Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv."

Transkript

1

2 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger samt benchmarking 7 Effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene 11 Overordnet strategisk fokus af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatsområder 12 Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde samt specifikke prioriteringskort 15 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, alder og region 26 Tema om medlemskontakt i forhold til rådgivning Analysetema med fokus på medlemmernes kontakt med FRIE Funktionærer i forhold til rådgivning inden for de seneste 12 måneder 43 Tema om kendskab, anvendelse og tilfredshed - medlemstilbud Analysetema med fokus på FRIE Funktionærers specifikke medlemstilbud og - ydelser 49 Tema om kendskab, anvendelse og tilfredshed - rådgivning Analysetema med fokus på FRIE Funktionærers specifikke rådgivnings- og vejledningstilbud 55 Tema om kommunikation og generel medlemskontakt Analysetema med fokus på FRIE Funktionærers information og medlemskontakt 61 Appendiks Svarskala, indekspoint, prioriteringskort og spørgeskema 68 MSI Research Aarhus Universitet Fuglesangs Allé 4 DK-821 Aarhus V T E W

3 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra FRIE Funktionærers medlemsundersøgelse, 212. Medlemsundersøgelsen inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet i et samarbejde mellem FRIE Funktionærer og MSI Research. Data er indsamlet af MSI Research. Medlemsundersøgelsen har til hensigt at bidrage til FRIE Funktionærers strategiske udviklingsproces ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen. Denne rapport præsenterer indledningsvist medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for FRIE Funktionærer, samt medlemmernes vurdering af en række strategiske indsatsområder. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i, hvilke af disse indsatsområder der influerer på skabelsen af tilfredshed og loyalitet, samt hvorledes indsatsområderne bør prioriteres i den strategiske udviklingsproces og i det løbende arbejde med forbedringer af medlemsrelaterede forhold. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde-, medlems- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med andre nationale og internationale tilfredshedsmålinger. Udover det interne fokus på prioriteringen af de strategiske indsatsområder, som er beskrevet ovenfor, vil rapporten sammenholde organisationens resultater med relevante benchmark. Såfremt I ønsker yderligere benchmarking eller analyser, er I velkomne til at kontakte Bente B. Bærentzen, Kommunikation og Marketing, FRIE Funktionærer. Såfremt I har spørgsmål med videre til rapportens indhold og fortolkningen heraf, er I velkomne til at kontakte MSI Researchs administrerende direktør Jacob Stammer Larsen eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Jacob Kjær Eskildsen Kai Kristensen Adm. direktør, MSI Research Professor, Aarhus Universitet Professor, Aarhus Universitet [3]

4 Introduktion Formål Anvendelse Formålet med FRIE Funktionærers medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med FRIE Funktionærer, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi, samt hvorledes disse forhold påvirker den overordnede tilfredshed og loyalitet. Ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen på tværs af en række strategisk centrale forhold, skabes der et vidensgrundlag for det strategiske arbejde i forhold til fastholdelse af eksisterende medlemmer samt tiltrækning af nye. Med afsæt i medlemmernes vurdering af strategisk centrale indsatsområder, som er de forhold der påvirker skabelsen af tilfredshed og loyalitet, bidrager undersøgelsen med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, som kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Undersøgelsen muliggør endvidere, at I kan agere proaktivt i forhold til ændringer i medlemmernes præferencestruktur. Rapporten indeholder blandt andet: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med relevante medlemsorganisationer - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed og loyalitet - Overordnede og specifikke prioriteringskort - Demografiske analyser på tværs af organisationens medlemssegmenter - Analyser af de medlemstilbud og -ydelser samt den rådgivning og vejledning FRIE Funktionærer tilbyder sine medlemmer med henblik på kendskab, anvendelse og tilfredshed Om undersøgelsen Dataindsamlingen er forløbet i oktober, 212. I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen, og af disse valgte at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 18,9. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker at usikkerheden i estimaterne er mindre end ±,7 indekspoint. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Repræsentativitet Undersøgelsens stikprøve er af MSI Research blevet kontrolleret for repræsentativitet på en række centrale baggrundsvariable. Der fremkommer afvigelser mellem stikprøven og FRIE Funktionærers population på køn, alder, hvorfor der er blevet korrigeret herfor. MSI-modellen Medlemmernes kvalitetsvurderinger af, tilfredshed med og loyalitet over for FRIE Funktionærer måles ud fra MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i MSImodellens fem indsatsområder og to resultatområder samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af medlemmernes vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsats- og resultatområder, er afgørende for undersøgelsens konklusioner og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer. Pilene i modellen på næste side illustrerer, hvorledes de fem indsatsområder; omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte, influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne, vil en forbedring af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger, samt at indsatsområdet udbytte kan påvirkes via de øvrige indsatsområder. (afsnittet fortsættes på næste side) [4]

5 Introduktion MSI-modellen Omdømme Indsatsområder Resultatområder Forventninger Udbytte Tilfredshed Loyalitet Medlemstilbud Rådgivning Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af MSI-modellens indsatsområder beskriver en række forhold, som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet. MSI-modellens indsatsområder er inddelt i følgende fem områder: Omdømme dækker over medlemmernes opfattelse af FRIE Funktionærers omdømme og fremtræden Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til FRIE Funktionærer herunder forventninger til indsatsområderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af FRIE Funktionærers medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra FRIE Funktionærer Indsatsområdet udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af FRIE Funktionærers medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent Resultatområder MSI-modellens resultatområder er inddelt i følgende to områder: Medlemstilfredshed og loyalitet Resultatområdet tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket, og påvirkes af de fem indsatsområder. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (resultatområdet loyalitet). Resultatområdet loyalitet, påvirkes af indsatsområderne omdømme og rådgivning samt i høj grad af resultatområdet tilfredshed. Sammen med tilfredshed er dette område det afgørende i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer. [5]

6 Introduktion Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål FRIE Funktionærers medlemmer har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Indsatsområderne omdømme, forventninger, medlemstilbud og rådgivning bliver udelukkende påvirket af de specifikke spørgsmål under hvert område. Indsatsområdet udbytte samt de to resultatområder, tilfredshed og loyalitet, bliver påvirket både af de specifikke spørgsmål under hvert område, samt af den effekt MSI-modellens kausale sammenhænge har på disse tre områder (jævnfør MSI-modellen). Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som FRIE Funktionærers medlemmer har besvaret for at afdække indsatsområdet omdømme. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i rapportens appendiks (side 7 og frem). Hvor enig eller uenig er du i, at FRIE Funktionærer er Indsatsområde En troværdig fagforening? En fagforening, der er god til at kommunikere med medlemmerne? Omdømme En fagforening, der hjælper dig, når du har et problem? En fagforening, der varetager dine arbejdsmæssige interesser? En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? Eksempel på afrapportering Sondringen mellem MSI-modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål, vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet omdømme, hvor medlemmernes vurdering fremgår som indekstal. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [18] [2] 79 [21] 74 [22] 75 [2] 4 2 Omdømme En troværdig fagforening? En fagforening, der er god til at kommunikere med medlemmerne? En fagforening, der hjælper dig, når du har et problem? En fagforening, der varetager dine arbejdsmæssige interesser (ift. ansættelsesforhold som løn, ferie, arbejdsmiljø m.v.)? En fagforening, der er eksperter i at hjælpe funktionærer i deres arbejdsliv? Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra FRIE Funktionærers medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra til 1) anbefales det, at du læser side 68 i rapportens appendiks. [6]

7 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Indledningsvist i det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs anbefalinger til hvilke overordnede indsatsområder FRIE Funktionærer bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. For at skabe et tydeligere udgangspunkt for de opnåede resultater sammenholdes FRIE Funktionærers overordnede resultater efterfølgende med andre faglige organisationer /fagforeninger, som har fået foretaget tilsvarende medlemsundersøgelser i samarbejde med MSI Research. Afslutningsvist i dette afsnit præsenteres indsatsområdernes effekt på resultatvariablene tilfredshed og loyalitet. [7]

8 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for FRIE Funktionærers medlemsundersøgelse FRIE Funktionærer (212) 75 Tolkning af resultatet - 1 Point Meget høj tilfredshed 7-79 Point Høj tilfredshed Point Middel tilfredshed Point Lav tilfredshed 2 Under 5 Point Meget lav tilfredshed Tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Prioriteringsområder Med udgangspunkt i nærværende rapport kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden blandt FRIE Funktionærers medlemmer ligger på indeks 75, samt at medlemsloyaliteten ligger på indeks 78. I forhold til medlemstilfredsheden kan dette niveau karakteriseres som værende højt (jævnfør figuren ovenfor). Resultatet fra nærværende medlemsundersøgelse viser, at FRIE Funktionærers medlemmer generelt er mere tilfredse og loyale end medlemmer af LO-, FTF- og AC-organisationer, der har fået foretaget tilsvarende undersøgelser (se benchmarking på side 1). Sammenholdes vurderingerne med gennemsnittet benævnt MSI average, samtlige organisationer, ligger FRIE Funktionærer 11 indekspoint højere i forhold til medlemstilfredshed og seks indekspoint højere i forhold til medlemsloyalitet. For resultatområdet tilfredshed ligger vurderingen af FRIE Funktionærer fire indekspoint højere end MSI best practice (den hidtidige højeste opnået score). Nedenstående punkter angiver centrale anbefalinger for, hvordan FRIE Funktionærer kan prioritere sine indsatser for at forbedre tilfredsheden og loyaliteten blandt sine medlemmer 1. Det anbefales, at FRIE Funktionærer særligt arbejder på at højne niveauet for indsatsområdet udbytte. Udbytte er med en vurdering på 66 indekspoint det indsatsområde, der er vurderet lavest af de fem indsatsområder i MSI-modellen. Sammenholdt med det forhold, at udbytte har en effekt på skabelsen af tilfredshed og loyalitet på henholdsvis 17 og 13 procent, anbefales det, at FRIE Funktionærer særligt arbejder på at forbedre vurderingen af dette område. I den forbindelse kan FRIE Funktionærer med fordel fokusere på at løfte medlemmernes udbytte af fagforeningens kurser og konferencer, kulturelle- og sociale arrangementer samt sin indsats for at støtte medlemmerne i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår, eftersom en forbedring af disse forhold vil have den største effekt, jf. prioriteringskortet for udbytte på side 25. Omdømme og rådgivning er de indsatsområder som har opnået den højeste vurdering og er samtidigt de indsatsområder, der har den største relative effekt på medlemstilfredshed og medlemsloyalitet (henholdsvis 35 og 37 procent). Grundet deres høje niveau også sammenholdt med andre organisationer må det antages, at mulighederne for yderligere forbedringer som udgangspunkt vil være relativt mere ressourcekrævende set i forhold til eksempelvis indsatsområdet udbytte. Med afsæt i deres anselige effekt på medlemstilfredsheden, bør FRIE Funktionærer dog fortsat arbejde på at fastholde og eventuelt forbedre både omdømme og rådgivning. For at højne vurderingen af indsatsområdet omdømme kan FRIE Funktionærer forbedre synliggørelsen af sit arbejde med at skabe målrettede forbedringer for medlemmernes arbejdsforhold. Det anbefales, at dette sker gennem kendskab til og en god føling med den situation, som medlemmerne befinder sig i. Yderligere vil man kunne forbedre den generelle medlemstilfredshed ved at højne medlemmernes opfattelse af, om FRIE Funktionærer er eksperter i at hjælpe funktionærer i deres arbejdsliv og levere individuel rådgivning af høj kvalitet. 1 For uddybende information om prioriteringskort se side 13, 14 og 69 [8]

9 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Prioriteringsområder (fortsat) Baggrundsresultater Temaer For indsatsområdet rådgivning anbefales det, at FRIE Funktionærer fastholder den faglige kompetente rådgivning, som man leverer. Samtidig bør FRIE Funktionærer prioriterer, at foreningens rådgivere skal være gode til at sætte sig ind i medlemmernes situation og - ikke mindst - følge op på, om den udførte rådgivning faktisk hjælper det enkelte medlem med sit specifikke problem. Tilfredsheden varierer på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper. Følgende forskelle er observeret: Kvinder er generelt mere tilfredse end mænd Medlemmer over 6 år er de mest tilfredse, mens medlemmer under 3 år er de mindst tilfredse Medlemmer i Midtjylland Øst af de mindst tilfredse, mens Sydjylland er den mest tilfredse region Medlemmer af både FRIE Funktionærers fagforening og a-kasse er generelt mere tilfredse end medlemmer, der blot er medlemmer af fagforeningen Medlemmer med fuld lønsikring af mindre tilfredse end medlemmer med ingen eller supplerende lønsikring Medlemmer med personaleledelsesansvar er mindre tilfredse end medlemmer uden Af temaet om medlemskontakt i forhold til rådgivning fremgår det, at der ikke er væsentlig forskel på medlemmernes vurdering af den modtaget rådgivning via henholdsvis telefon, e- mail og personligt fremmøde. Ligeledes fremgår det, at der ikke er væsentlig forskel på medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet afhængig af antallet af gange medlemmet har været i kontakt med FRIE Funktionærer inden for de seneste 12 måneder. Af temaerne om kendskab, anvendelse og tilfredshed fremgår det, at 84 procent af medlemmerne har lavt eller middel kendskab til FRIE Funktionærers medlemstilbud, mens det tilsvarende tal for rådgivning er procent. Over halvdelen af medlemmerne har intet eller lavt kendskab til størsteparten af de specifikke rådgivningstilbud. Det anbefales at medlemmernes kendskabsgrad til FRIE Funktionærers medlems- og rådgivningstilbud højnes, eftersom medlemmernes kendskab til FRIE Funktionærers forskellige ydelser ligger lavere end hos tilsvarende organisationer, som har fået foretaget lignende undersøgelser af MSI Research inden for de seneste to år. Af temaet om kommunikation og generel medlemskontakt fremgår det, at medlemmerne foretrækker at kontakte FRIE Funktionærer via primært telefon og . Omvendt foretrækker medlemmerne at blive kontaktet af FRIE Funktionærer via hovedsageligt . Når medlemmerne skal modtage information fra FRIE Funktionærer foretrækker medlemmerne at benytte sig af , nyhedsbreve og Magasinet FRIE. På spørgsmålet om hvilke ydelser der er essentielle for medlemmernes medlemskab af FRIE Funktionærer prioriteres juridisk bistand i forbindelse med løn og ansættelsesforhold højest. [9]

10 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Benchmarking Tilfredshed 1 FRIE Funktionærer (212) MSI average (LO-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) MSI best practice (samtlige organisationer) I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med relevante benchmark MSI best practice er den hidtidige højeste opnået score på et givent målepunkt. 2 Tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer med FRIE Funktionærer, hvor tilfreds er du så alt i alt? Hvordan synes du, at FRIE Funktionærer lever op til dine samlede forventninger? Hvor tæt på idealet om den ideelle fagforening er FRIE Funktionærer? Loyalitet I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet loyalitet inklusiv de bagvedliggende med relevante benchmark FRIE Funktionærer (212) MSI average (LO-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) MSI best practice (samtlige organisationer) MSI best practice er den hidtidige højeste opnået score på et givent målepunkt. 4 2 Loyalitet Jeg kan se mange grunde til at være medlem af FRIE Funktionærer og kun få grunde til at skifte til en anden fagforening eller være uorganiseret? Jeg vil anbefale FRIE Funktionærer til kolleger eller andre? af indsatsområder 1 FRIE Funktionærer (212) MSI average (LO-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) MSI best practice (samtlige organisationer) I figuren til højre vises medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes med relevante benchmark MSI best practice er den hidtidige højeste opnået score på et givent målepunkt. 2 Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte [1]

11 Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområderne Omdømme I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Forventninger,4,6,4 Modellen illustrerer hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen.,1,6 Udbytte,2 Tilfredshed,85 Loyalitet Medlemstilbud,38,35,23 Rådgivning Relativ effekt på medlemstilfredshed I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 35% Omdømme 2% Forventninger 1% Medlemstilbud 37% Rådgivning 17% Udbytte Relativ effekt på medlemsloyalitet I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 32% Omdømme 1% Forventninger 8% Medlemstilbud 46% Rådgivning 13% Udbytte [11]

12 Overordnet strategisk fokus Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i FRIE Funktionærer på et overordnet niveau. Den følgende del af rapporten skal hjælpe med at udpege de områder FRIE Funktionærer bør fokusere på i deres arbejde med at skabe tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne. De inkluderede prioriteringskort udgør en central rolle i MSI Researchs anbefalinger. I det følgende afsnit præsenteres indledningsvist en fortolkningsvejledning og illustration af de anvendte prioriteringskort, samt en beskrivelse af sammenhængen mellem det overordnede og de specifikke prioriteringskort. [12]

13 Lav VURDERING Høj Overordnet strategisk fokus - Hvordan skaber I større medlemstilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i FRIE Funktionærer på et overordnet niveau. TILPAS VEDLIGEHOLD De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres vil have den største effekt på medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du prioriteringskortene PRIORITER Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og eftersom betydningen for tilfredsheden også er høj, bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden på grund af områdets høje betydning. TILPAS OBSERVER Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges mindre betydning af medlemmerne, men som faglig organisation kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 69 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke) samt en eksemplificering heraf. [13]

14 VURDERING Overordnet fokus - Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed? Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder Nedenfor er det overordnede prioriteringskort præsenteret. Kortet illustrerer de fem indsatsområder og identificerer hvilke FRIE Funktionærer med fordel kan fokusere på for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. På de følgende sider præsenteres de specifikke prioriteringskort som illustrerer hvilke specifikke forhold der bør prioriteres for at forbedre de respektive indsatsområder. De specifikke prioriteringskort er dannet ved at sammenholde medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål med hvilken effekt de har på det pågældende område. For at skabe en kobling til det overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort (jævnfør følgende eksempel). NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort som afgør, hvilket område som bør prioriteres højest i det videre udviklingsarbejde. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring af det enkelte indsatsområde vil have på medlemmernes generelle tilfredshed med FRIE Funktionærer. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at identificere, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et værktøj og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. TILPAS VEDLIGEHOLD Forventninger Medlemstilbud OBSERVER Lav Udbytte EFFEKT AF EN FORBEDRING Rådgivning Omdømme PRIORITER Høj [14]

15 Analyse af specifikke indsatsområder I de følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. De fem specifikke prioriteringskort er en nuancering af det overordnede kort, som blev behandlet i forrige afsnit. [15]

16 Specifikke indsatsområder - Omdømme Omdømme 1 Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet omdømme. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [18] [2] 79 [21] 74 [22] 75 [2] 2 Omdømme En troværdig fagforening? En fagforening, der er god til at kommunikere med medlemmerne? En fagforening, der hjælper dig, når du har et problem? En fagforening, der varetager dine arbejdsmæssige interesser (ift. ansættelsesforhold som løn, ferie, arbejdsmiljø m.v.)? En fagforening, der er eksperter i at hjælpe funktionærer i deres arbejdsliv? [22] 76 [22] 73 [22] 74 [22] 74 [22] 4 2 En fagforening, der har god føling med den situation, som medlemmerne befinder sig i? En fagforening, der leverer individuel rådgivning af høj kvalitet? En fagforening med mange relevante tilbud? En fagforening, hvor du får noget for dit kontingent? En fagforening, der giver dig tryghed i dit arbejdsliv? [23] 84 [19] 79 [19] 73 [21] [19] 4 2 En fagforening, der målrettet arbejder for bedre arbejdsforhold? En fagforening, der er partipolitisk neutral? En fagforening, der er professionelt drevet? En fagforening, der er nyskabende og nytænkende? En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? [16]

17 VURDERING Specifikke indsatsområder - Omdømme 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskort for omdømme Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes 75 samlede vurdering af indsatsområdet omdømme OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 2.4 En fagforening, der varetager dine arbejdsmæssige interesser (ift. ansættelsesforhold som løn, ferie, arbejdsmiljø m.v.)? 2.5 En fagforening, der er eksperter i at hjælpe funktionærer i deres arbejdsliv? 2.6 En fagforening, der har god føling med den situation, som medlemmerne befinder sig i? 2.7 En fagforening, der leverer individuel rådgivning af høj kvalitet? 2.9 En fagforening, hvor du får noget for dit kontingent? 2.1 En fagforening, der giver dig tryghed i dit arbejdsliv? 2.11 En fagforening, der målrettet arbejder for bedre arbejdsforhold? VEDLIGEHOLD 2.3 En fagforening, der hjælper dig, når du har et problem? 2.13 En fagforening, der er professionelt drevet? TILPAS 2.1 En troværdig fagforening? 2.2 En fagforening, der er god til at kommunikere med medlemmerne? 2.12 En fagforening, der er partipolitisk neutral? OBSERVER 2.8 En fagforening med mange relevante tilbud? 2.14 En fagforening, der er nyskabende og nytænkende? [17]

18 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger 1 Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. 6 7 [19] 74 [23] 72 [22] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [28] 2 Forventninger Dine forventninger til kompetent individuel rådgivning og vejledning (fx vedrørende løn- og ansættelsesforhold samt job og karriere)? Dine forventninger til FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? Dine forventninger til FRIE Funktionærers synlighed på din arbejdsplads? Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder kurser og konferencer? [27] 62 [28] 7 [24] 68 [27] 79 [18] 4 2 Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder kulturelle- og sociale arrangementer? Dine forventninger til at modtage et medlemsmagasin? Dine forventninger til at modtage elektroniske nyhedsbreve fra FRIE Funktionærer? Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder rabatordninger (herunder billige forsikringer, ferietilbud, Rabatzonen m.v.)? Dine samlede forventninger til dit medlemskab af FRIE Funktionærer? [18]

19 VURDERING Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet forventninger. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav 3.3 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3.5. Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder kulturelle- og sociale arrangementer? VEDLIGEHOLD 3.2. Dine forventninger til FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? 3.4. Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder kurser og konferencer? 3.7. Dine forventninger til at modtage elektroniske nyhedsbreve fra FRIE Funktionærer? TILPAS 3.1. Dine forventninger til kompetent individuel rådgivning og vejledning (fx vedrørende løn- og ansættelsesforhold samt job og karriere)? 3.8. Dine forventninger til at FRIE Funktionærer tilbyder rabatordninger (herunder billige forsikringer, ferietilbud, Rabatzonen m.v.)? OBSERVER 3.3. Dine forventninger til FRIE Funktionærers synlighed på din arbejdsplads? 3.6. Dine forventninger til at modtage et medlemsmagasin? [19]

20 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud 1 Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet medlemstilbud. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [25] 7 [21] 68 [21] 71 [2] 2 Medlemstilbud Kvaliteten af FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? Kvaliteten af FRIE Funktionærers kurser og konferencer? Kvaliteten af FRIE Funktionærers kulturelle- og sociale arrangementer? Kvaliteten af medlemsmagasinet "Magasin FRIE" (relevante artikler og informationer samt indbydende layout)? [19] 72 [19] 66 [23] 72 [2] 4 2 Kvaliteten af FRIE Funktionærers hjemmeside (relevansen af indhold samt brugervenlighed)? Kvaliteten af FRIE Funktionærers nyhedsbrev (aktuel og relevant information)? Kvaliteten af FRIE Funktionærers rabatordninger (billige forsikringer, Rabatzonen, ferietilbud mv.)? Den samlede kvalitet og relevans af FRIE Funktionærers medlemstilbud og ydelser? [2]

21 VURDERING Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Prioriteringskort for medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet medlemstilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet medlemstilbud. 76 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 4.3. Kvaliteten af FRIE Funktionærers kulturelle- og sociale arrangementer? 4.7. Kvaliteten af FRIE Funktionærers rabatordninger (billige forsikringer, Rabatzonen, ferietilbud mv.)? VEDLIGEHOLD 4.2. Kvaliteten af FRIE Funktionærers kurser og konferencer? 4.6. Kvaliteten af FRIE Funktionærers nyhedsbrev (aktuel og relevant information)? TILPAS 4.4. Kvaliteten af medlemsmagasinet "Magasin FRIE" (relevante artikler og informationer samt indbydende layout)? 4.5. Kvaliteten af FRIE Funktionærers hjemmeside (relevansen af indhold samt brugervenlighed)? OBSERVER 4.1. Kvaliteten af FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? [21]

22 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning 1 Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet rådgivning. 79 [2] 79 [19] [2] 79 [19] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet Rådgivning Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med FRIE Funktionærer (åbningstider, ventetider, omstilling mv.)? Muligheden for at komme i kontakt med FRIE Funktionærer via (svartider mv.)? Muligheden for at komme i personlig kontakt med FRIE Funktionærer (hvor let er det at komme i kontakt med de ansatte, åbningstider mv.)? Rådgivningen fra FRIE Funktionærer er generelt faglig kompetent? 1 83 [18] 78 [21] [24] 79 [2] Rådgiverne fra FRIE Funktionærer er generelt venlige og imødekommende? Rådgiverne fra FRIE Funktionærer er generelt gode til at sætte sig ind i min situation? Rådgivningen fra FRIE Funktionærer hjalp mig med mit problem? Generelt set er rådgivningen fra FRIE Funktionærer af høj kvalitet? [22]

23 VURDERING Specifikke indsatsområder - Rådgivning 84 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskort for rådgivning 5.5 Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet rådgivning, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet rådgivning OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 5.6. Rådgiverne fra FRIE Funktionærer er generelt gode til at sætte sig ind i min situation? VEDLIGEHOLD 5.4. Rådgivningen fra FRIE Funktionærer er generelt faglig kompetent? 5.5. Rådgiverne fra FRIE Funktionærer er generelt venlige og imødekommende? TILPAS 5.2. Muligheden for at komme i kontakt med FRIE Funktionærer via (svartider mv.)? OBSERVER 5.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med FRIE Funktionærer (åbningstider, ventetider, omstilling mv.)? 5.3. Muligheden for at komme i personlig kontakt med FRIE Funktionærer (hvor let er det at komme i kontakt med de ansatte, åbningstider mv.)? 5.7. Rådgivningen fra FRIE Funktionærer hjalp mig med mit problem? [23]

24 Specifikke indsatsområder - Udbytte Udbytte 1 Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet udbytte. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [29] 58 [33] 57 [33] 66 [24] 2 Udbytte Dit udbytte af FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? Dit udbytte af FRIE Funktionærers kurser og konferencer? Dit udbytte af FRIE Funktionærers kulturelle- og sociale arrangementer? Dit udbytte af FRIE Funktionærers formidling af oplysninger og nyheder, der er i dine interesser (via medlemsmagasinet "Magasin FRIE", FRIE Funktionærers hjemmeside og nyhedsbreve)? [23] 72 [26] 73 [22] 4 52 [33] 2 Dit udbytte af FRIE Funktionærers rabatordninger (billige forsikringer, Rabatzonen, ferietilbud mv.)? Dit udbytte af den tryghed, dit medlemskab af FRIE Funktionærer giver dig? Dit udbytte af FRIE Funktionærers individuelle rådgivning og vejledning? Det samlede udbytte af dit medlemskab hos FRIE Funktionærer? [24]

25 VURDERING Specifikke indsatsområder - Udbytte Prioriteringskort for udbytte Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet udbytte, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet udbytte. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 6.1. Dit udbytte af FRIE Funktionærers indsats for at støtte dig i at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår? 6.2. Dit udbytte af FRIE Funktionærers kurser og konferencer? 6.3. Dit udbytte af FRIE Funktionærers kulturelle- og sociale arrangementer? VEDLIGEHOLD 6.6. Dit udbytte af den tryghed, dit medlemskab af FRIE Funktionærer giver dig? 6.7. Dit udbytte af FRIE Funktionærers individuelle rådgivning og vejledning? TILPAS 6.4. Dit udbytte af FRIE Funktionærers formidling af oplysninger og nyheder, der er i dine interesser (via medlemsmagasinet "Magasin FRIE", FRIE Funktionærers hjemmeside og nyhedsbreve)? OBSERVER 6.5. Dit udbytte af FRIE Funktionærers rabatordninger (billige forsikringer, Rabatzonen, ferietilbud mv.)? [25]

26 Baggrundsresultater I de følgende afsnit fremgår analyser baseret på væsentlige baggrundsresultater (primært demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder, men kan give en bedre forståelse for forskellene mellem FRIE Funktionærers medlemssegmenter og deres vurdering af jer. [26]

27 Baggrundsresultater - Køn Fordeling 67% Kvinde 33% Mand 1 Kvinde Mand Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Kvinde Mand Tilfredshed Loyalitet [27]

28 Baggrundsresultater - Aldersgruppe Fordeling 6% Under 3 21% % % % Over 6 1 Under Over Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Under Over Tilfredshed Loyalitet [28]

29 Baggrundsresultater - Medlemskab Fordeling 12% Medlem af fagforening, men ikke af a-kassen 88% Medlem af både fagforening og a-kasse 1 Medlem af fagforening, men ikke af a-kassen Medlem af både fagforening og a-kasse Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Medlem af fagforening, men ikke af a-kassen Medlem af både fagforening og a-kasse Tilfredshed Loyalitet [29]

30 Baggrundsresultater - Lønsikring Fordeling 9% Fuld 75% Ingen 15% Supplerende 1 Fuld Ingen Supplerende Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Fuld Ingen Supplerende Tilfredshed Loyalitet [3]

31 Baggrundsresultater - Region Fordeling 16% Fyn 18% Hovedstaden 5% Midtjylland Vest 17% Midtjylland Øst 7% Nordjylland 8% Nordsjælland 14% Sjælland 16% Sydjylland 1 Fyn Hovedstaden Midtjylland Vest Midtjylland Øst Nordjylland Nordsjælland Sjælland Sydjylland Omdømme Forventninger Medlemstilbud 1 Fyn Hovedstaden Midtjylland Vest Midtjylland Øst Nordjylland Nordsjælland Sjælland Sydjylland Rådgivning Udbytte [31]

32 Baggrundsresultater - Region 1 Fyn Hovedstaden Midtjylland Vest Midtjylland Øst Nordjylland Nordsjælland Sjælland Sydjylland Tilfredshed Loyalitet [32]

33 Baggrundsresultater - Sektor Fordeling 13% Offentlig ansat 87% Ansat i privat virksomhed 1 Offentlig ansat Ansat i privat virksomhed Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Offentlig ansat Ansat i privat virksomhed Tilfredshed Loyalitet [33]

34 Baggrundsresultater - Status Fordeling 91% Funktionær 9% Timelønnet 1 Funktionær Timelønnet Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Funktionær Timelønnet Tilfredshed Loyalitet [34]

35 Baggrundsresultater - Har du personaleledelsesansvar Fordeling 16% Ja 84% Nej 1 Ja Nej Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet [35]

36 Baggrundsresultater - Hovedbeskæftigelse Fordeling 5% Ufaglært arbejder 15% Faglært arbejder 5% Funktionær/tjenestemand uden personaleledelsesansvar 11% Funktionær/tjenestemand med personaleledelsesansvar 2% På efterløn 2% Lærling, elev, studerende 1% Midlertidigt ude af erhverv (barsel, orlov) 12% Ledig 4% Andet 1 Ufaglært arbejder Faglært arbejder Funktionær/tjenestemand uden personaleledelsesansvar Funktionær/tjenestemand med personaleledelsesansvar På efterløn Lærling, elev, studerende Midlertidigt ude af erhverv (barsel, orlov) Ledig Andet Omdømme Forventninger Medlemstilbud 1 Ufaglært arbejder Faglært arbejder Funktionær/tjenestemand uden personaleledelsesansvar Funktionær/tjenestemand med personaleledelsesansvar På efterløn Lærling, elev, studerende Midlertidigt ude af erhverv (barsel, orlov) Ledig Andet Rådgivning Udbytte [36]

37 Baggrundsresultater - Hovedbeskæftigelse 1 Ufaglært arbejder Faglært arbejder Funktionær/tjenestemand uden personaleledelsesansvar Funktionær/tjenestemand med personaleledelsesansvar På efterløn Lærling, elev, studerende Midlertidigt ude af erhverv (barsel, orlov) Ledig Andet Tilfredshed Loyalitet [37]

38 Baggrundsresultater - Inden for hvilket af følgende fagområder er du ansat/har du senest været ansat? Fordeling 21% Økonomi, bogholderi og regnskab 3% HR og personaleadministration 1% Finansiering og spedition 17% Salg og marketing 4% Indkøb 2% Grafisk og digital kommunikation 5% It og multimediedesign 6% Rådgivning, konsulentarbejde og undervisning 1% Kommunikation og sprog 3% Ledelse 4% Detailhandel 1% Service og transport 24% Andet 1 Økonomi, bogholderi og regnskab HR og personaleadministration Finansiering og spedition Salg og marketing Indkøb Grafisk og digital kommunikation It og multimediedesign Rådgivning, konsulentarbejde og undervisning Kommunikation og sprog Ledelse Detailhandel Service og transport Andet Omdømme Forventninger Medlemstilbud 1 Økonomi, bogholderi og regnskab HR og personaleadministration Finansiering og spedition Salg og marketing Indkøb Grafisk og digital kommunikation It og multimediedesign Rådgivning, konsulentarbejde og undervisning Kommunikation og sprog Ledelse Detailhandel Service og transport Andet Rådgivning Udbytte [38]

39 Baggrundsresultater - Inden for hvilket af følgende fagområder er du ansat/har du senest været ansat? 1 Økonomi, bogholderi og regnskab HR og personaleadministration Finansiering og spedition Salg og marketing Indkøb Grafisk og digital kommunikation It og multimediedesign Rådgivning, konsulentarbejde og undervisning Kommunikation og sprog Ledelse Detailhandel Service og transport Andet Tilfredshed Loyalitet [39]

40 Baggrundsresultater - Hvad er din seneste afsluttede uddannelse? Fordeling 6% Folkeskole (7.-1. klasse) 11% Gymnasial uddannelse (Student, HF, HH, HHX, HTX eller lign.) 42% Erhvervsuddannelse (fx faglært håndværker, butiksuddannet, kontoruddannet) 17% Kort videregående uddannelse (fx farmakonom, datamatiker, finansøkonom og køkkenassistent) 15% Mellemlang videregående uddannelse (fx bachelor, socialrådgiver, politibetjent, lærer, bygningskonstruktør) 12% Lang videregående uddannelse over 4 år (fx cand.mag., cand.jur. og cand.polyt) 12% Andet 1 Folkeskole (7.-1. klasse) Gymnasial uddannelse (Student, HF, HH, HHX, HTX eller lign.) Erhvervsuddannelse (fx faglært håndværker, butiksuddannet, kontoruddannet) Kort videregående uddannelse (fx farmakonom, datamatiker, finansøkonom og køkkenassistent) Mellemlang videregående uddannelse (fx bachelor, socialrådgiver, politibetjent, lærer, bygningskonstruktør) Lang videregående uddannelse over 4 år (fx cand.mag., cand.jur. og cand.polyt) Andet Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Folkeskole (7.-1. klasse) Gymnasial uddannelse (Student, HF, HH, HHX, HTX eller lign.) Erhvervsuddannelse (fx faglært håndværker, butiksuddannet, kontoruddannet) Kort videregående uddannelse (fx farmakonom, datamatiker, finansøkonom og køkkenassistent) Mellemlang videregående uddannelse (fx bachelor, socialrådgiver, politibetjent, lærer, bygningskonstruktør) Lang videregående uddannelse over 4 år (fx cand.mag., cand.jur. og cand.polyt) Andet Tilfredshed Loyalitet [4]

41 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Baggrundsresultater - Sektion Fordeling,% Fynske Medier,4% Under uddannelse med løn 1% Under uddannelse på SU,% York,3% Grundfoss,% Asea Brown Boweries 1% Lego 1% Novo,2% Responce,2% Risø 97% Ingen 1 Fynske Medier Under uddannelse med løn Under uddannelse på SU York Grundfoss Asea Brown Boweries Lego Novo Responce Risø Ingen Omdømme Forventninger Medlemstilbud 1 Fynske Medier Under uddannelse med løn Under uddannelse på SU York Grundfoss Asea Brown Boweries Lego Novo Responce Risø Ingen Rådgivning Udbytte [41]

42 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Baggrundsresultater - Sektion 1 Fynske Medier Under uddannelse med løn Under uddannelse på SU York Grundfoss Asea Brown Boweries Lego Novo Responce Risø Ingen Tilfredshed Loyalitet [42]

43 Tema om kontakt i forhold til rådgivning Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende medlemmernes kontakt med FRIE Funktionærer i forhold til rådgivning inden for de seneste 12 måneder og hvorledes medlemmerne vurderer denne rådgivning modtaget fra FRIE Funktionærer. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem FRIE Funktionærer og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [43]

44 Procent Procent Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Kontakt Her ser du, hvordan medlemmerne har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder fra FRIE Funktionærer Telefon Personligt fremmøde Jeg har ikke været i kontakt med FRIE Funktionærer inden for de seneste 12 måneder Har du inden for de seneste 12 måneder modtaget rådgivning og vejledning fra FRIE Funktionærer via telefon, eller personligt fremmøde? Her ser du, hvad den konkrete henvendelse via telefon drejede sig om. 6 Juridisk rådgivning Job- og karriererådgivning Rådgivning i forbindelse med ledighed Øvrig rådgivning Hvad omhandlede din seneste kontakt via telefon? Her ser du, hvad den konkrete henvendelse via e- mail drejede sig om. 6 Juridisk rådgivning Job- og karriererådgivning Rådgivning i forbindelse med ledighed Øvrig rådgivning Hvad omhandlede din seneste kontakt via ? Her ser du, hvad den konkrete henvendelse via personligt fremmøde drejede sig om Juridisk rådgivning Job- og karriererådgivning Rådgivning i forbindelse med ledighed Øvrig rådgivning Hvad omhandlede din seneste kontakt via personligt fremmøde? [44]

45 Baggrundsresultater - Hvor mange gange har du været i kontakt med FRIE Funktionærer inden for de seneste 12 måneder via telefon Fordeling 26% 1 gang 26% 2 gange 45% 3 gange eller mere 2% Ved ikke 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Tilfredshed Loyalitet [45]

46 Baggrundsresultater - Hvor mange gange har du været i kontakt med FRIE Funktionærer inden for de seneste 12 måneder via Fordeling 23% 1 gang 22% 2 gange 53% 3 gange eller mere 3% Ved ikke 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Tilfredshed Loyalitet [46]

47 Organisationsspecifikke resultater - Hvor mange gange har du været i kontakt med FRIE Funktionærer inden for de seneste 12 måneder via personligt fremmøde Fordeling 34% 1 gang 27% 2 gange 38% 3 gange eller mere 2% Ved ikke 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Tilfredshed Loyalitet [47]

48 Procent Organisationsspecifikke resultater - Kontakt Her ser du medlemmernes tilfredshed med den rådgivning de modtog via henholdsvis telefon, og personligt fremmøde Telefon Personligt fremmøde Hvor tilfreds var du med den rådgivning du modtog ved din henvendelse via Her der du procentandelen af medlemmer som inden for de seneste 12 måneder har besøgt FRIE Funktionærers forskellige afdelinger Odense København Aarhus Anden lokalitet Hvilke(n) af vores afdelinger har du besøgt inden for de seneste 12 måneder i forbindelse med personlig rådgivning og vejledning? [48]

49 Kendskab, anvendelse og tilfredshed - medlemstilbud Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende kendskab, anvendelse og tilfredshed af en række specifikke ydelser inden for medlemstilbud, som FRIE Funktionærer tilbyder sine medlemmer. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem FRIE Funktionærer og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [49]

50 Procent Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Kendskab Her ser du medlemmernes generelle kendskab til FRIE Funktionærers medlemstilbud angivet med en procentmæssig fordeling Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Hvor godt er dit kendskab til FRIE Funktionærers medlemstilbud og -ydelser generelt? Her ser du medlemmernes kendskab til udvalgte medlemstilbud angivet med en procentmæssig fordeling. 1 Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Sociale og kulturelle arrangementer Kurser og konferencer Rabatordninger, herunder billige forsikringer, Rabatzonen) 44 Ferie/fritidstilbud 46 Lønsikring, supplerende som et supplement til a-kassens dagpenge 1 Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Fuld lønsikring (privat arbejdsløshedsforsikring) som et alternativ til a-kassens dagpenge Magasin FRIE FRIE Funktionærers hjemmeside Mobil-App FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbreve [5]

51 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Her ser du, om medlemmerne inden for de seneste 12 måneder har deltaget i ét eller flere af FRIE Funktionærers kurser, konferencer og/eller sociale arrangementer. 16% Ja 84% Nej Anvendelse Her ser du procentdelen af medlemmer, der har benyttet de enkelte medlemstilbud inden for det seneste år Sociale og kulturelle arrangementer 9 Kurser og konferencer 5 Rabatordninger, herunder billige forsikringer, Rabatzonen) 8 Ferie/fritidstilbud 11 Lønsikring, supplerende som et supplement til a-kassens dagpenge Fuld lønsikring (privat arbejdsløshedsforsikring) som et alternativ til a-kassens dagpenge Magasin FRIE FRIE Funktionærers hjemmeside Mobil-App FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbreve [51]

52 Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Tilfredshed 1 Her ser du medlemmernes vurdering af tilfredsheden med de anvendte medlemstilbud og -ydelser Kun medlemmer der har anvendt de respektive medlemstilbud og -ydelser har haft mulighed for at tilkendegive deres vurdering. 4 2 Sociale og kulturelle arrangementer Kurser og konferencer Rabatordninger, herunder billige forsikringer, Rabatzonen) Ferie/fritidstilbud Lønsikring, supplerende som et supplement til a-kassens dagpenge Fuld lønsikring (privat arbejdsløshedsforsikring) som et alternativ til a-kassens dagpenge Magasin FRIE FRIE Funktionærers hjemmeside Mobil-App FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbreve [52]

53 VURDERING Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskort for specifikke medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af forskellige medlemstilbud og -ydelser, og den effekt en forbedring af det enkelte område vil have på medlemmernes samlede tilfredshed OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 7.5 Lønsikring, supplerende som et supplement til a-kassens dagpenge 7.6 Fuld lønsikring (privat arbejdsløshedsforsikring) som et alternativ til a- kassens dagpenge 7.8 FRIE Funktionærers hjemmeside VEDLIGEHOLD 7.1 FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbreve TILPAS 7.1 Sociale og kulturelle arrangementer 7.2 Kurser og konferencer 7.4 Ferie/fritidstilbud OBSERVER 7.3 Rabatordninger, herunder billige forsikringer, Rabatzonen) 7.7 Magasin FRIE 7.9 Mobil-App [53]

54 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Kendskab men ikke anvendt Medlemmer, der har angivet, at de har kendskab til at FRIE Funktionærer udbyder kurser og konferencer, men ikke har deltaget/benyttet sig af disse tilbud, er blevet bedt om at angive årsagen til, at de ikke har benyttet tilbuddene. Svarene er angivet i procent Prisen er for høj 3 Indholdet har ikke været relevant for mig 13 Jeg får tilbudt relevante kurser gennem min arbejdsgiver 9 Min arbejdsgiver vil ikke dække mine omkostninger ved deltagelse 7 Jeg kan ikke få fri fra mit arbejde 17 Kurserne ligger for langt væk fra min bopæl 1 Kursernes varighed er for lange Kursernes varighed er for korte 14 Andet Medlemmer, der har angivet, at de har kendskab til at FRIE Funktionærer udbyder sociale og kulturelle arrangementer, men ikke har deltaget/benyttet sig af tilbuddene, er blevet bedt om at angive årsagen til, at de ikke har benyttet tilbuddene Svarene er angivet i procent Der har været udsolgt, da jeg forsøgte at tilmelde mig Der har ikke været arrangementer, der har haft min interesse Der har været for langt til de arrangementer, der har haft min interesse Jeg savner mere fagligt indhold Jeg savner arrangementer for hele familien (målrettet børnefamilier) Jeg savner arrangementer specielt for unge Andet [54]

55 Kendskab, anvendelse og tilfredshed - rådgivning Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende kendskab, anvendelse og tilfredshed af en række specifikke ydelser inden for rådgivning, som FRIE Funktionærer tilbyder sine medlemmer. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem FRIE Funktionærer og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [55]

56 Procent Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Kendskab 1 Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Her ser du medlemmernes generelle kendskab til FRIE Funktionærers rådgivningsog vejledningstilbud angivet med en procentmæssig fordeling Hvor godt er dit kendskab generelt til FRIE Funktionærers rådgivnings- og vejledningstilbud? Kendskab Her ser du medlemmernes kendskab til udvalgte rådgivnings- og vejledningstilbud angivet med en procentmæssig fordeling. 1 6 Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Juridisk rådgivning om løn, ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår Juridisk rådgivning om barsel og ferie Juridisk rådgivning om sygdom, stress, ulykke og arbejdsskade Juridisk rådgivning om fratrædelsesaftale, afskedigelse, fyring og bortvisning Juridisk rådgivning til mit barn 1 Lavt kendskab Middel kendskab Stort kendskab Intet kendskab Job- og karriererådgivning vedr. karriere- og kompetanceafklaring (herunder personprofiltest og coaching) Job- og karriererådgivning vedr. løngoder, løninformation og lønforhandling Job- og karriererådgivning vedr. sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension Rådgivning i forbindelse med ledighed (herunder udbetaling af dagpenge og efterløn) Rådgivning i forbindelse med lønsikring [56]

57 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Anvendelse Her ser du procentdelen af medlemmer, der har benyttet de enkelte rådgivningsmuligheder inden for det seneste år Juridisk rådgivning om løn, ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår 4 Juridisk rådgivning om barsel og ferie 6 Juridisk rådgivning om sygdom, stress, ulykke og arbejdsskade Juridisk rådgivning om fratrædelsesaftale, afskedigelse, fyring og bortvisning 1 Juridisk rådgivning til mit barn Job- og karriererådgivning vedr. karriere- og kompetanceafklaring (herunder personprofiltest og coaching) 3 Job- og karriererådgivning vedr. løngoder, løninformation og lønforhandling 4 Job- og karriererådgivning vedr. sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension Rådgivning i forbindelse med ledighed (herunder udbetaling af dagpenge og efterløn) Rådgivning i forbindelse med lønsikring [57]

58 Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Tilfredshed 1 Her ser du medlemmernes vurdering af tilfredsheden med de enkelte tilbud om rådgivning og vejledning Kun medlemmer der har modtaget rådgivning og vejledning har haft mulighed for at tilkendegive deres vurdering. 4 2 Juridisk rådgivning om løn, ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår Juridisk rådgivning om barsel og ferie Juridisk rådgivning om sygdom, stress, ulykke og arbejdsskade Juridisk rådgivning om fratrædelsesaftale, afskedigelse, fyring og bortvisning Juridisk rådgivning til mit barn Job- og karriererådgivning vedr. karriere- og kompetanceafklaring (herunder personprofiltest og coaching) Job- og karriererådgivning vedr. løngoder, løninformation og lønforhandling Job- og karriererådgivning vedr. sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension Rådgivning i forbindelse med ledighed (herunder udbetaling af dagpenge og efterløn) Rådgivning i forbindelse med lønsikring [58]

59 VURDERING Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning 86 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskort for specifikke rådgivningsrelaterede forhold Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de rådgivningsrelaterede spørgsmål, og den effekt en forbedring af det enkelte område vil have på medlemmernes samlede tilfredshed OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8.1 Juridisk rådgivning om løn, ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår 8.2 Juridisk rådgivning om barsel og ferie 8.7 Job- og karriererådgivning vedr. løngoder, løninformation og lønforhandling VEDLIGEHOLD 8.3 Juridisk rådgivning om sygdom, stress, ulykke og arbejdsskade 8.4 Juridisk rådgivning om fratrædelsesaftale, afskedigelse, fyring og bortvisning 8.8 Job- og karriererådgivning vedr. sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension 8.9 Rådgivning i forbindelse med ledighed (herunder udbetaling af dagpenge og efterløn) TILPAS 8.5 Juridisk rådgivning til mit barn 8.6 Job- og karriererådgivning vedr. karriere- og kompetanceafklaring (herunder personprofiltest og coaching) OBSERVER 8.1 Rådgivning i forbindelse med lønsikring [59]

60 Procent Organisationsspecifikke resultater - Kendskab men ikke anvendt Medlemmer, der har angivet, at de har kendskab til at FRIE Funktionærer udbyder rådgivning i form af juridisk rådgivning og rådgivning om job og karriere, men ikke har benyttet sig af ydelsen, er blevet bedt om at angive årsagen til, at de ikke har benyttet ydelsen Svarene er angivet i procent. 3 Jeg har ikke haft problemer, der gav mig behov for rådgivning Jeg har selv klaret mine problemer Jeg tror ikke at FRIE Funktionærer kan hjælpe mig Jeg har fundet relevant information på FRIE Funktionærers hjemmeside, så jeg selv kunne klare mig. Jeg har søgt rådgivning i forhold til mit arbejdsliv ad andre kanaler Relevant information gennem medlemsmagasin og nyhedsbreve har gjort mig mere selvhjulpen Andet [6]

61 Tema om kommunikation og generel medlemskontakt Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende medlemmernes vurdering af mængden af udsendt information fra FRIE Funktionærer, og hvorvidt FRIE Funktionærer fremstår med et ensartet og professionelt udtryk i sin kommunikation. Yderligere præsenteres en række resultater for, hvordan medlemmerne foretrækker at kontakte, blive kontaktet samt modtage information fra FRIE Funktionærer. Endeligt afklares det, hvilke ydelser der er essentielle for medlemmernes medlemskab af FRIE Funktionærer og om FRIE Funktionærer er den foretrukne rådgiver, når medlemmerne søger ny inspiration og rådgivning om karriere. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem FRIE Funktionærer og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [61]

62 Organisationsspecifikke resultater - Kommunikation Her ser du medlemmernes vurdering af i hvor høj grad, FRIE Funktionærer fremstår med et ensartet og professionelt udtryk i sin kommunikation I hvor høj grad fremstår FRIE Funktionærer med et ensartet og professionelt udtryk i sin kommunikation? Her ser du, hvordan medlemmerne opfatter mængden af information fra FRIE Funktionærer. 6% For lav 89% Tilpas 2% For høj 3% Ved ikke [62]

63 Procent Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Kommunikation Hvordan foretrækker du at kontakte FRIE Funktionærer? Svarene er angivet i procent prioritet 2. prioritet 3. prioritet Telefon Brev Sms Mobilapplikation (fx mobil-app til smartphones) prioritet 2. prioritet 3. prioritet Facebook 9 22 FRIE Funktionærers hjemmeside 1 16 Personligt fremmøde 6 11 Andet Hvordan foretrækker du at blive kontaktet af FRIE Funktionærer? Svarene er angivet i procent prioritet 2. prioritet 3. prioritet Telefon Brev Sms Ansigt til ansigt Mobilapplikation (fx mobil-app til smartphones) Andet [63]

64 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Kommunikation Hvordan foretrækker du at modtage information fra FRIE Funktionærer? 1 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Svarene er angivet i procent Magasin FRIE FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbrev Facebook FRIE Funktionærers hjemmeside 1 32 FRIE Funktionærers mobil-app 1 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Brev Sms Eboks Min side på FRIE Funktionærers hjemmeside [64]

65 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Værdi af medlemskab Her ser du, hvilke ydelser, der er essentielle for medlemmernes medlemskab af FRIE Funktionærer (medlemmerne har kunne angive op til tre årsager) Svarene er angivet i procent Juridisk bistand i forbindelse med løn og ansættelsesforhold Rådgivning om job og karriere FRIE Funktionærers medlemstilbud og rabatordninger FRIE Funktionærers tilgængelighed på telefon og mail FRIE Funktionærers kurser Magasin FRIE FRIE Funktionærers Lønsikring 9 Sociale- og kulturelle arrangementer 5 Ingen af ovennævnte [65]

66 Organisationsspecifikke resultater - Inspiration Her ser du, medlemmernes vurdering af, om FRIE Funktionærer er den foretrukne rådgiver, når medlemmerne søger ny inspiration og rådgivning om karriere Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - FRIE Funktionærer er min foretrukne rådgiver, når jeg søger ny inspiration og rådgivning om min karriere. [66]

67 Procent Procent Organisationsspecifikke resultater - Vidste du Her ser du, om medlemmerne har kendskab til en række specifikke ydelser som FRIE Funktionærer udbyder Ja Nej Svarene er angivet i procent Vidste du, at du sammen med dine kolleger, som er medlemmer af FRIE Funktionærer, kan danne en sektion/klub, hvis I er mindst 2 medlemmer på din arbejdsplads? Vidste du, at dit medlemskab af FRIE Funktionærer giver mulighed for gratis juridisk rådgivning til husstandens børn i forbindelse med fritidsjob? Vidste du, at du kan tegne en fuld lønsikring helt udenom det offentlige a- kassesystem, der giver dig højere dagpenge ved ledighed? 1 Ja Nej Vidste du, at du kan få gratis coaching gennem dit medlemskab af FRIE Funktionærer? Vidste du, at du gratis kan abonnere på FRIE Funktionærers elektroniske nyhedsbrev, der udkommer hver måned? Vidste du, at du kan opnå fordelagtige tilbud og rabatter gennem FRIE Funktionærers RabatZone? [67]

68 Appendiks - Om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis et medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11 mens 3 omregnes til 22,22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Beregnet betydning Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men ligeledes hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. MSI Research har ved hjælp af statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, kan det udledes, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder der bør prioriteres i arbejdet med at forbedre medlemmernes tilfredshed: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, vil en højere vurdering af området også medføre øget tilfredshed. Omvendt gælder: Hvis der er lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres tilfredshed. [68]

69 Appendiks - Overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem områder: omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes i henholdsvis prioriter, vedligehold, tilpas eller observer i forhold til at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket indsatsområde man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man det specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke forhold under det enkelte indsatsområde, som ved en forbedring vil bidrage mest til at øge medlemmernes vurdering af det specifikke indsatsområde. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres i henholdsvis prioriter, vedligehold, tilpas eller observer i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør ressourcerne primært sættes ind på at forbedre område 2, eftersom det ligger i feltet prioriter, mens område 1 ligger i feltet tilpas. For konkret at opnå forbedringer fokuseres på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. De mest effektive forbedringsindsatser kan opnås ved at fokusere på de spørgsmål, og dermed underliggende emner, som på dette kort ligger i feltet prioriter (markeret med røde firkanter). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [69]

70 Appendiks - Spørgeskema [7]

71 Appendiks - Spørgeskema [71]

72 Appendiks - Spørgeskema [72]

73 Appendiks - Spørgeskema [73]

74 Appendiks - Spørgeskema [74]

75 Appendiks - Spørgeskema [75]

76 Appendiks - Spørgeskema [76]

77 Appendiks - Spørgeskema []

78 Appendiks - Spørgeskema [78]

79 Appendiks - Spørgeskema [79]

80 Appendiks - Spørgeskema []

81 Appendiks - Spørgeskema [81]

82 Appendiks - Spørgeskema [82]

83 Appendiks - Spørgeskema [83]

84 Appendiks - Spørgeskema [84]

85 Appendiks - Spørgeskema [85]

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % (2 ud af 299 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere