Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00. Table of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents"

Transkript

1 Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members... 9 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar APPENDIX V: Cooperation agreement APPENDIX VI: Subsidies agreement APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Side 1 af 22

2 APPENDIX I: Minute from General Assembly 1. Ankomst og kaffeopfyldning 2. Velkomst v. Theis Præsentation og gennemgang af program i plenum 3. Åbning af generalforsamlingen 3.1. Valg af dirigent Forslag: Mathias, Stefan og Anders Godkendt Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Generalforsamlingen skulle foregå på engelsk eller dansk. Ved en håndsoprækning, blev det besluttet at Generalforsamlingen ville foregå på engelsk, hvor det også var muligt for deltagerne at tale dansk, hvis dette ønskes Valg af referent Forslag: Signe Godkendt 3.3. Valg af stemmetællere, 2 stk. Forslag: Stinus og Bjarne Godkendt 3.4. Godkendelse af dagsorden Godkendt I plenum blev det forklaret hvordan proceduren var for punkt Vedtægter Procedure fremlagt i plenum: Der vil være mulighed for uddybning af vedtægter, hvor formålet ikke primært er en diskussion. Forskel mellem engelske og danske vedtægterne: Det er de danske vedtægterne der er de gældende oficielle vedtægter. Hvis der er uoverenstemmelse med de engelske og de danske, har de danske forrang 4.1 Fremlæggelse og godkendelse af ændringsforslag Theis gav en kort præsentation af de vedtægter, som vurderes for at være mest centrale: Artikel 6: Bestyrelse RUC s ledelse har stillet krav om et flertal bestående af repræsentanter fra studenterorganisationer. Udover disse skal der vælges 5 på generalforsamlingen. Artikel 3 4: Kontingent General forsamlingen vedtager kontingent for de forskellige typer medlemskaber Side 2 af 22

3 Spørgsmål i plenum Hvad ligger til grund for at A-medlemmer skal komme fra RUC? Det er blevet lovet RUC s ledelse, at imødekomme deres ønske om en involvering af det lokale samfund i området Trekroner, og derfor er der mulighed for at blive B medlem. De seks valgte medlemmer af studenterorganisationerne skal også være A-medlemmer. På hvilken måde vil en registrering af medlemmer udtænkes, når der intet kontingent skal betales. Samt hvordan kontrolleres disse? Når Foreningen Studenterhuset RUC er etableret, vil der komme forslag omkring hvordan dette spørgsmål kan håndteres. Hvilke rettigheder har medlemmerne i forhold til uenigheder med den siddende bestyrelse? Det fremgår af 11, at medlemmer ikke har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamlinger, for så at komme i dialog med bestyrelsen. Det vil tages op til efterretning af Bestyrelsen. Hvor langt i processen er samarbejdsaftalen? Samarbejdsaftalen er ikke godkendt endnu, men op for forhandling. Et centralt punkt ved den er følgende overvejelse: hvis Studenterhuset kun blev styret af studerende må RUC s ledelse have en sikkerhedsforanstaltning. Hvornår bliver suppleanternes virke aktivt? Hvis et bestyrelsesmedlem stopper på RUC inden den 1 årige betingede periode, så stopper medlemskabet. Herefter tiltræder suppleanter. Der blev givet kommentar til bestyrelse om, at præcisere hvad der sker, hvis man er studieinaktiv for en periode, eller tager på udveksling. Artikel 7 16: Regnskab fremlæggelse på generalforsamling Sidst på året er det ikke muligt at indberette regnskab og dette må præciseres af bestyrelsen, hvordan dette håndteres. Artikel 8: A medlemmer kun stemmeret, men andre medlemmer ikke hvorfor? Det primære formål er at Studenterhuset er styret af studerende og ikke udefrakommende. Hvor mange gange kan bestyrelsesmedlemmet genvælges Dette er ikke formuleret og vil blive taget op hos bestyrelsen. Bestyrelsen laver årsplaner, men hvilken indflydelse har andre medlemmer til at ændre denne årsplan? Et årsplan vil blive præsenteret på fremtidigt møde, hvor der vil være mulighed for at give kommentarer herpå. Dirigent fortæller i plenum, at diskussioner må tages på senere generalforsamlinger, da det vigtigste nu er at have fokus på det skriv som forelægger Ændringsforslag til vedtægter Ændringsforslag 1 Fremlagt af Forslagsstiller, hvor der blev givet kommentarer i plenum. Dirigent fortæller at de forslag, som er blevet givet er gode at få frem, men formålet er at stemme om ændringsforslag Side 3 af 22

4 Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 2 Fremlagt af Forslagsstiller. Bestyrelsen må tage til efterretning betydningen af permanente og kategoriserede udeblivelser for medlemmer. Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 3 Fremlagt af Forslagsstiller. Kort uddybning: Ønsker adskillelse mellem valgte studenterpolitiske organisationer i Akademisk Råd og bestyrelsens sammensætning af de seks pladser til disse. Dirigent gav forklaring af hvordan AR udvalgte indstilles til bestyrelsen for Studenterhuset. Stemmeafgivelse: Godkendt Ændringsforslag 4: Fremlagt af Forslagsstiller Stemmeafgivelse: Godkendt 4.2 Godkendelse af vedtægter v. håndsoprækning Stemmeafgivelse: Godkendt 5. Oplæg: Præcisering af bestyrelsens arbejde og forventninger til opstillede, v. Theis Oplæg ved slide Overordnet er der tre områder, som bestyrelsen skal varetage. Det handler om koordinering, økonomi og strategi. 6. Pause I pausen var der mulighed for at indstille sig selv til bestyrelsen, hvor der noteres navn, ruc-mail og mobil nr. 7. Bestyrelse og suppleanter 7.1 Kort præsentation af opstillede Følgende personer stillede op til bestyrelsens sidste fem pladser: Sidsel Ørhøj Ziyad Josef Hajsen Frederik Quaade Jonas Mertz Mikkel Gottlieb Elisabeth Ringgaard René Teilmann Natasja Richard Stiller Side 4 af 22

5 Signe Gjerding Jensen Marie Lundby Spanggård 7.2 Valg til bestyrelsen v. skriftlig afstemning Dirigent forklarer procedure for stemmeafgivelse: Deltagere får tre stemmer, som kun må gives tre af de opstillede. Dvs. der må ikke gives to stemmer til en opstillet. Valgte bestyrelsesmedlemmer Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Natasja Signe Gjerding Jensen Ziyad 7.3 Valg af suppleanter Dirigent forklarer procedure: De to personer, som har fået stemmer der gør dem til nummer seks og syv af de i alt afgivet stemmer. Valgte suppleanter Suppleant: Sidsel Ørhøj Suppleant: Frederik Quaade 8. Eventuelt 9. Den officielle generalforsamling afsluttes Side 5 af 22

6 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion) 1: Indkaldelse 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden, mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen anmoder derom. a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden. 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater der findes som bilag til forretningsordenen. 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid. 2: Beslutninger 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen. 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 9. Hvis under halvdelen af de stemmeberettigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal Side 6 af 22

7 3: Mødets forløb 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten. 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 4: Øvrige bestemmelser 14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. Side 7 af 22

8 Bilag til Forretningsordenen: 1: Retningslinjer for referater Indledning Studenterhuset RUC s bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af foreningen kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af bestyrelsens forretningsordens pkt. 4, der pålægger bestyrelsen at offentliggøre referater fra sine møder. Principper for referater o Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer (BM) eller gæster (gæster). o Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. o I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. o Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning. o Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. o Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. o I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. o Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsen godtager konklusionsforslaget. o Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. o Referater offentliggøres på Studenterhuset RUC s hjemmeside/facebook/??? ikke senere end 8 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et journalistisk referat, dvs. en beskrivelse af mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. o Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde. Side 8 af 22

9 APPENDIX III: List of board members Name Mobile number Mail Anders Carlsbæk Asger Pedersen Astrid Østergaard Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Mads Eliasen Natasja Jensen Signe Gjerding Jensen Signe Rørup Theis Lykkegaard Ziyad Alternates Sidsel Ørhøj Frederik Quaade Side 9 af 22

10 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar Forslag 1 Ny forening Dette forslag indebærer at starte en ny, selvstændig forening, der skal varetage driften af Fredagsbar ved at indgå aftale med Studenterhuset herom. Denne forening skal være drevet af nuværende eller tidligere frivillige studerende ved RUC, og skal fortsat være non-profit, hvor evt. overskud hvert semester enten benyttes til vedligehold af baren eller udloddes til studentersociale formål. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en 3-mands bestyrelse, der skal være bevillingsdygtige (2/3 +25 år), og som har det endelige ansvar i forhold til at overholde love og regler. Foreningens ledelse (7 personer - svarer nogenlunde til den funktion, som den nuværende bestyrelse i Fredagsbaren har) har ansvaret for den daglige drift, hvilket bl.a. indebærer forhandling af leverandøraftaler, daglig økonomi, eventplanlægning, årsregnskaber etc. Foreningens ledelse vælges på generalforsamling for en halvårlig periode, og bestyrelsen vælges for et år. En af bestyrelsesposterne skal besættes af en fra ledelsen for at sikre den bedst mulige kommunikation. Det sidste led i organisationen er bartenderne, der tager del i den daglige drift af baren. Medlemskategorier A: Bestyrelsen (stemmeberettiget til A og B) B: Ledelse og bartendere (stemmeberettiget til A og B) C: Partnere (Studenterhuset her er mulighed for indflydelse og andre privilegier) D: Støttemedlemmer (alle studerende, ikke stemmeberettigede) Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset får mulighed for at blive foreningens partner, og derigennem få indflydelse og privilegier dette punkt skal der forhandles om med Studenterhuset. Tidshorisont: 1. Foreningen skal stiftes ved en stiftende generalforsamling 3 uger fra indkaldelse. 2. Derefter kan følgende påbegyndes: 1. Lave en udførlig kontrakt af hvordan samarbejdet mellem Studenterhuset og den nye forenings drift af fredagsbaren skal være. 2. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC 3. Foreningen oprettes med CVR-nummer og optages i næringsbasen (1 uge) 4. Alkoholbevilling søges (estimeret 3-4 uger) (ca. 2-3 måneder) Forslag 2 RUCs Studentersociale forening (RSF) Dette forslag indebærer at arbejde videre med RSF (den forening, der blev oprettet af SR). Foreningen er non-profit, og skal være drevet af frivillige. Evt. overskud udloddes. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Der skal ansættes en lønnet direktør til at varetage den daglige drift (den tidligere er gået af). Et udkast til en samarbejdsaftale med foreningen Fredagsbaren har Side 10 af 22

11 været på bordet, men forhandlingerne heromkring er gået i stå. Medlemskategorier: 1) Kollektive Studentermedlemmer (SR er eneste nuværende medlem, men Studenterhuset kan meldes ind). Vælger bestyrelsen. 2) Eksterne søsterstiftelser (Studenterhuset KBH eneste nuværende medlem, men forening for bartendere og barchefer kan meldes ind). Indstiller kandidater til bestyrelsesvalg. Medlemmer kan udtræde af foreningen med 6 måneders varsel til d. 31/12. SR og Studenterhuset KBH er nuværende medlemmer, hvor SR har meldt, at de har til hensigt at melde sig ud, men det er endnu ikke lykkedes at få kontakt til Studenterhuset KBH (begge organisationer er medlemmer til og med 31/12-13). Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset vælger bestyrelsen, har indflydelse på generalforsamlingen og skal godkende årsregnskaber etc. Studenterhuset kan ikke selv søge udlodningerne. Tidshorisont: 1. Generalforsamling (der fremgår ikke af vedtægterne mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og det fremgår ikke hvor lang tid før GF, at indkaldelsen skal ud, estimeret tidshorisont er ukendt). a. Ny bestyrelsesformand og evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges (de nuværende ønsker ikke at fortsætte) b. Vedtægtsændringer c. Indmeldelse af Studenterhuset RUC og en forening for barchefer og bartendere (der skal til for at dem, der driver baren, kan få indflydelse det er nødvendigt at starte en ny forening, da den nuværende ikke har til formål at varetage bartendere/barchefers interesse). 2. Direktør ansættes 3. Derefter kan påbegyndes: a. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC b. Alkoholbevilling søges (3-4 uger) c. Samarbejdsaftale med Fredagsbaren omkring arbejdsdeling og ansvar genoptages Side 11 af 22

12 APPENDIX V: Cooperation agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Samarbejdsaftale Formål 1 Nærværende aftale har til formål at understøtte Studenterhus RUC s aktiviteter. Studenterhus RUC er en forening, der har til formål at skabe og styrke tværfaglige, studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet. Studenterhus RUC er centrum for studenteraktiviteter på RUC et åbent og inkluderende samlingssted for alle RUC s studerende, hvor studerende kan afholde møder, arrangere events og samles om aktiviteter, og mødes til socialt og fagligt samvær. Studenterhus RUC afholder åbne arrangementer og bidrager til at udbrede aktive studerendes aktiviteter til omverdenen og lokalområdet. Studenterhus RUC tilbyder imødekommende lokaler, faciliteter og hjælpende hænder til studerende på Roskilde Universitet, der ønsker at skabe aktiviteter det være sig debatter, møder, opstart af foreninger eller faglige grupper. Lokaler 2 Lokaler til Studenterhus RUC (Universitetsvej 1, bygning 13) reguleres i en selvstændig fremlejeaftale af (dato) og tilhørende tilskudsaftale af (dato). Fremlejeaftale og tilskudsaftale er billagt som hhv. bilag 1 og bilag 2. Stk. 2. Lokalerne må ikke uden RUC s samtykke anvendes til andre formål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes. Side 12 af 22

13 Stk. 3. RUC forpligter sig til, at de lokaler, der stilles til rådighed, myndighedsmæssigt kan godkendes til Studenterhus RUC s formål. RUC kan dog nægte at udføre ombygninger af lokalerne med hensyn til myndighedsgodkendelse, som vil indebære urimelig omkostninger. Stk. 4. Studenterhus RUC er ansvarlig for opstart og indretning af huset. Stk. 5. Der må ikke foretages nogen form for bygningsmæssige forandringer uden forudgående forhandling med og skriftligt samtykke fra RUC ved Finans, It og Teknik (FIT). Stk. 6. RUC s tilskud til husleje og driftsudgifter følger af tilskudsaftale, jf. bilag 2. 3 Studenterhus RUC kan for at understøtte aktiviteter og skabe de nødvendige rammer for opfyldelse af Studenterhus RUC s formål, forestå drift af bar- og caféaktiviteter rettet mod studerende, eller indgå aftale med tredjepart herom. En sådan aftale kan kun indgås med RUC s skriftlige samtykke. Stk. 2. Foreningen Studenterhus RUC har ansvaret for driften af bar og café men kan indgå aftale med tredjepart herom, jf. stk. 1. Ledelse 4 Studenterhus RUC ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen sikrer opfyldelse af foreningens formål og forvalter foreningens samlede ressourcer. Studenterhus RUC s bestyrelse er overfor RUC ansvarlig for, at huset drives i overensstemmelse med denne aftale og dens forudsætninger. Stk. 2. Bestyrelsens ansvar omfatter desuden tilsynet med Studenterhus RUC s budget og regnskab, jf. 5, stk. 1., samt opsynet med Studenterhus RUC s lokaler og fysiske rammer. Ansvar for overholdelse af dansk lovgivning, offentligretlige bestemmelser m.v. i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset påhviler foreningens bestyrelse. Stk. 3. Til Studenterhus RUC s bestyrelse udpeger de i Akademisk Råd repræsenterede studenterorganisationer 6 medlemmer. På Studenterhus RUC s generalforsamling vælges desuden 5 medlemmer til bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer. 5 Studenterhus RUC s bestyrelse vedtaget Studenterhusets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Stk. 2. Studenterhus RUC s bestyrelse ansætter det personale, som den skønner nødvendigt for Studenterhusets drift. Stk. 3. Studenterhus RUC s bestyrelse tegner de nødvendige og påkrævede forsikringer. Stk. 4. Studenterhus RUC s bestyrelse er forpligtet til at holde RUC løbende orienteret om ændringer i dens sammensætning og konstitution. Side 13 af 22

14 Stk. 5. Studenterhus RUC s årlige driftsregnskaber tilsendes RUC ledsaget af en revisorpåtegning fra en statsautoriseret revisor. Studenterhus RUC fremsender desuden i forbindelse med årsregnskabet en årsrapport, der redegør for Studenterhus RUC s aktiviteter, initiativer m.v. Stk. 6. Studenterhus RUC s vedtægter må ikke stride imod de bestemmelser, som er nedlagt i samarbejdsaftalen mellem Studenterhus RUC og RUC. Tilskud 6 Efter drøftelse med Studenterhus RUC s bestyrelse fastsætter RUC det årlige tilskud til Studenterhus RUC. Tilskuddet gives med hjemmel i universitetslovens 22. Stk. 2. Drøftelsen om det årlige tilskud skal finde sted senest inden udgangen af oktober. Stk. 2. Tilskuddets størrelse fastsættes endeligt efter RUC s bestyrelses godkendelse af det kommende års budget for RUC. Stk. 3. Tilskuddet går til understøttelse af foreningens formål, jf. 1, og kan bl.a. anvendes til aktivitetskoordinering, drift, indvendig vedligeholdelse og administration. Stk. 4. Tilskud til leje og drift af lokalerne følger fremlejeaftale og tilskudsaftale, jf. 2, stk. 1 og stk. 5 samt bilag 1 og bilag 2. Inventar, aflåsning af lokaler m.v. 7 RUC forsyner uden beregning efter eget skøn lokalerne i Studenterhuset med løst og fast inventar. I forbindelse med Studenterhus RUC s overtagelse af lokalerne udfærdiges af parterne i fællesskab en inventarliste over det til rådighed stillede inventar og udstyr, og bestyrelsen kvittere for modtagelsen. 8 Studenterhus RUC s bestyrelse forpligter sig til fra overtagelsesdagen at sørge for, at lokaler og inventar med videre benyttes på forsvarlig vis, og at der til enhver tid hersker god orden i lokalerne. Stk. 2. Ved aftalens ophør er Studenterhus RUC forpligtet til at tilbagelevere alle til rådighed stillede lokaler med inventar og udstyr i den stand, hvori de blev overtaget, bortset fra almindelig slid og ælde. 9 Studenterhus RUC s bestyrelse er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig for, at alene personer med tilknytning til de i 1 anførte aktiviteter, har adgang til bygninger og lokaler. 10 Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmelser i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som ikke er omfatte af 3, påhviler Studenterhus RUC s bestyrelse. 11 Al udvendig bygningsvedligeholdelse påhviler RUC, medmindre RUC godtgør, at vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af andre forhold end almindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan lægges Studenterhus RUC til last. Side 14 af 22

15 12 Til den indvendige vedligeholdelse fastsætter RUC et tilskud jf. 6. Der henvises i øvrigt til 2, stk. 4 vedrørende bygningsmæssige foranstaltninger. Stk. 2. For bygninger og det faste inventar gælder i øvrigt Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Studenterhus RUC sørger selv for forsikring af det inventar og de genstande, der ejes af Studenterhus RUC. 14 Udgifternes til el, vand og varme afholdes af RUC. 15 Udgifter til rengøring i Studenterhuset dækkes af Studenterhus RUC, idet RUC betaler et tilskud som en specifik del af driftstilskuddet. Udlån af lokalerne 16 Ved udlån af lokaler til de i 1 anførte formål skal der indgås skriftlig kontrakt mellem låneres og bestyrelsen, eller en af denne bemyndigede person, hvori det præciseres, at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kontrakten fremgå, at eventuel rengøring betales af låneres. Stk. 2. Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre formål, personer eller foreninger end de i 1 nævnte skal skriftligt godkendes af RUC. Løbetid, opsigelse og misligholdelse 17 Nærværende aftale løber fra (dato) 2012 til (dato) 2017 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli. Stk. 2. Såfremt der sker væsentlige ændringer af forholdene hos en af parterne, kan denne part begære aftalen genforhandlet. Stk. 3. Såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af partnerne, skal den anden part være berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, dog således at den anden part forinden underrettes skriftligt herom med angivet begrundelse. Stk. 4. Nærværende samarbejdsaftale godkendes af den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse for Foreningen Studenterhus RUC. Roskilde, den XX/XX 2012 Formand, Foreningen Studenterhus RUC Rektor, Roskilde Universitet Side 15 af 22

16 APPENDIX VI: Subsidies agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Tilskudsaftale for 2013 På grundlag af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Universitet og Foreningen Studenterhus RUC yder Roskilde Universitet nedenstående tilskud til Foreningen Studenterhus RUC for Foreningen Studenterhus RUC forpligter sig til at afholde og facilitere studentersociale, -faglige og politiske aktiviteter samt andre studenteraktiviteter for studerende på Roskilde Universitet, jf. Universitetslovens 22 stk. 1 og 2. Studenterhus RUC aflægger årsregnskab til RUC. Tilskuddet ydes til følgende: 1. Facilitering af husets aktiviteter Der ydes tilskud til facilitering af husets aktiviteter. Funktionen skal virke aktivt og opsøgende for at understøtte aktiviteter og arrangementer i Studenterhuset af følgende karakter: studenterpolitiske aktiviteter studenterfaglige aktiviteter fælles arrangementer på tværs af hovedområder og institutter politiske debatter faglige og kulturelle foredrag etc. Tilskuddet omfatter bl.a. gennemførelse af generalforsamlinger og andre foreningsmøder, økonomistyring og bogføring, alarm og forsikringer, dialog med myndigheder, afrapportering til fonde m.v. Side 16 af 22

17 Støtte til administration af huset: ,00 kr. 2. Husleje, varme, vand og el Der ydes tilskud til betaling af husleje, varme, vand og el på XX kr. 3. Renholdelse af lokaler Der ydes tilskud til renholdelse af lokalerne. Tilskuddet har til formål at sikre at lokalerne fremstår præsentable for Roskilde Universitet ved afholdelse af arrangementer med studerende, ansatte samt eksterne deltagere. Støtte til rengøring etc. af lokaler: XX kr. 4. Indvending vedligeholdelse Der ydes tilskud til indvendig vedligeholdelse med det formål at foretage løbende vedligeholdelse af lokalernes understøttelse af Studenterhusets aktiviteter og arrangementer. Tilskuddet gives som en ramme på ,00 kroner, der udbetales i overensstemmelse med samarbejdsaftalens 12 stk. 1. Støtte til indvendig vedligehold: ,00 kr. 5. Afholdelse af aktiviteter Der ydes tilskud til Støtte til aktiviteter: ,00 kr. Roskilde Universitet udbetaler tilskuddet vedr. pkt. 1, 2, 4 og 5 over to gange. Halvdelen udbetales primo januar Det resterende tilskud udbetales primo juli 2013 efter modtagelse af halvårsregnskabet fra Studenterhus RUC. Udbetaling af tilskud vedr. pkt. 3 inden for rammen til indvendig vedligeholdelse forudsætter godkendelse m.v. jf. ovenfor. Tilskud for 2013 i alt XX kr. Dokumentation og afrapportering gennemføres i henhold til Samarbejdsaftalens 5, stk. 5. Roskilde, den XX/XX Formand, Foreningen Studenterhus RUC Universitetsdirektør, Roskilde Universitet Side 17 af 22

18 APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and 13.2 Side 18 af 22

19 Side 19 af 22

20 Side 20 af 22

21 Side 21 af 22

22 APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Board meetings in the spring semester 2013 All meetings will take place at RUC. o Meeting th of March, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting 02 9 th of April, Tuesday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting th of April, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of May, Friday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting nd of May, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of June, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) Side 22 af 22

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere