Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00. Table of contents

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents"

Transkript

1 Appendix Board meeting 19th of March :00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members... 9 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar APPENDIX V: Cooperation agreement APPENDIX VI: Subsidies agreement APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Side 1 af 22

2 APPENDIX I: Minute from General Assembly 1. Ankomst og kaffeopfyldning 2. Velkomst v. Theis Præsentation og gennemgang af program i plenum 3. Åbning af generalforsamlingen 3.1. Valg af dirigent Forslag: Mathias, Stefan og Anders Godkendt Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt Generalforsamlingen skulle foregå på engelsk eller dansk. Ved en håndsoprækning, blev det besluttet at Generalforsamlingen ville foregå på engelsk, hvor det også var muligt for deltagerne at tale dansk, hvis dette ønskes Valg af referent Forslag: Signe Godkendt 3.3. Valg af stemmetællere, 2 stk. Forslag: Stinus og Bjarne Godkendt 3.4. Godkendelse af dagsorden Godkendt I plenum blev det forklaret hvordan proceduren var for punkt Vedtægter Procedure fremlagt i plenum: Der vil være mulighed for uddybning af vedtægter, hvor formålet ikke primært er en diskussion. Forskel mellem engelske og danske vedtægterne: Det er de danske vedtægterne der er de gældende oficielle vedtægter. Hvis der er uoverenstemmelse med de engelske og de danske, har de danske forrang 4.1 Fremlæggelse og godkendelse af ændringsforslag Theis gav en kort præsentation af de vedtægter, som vurderes for at være mest centrale: Artikel 6: Bestyrelse RUC s ledelse har stillet krav om et flertal bestående af repræsentanter fra studenterorganisationer. Udover disse skal der vælges 5 på generalforsamlingen. Artikel 3 4: Kontingent General forsamlingen vedtager kontingent for de forskellige typer medlemskaber Side 2 af 22

3 Spørgsmål i plenum Hvad ligger til grund for at A-medlemmer skal komme fra RUC? Det er blevet lovet RUC s ledelse, at imødekomme deres ønske om en involvering af det lokale samfund i området Trekroner, og derfor er der mulighed for at blive B medlem. De seks valgte medlemmer af studenterorganisationerne skal også være A-medlemmer. På hvilken måde vil en registrering af medlemmer udtænkes, når der intet kontingent skal betales. Samt hvordan kontrolleres disse? Når Foreningen Studenterhuset RUC er etableret, vil der komme forslag omkring hvordan dette spørgsmål kan håndteres. Hvilke rettigheder har medlemmerne i forhold til uenigheder med den siddende bestyrelse? Det fremgår af 11, at medlemmer ikke har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamlinger, for så at komme i dialog med bestyrelsen. Det vil tages op til efterretning af Bestyrelsen. Hvor langt i processen er samarbejdsaftalen? Samarbejdsaftalen er ikke godkendt endnu, men op for forhandling. Et centralt punkt ved den er følgende overvejelse: hvis Studenterhuset kun blev styret af studerende må RUC s ledelse have en sikkerhedsforanstaltning. Hvornår bliver suppleanternes virke aktivt? Hvis et bestyrelsesmedlem stopper på RUC inden den 1 årige betingede periode, så stopper medlemskabet. Herefter tiltræder suppleanter. Der blev givet kommentar til bestyrelse om, at præcisere hvad der sker, hvis man er studieinaktiv for en periode, eller tager på udveksling. Artikel 7 16: Regnskab fremlæggelse på generalforsamling Sidst på året er det ikke muligt at indberette regnskab og dette må præciseres af bestyrelsen, hvordan dette håndteres. Artikel 8: A medlemmer kun stemmeret, men andre medlemmer ikke hvorfor? Det primære formål er at Studenterhuset er styret af studerende og ikke udefrakommende. Hvor mange gange kan bestyrelsesmedlemmet genvælges Dette er ikke formuleret og vil blive taget op hos bestyrelsen. Bestyrelsen laver årsplaner, men hvilken indflydelse har andre medlemmer til at ændre denne årsplan? Et årsplan vil blive præsenteret på fremtidigt møde, hvor der vil være mulighed for at give kommentarer herpå. Dirigent fortæller i plenum, at diskussioner må tages på senere generalforsamlinger, da det vigtigste nu er at have fokus på det skriv som forelægger Ændringsforslag til vedtægter Ændringsforslag 1 Fremlagt af Forslagsstiller, hvor der blev givet kommentarer i plenum. Dirigent fortæller at de forslag, som er blevet givet er gode at få frem, men formålet er at stemme om ændringsforslag Side 3 af 22

4 Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 2 Fremlagt af Forslagsstiller. Bestyrelsen må tage til efterretning betydningen af permanente og kategoriserede udeblivelser for medlemmer. Stemmeafgivelse i plenum: Godkendt Ændringsforslag 3 Fremlagt af Forslagsstiller. Kort uddybning: Ønsker adskillelse mellem valgte studenterpolitiske organisationer i Akademisk Råd og bestyrelsens sammensætning af de seks pladser til disse. Dirigent gav forklaring af hvordan AR udvalgte indstilles til bestyrelsen for Studenterhuset. Stemmeafgivelse: Godkendt Ændringsforslag 4: Fremlagt af Forslagsstiller Stemmeafgivelse: Godkendt 4.2 Godkendelse af vedtægter v. håndsoprækning Stemmeafgivelse: Godkendt 5. Oplæg: Præcisering af bestyrelsens arbejde og forventninger til opstillede, v. Theis Oplæg ved slide Overordnet er der tre områder, som bestyrelsen skal varetage. Det handler om koordinering, økonomi og strategi. 6. Pause I pausen var der mulighed for at indstille sig selv til bestyrelsen, hvor der noteres navn, ruc-mail og mobil nr. 7. Bestyrelse og suppleanter 7.1 Kort præsentation af opstillede Følgende personer stillede op til bestyrelsens sidste fem pladser: Sidsel Ørhøj Ziyad Josef Hajsen Frederik Quaade Jonas Mertz Mikkel Gottlieb Elisabeth Ringgaard René Teilmann Natasja Richard Stiller Side 4 af 22

5 Signe Gjerding Jensen Marie Lundby Spanggård 7.2 Valg til bestyrelsen v. skriftlig afstemning Dirigent forklarer procedure for stemmeafgivelse: Deltagere får tre stemmer, som kun må gives tre af de opstillede. Dvs. der må ikke gives to stemmer til en opstillet. Valgte bestyrelsesmedlemmer Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Natasja Signe Gjerding Jensen Ziyad 7.3 Valg af suppleanter Dirigent forklarer procedure: De to personer, som har fået stemmer der gør dem til nummer seks og syv af de i alt afgivet stemmer. Valgte suppleanter Suppleant: Sidsel Ørhøj Suppleant: Frederik Quaade 8. Eventuelt 9. Den officielle generalforsamling afsluttes Side 5 af 22

6 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion) 1: Indkaldelse 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden, mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen anmoder derom. a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden. 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater der findes som bilag til forretningsordenen. 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid. 2: Beslutninger 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen. 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 9. Hvis under halvdelen af de stemmeberettigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal Side 6 af 22

7 3: Mødets forløb 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten. 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 4: Øvrige bestemmelser 14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. Side 7 af 22

8 Bilag til Forretningsordenen: 1: Retningslinjer for referater Indledning Studenterhuset RUC s bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af foreningen kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af bestyrelsens forretningsordens pkt. 4, der pålægger bestyrelsen at offentliggøre referater fra sine møder. Principper for referater o Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer (BM) eller gæster (gæster). o Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. o I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. o Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning. o Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. o Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. o I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. o Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsen godtager konklusionsforslaget. o Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. o Referater offentliggøres på Studenterhuset RUC s hjemmeside/facebook/??? ikke senere end 8 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et journalistisk referat, dvs. en beskrivelse af mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. o Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde. Side 8 af 22

9 APPENDIX III: List of board members Name Mobile number Mail Anders Carlsbæk Asger Pedersen Astrid Østergaard Elisabeth Ringgaard Jonas Mertz Mads Eliasen Natasja Jensen Signe Gjerding Jensen Signe Rørup Theis Lykkegaard Ziyad Alternates Sidsel Ørhøj Frederik Quaade Side 9 af 22

10 APPENDIX IV: Orientation about the Fridays Bar Forslag 1 Ny forening Dette forslag indebærer at starte en ny, selvstændig forening, der skal varetage driften af Fredagsbar ved at indgå aftale med Studenterhuset herom. Denne forening skal være drevet af nuværende eller tidligere frivillige studerende ved RUC, og skal fortsat være non-profit, hvor evt. overskud hvert semester enten benyttes til vedligehold af baren eller udloddes til studentersociale formål. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en 3-mands bestyrelse, der skal være bevillingsdygtige (2/3 +25 år), og som har det endelige ansvar i forhold til at overholde love og regler. Foreningens ledelse (7 personer - svarer nogenlunde til den funktion, som den nuværende bestyrelse i Fredagsbaren har) har ansvaret for den daglige drift, hvilket bl.a. indebærer forhandling af leverandøraftaler, daglig økonomi, eventplanlægning, årsregnskaber etc. Foreningens ledelse vælges på generalforsamling for en halvårlig periode, og bestyrelsen vælges for et år. En af bestyrelsesposterne skal besættes af en fra ledelsen for at sikre den bedst mulige kommunikation. Det sidste led i organisationen er bartenderne, der tager del i den daglige drift af baren. Medlemskategorier A: Bestyrelsen (stemmeberettiget til A og B) B: Ledelse og bartendere (stemmeberettiget til A og B) C: Partnere (Studenterhuset her er mulighed for indflydelse og andre privilegier) D: Støttemedlemmer (alle studerende, ikke stemmeberettigede) Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset får mulighed for at blive foreningens partner, og derigennem få indflydelse og privilegier dette punkt skal der forhandles om med Studenterhuset. Tidshorisont: 1. Foreningen skal stiftes ved en stiftende generalforsamling 3 uger fra indkaldelse. 2. Derefter kan følgende påbegyndes: 1. Lave en udførlig kontrakt af hvordan samarbejdet mellem Studenterhuset og den nye forenings drift af fredagsbaren skal være. 2. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC 3. Foreningen oprettes med CVR-nummer og optages i næringsbasen (1 uge) 4. Alkoholbevilling søges (estimeret 3-4 uger) (ca. 2-3 måneder) Forslag 2 RUCs Studentersociale forening (RSF) Dette forslag indebærer at arbejde videre med RSF (den forening, der blev oprettet af SR). Foreningen er non-profit, og skal være drevet af frivillige. Evt. overskud udloddes. Organisationsstruktur: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Der skal ansættes en lønnet direktør til at varetage den daglige drift (den tidligere er gået af). Et udkast til en samarbejdsaftale med foreningen Fredagsbaren har Side 10 af 22

11 været på bordet, men forhandlingerne heromkring er gået i stå. Medlemskategorier: 1) Kollektive Studentermedlemmer (SR er eneste nuværende medlem, men Studenterhuset kan meldes ind). Vælger bestyrelsen. 2) Eksterne søsterstiftelser (Studenterhuset KBH eneste nuværende medlem, men forening for bartendere og barchefer kan meldes ind). Indstiller kandidater til bestyrelsesvalg. Medlemmer kan udtræde af foreningen med 6 måneders varsel til d. 31/12. SR og Studenterhuset KBH er nuværende medlemmer, hvor SR har meldt, at de har til hensigt at melde sig ud, men det er endnu ikke lykkedes at få kontakt til Studenterhuset KBH (begge organisationer er medlemmer til og med 31/12-13). Studenterhusets mulige indflydelse: Studenterhuset vælger bestyrelsen, har indflydelse på generalforsamlingen og skal godkende årsregnskaber etc. Studenterhuset kan ikke selv søge udlodningerne. Tidshorisont: 1. Generalforsamling (der fremgår ikke af vedtægterne mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og det fremgår ikke hvor lang tid før GF, at indkaldelsen skal ud, estimeret tidshorisont er ukendt). a. Ny bestyrelsesformand og evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges (de nuværende ønsker ikke at fortsætte) b. Vedtægtsændringer c. Indmeldelse af Studenterhuset RUC og en forening for barchefer og bartendere (der skal til for at dem, der driver baren, kan få indflydelse det er nødvendigt at starte en ny forening, da den nuværende ikke har til formål at varetage bartendere/barchefers interesse). 2. Direktør ansættes 3. Derefter kan påbegyndes: a. Aftalen mellem Studenterhuset og foreningen skal godkendes af RUC b. Alkoholbevilling søges (3-4 uger) c. Samarbejdsaftale med Fredagsbaren omkring arbejdsdeling og ansvar genoptages Side 11 af 22

12 APPENDIX V: Cooperation agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Samarbejdsaftale Formål 1 Nærværende aftale har til formål at understøtte Studenterhus RUC s aktiviteter. Studenterhus RUC er en forening, der har til formål at skabe og styrke tværfaglige, studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet. Studenterhus RUC er centrum for studenteraktiviteter på RUC et åbent og inkluderende samlingssted for alle RUC s studerende, hvor studerende kan afholde møder, arrangere events og samles om aktiviteter, og mødes til socialt og fagligt samvær. Studenterhus RUC afholder åbne arrangementer og bidrager til at udbrede aktive studerendes aktiviteter til omverdenen og lokalområdet. Studenterhus RUC tilbyder imødekommende lokaler, faciliteter og hjælpende hænder til studerende på Roskilde Universitet, der ønsker at skabe aktiviteter det være sig debatter, møder, opstart af foreninger eller faglige grupper. Lokaler 2 Lokaler til Studenterhus RUC (Universitetsvej 1, bygning 13) reguleres i en selvstændig fremlejeaftale af (dato) og tilhørende tilskudsaftale af (dato). Fremlejeaftale og tilskudsaftale er billagt som hhv. bilag 1 og bilag 2. Stk. 2. Lokalerne må ikke uden RUC s samtykke anvendes til andre formål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes. Side 12 af 22

13 Stk. 3. RUC forpligter sig til, at de lokaler, der stilles til rådighed, myndighedsmæssigt kan godkendes til Studenterhus RUC s formål. RUC kan dog nægte at udføre ombygninger af lokalerne med hensyn til myndighedsgodkendelse, som vil indebære urimelig omkostninger. Stk. 4. Studenterhus RUC er ansvarlig for opstart og indretning af huset. Stk. 5. Der må ikke foretages nogen form for bygningsmæssige forandringer uden forudgående forhandling med og skriftligt samtykke fra RUC ved Finans, It og Teknik (FIT). Stk. 6. RUC s tilskud til husleje og driftsudgifter følger af tilskudsaftale, jf. bilag 2. 3 Studenterhus RUC kan for at understøtte aktiviteter og skabe de nødvendige rammer for opfyldelse af Studenterhus RUC s formål, forestå drift af bar- og caféaktiviteter rettet mod studerende, eller indgå aftale med tredjepart herom. En sådan aftale kan kun indgås med RUC s skriftlige samtykke. Stk. 2. Foreningen Studenterhus RUC har ansvaret for driften af bar og café men kan indgå aftale med tredjepart herom, jf. stk. 1. Ledelse 4 Studenterhus RUC ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen sikrer opfyldelse af foreningens formål og forvalter foreningens samlede ressourcer. Studenterhus RUC s bestyrelse er overfor RUC ansvarlig for, at huset drives i overensstemmelse med denne aftale og dens forudsætninger. Stk. 2. Bestyrelsens ansvar omfatter desuden tilsynet med Studenterhus RUC s budget og regnskab, jf. 5, stk. 1., samt opsynet med Studenterhus RUC s lokaler og fysiske rammer. Ansvar for overholdelse af dansk lovgivning, offentligretlige bestemmelser m.v. i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset påhviler foreningens bestyrelse. Stk. 3. Til Studenterhus RUC s bestyrelse udpeger de i Akademisk Råd repræsenterede studenterorganisationer 6 medlemmer. På Studenterhus RUC s generalforsamling vælges desuden 5 medlemmer til bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer. 5 Studenterhus RUC s bestyrelse vedtaget Studenterhusets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Stk. 2. Studenterhus RUC s bestyrelse ansætter det personale, som den skønner nødvendigt for Studenterhusets drift. Stk. 3. Studenterhus RUC s bestyrelse tegner de nødvendige og påkrævede forsikringer. Stk. 4. Studenterhus RUC s bestyrelse er forpligtet til at holde RUC løbende orienteret om ændringer i dens sammensætning og konstitution. Side 13 af 22

14 Stk. 5. Studenterhus RUC s årlige driftsregnskaber tilsendes RUC ledsaget af en revisorpåtegning fra en statsautoriseret revisor. Studenterhus RUC fremsender desuden i forbindelse med årsregnskabet en årsrapport, der redegør for Studenterhus RUC s aktiviteter, initiativer m.v. Stk. 6. Studenterhus RUC s vedtægter må ikke stride imod de bestemmelser, som er nedlagt i samarbejdsaftalen mellem Studenterhus RUC og RUC. Tilskud 6 Efter drøftelse med Studenterhus RUC s bestyrelse fastsætter RUC det årlige tilskud til Studenterhus RUC. Tilskuddet gives med hjemmel i universitetslovens 22. Stk. 2. Drøftelsen om det årlige tilskud skal finde sted senest inden udgangen af oktober. Stk. 2. Tilskuddets størrelse fastsættes endeligt efter RUC s bestyrelses godkendelse af det kommende års budget for RUC. Stk. 3. Tilskuddet går til understøttelse af foreningens formål, jf. 1, og kan bl.a. anvendes til aktivitetskoordinering, drift, indvendig vedligeholdelse og administration. Stk. 4. Tilskud til leje og drift af lokalerne følger fremlejeaftale og tilskudsaftale, jf. 2, stk. 1 og stk. 5 samt bilag 1 og bilag 2. Inventar, aflåsning af lokaler m.v. 7 RUC forsyner uden beregning efter eget skøn lokalerne i Studenterhuset med løst og fast inventar. I forbindelse med Studenterhus RUC s overtagelse af lokalerne udfærdiges af parterne i fællesskab en inventarliste over det til rådighed stillede inventar og udstyr, og bestyrelsen kvittere for modtagelsen. 8 Studenterhus RUC s bestyrelse forpligter sig til fra overtagelsesdagen at sørge for, at lokaler og inventar med videre benyttes på forsvarlig vis, og at der til enhver tid hersker god orden i lokalerne. Stk. 2. Ved aftalens ophør er Studenterhus RUC forpligtet til at tilbagelevere alle til rådighed stillede lokaler med inventar og udstyr i den stand, hvori de blev overtaget, bortset fra almindelig slid og ælde. 9 Studenterhus RUC s bestyrelse er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig for, at alene personer med tilknytning til de i 1 anførte aktiviteter, har adgang til bygninger og lokaler. 10 Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmelser i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som ikke er omfatte af 3, påhviler Studenterhus RUC s bestyrelse. 11 Al udvendig bygningsvedligeholdelse påhviler RUC, medmindre RUC godtgør, at vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af andre forhold end almindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan lægges Studenterhus RUC til last. Side 14 af 22

15 12 Til den indvendige vedligeholdelse fastsætter RUC et tilskud jf. 6. Der henvises i øvrigt til 2, stk. 4 vedrørende bygningsmæssige foranstaltninger. Stk. 2. For bygninger og det faste inventar gælder i øvrigt Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Studenterhus RUC sørger selv for forsikring af det inventar og de genstande, der ejes af Studenterhus RUC. 14 Udgifternes til el, vand og varme afholdes af RUC. 15 Udgifter til rengøring i Studenterhuset dækkes af Studenterhus RUC, idet RUC betaler et tilskud som en specifik del af driftstilskuddet. Udlån af lokalerne 16 Ved udlån af lokaler til de i 1 anførte formål skal der indgås skriftlig kontrakt mellem låneres og bestyrelsen, eller en af denne bemyndigede person, hvori det præciseres, at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokaler og inventar. Det skal endvidere af kontrakten fremgå, at eventuel rengøring betales af låneres. Stk. 2. Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre formål, personer eller foreninger end de i 1 nævnte skal skriftligt godkendes af RUC. Løbetid, opsigelse og misligholdelse 17 Nærværende aftale løber fra (dato) 2012 til (dato) 2017 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli. Stk. 2. Såfremt der sker væsentlige ændringer af forholdene hos en af parterne, kan denne part begære aftalen genforhandlet. Stk. 3. Såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af partnerne, skal den anden part være berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, dog således at den anden part forinden underrettes skriftligt herom med angivet begrundelse. Stk. 4. Nærværende samarbejdsaftale godkendes af den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse for Foreningen Studenterhus RUC. Roskilde, den XX/XX 2012 Formand, Foreningen Studenterhus RUC Rektor, Roskilde Universitet Side 15 af 22

16 APPENDIX VI: Subsidies agreement The agreement are only available in Danish indgået mellem Foreningen Studenterhus RUC Universitetsvej 1 Bygning Roskilde i det følgende kaldet Studenterhus RUC og Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde i det følgende kaldet RUC Tilskudsaftale for 2013 På grundlag af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Universitet og Foreningen Studenterhus RUC yder Roskilde Universitet nedenstående tilskud til Foreningen Studenterhus RUC for Foreningen Studenterhus RUC forpligter sig til at afholde og facilitere studentersociale, -faglige og politiske aktiviteter samt andre studenteraktiviteter for studerende på Roskilde Universitet, jf. Universitetslovens 22 stk. 1 og 2. Studenterhus RUC aflægger årsregnskab til RUC. Tilskuddet ydes til følgende: 1. Facilitering af husets aktiviteter Der ydes tilskud til facilitering af husets aktiviteter. Funktionen skal virke aktivt og opsøgende for at understøtte aktiviteter og arrangementer i Studenterhuset af følgende karakter: studenterpolitiske aktiviteter studenterfaglige aktiviteter fælles arrangementer på tværs af hovedområder og institutter politiske debatter faglige og kulturelle foredrag etc. Tilskuddet omfatter bl.a. gennemførelse af generalforsamlinger og andre foreningsmøder, økonomistyring og bogføring, alarm og forsikringer, dialog med myndigheder, afrapportering til fonde m.v. Side 16 af 22

17 Støtte til administration af huset: ,00 kr. 2. Husleje, varme, vand og el Der ydes tilskud til betaling af husleje, varme, vand og el på XX kr. 3. Renholdelse af lokaler Der ydes tilskud til renholdelse af lokalerne. Tilskuddet har til formål at sikre at lokalerne fremstår præsentable for Roskilde Universitet ved afholdelse af arrangementer med studerende, ansatte samt eksterne deltagere. Støtte til rengøring etc. af lokaler: XX kr. 4. Indvending vedligeholdelse Der ydes tilskud til indvendig vedligeholdelse med det formål at foretage løbende vedligeholdelse af lokalernes understøttelse af Studenterhusets aktiviteter og arrangementer. Tilskuddet gives som en ramme på ,00 kroner, der udbetales i overensstemmelse med samarbejdsaftalens 12 stk. 1. Støtte til indvendig vedligehold: ,00 kr. 5. Afholdelse af aktiviteter Der ydes tilskud til Støtte til aktiviteter: ,00 kr. Roskilde Universitet udbetaler tilskuddet vedr. pkt. 1, 2, 4 og 5 over to gange. Halvdelen udbetales primo januar Det resterende tilskud udbetales primo juli 2013 efter modtagelse af halvårsregnskabet fra Studenterhus RUC. Udbetaling af tilskud vedr. pkt. 3 inden for rammen til indvendig vedligeholdelse forudsætter godkendelse m.v. jf. ovenfor. Tilskud for 2013 i alt XX kr. Dokumentation og afrapportering gennemføres i henhold til Samarbejdsaftalens 5, stk. 5. Roskilde, den XX/XX Formand, Foreningen Studenterhus RUC Universitetsdirektør, Roskilde Universitet Side 17 af 22

18 APPENDIX VII: Plan of building 13.1 and 13.2 Side 18 af 22

19 Side 19 af 22

20 Side 20 af 22

21 Side 21 af 22

22 APPENDIX VIII: Meeting Schedule (suggestion) Board meetings in the spring semester 2013 All meetings will take place at RUC. o Meeting th of March, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting 02 9 th of April, Tuesday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting th of April, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of May, Friday, at 16:00 18:00 (shot orientation/status meeting) o Meeting nd of May, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Meeting th of June, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) Side 22 af 22

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere