, du er blevet bevilget, er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne fungerer som: Et middel til at beskrive de bevilgede ydelser. Et middel til at synliggøre rettigheder og pligter. Et middel til at afstemme forventninger til kommunens serviceniveau. En forudsætning for at borgere og pårørende kan deltage i debatten om kommunens serviceniveau. Et grundlag for borgere og pårørende til at vurdere om ydelserne er i overensstemmelse med det serviceniveau, som politikerne har besluttet. Et arbejdsredskab for leverandører af personlig og praktisk hjælp, så de kan levere det serviceniveau Frederiksberg Kommune har vedtaget. 9

10 Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende områder: Personlig pleje Mad Rengøring Tøjvask Indkøb Hjælpemidler og boligændringer Sygepleje Medicinhåndtering Hjælp og støtte Aktiviteter Genoptræning efter Sundhedsloven Genoptræning efter Serviceloven Vedligeholdende træning efter Serviceloven Opfølgning på den leverede kvalitet Frederiksberg Kommune ønsker tilfredse borgere. Derfor arbejder kommunen på at opnå viden om, hvorvidt den hjælp, du modtager, lever op til lovgrundlaget og kommunens serviceniveau, værdier og mål. Denne viden opnås blandt andet gennem: Krav om at leverandørerne indberetter afvigelser og foretager løbende kontrol med deres ydelser. Stikprøvekontrol. Tilsyn. Brugerundersøgelser af ydelser leveret i eget hjem. Brugerundersøgelserne er tilgængelige på Frederiksberg Kommunes hjemmeside Se under punktet Borgerservice og herunder Ældre og pension. Alle leverandører har underskrevet en kontrakt med kommunen, hvor de forpligter sig til at opfylde en række kvalitetskrav. Kommunen vurderer løbende, om kvalitetskravene overholdes. Hvis du vil klage Klage over din afgørelse Hvis du vil klage over afgørelsen på din ansøgning, skal Visitationsenheden modtage din klage senest fire uger efter, at du selv har modtaget din afgørelse. Hvis du overskrider denne tidsfrist, bortfalder din ret til at få behandlet din klage. Du kan sende din klage til nedenstående adresse eller Visitationsenheden Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang Frederiksberg 10

11 Telefon: Telefontid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Der er mulighed for personlig henvendelse efter aftale. Du kan ringe til den visitator, der har underskrevet din afgørelse, hvis du ønsker dette. Hvis Visitationsenheden fastholder sit afslag, sendes din klage videre til Det Sociale Nævn, som vurderer, om Visitationsenheden har truffet en lovlig afgørelse og overholdt reglerne for sagsbehandling. Klage over medarbejdere eller den hjælp, du modtager Hvis du har en klage over medarbejdere eller den hjælp, du modtager, anbefales det i første omgang, at du kontakter den nærmeste ledelse. Hvis problemet ikke løses ved dialog med den daglige ledelse, kan du klage mundtligt eller skriftligt til Ledelsessekretariatet på Social-, Sundheds- og Arbejdsområdet. Du vil få oplysninger om, at din sag vil blive håndteret senest 14 dage efter, at din klage er modtaget. Ledelsessekretariatet Rådhuset Smallegade Frederiksberg Telefon: Telefontid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Klage over sundhedspersoner Hvis du har klager over den sundhedsfaglige behandling, du har fået fra sundhedspersoner (social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker eller terapeuter), kan du klage til Patientombuddet: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Telefon: Telefontid: Mandag kl Ledelsessekretariatet kan vejlede dig, hvis du er i tvivl om, hvem du skal klage til. 11

12 Skade og erstatning Hvis der sker skade på dine private ejendele i forbindelse med din praktiske eller personlige hjælp, og medarbejderen er skyld i skaden, kan du være erstatningsberettiget. Erstatningen vil dække dit tab enten i form af udgiften til reparation eller genstandens værdi, hvis reparation ikke er mulig. For at få erstatning skal du kunne dokumentere reparationen eller genstandens værdi og anmelde skaden til arbejdsgiveren. Yderligere information Som udgangspunkt får du udleveret kvalitetsstandarderne for de ydelser, du har fået bevilget. Hvis du er interesseret i at læse de øvrige kvalitetsstandarder, kan du finde alle standarderne på Frederiksberg Kommunes hjemmeside på Se under punktet Borgerservice og herunder Ældre og pension. Kvalitetsstandarderne kan også fås i BorgerServiceCentret på Frederiksberg Rådhus: BorgerServiceCenter Frederiksberg Rådhus Smallegade 1, 1. sal 2000 Frederiksberg Telefon: Telefontid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Du kan også få kvalitetsstandarderne hos Visitationsenheden: Visitationsenheden Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang Frederiksberg Telefon: Telefontid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Andre muligheder for hjælp Kommunen har en række ældre- og handicapboliger, som du kan blive godkendt til. For nærmere oplysninger skal du henvende dig til Visitationsenheden. 12

13 På Frederiksberg Kommunens hjemmeside kan du desuden finde en oversigt og præsentation af kommunens plejeboliger. Se under punktet Borgerservice og herunder Ældre og pension. Du kan også få oversigten i BorgerServiceCentret på Frederiksberg Rådhus. Vederlagsfri fysioterapi, støtte- og kontaktpersoner, hjælpeordning og ledsageordning hører ikke under sundheds- og omsorgsområdet og er derfor ikke beskrevet i kvalitetsstandarderne. Nærmere oplysninger om disse ydelser kan fås ved henvendelse til Social- og Ydelsesafdelingen. Spørgsmål om vederlagsfri fysioterapi kan rettes til egen læge. 13

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling Kvalitetsstandarden sårbehandling giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om behandling af sår. Hjælpen til sårbehandling

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 8 Kvalitetsstandard for omsorgstime 2016 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere