Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00. Table of contents

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents"

Transkript

1 Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members... 9 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar APPENDIX V: Cooperation agreement APPENDIX VI: Subsidies agreement APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Side 1 af 22

2 APPENDIX I: Minute from General Assembly 1. Ankomst og kaffeopfyldning 2. Velkomst v. Theis Præsentation og gennemgang af program i plenum 3. Åbning af generalforsamlingen 3.1. Valg af dirigent Forslag: Mathias, Stefan og Anders Godkendt Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Generalforsamlingen skulle foregå på engelsk eller dansk. Ved en håndsoprækning, blev det besluttet at Generalforsamlingen ville foregå på engelsk, hvor det også var muligt for deltagerne at tale dansk, hvis dette ønskes Valg af referent Forslag: Signe Godkendt 3.3. Valg af stemmetællere, 2 stk. Forslag: Stinus og Bjarne Godkendt 3.4. Godkendelse af dagsorden Godkendt I plenum blev det forklaret hvordan proceduren var for punkt Vedtægter Procedure fremlagt i plenum: Der vil være mulighed for uddybning af vedtægter, hvor formålet ikke primært er en diskussion. Forskel mellem engelske og danske vedtægterne: Det er de danske vedtægterne der er de gældende oficielle vedtægter. Hvis der er uoverenstemmelse med de engelske og de danske, har de danske forrang 4.1 Fremlæggelse og godkendelse af ændringsforslag Theis gav en kort præsentation af de vedtægter, som vurderes for at være mest centrale: Artikel 6: Bestyrelse RUC s ledelse har stillet krav om et flertal bestående af repræsentanter fra studenterorganisationer. Udover disse skal der vælges 5 på generalforsamlingen. Artikel 3 4: Kontingent General forsamlingen vedtager kontingent for de forskellige typer medlemskaber Side 2 af 22

3 Spørgsmål i plenum Hvad ligger til grund for at A-medlemmer skal komme fra RUC? Det er blevet lovet RUC s ledelse, at imødekomme deres ønske om en involvering af det lokale samfund i området Trekroner, og derfor er der mulighed for at blive B medlem. De seks valgte medlemmer af studenterorganisationerne skal også være A-medlemmer. På hvilken måde vil en registrering af medlemmer udtænkes, når der intet kontingent skal betales. Samt hvordan kontrolleres disse? Når Foreningen Studenterhuset RUC er etableret, vil der komme forslag omkring hvordan dette spørgsmål kan håndteres. Hvilke rettigheder har medlemmerne i forhold til uenigheder med den siddende bestyrelse? Det fremgår af 11, at medlemmer ikke har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamlinger, for så at komme i dialog med bestyrelsen. Det vil tages op til efterretning af Bestyrelsen. Hvor langt i processen er samarbejdsaftalen? Samarbejdsaftalen er ikke godkendt endnu, men op for forhandling. Et centralt punkt ved den er følgende overvejelse: hvis Studenterhuset kun blev styret af studerende må RUC s ledelse have en sikkerhedsforanstaltning. Hvornår bliver suppleanternes virke aktivt? Hvis et bestyrelsesmedlem stopper på RUC inden den 1 årige betingede periode, så stopper medlemskabet. Herefter tiltræder suppleanter. Der blev givet kommentar til bestyrelse om, at præcisere hvad der sker, hvis man er studieinaktiv for en periode, eller tager på udveksling. Artikel 7 16: Regnskab fremlæggelse på generalforsamling Sidst på året er det ikke muligt at indberette regnskab og dette må præciseres af bestyrelsen, hvordan dette håndteres. Artikel 8: A medlemmer kun stemmeret, men andre medlemmer ikke hvorfor? Det primære formål er at Studenterhuset er styret af studerende og ikke udefrakommende. Hvor mange gange kan bestyrelsesmedlemmet genvælges Dette er ikke formuleret og vil blive taget op hos bestyrelsen. Bestyrelsen laver årsplaner, men hvilken indflydelse har andre medlemmer til at ændre denne årsplan? Et årsplan vil blive præsenteret på fremtidigt møde, hvor der vil være mulighed for at give kommentarer herpå. Dirigent fortæller i plenum, at diskussioner må tages på senere generalforsamlinger, da det vigtigste nu er at have fokus på det skriv som forelægger Ændringsforslag til vedtægter Ændringsforslag 1 Fremlagt af Forslagsstiller, hvor der blev givet kommentarer i plenum. Dirigent fortæller at de forslag, som er blevet givet er gode at få frem, men formålet er at stemme om ændringsforslag Side 3 af 22

4 Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 2 Fremlagt af Forslagsstiller. Bestyrelsen må tage til efterretning betydningen af permanente og kategoriserede udeblivelser for medlemmer. Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 3 Fremlagt af Forslagsstiller. Kort uddybning: Ønsker adskillelse mellem valgte studenterpolitiske organisationer i Akademisk Råd og bestyrelsens sammensætning af de seks pladser til disse. Dirigent gav forklaring af hvordan AR udvalgte indstilles til bestyrelsen for Studenterhuset. Stemmeafgivelse: Godkendt Ændringsforslag 4: Fremlagt af Forslagsstiller Stemmeafgivelse: Godkendt 4.2 Godkendelse af vedtægter v. håndsoprækning Stemmeafgivelse: Godkendt 5. Oplæg: Præcisering af bestyrelsens arbejde og forventninger til opstillede, v. Theis Oplæg ved slide Overordnet er der tre områder, som bestyrelsen skal varetage. Det handler om koordinering, økonomi og strategi. 6. Pause I pausen var der mulighed for at indstille sig selv til bestyrelsen, hvor der noteres navn, ruc-mail og mobil nr. 7. Bestyrelse og suppleanter 7.1 Kort præsentation af opstillede Følgende personer stillede op til bestyrelsens sidste fem pladser: Sidsel Ørhøj Ziyad Josef Hajsen Frederik Quaade Jonas Mertz Mikkel Gottlieb Elisabeth Ringgaard René Teilmann Natasja Richard Stiller Side 4 af 22

5 Signe Gjerding Jensen Marie Lundby Spanggård 7.2 Valg til bestyrelsen v. skriftlig afstemning Dirigent forklarer procedure for stemmeafgivelse: Deltagere får tre stemmer, som kun må gives tre af de opstillede. Dvs. der må ikke gives to stemmer til en opstillet. Valgte bestyrelsesmedlemmer Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Natasja Signe Gjerding Jensen Ziyad 7.3 Valg af suppleanter Dirigent forklarer procedure: De to personer, som har fået stemmer der gør dem til nummer seks og syv af de i alt afgivet stemmer. Valgte suppleanter Suppleant: Sidsel Ørhøj Suppleant: Frederik Quaade 8. Eventuelt 9. Den officielle generalforsamling afsluttes Side 5 af 22

6 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion) 1: Indkaldelse 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden, mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen anmoder derom. a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden. 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater der findes som bilag til forretningsordenen. 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid. 2: Beslutninger 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen. 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 9. Hvis under halvdelen af de stemmeberettigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal Side 6 af 22

7 3: Mødets forløb 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten. 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 4: Øvrige bestemmelser 14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. Side 7 af 22

8 Bilag til Forretningsordenen: 1: Retningslinjer for referater Indledning Studenterhuset RUC s bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af foreningen kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af bestyrelsens forretningsordens pkt. 4, der pålægger bestyrelsen at offentliggøre referater fra sine møder. Principper for referater o Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer (BM) eller gæster (gæster). o Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. o I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. o Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning. o Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. o Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. o I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. o Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsen godtager konklusionsforslaget. o Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. o Referater offentliggøres på Studenterhuset RUC s hjemmeside/facebook/??? ikke senere end 8 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et journalistisk referat, dvs. en beskrivelse af mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. o Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde. Side 8 af 22

9 APPENDIX III: List of board members Name Mobile number Mail Anders Carlsbæk Asger Pedersen Astrid Østergaard Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Mads Eliasen Natasja Jensen Signe Gjerding Jensen Signe Rørup Theis Lykkegaard Ziyad Alternates Sidsel Ørhøj Frederik Quaade Side 9 af 22

10 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar Forslag 1 Ny forening Dette forslag indebærer at starte en ny, selvstændig forening, der skal varetage driften af Fredagsbar ved at indgå aftale med Studenterhuset herom. Denne forening skal være drevet af nuværende eller tidligere frivillige studerende ved RUC, og skal fortsat være non-profit, hvor evt. overskud hvert semester enten benyttes til vedligehold af baren eller udloddes til studentersociale formål. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en 3-mands bestyrelse, der skal være bevillingsdygtige (2/3 +25 år), og som har det endelige ansvar i forhold til at overholde love og regler. Foreningens ledelse (7 personer - svarer nogenlunde til den funktion, som den nuværende bestyrelse i Fredagsbaren har) har ansvaret for den daglige drift, hvilket bl.a. indebærer forhandling af leverandøraftaler, daglig økonomi, eventplanlægning, årsregnskaber etc. Foreningens ledelse vælges på generalforsamling for en halvårlig periode, og bestyrelsen vælges for et år. En af bestyrelsesposterne skal besættes af en fra ledelsen for at sikre den bedst mulige kommunikation. Det sidste led i organisationen er bartenderne, der tager del i den daglige drift af baren. Medlemskategorier A: Bestyrelsen (stemmeberettiget til A og B) B: Ledelse og bartendere (stemmeberettiget til A og B) C: Partnere (Studenterhuset her er mulighed for indflydelse og andre privilegier) D: Støttemedlemmer (alle studerende, ikke stemmeberettigede) Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset får mulighed for at blive foreningens partner, og derigennem få indflydelse og privilegier dette punkt skal der forhandles om med Studenterhuset. Tidshorisont: 1. Foreningen skal stiftes ved en stiftende generalforsamling 3 uger fra indkaldelse. 2. Derefter kan følgende påbegyndes: 1. Lave en udførlig kontrakt af hvordan samarbejdet mellem Studenterhuset og den nye forenings drift af fredagsbaren skal være. 2. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC 3. Foreningen oprettes med CVR-nummer og optages i næringsbasen (1 uge) 4. Alkoholbevilling søges (estimeret 3-4 uger) (ca. 2-3 måneder) Forslag 2 RUCs Studentersociale forening (RSF) Dette forslag indebærer at arbejde videre med RSF (den forening, der blev oprettet af SR). Foreningen er non-profit, og skal være drevet af frivillige. Evt. overskud udloddes. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Der skal ansættes en lønnet direktør til at varetage den daglige drift (den tidligere er gået af). Et udkast til en samarbejdsaftale med foreningen Fredagsbaren har Side 10 af 22

11 været på bordet, men forhandlingerne heromkring er gået i stå. Medlemskategorier: 1) Kollektive Studentermedlemmer (SR er eneste nuværende medlem, men Studenterhuset kan meldes ind). Vælger bestyrelsen. 2) Eksterne søsterstiftelser (Studenterhuset KBH eneste nuværende medlem, men forening for bartendere og barchefer kan meldes ind). Indstiller kandidater til bestyrelsesvalg. Medlemmer kan udtræde af foreningen med 6 måneders varsel til d. 31/12. SR og Studenterhuset KBH er nuværende medlemmer, hvor SR har meldt, at de har til hensigt at melde sig ud, men det er endnu ikke lykkedes at få kontakt til Studenterhuset KBH (begge organisationer er medlemmer til og med 31/12-13). Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset vælger bestyrelsen, har indflydelse på generalforsamlingen og skal godkende årsregnskaber etc. Studenterhuset kan ikke selv søge udlodningerne. Tidshorisont: 1. Generalforsamling (der fremgår ikke af vedtægterne mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og det fremgår ikke hvor lang tid før GF, at indkaldelsen skal ud, estimeret tidshorisont er ukendt). a. Ny bestyrelsesformand og evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges (de nuværende ønsker ikke at fortsætte) b. Vedtægtsændringer c. Indmeldelse af Studenterhuset RUC og en forening for barchefer og bartendere (der skal til for at dem, der driver baren, kan få indflydelse det er nødvendigt at starte en ny forening, da den nuværende ikke har til formål at varetage bartendere/barchefers interesse). 2. Direktør ansættes 3. Derefter kan påbegyndes: a. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC b. Alkoholbevilling søges (3-4 uger) c. Samarbejdsaftale med Fredagsbaren omkring arbejdsdeling og ansvar genoptages Side 11 af 22

12 APPENDIX V: Cooperation agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Samarbejdsaftale Formål 1 Nærværende aftale har til formål at understøtte Studenterhus RUC s aktiviteter. Studenterhus RUC er en forening, der har til formål at skabe og styrke tværfaglige, studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet. Studenterhus RUC er centrum for studenteraktiviteter på RUC et åbent og inkluderende samlingssted for alle RUC s studerende, hvor studerende kan afholde møder, arrangere events og samles om aktiviteter, og mødes til socialt og fagligt samvær. Studenterhus RUC afholder åbne arrangementer og bidrager til at udbrede aktive studerendes aktiviteter til omverdenen og lokalområdet. Studenterhus RUC tilbyder imødekommende lokaler, faciliteter og hjælpende hænder til studerende på Roskilde Universitet, der ønsker at skabe aktiviteter det være sig debatter, møder, opstart af foreninger eller faglige grupper. Lokaler 2 Lokaler til Studenterhus RUC (Universitetsvej 1, bygning 13) reguleres i en selvstændig fremlejeaftale af (dato) og tilhørende tilskudsaftale af (dato). Fremlejeaftale og tilskudsaftale er billagt som hhv. bilag 1 og bilag 2. Stk. 2. Lokalerne må ikke uden RUC s samtykke anvendes til andre formål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes. Side 12 af 22

13 Stk. 3. RUC forpligter sig til, at de lokaler, der stilles til rådighed, myndighedsmæssigt kan godkendes til Studenterhus RUC s formål. RUC kan dog nægte at udføre ombygninger af lokalerne med hensyn til myndighedsgodkendelse, som vil indebære urimelig omkostninger. Stk. 4. Studenterhus RUC er ansvarlig for opstart og indretning af huset. Stk. 5. Der må ikke foretages nogen form for bygningsmæssige forandringer uden forudgående forhandling med og skriftligt samtykke fra RUC ved Finans, It og Teknik (FIT). Stk. 6. RUC s tilskud til husleje og driftsudgifter følger af tilskudsaftale, jf. bilag 2. 3 Studenterhus RUC kan for at understøtte aktiviteter og skabe de nødvendige rammer for opfyldelse af Studenterhus RUC s formål, forestå drift af bar- og caféaktiviteter rettet mod studerende, eller indgå aftale med tredjepart herom. En sådan aftale kan kun indgås med RUC s skriftlige samtykke. Stk. 2. Foreningen Studenterhus RUC har ansvaret for driften af bar og café men kan indgå aftale med tredjepart herom, jf. stk. 1. Ledelse 4 Studenterhus RUC ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen sikrer opfyldelse af foreningens formål og forvalter foreningens samlede ressourcer. Studenterhus RUC s bestyrelse er overfor RUC ansvarlig for, at huset drives i overensstemmelse med denne aftale og dens forudsætninger. Stk. 2. Bestyrelsens ansvar omfatter desuden tilsynet med Studenterhus RUC s budget og regnskab, jf. 5, stk. 1., samt opsynet med Studenterhus RUC s lokaler og fysiske rammer. Ansvar for overholdelse af dansk lovgivning, offentligretlige bestemmelser m.v. i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset påhviler foreningens bestyrelse. Stk. 3. Til Studenterhus RUC s bestyrelse udpeger de i Akademisk Råd repræsenterede studenterorganisationer 6 medlemmer. På Studenterhus RUC s generalforsamling vælges desuden 5 medlemmer til bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer. 5 Studenterhus RUC s bestyrelse vedtaget Studenterhusets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Stk. 2. Studenterhus RUC s bestyrelse ansætter det personale, som den skønner nødvendigt for Studenterhusets drift. Stk. 3. Studenterhus RUC s bestyrelse tegner de nødvendige og påkrævede forsikringer. Stk. 4. Studenterhus RUC s bestyrelse er forpligtet til at holde RUC løbende orienteret om ændringer i dens sammensætning og konstitution. Side 13 af 22

14 Stk. 5. Studenterhus RUC s årlige driftsregnskaber tilsendes RUC ledsaget af en revisorpåtegning fra en statsautoriseret revisor. Studenterhus RUC fremsender desuden i forbindelse med årsregnskabet en årsrapport, der redegør for Studenterhus RUC s aktiviteter, initiativer m.v. Stk. 6. Studenterhus RUC s vedtægter må ikke stride imod de bestemmelser, som er nedlagt i samarbejdsaftalen mellem Studenterhus RUC og RUC. Tilskud 6 Efter drøftelse med Studenterhus RUC s bestyrelse fastsætter RUC det årlige tilskud til Studenterhus RUC. Tilskuddet gives med hjemmel i universitetslovens 22. Stk. 2. Drøftelsen om det årlige tilskud skal finde sted senest inden udgangen af oktober. Stk. 2. Tilskuddets størrelse fastsættes endeligt efter RUC s bestyrelses godkendelse af det kommende års budget for RUC. Stk. 3. Tilskuddet går til understøttelse af foreningens formål, jf. 1, og kan bl.a. anvendes til aktivitetskoordinering, drift, indvendig vedligeholdelse og administration. Stk. 4. Tilskud til leje og drift af lokalerne følger fremlejeaftale og tilskudsaftale, jf. 2, stk. 1 og stk. 5 samt bilag 1 og bilag 2. Inventar, aflåsning af lokaler m.v. 7 RUC forsyner uden beregning efter eget skøn lokalerne i Studenterhuset med løst og fast inventar. I forbindelse med Studenterhus RUC s overtagelse af lokalerne udfærdiges af parterne i fællesskab en inventarliste over det til rådighed stillede inventar og udstyr, og bestyrelsen kvittere for modtagelsen. 8 Studenterhus RUC s bestyrelse forpligter sig til fra overtagelsesdagen at sørge for, at lokaler og inventar med videre benyttes på forsvarlig vis, og at der til enhver tid hersker god orden i lokalerne. Stk. 2. Ved aftalens ophør er Studenterhus RUC forpligtet til at tilbagelevere alle til rådighed stillede lokaler med inventar og udstyr i den stand, hvori de blev overtaget, bortset fra almindelig slid og ælde. 9 Studenterhus RUC s bestyrelse er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig for, at alene personer med tilknytning til de i 1 anførte aktiviteter, har adgang til bygninger og lokaler. 10 Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmelser i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som ikke er omfatte af 3, påhviler Studenterhus RUC s bestyrelse. 11 Al udvendig bygningsvedligeholdelse påhviler RUC, medmindre RUC godtgør, at vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af andre forhold end almindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan lægges Studenterhus RUC til last. Side 14 af 22

15 12 Til den indvendige vedligeholdelse fastsætter RUC et tilskud jf. 6. Der henvises i øvrigt til 2, stk. 4 vedrørende bygningsmæssige foranstaltninger. Stk. 2. For bygninger og det faste inventar gælder i øvrigt Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Studenterhus RUC sørger selv for forsikring af det inventar og de genstande, der ejes af Studenterhus RUC. 14 Udgifternes til el, vand og varme afholdes af RUC. 15 Udgifter til rengøring i Studenterhuset dækkes af Studenterhus RUC, idet RUC betaler et tilskud som en specifik del af driftstilskuddet. Udlån af lokalerne 16 Ved udlån af lokaler til de i 1 anførte formål skal der indgås skriftlig kontrakt mellem låneres og bestyrelsen, eller en af denne bemyndigede person, hvori det præciseres, at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kontrakten fremgå, at eventuel rengøring betales af låneres. Stk. 2. Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre formål, personer eller foreninger end de i 1 nævnte skal skriftligt godkendes af RUC. Løbetid, opsigelse og misligholdelse 17 Nærværende aftale løber fra (dato) 2012 til (dato) 2017 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli. Stk. 2. Såfremt der sker væsentlige ændringer af forholdene hos en af parterne, kan denne part begære aftalen genforhandlet. Stk. 3. Såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af partnerne, skal den anden part være berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, dog således at den anden part forinden underrettes skriftligt herom med angivet begrundelse. Stk. 4. Nærværende samarbejdsaftale godkendes af den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse for Foreningen Studenterhus RUC. Roskilde, den XX/XX 2012 Formand, Foreningen Studenterhus RUC Rektor, Roskilde Universitet Side 15 af 22

16 APPENDIX VI: Subsidies agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Tilskudsaftale for 2013 På grundlag af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Universitet og Foreningen Studenterhus RUC yder Roskilde Universitet nedenstående tilskud til Foreningen Studenterhus RUC for Foreningen Studenterhus RUC forpligter sig til at afholde og facilitere studentersociale, -faglige og politiske aktiviteter samt andre studenteraktiviteter for studerende på Roskilde Universitet, jf. Universitetslovens 22 stk. 1 og 2. Studenterhus RUC aflægger årsregnskab til RUC. Tilskuddet ydes til følgende: 1. Facilitering af husets aktiviteter Der ydes tilskud til facilitering af husets aktiviteter. Funktionen skal virke aktivt og opsøgende for at understøtte aktiviteter og arrangementer i Studenterhuset af følgende karakter: studenterpolitiske aktiviteter studenterfaglige aktiviteter fælles arrangementer på tværs af hovedområder og institutter politiske debatter faglige og kulturelle foredrag etc. Tilskuddet omfatter bl.a. gennemførelse af generalforsamlinger og andre foreningsmøder, økonomistyring og bogføring, alarm og forsikringer, dialog med myndigheder, afrapportering til fonde m.v. Side 16 af 22

17 Støtte til administration af huset: ,00 kr. 2. Husleje, varme, vand og el Der ydes tilskud til betaling af husleje, varme, vand og el på XX kr. 3. Renholdelse af lokaler Der ydes tilskud til renholdelse af lokalerne. Tilskuddet har til formål at sikre at lokalerne fremstår præsentable for Roskilde Universitet ved afholdelse af arrangementer med studerende, ansatte samt eksterne deltagere. Støtte til rengøring etc. af lokaler: XX kr. 4. Indvending vedligeholdelse Der ydes tilskud til indvendig vedligeholdelse med det formål at foretage løbende vedligeholdelse af lokalernes understøttelse af Studenterhusets aktiviteter og arrangementer. Tilskuddet gives som en ramme på ,00 kroner, der udbetales i overensstemmelse med samarbejdsaftalens 12 stk. 1. Støtte til indvendig vedligehold: ,00 kr. 5. Afholdelse af aktiviteter Der ydes tilskud til Støtte til aktiviteter: ,00 kr. Roskilde Universitet udbetaler tilskuddet vedr. pkt. 1, 2, 4 og 5 over to gange. Halvdelen udbetales primo januar Det resterende tilskud udbetales primo juli 2013 efter modtagelse af halvårsregnskabet fra Studenterhus RUC. Udbetaling af tilskud vedr. pkt. 3 inden for rammen til indvendig vedligeholdelse forudsætter godkendelse m.v. jf. ovenfor. Tilskud for 2013 i alt XX kr. Dokumentation og afrapportering gennemføres i henhold til Samarbejdsaftalens 5, stk. 5. Roskilde, den XX/XX Formand, Foreningen Studenterhus RUC Universitetsdirektør, Roskilde Universitet Side 17 af 22

18 APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and 13.2 Side 18 af 22

19 Side 19 af 22

20 Side 20 af 22

21 Side 21 af 22

22 APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Board meetings in the spring semester 2013 All meetings will take place at RUC. o Meeting th of March, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting 02 9 th of April, Tuesday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting th of April, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of May, Friday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting nd of May, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of June, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) Side 22 af 22

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 17:00 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere