Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler."

Transkript

1 Klima&fodaftryk.for.genbrug.af.hittegodscykler. &.Carbon.footprint.for.Baisikeli s.genbrugsprojekt.i. Mozambique. Bo.P..Weidema. 2013&09&17

2 Forord. DennerapporterudarbejdetforKøbenhavnsKommune,GrønneErhverv,Teknik;ogMiljøforvaltningen undercarbon20projektet.carbon20projekteterstøttetafeulife+midler. Tak$til:$ StigHirsbakogRandiHagelundSkygebjerg,AalborgUniversitet 2.;0LCAconsultants,Aalborg,Denmark Vedcitering,brugvenligstdennehenvisning: Weidema$B$P.$(2013).Klima;fodaftrykforgenbrugafhittegodscykler;CarbonfootprintforBaisikeli s genbrugsprojektimozambique.2.;0lcaconsultants,aalborg,denmark Aalborg,September2013

3 Indholdsfortegnelse. Forord$ 3 1. Introduktion$ 7 2. Formål$og$afgrænsning$ ISO'14040/44' Opdragsgiver'og'review' Funktionel'enhed'og'formål'med'studiet' 9 Funktionelenhed 9 Formåletmedvurderingen 10 Sammensætningafencykel Systemafgrænsning' Beskrivelse'af'det'analyserede'system' 11 SorteringogadministrationiDanmark 11 Transport 12 Istandsættelse 12 Brugogvedligeholdelsei3år 13 Bortskaffelseogomsmeltningafmetal 13 Fremstillingafnytmetalframinedrift 14 Nyecykleri3år:Frafremstillingtilvedligeholdelse 14 Re;boundeffekt:Frigivetkøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter 14 Afskæringskriterier 14 Samproduktion(allokering) DataHkilder' 14 Data;kilderforbaggrunds;systemetsudledningerafdrivhusgasser 14 Data;kilderforsorteringogadministrationiDanmark 15 Data;kilderfortransport 15 Data;kilderformetal;fremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltning Metode'til'opgørelse'af'drivhuseffekten'af'forskellige'drivhusgasser' Data$til$livscyklusopgørelse$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport' Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal' Fremstilling'af'nye'cykler'i'Indien' Opgørelse$af$klimaKfodaftryk$ Sortering'og'administration'i'Danmark' Transport'i'forgrundsHsystemet' 19 Maritimcontainer;transport 19 Fly;transportafmedarbejdere 19 Lastbil;transport Bortskaffelse'og'omsmeltning'af'metal' Fremstilling'af'nyt'metal'fra'minedrift' Fremstilling'af'nye'cykler' 20 5

4 4.6 Samlet'klimaHfodaftryk' Usikkerheder$og$følsomhedsvurderinger$ Mængden'af'hittegodsHcykler' Sammensætningen'af'cyklerne' Omfanget'af'administration' Transport'af'cykler'er'volumenHbegrænset' Vedligeholdelse' Cyklernes'levetid' Ingen'rebound'effekt' Sammenfattende'bemærkninger'til'følsomhedsvurderingerne' Fortolkning$og$konklusion$ Studiets'fuldstændighed'og'indre'konsistens' 27 Checkforfuldstændighed 27 Checkforindrekonsistens Konklusion' Forbehold' Henvisninger$ 29 6

5 1. Introduktion. Dennerapportpræsentereretlivscyklus;baseretklima;fodaftryk(Carbonfootprint)forgenbrugaf hittegodscykler,istandsatogleveretafbaisikeliapsisalgbarstandichimoio,mozambique. Bekendtgørelseomhittegods 4.stk.2.sigerat Hittegods,dererværdiløstellerafsåringeværdi,atdet ikkekanbæreomkostningernevedauktionssalg,kandestrueresellerudleverestilalmennyttigeeller velgørendeformål,nårdererforløbet4ugerfraindleveringentilpolitiet. Hittegodscyklerbliveridagbortskaffetsommetalskrotoggenbrugtvedomsmeltning.BaisikeliApSsenderi stedetcyklernetilmozambiquehvordesættesistandogsælgeslokalt.hervederstattercyklernemindre holdbarenyecykler,primærtfremstilletiindien. Formåletmedklima;fodaftrykketeratvurdereCO 2 ;besparelsenvedatgenbrugecyklerneimozambiquei forholdtilatomsmeltedemieuropa.vurderingenerforetagetpå8000hittegodscykler,somerden gennemsnitligemængde,derårligtsendestilskrotfrakøbenhavnsområdet. 7

6 2. Formål.og.afgrænsning. 2.1 ISO.14040/44. VurderingenerforetagetioverensstemmelsemedISOstandarderneforlivscyklusvurdering:ISO 14040:2006ogISO14044:2006.VurderingenerendvidereioverensstemmelsemedISO stekniske specifikationforklima;fodaftryk:iso/ts14067: Opdragsgiver.og.review. OpdragsgiverenerKøbenhavnsKommune.Studieterberegnettilinterntbrughosopdragsgiverenogderer derforikkekravomatstudietunderkasteskritiskreview.studieterkvalitetskontrolleretinterntafrandi Dalgaard. 2.3 Funktionel.enhed.og.formål.med.studiet. Funktionel.enhed. Klima;fodaftrykketudtrykkesiforholdtilenfunktionelenhedpå17 400årscykel;brugiChimoio, Mozambique.Dettesvarertil5800cykleristandsatogleveretafBaisikeliApSisalgbarstandiChimoio, Mozambique,medenanslåetbrugs;levetidpåtreår(5800*3år=17 400år).De5800cyklersvarertil 8000hittegodscykler,idetlidtover1/4afhittegodscyklerneerisådårligstandatdeikkekanistandsættes, ogderfortildelsanvendessomreservedele,tildelsskrottes.dadeistandsattecyklererstatternyecykler ogreservedeleneerstatternyereservedele,erdetudenbetydningfornærværendestudieomderregnes medhelecykler,deleafcyklerellerreservedele.de5800cykleromfattersåledesbådehelecykler,og cyklerderersammensatafreservedelefraflerecykler. Figur$2.1:$Hittegodscykler. 9

7 Vurderingenomfatterfølgendetrinilivscyklus:modtagelseogsortering,transport,istandsættelseogsalg, brug,ogbortskaffelse,altrelativttiletreference;scenarie,hvorhittegodscyklernebortskaffesidanmarkog deristedetbenyttesandrecyklerimozambique. Formålet.med.vurderingen. Formåletmedvurderingeneratopgørehvorstorenklima;gevinstderkanopnåsvedatgenbruge hittegodscyklerneimozambiqueiforholdtildennuværendebortskaffelsesomskrot. Sammensætning.af.en.cykel. Encykelhargennemsnitsvægtpå15kg.Heraferca.12,5kgmetal(primærtstål,imindreomfang aluminium),2kgplastik(bl.a.saddel,skærme,håndtag,pedaler,tætningsringe),og0,5kggummi(dækog slanger).idengennemgåendeberegningerdetantagetatmetalleticyklerneer100%stål.i følsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisendelaf metalletistedetregnessomaluminium. Forskellenmellemhøj;kvalitets;cykleroglav;kvalitets;cyklerliggerikkesåmegetivægtensomikvaliteten afdetmetalderindgårikomponenterne.dererderforidettestudieregnetmedsammevægtforalle cykler.ifølsomhedsvurderingenikapitel5.2erdetberegnethvaddetvilbetydeforkonklusionenhvisder varforskelpåvægtenafdecyklerderindgårideundersøgtesystemer. 2.4 Systemafgrænsning. Vurderingenerforetagetpåetaktueltgenbrugs;system,derstartermedmodtagelsenafdeindsamlede cyklerogomfattersamtligeaktiviteterhereftersomvilberøresafenbeslutningomatistandsætteog genbrugecyklerneimozambiqueistedetforatomsmeltemetallerne.tabel2.1giveretoverblikoverde berørteaktiviteter.figur2.2viserdesammeaktiviteteridetsamledesystem,hvordetogsåkanses hvorledessystemetssamledeydelseholdesneutral,såledesatanalysenbegrænsestileffektenafen beslutningomatgenbrugecyklerneimozambique. Tabel$2.1:$OverblikoverdeberørteaktivitetervedgenbrugIMozambiqueistedetforomsmeltningiEuropa LivscyklusKfaser$ Genbrug$i$Mozambique$ $ Omsmeltning$i$Europa$ Modtagelseog SorteringogadministrationiDanmark sortering Transport TransportmedcontainerskibtilMozambique; Undgåettransporttilomsmeltning herefterlastbiltilchimoio Genbrugsproces IstandsættelsepåværkstediChimoio Undgåetomsmeltningtilmetal Brug Vedligeholdelsei3år;fortrængte(nye)cykleri Mozambique,ogderesfremstilling,transportog Fremstillingafnytmetalframinedrifttil erstatningformanglendemetalfraomsmeltning vedligeholdelsei3år. Bortskaffelse BortskaffelseogomsmeltningiAfrika;Undgået produktionafnytmetalframinedrift 10

8 Figur$2.2:$Overblikoverdeberørteaktiviteteridetanalyseredesystem.Blåbokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugi Mozambique.BrunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrugiMozambique.Bemærkatnettoydelsenafdet samledesystemerneutral,dvs.atdetenestederændresermådenhvorpånetto;ydelsen(hhv.3årsbrugafcyklerimozambique ogmetal)leveres. 2.5 Beskrivelse.af.det.analyserede.system. Idetfølgendebeskrivesdeenkeltedeleafdetanalyseredesystem,somillustreretiFigur2.2.Devigtigste antagelserogforudsætningerbeskrives.ikapitel5undersøgesdetomnogenafdisseantagelserog forudsætningerkanhavebetydningforstudietskonklusion. Sortering.og.administration.i.Danmark. HittegodscyklerneleveresdirektetilBaisikeli ssorteringshalikøbenhavn.transportenhertilantagesat væredensammesomhviscyklerneleverestilskrotlager(fortidenrødovrejernogmetala/s)før transportentilshredningogomsmeltning. Hittegodscyklernesorteresitoklasser,hvorafca.halvdelenkanbrugessomdeer,mensendelsorteresi ukomplettecyklerogreservedele(stel,forgafler,skærme,styr,sæder,sadelpinde,styrpinde,gearsystemer, dæk,slangeroghjul)samtmetalskrot.samletsetkanknap3/4afhittegodscyklerne(5800årligt)genbruges tilistandsættelse,mensresten(2200stk.årligt)underalleomstændighederskrottes. InputstilsorteringogadministrationafvirksomhedeniDanmarkermedtagetmedfølgendeværdier,der svarertil30%afvirksomhedensnuværendeårligeforbrug: Lokaler: kr. Kontorartikler8000kr. Computerudstyr:25 000kr. Værktøj:30 000kr. Telefon:20 000kr. Porto:30 000kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr. Forsikringer:27 000kr. 11

9 Transport. HittegodscyklernepakkesicontainereogtransportenfraKøbenhavntilMozambiqueskermed containerskib.ihver40lhigh;cubecontainerpå75,3m 3 transporteres450cykler*15kg=6750kgog500 kgreservedele,dvs.ensamletlastevægtpå7250kg/container,hvilketgiverenvægtfyldepå96kg/m 3. Dermedertransportmængdenbegrænsetafvolumensnarereendvægt.Derskal12containereaf73m 3 til attransporterede5800cykler. Figur$2.3:$Cyklericontainer. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiIndienogligeledes transporteretmedcontainerskib. Baisikeli sbutikogværkstedimozambiqueharendanskudstationeretmedarbejderogendansklærling. Fordissemedarbejdereermedarbejdertransportmedregnetmedialt6retur;rejsermedfly. Alandenspecificerettransportiforgrunds;systemet,herundertransportafbrugtecyklertilomsmeltning, antagesatskemedlastbil. Istandsættelse. HittegodscyklerneistandsættesiChimoio.Detteskerpåentekniskskolesomlediundervisningenog omfatterderforikkenogenbelastningerderskalmedregnesher.transportenafdanskemedarbejdere,til butikogværksted,ernævntiforrigeafsnit. 12

10 Brug.og.vedligeholdelse.i.3.år. Deistandsattehittegodscyklersælgeslokaltoganvendesprimærttilgodstransport.Deistandsatte hittegodscyklerantagesatkunneanvendesi3år.vedligeholdelseogreservedeletilencykelregnes normaltsom0,5kggummi,0,35kgplastikog0,2kgstålperår.imidlertidmedregnesdenne vedligeholdelseikke,idetdetantagesomfangetafvedligeholdelseafdeistandsattegenbrugscyklersvarer tilvedligeholdelsenafdenyecyklersomdeerstatter. Figur$2.3:$Deistandsattehittegodscykleranvendesprimærttilgodstransport.BilledeterfraTeamTUDelft'spræsentation tilafricanbicycledesigncontest. Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Decyklerogcykeldeledersendestilskrot,passeresførstigennemenshredder,derfindelermaterialetog sortererstålogaluminiumfrashredder;resten(plastoggummi,samtca.1%afmetallet).metal;shreddere findesidanmarkibl.a.københavnogroskilde.shredder;restenbetragtesidanmarksomfarligtaffaldog sendestildeponi.metalletomsmeltesogerstatterprimærtmetal.detteskerpåetstålværk,f.eks.i Nordtyskland. IAfrikaantagesomsmeltningenafbrugtecyklerligeledesatskevedshredningogomsmeltning.Dererikke nogetofficieltindsamlingssystemimozambique,menviauformelleindsamlereantagescyklerneatendei shredder;anlægogmetal;smeltereivanderbijlparkisydafrika,hvordetomsmeltedemetalerstatter primærtmetal.shredder;restenantagesligesomidanmarkatblivedeponeret,dogikkeklassificeretsom farligtaffald. 13

11 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Nytmetalfremstillesframalmbrudtvedminedrift.Stålfremstillesudfrajernmalmogaluminium fremstillesudfrabauxit.metallernesælgespåglobalemarkeder. Nye.cykler.i.3.år:.Fra.fremstilling.til.vedligeholdelse. Denyecykler,derellersanvendesiMozambique,antagesatværefremstilletiAsien,primærtiIndien. Cyklerneerfremstilletafringerematerialerogmeddenkrævendeanvendelsetilgodstransportoplyser BaisikeliApSatderregnesmedatcyklerneslevetidkuner4måneder.Meddenneantagelsegårderaltsåtil 3årsbrug9nyeindiskecyklermod1danskgenbrugscykel. Re&bound.effekt:.Frigivet.købekraft.til.erhvervelse.af.andre.produkter. Deistandsattehittegodscyklersælgesprimærttilmindre,selvstændigeerhvervsdrivende,primærttil godstransport.enmindredelkanblivesolgttilprivatetilpersontransport. Hvisderforbrugerenerenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nye indiskecyklervilledettekunnefrigivekøbekrafttilerhvervelseafandreprodukter.disseproduktersklima; fodaftrykvilleisåfaldskullemedregnestilkonsekvenserneafgenbrugsprojektet. Deterderforiberegningenantagetatcyklerneudbydestilkonkurrence;dygtigepriser,såledesatderikke forkøberenernogenøkonomiskfordelvedatkøbeenistandsathittegods;cykelfremfor9nyeindiske cykler.foratundgåatdenhøjereengangsinvesteringvilpåvirkekundernesmulighedforatbenyttede istandsattegenbrugscykler,erdetforudsatatcyklernevilkunneleasesforetmånedligtbeløbdersvarertil dengennemsnitligemånedligeudgifttilennyindiskcykel. Afskæringskriterier. Deranvendesikkeafskæringafinputs.Alleberørteprocesser/aktivitetermedtages.Baggrunds;aktiviteter ermodelleretmedhybridinput/outputdata,hvilketsikrerfuldstændighed. Samproduktion.(allokering). Deranvendesikkeallokering,idetevt.samprodukterudlignesvedmodregningideberørteaktiviteter (substitution/systemudvidelse),såledesatsystemetsnetto;ydelsebegrænsestildenfunktionelleenhed. 2.6 Data&kilder. Data&kilder.for.baggrunds&systemets.udledninger.af.drivhusgasser. Deranvendestobaggrunds;databaser,sombeggebetragtessomdebedsttilgængeligelivscyklus;databaser påhvertsitområde: Ecoinventdatabasev3.0systemmodel consequential (ecoinvent2013).dennedatabaseerden mestomfattende,detaljeredelcadatabasepåmarkedetogdenenestederkonsekventfølgeriso 14040/44;standardenskravomatundgåallokering.Fulddokumentationafalledataiecoinvent foreliggerpåhttp://ecoinvent.org/. FORWASThybridIO;database(Schmidt2010a,Schmidt2010b,andSchmidtetal.2010).Denne databaseomfattersamtligeaktiviteterisamfundet,ogisærdeleshedidanmark,menertil gengældikkesærligdetaljeret.denanvendessombaggrunds;databaseforatsikrefuldstændighed 14

12 istudiet.databaseneroffentligtilgængeligidemo;versionenaflcasoftwarensimapro: dettestudieerenopdateretversionsammenlignetmeddenderforeliggerisimapro.den opdateredeversionskelnerforproduktionudenfordanmarkmellemeuropaogrestenafverden (RoW).OpdateringerneafdenoriginaleFORWASTmodelerbeskrevetiMikkelsenetal.(2011). Dissedata;kilderopfylderISOstandarderneskravtilbeskrivelseafdata;kvalitetogusikkerhed. Data&kilder.for.sortering.og.administration.i.Danmark. UdgifternetillokalerogadministrationerbaseretpåoplysningeriBaisikeliApS sårsregnskab2012.de30% herafsomertillagtgenbrugsprojektetervoresegetestimat. Udledningenafdrivhusgasserfrafremstillingogdriftafkontorartikler,computerudstyr,værktøj,telefon, porto,revisor,advokat,konsulentbistandogforsikringerberegnesudfraforwast;databasen. Data&kilder.for.transport. Container;transporten,medarbejder;transportmedflysamttransportmedlastbiliforgrunds;systemet modelleresmeddatafraecoinvent;databasen. Transportibaggrunds;systemetmodelleresmeddetransport;datadererangivetidetoanvendte databaser. Data&kilder.for.metal&fremstilling,.cykel&produktion,.bortskaffelse.og.omsmeltning. Metalfremstilling,cykel;produktion,bortskaffelseogomsmeltningmodelleresmeddatafraecoinvent; databasen. 2.7 Metode.til.opgørelse.af.drivhuseffekten.af.forskellige.drivhusgasser. TilatopgøredensamlededrivhuseffektafdeforskelligedrivhusgasseranvendesIPCC(2007)Global WarmingPotentialsmeden100årstidshorisont(GWP100). 15

13 3. Data.til.livscyklusopgørelse. Dettekapiteldokumentererdekonkretedatadereranvendttilberegningen. 3.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. DataerfraFORWAST;databasen,deropgiverdataperEUR 2003.Vedomregningfrakr.tilEUR 2003 eranvendt 0,123EUR 2003 /kr.,hvilkettagerhøjdeforinflation. Lokaler kr.:0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Kontorartikler8000kr.(regnetsom900kgpapirvarer):2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Computerudstyr25 000kr.(svarendetil60kg):22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Værktøj30 000kr.(svarendetil800kg):4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Telefon20 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Porto30 000kr.:0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Revisor,advokatogkonsulentbistand kr.:0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. Forsikringer27 000kr.:0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr. 3.2 Transport. Dataerfraecoinvent;databasen,hvordataforeliggerperMg*kmellerperperson;km.Dacyklerharenlav vægtfylde(96kg/m 3 )anvendesistedettransportdataperm 3 *km,hvor1m 3 *km=0,25mg*km. Maritimcontainer;transport:0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km Fly;transport:0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person*km Lastbil;transport:0,04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *kmor0,16kgco 2 ;ækvivalenter/mg*km Afstandeerberegnetmedhhv.sea;distances.com,airmilescalculator.comogwww.distancesbetween.com formaritim,flyoglastbil;transport: København;BeiraviaSuez:7811sømil*1.852km/sømil=14 466km Mombai;Beira:3253sømil=6024km København;Chimoio:8552km Beira;Chimoio:204km Ludhiana;Mombai(Indien):1713km BortskaffelseDanmark(estimeret):400km Chimoio;Vanderbijlpark(bortskaffelseiSydafrika):1234km 3.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Dataerfraecoinvent;databasen. Shreddingharetenergi;forbrugpå0,066kWhperkgaffalds;input.Inklusivinfrastrukturerdetsamlede bidragihhv.danmarkogsydafrika0,78og1,2co 2 ;ækvivalenter/cykeltilshredding.forskellenskyldesde megetforskelligeelektricitets;systemer. 17

14 Tabvedshredninger1%forstål.Shredder;restenpercykelbestårderforaf2kgplastik,0,5kggummi, 0,125kgstål.Foraluminiumershredder;tabetstørre:20%eller2,5kgaluminiumpercykelderer fremstilletafaluminium. Deponeringafshredder;resten(kuniEuropa)medførerenudledningaf0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel. Omsmeltningafstålogaluminiumtilnytmetal: 1kgstålscrapomsmeltettil0,905kgstål:0,43kgCO 2 ;ækvivalenter 1kgaluminiumscrapomsmeltettil0,954kgaluminium:0,28kgCO 2 ;ækvivalenter 3.4 Fremstilling.af.nyt.metal. Vedomsmeltningenundgåsfremstillingafnytmetalframinedrift.Dataerfraecoinvent;databasen. Fremstillingafnytstålfrajernmalm:3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg Fremstillingafnytaluminiumfrabauxit:16kgCO 2 ;ækvivalenter/kg 3.5 Fremstilling.af.nye.cykler.i.Indien. Dencykelderermodelleretiecoinvent;databasenerfremstilletmedgennemsnits;elektricitetogbestår overvejendeafaluminium.dataforcykel;fremstillingfraecoinvent;databasenerderforblevetkorrigeret forcyklernessammensætning,jf.afsnit2.3,ogmedbrugafelektricitetfradetindiskenet(datafra ecoinvent;databasen). Percykel,medaltmetalregnetsomstål:62,5kgCO 2 ;ækvivalenter. Percykelgenbruges0,99*0,905afstålet. Regnesderformedhelecyklenslivscyklus,medgårderkun1,3kgstål. Dermedreduceresdensamledelivscyklusbelastningpercykelmed36,5kgCO 2 ;ækvivalentertil26kgco 2 ; ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: Percykel,udengenbrug:+143kgCO 2 ;ækvivalenter Percykel,livscyklusmedgenbrug:+41kgCO 2 ;ækvivalenter 18

15 4. Opgørelse.af.klima&fodaftryk. Idettekapitelberegnesdetsamledeklima;fodaftryk. 4.1 Sortering.og.administration.i.Danmark. Lokaler: kr.*0,3kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=50mgco 2 ;ækvivalenter Kontorartikler:900kg*2,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=2,3mgco 2 ;ækvivalenter Computerudstyr:60kg*22kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1,3mgco 2 ;ækvivalenter Værktøj:800kg*4,6kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=3,7mgco 2 ;ækvivalenter Telefonogporto:50 000kr.*0,29kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=14,5mgco 2 ;ækvivalenter Revisor,advokatogkonsulentbistand: kr.*0,34kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=46mgco 2 ;ækvivalenter Forsikringer:27 000kr.*0,14kgCO 2 ;ækvivalenter/kr.=3,8mgco 2 ;ækvivalenter Sorteringogadministration,ialt:122MgCO 2 ;ækvivalenter 4.2 Transport.i.forgrunds&systemet. Maritim.container&transport. 12containereKøbenhavn;BeiraviaSuez:12*14 466km*75,3m 3 *0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km= 39MgCO 2 ;ækvivalenter. 12*9containere(dadergår9nyecyklerpå1genbrugs;cykel)Mombai;Beira:12*9*6024km*75,3m 3 * 0,003kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=147mgco 2 ;ækvivalenter. Fly&transport.af.medarbejdere. 6retur;rejsermedfly:6*2*8552person;km*0,10kgCO 2 ;ækvivalenter/person;km=10,3mgco 2 ; ækvivalenter. Lastbil&transport. 12containereBeira;Chimoio:12*204km*75,3m 3 *0.04kgCO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=7,4mgco 2 ; ækvivalenter. 12*9containereLudhiana;Mombai(Indien)&Beira;Chimoio:12*9*( )km*75,3m 3 *0,04kg CO 2 ;ækvivalenter/m 3 *km=624mgco 2 ;ækvivalenter. UndgåettransporttilbortskaffelseafshreddedecykleriDanmark:12*400km*6,750Mg*0,16kgCO 2 ; ækvivalenter/mg*km=5,2mgco 2 ;ækvivalenter. TransporttilbortskaffelseiVanderbijlpark,Sydafrika:12*1234km*75,3m 3 *0,04kgCO 2 ; ækvivalenter/m 3 *km=44,6mgco 2 ;ækvivalenterfor5800cykler.for9*5800cykler:9*44,6mgco 2 ; ækvivalenter=401mgco 2 ;ækvivalenter,dvs.ekstratransporttilbortskaffelseafindiskecykler:401 44,6 =356MgCO 2 ;ækvivalenter. 4.3 Bortskaffelse.og.omsmeltning.af.metal. Per5800genbrugtehittegods;cykler: ShreddingiDanmark:5800*0,78CO2;ækvivalenter/cykel=4,5MgCO 2 ;ækvivalenter ShreddingiSydafrika:5800*1,2CO2;ækvivalenter/cykel=7MgCO 2 ;ækvivalenterforshreddingaf5800 cykler,dvs.9*7mgco 2 ;ækvivalenter=63mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecykler. 19

16 Densamledemer;shredningiSydafrikaeraltså8gange5800cykler,hvilketsvarertil8*7MgCO 2 ; ækvivalenter=56mgco 2 ;ækvivalenter. Deponeringafshredder;restiEuropa:5800*0,22kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1,3mgco 2 ; ækvivalenter. Omsmeltningafstål(99%af12.5kgstålpercykel):5800*0.99*12,5kg*0,43kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=31 MgCO 2 ;ækvivalenterper5800cykler. Shredning&omsmeltningiEuropagiveraltsåsammenlagt4,5+1,3+31=37MgCO 2 ;ækvivalenterfor 5800cykler,mensshredning&omsmeltningiSydafrikasammenlagtgiver7+31=38MgCO 2 ;ækvivalenter for5800cyklereller38*9=342mgco 2 ;ækvivalenterforde9gangesåmangeindiskecyklerellernetto38 *8=304MgCO 2 ;ækvivalenterforforskellenmellemantalletafdanskeogindiskecykler. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdenaturligvisikkemedtagesi ovenstående,menistedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,28kgco 2 ;ækvivalenter/kg. Korrektionenper%aluminiumerderfor5800*0,125kg*0,8*0,28kgCO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*36000kgCO 2 ;ækvivalenter=;0,198mgco 2 ;ækvivalenterper5800cykler. 4.4 Fremstilling.af.nyt.metal.fra.minedrift. Per5800cyklerfremkommer5800*12.5kg*0.99*0.905=65Mggenbrugs;stål. Fremstillingaf65Mgnytstålfrajernmalm:65 000*3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=211mgco 2 ; ækvivalenter. For9*5800cyklerfremkommersåledes9*65Mggenbrugs;stål=585Mggenbrugs;stål,hvilketsvarertil nytstålmedetklima;fodaftrykpå *3,25kgCO 2 ;ækvivalenter/kg=1900mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneistedeterafaluminiumskaldennemængdeikkemedtagesiovenstående,meni stedetregnesmedsom:[vægt]kg*0,8*0,954. Forde9*5800cyklerbliverkorrektionenper%aluminiumderfor9*5800*0,125kg*0,8*0,954*16kg CO 2 ;ækvivalenter/kgaluminium 1%*1900MgCO 2 ;ækvivalenter=+61mgco 2 ;ækvivalenter. 4.5 Fremstilling.af.nye.cykler. De5800genbrugs;cyklererstatter5800*9nyecykler,dvs.ialt52 200cyklerá62,5kgCO 2 ;ækvivalenter= 3260MgCO 2 ;ækvivalenter. Hvisderkunregnesmednetto;forbrugetafstålilivscyklusskalde52 200nyecyklerkunmedregnesmed 26kgCO 2 ;ækvivalenterpercykel=1360mgco 2 ;ækvivalenter. Såfremtendelafcyklerneerafaluminiumskalovenståendekorrigeresmed: +157kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+82mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,eller +41kgCO 2 ;ækvivalenter*522=+21mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium,hvisderkunregnesmed netto;forbrugetafaluminiumilivscyklus. 20

17 4.6 Samlet.klima&fodaftryk. Baseretpåovenståendekanvinusammenfatteklima;fodaftrykketfragenbrugafde8000hittegods;cykler: Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Medarbejder;transportmedfly: 10MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(netto): ;1360MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseiSydafrika: ;356MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseiSydafrika(netto): ;304MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ Detvilsigeatgenbrugafde5800hittegods;cykleriMozambiqueiforholdtilatomsmeltedemiEuropa betyderenbesparelsepå2655mgco 2 ;ækvivalenter,eller458kgco 2 ;ækvivalenterpergenbrugtcykel. Vikanogsåfremstillesammenfatningensådenkommertætterepåsystem;beskrivelseniFigur2.2,somdet fremgåraffigur4.1pånæsteside: 21

18 Sorteringogadministration: 122MgCO 2 ;ækvivalenter TransportKøbenhavn;Chimoio: 46MgCO 2 ;ækvivalenter Istandsættelse(medarbejder;transportmedfly): 10MgCO 2 ;ækvivalenter TransporttilbortskaffelseafdanskecykleriSydafrika: 45MgCO 2 ;ækvivalenter ShredningogomsmeltningafdanskecykleriSydafrika: 38MgCO 2 ;ækvivalenter Fremstillingafnytmetal(nettofor3processer): 1900MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåettransport,Danmark: ;5MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetshredningogomsmeltningiEuropa: ;37MgCO 2 ;ækvivalenter Undgåetproduktionafnyecykler(brutto): ;3260MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransportfraIndien: ;771MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåettransporttilbortskaffelseafindiskecykleriZA: ;401MgCO 2 ;ækvivalenter UndgåetbortskaffelseafindiskecykleriSydafrika: ;342MgCO 2 ;ækvivalenter Samlet$klimaKfodaftryk$$ $ $ $ $ $ $$$ $ $$$$$K2655$Mg$CO 2 Kækvivalenter$ $ Figur$4.1:$Bidragtildetsamledeklima;fodaftrykfradeforskelligeaktiviteteridetanalyseredesystem(iMgCO 2 ;ækvivalenter).blå bokserepræsenterernyeaktivitetervedgenbrugimozambique.brunebokserepræsentereraktiviteterderreduceresvedgenbrug imozambique. 22

19 5. Usikkerheder.og.følsomhedsvurderinger. Alledataerbehæftetmedusikkerhed.DataforCO2;ækvivalenterfordeenkelteaktiviteterkanforventes athaveenusikkerhedpå+/;10%.derudovererderenrækkeafgørendeantagelserderihøjeregradkan påvirkeresultatet.disseantagelsergennemgåsidettekapitel. 5.1 Mængden.af.hittegods&cykler. Studieterbaseretpåenmængdepå8000hittegodscykler,somerdengennemsnitligemængde,derårligt sendestilskrotfrakøbenhavnsområdet.studietsresultatvilidetvæsentligstekunneskaleresopogned, hvisdennemængdeændrersig.kunomkostningernetiladministrationogmedarbejder;rejser(svarendetil knap5%afklima;fodaftrykket)erfasteomkostninger,mensalleandretalvilændresigproportionaltmed antalletafcykler. Denandelafcyklernederkangenbruges,entenheleellersomreservedele,erregnettilknap3/4eller5800 cykler.såfremtfærreellerflereafcyklernekangenbruges,heltellerdelvist,vildettepåsammemådesom densamledemængdekunbetydeatresultatetskalskaleresnedellerop,menvilikkeændrevedden grundlæggendekonklusion percykel. 5.2 Sammensætningen.af.cyklerne. Bådehittegodscyklerneogdeindiskecyklererregnetsomstål;cyklermedengennemsnitsvægtpå15kg, med12.5kgmetal,2kgplastik,og0.5kggummi.forskellenmellemdedanskehittegodscyklerogde indiskecyklererikkesåmegetivægtogsammensætningsomikvalitetenafmaterialerne.moderne højkvalitets;cyklertenderermodatblivelettereogaluminiums;stelvinderstørreindpaspåbekostningaf stål. Hvisdedanskecyklererlettere(ellertungere)endantaget,ellerindeholdermerealuminium,vildetikke påvirkeresultatetvæsentligt,idetcyklerneunderalleomstændighedervilblivebortskaffetogomsmeltet, ogdermedfortrængenytmetal;blotvildetigenbrugs;scenarietskeiafrika.bortskaffelseniafrikakræver lidtmeretransport,svarendetilca.40mgco 2 ;ækvivalenter,mendatransportenikkeervægt;begrænset vilenvægt;ændringikkepåvirkedennemængdeco 2 ;ækvivalenter. Hvisdeindiskecyklererlettereendantagetvildettebetydeenmindreundgåetklima;belastning,menda derkuntabes1.3kgstålforhverlivscyklusafencykelvilselven20%reduktionafvægtenkunbetyde0.26 kgstålmindrepercykelellerenreduktionpåmindreend2%afdetsamledeklima;fodaftryk. Hvisendelafmetalletideindiskecyklerregnessomaluminiumvildissecyklerslivscyklushaveenhøjere klimabelastning,svarendetil+19mgco 2 ;ækvivalenterper%aluminium.dadissecyklerfortrængesafde danskegenbrugs;cyklervildettefordetsamledeklima;fodaftrykaltsåbetydeenyderligeregevinstpå+19 MgCO 2 ;ækvivalenterper%aluminium.10%aluminiumideindiskecyklervilaltsåbetydeenyderligere fortrængningpå190mgco 2 ;ækvivalenter,ellerca.7%afdetsamledeklima;fodaftryk. 23

20 5.3 Omfanget.af.administration. DendelafBaisikeli somkostningertiladministrationsomermedregnettildetundersøgtegenbrugsprojekt, nemlig30%,svarertilca.4%afklima;fodaftrykket.deterikkesandsynligtatdenneandelervæsentlig højere,ogdenneantagelsekanderforikkepåvirkestudietskonklusionvæsentligt. 5.4 Transport.af.cykler.er.volumen&begrænset. Detforholdathelecyklerharenlavvægtfylde,ogattransporternederforerbegrænsetafvolumensnarere endvægtbetyderatenmereeffektivudnyttelseaftransportvolumen,f.eks.vedatfyldemellemrumud medtungerevarer,f.eks.metal;reservedele,ellervedatshreddecyklerneimozambiqueistedetfori Sydafrika,vilkunnereduceretransport;belastningenvæsentligt.Detteerisærrelevantfordeindiske cykler,pågrundafderesstørreantal.hvisbådetransportenfraindientilmozambiqueogframozambique tilsydafrikavarvægt;begrænsetistedetforvolumen;begrænsetvilledettekunnereduceredeindiske cyklersklimafodaftrykmed290mgco 2 ;ækvivalentereller11%afdetsamledeklima;fodaftrykidette studie. 5.5 Vedligeholdelse. Deterantagetatdeistandsattegenbrugscyklerogdenyecyklersomdeerstatterharsamme vedligeholdelses;behovperdrifts;år.derforervedligeholdelseikkemedregnetiopgørelsen. Somfølsomhedsvurderingkanvisepåenekstremsituationhvordedanskegenbrugs;cyklerskal vedligeholdessomengennemsnits;cykel,dvs.medbrugaf0.5kggummi,0.35kgplastikog0.2kgstålper år,mensdenyeindiskecyklerikkeskalvedligeholdesoverhovedet.resultatetherafvilværeat vedligeholdelsenafdedanskecyklervilkræve3kgco 2 ;ækvivalenterperårpercykel,ellerenreduktionfor detsamledeklima;fodaftrykidettestudiepå3år*5800cykler/år*3kgco 2 ;ækvivalenter=52mgco 2 ; ækvivalenter(1.7%afdetsamledeklima;fodaftryk). 5.6 Cyklernes.levetid. Dererregnetmedenrest;levetidfordedanskecyklerpå3årogfordeindiskecyklerpå4måneder.Med denneantagelsegårderaltså9nyeindiskecyklerpå1danskgenbrugscykel. ViharfåetbekræftetdenkortelevetidfordeindiskecyklerfraenuafhængigkildeiMozambique,nemlig fralaurenthomasfraenlokalcykel;producent,mozambikes,somangiverenlevetidpå6måneder.deter sværereatfåbekræftetrest;levetidenfordedanskegenbrugs;cykler.somenrimeligfølsomhedsvurdering regnervimed18månederfordedanskecyklerog6månederfordeindiske,hvilketgiver3indiskecykler perdanskgenbrugs;cykel.dettevillebetydeatderkunundgås1/3såmegetcykel;produktioniindien, transportfraindiensamttransportogbortskaffelseisydafrikafordeindiskecykler.densamledeklima; gevinstvedgenbrugs;projektetvildermedblivereduceretmed72%til739mgco 2 ;ækvivalenter. Hvisdersletikkevarnogenforskelilevetidvilderikkeværenogenforskelibortskaffelsen,mendervil stadigværeenklima;gevinstsomfølgeafatdeindiskecyklerikkeskalfremstillesogtransporteres.den samledeklima;gevinstforde5800cyklervilledogværereducerettil100mgco 2 ;ækvivalenter. 24

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto.

Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto. Volkswagen Mobilitetsservice. Das Auto. Mobilitetsservice Som Volkswagen-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din Volkswagen kørende så problemfrit som muligt. Din

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere