Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats"

Transkript

1 Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010 et oplæg fra Lolland Kommune om at etablere et fælleskommunalt udviklingsselskab baseret på kommunale og fælleskommunale forsyningsselskaber. Formålet var at fremme det grønne vækstpotentiale i kommunerne i Region Sjælland, især på energiog klimaområdet. KKR besluttede at anbefale, "at Energiklyngecenter Sjælland udarbejder et oplæg til, hvordan koordineringen mellem kommunerne eventuelt kan styrkes i den allerede etablerede struktur". Såfremt Energiklyngecenter Sjælland fortsat skal varetage koordineringsopgaven efter 1. maj 2012, vil det være nødvendigt at KKR ligeledes tager stilling til, om Energiklyngecentret skal videreføres. På den baggrund har Energiklyngecenter Sjælland udarbejdet dette oplæg, der består af tre dele. Del 1 som giver forslag til, hvordan koordineringen mellem kommuner og forsyningsselskaber kan styrkes indenfor energi- og klimaområdet. Del 2 som beskriver Energiklyngecenter Sjællands nuværende formål, aktiviteter og finansiering. Del 3 som er et forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1.maj Indhold: Del 1 Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? Hvordan kan Energiklyngecenter Sjælland styrke koordineringen af indsatsen? Handlingsplan Del 2 Kort beskrivelse af Energiklyngecenter Sjællands nuværende aktiviteter Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1. maj 2012 "Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi"1. 1.1f. debat I Folketinget i forlængelse af 20-spørgsmål S 752 (2010 til 2011) om klimajobs i Region Sjælland

2 KLIMASMAR T Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? 1) Fordi der er mange nye arbejdspladser at hente i en fælles kommunal indsats. Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi. 2) Fordi det koster kommunerne mange penge at opfylde deres lovpligtige energiopgaver. Alle danske kommuner er pålagt en række opgaver, der tilsammen skal sikre borgerne en stabil energi- og vandforsyning. Hertil kommer udfordringen med at levere en effektiv beskyttelse imod klimaforandringer, herunder stigende vandmængder. Det er de færreste kommuner, der er i stand til at afsætte yderligere midler til de pågældende områder. Det vil inden længe være umuligt for de fleste kommuner at løse deres klima- og energiopgaver ved hjælp af business as usual (her forstået som, at hver kommune løser de fleste af sine opgaver selv uden væsentligt samarbejde med andre kommuner). 3) Fordi KL og Energistyrelsen anbefaler, at kommunerne gennemfører en strategisk og koordineret energiplanlægning 2. Det samme gør Klimakommissionen i sin rapport fra september Udviklingen på energiområdet i form af øget anvendelse af grøn elektricitet, lagring af vedvarende energiformer og integration i forsyningssystemer, forsyning til nye lavenergibyggerier, behovet for smart grid løsninger mv. stiller desuden nye krav til kommunal energiplanlægning. Disse udfordringer gør helhedsorienteret nytænkning på tværs af kommune- og forsyningsselskabsgrænser nødvendig og kræver en samtænkning af kommunale og nationale energistrategier. Der er et stort behov for udvikling og afprøvning af nye koncepter og teknologier til fremtidens energisystemer, der samtidig rummer et væsentligt potentiale for erhvervsudvikling. Udvikling af fremtidens løsninger på energiområdet kræver et bredt spektrum af kompetencer, samt håndtering af mange interessenter. Disse bør udvikles i tæt samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, teknologileverandører, rådgivere, forskere m.fl. 4) Fordi det vil skabe et effektivt samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland. Det er helt afgørende, at de initiativer der igangsættes, lægges i direkte forlængelse af de opgaver, som kommunerne under alle omstændigheder skal eller vil løse. De forskellige aktiviteter kan søsættes gennem fælles kommunalt samarbejde, der er forankret i Energiklyngecentrets nuværende organisation og aktivitetsportefølje. Hvordan kan Energiklyngecentret styrke koordineringen af indsatsen? Kommunerne og regionen samarbejder allerede med Energiklyngecentret om at definere behov og indsatsfelter. Gennem workshops, møder og konferencer er der fundet fælles fodslag om Energiklyngecentrets nuværende aktiviteter, der hver især fokusere på at skabe nye arbejdspladser inden for klima og energi og samtidig løse nogle af kommunernes forpligtigelser i forhold til 2 KL og Energistyrelsen. Oplæg om strategisk energiplanlægning, marts 2010 Den Europæiske Fond for Regionaludeilding

3 KLIMASMAR T HANDL IN G Borgmesterpagten samt øvrige forpligtigelser om reduktion af CO2 udledning. I første omgang har det resulteret i projektmodning af 14 konkrete projekter. Projekter der alle vil skabe merværdi i kommunerne. For at styrke indholdet i projekterne er det vigtigt at inddrage samarbejdspartnere og eksperter så tidligt i forløbet som muligt. Derfor har Energiklyngecentret opbygget et stort fagligt kompetencenetværk hvor centret løbende er i dialog med en lang række_eksperter og eksterne samarbejdspartnere, der kvalitetssikrer, at aktiviteterne søsættes så optimalt som muligt. Der er desuden indgået aftaler med rådgiverfirmaer, advokater og fundraisere med henblik på at sikre, at Energiklyngecentret til enhver tid kan trække på deres ekspertise. Endelig har centret skabt overblik over eksterne finansieringsmuligheder. Energiklyngecentret har således gode forudsætninger for at styrke koordineringen af kommunernes indsats indenfor energi og grøn vækst, og for i samarbejde med kommunerne at udvikle og drive projekter på området. Handlingsplan for De følgende aktiviteter er Energiklyngecentrets forslag til handlingsplan for at styrke koordineringen af kommunernes energi- og klimaindsats, så at kommunerne i fællesskab kan fremme en bæredygtig energiforsyning og udnytte det store globale potentiale for at skabe nye arbejdspladser gennem målrettede aktiviteter på klima- og energiområdet. 1. Fortsættelse af igangsatte aktiviteter Energiklyngecentret deltager allerede i en lang række aktiviteter sammen med kommuner, landbrug, erhvervsliv, forskere og borgere i Region Sjælland (se vedlagte oversigt). Formålet med samtlige aktiviteter er både at hjælpe borgere og kommuner med at gennemføre grønne energiløsninger og at skabe vækst hos lokale håndværkere og virksomheder. I første omgang er fokus især rettet imod energieffektivisering som energirenovering og udskiftning af individuelle oliefyr, da både vækst- og CO2-reduktionspotentialet er særlig stort i forhold til disse aktiviteter. Derudover indgår Energiklyngecentret løbende i andre aktiviteter som kommunerne opfordrer centret til at deltage i. De følgende forslag til aktiviteter vil både øge effekten af de igangsatte aktiviteter samt styrke grundlaget for nye vækstfremmende aktiviteter. 2. Ansøgning om EU-tilskud til udvalgte aktiviteter af stor strategisk betydning Der er i øjeblikket særligt gode muligheder for at opnå EU-tilskud til klima- og energirelaterede aktiviteter i Region Sjælland, eftersom EU-kommissionen giver førsteprioritet til ansøgere, der deltager i borgmesterpagten. Region Sjælland er det område i hele EU, hvor flest kommuner har underskrevet borgmesterpagten, og der er således gode chancer for at få de tilskud, der søges om, såfremt flere kommuner går sammen om indsendelse af en fælles ansøgning. Den Europæiske Fond for Regionaludeikling

4 Energiklyngecentret kan hjælpe kommuner og virksomheder med en stor del af ansøgningsarbejdet og anbefaler, at kommunerne udnytter denne mulighed mest muligt. I mange af tilskudsordningerne er det muligt at medregne kommunernes sædvanlige drifts- og anlægsudgifter som egenfinansiering, hvilket i praksis medfører, at kommunerne kan få 2-4 gange så mange midler som sædvanligt til drift og anlæg indenfor udvalgte områder - uden at kommunerne selv behøver at skaffe yderligere finansiering. Uanset hvor målrettet, der satses på EU-tilskud, er det væsentligt at udvælge de strategisk mest hensigtsmæssige indsatsområder på forhånd. Energiklyngecentret har udarbejdet et samlet katalog over diverse muligheder og barrierer i forhold til EU-tilskud. Energiklyngecentret er desuden i gang med at forberede 2 konkrete ansøgninger der har til formål at vise alle 17 kommuner, hvordan de nemmest muligt kan få gavn af EU-tilskud i fremtiden. 2a) Ansøgning om tilskud til forbedret energirenovering Energiklyngecentret er i øjeblikket i gang med at planlægge og gennemføre aktiviteter i 11 "energilandsbyer" i samarbejde med de lokale kommuner. Derudover overvejer flere kommuner at opstarte lignende "energilandsbyer" i samarbejde med Energiklyngecentret i nær fremtid. Tilsammen udgør energilandsbyerne en god mulighed for at samarbejde med både borgere og erhvervsliv overalt i regionen. Målet er at gøre energirenovering af private boliger mere attraktiv, da energirenovering udgør et stort men stort set uudnyttet vækstpotentiale for lokale håndværkere, installatører, arkitekter, banker m.fl. Der er allerede opnået mange brugbare erfaringer fra de første energilandsbyer, som nu kan spredes til resten af regionen. For at styrke effekten af energilandsbyerne yderligere vil det være en fordel at indhente de bedste erfaringer fra udlandet, heriblandt især Tyskland og Østrig, hvor bæredygtigt byggeri allerede er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til traditionelt byggeri. Energiklyngecentret samarbejder derfor om udarbejdelsen af en konkret EU-ansøgning i samarbejde med bl.a. Innovation Center Denmark i Winchen, der er oprettet af Udenrigsministeriet med henblik på at skaffe best practice erfaringer fra netop Tyskland og Østrig til den danske byggebranche. Hvis ansøgningen medfører den ønskede bevilling fra EU vil det tilføre omfattende viden til håndværkere m.fl. i alle energilandsbyer, hvilket på sigt må forventes at reducere prisen for energirenovering markant. Denne viden vil efterfølgende blive kanaliseret videre til øvrige håndværkere heriblandt via pilotprojekter i større byer som Roskilde, Kalundborg og Næstved. 2b) Ansøgning om tilskud til forundersøgelser, rådgivning og VVM-redegørelser En af de største hindringer for opnåelse af grøn vækst er, at de fleste aktiviteter på klima- og energiområdet er så store, at de kræver omfattende forberedelse, inkl, omfattende forundersøgelser, hvor der ofte er behov for rådgivning fra bl.a. rådgivende ingeniører og/eller arkitekter. De endelige økonomiske, juridiske og praktiske rammer for et anlægsprojekt kan ikke fastlægges, inden forundersøgelserne er gennemført, hvilket ofte gør det vanskeligt at skaffe private investorer etc. til Den Europæiske Fond for RegionsIudvikIing

5 projekter, som ellers kan skabe vækst hos lokale landmænd og lokalt erhvervsliv. EU støtter gerne relevante forundersøgelser, men det kræver at flere kommuner søger i fællesskab enten kommuner fra minimum 3 forskellige EU-lande eller kommuner, der er geografisk forbundne og repræsenterer minimum indbyggere tilsammen. Pga. det administrative besvær ved at deltage i sådanne fællesansøgninger, har de fleste kommuner undladt at udnytte denne mulighed indtil videre. Sådanne opgaver falder til gengæld naturligt inden for Energiklyngecentrets kompetenceområde, og centret er derfor i gang med at forberede en ansøgning på vegne af Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. Hvis ansøgningen medfører den ønskede tilskudsbevilling, kan det anbefales, at regionens øvrige kommuner deltager i lignende ansøgninger fremover. 2c) Assistance i forbindelse med regionens ELENA-ansøgning og evt. udførelse ELENA-ansøgninger kan bruges til at finansiere alle for offentlige indkøb, såfremt det indkøbte lever op til de højeste standarder for energieffektivitet og CO 2-udledning. I den planlagte ansøgning, er der primært fokus på indkøb til kommunernes egne bygninger. Der kan dog med fordel inkluderes indkøb til udendørsarealer, heriblandt LED-belysning og øvrige forbedringer af infrastruktur. Derudover kan en målrettet ELENA-ansøgning hjælpe med at skaffe finansiering til modernisering af folkeskoler, hvilket kun udnyttes i beskeden grad i den planlagte ansøgning. Hvis regionen og de deltagende kommuner er enige, tilbyder Energiklyngecentret at hjælpe dels med at fremskaffe de oplysninger, der ikke allerede er indsamlet på nuværende tidspunkt i forhold til ansøgningen og dels i forhold udførelsen, så kan Energiklyngecentret stå for projektadministration, kommunikation og facilitering når ELENA realiseres såfremt det ønskes. 3. To arrangementer for kommunerne Formål for begge arrangementer er at få sat fokus på hvordan kommunerne udnytter deres rolle som rammeskaber og storforbruger til at skabe nye arbejdspladser inden for energi- og klimaområdet. 3a. Inspirationskonference for kommunernes klima- og erhvervskoordinatorer Centret har afholdt Inspirationskonference den 15. marts Der blev sat fokus på, hvordan vi udnytter biomassen, byggebranchen, efteruddannelse og EU-tilskud til at skabe grøn vækst i regionen. 3b. Seminar for KKR, K17, politikere samt teknik-, plan-, miljø- og naturchefer samt regionen Kommunernes ledelse er de største potentielle vækstdrivere i samtlige danske kommuner. Energiklyngecentret er derfor i gang med at forberede et heldagsseminar i maj 2011, hvor relevante politikere og administrative ledere præsenteres for best practice eksempler på, hvorledes kommuner kan styrke grøn vækst i deres lokalområde. Der fokuseres især på muligheder i forbindelse med målrettede indkøb og udbud samt muligheden for at modernisere bygninger, infrastruktur, skoler etc. ved hjælp af tilskudsfinansierede demonstrationsprojekter. DEN ELIROPÆISKE UNION Den Europmiske Fond for RegionaNdvikling

6 KLIMASMAR T 4. Energimesse med kommuner og forsyningsselskaber som målgrupper Den grundlæggende forudsætning for at skabe grøn vækst er, at hver kommune, virksomhed, landsby etc. udvælger en eller flere teknologier eller løsninger, som der efterfølgende satses målrettet på at implementere eller videreudvikle. Det betyder, at alle aktører før eller siden befinder sig på "ukendt terræn", hvilket er den primære grund til, at der kan gives tilskud til mange af de nødvendige aktiviteter. Da udviklingen i øjeblikket går meget hurtigt i forhold til de fleste "grønne" teknologier, foreslår Energiklyngecentret, at der afholdes en messe i efteråret 2011, hvor kommunernes og forsyningsselskabernes ledelse får mulighed for at opleve og drøfte alle de førende teknologier og løsninger inden for klima- og energiområdet. Det vil både styrke allerede planlagte investeringer og give et indblik i hvilke demonstrations- og pilotprojekter, der kan være relevante for hver enkelt kommune at deltage i. Muligheden for at drøfte potentielt samarbejde med forskere og udviklere vil derfor have stor prioritet på messen. 5. Udarbejdelse af ansøgninger om støtte til nye demonstrationsprojekter Når kommunerne har afklaret, hvilke nye demonstrationsprojekter, de hver især ønsker at søsætte i forlængelse af messen, kan der udarbejdes ansøgninger om tilskud i samarbejde med de relevante forskere etc. 6. Løbende evaluering af igangsatte aktiviteter Da en stor del af Energiklyngecentrets aktiviteter består af pilotprojekter, er det nødvendigt at evaluere dem løbende for at sikre, at de medfører de forventede resultater. Alle aktiviteter evalueres derfor løbende heriblandt en sammenhængende evaluering i foråret 2012 af samtlige aktiviteter. 7. Seminar for kommuner om klimastrategier Alle kommuner har udarbejdet klimastrategier, klimapolitik eller klimaplaner, men det er meget forskellige i indhold. På seminaret udvikles på baggrund af en undersøgelse af nuværende planer og politikker en samling af konkrete forslag til kommunale indsatser, der både er realistiske at gennemføre og skaber væsentlige resultater på klimaområdet. 8) Konference for energiselskaber Der afholdes et seminar for energidistributører og -producenter med fokus på at optimere udviklingen af energiforsyningen på Sjælland. Del 2 Energiklyngecenter Sjælland Energiklyngecenter Sjælland blev etableret i efteråret 2009 og centrets formål er, at modne projekter, der skaber nye arbejdspladser inden for klima- og energiområdet i Region Sjælland. Energiklyngecentrets drift og aktiviteter er i dag finansieret af EU-mål 2 midler og Vækstforum. Derudover bidrager Regionen, Lolland, Kalundborg og Roskilde kommuner med finansiering i form af arbejdskraft. Centrets er organiseret med en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver af de Den for E Reur

7 KL IMASMAR T tre kommuner og en fra regionen. Centerchefen refererer til styregruppen. Hertil har centret etableret et rådgiverpanel, der pt. består af repræsentanter fra vidensinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer. Panelet er blandt andet med til at kvalitetssikre opgaveindhold og metoder. 1. maj 2012 slutter Energiklyngecenter Sjællands nuværende finansiering og der skal, såfremt kommunerne og Regionen finder behov for det, skabes et nyt økonomisk grundlag for videreførelse af Centrets aktiviteter. Nuværende opgaver og aktiviteter Energiklyngecenter Sjælland arbejder professionelt og målrettet og har indtil videre oparbejdet følgende kerneydelser: 1) at facilitere udviklingsprocesser fra ide til projektrealisering, 2) at skabe relationer og netværk, 3) at samle relevante aktører nye projekter, 4) at udarbejde projektbeskrivelser og -ansøgninger, 5) at eksponere projektdeltagere og projekter samt 6) at have direkte adgang til ekspertviden, der kan kvalitetssikre de enkelte aktiviteter. Det har indtil nu resulteret i 14 projekter inden for energirenovering og vedvarende energiforsyning. Projekterne er kommet i stand i samarbejde med 9 kommuner og andre aktører som virksomheder og vidensinstitutioner. Projekterne er som det fremgår af vedlagte portefølje forskellige steder i udviklingsprocessen Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland For at centret kan fortsætte med at facilitere den fremlagte handlingsplan og samtidig levere kerneydelserne efter 1. maj 2012 forslås, at kommunerne i fællesskab deles om basisudgifterne til kommende drift og aktiviteter. Således kan opgaveprioritering og aktiviteter fortsætte med at være forankret i kommunerne. Målsætningen for den fremtidige finansiering er at holde basisudgiften så lav som muligt og så supplerer basisudgiften med konsulentopgaver for Region Sjælland og projektfinansiering i forbindelse med kommende udviklingsprojekter, der opnår ekstern medfinansiering fra fonde. Det vil være Energiklyngecentrets målsætning at fundraise eksterne midler, der matcher basisudgifterne med minimum en faktor 2. Centret har indledt drøftelser med regionen om mulige arbejdsopgaver. Se vedlagte budget Kort kommentar til budget I vedlagte budget tages der højde for den økonomiske målsætning, hvilket i praksis betyder, at centret forbliver på nuværende adresse og at personalekapaciteten sættes til 2 personer, samt såfremt der opnås enighed med Region Sjælland om konkrete opgaver, yderlige 2 personer. Derved opretholdes den nuværende normering og de nuværende kerneydelser intakt. Vedlagt dette oplæg 1) Forslag til finansiering af Energiklyngecentret , 2) Projektportefølje Den Europ2eiske Fond for Regionaledvikling

8 Forslag til finansiering af EKCS (4 mdr.) 2012 (8 mdr.) 2013 _ M "Indtægter" BASIS EU måi2 midler , ,- Vækstforum , ,- Kommuner (note 1) , , , ,- Region Sjælland , ,- KONSULENTYDELSER Region Sjælland (note 2) , ,- EKSTERN FINANSIERING/PROJEKTER (note 5) ON TOTAL INDTÆGT , , , ,- "Udgifter" BASIS Personaleudgifter (note 3) , , , ,- DRIFT (note 6) Lokaler , , , ,- Inventar , ,- Computer , , , ,- Kørsel transport /kost/logi , ,- Løbende vedligeholdelse af sekretariat , ,- Internet / telefon / hosting , , , ,- Diverse , ,- Evaluering ,- AKTIVITETER/KONSULENTYDELSER Projektmodning , , , ,- Markedsføring af projekter , , , ,- Personaleudgifter (note 4) , ,- TOTAL UDGIFT , , , ,- Note 1-1,75 kr/ indbyggere Region Sj. Note 2 Rammekontrakt Note 3 2 fastansatte + controller Note 4 varetagelse af konsulentopgaver Note 5 afhænger af fondsmidler Note 6 drift finansieres af Region Sj. + Kommunerne Deri EuropæPke FP/KI lor RegionakiMikling 31N3D3 '8 rs r-- Vi Investerer i din fremtld CD ST). 1:16 s Zii ZPN

9 Maribo april 2011 Projektportefølje og aktiviteter Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager pt. Status Næstved Energilandsby Toksværd Energirenovering i private boliger og skole/aktivitetshus Teknologisk Institut Næstved Kommune, Toksværd bylaug, White Arkitekter, NK-Forsyning, Igangsat - Udvikling af et one-stopshopping koncept for boligejeren Emil Hansen & Søn, Kenneth Sørensen, GLArmester, Sparekassen Sjælland, H&N Gruppen, Børge Jakobsen & Søn Roskilde Energilandsby Herringløse AAU og KIBS Samsø Roskilde kommune, Igangsat Energirenovering og lokal Energiakademi Herringløse Landsbyråd, baseret VE-forsyning nye samarbejder mellem lokale håndværker lokale håndværkere Guldborgsund Energilandsby Vålse Lokal baseret VE-forsyning kollektiv forsyningsmodel Grønt Center og Cowi Guldborgsund kommune, Vålse Beboerforening, REFA og Multifuel Igangsat Vordingborg Energilandsbyerne Niras og Biogas Vordingborg kommune, Igangsat Lundby/Køng Biogasforsyning sekretariatet Rosenfeldt Gods, Køng og energirenovering af private boliger beboerforening og Lundby beboerforening Den Europæiske Fond for RedmaIudvikIing

10 HA N D1 ING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager Status Sorø kommune Energilandsby Ruds Vedby - Energirenovering Sorø Kommune, Ruds Vedby Lokalråd Igangsat Vordingborg Energilandsby Faksinge Lokalbaseret VE-forsyning AAU Vordingborg kommune, Faksinge lokalråd Igangsat - undersøgelse omkring solcelleløsninger evt, med solcelleprojekt og energirenovering 1. borgermøde venter på svar Vordingborg Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Vordingborg, Nyord - opbakning fra hele øen Igangsat og projektbeskrivelse er udarbejdet Kalundborg Bæredygtig Ø Sejerø borgere, Kalundborg, Ansøgning/projektbeskrivel Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Planmiljø, se er indsendt til Vækstforum (Planmiljø) Ikke aftalt Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Samsø Energiakademi og Grønt Center Fejø borgere Projektmodning og Ideudvikling Region Sjælland Energirenovering i off. bygninger Miljø og Klima 5 til 7 kommuner Igangsat, der arbejdes mod en ELENA ansøgning Den Europreiske FoM for RegPrnaludvikling

11 Kommune ejer af projektet Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere pt. Status Ikke aftalt Overbygning på erfaringerne fra Energilandsbyerne - Kompetenceløft af den danske byggebranche Energirenovering og VE- KIBS Mulige projektdeltagere ikke på plads endnu men pt. Kalundborg og Lolland kommune Innovation Center Denmark i Mlinchen og O. Ö. Energiesparverband (Østrig) Projektmodning og international partnersøgning projektbeskrivelse er undervejs IEE ansøgning forsyning i byerne Køge Energilandsby Lidemark Bæredygtig landsby Køge kommune, Det Grønne Hus og borgere fra Lidemark Igangsat aftalt projektmodning og Ide-udvikling 1. med energirenovering og lokalbaseret VEforsyning / bæredygtigt aktivitetshus borgermøde er planlagt Holbæk To projekter 1. Energirenovering og VE-forsyning af havnebygning 2. Bio KIBS Holbæk kommune, Nordvestsjællands produktionsskole, Holbæk unge byråd, det lokale beskæftigelses råd - Holbæk, forum for Gamle Havn i Holbæk, Arkitektgruppen Projektbeskrivelse klar. Undersøgelse i gang af tilskudsmuligheder og forskningssamarbejdspartnere A/S og diverse sportsforeninger Deo Europæiske Fond for Regionaludvikling

12 HAN DLING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere Status Kalundborg Opfølgning på kommunens EKCS har deltaget i Kalundborg og CBD Første møde med erhvervsliv er undervejs ESCO projekt og erfaringerne. Kompetenceløft erfaringsud vekslingsmø de med af lokale håndværkere - energirenovering ESCO og CBD Slagelse To energilandsbyer Energirenovering og VE-forsyning Slagelse og to landsbyer Planlagt igangsættelse i maj 2011 Projektbeskrivelse og ideudvikling Ikke aftalt Forundersøgelser til evt. Niras og Biogassekre Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved / Solrød kommuner Projektmodning og TA ansøgning kommende biogasanlæg tariatet Guldborgsund Hvordan udnyttes Grønt Rostock Universitet (lead partner) Projektmodning og Ide-udvikling biomassen på L/F i fremtiden Center Lokalt Energibureau fra Rostock Det tekniske universitet i Szczecinie, Polen Interreg. ansøgning Guldborgsund Kommune (ansvarlig for at koordinere aktiviteterne på Lolland-Falster) Lolland kommune/loke Den Europd3iske Fond for Regkmaludvikhng

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere