Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler."

Transkript

1 Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler. &.Carbon.footprint.for.Baisikeli s.genbrugsprojekt.i. Mozambique. Bo.P..Weidema. 2013&09&17

2 Forord. DennerapporterudarbejdetforKøbenhavnsKommune,GrønneErhverv,Teknik;ogMiljøforvaltningen undercarbon20projektet.carbon20projekteterstøttetafeulife+midler. Tak$til:$ StigHirsbakogRandiHagelundSkygebjerg,AalborgUniversitet 2.;0LCAconsultants,Aalborg,Denmark Vedcitering,brugvenligstdennehenvisning: Weidema$B$P.$(2013).Klima;fodaftrykforgenbrugafhittegodscykler;CarbonfootprintforBaisikeli s genbrugsprojektimozambique.2.;0lcaconsultants,aalborg,denmark Aalborg,September2013

3 Indholdsfortegnelse. Forord$ 3 1. Introduktion$ 7 2. Formål$og$afgrænsning$ ISO'14040/44' Opdragsgiver'og'review' Funktionel'enhed'og'formål'med'studiet' 9 Funktionelenhed 9 Formåletmedvurderingen 10 Sammensætningafencykel Systemafgrænsning' Beskrivelse'af'det'analyserede'system' 11 SorteringogadministrationiDanmark 11 Transport 12 Istandsættelse 12 Brugogvedligeholdelsei3år 13 Bortskaffelseogomsmeltningafmetal 13 Fremstillingafnytmetalframinedrift 14 Nyecykleri3år:Frafremstillingtilvedligeholdelse 14 Re;boundeffekt:Frigivetkøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter 14 Afskæringskriterier 14 Samproduktion(allokering) DataHkilder' 14 Data;kilderforbaggrunds;systemetsudledningerafdrivhusgasser 14 Data;kilderforsorteringogadministrationiDanmark 15 Data;kilderfortransport 15 Data;kilderformetal;fremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltning Metode'til'opgørelse'af'drivhuseffekten'af'forskellige'drivhusgasser' Data$til$livscyklusopgørelse$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport' Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal' Fremstilling'af'nye'cykler'i'Indien' Opgørelse$af$klimaKfodaftryk$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport'i'forgrundsHsystemet' 19 Maritimcontainer;transport 19 Fly;transportafmedarbejdere 19 Lastbil;transport Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal'fra'minedrift' Fremstilling'af'nye'cykler' 20 5

4 4.6 Samlet'klimaHfodaftryk' Usikkerheder$og$følsomhedsvurderinger$ Mængden'af'hittegodsHcykler' Sammensætningen'af'cyklerne' Omfanget'af'administration' Transport'af'cykler'er'volumenHbegrænset' Vedligeholdelse' Cyklernes'levetid' Ingen'rebound'effekt' Sammenfattende'bemærkninger'til'følsomhedsvurderingerne' Fortolkning$og$konklusion$ Studiets'fuldstændighed'og'indre'konsistens' 27 Checkforfuldstændighed 27 Checkforindrekonsistens Konklusion' Forbehold' Henvisninger$ 29 6

5 1. Introduktion. Dennerapportpræsentereretlivscyklus;baseretklima;fodaftryk(Carbonfootprint)forgenbrugaf hittegodscykler,istandsatogleveretafbaisikeliapsisalgbarstandichimoio,mozambique. Bekendtgørelseomhittegods 4.stk.2.sigerat Hittegods,dererværdiløstellerafsåringeværdi,atdet ikkekanbæreomkostningernevedauktionssalg,kandestrueresellerudleverestilalmennyttigeeller velgørendeformål,nårdererforløbet4ugerfraindleveringentilpolitiet. Hittegodscyklerbliveridagbortskaffetsommetalskrotoggenbrugtvedomsmeltning.BaisikeliApSsenderi stedetcyklernetilmozambiquehvordesættesistandogsælgeslokalt.hervederstattercyklernemindre holdbarenyecykler,primærtfremstilletiindien. Formåletmedklima;fodaftrykketeratvurdereCO 2 ;besparelsenvedatgenbrugecyklerneimozambiquei forholdtilatomsmeltedemieuropa.vurderingenerforetagetpå8000hittegodscykler,somerden gennemsnitligemængde,derårligtsendestilskrotfrakøbenhavnsområdet. 7

6 2. Formål.og.afgrænsning. 2.1 ISO.14040/44. VurderingenerforetagetioverensstemmelsemedISOstandarderneforlivscyklusvurdering:ISO 14040:2006ogISO14044:2006.VurderingenerendvidereioverensstemmelsemedISO stekniske specifikationforklima;fodaftryk:iso/ts14067: Opdragsgiver.og.review. OpdragsgiverenerKøbenhavnsKommune.Studieterberegnettilinterntbrughosopdragsgiverenogderer derforikkekravomatstudietunderkasteskritiskreview.studieterkvalitetskontrolleretinterntafrandi Dalgaard. 2.3 Funktionel.enhed.og.formål.med.studiet. Funktionel.enhed. Klima;fodaftrykketudtrykkesiforholdtilenfunktionelenhedpå17 400årscykel;brugiChimoio, Mozambique.Dettesvarertil5800cykleristandsatogleveretafBaisikeliApSisalgbarstandiChimoio, Mozambique,medenanslåetbrugs;levetidpåtreår(5800*3år=17 400år).De5800cyklersvarertil 8000hittegodscykler,idetlidtover1/4afhittegodscyklerneerisådårligstandatdeikkekanistandsættes, ogderfortildelsanvendessomreservedele,tildelsskrottes.dadeistandsattecyklererstatternyecykler ogreservedeleneerstatternyereservedele,erdetudenbetydningfornærværendestudieomderregnes medhelecykler,deleafcyklerellerreservedele.de5800cykleromfattersåledesbådehelecykler,og cyklerderersammensatafreservedelefraflerecykler. Figur$2.1:$Hittegodscykler. 9

7 Vurderingenomfatterfølgendetrinilivscyklus:modtagelseogsortering,transport,istandsættelseogsalg, brug,ogbortskaffelse,altrelativttiletreference;scenarie,hvorhittegodscyklernebortskaffesidanmarkog deristedetbenyttesandrecyklerimozambique. Formålet.med.vurderingen. Formåletmedvurderingeneratopgørehvorstorenklima;gevinstderkanopnåsvedatgenbruge hittegodscyklerneimozambiqueiforholdtildennuværendebortskaffelsesomskrot. Sammensætning.af.en.cykel. Encykelhargennemsnitsvægtpå15kg.Heraferca.12,5kgmetal(primærtstål,imindreomfang aluminium),2kgplastik(bl.a.saddel,skærme,håndtag,pedaler,tætningsringe),og0,5kggummi(dækog slanger).idengennemgåendeberegningerdetantagetatmetalleticyklerneer100%stål.i følsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisendelaf metalletistedetregnessomaluminium. Forskellenmellemhøj;kvalitets;cykleroglav;kvalitets;cyklerliggerikkesåmegetivægtensomikvaliteten afdetmetalderindgårikomponenterne.dererderforidettestudieregnetmedsammevægtforalle cykler.ifølsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisder varforskelpåvægtenafdecyklerderindgårideundersøgtesystemer. 2.4 Systemafgrænsning. Vurderingenerforetagetpåetaktueltgenbrugs;system,derstartermedmodtagelsenafdeindsamlede cyklerogomfattersamtligeaktiviteterhereftersomvilberøresafenbeslutningomatistandsætteog genbrugecyklerneimozambiqueistedetforatomsmeltemetallerne.tabel2.1giveretoverblikoverde berørteaktiviteter.figur2.2viserdesammeaktiviteteridetsamledesystem,hvordetogsåkanses hvorledessystemetssamledeydelseholdesneutral,såledesatanalysenbegrænsestileffektenafen beslutningomatgenbrugecyklerneimozambique. Tabel$2.1:$OverblikoverdeberørteaktivitetervedgenbrugIMozambiqueistedetforomsmeltningiEuropa LivscyklusKfaser$ Genbrug$i$Mozambique$ $ Omsmeltning$i$Europa$ Modtagelseog SorteringogadministrationiDanmark sortering Transport TransportmedcontainerskibtilMozambique; Undgåettransporttilomsmeltning herefterlastbiltilchimoio Genbrugsproces IstandsættelsepåværkstediChimoio Undgåetomsmeltningtilmetal Brug Vedligeholdelsei3år;fortrængte(nye)cykleri Mozambique,ogderesfremstilling,transportog Fremstillingafnytmetalframinedrifttil erstatningformanglendemetalfraomsmeltning vedligeholdelsei3år. Bortskaffelse BortskaffelseogomsmeltningiAfrika;Undgået produktionafnytmetalframinedrift 10

8 Figur$2.2:$Overblikoverdeberørteaktiviteteridetanalyseredesystem.Blåbokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugi Mozambique.BrunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrugiMozambique.Bemærkatnettoydelsenafdet samledesystemerneutral,dvs.atdetenestederændresermådenhvorpånetto;ydelsen(hhv.3årsbrugafcyklerimozambique ogmetal)leveres. 2.5 Beskrivelse.af.det.analyserede.system. Idetfølgendebeskrivesdeenkeltedeleafdetanalyseredesystem,somillustreretiFigur2.2.Devigtigste antagelserogforudsætningerbeskrives.ikapitel5undersøgesdetomnogenafdisseantagelserog forudsætningerkanhavebetydningforstudietskonklusion. Sortering.og.administration.i.Danmark. HittegodscyklerneleveresdirektetilBaisikeli ssorteringshalikøbenhavn.transportenhertilantagesat væredensammesomhviscyklerneleverestilskrotlager(fortidenrødovrejernogmetala/s)før transportentilshredningogomsmeltning. Hittegodscyklernesorteresitoklasser,hvorafca.halvdelenkanbrugessomdeer,mensendelsorteresi ukomplettecyklerogreservedele(stel,forgafler,skærme,styr,sæder,sadelpinde,styrpinde,gearsystemer, dæk,slangeroghjul)samtmetalskrot.samletsetkanknap3/4afhittegodscyklerne(5800årligt)genbruges tilistandsættelse,mensresten(2200stk.årligt)underalleomstændighederskrottes. InputstilsorteringogadministrationafvirksomhedeniDanmarkermedtagetmedfølgendeværdier,der svarertil30%afvirksomhedensnuværendeårligeforbrug: Lokaler: kr. Kontorartikler8000kr. Computerudstyr:25 000kr. Værktøj:30 000kr. Telefon:20 000kr. Porto:30 000kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr. Forsikringer:27 000kr. 11

9 Transport. HittegodscyklernepakkesicontainereogtransportenfraKøbenhavntilMozambiqueskermed containerskib.ihver40lhigh;cubecontainerpå75,3m 3 transporteres450cykler*15kg=6750kgog500 kgreservedele,dvs.ensamletlastevægtpå7250kg/container,hvilketgiverenvægtfyldepå96kg/m 3. Dermedertransportmængdenbegrænsetafvolumensnarereendvægt.Derskal12containereaf73m 3 til attransporterede5800cykler. Figur$2.3:$Cyklericontainer. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiIndienogligeledes transporteretmedcontainerskib. Baisikeli sbutikogværkstedimozambiqueharendanskudstationeretmedarbejderogendansklærling. Fordissemedarbejdereermedarbejdertransportmedregnetmedialt6retur;rejsermedfly. Alandenspecificerettransportiforgrunds;systemet,herundertransportafbrugtecyklertilomsmeltning, antagesatskemedlastbil. Istandsættelse. HittegodscyklerneistandsættesiChimoio.Detteskerpåentekniskskolesomlediundervisningenog omfatterderforikkenogenbelastningerderskalmedregnesher.transportenafdanskemedarbejdere,til butikogværksted,ernævntiforrigeafsnit. 12

10 Brug.og.vedligeholdelse.i.3.år. Deistandsattehittegodscyklersælgeslokaltoganvendesprimærttilgodstransport.Deistandsatte hittegodscyklerantagesatkunneanvendesi3år.vedligeholdelseogreservedeletilencykelregnes normaltsom0,5kggummi,0,35kgplastikog0,2kgstålperår.imidlertidmedregnesdenne vedligeholdelseikke,idetdetantagesomfangetafvedligeholdelseafdeistandsattegenbrugscyklersvarer tilvedligeholdelsenafdenyecyklersomdeerstatter. Figur$2.3:$Deistandsattehittegodscykleranvendesprimærttilgodstransport.BilledeterfraTeamTUDelft'spræsentation tilafricanbicycledesigncontest. Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Decyklerogcykeldeledersendestilskrot,passeresførstigennemenshredder,derfindelermaterialetog sortererstålogaluminiumfrashredder;resten(plastoggummi,samtca.1%afmetallet).metal;shreddere findesidanmarkibl.a.københavnogroskilde.shredder;restenbetragtesidanmarksomfarligtaffaldog sendestildeponi.metalletomsmeltesogerstatterprimærtmetal.detteskerpåetstålværk,f.eks.i Nordtyskland. IAfrikaantagesomsmeltningenafbrugtecyklerligeledesatskevedshredningogomsmeltning.Dererikke nogetofficieltindsamlingssystemimozambique,menviauformelleindsamlereantagescyklerneatendei shredder;anlægogmetal;smeltereivanderbijlparkisydafrika,hvordetomsmeltedemetalerstatter primærtmetal.shredder;restenantagesligesomidanmarkatblivedeponeret,dogikkeklassificeretsom farligtaffald. 13

11 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Nytmetalfremstillesframalmbrudtvedminedrift.Stålfremstillesudfrajernmalmogaluminium fremstillesudfrabauxit.metallernesælgespåglobalemarkeder. Nye.cykler.i.3.år:.Fra.fremstilling.til.vedligeholdelse. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiAsien,primærtiIndien. Cyklerneerfremstilletafringerematerialerogmeddenkrævendeanvendelsetilgodstransportoplyser BaisikeliApSatderregnesmedatcyklerneslevetidkuner4måneder.Meddenneantagelsegårderaltsåtil 3årsbrug9nyeindiskecyklermod1danskgenbrugscykel. Re&bound.effekt:.Frigivet.købekraft.til.erhvervelse.af.andre.produkter. Deistandsattehittegodscyklersælgesprimærttilmindre,selvstændigeerhvervsdrivende,primærttil godstransport.enmindredelkanblivesolgttilprivatetilpersontransport. Hvisderforbrugerenerenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nye indiskecyklervilledettekunnefrigivekøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter.disseproduktersklima; fodaftrykvilleisåfaldskullemedregnestilkonsekvenserneafgenbrugsprojektet. Deterderforiberegningenantagetatcyklerneudbydestilkonkurrence;dygtigepriser,såledesatderikke forkøberenernogenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nyeindiske cykler.foratundgåatdenhøjereengangsinvesteringvilpåvirkekundernesmulighedforatbenyttede istandsattegenbrugscykler,erdetforudsatatcyklernevilkunneleasesforetmånedligtbeløbdersvarertil dengennemsnitligemånedligeudgifttilennyindiskcykel. Afskæringskriterier. Deranvendesikkeafskæringafinputs.Alleberørteprocesser/aktivitetermedtages.Baggrunds;aktiviteter ermodelleretmedhybridinput/outputdata,hvilketsikrerfuldstændighed. Samproduktion.(allokering). Deranvendesikkeallokering,idetevt.samprodukterudlignesvedmodregningideberørteaktiviteter (substitution/systemudvidelse),såledesatsystemetsnetto;ydelsebegrænsestildenfunktionelleenhed. 2.6 Data&kilder. Data&kilder.for.baggrunds&systemets.udledninger.af.drivhusgasser. Deranvendestobaggrunds;databaser,sombeggebetragtessomdebedsttilgængeligelivscyklus;databaser påhvertsitområde: Ecoinventdatabasev3.0systemmodel consequential (ecoinvent2013).dennedatabaseerden mestomfattende,detaljeredelcadatabasepåmarkedetogdenenestederkonsekventfølgeriso 14040/44;standardenskravomatundgåallokering.Fulddokumentationafalledataiecoinvent foreliggerpåhttp://ecoinvent.org/. FORWASThybridIO;database(Schmidt2010a,Schmidt2010b,andSchmidtetal.2010).Denne databaseomfattersamtligeaktiviteterisamfundet,ogisærdeleshedidanmark,menertil gengældikkesærligdetaljeret.denanvendessombaggrunds;databaseforatsikrefuldstændighed 14

12 istudiet.databaseneroffentligtilgængeligidemo;versionenaflcasoftwarensimapro: dettestudieerenopdateretversionsammenlignetmeddenderforeliggerisimapro.den opdateredeversionskelnerforproduktionudenfordanmarkmellemeuropaogrestenafverden (RoW).OpdateringerneafdenoriginaleFORWASTmodelerbeskrevetiMikkelsenetal.(2011). Dissedata;kilderopfylderISOstandarderneskravtilbeskrivelseafdata;kvalitetogusikkerhed. Data&kilder.for.sortering.og.administration.i.Danmark. UdgifternetillokalerogadministrationerbaseretpåoplysningeriBaisikeliApS sårsregnskab2012.de30% herafsomertillagtgenbrugsprojektetervoresegetestimat. Udledningenafdrivhusgasserfrafremstillingogdriftafkontorartikler,computerudstyr,værktøj,telefon, porto,revisor,advokat,konsulentbistandogforsikringerberegnesudfraforwast;databasen. Data&kilder.for.transport. Container;transporten,medarbejder;transportmedflysamttransportmedlastbiliforgrunds;systemet modelleresmeddatafraecoinvent;databasen. Transportibaggrunds;systemetmodelleresmeddetransport;datadererangivetidetoanvendte databaser. Data&kilder.for.metal&fremstilling,.cykel&produktion,.bortskaffelse.og.omsmeltning. Metalfremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltningmodelleresmeddatafraecoinvent; databasen. 2.7 Metode.til.opgørelse.af.drivhuseffekten.af.forskellige.drivhusgasser. TilatopgøredensamlededrivhuseffektafdeforskelligedrivhusgasseranvendesIPCC(2007)Global WarmingPotentialsmeden100årstidshorisont(GWP100). 15

13 3. Data.til.livscyklusopgørelse. Dettekapiteldokumentererdekonkretedatadereranvendttilberegningen. 3.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. DataerfraFORWAST;databasen,deropgiverdataperEUR 2003.Vedomregningfrakr.tilEUR 2003 eranvendt 0,123EUR 2003 /kr.,hvilkettagerhøjdeforinflation. Lokaler kr.:0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Kontorartikler8000kr.(regnetsom900kgpapirvarer):2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Computerudstyr25 000kr.(svarendetil60kg):22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Værktøj30 000kr.(svarendetil800kg):4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Telefon20 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Porto30 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand kr.:0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Forsikringer27 000kr.:0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. 3.2 Transport. Dataerfraecoinvent;databasen,hvordataforeliggerperMg*kmellerperperson;km.Dacyklerharenlav vægtfylde(96kg/m 3 )anvendesistedettransportdataperm 3 *km,hvor1m 3 *km=0,25mg*km. Maritimcontainer;transport:0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km Fly;transport:0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person*km Lastbil;transport:0,04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *kmor0,16kgco 2 ;ækvivalenter/mg*km Afstandeerberegnetmedhhv.sea;distances.com,airmilescalculator.comogwww.distancesbetween.com formaritim,flyoglastbil;transport: København;BeiraviaSuez:7811sømil*1.852km/sømil=14 466km Mombai;Beira:3253sømil=6024km København;Chimoio:8552km Beira;Chimoio:204km Ludhiana;Mombai(Indien):1713km BortskaffelseDanmark(estimeret):400km Chimoio;Vanderbijlpark(bortskaffelseiSydafrika):1234km 3.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Dataerfraecoinvent;databasen. Shreddingharetenergi;forbrugpå0,066kWhperkgaffalds;input.Inklusivinfrastrukturerdetsamlede bidragihhv.danmarkogsydafrika0,78og1,2co 2 ;ækvivalenter/cykeltilshredding.forskellenskyldesde megetforskelligeelektricitets;systemer. 17

14 Tabvedshredninger1%forstål.Shredder;restenpercykelbestårderforaf2kgplastik,0,5kggummi, 0,125kgstål.Foraluminiumershredder;tabetstørre:20%eller2,5kgaluminiumpercykelderer fremstilletafaluminium. Deponeringafshredder;resten(kuniEuropa)medførerenudledningaf0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel. Omsmeltningafstålogaluminiumtilnytmetal: 1kgstålscrapomsmeltettil0,905kgstål:0,43kgCO 2 ;ækvivalenter 1kgaluminiumscrapomsmeltettil0,954kgaluminium:0,28kgCO 2 ;ækvivalenter 3.4 Fremstilling.af.nyt.metal. Vedomsmeltningenundgåsfremstillingafnytmetalframinedrift.Dataerfraecoinvent;databasen. Fremstillingafnytstålfrajernmalm:3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Fremstillingafnytaluminiumfrabauxit:16kgCO 2 ;ækvivalenter/kg 3.5 Fremstilling.af.nye.cykler.i.Indien. Dencykelderermodelleretiecoinvent;databasenerfremstilletmedgennemsnits;elektricitetogbestår overvejendeafaluminium.dataforcykel;fremstillingfraecoinvent;databasenerderforblevetkorrigeret forcyklernessammensætning,jf.afsnit2.3,ogmedbrugafelektricitetfradetindiskenet(datafra ecoinvent;databasen). Percykel,medaltmetalregnetsomstål:62,5kgCO 2 ;ækvivalenter. Percykelgenbruges0,99*0,905afstålet. Regnesderformedhelecyklenslivscyklus,medgårderkun1,3kgstål. Dermedreduceresdensamledelivscyklusbelastningpercykelmed36,5kgCO 2 ;ækvivalentertil26kgco 2 ; ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: Percykel,udengenbrug:+143kgCO 2 ;ækvivalenter Percykel,livscyklusmedgenbrug:+41kgCO 2 ;ækvivalenter 18

15 4. Opgørelse.af.klima&fodaftryk. Idettekapitelberegnesdetsamledeklima;fodaftryk. 4.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. Lokaler: kr.*0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=50mgco 2 ;ækvivalenter Kontorartikler:900kg*2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=2,3mgco 2 ;ækvivalenter Computerudstyr:60kg*22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1,3mgco 2 ;ækvivalenter Værktøj:800kg*4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=3,7mgco 2 ;ækvivalenter Telefonogporto:50 000kr.*0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=14,5mgco 2 ;ækvivalenter Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr.*0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=46mgco 2 ;ækvivalenter Forsikringer:27 000kr.*0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=3,8mgco 2 ;ækvivalenter Sorteringogadministration,ialt:122MgCO 2 ;ækvivalenter 4.2 Transport.i.forgrunds&systemet. Maritim.container&transport. 12containereKøbenhavn;BeiraviaSuez:12*14 466km*75,3m 3 *0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km= 39MgCO 2 ;ækvivalenter. 12*9containere(dadergår9nyecyklerpå1genbrugs;cykel)Mombai;Beira:12*9*6024km*75,3m 3 * 0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=147mgco 2 ;ækvivalenter. Fly&transport.af.medarbejdere. 6retur;rejsermedfly:6*2*8552person;km*0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person;km=10,3mgco 2 ; ækvivalenter. Lastbil&transport. 12containereBeira;Chimoio:12*204km*75,3m 3 *0.04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=7,4mgco 2 ; ækvivalenter. 12*9containereLudhiana;Mombai(Indien)&Beira;Chimoio:12*9*( )km*75,3m 3 *0,04kg CO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=624mgco 2 ;ækvivalenter. UndgåettransporttilbortskaffelseafshreddedecykleriDanmark:12*400km*6,750Mg*0,16kgCO 2 ; ækvivalenter/mg*km=5,2mgco 2 ;ækvivalenter. TransporttilbortskaffelseiVanderbijlpark,Sydafrika:12*1234km*75,3m 3 *0,04kgCO 2 ; ækvivalenter/m 3 *km=44,6mgco 2 ;ækvivalenterfor5800cykler.for9*5800cykler:9*44,6mgco 2 ; ækvivalenter=401mgco 2 ;ækvivalenter,dvs.ekstratransporttilbortskaffelseafindiskecykler:401 44,6 =356MgCO 2 ;ækvivalenter. 4.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Per5800genbrugtehittegods;cykler: ShreddingiDanmark:5800*0,78CO2;ækvivalenter/cykel=4,5MgCO 2 ;ækvivalenter ShreddingiSydafrika:5800*1,2CO2;ækvivalenter/cykel=7MgCO 2 ;ækvivalenterforshreddingaf5800 cykler,dvs.9*7mgco 2 ;ækvivalenter=63mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecykler. 19

16 Densamledemer;shredningiSydafrikaeraltså8gange5800cykler,hvilketsvarertil8*7MgCO 2 ; ækvivalenter=56mgco 2 ;ækvivalenter. Deponeringafshredder;restiEuropa:5800*0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1,3mgco 2 ; ækvivalenter. Omsmeltningafstål(99%af12.5kgstålpercykel):5800*0.99*12,5kg*0,43kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=31 MgCO 2 ;ækvivalenterper5800cykler. Shredning&omsmeltningiEuropagiveraltsåsammenlagt4,5+1,3+31=37MgCO 2 ;ækvivalenterfor 5800cykler,mensshredning&omsmeltningiSydafrikasammenlagtgiver7+31=38MgCO 2 ;ækvivalenter for5800cyklereller38*9=342mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecyklerellernetto38 *8=304MgCO 2 ;ækvivalenterforforskellenmellemantalletafdanskeogindiskecykler. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdenaturligvisikkemedtagesi ovenstående,menistedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,28kgco 2 ;ækvivalenter/kg. Korrektionenper%aluminiumerderfor5800*0,125kg*0,8*0,28kgCO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*36000kgCO 2 ;ækvivalenter=;0,198mgco 2 ;ækvivalenterper5800cykler. 4.4 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Per5800cyklerfremkommer5800*12.5kg*0.99*0.905=65Mggenbrugs;stål. Fremstillingaf65Mgnytstålfrajernmalm:65 000*3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=211mgco 2 ; ækvivalenter. For9*5800cyklerfremkommersåledes9*65Mggenbrugs;stål=585Mggenbrugs;stål,hvilketsvarertil nytstålmedetklima;fodaftrykpå *3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1900mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdeikkemedtagesiovenstående,meni stedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,954. Forde9*5800cyklerbliverkorrektionenper%aluminiumderfor9*5800*0,125kg*0,8*0,954*16kg CO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*1900MgCO 2 ;ækvivalenter=+61mgco 2 ;ækvivalenter. 4.5 Fremstilling.af.nye.cykler. De5800genbrugs;cyklererstatter5800*9nyecykler,dvs.ialt52 200cyklerá62,5kgCO 2 ;ækvivalenter= 3260MgCO 2 ;ækvivalenter. Hvisderkunregnesmednetto;forbrugetafstålilivscyklusskalde52 200nyecyklerkunmedregnesmed 26kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1360mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: +157kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+82mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,eller +41kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+21mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,hvisderkunregnesmed netto;forbrugetafaluminiumilivscyklus. 20

17 4.6 Samlet.klima&fodaftryk. Baseretpåovenståendekanvinusammenfatteklima;fodaftrykketfragenbrugafde8000hittegods;cykler: Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Medarbejder;transportmedfly: 10MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(netto): ;1360MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseiSydafrika: ;356MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiSydafrika(netto): ;304MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ Detvilsigeatgenbrugafde5800hittegods;cykleriMozambiqueiforholdtilatomsmeltedemiEuropa betyderenbesparelsepå2655mgco 2 ;ækvivalenter,eller458kgco 2 ;ækvivalenterpergenbrugtcykel. Vikanogsåfremstillesammenfatningensådenkommertætterepåsystem;beskrivelseniFigur2.2,somdet fremgåraffigur4.1pånæsteside: 21

18 Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Istandsættelse(medarbejder;transportmedfly): 10MgCO 2 ;ækvivalenter TransporttilbortskaffelseafdanskecykleriSydafrika: 45MgCO 2 ;ækvivalenter ShredningogomsmeltningafdanskecykleriSydafrika: 38MgCO 2 ;ækvivalenter Fremstillingafnytmetal(nettofor3processer): 1900MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetshredningogomsmeltningiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(brutto): ;3260MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseafindiskecykleriZA: ;401MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseafindiskecykleriSydafrika: ;342MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $ $$$ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ $ Figur$4.1:$Bidragtildetsamledeklima;fodaftrykfradeforskelligeaktiviteteridetanalyseredesystem(iMgCO 2 ;ækvivalenter).blå bokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugimozambique.brunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrug imozambique. 22

19 5. Usikkerheder.og.følsomhedsvurderinger. Alledataerbehæftetmedusikkerhed.DataforCO2;ækvivalenterfordeenkelteaktiviteterkanforventes athaveenusikkerhedpå+/;10%.derudovererderenrækkeafgørendeantagelserderihøjeregradkan påvirkeresultatet.disseantagelsergennemgåsidettekapitel. 5.1 Mængden.af.hittegods&cykler. Studieterbaseretpåenmængdepå8000hittegodscykler,somerdengennemsnitligemængde,derårligt sendestilskrotfrakøbenhavnsområdet.studietsresultatvilidetvæsentligstekunneskaleresopogned, hvisdennemængdeændrersig.kunomkostningernetiladministrationogmedarbejder;rejser(svarendetil knap5%afklima;fodaftrykket)erfasteomkostninger,mensalleandretalvilændresigproportionaltmed antalletafcykler. Denandelafcyklernederkangenbruges,entenheleellersomreservedele,erregnettilknap3/4eller5800 cykler.såfremtfærreellerflereafcyklernekangenbruges,heltellerdelvist,vildettepåsammemådesom densamledemængdekunbetydeatresultatetskalskaleresnedellerop,menvilikkeændrevedden grundlæggendekonklusion percykel. 5.2 Sammensætningen.af.cyklerne. Bådehittegodscyklerneogdeindiskecyklererregnetsomstål;cyklermedengennemsnitsvægtpå15kg, med12.5kgmetal,2kgplastik,og0.5kggummi.forskellenmellemdedanskehittegodscyklerogde indiskecyklererikkesåmegetivægtogsammensætningsomikvalitetenafmaterialerne.moderne højkvalitets;cyklertenderermodatblivelettereogaluminiums;stelvinderstørreindpaspåbekostningaf stål. Hvisdedanskecyklererlettere(ellertungere)endantaget,ellerindeholdermerealuminium,vildetikke påvirkeresultatetvæsentligt,idetcyklerneunderalleomstændighedervilblivebortskaffetogomsmeltet, ogdermedfortrængenytmetal;blotvildetigenbrugs;scenarietskeiafrika.bortskaffelseniafrikakræver lidtmeretransport,svarendetilca.40mgco 2 ;ækvivalenter,mendatransportenikkeervægt;begrænset vilenvægt;ændringikkepåvirkedennemængdeco 2 ;ækvivalenter. Hvisdeindiskecyklererlettereendantagetvildettebetydeenmindreundgåetklima;belastning,menda derkuntabes1.3kgstålforhverlivscyklusafencykelvilselven20%reduktionafvægtenkunbetyde0.26 kgstålmindrepercykelellerenreduktionpåmindreend2%afdetsamledeklima;fodaftryk. Hvisendelafmetalletideindiskecyklerregnessomaluminiumvildissecyklerslivscyklushaveenhøjere klimabelastning,svarendetil+19mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium.dadissecyklerfortrængesafde danskegenbrugs;cyklervildettefordetsamledeklima;fodaftrykaltsåbetydeenyderligeregevinstpå+19 MgCO 2 ;ækvivalenterper%aluminium.10%aluminiumideindiskecyklervilaltsåbetydeenyderligere fortrængningpå190mgco 2 ;ækvivalenter,ellerca.7%afdetsamledeklima;fodaftryk. 23

20 5.3 Omfanget.af.administration. DendelafBaisikeli somkostningertiladministrationsomermedregnettildetundersøgtegenbrugsprojekt, nemlig30%,svarertilca.4%afklima;fodaftrykket.deterikkesandsynligtatdenneandelervæsentlig højere,ogdenneantagelsekanderforikkepåvirkestudietskonklusionvæsentligt. 5.4 Transport.af.cykler.er.volumen&begrænset. Detforholdathelecyklerharenlavvægtfylde,ogattransporternederforerbegrænsetafvolumensnarere endvægtbetyderatenmereeffektivudnyttelseaftransportvolumen,f.eks.vedatfyldemellemrumud medtungerevarer,f.eks.metal;reservedele,ellervedatshreddecyklerneimozambiqueistedetfori Sydafrika,vilkunnereduceretransport;belastningenvæsentligt.Detteerisærrelevantfordeindiske cykler,pågrundafderesstørreantal.hvisbådetransportenfraindientilmozambiqueogframozambique tilsydafrikavarvægt;begrænsetistedetforvolumen;begrænsetvilledettekunnereduceredeindiske cyklersklimafodaftrykmed290mgco 2 ;ækvivalentereller11%afdetsamledeklima;fodaftrykidette studie. 5.5 Vedligeholdelse. Deterantagetatdeistandsattegenbrugscyklerogdenyecyklersomdeerstatterharsamme vedligeholdelses;behovperdrifts;år.derforervedligeholdelseikkemedregnetiopgørelsen. Somfølsomhedsvurderingkanvisepåenekstremsituationhvordedanskegenbrugs;cyklerskal vedligeholdessomengennemsnits;cykel,dvs.medbrugaf0.5kggummi,0.35kgplastikog0.2kgstålper år,mensdenyeindiskecyklerikkeskalvedligeholdesoverhovedet.resultatetherafvilværeat vedligeholdelsenafdedanskecyklervilkræve3kgco 2 ;ækvivalenterperårpercykel,ellerenreduktionfor detsamledeklima;fodaftrykidettestudiepå3år*5800cykler/år*3kgco 2 ;ækvivalenter=52mgco 2 ; ækvivalenter(1.7%afdetsamledeklima;fodaftryk). 5.6 Cyklernes.levetid. Dererregnetmedenrest;levetidfordedanskecyklerpå3årogfordeindiskecyklerpå4måneder.Med denneantagelsegårderaltså9nyeindiskecyklerpå1danskgenbrugscykel. ViharfåetbekræftetdenkortelevetidfordeindiskecyklerfraenuafhængigkildeiMozambique,nemlig fralaurenthomasfraenlokalcykel;producent,mozambikes,somangiverenlevetidpå6måneder.deter sværereatfåbekræftetrest;levetidenfordedanskegenbrugs;cykler.somenrimeligfølsomhedsvurdering regnervimed18månederfordedanskecyklerog6månederfordeindiske,hvilketgiver3indiskecykler perdanskgenbrugs;cykel.dettevillebetydeatderkunundgås1/3såmegetcykel;produktioniindien, transportfraindiensamttransportogbortskaffelseisydafrikafordeindiskecykler.densamledeklima; gevinstvedgenbrugs;projektetvildermedblivereduceretmed72%til739mgco 2 ;ækvivalenter. Hvisdersletikkevarnogenforskelilevetidvilderikkeværenogenforskelibortskaffelsen,mendervil stadigværeenklima;gevinstsomfølgeafatdeindiskecyklerikkeskalfremstillesogtransporteres.den samledeklima;gevinstforde5800cyklervilledogværereducerettil100mgco 2 ;ækvivalenter. 24

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Indledning CO2-vejledningen. CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche Introduktion, koncept og basisdata

Indledning CO2-vejledningen. CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche Introduktion, koncept og basisdata CO2-vejledningen CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche Introduktion, koncept og basisdata Thomas H Christensen Dakofa Marts 2012 Indledning Formålet med denne vejledning i CO 2-opgørelser er at

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 øvelser i almindelige regning Udfør regneøvelser på forskellige opgaver Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

FORD B-MAX BMAX_V3_2013.75_Cvr_Main.indd 1-3 17/05/2013 12:58

FORD B-MAX BMAX_V3_2013.75_Cvr_Main.indd 1-3 17/05/2013 12:58 FORD B-MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 15 17 19 20 4 14 1 13 1 3 15 6 8 12 7 5

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

SBI 2017:08. Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger. Vurderet for hele bygningens livscyklus

SBI 2017:08. Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger. Vurderet for hele bygningens livscyklus SBI 2017:08 Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger Vurderet for hele bygningens livscyklus Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger Vurderet for hele bygningens livscyklus Harpa Birgisdóttir

Læs mere

Ecophon Solo Rectangle på væg

Ecophon Solo Rectangle på væg Ecophon Solo Rectangle på væg For at øge lydabsorptionen i rummet giver dette system muligheder for at montere Ecophon Solo Rectangle på væggen. Systemet giver designmuligheder ved at arbejde med forskellige

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

PRIMO System 4000 vindue (str x 1480 mm)

PRIMO System 4000 vindue (str x 1480 mm) PRIMO System 4000 vindue (str. 1230 x 1480 mm) Produkt PRIMO side bundhængt vindue Produkt navn: PRIMO System 4000 Model: Karmprofil 120 mm i hvid RAL 9010 Vinduestype: Side bundhængt vindue i PVC profil,

Læs mere

Energirammer for fremtidens bygninger

Energirammer for fremtidens bygninger Energirammer for fremtidens bygninger Temadag om reduktion af energiforbruget i bygninger Tirsdag 11. november 2008 Eigtveds Pakhus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

KirPACS undervisning Oktober 2011. jan@scanread.eu

KirPACS undervisning Oktober 2011. jan@scanread.eu 1 KirPACS undervisning Oktober 2011 jan@scanread.eu Klinikkerne får alle tilbuddet om at koble sig på det nye KirPACS system. Clear Canvas er et alternativ til et eventuelt i forvejen installeret PACS

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet

Læs mere

Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET

Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET Marts 2012 NYKREDIT SMARTBUDGET PROJEKT Udarbejdet af NKH Kontrolleret af LLK Godkendt af NKH NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 4810 4200 D: +45 4810 4637 Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: 4810 4300 M:

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Bæredygtig. ldning. - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen. Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø

Bæredygtig. ldning. - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen. Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø Bæredygtig indvinding og kalkfældning ldning - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø 2 problemstillinger: 1. kalkfældning 2. vandforsyningsteknologier

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden Udgivet: August 2011 Rapporten

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

LEAN IN THE PUBLIC SECTOR - LIPS 2016 HVORFOR SPILDER VI TID OG PENGE?

LEAN IN THE PUBLIC SECTOR - LIPS 2016 HVORFOR SPILDER VI TID OG PENGE? LEAN IN THE PUBLIC SECTOR - LIPS 2016 HVORFOR SPILDER VI TID OG PENGE? H VA D K O M M E R D E R U D A F D E T? HVAD KOMMER DER UD AF DET? Skovbo og Bakkebo, Mariager Nybyggeri Udbudt med krav om Lean i

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side.

Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side. Indhold - 1 Indholdsfortegnelse Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side. I hvert afsnit findes en mere detaljeret lokal indholdsfortegnelse,

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Sådan kan man regne på husstandsmøller:

Sådan kan man regne på husstandsmøller: Sådan kan man regne på husstandsmøller: Andreas Bechmann (DTU Wind) & Morten Thøgersen (EMD) Danmarks Vindmølleforening, 9/9 2016 Fredericia Sådan kan man regne på husstandsmøller: 1. Beregningsværktøjet

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-24

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-24 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 16 beregningsopgaver Udfør beregning på forskellige produktionsopgaver Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser CO 2 -opgørelse 2009 Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 USIKKERHEDER 5 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 6 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Integrering af ferskvandspåvirkning i livscyklusvurdering af tre vandteknologier

Integrering af ferskvandspåvirkning i livscyklusvurdering af tre vandteknologier Integrering af ferskvandspåvirkning i livscyklusvurdering af tre vandteknologier Ryle Nørskov Gejl, Poul L. Bjerg, Jens Rasmussen and Martin Rygaard Motivation Ref: Pfister et al., 29 Elforbrug Kwh/m 3

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Ved at monterer Akusto One SQ på væggen, giver dette system dig mulighed for at øge lydabsorptionen i rummet. Systemet giver designmuligheder, der arbejder med forskellige formater

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Produktnyheder. Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015. E 5660 Justeringsenhed. CD katalog 5.9.1.0 Online katalog

Produktnyheder. Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015. E 5660 Justeringsenhed. CD katalog 5.9.1.0 Online katalog Produktnyheder Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Online katalog Vi reagerer på dine ønsker og forslag med endnu en produktudvidelse. Da vi er systemleverandør, tilbyder vi nu et endnu

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag.

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag. Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Generelt om bilpolitikken:

Generelt om bilpolitikken: BILPOLITIK Forord Guldborgsund Kommune har med virkning fra juli 2012 truffet beslutning om, at outsource håndteringen af alle kommunens person- og varebiler til LeasePlan. Kommunen har endvidere truffet

Læs mere

VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE

VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE et praktisk værktøj for hele foreningen CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V t: +45 33 33 82 82 f: +45 33 33 85 85 e: cej@cej.dk cvr:

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1.

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1. RYGSKJOLD FOR TOILET (DK) Rev.1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...3 2. Produkt oversigt...4 3.

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D m m m m mm m M m m mm K E ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m m m m m m N M m m m N H m m m m m m m N H V m K U B 7 6 A F I NANSI ERI NGSF ORSL AG RTPLBRT NT 7 ENGGÅRDSVE

Læs mere

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Advantage A Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage A monteres i synligt skinnesystem, hvor alle loftplader er individuelt

Læs mere

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Ecophon Gedina A + Extra Bass

Ecophon Gedina A + Extra Bass Ecophon Gedina A + Extra Bass Gedina A med Extra Bass er et nedhængt loftsystem der er specielt udviklet til områder, hvor lavfrekvent absorption er påkrævet, f.eks. klasselokaler. Et Gedina A loft har

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

S.A.G.A. III. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre

S.A.G.A. III. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre Velkommen til borgermøde vedrørende projekt Askov den 25. juni 2015 S.A.G.A. III Sortering Af Genanvendeligt Affald Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre Dagsorden

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE

HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE HALFEN KONSOLANKER FM 05 - DK FACADE FORANKRINGSTEKNIK ARMERINGSTEKNIK TRANSPORTANKERSYSTEMER HALFEN SKINNER BETON HALFEN SKRUETILSLUTNING HBS-05 BETON FRIMEDA TRANSPORTANKER BETON HALFEN HTU-SKINNER BETON

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT 8

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Gazelle Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej Skanderborg Danmark. Version 10 / /10 Gazelle Rollator

Gazelle Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej Skanderborg Danmark. Version 10 / /10 Gazelle Rollator Gazelle Rollator Brugervejledning Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark Version 10 / 2006 1/10 Gazelle Rollator Gazelle Rollator Inholdsfortegnelse Gazelle Rollator Inholdsfortegnelse...2

Læs mere

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse.

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse. Årstal 2017 CSR profil for Firmanavn Adresse Genera ApS Melby Enghavevej 64, 3370 Melby Deltager navn E-mail Tommy Horn th@genera.dk Telefon 42300608 Hjemmeside Vision www.genera.dk Genera skal fundere

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Vejforum 2010 -Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Formål: Miljøtilpassede belægninger Hvordan beregnes en evt. miljøgevinst? Hvordan sikrer man at alle regner på samme måde?

Læs mere

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011 Projektleder Frank Jørgensen Sønderborg Kommune i tal: Sammensat af 7 kommuner Augustenborg,Broager,Gråsten,Nordborg, Sundeved,Sydals samt Sønderborg Indbyggere

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Miljøvurdering af slagtet svin 13. august 2003

Miljøvurdering af slagtet svin 13. august 2003 Miljøvurdering af slagtet svin 13. august 2003 Claus Skodborg Nielsen, Danish Crown, og Anne Merete Nielsen, 2.-0 LCA consultants. 1. Formål og afgrænsning 1.1. Formål Vi ønsker at give et overblik over

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Trendtime 9 Format Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8

Trendtime 9 Format Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Produktegenskaber Lamelparket Trendtime Trendtime 9 Format Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Fletmønster Stavmixmønster Miniterningemønster Old Block-mønster Terningemønster [mm]

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41)

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5. Parametervalg

Læs mere

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Brugervejledning Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Indholdsfortegnelse Zebra Rollator Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere