Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014"

Transkript

1 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetning i Årsrapport 2014 for A/S Møns Bank og dækker årsrapportens regnskabsperiode, som er fra 1. januar til 31. december 2014.

2 I Møns Bank har vi altid været bevidste om bankens samfundsmæssige ansvar, og banken gennemfører således allerede i dag en lang række af initiativer, der kan kategoriseres som samfundsansvar. Fælles for disse indsatser er, at de tager udgangspunkt i bankens forankring i lokalsamfundet og i bankens værdigrundlag, der udtrykkes gennem værdierne: kvalitet, teamwork, enkelthed, målbevidsthed, åbenhed og glæde. Vi ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der agerer med omtanke og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for både vores kunder, medarbejdere, lokalsamfund, aktionærer, det omgivende miljø og os selv som pengeinstitut. Møns Bank bakker desuden op om den danske regerings bestræbelser på at sætte menneskerettigheder og klimapåvirkninger højt på dagsordenen. Men som lokalt pengeinstitut har vi et udpræget lokalt sigte, og har derfor ikke specifikke politikker på disse to områder. Kunder Vi lægger vægt på, at Møns Bank på den ene side fokuserer på økonomiske og profitable hensyn og på den anden side er tilpasset kunderne og deres behov. Det kræver et godt kendskab og en god dialog med kunderne, hvilket banken tillægger en stor værdi. I kundernes brug af banken lægger vi endvidere stor vægt på kundernes frihed til at vælge mellem de forskellige ekspeditionsformer. Ved valg af selvbetjeningsløsninger er det bankens målsætning, at løsningerne skal være billigere for kunderne. Vi ser det som vores fornemste opgave at imødekomme kundernes behov for bankydelser, at yde en troværdig, forståelig og redelig rådgivning og i øvrigt at gøre os fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens succes og eksistensberettigelse i det hele taget. Banken ønsker langvarige kunderelationer, hvor samarbejdet baseres på gensidig åbenhed og tillid med et klart mål om at være værd at anbefale. Der er arbejdet med udvikling af digitale løsninger til vores kunder både via netbank, mobil/ipad og bankens hjemmeside, bl.a. underskriftforum, hvor kunderne kan underskrive dokumenter digitalt via Netbank og Swipp, hvor kunderne kan betale med mobiltelefonen. Banken har også i 2014 haft et godt samarbejde med Ældre Sagen. Medarbejdere fra Møns Bank har undervist medlemmer af Ældre Sagen i NemId, Netbank og E-boks og været med til at gøre vejen ind i den digitale verden nemmere. Banken har i 4. kvartal arbejdet med etableringen af den nye Møn Direkte afdeling, som fremover skal betjene bankens mange kunder udenfor bankens nære markedsområde. Endvidere har banken etableret en filial i Næstved, som skal tage sig af bankens kunder i Næstved-området samt nye kunder. Vi vil arbejde videre med den nyetablerede Møns Bank Direkte afdeling i Stege. En afdeling bestående af både rådgivere og kørende konsulenter til betjening af kunderne. Der arbejdes endvidere fortsat med videreudvikling af digitale løsninger til vores kunder både via netbank, mobil/ipad og bankens hjemmeside. Side 1

3 Medarbejdere Vi har valgt at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for bankens medarbejdere ved at fokusere på kompetenceudvikling og uddannelse samt på trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Banken afsætter hvert år et betydeligt beløb til uddannelse/efteruddannelse hovedsageligt via samarbejde med Finanssektorens uddannelsescenter i Skanderborg. Med dette fokus medvirker vi til: at sikre den enkelte medarbejders job- og udviklingsmuligheder. at understøtte Møns Banks forretningsmæssige udvikling. at skabe arbejdsglæde og trivsel. at modvirke sygdom og stress. Den personlige trivsel samt job- og udviklingsmuligheder afdækkes årligt via samtale mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder. Der lægges samtidig stor vægt på en årlig måling af medarbejdertilfredsheden i banken. Med baggrund i de resultater, der fremkommer af analysen, udvælges fokusområder, der sættes specielt ind på. Med afsæt i bankens værdigrundlag arbejder bankens ledergruppe målrettet med at forme og forankre den ønskede virksomhedskultur, der giver tilfredse kunder, en bedre bundlinje og en attraktiv arbejdsplads. Som et af bankens sundhedsfremmende tiltag har vi en frugtordning, og bankens medarbejdere har blandt andet mulighed for at deltage i Vi cykler på arbejde, Tæl skridt, Bike and Run samt andre kampagner. Ud over ovennævnte understøtter banken også medarbejderarrangementer både af social og sportslig karakter. I 2014 har afdelingerne arbejdet med bankens medarbejdertilfredshedsanalyse(mtu) fra ultimo 2013 og alle har arbejdet med Enkelhed. Afdelingerne fik til opgave at komme med forslag til procesoptimeringer samt forslag til omkostningsbesparelser. Der er kommet en masse gode forslag ind, som vi arbejder videre med i På en lang række områder er der krav til kompetencer, som banken skal efterleve, og det betyder et stigende behov for uddannelse og efteruddannelse. I november 2013 påbegyndte samtlige medarbejdere en lovpligtig uddannelse indenfor Hvidvask. Uddannelsesforløbet blev afsluttet i 1. kvartal Møns Bank støtter og anerkender Interforce, som er et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder. Banken anerkender samfundets behov for at kunne få frigjort forsvarets frivillige- og reservepersonel til uddannelse, nationale opgaver og deltagelse i internationale missioner. Også i 2014 har vi taget vi erhvervspraktikanter, finansøkonomer i praktikophold m.m. I efteråret 2014 har vi haft gang i en omorganisering i forbindelse med, at vi åbnede filial i Næstved samt etablerede en Møn Direkte afdeling i Stege. Side 2

4 I 4. kvartal 2014 har der været fokus på, hvordan vi anvender lokaliteterne i bankens hovedkontor. Det sker med et ønske om, at kundemøder i langt højere grad end i dag afvikles under større diskretion i særskilte mødelokaler. Samtidig vil placeringen af de enkelte afdelinger og funktioner i banken blive revurderet, således at de enkelte afdelinger fremover placeres mest optimalt i forhold til sparring og effektivitet. Dette arbejdet forsætter ind i På en lang række områder er der krav til kompetencer, som banken skal efterleve, og i 2015 skal alle rådgiverne gencertificeres på investeringsområdet, hvor de skal gennemgå forskellige investeringsmoduler(gul-grøn uddannelse), så de må rådgive i investeringsprodukter markeret med gul og grøn. Endvidere skal vores investeringsrådgivere gencertificeres på komplekse investeringsprodukter(røde produkter). Arbejde med lokaliteterne i Stege fortsætter, så vi fremover kan tilbyde bedre mødefaciliteter ved kundemøder, og få indrettet os selv mest optimalt i forhold til sparring og effektivitet. I foråret 2015 gennemføres APV(arbejdspladsvurdering) i alle afdelinger. Endvidere gennemføres medarbejdertilfredsanalyse(mtu) i foråret Miljø Som pengeinstitut og arbejdsplads tager vi et medansvar for miljøet. Vores egen profil på miljøområdet er relateret til den daglige drift, hvor vi nedbringer ressourceforbruget mest muligt som en del af virksomhedskulturen. Som pengeinstitut har vi endvidere fokus på miljøet i vores rådgivning om og finansiering af energibesparende foranstaltninger. Endvidere markedsfører vi aktivt på bankens hjemmeside Energibesparelser via Miljøberegneren, der viser den økonomiske gevinst ved at foretage energi og miljømæssige forbedringer. Herudover tilbyder banken gratis at låne el-målere ud. Vi har de senere år arbejdet på elektronisk sagsbehandling, med henblik på, at få vores kunder til at modtage korrespondance via mail, og på at sende kontoudskrifter, betalingsoversigter m.m. via e-boks, så vi derved sparer på papiret. I forbindelse med finansiering af erhvervslivet er virksomhedernes miljøgodkendelser en del af beslutningsgrundlaget. Vi har arbejdet med elektroniske løsninger og har igangsat digital Underskriftforum i Netbank, hvor kunderne bl.a. kan underskrive bankdokumenter via netbank. Det giver banken store besparelser på papirmængden, mere effektive arbejdsgange m.m. Vi forsætter med videreudvikling af de digitale løsninger til kunderne. Også andre løsninger for at spare på papirmængderne vil blive igangsat, herunder at printe på begge sider. Side 3

5 Lokalsamfundet A/S Møns Bank blev i 1967 etableret som en fusion mellem A/S Møns Bank, som er stiftet i 1902, og Møns Discontobank A/S, som påbegyndte sin virksomhed i Pr. 1. juli 2012 blev Fanefjord Sparekasse en del af Møns Bank og pr. 1. maj 2013 blev Kongsted Sparekasse en del af Møns Bank. I november 2014 åbnede Møns Bank en ny filial i Næstved. Med hovedkontor og seks filialer og 91 medarbejdere er Møns Bank i dag et af de mindre pengeinstitutter i Danmark, og banken kan bedst beskrives som et lokalt pengeinstitut med stærke rødder i lokalsamfundet. Med baggrund i forankringen i lokalområdet har banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området, og vi forsøger derfor at udnytte vores indgående kendskab til lokalområdet, dets beboere og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en redelig rådgivning til gavn for såvel lokalområdet, kunderne, aktionærerne og banken som pengeinstitut. En aktiv indsats, som ved flere lejligheder er blevet påskønnet, for eksempel ved modtagelse af Handelsstandsforeningens årlige initiativpris i 1999 og i 2007 for bankens aldrig svigtende lyst til at støtte store som små lokale initiativer. Banken har tillige været initiativtager til etablering af Initiativgruppen for Byggeri og Miljø tilbage i 1983, hvor formålet fra starten var at samle og koordinere lokale kræfter i et medansvar for udviklingen af lokalsamfundet. Lige siden opstarten har gruppen været med til at påvirke udviklingen - og gør det fortsat, da Initiativgruppen for Byggeri og Miljø stadig er aktiv. Banken har været en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Møn NU. Møn NU blev stiftet i foråret 2012 og arbejder for fremtidens Møn. Endvidere har banken sammen med Initiativgruppen for Byggeri og Miljø været initiativtagere til etablering af Fonden Møns Bygningsfornyelse, som skal arbejde med at højne bygnings- og landskabskulturen i Vordingborg Kommune. Fonden blev stiftet i Desuden er banken en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Banken støtter således de lokale foreninger og den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. Som tidligere år har banken også i 2014 ydet en aktiv støtte til især lokale idrætsforeninger med store børne- og ungdomsafdelinger. I anledning af bankens 100 års jubilæum den 23. maj 1977 blev der etableret en Jubilæumsfond, der har til formål at yde støtte til kulturelle formål samt til ungdoms- og foreningsarbejde i bankens interesseområder. Legater uddeles en gang årligt ved bankens generalforsamling i marts måned. Ved overtagelsen af Fanefjord Sparekasse blev der etableret en fond på 15 mio. kr., der uddeler legatportioner 3 gange om året. Der blev også oprettet en fond i forbindelse med overtagelsen af Kongsted Sparekasse på 2,5 mio. kr. Kongsted Sparekasse Fond har ikke endnu ikke uddelt legatportioner. Banken har sammen med Initiativgruppen for Byggeri og Miljø været initiativtagere til oprettelse af Fonden Møns Bygningsfornyelse, som skal arbejde med at højne bygnings- og landskabskulturen i Vordingborg kommune. Side 4

6 Møns Banks Jubilæumsfond har uddelt tre legater i Legatmodtagerne var Filmværkstedet Shiva, Møns Handelsstandsforening samt Fægteklubben Trekanten. Banken er opmærksom på og vedkender sig sit samfundsmæssige medansvar for uddannelse af unge, der søger uddannelse og job indenfor den finansielle sektor. Som et led i den nye skolereform, hvor man ønsker at inddrage virksomheder i sin undervisning, har bankens medarbejdere i år undervist 9. klasser på Møn Skolen i budget, ÅOP m.m. Banken har også været behjælpelig i forbindelse med landsindsamlinger, hvor vi har stillet medarbejdere til rådighed til optælling af indsamlede beløb i vores markedsområde. Møns Bank vil forsat arbejde for at, at foreningerne Møn NU og Fonden Møns Bygningsfornyelse forankres i lokalsamfundet og støtte foreningerne i forbindelse med initiativer og tiltag. Banken vil fortsat hjælpe folkeskolen med bl.a. undervisning af 9. klasserne i budget, ÅOP m.m. samt undervise i Ældresagen i Netbank, E-boks og NemId. Også i 2015 vil banken, som tidligere, være behjælpelig ved landsindsamlinger. Yderligere information: På Møns Bank\Investor Relations kan findes yderligere information om aktionærforhold. Forespørgsler vedrørende bankens relationer til investorer og aktiemarked kan rettes til: Bankdirektør Flemming Jensen tlf , Side 5

7 Stege Åbningstider Storegade 29 Mandag-fredag Kl Stege Torsdag Kl Tlf Præstø Svend Gønges Torv 2 Mandag - fredag Kl Præstø Torsdag Kl Tlf Næstved Vinhusgade 2 Mandag - fredag Kl Næstved Torsdag Kl Tlf Kongsted Dyssevej 3, Kongsted Mandag Kl Rønnede Torsdag Kl Tlf Bogø Bogø Hovedgade 139 Mandag og onsdag Kl Bogø By Tirsdag, torsdag og fredag LUKKET Tlf Klintholm Thyravej 14 Tirsdag og fredag Kl Borre Mandag, onsdag og torsdag LUKKET Tlf Fanefjord Hjørnet 2 Mandag - fredag Kl Askeby Torsdag tillige Kl Tlf MønDirekte Tlf Læs mere på

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere