Manglende hjemmel til bindende svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manglende hjemmel til bindende svar"

Transkript

1 FOB Manglende hjemmel til bindende svar

2 Resumé En andelsboligforening udbetalte kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for andelshaverne. SKAT tilkendegav i en afgørelse om bindende svar, at udbetalingen medførte beskatning af andelshaverne. SKATs afgørelse blev senere stadfæstet af Landsskatteretten. Foreningen klagede over Landsskatterettens afgørelse til ombudsmanden, som i den forbindelse tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der var hjemmel til at afgive det bindende svar. 11. januar 2019 Skatter 7.9 Forvaltningsret 12.1 Den disposition, der blev anmodet om bindende svar på, var andelsboligforeningens beslutning om at udbetale kr. til andelshaverne. Efter skatteforvaltningslovens 21, stk. 2, og lovens forarbejder kan der kun gives bindende svar om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, hvis spørgeren endnu ikke har foretaget dispositionen, men blot påtænker at gøre det. Da dispositionen allerede var foretaget, da foreningen anmodede om bindende svar om den skattemæssige virkning for andelshaverne, var ombudsmanden enig med Landsskatteretten i, at der ikke var hjemmel til at afgive bindende svar. SKAT burde derfor have afvist at afgive bindende svar på grundlag af andelsboligforeningens anmodning. Ombudsmanden var også enig med Landsskatteretten i, at det var beklageligt, at Landsskatteretten ikke havde påset, om SKAT havde hjemmel til at træffe sin afgørelse. Ombudsmanden gjorde herefter opmærksom på, at en afgørelse, der er truffet uden tilstrækkelig hjemmel, som udgangspunkt er ugyldig. Ombudsmanden henstillede til Landsskatteretten at tage stilling til virkningen af, at der ikke var hjemmel til at træffe afgørelserne i sagen. (Sag nr. 17/02487) Side 2 19

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen, efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Kort om sagen 1.1. Andelsboligforeningen A fik i sommeren 2013 tilbagebetalt ( ) kr., som andelsboligforeningen havde betalt for meget i grundskyld. På den baggrund blev det på en ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2013 i andelsboligforeningen besluttet at udbetale i alt kr. til andelsboligforeningens i alt 30 andelshavere. Andelsboligforeningen gennemførte den 6. januar 2014 dispositionen, dels ved kontant at udbetale kr. til syv andelshavere, dels ved at nedsætte den månedlige boligafgift i 2014 med kr. for de resterende 23 andelshavere Andelsboligforeningen anmodede herefter den 24. januar 2014 SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for andelshaverne af den gennemførte udbetaling fra andelsboligforeningen. SKAT tilkendegav ved sin afgørelse af 10. februar 2014 om bindende svar, at udbetalingen medførte beskatning af andelshaverne. Andelsboligforeningen påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, som den 13. april 2015 stadfæstede SKATs afgørelse. Landsskatteretten anførte i sin afgørelse, at Landsskatteretten kun havde mulighed for at tage stilling til de spørgsmål, som var behandlet i SKATs bindende svar, og at andelsboligforeningens øvrige spørgsmål måtte afgøres af SKAT, eventuelt ved et nyt bindende svar Andelsboligforeningen anmodede derfor den 11. maj 2015 om et nyt bindende svar om den skattemæssige virkning for andelshaverne af udbetalingen fra andelsboligforeningen. SKAT traf afgørelse om bindende svar den 18. september 2015 og tilkendegav igen, at udbetalingen medførte beskatning af andelshaverne. Andelsboligforeningen påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, som den 8. maj 2017 stadfæstede SKATs afgørelse. Side 3 19

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 2. Afgrænsning af min undersøgelse 2.1. ( ) 2.2. Min undersøgelse angår på den baggrund kun SKATs afgørelse af 18. september 2015 og Landsskatterettens afgørelse af 8. maj Jeg tager i den forbindelse stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der var hjemmel til at afgive det bindende svar ( ) 3. Retsgrundlaget Hjemlen til, at SKAT kan afgive bindende svar, findes i 21 i skatteforvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018). Bestemmelsen har følgende ordlyd: 21. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage. Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Bestemmelsen blev indsat ved 21 i lov nr. 427 af 6. juni 2005 om skatteforvaltningsloven. I forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005, Folketingstidende , 2. samling, lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt ) er bl.a. anført følgende: Det foreslås, at der som hidtil skal kunne indhentes bindende svar om såvel gennemførte som påtænkte dispositioner. ( ) Det foreslås, at der som hidtil ikke skal kunne indhentes bindende svar om andre dispositioner end de, som spørgeren, eller den spørgeren repræsenterer, har foretaget eller påtænker at foretage. Side 4 19

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det foreslås, at der som hidtil ikke skal kunne indhentes bindende svar om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af dispositioner, der er gennemført, men kun om påtænkte dispositioner. ( ) Det fremgår endvidere af forarbejderne (lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005, Folketingstidende , 2. samling, lovforslagets særlige bemærkninger til 21), at: Efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition. Efter stk. 2 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition. Det er i begge tilfælde en forudsætning, at dispositionen er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen. Der gives ikke bindende svar på spørgsmål om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en gennemført disposition. 4. Min vurdering 4.1. Som det fremgår af Landskatterettens udtalelse af 21. december 2017, er den disposition, der anmodes om bindende svar på, andelsboligforeningens beslutning om at udbetale kr. til andelshaverne. Det spørgsmål, der anmodes om bindende svar på, er den skattemæssige virkning heraf for andelshaverne. Som det fremgår af ordlyden af og forarbejderne til skatteforvaltningslovens 21, stk. 2, kan der kun meddeles bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, men endnu ikke har foretaget. De dispositioner, som anmodningen vedrører, blev effektueret den 6. januar Dispositionen var således ikke påtænkt, men gennemført, da andelsboligforeningen anmodede om bindende svar den 11. maj Jeg er på den baggrund enig med Landsskatteretten i, at der ikke var hjemmel til at afgive det bindende svar af 18. september SKAT burde derfor have afvist at afgive bindende svar på grundlag af andelsboligforeningens anmodning af 11. maj Side 5 19

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg er derfor også enig med Landsskatteretten i, at det er beklageligt, at Landsskatteretten ikke har påset, om SKAT havde hjemmel til at træffe sin afgørelse af 18. september 2015 om bindende svar. Jeg har herefter ikke grundlag for at tage stilling til det, som SKAT har anført i sin udtalelse, om at anmodningen om bindende svar er indsendt på vegne af de enkelte andelshavere. Jeg har herved lagt vægt på, at der som anført af Landsskatteretten er anmodet om et bindende svar på en disposition, som er foretaget af andelsboligforeningen En afgørelse, der er truffet uden tilstrækkelig hjemmel, er som udgangspunkt ugyldig. Der skal således foreligge helt særlige forhold for at opretholde en sådan afgørelse. Jeg henviser til Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 6. udgave (2016), side 450 ff. Jeg har gjort Landsskatteretten og SKAT bekendt med min opfattelse. Jeg har samtidig henstillet til Landsskatteretten at tage stilling til virkningen af, at der ikke var hjemmel til at træffe afgørelserne af 18. september 2015 og 8. maj Jeg har i den forbindelse meddelt Landsskatteretten, at jeg går ud fra, at Landsskatteretten på baggrund af min udtalelse i sagen desuden vil overveje, om Landsskatteretten har grundlag for at foretage sig noget i forhold til Landsskatterettens tidligere afgørelse af 13. april Jeg har endvidere meddelt Landsskatteretten og Skattestyrelsen, at jeg går ud fra, at myndighederne vil tage stilling til, om der er grundlag for tilbagebetaling af de gebyrer, som foreningen har betalt i forbindelse med sagerne. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen Som anført i mit brev af 29. maj 2017 kan Landsskatterettens afgørelse af 8. maj 2017 indbringes for domstolene, senest en måned efter at jeg har afsluttet min behandling af sagen. Jeg skal for en ordens skyld oplyse, at jeg med dette brev afslutter min behandling af sagen. Side 6 19

7 Sagsfremstilling Andelsboligforeningen A fik i juli 2013 tilbagebetalt ( ) kr., som andelsboligforeningen havde betalt for meget i grundskyld. På den baggrund blev det på en ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2013 i andelsboligforeningen besluttet at udbetale i alt kr. til andelsboligforeningens i alt 30 andelshavere. Beløbet skulle udbetales efter samme fordelingsnøgle, som andelsboligforeningen anvendte ved opkrævningen af ejendomsskat. De enkelte andelshavere kunne selv vælge, om udbetalingen skulle ske kontant eller som en reduktion i den månedlige boligafgift i Andelsboligforeningen foretog den 6. januar 2014 kontant udbetaling til syv andelshavere og nedsættelse af den månedlige boligafgift for de resterende 23 andelshavere. Ved brev af 24. januar 2014 anmodede andelsboligforeningens revisor på andelsboligforeningens vegne SKAT om bindende svar. I brevet er anført følgende: Foreningen ønsker at benytte sig af en af følgende muligheder i 2014: 1. Nedsætte boligafgiften for alle andelshavere med kr pr. måned i 12 måneder. 2. Udbetale kr til hver andelshaver. 3. Nedsætte boligafgiften med kr pr. måned i 12 måneder for nogle andelshavere og udbetale til andre andelshavere. Sker der beskatning hos andelshaverne i ovenstående muligheder og i givet fald er det så aktieindkomst eller alm. skattepligtig indkomst. Foreningen vil gerne have et bindende ligningssvar inden den gennemfører dispositionen. Ved brev af 31. januar 2014 supplerede du som formand for andelsboligforeningen revisorens brev af 24. januar Du skrev bl.a., at andelsboligforeningens formue på grund af tilbagebetalingen af grundskyld var blevet større end nødvendigt, og at andelsboligforeningen derfor ville anvende kr. til at dække indbetalingen af grundskyld Side 7 19

8 for 2014, den normale hensættelse på foreningens vedligeholdelseskonto samt en mindre del af udgifterne på foreningens driftsbudget for Du skrev også, at dette medførte, at andelshavernes månedlige boligafgift i 2014 ville være ca kr. lavere end i SKAT traf afgørelse om bindende svar den 10. februar Det fremgår, at der efter SKATs opfattelse ville ske beskatning i alle de tre tilfælde, som foreningen havde angivet i sin anmodning. Det fremgår endvidere af svaret, at det kun var gældende for selskabets skattemæssige forhold, og at andelsboligforeningen kunne klage over svaret. Du klagede ved brev af 1. marts 2014 på andelsboligforeningens vegne over SKATs afgørelse af 10. februar 2014 om bindende svar. Du var utilfreds med, at der skulle ske beskatning af andelshaverne. Klagen indeholdt bl.a. en redegørelse for sagens forløb. Det fremgår, at det på den ekstraordinære generalforsamling i 2013 blev vedtaget at anvende kr. til at nedsætte boligafgiften eller til kontant udbetaling til andelshaverne. Det fremgår også, at der den 6. januar 2014 blev foretaget kontant udbetaling til syv andelshavere og nedsættelse i 2014 af den månedlige boligafgift for 23 andelshavere. I sin udtalelse af 15. december 2014 til Skatteankestyrelsen skrev SKAT, at der ikke var nye faktiske oplysninger i sagen, og at SKAT fastholdt sin afgørelse. På et møde i Landsskatteretten den 27. marts 2015 fastholdt du, at der ikke skulle ske beskatning af andelshaverne. Ved sin afgørelse af 13. april 2015 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse af 10. februar 2014 om bindende svar. Landsskatteretten anførte i sin afgørelse bl.a. følgende: Det bemærkes, at Landsskatteretten alene har mulighed for at tage stilling til de spørgsmål, der har været behandlet af SKAT i det bindende svar og således ikke mulighed for at tage stilling til de supplerende oplysninger om anvendelse af foreningens formue til indbetaling af grundskyld, hensættelse på foreningens vedligeholdelseskonto eller dækning af udgifter på foreningens driftsbudget. Dette må i givet fald afgøres af ligningsmyndigheden eller ved et nyt bindende svar. SKAT har over for Side 8 19

9 Landsskatteretten oplyst, at man heller ikke i forbindelse med det bindende svar har taget højde for disse oplysninger. Under henvisning til dette afsnit anmodede du ved brev af 11. maj 2015 på andelsboligforeningens vegne SKAT om et nyt bindende svar vedrørende foreningens kontante udbetaling til henholdsvis nedsættelse af den månedlige boligafgift for andelshaverne i Du mente ikke, at Landsskatteretten havde taget stilling til de argumenter, som du havde anført i dit brev af 31. januar I et brev af 2. juli 2015 til dig skrev SKAT bl.a. følgende: Du har anmodet om bindende svar på andelshavernes skatteansættelser. Indledningsvis vil jeg bemærke at: Du anfører i din anmodning, at dit bindende svar vedrører andre forhold, end den afgørelse på anmodning om bindende svar, som du tidligere har modtaget og har påklaget til Skatteankestyrelsen. Det er min umiddelbare vurdering, at du spørger om samme disposition, nemlig om hvordan udbetaling af kr til nogle af medlemmerne, og til en nedsættelse af boligafgiften for andre medlemmer. SKAT kan ikke afgive bindende svar på dispositioner, som er påklaget og afgjort af en klageinstans. Afgørelsen fra Landsskatteretten er dateret d. 13. april og klagefristen er 3 måneder fra afgørelsens dato eller d. 13. juli Den klage som Landsskatteretten har behandlet er en påtænkt disposition, og som jeg læser din anmodning har foreningen disponeret i henhold til denne påtænkte disposition, nemlig henholdsvis en udbetaling af kr eller en nedsættelse af boligafgiften med kr i 12 måneder. Som jeg læser Landsskatterettens bemærkninger på side 12 i afgørelsen, anfører Landsskatteretten, at hvis foreningen ikke udbetaler beløbet til medlemmerne, men i stedet for anvender beløbene til andre formål, herunder at betale grundskylden, hensætte beløbet til fremtidig vedligeholdelse m.v., er den skattemæssige behandling af sådanne dispositioner ikke behandlet i afgørelsen. Side 9 19

10 Men som sagt er det min opfattelse, at foreningen har disponeret som beskrevet i anmodningen om det bindende svar. Altså at sagens faktum er uændret i jeres nye anmodning. Hvis du mener, at Landsskatteretten ikke har taget stilling til alle jeres argumenter eller at Landsskatterettens afgørelse er materielt forkert, kan du ikke ændre afgørelsen ved at anmode om et nyt bindende svar vedrørende samme forhold, men du må påklage Landsskatterettens afgørelse. Fuldmagt Hvis du mener, at der er tale om en ny disposition, skal jeg som anført i telefonsamtalen anmode dig om at indsende en fuldmagt på, at du må spørge om enkelte andelshaveres skatteforhold vedrørende beskatningen af udbetalingen og nedsættelsen af boligbidraget. Jeg skal anmode om at få hver enkelt medlems Cpr. Nr. Ved brev af 3. juli 2015 skrev du til SKAT, at SKAT i sit bindende svar af 10. februar 2014 havde nævnt dit brev af 31. januar 2014, men at SKAT ikke havde taget hensyn til oplysningerne i brevet. Du skrev også, at foreningens medlemmer med den nye anmodning om bindende svar ønskede, at oplysningerne i brevet af 31. januar 2014 indgik i SKATs bedømmelse af skatteforholdene, idet Landsskatteretten efter foreningens opfattelse havde oplyst, at Landskatteretten ellers ikke kunne tage hensyn til foreningens argumenter heri. Du oplyste også, at andelsboligforeningen havde gennemført dispositionerne. I et brev af 26. juli 2015 til SKAT oplyste du, at du ikke havde modtaget svar på dit brev af 3. juli 2015, og at du fastholdt din klage. Du skrev også, at andelsboligforeningen ikke havde foretaget andre dispositioner end den kontante udbetaling henholdsvis reduktionen af boligafgiften, og du henviste til, at det i skatteforvaltningslovens 21, stk. 1, er anført, at der kan gives bindende svar for både foretagne og påtænkte dispositioner. Du anførte også, at andelsboligforeningen netop havde påbegyndt dispositionen vedrørende reduceret boligafgift, da SKATs bindende svar forelå, og at der ville være givet skattefritagelse i hvert fald for reduktionen i boligafgiften, hvis SKAT havde taget hensyn til dit brev af 31. januar I et brev af 4. august 2015 til SKAT rykkede du igen for svar og spurgte bl.a. til, om der kunne anmodes om bindende svar som andelsboligforening, eller Side 10 19

11 om du skulle anmode om bindende svar på vegne af de enkelte andelshavere. Du spurgte i den forbindelse, om du kunne henvise til foreningens (nye) anmodning om bindende svar af 11. maj 2015, eller om du skulle indsende en selvstændig anmodning med de samme bilag, hvis du som SKAT havde lagt op til anmodede om bindende svar på de enkelte andelshaveres vegne. Du anførte videre, at du ville vente med at indsende en anmodning om bindende svar på de enkelte andelshaveres vegne med tilhørende fuldmagter, indtil jeg har fået svar fra dig om hvorvidt jeg kan henvise til tidligere anmodning. Som sagen foreligger for mig, ses der ikke at have været yderligere korrespondance mellem dig og SKAT, før SKAT den 25. august 2015 sendte andelsboligforeningen et udkast til afgørelse om bindende svar, hvori SKAT tilkendegav, at der skulle ske beskatning. Du afgav på andelsboligforeningens vegne bemærkninger til SKATs udkast til afgørelse den 6. september Du fastholdt, at der ikke skulle ske beskatning. SKAT traf afgørelse om bindende svar den 18. september 2015 og fastholdt, at dispositionerne medførte beskatning. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Andelsboligforeningen A har ved formand B anmodet om bindende svar på følgende Andelsboligforeningen A har 30 medlemmer og i forbindelse med at Andelsboligforeningen har fået medhold i en klage mod SKAT om for høj ejendomsskat, har andelsboligforeningen tilbagebetalt denne tilbagebetaling til medlemmerne. De syv af medlemmerne har fået deres andel af tilbagebetalingen udbetalt kontant, medens de øvrige 23 medlemmer har fået et nedslag i boligafgiften. Side 11 19

12 Faktiske forhold Det fremgår af Andelsboligforeningens anmodning om bindende svar, at andelsboligforeningen tidligere har anmodet om et bindende svar vedrørende det samme sagsforløb, idet den tidligere anmodning om bindende svar angik nogle påtænkte dispositioner. SKATS afgørelse Bemærkninger til om anmodningen skal afvises. SKAT lægger til grund, at andelsboligforeningen efter at have fået kr. i refusion af for meget betalt ejendomsskat, betaler denne refusion af ejendomsskatterne til andelshaverne enten som en dekort i boligafgiften på 12 måneder á kr til 23 medlemmer eller som en engangsudbetaling til de 7 fraflyttede medlemmer. Der refunderes således i alt kr Kr. til medlemmerne. Der er tale om en gennemført disposition og den adskiller sig fra den påtænkte disposition ved, at den nu vedrører et konkret indkomstår. Det er SKATs afgørelse, at sagen ikke skal afvises, da den gennemførte disposition ikke vedrører samme periode som den påtænkte disposition, og fordi refusionen af ejendomsskatterne, efter jeres opfattelse anvendes til at dække grundskylden for 2014 og de normale hensættelser samt en mindre del af udgifterne på foreningens driftsbudgetter. SKAT har endvidere henset til afgørelsen fra Landsskatteretten af 15. april 2015 hvor Retten har henvist Andelsboligforeningen til at spørge igen, hvis forholdene ændrer sig. Vilkår og betingelser Svaret gælder kun for dine skattemæssige forhold. Andelsboligforeningen klagede den 15. oktober 2015 til Landsskatteretten over SKATs afgørelse af 18. september 2015 om bindende svar til andelsboligforeningen på, at andelshaverne er skattepligtige af tilbagebetalingen. Side 12 19

13 SKAT sendte den 4. november 2015 sagens bilag til Skatteankestyrelsen og skrev i den forbindelse, at klagen ikke gav anledning til yderligere bemærkninger. Der blev den 22. juni 2016 afholdt møde om sagen i Skatteankestyrelsen. Andelsboligforeningen fastholdt, at der ikke skulle ske beskatning. Skatteankestyrelsen sendte dig den 9. februar 2017 en sagsfremstilling og et forslag til afgørelse, hvori Skatteankestyrelsen foreslog, at SKATs afgørelse blev stadfæstet. I et brev af 21. februar 2017 sendte du andelsboligforeningens bemærkninger til Skatteankestyrelsen. Andelsboligforeningen fastholdt, at der ikke skulle ske beskatning. I sin udtalelse af 2. marts 2017 oplyste SKAT, at SKAT var enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse. Udtalelsen blev samme dag sendt til dig sammen med Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse af 9. februar Du sendte andelsboligforeningens bemærkninger hertil den 7. marts Du skrev, at du ikke var enig i forslaget til afgørelse, og du fastholdt, at der ikke skulle ske beskatning. På et møde i Landsskatteretten den 28. april 2017 fastholdt du på andelsboligforeningens vegne, at andelshaverne ikke skulle beskattes. Landsskatteretten traf afgørelse i sagen den 8. maj 2017, hvor SKATs afgørelse af 18. september 2015 blev stadfæstet. Det fremgår bl.a. af afgørelsen, at: Landsskatteretten har senest ved afgørelse af 13. april 2015 taget stilling til et af SKAT afgivet bindende svar på foreningens anmodning herom vedrørende en påtænkt nedsættelse af den månedlige boligafgift i en periode, indtil den ekstra indkomst ad den vej er fordelt til andelshaverne, eller ved udbetaling af en forholdsmæssig andel til hver andelshaver, alternativt ved en kombination heraf. Landsskatteretten fandt, at da foreningens medlemmer derved vil få et gode af økonomisk værdi, og idet dette samtidig medfører en nedsættelse af foreningens formue, vil der være tale om en udlodning, der er skattepligtig for andelshaverne. Landsskatteretten bemærkede, at udbytte, der udloddes til personer fra en forening, omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, medregnes til den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr. 4, og 4 a, stk. 1, nr. 1. Side 13 19

14 Det fremgår af den foreliggende sag, at andelsboligforeningen ved ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2013 traf beslutning om udlodning af i alt kr. som følge af, at foreningen fra SKAT havde fået tilbagebetalt kr. efter betaling af omkostninger, i for meget betalt grundskyld. Det fremgår endvidere, at beløbet indgår i foreningens formue, og at den enkelte andelshaver selv kan bestemme, om han/hun vil have beløbet udbetalt kontant eller som en månedlig huslejenedsættelse i hele Det fremgår af udskrift af foreningens driftskonto for januar 2014, at der for en række andelshavere den 8. januar 2014 sker huslejenedsættelse vedrørende grundskyld, ligesom det fremgår, at en andelshaver modtager kontant udbetaling af tilsvarende beløb. Om den vejledende medholdsvurdering er anført følgende sidst i afgørelsen: Vejledende medholdsvurdering Skatteankestyrelsen skal komme med en udtalelse om, i hvilket omfang der er givet medhold i klagen. Medholdsvurderingen har betydning for, i hvilken grad klageren kan få omkostningsgodtgørelse af udgifter til rådgivning under klagesagen. Medholdsvurderingen er kun vejledende. Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal sendes til SKAT, som træffer afgørelsen. Skatteankestyrelsen udtaler følgende: Der er ikke givet medhold i de påklagede forhold. På vegne af andelsboligforeningen klagede du til mig den 23. maj 2017 over Landsskatterettens afgørelse af 8. maj Du supplerede din klage ved brev af 1. juni 2017 med bilag. Du er utilfreds med resultatet af Landsskatterettens afgørelse af 8. maj 2017, idet du mener, at udbetalingen til andelshaverne burde være skattefri. Du er også utilfreds med, at Landsskatteretten ikke ved sin afgørelse af 13. april 2015 tog stilling til forhold, som ikke var omfattet af SKATs bindende svar, og med, at SKAT skulle afgive en medholdsvurdering. Jeg bad i et brev af 21. november 2017 Landsskatteretten og SKAT om en udtalelse om sagen. Jeg bad i den forbindelse Landsskatteretten og SKAT om ud over at forholde sig til det, som var anført i andelsboligforeningens klage nærmere at oplyse det retlige grundlag for at afgive bindende svar til andelsboligforeningen om den skattemæssige virkning for andelsboligforeningens andelshavere af dispositioner, som andelsboligforeningen allerede havde foretaget på det tidspunkt, hvor andelsboligforeningen bad om et bindende svar. Side 14 19

15 SKAT har i sin udtalelse af 7. december 2017 bl.a. anført følgende: I forbindelse med SKATs behandling af anmodningen om bindende svar af 11. maj 2015 sendte SKAT i brev af 2. juli 2015 bemærkninger til Andelsboligforeningen A ved formanden B og indkaldte supplerende redegørelse og bilagsmateriale. Det fremgår af dette brev, at det var SKATs umiddelbare opfattelse, at anmodningen om bindende svar vedrørte forhold, som var påklaget og afgjort af en højere klageinstans (Landsskatteretten), og anmodningen derfor skulle afvises. I brevet henviste SKAT også til en telefonsamtale mellem B og (en medarbejder hos SKAT), hvor B blev orienteret om, at andelsboligforeningen ikke kunne spørge på vegne af medlemmerne, da der nu var tale om en gennemført disposition. Formanden B skulle forespørge for hvert enkelt medlem, og der skulle indsendes fuldmagt fra hvert enkelt medlem, da det bindende svar angik det enkelte medlems skatteansættelse. Der var herefter yderligere korrespondance mellem Andelsboligforeningen A ved B og SKAT. B skrev således i brev af 4. august 2015, at han anmodede om bindende svar for hver enkelt af Andelsboligforeningen A s medlemmer og spurgte til, om han skulle henvise til anmodningen af 11. maj 2015, eller om han skulle indsende en selvstændig anmodning for hvert enkelt medlem. På denne baggrund omformulerede SKAT spørgsmålene, således at spørgsmålene omhandlede de enkelte medlemmers skatteansættelse, og delte spørgsmålet op så medlemmerne blev inddelt i to grupper: En gruppe, der omhandlede 7 medlemmer, der har fået udbetalt nedsættelse af boligafgiften kontant. En gruppe, der omhandlede 23 medlemmer, der har fået et nedslag i boligafgiften i en afgrænset periode. SKATs bindende svar af 18. september 2015 er således en afgørelse, der vedrører det enkelte medlems skatteansættelse, men afgørelsen er lavet som et svar til alle medlemmerne, og afgørelsen er sendt til Andelsboligforeningen A ved formand B, der repræsenterede medlemmerne og havde fuldmagt til at spørge på alle medlemmernes vegne. Det bindende svar er således afgivet efter skatteforvaltningslovens 21 stk. 1. Side 15 19

16 Landsskatteretten har i sin udtalelse af 21. december 2017 bl.a. anført følgende: Ombudsmanden har endvidere anmodet Landsskatteretten om at oplyse det retlige grundlag for at afgive bindende svar til andelsboligforeningen A om de skattemæssige virkninger for foreningens andelshavere af dispositioner, som foreningen allerede havde foretaget på det tidspunkt, hvor foreningen bad om et bindende svar. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 21, at Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage. Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Ved behandlingen af klagen over SKATs bindende svar af 18. september 2015 var det Skatteankestyrelsen og Landsskatterettens opfattelse, at sagen omhandlede en ny anmodning fra klageren omkring samme forhold som tidligere behandlet, men at SKAT havde valgt at besvare anmodningen i form af bindende svar, idet SKAT havde anset det som en gennemført disposition til forskel fra det tidligere bindende svar om en påtænkt disposition, hvilket bekræftes ved SKATs udtalelse af 7. december 2017 til ombudsmanden. Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 13. april 2015, at Landsskatteretten ikke kunne tage stilling til de fremsatte supplerende oplysninger om anvendelse af foreningens formue til indbetaling af grundskyld, hensættelse på vedligeholdelseskonto eller dækning af udgifter på foreningens driftsbudget. Landsskatteretten henviste til SKAT herom, eventuelt ved ny anmodning om bindende svar. Klageren anmodede herefter SKAT om et nyt bindende svar, som blev påklaget til Landsskatteretten. Det fremgår af SKATs afgørelse af 18. september 2015, følgende bemærkninger til, om anmodningen skal afvises: Side 16 19

17 SKAT lægger til grund, at andelsboligforeningen efter at have fået kr i refusion af for meget betalt ejendomsskat, betaler denne refusion af ejendomsskatterne til andelshaverne enten som en dekort i boligafgiften på 12 måneder á kr til 23 medlemmer eller som en engangsudbetaling til de 7 fraflyttede medlemmer. Der er tale om en gennemført disposition og den adskiller sig fra den påtænkte disposition ved, at den nu vedrører et konkret indkomstår. Det er jeres opfattelse, at den gennemførte disposition adskiller sig fra den påtænkte disposition ved, at foreningen ikke tilbagebetaler refusionen af ejendomsskat, men anvender denne refusion til betaling af nærmere specificerede udgifter. Det fremgår af jeres brev af 31. januar 2014 at beløbet anvendes til betaling af grundskyld for 2014 og hensættelse på foreningens vedligeholdelseskonto samt betaling af en mindre del af udgifterne på foreningens driftsbudget. Det fremgår af afsnit A.A.3.9. i den Juridiske Vejledning for , at en kompetencekonflikt kan medføre afvisning, hvis fuldstændig det samme spørgsmål vedrørende samme periode er afgjort af en klagemyndighed. Det er SKATs afgørelse, at sagen ikke skal afvises, da den gennemførte disposition ikke vedrører samme periode som den påtænkte disposition, og fordi refusionen af ejendomsskatterne, efter jeres opfattelse anvendes til at dække grundskylden for 2014 og de normale hensættelser samt en mindre del af udgifterne på foreningens driftsbudgetter. SKAT har endvidere henset til afgørelsen fra Landsskatteretten af 15. april 2015 hvor Retten har henvist Andelsboligforeningen til at spørge igen, hvis forholdene ændrer sig. Det fremgår af sagens materiale, at SKAT efter aftale med foreningen betragtede den nye anmodning om bindende svar som en anmodning fra de enkelte andelshavere, der havde afgivet fuldmagt til andelsboligforeningen. Det bindende svar blev afgivet til foreningen som repræsentant for de enkelte andelshavere. SKAT anfører i sin udtalelse til ombudsmanden af 7. december 2017, at det bindende svar er afgivet efter skatteforvaltningslovens 21, stk. 1. Den disposition, der spørges om den skattemæssige virkning af, er andelsboligforeningens beslutning på generalforsamlingen den 20. november 2013 om udbetaling, henholdsvis nedsættelse af boligafgiften for andelshaverne, som følge af at foreningen havde modtaget tilbagebetaling Side 17 19

18 af for meget betalt grundskyld. Der er således ved anmodningen af 13. april 2015 tale om en anmodning om bindende svar på en gennemført disposition. Det fremgår af bemærkningerne til 21 i lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005, blandt andet, at det såvel i relation til skatteforvaltningslovens 21, stk. 1 og 2 er en forudsætning, at dispositionen er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen. Når der på tidspunktet for anmodningen om bindende svar den 11. maj 2015 er tale om en gennemført disposition, foretaget af andelsboligforeningen, er der ikke hjemmel i skatteforvaltningslovens 21, stk. 1 eller stk. 2, til, at foreningen kan anmode om bindende svar på vegne af andelshaverne. Landsskatteretten har ikke ved afgørelsen af 8. maj 2017 påset dette forhold, hvilket beklages. Skatteankestyrelsen og Landskatteretten har ikke været opmærksom på det forhold, at der er anmodet om bindende svar på vegne af andelshaverne, men har betragtet det bindende svar som givet til foreningen, nu som en gennemført disposition og i relation til et bestemt indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens 21, stk. 1. Ud fra spørgsmålenes formulering må det konstateres, at der ved anmodningen om bindende svar er spurgt til de skattemæssige virkninger for andelshaverne af en gennemført disposition, foretaget af andelsboligforeningen. Jeg sendte SKATs og Landsskatterettens udtalelser til dig den 16. januar 2018, så du havde mulighed for at sende mig eventuelle bemærkninger til udtalelserne. I et partshøringssvar af 31. januar 2018 med bilag skrev du bl.a., at du i det brev af 4. august 2015, som SKAT henviser til i sin udtalelse, spurgte, om du kunne henvise til foreningens (nye) anmodning om bindende svar af 11. maj 2015, eller om du skulle indsende en selvstændig anmodning med de samme bilag, hvis du som SKAT havde lagt op til anmodede om bindende svar på de enkelte andelshaveres vegne. Du skrev også i dit partshøringssvar, at du ikke modtog noget svar. Side 18 19

19 Du skrev desuden, at der ikke blev anmodet på de enkelte andelshaveres vegne, og jeg må forstå dit partshøringssvar sådan, at anmodningen af 11. maj 2015 efter din opfattelse er indsendt på vegne af andelsboligforeningen. I forhold til Landsskatterettens udtalelse har du anført, at andelsboligforeningen ikke vil forholde sig til, om dens dispositioner var påbegyndte eller gennemførte. Du mener, at SKAT har ansvaret for, at den påbegyndte disposition var gennemført, da det nye bindende svar af 18. september 2015 blev afgivet, bl.a. fordi SKAT ikke i sit første bindende svar havde taget hensyn til oplysningerne i jeres brev af 31. januar Side 19 19

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 Sag 175/2017 IBM Danmark ApS (advokat Jess Thiersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Fundet, at indstillinger fra landsskatteretten og rettens kontor i to sager ikke var i overensstemmelse med 4, stk. 1, og 7, stk. 1, i forretningsordenen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse

Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse 2012-12 Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse En mand overvejede at flytte til udlandet med sin ægtefælle. Han ejede nogle anparter i et anpartsselskab og ville gerne vide, hvor meget han

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Skatteforvaltningslovens 55, stk. 1, nr. 1 - omkostningsgodtgørelse ved genoptagelse efter medhold ved klage over afslag på genoptagelse - SKM2011.827.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Resumé 6. marts 2019 På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen - 1 Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En andelsboligforening fik 450.000 kr. tilbage fra SKAT efter en klagesag om foreningens

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning.

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. FOB 05.434 Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. Dispensation fra klagefrist En kvinde klagede over at kommunen og det sociale nævn havde nedsat hendes kontanthjælp fordi hun havde

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse

Gebyr ved anmodning om genoptagelse Gebyr ved anmodning om genoptagelse En advokat klagede til ombudsmanden over at Naturklagenævnet havde afkrævet ham et gebyr på 500 kr. for at tage stilling til hans indsigelser mod nævnets behandling

Læs mere

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion efter stempellovens 29 Udtalt, at den af skattedepartementet anlagte fortolkning af stempelafgiftslovens 30, 2. pkt., hvorefter afgørelser

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema

Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema FOB 05.441 Afskæring af rettidigt indgivet klage i forbindelse med fastlæggelse af klagetema En kommune traf afgørelse om støtte til medicinudgifter mv. og om kontanthjælp. Borgeren og hans fagforbund

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens principafgørelse 93 16 ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens overvejelser i forbindelse med den nye principafgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen for manglende

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

I forbindelse med en retssag anlagt mod Skatteministeriet bad en advokat om aktindsigt i dokumenter om et selskab.

I forbindelse med en retssag anlagt mod Skatteministeriet bad en advokat om aktindsigt i dokumenter om et selskab. FOB 05.415 Aktindsigt til brug for verserende retssag. Kompetence. Videresendelsespligt I forbindelse med en retssag anlagt mod Skatteministeriet bad en advokat om aktindsigt i dokumenter om et selskab.

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere