Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12."

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og Master i udsatte børn og unge Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets målgruppe og baggrund for puljen Puljens formål Forventede resultater Ansøgerkreds Projektperiode Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Krav til dokumentation og afrapportering Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse... 7

2 1 Indledning Der blev som led i satspuljeaftalen for 2008 om Anbringelsesreformen afsat midler til længerevarende uddannelsesforløb for sagsbehandlere og kommunale ledere og mellemledere på børne- og ungeområdet, med henblik på at sikre flere specialuddannede medarbejdere på området. For disse midler er der udviklet to længerevarende uddannelser: En ny diplomuddannelse og en ny masteruddannelse på børne- og ungeområdet. Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er blevet udbudt siden Diplomuddannelsen henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte både de sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, og de leverandører, der udfører indsatsen. Diplomuddannelsen er en videreudvikling af den eksisterende sociale diplomuddannelse. Videreudviklingen består i, at der er udviklet et nyt modul med særlig fokus på det at være myndighedssagsbehandler og leverandør af sociale indsatser overfor børn og unge med behov for særlig støtte, samt at de eksempler og cases der anvendes igennem hele uddannelsen, tager udgangspunkt i børne- og ungeområdet. Uddannelsen er opdelt i seks moduler. Den nye masteruddannelse i udsatte børn og unge er blevet udbudt siden efteråret Ligesom diplomuddannelsen tager masteruddannelsen udgangspunkt i området for børn og unge med særlige behov for støtte jf. Servicelovens kapitel 11. Masteruddannelsen beskæftiger sig dog også med beslægtede lovområder af relevans for området. Masteruddannelsen henvender sig til chefer, ledere og faglige fyrtårne der beskæftiger sig med myndighedssagsbehandling eller leverandørområdet. Masteruddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor lovgivning er en del af undervisningen på alle semestre. Desuden er uddannelsen opbygget ud fra en tværvidenskabelig tankegang. Ligesom diplomuddannelsen er masteruddannelsen praktisk orienteret og anvendelig i forhold til de studerendes praksis. I tilknytning til diplomuddannelsen og masteruddannelsen på børne- og ungeområdet er der afsat en pulje på 3,5 mio. kr. om året, hvorfra der kan søges tilskud til, at undervisere på henholdsvis diplomuddannelsen og masteruddannelsen kan deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Puljen udmeldes med det forbehold, at fordelingen af midlerne kræver finanslovens vedtagelse med det forventede formål og beløb ( ). Der gives ikke meddelelse om tilskud fra puljen førend finansloven for 2015 er vedtaget. Der kan søges om minimum kr og maksimalt kr om året i op til 3 år. Ansøgningen afslås, såfremt der ansøges om mindre end kr. og mere end kr. pr. år. 2 Projektets målgruppe og baggrund for puljen Målgruppen for puljen (ansøgere) er undervisere på henholdsvis diplomuddannelsen og på masteruddannelsen på børne- og ungeområdet. Det kan både være undervisere, der aktuelt underviser på uddannelserne, eller det kan være undervisere, der forventes at skulle undervise på uddannelserne. Såfremt der er tale om undervisere, der ikke aktuelt underviser på uddannelsen, men forventes at undervise på uddannelsen, skal den pågældende uddannelsesinstitution godtgøre, at dette er tilfældet. Der kan alene gives tilskud til undervisere, der er ansat på de pågældende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for projektet er undervisere og studerende på uddannelserne.

3 3 Puljens formål Formålet med puljen er at bidrage til, at undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet det vil sige at sikre uddannelsens forsknings- og praksistilknytning. 4 Forventede resultater Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til generelt at opkvalificere underviserne i forhold til børne- og ungeområdet, og derved kvalificere undervisningen, ligesom de konkrete forsknings- og udviklingsaktiviteter skal danne udgangspunkt for valg af cases og eksempler på uddannelsen. Forsknings og udviklingsaktiviteterne skal desuden give de studerende en konkret viden om området for udsatte børn og unge samt understøtte de i henholdsvis diplomuddannelsen og masteruddannelsen ønskede kompetencer. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplomuddannelsen eller masteruddannelse på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. 6 Projektperiode Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar 2015 til 31. december Der kan søges støtte til hele eller dele af perioden. 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Der kan søges om tilskud til gennemførelse af undersøgelser og evalueringer eller konkrete udviklingsprojekter i kommuner eller på institutioner, deltagelse i forskningsprogrammer eller -netværk, planlægning og deltagelse på konferencer og seminarer. Det er et krav, at: Den eller de pågældende undervisere sideløbende med deltagelsen i forsknings- og udviklingsaktiviteterne enten underviser eller planlægger at skulle undervise på henholdsvis diplomuddannelsen eller masteruddannelsen. Forsknings- og udviklingsaktiviteten er relevant for undervisningen på uddannelsen. Det skal tydelig fremgå, hvilken viden og kompetencer forsknings- og udviklingsaktiviteterne vil give de studerende såvel som underviserne på uddannelsen. Forsknings- og udviklingsaktiviteten inddrages aktivt i undervisningen på uddannelsen. Den eller de pågældende undervisere stiller sine resultater og sig selv til rådighed for formidling af den erhvervede viden til de studerende og øvrige undervisere på henholdsvis diplom- og masteruddannelsen. Der i forskningsprojekter indgår forskningsinstitutioner, og i udviklingsprojekter indgår kommuner og / eller institutioner.

4 8 Kriterier for tildeling af støtte Der vil ved vurdering af ansøgninger om tilskud fra forsknings- og udviklingspuljen blive lagt vægt på at: Aktiviteterne bidrager med ny viden til uddannelsen. Aktiviteterne bidrager med viden, der kan anvendes på begge uddannelser. Aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem undervisere på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Aktiviteterne bidrager til, at der udvikles forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af uddannelsesinstitutionerne og generelt. Aktiviteterne understøtter det generelle såvel som specifikke kompetencebehov som diplomuddannelsen eller masteruddannelsen stiller underviserne overfor. 8.1 Krav til beskrivelse af projektet Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på: 1. At projektets formål og relevans for undervisningen er beskrevet. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål. 2. Beskrivelsen af projektets indhold og metode. 3. Beskriv projektets væsentligste aktiviteter samt angiv en kvartalsvis tidsplan 4. Beskrivelse af hvilke forskningsinstitutioner/kommuner/institutioner, der indgår i projektet, herunder forskningsinstitutionernes/kommunernes/institutionernes rolle i projektet. 5. Beskrivelse og begrundelse af indenfor hvilket eller hvilke moduler/semestre på uddannelsen, projektet er relevant. 6. Beskrivelse og begrundelse af hvilken ny viden inddragelsen af projektet på dette eller disse moduler/semestre vil give de studerende. 7. Beskrivelse af hvorledes projektet tænkes aktivt inddraget i undervisningen. 8. Beskrivelse og begrundelse for hvilke kompetencer inddragelsen af projektet på dette eller disse moduler/semestre vil give de studerende. 9. Beskrivelse af hvilke generelle eller specifikke kompetencer projektet vil tilføre underviserne. 10. Beskrivelse af de forventede resultater og i hvilken form resultaterne præsenteres (fx som artikel, hjemmeside eller rapport) 11. Beskrivelse af hvordan projektet formidles til de studerende og øvrige undervisere. 8.2 Krav til dokumentation og afrapportering Dokumentation Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår sine mål og i modsat fald justere projektet.

5 Endvidere skal beskrives i hvilken form resultaterne præsenteres, herunder hvordan projektet formidles til de studerende og øvrige undervisere. Det skal desuden være muligt for Socialstyrelsen at følge med i projektets fremdrift. Derfor skal det rapporteres til Socialstyrelsen om de mål, projektet opstillede for sin indsats, er/bliver opfyldt. Der skal indsendes en statusrapport på 2-4 sider hvert kvartal til Socialstyrelsen (ikke Puljestyringskontoret). Statusrapporten skal beskrive de væsentligste aktiviteter og resultater i projektet i det forudgående kvartal og det kommende kvartal i forhold til det i ansøgningen angivne. Socialstyrelsen godkender statusrapporterne, såfremt de ikke kræver uddybninger eller bemærkninger. Statusrapporterne tjener som dokumentation for projektets fremdrift og som grundlag for den fortsatte udbetaling. Til statusafrapporteringen skal der anvendes et særligt statusskema, som kan hentes på hjemmesiden Statusafrapporteringen skal udfyldes elektronisk og indsendes hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. december) til Afrapportering af projektet Projektets resultater skal afrapporteres til Socialstyrelsen jf. projektets ansøgning til puljen, punktet om dokumentation af aktiviteter afrapportering af projektet, hvor forventede resultater og i hvilken form resultaterne præsenteres. Resultatet kan have form af rapport, idékatalog, artikel, undervisningsmateriale, vejledning, eller andet. Afrapporteringen skal ske elektronisk via Puljeportalen. Udover denne afrapportering skal der som en del af formidlingen til de øvrige undervisere udarbejdes en konkret vejledning til de øvrige undervisere på uddannelsen om, hvorfor projektet er relevant for uddannelsen, og på hvilke moduler, samt hvordan projektet med fordel kan anvendes i undervisningen. Det stilles ligeledes som krav, at ansøger deltager i det årlige forsknings- og udviklingsseminar, og stiller sin viden og projektets resultater til rådighed for de øvrige deltagere på seminariet. Ikke mindst stilles det som krav, at projektets resultater offentliggøres på uddannelsens hjemmeside. Ved offentliggørelse af projektets resultater skal retningslinjerne for offentliggørelse overholdes. Retningslinjerne kan findes på: Retningslinjer_offentliggorelse. 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Du skal overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at de metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Du skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for viden. Du må også overveje, om du vil indrette projektet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal du skal tage stilling til, om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 10 Tilskudsberettigede udgifter Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning/frikøb af undervisere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. 2. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret

6 og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. 3. Udgifter til offentlig transport 4. Udgifter til honorar til eksterne oplægsholdere. 5. Udgifter til deltagergebyr og ophold i forbindelse med deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter/netværk mv. i Danmark 6. Udgifter til deltagergebyr og ophold i forbindelse med deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter/netværk mv. i udlandet. (Deltagelse i udenlandske konferencer mv. skal være specificeret i ansøgningen). 7. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 8. Revisionsudgifter. 11 Der kan ikke søges tilskud til 1. Anskaffelse af fast ejendom. 2. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 3. Dækning af underskud. 4. Støtte til enkeltpersoners underhold. 5. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 12 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er d. 15. oktober Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen umiddelbart efter finansloven for 2015 er vedtaget. Socialfaglige spørgsmål behandles af Socialstyrelsen. Spørgsmål kan stilles til: Kristian Bang Hansen Tlf.: Mail: Spørgsmål om administration af puljen behandles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Social- og Integrationsministeriets puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Du får adgang til budgettet, når du går i gang med at ansøge om midler fra en af ministeriets puljer eller fra puljens side. Hvis man ønsker det, kan man benytte hjælpeskemaet Budgetskema. Dette er et regneark, der svarer til budgetdelen af ansøgningen i portalen. Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. Budgetdelen i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Man kan ikke nøjes med at fremsende et udfyldt regneark, regnearket er kun et hjælpeskema til ansøgers eget brug. Skemaet er tilgængeligt fra puljens side på portalen.

7 Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et treårigt projekt skal der således laves tre årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer deltagelse i to konferencer inden for det samme projektår, og udgifterne til deltagergebyr og ophold beløber sig til kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administrationsbidrag 4. Diverse 12.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget, svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. Regnskabet skal være inddelt i poster svarende til budgettet fra ansøgningen. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer.

8 Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere