Handicappolitik for Vallensbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitik for Vallensbæk Kommune"

Transkript

1 Handicappolitik for Vallensbæk Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Målsætninger Samarbejde God service Tilgængelighed Børn Uddannelse Adgang til arbejde Fritid, idræt og kultur Bolig Kvalitet Baggrund og værdigrundlag Baggrund Respekt for den enkelte Lige muligheder Åbenhed Sociale netværk Løbende forbedring Overordnede målsætninger Indsatsområder Generelle mål Vision for handicappolitikken Principper Kompensationsprincippet Ligebehandlingsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet Solidaritetsprincippet Opfølgning... 8 Bilag I... 9 Bilag II Bilag III

3 1. Forord Handicappolitikken for Vallensbæk Kommune er blevet til i et samarbejde mellem handicaprådet i Vallensbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen. Intentionerne har været både at fastlægge, hvordan Vallensbæk Kommune ønsker at arbejde med handicappolitik, at skabe øget opmærksomhed om området og at få et redskab og en ledetråd for både kommunale folkevalgte, handicaprådet, kommunens medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører samt kommunens borgere omkring løsning af handicappolitiske udfordringer. Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har indgået et forpligtende samarbejde på en række områder, herunder handicapområdet for både børn og voksne. Det betyder, at det er Ishøj Kommune, der udfører en stor del af opgaverne omkring handicappede, blandt andet hjælpemidler og dag- og døgntilbud til handicappede. Det er vores holdning, at borgernes liv og velfærd er et fælles ansvar. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet. Vi vil aktivt arbejde for at skabe lighed, og for at borgere med nedsat funktionsevne bliver inddraget i lokalsamfundets fællesskab og fremtid på lige fod med alle andre borgere i Vallensbæk Kommune inden for de aftalte rammer. 2. Målsætninger 2.1 Samarbejde Vallensbæk Kommune vil skabe gode rammer for samarbejdet mellem dig,vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune. I kontakten med Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune skal du opleve, at formidlingen er tilgængelig, forståelig og koordineret. Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune vil give dig fyldestgørende information om dit ansvar og dine rettigheder. Vallensbæk Kommune eller Ishøj Kommune vil skabe klarhed over forløbet af din sagsbehandling ved at informere om procedurer, ansvarshavende og tidsramme. Vallensbæk Kommune eller Ishøj Kommune vil inddrage dine pårørende i det omfang, du selv ønsker det i din sagsbehandling. Vallensbæk Kommune eller Ishøj Kommune vil bidrage til at skabe muligheder for, at dine pårørende kan bidrage i det omfang, det vil være med til at øge dine muligheder. Dette gælder også i relation til din sagsbehandling. 2.2 God service Kompetence og god koordination skal skabe grundlaget for en god service. Du skal som borger med et handicap i Vallensbæk Kommune: opleve kvalitet og koordinering af den samlede indsats og opleve, at du henvender dig til din kommune og dennes samarbejdspartnere herunder Ishøj Kommune opleve at indsatsen ydes af imødekommende og kompetente medarbejdere, der giver dig den optimale vejledning opleve at Vallensbæk Kommune eller Ishøj Kommune finder de bedst mulige løsninger for dig, der er fagligt og økonomisk forsvarlige, i samarbejde med relevante aktører. 3

4 2.3 Tilgængelighed Der er vigtigt at kunne bevæge sig rundt i samfundet med et handicap. Du skal have gode muligheder for at færdes i de institutioner, som har til huse i de kommunale bygninger. Vallensbæk Kommune arbejder løbende på at forbedre din adgang til det offentlige rum og de kommunale bygninger. Vallensbæk Kommunes planlægning i forhold til anlæg og bygninger skal tilrettelægges med henblik på at opnå størst mulig uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed for dig med et handicap. Vallensbæk Kommune vil gøre opmærksom på handicappede borgeres behov, når der ansøges om tilladelser i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter. Via oplysning og information skal kendskabet til handicapområdet og dine muligheder som borger med et handicap udbredes. Vallensbæk Kommune vil øge din viden om dine muligheder inden for kultur, fritid og beskæftigelse. Du skal informeres om initiativer, der iværksættes, via lokale medier. Vi vil fremme dine muligheder for at skabe sociale netværk og derved fremme vidensog ideudveksling mellem dig og andre borgere med handicap. 2.4 Børn Børn med særlige behov som følge af handicap skal sikres de bedste muligheder. Det er Ishøj Kommune, der er udførende på en del af dette område. Du vil som forælder blive informeret og medinddraget i løsninger og udviklingen af muligheder, planlægning og opfølgning for dit barn. Vallensbæk Kommune vil sikre, at daginstitutioner, klubber og skoler har så stor en grad af kompetencer og tilgængelighed, at dit barn får størst muligt udbytte af sit ophold i institutionerne. Vallensbæk Kommune påtager sig et særligt ansvar for at hjælpe dig som forælder med at skaffe information og overblik. Hvis dit barn ikke kan deltage i almindelige kommunale tilbud, undersøges og tilbydes relevante specialtilbud med høj grad af faglighed for at sikre dit barn de bedste udviklingsmuligheder. 2.5 Uddannelse Du skal som borger med handicap sikres adgang til uddannelse i lighed med andre. Vallensbæk Kommune har særligt fokus på, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vallensbæk Kommune vil støtte dig i dine muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Er det nødvendigt, vil et særligt tilrettelagt forløb blive tilpasset dig. Hvis du har fået et handicap senere i livet, vil vi støtte dig i muligheden for uddannelse eller undervisning, der gør dig i stand til at fungere optimalt og om muligt fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. 4

5 2.6 Adgang til arbejde Du skal som borger med et handicap sikres adgang til arbejdsmarkedet i lighed med andre. Vallensbæk Kommune lægger stor vægt på at understøtte dine muligheder som handicappet for at være en del af arbejdsmarkedet. Vallensbæk Kommune vil sikre dit behov for nødvendig kompensation i form af arbejdspladsindretning, personlig assistance eller andet, der kan understøtte din ansættelse på normale vilkår. Hvis dine muligheder for beskæftigelse på almindelige vilkår er udtømt, vil du blive støttet i mulighed for beskæftigelse på særlige vilkår i private eller offentlige virksomheder. Vallensbæk Kommune vil bestræbe sig på at være et godt forbillede for rummelighed på arbejdsmarkedet. 2.7 Fritid, idræt og kultur Du skal have gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse i kommunens fritids-, idrætsog kulturliv Du skal som handicappet tilbydes et varieret udbud af fritids- og kulturaktiviteter. Vallensbæk Kommune tilstræber den størst mulige deltagelse for dig i de eksisterende tilbud med børn og unge med handicap. Hvis der ikke eksisterer tilbud i kommunen, eller der ikke kan etableres tilbud, der modsvarer dine behov som handicappet, vil Vallensbæk Kommune gøre hvad den kan for at give dig adgang til tværkommunale tilbud. 2.8 Bolig Vi gør vores bedste for, at din bolig opfylder dine behov som borger med et handicap. Det er Ishøj Kommune, der er udførende på dette område. Du skal som borger med et handicap tilbydes relevante botilbud eller bofællesskaber, hvis du har behov for det og ikke kan bo i en almindelig bolig. Ishøj Kommune vil skabe så gode rammer som muligt for fællesskab og samvær i dit botilbud eller bofællesskab. Som beboer i et botilbud eller bofællesskab skal du opleve, at vi yder den nødvendige personalestøtte. Ishøj Kommune vil understøtte dit behov for indretning af din almindelige bolig, så du som borger med et handicap har mulighed for at blive boende i denne længst mulig. 2.9 Kvalitet Vi ønsker at vide, hvordan du oplever kvaliteten i handicappolitikken. Vi vil på en uafhængig, synlig og relevant måde indhente din mening, eller - hvor det er relevant - dine pårørendes, og vurdere resultaterne. Vi vil anvende resultaterne til løbende at udvikle, forbedre og tilpasse Vallensbæk kommunes indsats for at opfylde dine behov bedst muligt. 5

6 3. Baggrund og værdigrundlag 3.1. Baggrund Handicappolitikken i Vallensbæk Kommune omfatter alle områder i kommunen, og den tager udgangspunkt i FN s standardregler om lige muligheder for handicappede Vallensbæk Kommune ønsker med denne handicappolitik: at markere sig som en handicapvenlig kommune at udbygge samarbejdet med kommunes handicappede borgere at forbedre den daglige løsning af opgaver omkring handicappede borgere, herunder at sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde med og omkring den enkelte borger at kvalitetssikre den fremadrettede planlægning at udbygge personalets viden om handicapforhold Vallensbæk Kommune ønsker at synliggøre handicapområdet i hele kommunen. Alle medarbejdere skal kende de overordnede målsætninger og aktivt tænke handicapområdet ind i det løbende arbejde. Vallensbæk Kommune ønsker at arbejde ud fra følgende værdier: Respekt for den enkelte For Vallensbæk Kommune er det værdifuldt, at den enkelte borger mødes med respekt og oplever ligeværdighed at der tages hensyn til borgerens livssituation og personlige integritet at en borger med et handicap anses for at være en ressource, hvis evner og kompetencer skal udvikles og bruges at sikre særlig fokus på børn og unge med handicap Lige muligheder For Vallensbæk Kommune er det værdifuldt, at der er fokus på, og at der arbejdes målrettet og løsningsorienteret mod, at barrierer nedbrydes, så borgere med handicap opnår samme muligheder for at deltage i samfundslivet, som øvrige borgere at borgere med handicap har samme pligt til at tage ansvar for eget liv som kommunens øvrige borgere at borgere med handicap og deres netværk inddrages mest muligt Åbenhed For Vallensbæk Kommune er det værdifuldt, at en borger med handicap mødes af medarbejdere med åbenhed, imødekommenhed og nærværd. at rummelighed og forståelse for forskellighed er en selvfølge og gælder for alle kommunens medarbejdere Sociale netværk For Vallensbæk Kommune er det værdifuldt, at sikre livskvaliteten ved at understøtte sociale netværk og familiemæssige relationer at sikre egnede samlingslokaler for handicappede 6

7 3.2.5 Løbende forbedring For Vallensbæk Kommune er det værdifuldt, at der fastsættes målsætninger og indikatorer for en veldefineret periode at dette afspejles i politikker for andre områder, i samarbejdsaftaler og standarder for samarbejder, leverandøraftaler at der løbende følges op og evalueres på disse, og at de handicappede borgere bliver involveret i dette at resultaterne målrettet og synligt bruges til udvikling og forbedring af hjælpeforanstaltninger for handicappede borgere, uddannelse af personale og Vallensbæk Kommunes handicappolitik 3.3 Overordnede målsætninger Vallensbæk Kommunes overordnede målsætning er, at handicappede inden for de aftalte rammer skal kunne deltage som borgere i kommunen på lige fod med de øvrige borgere. Fysisk tilgængelighed og adgang til information er vigtige forudsætninger for dette. 3.4 Indsatsområder Handicapområdet skal indarbejdes og synliggøres i forbindelse med den årlige vedtagelse af indsatsområder. 3.5 Generelle mål Den enkelte medarbejder skal inden for sit arbejdsområde have kendskab til kommunens handicappolitik. Hvor det er nødvendigt for at imødekomme hensynet til handicappede borgere, nedsættes arbejdsgrupper på tværs af arbejdsområder. Handicaporganisationer eller grupper af borgere indgår som en naturlig samarbejdspartner i relevante sager. Den enkelte handicappede skal ved henvendelse til Vallensbæk Kommune kunne få kommunale oplysninger i en for borgeren tilgængelig form. Handicaprådet behandler ikke personsager. 4. Vision for handicappolitikken Det er Vallensbæk Kommunes vision, at handicappede borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere og med samme kvalitet opnår ligeværdighed i rettigheder, muligheder, velfærd og levevilkår reelt oplever en tilværelse så tæt på det normale som muligt, oplever fleksibilitet, valgfrihed, værdighed, accept og respekt og føler sig betydningsfuld i samspillet med andre mennesker Desuden søger kommunen gennem egen praksis, for eksempel som arbejdsgiver eller som arrangør af møder og kulturelle aktiviteter, at demonstrere kommunens opmærksomhed på de handicappede. 7

8 5. Principper Handicappolitikken i Vallensbæk Kommune er baseret på de fire grundprincipper i dansk handicappolitik bilag III 5.1 Kompensationsprincippet Borgere, som har en funktionsnedsættelse, skal tilbydes ydelser og hjælpeforanstaltninger i respekt for mindste indgrebsprincippet med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. 5.2 Ligebehandlingsprincippet Borgere med funktionsnedsættelse skal sikres lige muligheder for at udvikle og nyttiggøre sine potentialer og udvikle færdigheder i overensstemmelse med den enkeltes evner. 5.3 Sektoransvarlighedsprincippet Ansvaret for ligebehandling af og lige muligheder for personer med handicap er placeret i den forvaltning, afdeling (eller samarbejdspartner), der i øvrigt har ansvaret for det pågældende område. 5.4 Solidaritetsprincippet Skattefinansiering, tildeling af kompensation er principielt uafhængig af indkomst, formue etc. Mindsteindgrebsprincippet Indsatsen skal tilpasses i respekt for og med inddragelse af den enkelte borger med fokus på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger og med fokus på, at det kan forgå i borgerens nærområde. Ligebehandling betyder ikke at behandle ens, men at sikre alle lige muligheder. 6. Opfølgning Handicappolitikken skal revideres minimum hvert fjerde år. Udgave nr. 1 Godkendt af kommunalbestyrelsen Ikrafttrædelse Kommunikation Internt rådhus, eksterne institutioner, samarbejdspartnere, Danske Handicaporganisationer, hjemmeside 8

9 Bilag I FN s Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede Kilde: De Samvirkende Invalideorganisationer. Forudsætninger 1: Øget opmærksomhed De enkelte lande bør træffe foranstaltninger til at skabe øget opmærksomhed om mennesker med handicap, deres rettigheder, behov, medvirken og udviklingsmuligheder. 2: Behandling De enkelte lande bør sikre mennesker med handicap effektiv behandling. 3: Revalidering De enkelte lande bør sikre, at der findes revalideringstilbud til mennesker med handicap, således at de kan opnå og bevare deres optimale funktionsniveau og uafhængighed. 4: Støtteforanstaltninger De enkelte lande bør sikre udvikling og udbud af støtteforanstaltninger, herunder hjælpemidler til mennesker med handicap med henblik på at bistå dem med at øge deres selvstændighed i dagligdagen og med at gøre brug af deres rettigheder. Indsatsområder 5: Tilgængelighed De enkelte lande bør anerkende, at tilgængelighed er altafgørende for opnåelse af lige muligheder i alle områder af samfundet. De enkelte lande bør for mennesker med handicap af enhver art: a) indføre handlingsprogrammer med henblik på at gøre de fysiske omgivelser tilgængelige og b) træffe foranstaltninger til at sørge for adgang til oplysning og kommunikation. 6: Uddannelse De enkelte lande bør anerkende princippet om lige uddannelsesmuligheder og integration i grundskole, ungdomsuddannelse og højere uddannelse for handicappede børn, unge og voksne. De bør sikre, at uddannelse af mennesker med handicap er en integreret del af uddannelsessystemet. 7: Beskæftigelse De enkelte lande bør anerkende princippet om, at mennesker med handicap skal have mulighed for at udøve deres menneskerettigheder, specielt på beskæftigelsesområdet. I både by- og landområder skal de have lige muligheder for produktiv og udbytterig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 8: Bevarelse af indkomst og social sikring De enkelte lande er ansvarlige for, at mennesker med handicap bevarer deres indkomst og opnår social sikring. 9: Familieliv og personlig integritet De enkelte lande bør fremme fuld deltagelse for mennesker med handicap i familielivet. De bør fremme deres rettigheder med hensyn til personlig integritet og sikre, at lovgivningen ikke diskriminerer mod mennesker med handicap med hensyn til seksuelle forhold, ægteskab og forældreværdighed. 10: Kultur De enkelte lande skal sikre, at mennesker med handicap integreres og kan deltage i kulturelle aktiviteter på lige fod med andre. 11: Fritid og sport De enkelte lande skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at mennesker med handicap har lige muligheder for udøvelse af fritids- og sportsaktiviteter. 12: Religion De enkelte lande skal opfordres til, at der træffes foranstaltninger til handicappedes lige deltagelse i det religiøse liv - i det samfund, de tilhører. Gennemførelse 13: Oplysning og forskning De enkelte lande påtager sig det endelige ansvar for indsamling og formidling af oplysninger om handicappedes levevilkår og at fremme omfattende forskning på alle områder, herunder vedrørende barrierer, der påvirker handicappedes liv. 9

10 14: Strategi og planlægning De enkelte lande skal sikre, at handicapaspektet indgår i deres strategi og planlægning i alle tilfælde, hvor det er relevant.. 15: Lovgivning De enkelte lande har ansvaret for at skabe lovgrundlaget for de foranstaltninger, der skal til for at opnå fuld deltagelse og lige muligheder for mennesker med handicap. 16: Økonomisk politik De enkelte lande har det økonomiske ansvar for nationale programmer og foranstaltninger til at skabe lige muligheder for mennesker med handicap. 17: Koordinering af indsatsen De enkelte lande er ansvarlige for oprettelse og styrkelse af nationale koordinationsudvalg, eller lignende organer, der skal tjene som nationalt samlingspunkt for handicapspørgsmål. 18: Organisationer af handicappede De enkelte lande bør anerkende handicaporganisationernes ret til at repræsentere mennesker med handicap nationalt, regionalt og lokalt. De enkelte lande bør også anerkende handicaporganisationernes rådgivende rolle i beslutningsprocessen med hensyn til handicapspørgsmål. 19: Uddannelse af personale De enkelte lande er ansvarlige for at sikre tilstrækkelig uddannelse af personale, der på alle niveauer er involveret i planlægningen og tilvejebringelsen af programmer og serviceydelser for mennesker med handicap. 20: National opfølgning og evaluering De enkelte lande er ansvarlige for løbende opfølgning og evaluering af gennemførelse af nationale programmer og ydelser vedrørende lige muligheder for mennesker med handicap. 21: Teknisk og økonomisk samarbejde De enkelte lande, industrilande såvel som udviklingslande, har ansvaret for at samarbejde om og træffe foranstaltninger til at forbedre handicappedes levevilkår i udviklingslandene. 22: Internationalt samarbejde De enkelte lande skal deltage aktivt i internationalt samarbejde om strategier for tilvejebringelse af lige muligheder for mennesker med handicap. 10

11 Definitioner af FN s standardregler Bilag II Funktionsnedsættelse og handicap Betegnelsen "funktionsnedsættelse" dækker et stort antal forskellige funktionsmæssige begrænsninger, der forekommer i alle befolkningsgrupper i samtlige lande i verden. Mennesker kan have funktionsnedsættelse på grund af en fysisk, intellektuel eller sansemæssig funktionshæmning, en medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse. Sådanne funktionshæmninger, tilstande eller sygdomme kan være af permanent eller forbigående art. Betegnelsen "handicap" betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information, kommunikation og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. Forebyggelse Betegnelsen "forebyggelse" betyder handlinger, der tilsigter at forhindre, at der opstår fysiske, intellektuelle, psykiatriske eller sansemæssige funktionshæmninger (primær forebyggelse) eller at forhindre, at funktionshæmninger forårsager vedvarende funktionsmæssige begrænsninger eller funktionsnedsættelse (sekundær forebyggelse). Forebyggelse kan omfatte mange forskellige foranstaltninger som for eksempel primær sundhedstjeneste, svangerskabs- og spædbørnspleje, ernæringslære, vaccinationsprogrammer til bekæmpelse af smitsomme sygdomme, foranstaltninger til kontrol af geografisk betingede sygdomme, sikkerhedsbestemmelser, programmer til forebyggelse af ulykker i forskellige omgivelser, herunder tilpasning af arbejdspladser med henblik på at forebygge arbejdsskader og sygdomme, samt forebyggelse af funktionsnedsættelse som følge af forurening af miljøet eller væbnede konflikter. Revalidering Betegnelsen "revalidering" anvendes om den proces, der tilsigter at sætte handicappede i stand til at opnå og bevare det optimale funktionsniveau på det fysiske, sansemæssige, intellektuelle, mentale og/eller sociale område og dermed give dem mulighed for at ændre deres liv og opnå større uafhængighed. Revalidering kan omfatte foranstaltninger til at tilvejebringe og/eller genoprette funktioner eller til at kompensere for tabet af eller mangelen på en funktion eller en funktionsmæssig begrænsning. Revalidering omfatter ikke den indledende behandling, men derimod en lang række foranstaltninger og aktiviteter fra mere grundlæggende og almen revalidering til målrettede aktiviteter, som for eksempel erhvervsmæssig revalidering. Tilvejebringelse af lige muligheder Betegnelsen "tilvejebringelse af lige muligheder" betegner den proces, der gør samfundets og omgivelsernes tilbud, som for eksempel serviceydelser, aktiviteter, information og dokumentation tilgængelige for alle, og især for mennesker med handicap. Princippet om lige rettigheder indebærer, at alle menneskers behov er lige vigtige, at disse behov skal danne grundlag for samfundsplanlægningen, og at alle ressourcer skal anvendes på en sådan måde, at alle sikres lige muligheder for at deltage. Mennesker med handicap er borgere i samfundet og har ret til at forblive i deres lokalsamfund. De bør modtage den støtte de har behov for inden for de almindelige rammer for uddannelse, sundhed, beskæftigelse og social bistand. Når mennesker med handicap opnår lige rettigheder, bør de også have samme forpligtelser som andre. Når disse rettigheder opnås, bør samfundet øge forventningerne til mennesker med handicap. Som et led i processen frem mod lige muligheder bør der træffes foranstaltninger, der hjælper handicappede til at påtage sig deres fulde ansvar som samfundsborgere. 11

12 Bilag III Fire grundprincipper i dansk handicappolitik (teksten er baseret på uddrag af Det Centrale Handicpråds pjece fra 2005 Dansk Handicappolitiks grundprincipper ) De 4 væsentlige grundprincipper: kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet har siden begyndelsen af 1980'erne dannet fundamentet for dansk handicappolitik. Kompensationsprincippet Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Kompensationen skal - så langt som det overhovedet er muligt - forhindre og forebygge de situationer, som begrænser udfoldelsesmuligheder for personer med en funktionsnedsættelse. Kompensationsprincippet er en helt afgørende brik i bestræbelsen på at skabe lige muligheder. Ideen med kompensationsprincippet er at skabe et så lige udgangspunkt som overhovedet muligt. Kompensation er ikke privilegier eller positiv særbehandling, men et forsøg på at udjævne et ulige udgangspunkt. Forstår man kompensationsprincippet som en bro - en bro over kløften mellem de begrænsninger en funktionsnedsættelse afsætter, og de krav og forventninger samfundet stiller, så bliver det tydeligt, at kløften må angribes fra begge sider - man må bygge på broen fra både individsiden og fra samfundssiden. Kompensation kan derfor være mange ting og have mange forskellige udgangspunkter: Kompensationen kan bestå i individuelle personlige ydelser, f.eks. et høreapparat eller en støttekontaktperson Kompensationen kan bestå i parallelle tilbud, f.eks. at skriftlige pjecer udgives i en parallel version på lydbånd eller individuelle kørselsordninger for personer, der ikke kan benytte ordinær kollektiv trafik. Kompensationen kan bestå i kollektive tiltag, det vil sige, at samfundet som sådan indrettes, så der tages de videst mulige hensyn til mennesker med en funktionsnedsættelse. Det kan i nogle situationer være meget konkrete og praktiske initiativer - i andre situationer mere holdningspåvirkende aktiviteter, henholdsvis f.eks. at lave web-sider, så de uden videre også kan benyttes af blinde eller, at offentlige myndigheder gennem information og dialog fremmer tolerance og bekæmper tabuer, så eksempelvis etablering af botilbud og placering af institutioner ikke møder holdningsmæssig modstand. Sektoransvarlighedsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet er forbundet med kompensationsprincippet derved, at det er sektoransvarlighedsprincippet, der regulerer, hvem der er ansvarlig for at stille den nødvendige kompensation til rådighed. Derfor indebærer sektoransvarlighedsprincippet: at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse. Sektoransvarlighedsprincippet er ikke et fast juridisk begreb. Der findes ikke en lov, som definerer og fastlægger rammerne for sektoransvarlighedsprincippet. Men princippet er over de seneste 20 år løbende og i stigende omfang blevet integreret i forskellige sektorlovgivninger. For eksempel indeholder lovgivning inden for uddannelse, byggeri, beskæftigelse og kollektiv trafik i dag bestemmelser, som fastlægger sektorens ansvar over for mennesker med funktionsnedsættelser. Sektoransvarlighedsprincippet er ligeledes en del af Folketingsbeslutningen om ligebehandling fra 1993 (B43), hvor det bl.a. understreges, at princippet også omfatter private aktører. Princippet er desuden beskrevet i vejledningen til serviceloven, ligesom Den Sociale Ankestyrelsen har brugt princippet som afgørende argument i flere afgørelser. 12

13 Solidaritetsprincippet Solidaritetsprincippet betyder, at støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet. Det indebærer, at tildelingen af kompensation principielt er gratis for den enkelte og dermed uafhængig af indkomst og formue. Solidaritetsprincippet er ikke et eksklusivt handicappolitisk princip, men et generelt velfærdspolitisk princip. Når solidaritetsprincippet alligevel bør nævnes blandt handicappolitikkens grundprincipper, skyldes det, at solidaritetsprincippet er med til at fastholde kompensationsprincippet som en ren ligebehandlingsforanstaltning - ikke en trangsbestemt foranstaltning. Hvad enten du er rig eller fattig, har du behov for kompensation for at få et lige udgangspunkt. Ligebehandlingsprincippet Ligebehandlingsprincippet opstår, når man kombinerer sektoransvarlighedsprincippet med kompensationsprincippet og solidaritetsprincippet. Ligebehandling betyder ikke at behandle alle ens. Ligebehandling betyder derimod at sikre alle lige muligheder - lige muligheder for at udvikle og nyttiggøre sine potentialer og udvikle færdigheder i overensstemmelse med den enkeltes evner. Ligebehandling vil derfor ofte betyde forskelsbehandling af mennesker, fordi handicappede har andre forudsætninger end ikkehandicappede, og fordi handicappede indbyrdes har vidt forskellige forudsætninger. Netop forståelsen for, at handicappede indbyrdes har vidt forskellige forudsætninger, er vigtig. Grundlæggende gælder ligebehandlingsprincippet naturligvis for alle uanset karakteren af funktionsnedsættelsen. Men ligebehandlingsbegrebet er også nødsaget til at reflektere, at der er betydelig forskel på at være for eksempel blind og svært multihandicappet. Et er at tale om og forstå ligebehandling på arbejdsmarkedet, når eksemplet er en blind jurist, som ikke har andre problemer end, at vedkommende ikke kan se. Noget andet er at tale om ligebehandlingsbegrebet for udviklingshæmmede, sindslidende og multihandicappede, hvor udgangspunktet er meget anderledes. Ligebehandlingsbegrebet skal kunne rumme alle former for funktionsnedsættelse. Det må ikke blive eksklusivt og kun have relevans der, hvor der umiddelbart kan kompenseres til et lige udgangspunkt. For at rumme alle må vi definere ligebehandlingsprincippet ud fra nogle mindre mekaniske, men måske snare moralske begreber om livskvalitet og det gode liv. Altså ret til at leve et liv på egne præmisser uanset funktionsnedsættelse og uanset, at man i mange situationer er dybt afhængig af indsatsen fra det offentlige. Ligebehandlingsprincippet er med andre ord meget bredere end det, der kan rummes inden for kompensationsprincippets forestilling om det lige udgangspunkt. Når det ikke er muligt fuldt ud at opnå lige muligheder, så er ligebehandling at sikre "det gode liv". 13

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicappolitik

Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicappolitik Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicappolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definition 3. Vision 4. Mål 5. Indsatsområder 5.1. Tilgængelighed 5.2. Uddannelse og beskæftigelse 5.3. Information, rådgivning

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK Handicappolitikken er udarbejdet af Center for Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Handicappolitik Hedensted Kommune

Handicappolitik Hedensted Kommune Handicappolitik Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet den 29. november 2011 Dokument nr. 1824741 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 INDLEDNING Hedensted kommunes handicappolitik er vedtaget i Hedensted

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik 1 2 Esbjerg Kommunes Handicappolitik Handicappolitik på forkant med udviklingen Handicappolitikken er ledelinje for fremtidens indsats

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER Kompensation Sektoransvar Solidaritet Ligebehandling Det Centrale Handicapråd September 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg.

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Forord. Handicaprådet har i 2011 revideret Nordfyns Kommunes handicappolitik, og den blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den

Forord. Handicaprådet har i 2011 revideret Nordfyns Kommunes handicappolitik, og den blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 1 Forord. Handicaprådet har i 2011 revideret Nordfyns Kommunes handicappolitik, og den blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29.9.2011. Det gode liv er fortsat vores vision for handicapområdet.

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE FORORD D. 1. januar 2007 overtog landets kommuner en række vigtige opgaver på handicapområdet, som før blev varetaget af amterne. Det giver nu kommunerne større mulighed

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 161 Offentligt Bilag 1 til oplæg 2014 Hjælp trods rask ægtefælle Scleroseforeningen Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle Hjælp og støtte til forældreopgaver Indhold:

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Handicappolitik I Skive Kommune 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014 Skive det er RENT LIV Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet: 4 FN s standardregler

Læs mere

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Indledning År 2008 var handicapår i Ishøj. Som led i Handicapåret udarbejdede Ishøj Kommune en Handicappolitik i samarbejde med Ishøj Handicapråd

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

H A N D I C A P P O L I T I K

H A N D I C A P P O L I T I K HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2007 Redaktion: Tværfaglig projektgruppe Produktion og Layout: Hanne Koch,

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik Webudgave

Handicappolitik Webudgave Handicappolitik 2011-2014 1 Indhold Forord...3 Formålet med en handicap politik...4 Målgrupper...4 Handicapbegrebet...4 FN s Handicapkonvention...5 Principper i dansk handicappolitik...5 Tidsplan...6 Handicappolitik

Læs mere

Inspirationskatalog. FN s Handicapkonvention.. side 8. De handicappolitiske rettigheder side 10

Inspirationskatalog. FN s Handicapkonvention.. side 8. De handicappolitiske rettigheder side 10 Inspirationskatalog Materiale fra: Dialogmøderne side 1-7 FN s Handicapkonvention.. side 8 Standardreglerne... side 9 De handicappolitiske rettigheder side 10 Visioner, emner og ideer fra dialogmøderne:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING HANDICAP OG LIGEBEHANDLING - ET REFLEKSIONSPAPIR DET CENTRALE HANDICAPRÅD UDGIVER DET CENTRALE HANDICAPRÅD BREDGADE 25 SKT. ANNÆ PASSAGE, OPG. F, 4. SAL 1260 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 10 44 TELEFAX 33

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 24-11-2015 kl. 16:45 Mødelokale 3, 1. sal i Lyngby Idrætsby (samme mødelokale som det ordinære møde i september) Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring 2 Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring Forord Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik

Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik Version 2. Revideret 11. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Organisering og ansvar for handicapindsatsen 1 2. Målgruppen for handicappolitikken 1 3. Handicappolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Handicappolitik

Frederikshavn Kommune Handicappolitik Frederikshavn Kommune Handicappolitik 2014-2017 Indholdsfortegnelse 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indledning Vision, værdier og menneskesyn De handicappolitiske grundprincipper Regeringens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere