Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler."

Transkript

1 Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler. &.Carbon.footprint.for.Baisikeli s.genbrugsprojekt.i. Mozambique. Bo.P..Weidema. 2013&09&17

2 Forord. DennerapporterudarbejdetforKøbenhavnsKommune,GrønneErhverv,Teknik;ogMiljøforvaltningen undercarbon20projektet.carbon20projekteterstøttetafeulife+midler. Tak$til:$ StigHirsbakogRandiHagelundSkygebjerg,AalborgUniversitet 2.;0LCAconsultants,Aalborg,Denmark Vedcitering,brugvenligstdennehenvisning: Weidema$B$P.$(2013).Klima;fodaftrykforgenbrugafhittegodscykler;CarbonfootprintforBaisikeli s genbrugsprojektimozambique.2.;0lcaconsultants,aalborg,denmark Aalborg,September2013

3 Indholdsfortegnelse. Forord$ 3 1. Introduktion$ 7 2. Formål$og$afgrænsning$ ISO'14040/44' Opdragsgiver'og'review' Funktionel'enhed'og'formål'med'studiet' 9 Funktionelenhed 9 Formåletmedvurderingen 10 Sammensætningafencykel Systemafgrænsning' Beskrivelse'af'det'analyserede'system' 11 SorteringogadministrationiDanmark 11 Transport 12 Istandsættelse 12 Brugogvedligeholdelsei3år 13 Bortskaffelseogomsmeltningafmetal 13 Fremstillingafnytmetalframinedrift 14 Nyecykleri3år:Frafremstillingtilvedligeholdelse 14 Re;boundeffekt:Frigivetkøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter 14 Afskæringskriterier 14 Samproduktion(allokering) DataHkilder' 14 Data;kilderforbaggrunds;systemetsudledningerafdrivhusgasser 14 Data;kilderforsorteringogadministrationiDanmark 15 Data;kilderfortransport 15 Data;kilderformetal;fremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltning Metode'til'opgørelse'af'drivhuseffekten'af'forskellige'drivhusgasser' Data$til$livscyklusopgørelse$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport' Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal' Fremstilling'af'nye'cykler'i'Indien' Opgørelse$af$klimaKfodaftryk$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport'i'forgrundsHsystemet' 19 Maritimcontainer;transport 19 Fly;transportafmedarbejdere 19 Lastbil;transport Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal'fra'minedrift' Fremstilling'af'nye'cykler' 20 5

4 4.6 Samlet'klimaHfodaftryk' Usikkerheder$og$følsomhedsvurderinger$ Mængden'af'hittegodsHcykler' Sammensætningen'af'cyklerne' Omfanget'af'administration' Transport'af'cykler'er'volumenHbegrænset' Vedligeholdelse' Cyklernes'levetid' Ingen'rebound'effekt' Sammenfattende'bemærkninger'til'følsomhedsvurderingerne' Fortolkning$og$konklusion$ Studiets'fuldstændighed'og'indre'konsistens' 27 Checkforfuldstændighed 27 Checkforindrekonsistens Konklusion' Forbehold' Henvisninger$ 29 6

5 1. Introduktion. Dennerapportpræsentereretlivscyklus;baseretklima;fodaftryk(Carbonfootprint)forgenbrugaf hittegodscykler,istandsatogleveretafbaisikeliapsisalgbarstandichimoio,mozambique. Bekendtgørelseomhittegods 4.stk.2.sigerat Hittegods,dererværdiløstellerafsåringeværdi,atdet ikkekanbæreomkostningernevedauktionssalg,kandestrueresellerudleverestilalmennyttigeeller velgørendeformål,nårdererforløbet4ugerfraindleveringentilpolitiet. Hittegodscyklerbliveridagbortskaffetsommetalskrotoggenbrugtvedomsmeltning.BaisikeliApSsenderi stedetcyklernetilmozambiquehvordesættesistandogsælgeslokalt.hervederstattercyklernemindre holdbarenyecykler,primærtfremstilletiindien. Formåletmedklima;fodaftrykketeratvurdereCO 2 ;besparelsenvedatgenbrugecyklerneimozambiquei forholdtilatomsmeltedemieuropa.vurderingenerforetagetpå8000hittegodscykler,somerden gennemsnitligemængde,derårligtsendestilskrotfrakøbenhavnsområdet. 7

6 2. Formål.og.afgrænsning. 2.1 ISO.14040/44. VurderingenerforetagetioverensstemmelsemedISOstandarderneforlivscyklusvurdering:ISO 14040:2006ogISO14044:2006.VurderingenerendvidereioverensstemmelsemedISO stekniske specifikationforklima;fodaftryk:iso/ts14067: Opdragsgiver.og.review. OpdragsgiverenerKøbenhavnsKommune.Studieterberegnettilinterntbrughosopdragsgiverenogderer derforikkekravomatstudietunderkasteskritiskreview.studieterkvalitetskontrolleretinterntafrandi Dalgaard. 2.3 Funktionel.enhed.og.formål.med.studiet. Funktionel.enhed. Klima;fodaftrykketudtrykkesiforholdtilenfunktionelenhedpå17 400årscykel;brugiChimoio, Mozambique.Dettesvarertil5800cykleristandsatogleveretafBaisikeliApSisalgbarstandiChimoio, Mozambique,medenanslåetbrugs;levetidpåtreår(5800*3år=17 400år).De5800cyklersvarertil 8000hittegodscykler,idetlidtover1/4afhittegodscyklerneerisådårligstandatdeikkekanistandsættes, ogderfortildelsanvendessomreservedele,tildelsskrottes.dadeistandsattecyklererstatternyecykler ogreservedeleneerstatternyereservedele,erdetudenbetydningfornærværendestudieomderregnes medhelecykler,deleafcyklerellerreservedele.de5800cykleromfattersåledesbådehelecykler,og cyklerderersammensatafreservedelefraflerecykler. Figur$2.1:$Hittegodscykler. 9

7 Vurderingenomfatterfølgendetrinilivscyklus:modtagelseogsortering,transport,istandsættelseogsalg, brug,ogbortskaffelse,altrelativttiletreference;scenarie,hvorhittegodscyklernebortskaffesidanmarkog deristedetbenyttesandrecyklerimozambique. Formålet.med.vurderingen. Formåletmedvurderingeneratopgørehvorstorenklima;gevinstderkanopnåsvedatgenbruge hittegodscyklerneimozambiqueiforholdtildennuværendebortskaffelsesomskrot. Sammensætning.af.en.cykel. Encykelhargennemsnitsvægtpå15kg.Heraferca.12,5kgmetal(primærtstål,imindreomfang aluminium),2kgplastik(bl.a.saddel,skærme,håndtag,pedaler,tætningsringe),og0,5kggummi(dækog slanger).idengennemgåendeberegningerdetantagetatmetalleticyklerneer100%stål.i følsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisendelaf metalletistedetregnessomaluminium. Forskellenmellemhøj;kvalitets;cykleroglav;kvalitets;cyklerliggerikkesåmegetivægtensomikvaliteten afdetmetalderindgårikomponenterne.dererderforidettestudieregnetmedsammevægtforalle cykler.ifølsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisder varforskelpåvægtenafdecyklerderindgårideundersøgtesystemer. 2.4 Systemafgrænsning. Vurderingenerforetagetpåetaktueltgenbrugs;system,derstartermedmodtagelsenafdeindsamlede cyklerogomfattersamtligeaktiviteterhereftersomvilberøresafenbeslutningomatistandsætteog genbrugecyklerneimozambiqueistedetforatomsmeltemetallerne.tabel2.1giveretoverblikoverde berørteaktiviteter.figur2.2viserdesammeaktiviteteridetsamledesystem,hvordetogsåkanses hvorledessystemetssamledeydelseholdesneutral,såledesatanalysenbegrænsestileffektenafen beslutningomatgenbrugecyklerneimozambique. Tabel$2.1:$OverblikoverdeberørteaktivitetervedgenbrugIMozambiqueistedetforomsmeltningiEuropa LivscyklusKfaser$ Genbrug$i$Mozambique$ $ Omsmeltning$i$Europa$ Modtagelseog SorteringogadministrationiDanmark sortering Transport TransportmedcontainerskibtilMozambique; Undgåettransporttilomsmeltning herefterlastbiltilchimoio Genbrugsproces IstandsættelsepåværkstediChimoio Undgåetomsmeltningtilmetal Brug Vedligeholdelsei3år;fortrængte(nye)cykleri Mozambique,ogderesfremstilling,transportog Fremstillingafnytmetalframinedrifttil erstatningformanglendemetalfraomsmeltning vedligeholdelsei3år. Bortskaffelse BortskaffelseogomsmeltningiAfrika;Undgået produktionafnytmetalframinedrift 10

8 Figur$2.2:$Overblikoverdeberørteaktiviteteridetanalyseredesystem.Blåbokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugi Mozambique.BrunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrugiMozambique.Bemærkatnettoydelsenafdet samledesystemerneutral,dvs.atdetenestederændresermådenhvorpånetto;ydelsen(hhv.3årsbrugafcyklerimozambique ogmetal)leveres. 2.5 Beskrivelse.af.det.analyserede.system. Idetfølgendebeskrivesdeenkeltedeleafdetanalyseredesystem,somillustreretiFigur2.2.Devigtigste antagelserogforudsætningerbeskrives.ikapitel5undersøgesdetomnogenafdisseantagelserog forudsætningerkanhavebetydningforstudietskonklusion. Sortering.og.administration.i.Danmark. HittegodscyklerneleveresdirektetilBaisikeli ssorteringshalikøbenhavn.transportenhertilantagesat væredensammesomhviscyklerneleverestilskrotlager(fortidenrødovrejernogmetala/s)før transportentilshredningogomsmeltning. Hittegodscyklernesorteresitoklasser,hvorafca.halvdelenkanbrugessomdeer,mensendelsorteresi ukomplettecyklerogreservedele(stel,forgafler,skærme,styr,sæder,sadelpinde,styrpinde,gearsystemer, dæk,slangeroghjul)samtmetalskrot.samletsetkanknap3/4afhittegodscyklerne(5800årligt)genbruges tilistandsættelse,mensresten(2200stk.årligt)underalleomstændighederskrottes. InputstilsorteringogadministrationafvirksomhedeniDanmarkermedtagetmedfølgendeværdier,der svarertil30%afvirksomhedensnuværendeårligeforbrug: Lokaler: kr. Kontorartikler8000kr. Computerudstyr:25 000kr. Værktøj:30 000kr. Telefon:20 000kr. Porto:30 000kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr. Forsikringer:27 000kr. 11

9 Transport. HittegodscyklernepakkesicontainereogtransportenfraKøbenhavntilMozambiqueskermed containerskib.ihver40lhigh;cubecontainerpå75,3m 3 transporteres450cykler*15kg=6750kgog500 kgreservedele,dvs.ensamletlastevægtpå7250kg/container,hvilketgiverenvægtfyldepå96kg/m 3. Dermedertransportmængdenbegrænsetafvolumensnarereendvægt.Derskal12containereaf73m 3 til attransporterede5800cykler. Figur$2.3:$Cyklericontainer. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiIndienogligeledes transporteretmedcontainerskib. Baisikeli sbutikogværkstedimozambiqueharendanskudstationeretmedarbejderogendansklærling. Fordissemedarbejdereermedarbejdertransportmedregnetmedialt6retur;rejsermedfly. Alandenspecificerettransportiforgrunds;systemet,herundertransportafbrugtecyklertilomsmeltning, antagesatskemedlastbil. Istandsættelse. HittegodscyklerneistandsættesiChimoio.Detteskerpåentekniskskolesomlediundervisningenog omfatterderforikkenogenbelastningerderskalmedregnesher.transportenafdanskemedarbejdere,til butikogværksted,ernævntiforrigeafsnit. 12

10 Brug.og.vedligeholdelse.i.3.år. Deistandsattehittegodscyklersælgeslokaltoganvendesprimærttilgodstransport.Deistandsatte hittegodscyklerantagesatkunneanvendesi3år.vedligeholdelseogreservedeletilencykelregnes normaltsom0,5kggummi,0,35kgplastikog0,2kgstålperår.imidlertidmedregnesdenne vedligeholdelseikke,idetdetantagesomfangetafvedligeholdelseafdeistandsattegenbrugscyklersvarer tilvedligeholdelsenafdenyecyklersomdeerstatter. Figur$2.3:$Deistandsattehittegodscykleranvendesprimærttilgodstransport.BilledeterfraTeamTUDelft'spræsentation tilafricanbicycledesigncontest. Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Decyklerogcykeldeledersendestilskrot,passeresførstigennemenshredder,derfindelermaterialetog sortererstålogaluminiumfrashredder;resten(plastoggummi,samtca.1%afmetallet).metal;shreddere findesidanmarkibl.a.københavnogroskilde.shredder;restenbetragtesidanmarksomfarligtaffaldog sendestildeponi.metalletomsmeltesogerstatterprimærtmetal.detteskerpåetstålværk,f.eks.i Nordtyskland. IAfrikaantagesomsmeltningenafbrugtecyklerligeledesatskevedshredningogomsmeltning.Dererikke nogetofficieltindsamlingssystemimozambique,menviauformelleindsamlereantagescyklerneatendei shredder;anlægogmetal;smeltereivanderbijlparkisydafrika,hvordetomsmeltedemetalerstatter primærtmetal.shredder;restenantagesligesomidanmarkatblivedeponeret,dogikkeklassificeretsom farligtaffald. 13

11 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Nytmetalfremstillesframalmbrudtvedminedrift.Stålfremstillesudfrajernmalmogaluminium fremstillesudfrabauxit.metallernesælgespåglobalemarkeder. Nye.cykler.i.3.år:.Fra.fremstilling.til.vedligeholdelse. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiAsien,primærtiIndien. Cyklerneerfremstilletafringerematerialerogmeddenkrævendeanvendelsetilgodstransportoplyser BaisikeliApSatderregnesmedatcyklerneslevetidkuner4måneder.Meddenneantagelsegårderaltsåtil 3årsbrug9nyeindiskecyklermod1danskgenbrugscykel. Re&bound.effekt:.Frigivet.købekraft.til.erhvervelse.af.andre.produkter. Deistandsattehittegodscyklersælgesprimærttilmindre,selvstændigeerhvervsdrivende,primærttil godstransport.enmindredelkanblivesolgttilprivatetilpersontransport. Hvisderforbrugerenerenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nye indiskecyklervilledettekunnefrigivekøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter.disseproduktersklima; fodaftrykvilleisåfaldskullemedregnestilkonsekvenserneafgenbrugsprojektet. Deterderforiberegningenantagetatcyklerneudbydestilkonkurrence;dygtigepriser,såledesatderikke forkøberenernogenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nyeindiske cykler.foratundgåatdenhøjereengangsinvesteringvilpåvirkekundernesmulighedforatbenyttede istandsattegenbrugscykler,erdetforudsatatcyklernevilkunneleasesforetmånedligtbeløbdersvarertil dengennemsnitligemånedligeudgifttilennyindiskcykel. Afskæringskriterier. Deranvendesikkeafskæringafinputs.Alleberørteprocesser/aktivitetermedtages.Baggrunds;aktiviteter ermodelleretmedhybridinput/outputdata,hvilketsikrerfuldstændighed. Samproduktion.(allokering). Deranvendesikkeallokering,idetevt.samprodukterudlignesvedmodregningideberørteaktiviteter (substitution/systemudvidelse),såledesatsystemetsnetto;ydelsebegrænsestildenfunktionelleenhed. 2.6 Data&kilder. Data&kilder.for.baggrunds&systemets.udledninger.af.drivhusgasser. Deranvendestobaggrunds;databaser,sombeggebetragtessomdebedsttilgængeligelivscyklus;databaser påhvertsitområde: Ecoinventdatabasev3.0systemmodel consequential (ecoinvent2013).dennedatabaseerden mestomfattende,detaljeredelcadatabasepåmarkedetogdenenestederkonsekventfølgeriso 14040/44;standardenskravomatundgåallokering.Fulddokumentationafalledataiecoinvent foreliggerpåhttp://ecoinvent.org/. FORWASThybridIO;database(Schmidt2010a,Schmidt2010b,andSchmidtetal.2010).Denne databaseomfattersamtligeaktiviteterisamfundet,ogisærdeleshedidanmark,menertil gengældikkesærligdetaljeret.denanvendessombaggrunds;databaseforatsikrefuldstændighed 14

12 istudiet.databaseneroffentligtilgængeligidemo;versionenaflcasoftwarensimapro: dettestudieerenopdateretversionsammenlignetmeddenderforeliggerisimapro.den opdateredeversionskelnerforproduktionudenfordanmarkmellemeuropaogrestenafverden (RoW).OpdateringerneafdenoriginaleFORWASTmodelerbeskrevetiMikkelsenetal.(2011). Dissedata;kilderopfylderISOstandarderneskravtilbeskrivelseafdata;kvalitetogusikkerhed. Data&kilder.for.sortering.og.administration.i.Danmark. UdgifternetillokalerogadministrationerbaseretpåoplysningeriBaisikeliApS sårsregnskab2012.de30% herafsomertillagtgenbrugsprojektetervoresegetestimat. Udledningenafdrivhusgasserfrafremstillingogdriftafkontorartikler,computerudstyr,værktøj,telefon, porto,revisor,advokat,konsulentbistandogforsikringerberegnesudfraforwast;databasen. Data&kilder.for.transport. Container;transporten,medarbejder;transportmedflysamttransportmedlastbiliforgrunds;systemet modelleresmeddatafraecoinvent;databasen. Transportibaggrunds;systemetmodelleresmeddetransport;datadererangivetidetoanvendte databaser. Data&kilder.for.metal&fremstilling,.cykel&produktion,.bortskaffelse.og.omsmeltning. Metalfremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltningmodelleresmeddatafraecoinvent; databasen. 2.7 Metode.til.opgørelse.af.drivhuseffekten.af.forskellige.drivhusgasser. TilatopgøredensamlededrivhuseffektafdeforskelligedrivhusgasseranvendesIPCC(2007)Global WarmingPotentialsmeden100årstidshorisont(GWP100). 15

13 3. Data.til.livscyklusopgørelse. Dettekapiteldokumentererdekonkretedatadereranvendttilberegningen. 3.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. DataerfraFORWAST;databasen,deropgiverdataperEUR 2003.Vedomregningfrakr.tilEUR 2003 eranvendt 0,123EUR 2003 /kr.,hvilkettagerhøjdeforinflation. Lokaler kr.:0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Kontorartikler8000kr.(regnetsom900kgpapirvarer):2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Computerudstyr25 000kr.(svarendetil60kg):22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Værktøj30 000kr.(svarendetil800kg):4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Telefon20 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Porto30 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand kr.:0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Forsikringer27 000kr.:0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. 3.2 Transport. Dataerfraecoinvent;databasen,hvordataforeliggerperMg*kmellerperperson;km.Dacyklerharenlav vægtfylde(96kg/m 3 )anvendesistedettransportdataperm 3 *km,hvor1m 3 *km=0,25mg*km. Maritimcontainer;transport:0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km Fly;transport:0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person*km Lastbil;transport:0,04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *kmor0,16kgco 2 ;ækvivalenter/mg*km Afstandeerberegnetmedhhv.sea;distances.com,airmilescalculator.comogwww.distancesbetween.com formaritim,flyoglastbil;transport: København;BeiraviaSuez:7811sømil*1.852km/sømil=14 466km Mombai;Beira:3253sømil=6024km København;Chimoio:8552km Beira;Chimoio:204km Ludhiana;Mombai(Indien):1713km BortskaffelseDanmark(estimeret):400km Chimoio;Vanderbijlpark(bortskaffelseiSydafrika):1234km 3.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Dataerfraecoinvent;databasen. Shreddingharetenergi;forbrugpå0,066kWhperkgaffalds;input.Inklusivinfrastrukturerdetsamlede bidragihhv.danmarkogsydafrika0,78og1,2co 2 ;ækvivalenter/cykeltilshredding.forskellenskyldesde megetforskelligeelektricitets;systemer. 17

14 Tabvedshredninger1%forstål.Shredder;restenpercykelbestårderforaf2kgplastik,0,5kggummi, 0,125kgstål.Foraluminiumershredder;tabetstørre:20%eller2,5kgaluminiumpercykelderer fremstilletafaluminium. Deponeringafshredder;resten(kuniEuropa)medførerenudledningaf0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel. Omsmeltningafstålogaluminiumtilnytmetal: 1kgstålscrapomsmeltettil0,905kgstål:0,43kgCO 2 ;ækvivalenter 1kgaluminiumscrapomsmeltettil0,954kgaluminium:0,28kgCO 2 ;ækvivalenter 3.4 Fremstilling.af.nyt.metal. Vedomsmeltningenundgåsfremstillingafnytmetalframinedrift.Dataerfraecoinvent;databasen. Fremstillingafnytstålfrajernmalm:3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Fremstillingafnytaluminiumfrabauxit:16kgCO 2 ;ækvivalenter/kg 3.5 Fremstilling.af.nye.cykler.i.Indien. Dencykelderermodelleretiecoinvent;databasenerfremstilletmedgennemsnits;elektricitetogbestår overvejendeafaluminium.dataforcykel;fremstillingfraecoinvent;databasenerderforblevetkorrigeret forcyklernessammensætning,jf.afsnit2.3,ogmedbrugafelektricitetfradetindiskenet(datafra ecoinvent;databasen). Percykel,medaltmetalregnetsomstål:62,5kgCO 2 ;ækvivalenter. Percykelgenbruges0,99*0,905afstålet. Regnesderformedhelecyklenslivscyklus,medgårderkun1,3kgstål. Dermedreduceresdensamledelivscyklusbelastningpercykelmed36,5kgCO 2 ;ækvivalentertil26kgco 2 ; ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: Percykel,udengenbrug:+143kgCO 2 ;ækvivalenter Percykel,livscyklusmedgenbrug:+41kgCO 2 ;ækvivalenter 18

15 4. Opgørelse.af.klima&fodaftryk. Idettekapitelberegnesdetsamledeklima;fodaftryk. 4.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. Lokaler: kr.*0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=50mgco 2 ;ækvivalenter Kontorartikler:900kg*2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=2,3mgco 2 ;ækvivalenter Computerudstyr:60kg*22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1,3mgco 2 ;ækvivalenter Værktøj:800kg*4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=3,7mgco 2 ;ækvivalenter Telefonogporto:50 000kr.*0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=14,5mgco 2 ;ækvivalenter Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr.*0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=46mgco 2 ;ækvivalenter Forsikringer:27 000kr.*0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=3,8mgco 2 ;ækvivalenter Sorteringogadministration,ialt:122MgCO 2 ;ækvivalenter 4.2 Transport.i.forgrunds&systemet. Maritim.container&transport. 12containereKøbenhavn;BeiraviaSuez:12*14 466km*75,3m 3 *0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km= 39MgCO 2 ;ækvivalenter. 12*9containere(dadergår9nyecyklerpå1genbrugs;cykel)Mombai;Beira:12*9*6024km*75,3m 3 * 0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=147mgco 2 ;ækvivalenter. Fly&transport.af.medarbejdere. 6retur;rejsermedfly:6*2*8552person;km*0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person;km=10,3mgco 2 ; ækvivalenter. Lastbil&transport. 12containereBeira;Chimoio:12*204km*75,3m 3 *0.04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=7,4mgco 2 ; ækvivalenter. 12*9containereLudhiana;Mombai(Indien)&Beira;Chimoio:12*9*( )km*75,3m 3 *0,04kg CO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=624mgco 2 ;ækvivalenter. UndgåettransporttilbortskaffelseafshreddedecykleriDanmark:12*400km*6,750Mg*0,16kgCO 2 ; ækvivalenter/mg*km=5,2mgco 2 ;ækvivalenter. TransporttilbortskaffelseiVanderbijlpark,Sydafrika:12*1234km*75,3m 3 *0,04kgCO 2 ; ækvivalenter/m 3 *km=44,6mgco 2 ;ækvivalenterfor5800cykler.for9*5800cykler:9*44,6mgco 2 ; ækvivalenter=401mgco 2 ;ækvivalenter,dvs.ekstratransporttilbortskaffelseafindiskecykler:401 44,6 =356MgCO 2 ;ækvivalenter. 4.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Per5800genbrugtehittegods;cykler: ShreddingiDanmark:5800*0,78CO2;ækvivalenter/cykel=4,5MgCO 2 ;ækvivalenter ShreddingiSydafrika:5800*1,2CO2;ækvivalenter/cykel=7MgCO 2 ;ækvivalenterforshreddingaf5800 cykler,dvs.9*7mgco 2 ;ækvivalenter=63mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecykler. 19

16 Densamledemer;shredningiSydafrikaeraltså8gange5800cykler,hvilketsvarertil8*7MgCO 2 ; ækvivalenter=56mgco 2 ;ækvivalenter. Deponeringafshredder;restiEuropa:5800*0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1,3mgco 2 ; ækvivalenter. Omsmeltningafstål(99%af12.5kgstålpercykel):5800*0.99*12,5kg*0,43kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=31 MgCO 2 ;ækvivalenterper5800cykler. Shredning&omsmeltningiEuropagiveraltsåsammenlagt4,5+1,3+31=37MgCO 2 ;ækvivalenterfor 5800cykler,mensshredning&omsmeltningiSydafrikasammenlagtgiver7+31=38MgCO 2 ;ækvivalenter for5800cyklereller38*9=342mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecyklerellernetto38 *8=304MgCO 2 ;ækvivalenterforforskellenmellemantalletafdanskeogindiskecykler. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdenaturligvisikkemedtagesi ovenstående,menistedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,28kgco 2 ;ækvivalenter/kg. Korrektionenper%aluminiumerderfor5800*0,125kg*0,8*0,28kgCO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*36000kgCO 2 ;ækvivalenter=;0,198mgco 2 ;ækvivalenterper5800cykler. 4.4 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Per5800cyklerfremkommer5800*12.5kg*0.99*0.905=65Mggenbrugs;stål. Fremstillingaf65Mgnytstålfrajernmalm:65 000*3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=211mgco 2 ; ækvivalenter. For9*5800cyklerfremkommersåledes9*65Mggenbrugs;stål=585Mggenbrugs;stål,hvilketsvarertil nytstålmedetklima;fodaftrykpå *3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1900mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdeikkemedtagesiovenstående,meni stedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,954. Forde9*5800cyklerbliverkorrektionenper%aluminiumderfor9*5800*0,125kg*0,8*0,954*16kg CO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*1900MgCO 2 ;ækvivalenter=+61mgco 2 ;ækvivalenter. 4.5 Fremstilling.af.nye.cykler. De5800genbrugs;cyklererstatter5800*9nyecykler,dvs.ialt52 200cyklerá62,5kgCO 2 ;ækvivalenter= 3260MgCO 2 ;ækvivalenter. Hvisderkunregnesmednetto;forbrugetafstålilivscyklusskalde52 200nyecyklerkunmedregnesmed 26kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1360mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: +157kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+82mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,eller +41kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+21mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,hvisderkunregnesmed netto;forbrugetafaluminiumilivscyklus. 20

17 4.6 Samlet.klima&fodaftryk. Baseretpåovenståendekanvinusammenfatteklima;fodaftrykketfragenbrugafde8000hittegods;cykler: Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Medarbejder;transportmedfly: 10MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(netto): ;1360MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseiSydafrika: ;356MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiSydafrika(netto): ;304MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ Detvilsigeatgenbrugafde5800hittegods;cykleriMozambiqueiforholdtilatomsmeltedemiEuropa betyderenbesparelsepå2655mgco 2 ;ækvivalenter,eller458kgco 2 ;ækvivalenterpergenbrugtcykel. Vikanogsåfremstillesammenfatningensådenkommertætterepåsystem;beskrivelseniFigur2.2,somdet fremgåraffigur4.1pånæsteside: 21

18 Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Istandsættelse(medarbejder;transportmedfly): 10MgCO 2 ;ækvivalenter TransporttilbortskaffelseafdanskecykleriSydafrika: 45MgCO 2 ;ækvivalenter ShredningogomsmeltningafdanskecykleriSydafrika: 38MgCO 2 ;ækvivalenter Fremstillingafnytmetal(nettofor3processer): 1900MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetshredningogomsmeltningiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(brutto): ;3260MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseafindiskecykleriZA: ;401MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseafindiskecykleriSydafrika: ;342MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $ $$$ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ $ Figur$4.1:$Bidragtildetsamledeklima;fodaftrykfradeforskelligeaktiviteteridetanalyseredesystem(iMgCO 2 ;ækvivalenter).blå bokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugimozambique.brunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrug imozambique. 22

19 5. Usikkerheder.og.følsomhedsvurderinger. Alledataerbehæftetmedusikkerhed.DataforCO2;ækvivalenterfordeenkelteaktiviteterkanforventes athaveenusikkerhedpå+/;10%.derudovererderenrækkeafgørendeantagelserderihøjeregradkan påvirkeresultatet.disseantagelsergennemgåsidettekapitel. 5.1 Mængden.af.hittegods&cykler. Studieterbaseretpåenmængdepå8000hittegodscykler,somerdengennemsnitligemængde,derårligt sendestilskrotfrakøbenhavnsområdet.studietsresultatvilidetvæsentligstekunneskaleresopogned, hvisdennemængdeændrersig.kunomkostningernetiladministrationogmedarbejder;rejser(svarendetil knap5%afklima;fodaftrykket)erfasteomkostninger,mensalleandretalvilændresigproportionaltmed antalletafcykler. Denandelafcyklernederkangenbruges,entenheleellersomreservedele,erregnettilknap3/4eller5800 cykler.såfremtfærreellerflereafcyklernekangenbruges,heltellerdelvist,vildettepåsammemådesom densamledemængdekunbetydeatresultatetskalskaleresnedellerop,menvilikkeændrevedden grundlæggendekonklusion percykel. 5.2 Sammensætningen.af.cyklerne. Bådehittegodscyklerneogdeindiskecyklererregnetsomstål;cyklermedengennemsnitsvægtpå15kg, med12.5kgmetal,2kgplastik,og0.5kggummi.forskellenmellemdedanskehittegodscyklerogde indiskecyklererikkesåmegetivægtogsammensætningsomikvalitetenafmaterialerne.moderne højkvalitets;cyklertenderermodatblivelettereogaluminiums;stelvinderstørreindpaspåbekostningaf stål. Hvisdedanskecyklererlettere(ellertungere)endantaget,ellerindeholdermerealuminium,vildetikke påvirkeresultatetvæsentligt,idetcyklerneunderalleomstændighedervilblivebortskaffetogomsmeltet, ogdermedfortrængenytmetal;blotvildetigenbrugs;scenarietskeiafrika.bortskaffelseniafrikakræver lidtmeretransport,svarendetilca.40mgco 2 ;ækvivalenter,mendatransportenikkeervægt;begrænset vilenvægt;ændringikkepåvirkedennemængdeco 2 ;ækvivalenter. Hvisdeindiskecyklererlettereendantagetvildettebetydeenmindreundgåetklima;belastning,menda derkuntabes1.3kgstålforhverlivscyklusafencykelvilselven20%reduktionafvægtenkunbetyde0.26 kgstålmindrepercykelellerenreduktionpåmindreend2%afdetsamledeklima;fodaftryk. Hvisendelafmetalletideindiskecyklerregnessomaluminiumvildissecyklerslivscyklushaveenhøjere klimabelastning,svarendetil+19mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium.dadissecyklerfortrængesafde danskegenbrugs;cyklervildettefordetsamledeklima;fodaftrykaltsåbetydeenyderligeregevinstpå+19 MgCO 2 ;ækvivalenterper%aluminium.10%aluminiumideindiskecyklervilaltsåbetydeenyderligere fortrængningpå190mgco 2 ;ækvivalenter,ellerca.7%afdetsamledeklima;fodaftryk. 23

20 5.3 Omfanget.af.administration. DendelafBaisikeli somkostningertiladministrationsomermedregnettildetundersøgtegenbrugsprojekt, nemlig30%,svarertilca.4%afklima;fodaftrykket.deterikkesandsynligtatdenneandelervæsentlig højere,ogdenneantagelsekanderforikkepåvirkestudietskonklusionvæsentligt. 5.4 Transport.af.cykler.er.volumen&begrænset. Detforholdathelecyklerharenlavvægtfylde,ogattransporternederforerbegrænsetafvolumensnarere endvægtbetyderatenmereeffektivudnyttelseaftransportvolumen,f.eks.vedatfyldemellemrumud medtungerevarer,f.eks.metal;reservedele,ellervedatshreddecyklerneimozambiqueistedetfori Sydafrika,vilkunnereduceretransport;belastningenvæsentligt.Detteerisærrelevantfordeindiske cykler,pågrundafderesstørreantal.hvisbådetransportenfraindientilmozambiqueogframozambique tilsydafrikavarvægt;begrænsetistedetforvolumen;begrænsetvilledettekunnereduceredeindiske cyklersklimafodaftrykmed290mgco 2 ;ækvivalentereller11%afdetsamledeklima;fodaftrykidette studie. 5.5 Vedligeholdelse. Deterantagetatdeistandsattegenbrugscyklerogdenyecyklersomdeerstatterharsamme vedligeholdelses;behovperdrifts;år.derforervedligeholdelseikkemedregnetiopgørelsen. Somfølsomhedsvurderingkanvisepåenekstremsituationhvordedanskegenbrugs;cyklerskal vedligeholdessomengennemsnits;cykel,dvs.medbrugaf0.5kggummi,0.35kgplastikog0.2kgstålper år,mensdenyeindiskecyklerikkeskalvedligeholdesoverhovedet.resultatetherafvilværeat vedligeholdelsenafdedanskecyklervilkræve3kgco 2 ;ækvivalenterperårpercykel,ellerenreduktionfor detsamledeklima;fodaftrykidettestudiepå3år*5800cykler/år*3kgco 2 ;ækvivalenter=52mgco 2 ; ækvivalenter(1.7%afdetsamledeklima;fodaftryk). 5.6 Cyklernes.levetid. Dererregnetmedenrest;levetidfordedanskecyklerpå3årogfordeindiskecyklerpå4måneder.Med denneantagelsegårderaltså9nyeindiskecyklerpå1danskgenbrugscykel. ViharfåetbekræftetdenkortelevetidfordeindiskecyklerfraenuafhængigkildeiMozambique,nemlig fralaurenthomasfraenlokalcykel;producent,mozambikes,somangiverenlevetidpå6måneder.deter sværereatfåbekræftetrest;levetidenfordedanskegenbrugs;cykler.somenrimeligfølsomhedsvurdering regnervimed18månederfordedanskecyklerog6månederfordeindiske,hvilketgiver3indiskecykler perdanskgenbrugs;cykel.dettevillebetydeatderkunundgås1/3såmegetcykel;produktioniindien, transportfraindiensamttransportogbortskaffelseisydafrikafordeindiskecykler.densamledeklima; gevinstvedgenbrugs;projektetvildermedblivereduceretmed72%til739mgco 2 ;ækvivalenter. Hvisdersletikkevarnogenforskelilevetidvilderikkeværenogenforskelibortskaffelsen,mendervil stadigværeenklima;gevinstsomfølgeafatdeindiskecyklerikkeskalfremstillesogtransporteres.den samledeklima;gevinstforde5800cyklervilledogværereducerettil100mgco 2 ;ækvivalenter. 24

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 øvelser i almindelige regning Udfør regneøvelser på forskellige opgaver Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden Udgivet: August 2011 Rapporten

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER - Med fokus på potentielle klimapåvirkninger og ressourceforbrug R A PPO RT 4 2 6-212 LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse

Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse Jet Express 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1-2 2. OmJet 3 3. Installationogkonfiguration 4 3.1. Guidetilhurtiginstallation 4 3.2. Forudsætninger 4 3.3. SådaninstallererduJet 4 3.4. SådankonfigurererduJet

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER DK GARBAGE TRANSPORT COMPUTER Garbage Transport Computer GTC moduler GTC Garbage Transport Computer er et kontor system der styrer driften, disponeringen og kørslen for den enkelte vognmand eller for

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler

! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Mm 2: Modellering Indhold:! Forelæsning 1: Om og ing! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde! Forelæsning 2: Modelleringseksempler

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Customer Managed Hvorfor vælger man som kunde Cloud? Customer Customer No cloud (On-Premise)

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH Side 1 af 6 1 Firma Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0 Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050 Udgiver: Konica

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Finansiering af din spanske bolig

Finansiering af din spanske bolig Nykredit i Spanien Nykredit i Spanien Flere og flere danskere vælger at realisere drømmen om en bolig i Spanien. Nogle vælger at slå sig ned mere eller mindre permanent, for eksempel i forbindelse med

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID

SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID SØPASSAGENS GRØNNE FREMTID En fagmands syn på mulighederne i vores energiprojekt VI BEGYNDER UDVIKLINGEN En sommermorgen vågner du i din seng. Vinduet er åbent, så du kan høre en elbil passere vinduet,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Referencehus Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus A Det Vedligeholdelsesfri Hus B Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2-typehuset Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Livscyklusvurdering

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Etape 2. Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens. www.vojensab.dk

Etape 2. Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens. www.vojensab.dk Etape 2 Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens Vojens Andels-Boligforening opfører nu 30 attraktive lejeboliger på den gamle slagterigrund i hjertet af Vojens. Det nye boligområde, Birkeparken,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation Styrer og kontrollerer de forskellige busfunktioner i Gira KNX / EIBsystemet som f.eks. lysscener, persienner og markiser, panikafbryder, en central-slukprogrammering eller en behovsorienteret enkeltrumstemperaturstyring

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Personrapport. Michael Pram Rasmussen. Udskrevet d. 23-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Personrapport. Michael Pram Rasmussen. Udskrevet d. 23-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Personrapport Udskrevet d. 23-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 / 7

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 1 kg rugbrød... kr. 0,16 1 4 kg smør... kr. 0,50 1 pilsnerøl... kr. 0,08 Timeløn/faglært... kr. 0,27 1 l mælk... kr. 0,06 Ugentlig arbejdstid... timer 64 1 2 kg kaffe...

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere