Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 30. maj Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 30. maj Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af et nybyggeri Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet. Den samlede økonomiske ramme for nybyggeriet forventes at være på 1.631,8 mio. kr. (2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Af den samlede udgift finansieres 510,3 mio. kr. af midlerne til modernisering af laboratorielokaler og op til 4,0 mio. kr. finansieres ved donation fra Industriens Fond. De resterende 1.117,5 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden, finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling. b. Nybyggeriet er en del af planen for det generelle løft af universiteternes laboratorier. Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt ca. 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier. Samtidig blev der afsat ca. 3,0 mia. kr. indenfor den statslige huslejeordning til grundlæggende moderniseringer af universiteternes laboratorier. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede behov for genopretninger og teknologisk løft af universiteternes laboratorier i Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, fra juli 2009, udført af COWI for den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse. Københavns Universitet ønsker, at Bygningsstyrelsen opfører et nyt byggeri til brug for det Naturog Biovidenskabelige fakultet. Nybyggeriet Niels Bohr Bygningen opføres på Nørre Campus, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side af Jagtvej. De fysiske, kemiske, datalogiske, naturfagsdidaktiske og matematiske discipliner får herved bedre fysiske rammer for forskning, formidling og uddannelse, hvilket bidrager til at skabe et dynamisk lærings- og vidensmiljø, som imødekommer det stigende behov for den tværfaglige forskning. På Københavns Universitet medfører bevillingen til teknologisk løft og modernisering blandt andet, at laboratorielokaler i det eksisterende Nørre Campus renoveres og moderniseres. Samtidig nedlægges og fraflyttes en række utidssvarende laboratoriearealer, hvor Bygningsstyrelsen vurderer, at en renovering og et teknologisk løft til moderne standarder vil være for bekostelig. Nybyggeriet planlægges opført i to byggeafsnit, som forbindes i to niveauer på tværs af Jagtvej, et under vejen og et i tredje sals højde. En del af passagen under vejen vil være offentlig og vil blive et BU000182

2 2 væsentligt bindeled mellem Universitetsparken og bydelen vest for Jagtvej i overensstemmelse med visionerne for videnbydel Nørre Campus. Med Niels Bohr Bygningen får Danmark en ny spydspids indenfor forskning, formidling og uddannelse i verdensklasse, som vil bringe rammerne på de naturvidenskabelige uddannelser op til nutidige standarder og samle fagmiljøerne for herigennem at skabe grobund for videnskabelige gennembrud. Niels Bohr Bygningen er således en forudsætning for at de studerende ved Københavns Universitet også fremadrettet vil kunne modtage undervisning af høj kvalitet i faciliteter og lokaler, som er tidsvarende og understøttende i forhold til de studerendes læring og udvikling. Nybyggeriet skal rumme aktiviteter for studerende, 900 undervisningsaktive forskere, 260 ph.d. studerende samt tekniske og administrative medarbejdere. I alt omfatter byggeriet m2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter, heraf er m2 over terræn og m2 kælder. Herudover etableres der varegårde, teknikrum på terræn, intern forbindelse under Jagtvej og offentligt adkomststrøg under Jagtvej, som tilsammen udgør m2. Nybyggeriet opføres, så det overholder Bygningsreglementets 2010 lavenergiklasse 2015, hvilket er krævet i lokalplanen. I forbindelse med opførelsen af nybyggeriet nedrives Jagtvej 155A og 155B, som udgør m2 over terræn. Det forventes, at Københavns Kommune d. 23. maj vedtager lokalplanen for området, der rummer mulighed for at opføre nybyggeriet. Aktstykket forelægges under forudsætning af, at den pågældende lokalplan, der fremlægges på mødet godkendes. Detailplanlægningen forventes afsluttet 2014 med efterfølgende licitation og påbegyndelse af anlægsarbejdet Nybyggeriet forventes ibrugtaget ultimo 2016 og sagen afsluttes med 1-årseftersynet Økonomi På baggrund af det foreliggende projektforslag forventes en samlet udgift på 1.631,8 mio. kr. (2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Ved en samlet udgift i 2013-priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det for Finansloven for 2013 udmeldte indeks (130,3) for anlægsprojekter. De samlede udgifter til opførelsen af nybyggeriet fordeler sig således, idet Københavns Universitet afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden: Håndværkerudgifter Honorar og omkostninger Uforudselige udgifter Forsikringer og renter af byggelån Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms Udbetaling af gæld til nedrivning af eksisterende bygning Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 1.178,3 mio. kr. 238,3 mio. kr. 115,9 mio. kr. 56,5 mio. kr ,1 mio. kr. 42,7 mio. kr ,8 mio. kr. Bygningsstyrelsen har siden 2009 og frem til 31. marts 2013 afholdt udgifter for 83,3 mio. kr. ekskl. moms til teknisk bygherrerådgivning, afholdelse af international projektkonkurrence samt udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag. De samlede byggeudgifter ekskl. moms forventes at fordele sig således over finansårene: År Tilskud tek. løft Låntagning Donation I alt lab ,3 75,3 mio. kr ,6 53,6 mio. kr.

3 ,4 14,3 395,7 mio. kr ,4 578,4 mio. kr ,5 4,0 513,5 mio. kr ,3 15,3 mio. kr. I alt 510, ,5 4, ,8 mio. kr. Udover byggeudgifterne afholder Københavns Universitet omkostninger til genetablering af parkeringspladser, der nedlægges som følge af byggeriet, for ca. 9,0 mio. kr. Af de 3,0 mia. kr., som er afsat på Teknologisk løft af laboratorier, er det planlagt at anvende et fast beløb på 510,3 mio. kr. til projektet. Industriens Fond har doneret et beløb på op til 4,0 mio. kr. til Københavns Universitet til et besøgscenter i og omkring Niels Bohr Bygningen. De resterende ca ,5 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling. Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift ekskl. midlerne fra Teknologisk løft af laboratorier, men inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Endvidere beregnes der et bidrag til forsikring og vedligehold af midlerne fra Teknologisk løft af laboratorier. Bidraget til vedligehold betales efter en trappelejemodel, hvorefter 1/3 pålignes bygningen efter fem år, endnu 1/3 efter ti år og fuldt bidrag efter femten år. Huslejen for nybyggeriet vil, ved de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre 96,6 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en byggesum i indeks 130,3. Efter femten år vil betalingen til vedligehold være fuldt indfaset og huslejen være 112,0 mio. kr. Huslejen på de 112 mio. kr. er for det samlede nybyggeri. De årlige driftsudgifter skønnes at være 12,7 mio. kr. svarende til 348 kr./m2. Københavns Universitet arbejder på at indhente yderligere donationer i tilknytning til projektet. Såfremt der opnås sådanne tilsagn, vil de blive forelagt efter gældende forelæggelsesregler. Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Københavns Universitet har perioden fra 2008 til 2012 reduceret det samlede areal med ca m2 svarende til ca. 5 pct. Det skal bemærkes, at universitetet i samme periode har oplevet en stigende vækst i antallet af STÅ svarende til ca. 13 pct. Tabel 1. Forventet STÅ-aktivitet STÅ Øgede taxameterindtægter, i alt - 88,4 136,0 167,7 183,1 Udviklingen i Københavns Universitets studenteraktivitet forventes i perioden fra 2013 til 2017 at stige med ca. 11 pct., hvilket vil generere øgede taxametertilskud, som vil kunne finansiere de øgede udgifter til husleje. De øgede taxameterindtægter forventes at andrage ca. 183 mio. kr. årligt fra 2017.

4 4 De forventede taxameterindtægter er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget, herunder skelen til den demografiske udvikling for årige i Hovedstaden og på Sjælland, som er stigende i de kommende år, samt forventningen om, at regeringens 25-procentsmålsætning, vil bidrage positivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. I tillæg til ovenstående skal det bemærkes, at Københavns Universitet ud af en omsætning på knap 8 mia. kr. i 2012 præsterede et overskud på ca. 167,9 mio. kr. og at den samlede egenkapital i ultimo 2012 androg knap mio. kr. (jf. årsrapporten for 2012). Købenavns Universitet vurderes således at have en sund og robust økonomi. Universitetet vil således være i stand til at håndtere et eventuelt fald i taxameterindtægterne, såfremt meroptaget af studerende bliver mindre end forventet. På baggrund af ovenstående vurderer Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, at universitetet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opførelsen af den nye bygning. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger vedrørende forelæggelsesgrænser for bygge- og anlægsprojekter. Sagen forelægges nu med henblik på færdigprojektering, udbud og opførelse af nybyggeriet til Københavns Universitet. d. --- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af et nybyggeri Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet. Den samlede økonomiske ramme for nybyggeriet forventes at være på 1.631,8 mio. kr. (2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Af den samlede udgift finansieres 510,3 mio. kr. af midlerne til modernisering af laboratorielokaler og op til 4,0 mio. kr. finansieres ved donation fra Industriens Fond. De resterende 1.117,5 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden, finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 22. maj 2013 Til Finansudvalget. MARTIN LIDEGAARD / Martin Lindgreen

5 Tiltrådt af Finansudvalget den

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere