Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats"

Transkript

1 Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010 et oplæg fra Lolland Kommune om at etablere et fælleskommunalt udviklingsselskab baseret på kommunale og fælleskommunale forsyningsselskaber. Formålet var at fremme det grønne vækstpotentiale i kommunerne i Region Sjælland, især på energiog klimaområdet. KKR besluttede at anbefale, "at Energiklyngecenter Sjælland udarbejder et oplæg til, hvordan koordineringen mellem kommunerne eventuelt kan styrkes i den allerede etablerede struktur". Såfremt Energiklyngecenter Sjælland fortsat skal varetage koordineringsopgaven efter 1. maj 2012, vil det være nødvendigt at KKR ligeledes tager stilling til, om Energiklyngecentret skal videreføres. På den baggrund har Energiklyngecenter Sjælland udarbejdet dette oplæg, der består af tre dele. Del 1 som giver forslag til, hvordan koordineringen mellem kommuner og forsyningsselskaber kan styrkes indenfor energi- og klimaområdet. Del 2 som beskriver Energiklyngecenter Sjællands nuværende formål, aktiviteter og finansiering. Del 3 som er et forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1.maj Indhold: Del 1 Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? Hvordan kan Energiklyngecenter Sjælland styrke koordineringen af indsatsen? Handlingsplan Del 2 Kort beskrivelse af Energiklyngecenter Sjællands nuværende aktiviteter Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1. maj 2012 "Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi"1. 1.1f. debat I Folketinget i forlængelse af 20-spørgsmål S 752 (2010 til 2011) om klimajobs i Region Sjælland

2 KLIMASMAR T Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? 1) Fordi der er mange nye arbejdspladser at hente i en fælles kommunal indsats. Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi. 2) Fordi det koster kommunerne mange penge at opfylde deres lovpligtige energiopgaver. Alle danske kommuner er pålagt en række opgaver, der tilsammen skal sikre borgerne en stabil energi- og vandforsyning. Hertil kommer udfordringen med at levere en effektiv beskyttelse imod klimaforandringer, herunder stigende vandmængder. Det er de færreste kommuner, der er i stand til at afsætte yderligere midler til de pågældende områder. Det vil inden længe være umuligt for de fleste kommuner at løse deres klima- og energiopgaver ved hjælp af business as usual (her forstået som, at hver kommune løser de fleste af sine opgaver selv uden væsentligt samarbejde med andre kommuner). 3) Fordi KL og Energistyrelsen anbefaler, at kommunerne gennemfører en strategisk og koordineret energiplanlægning 2. Det samme gør Klimakommissionen i sin rapport fra september Udviklingen på energiområdet i form af øget anvendelse af grøn elektricitet, lagring af vedvarende energiformer og integration i forsyningssystemer, forsyning til nye lavenergibyggerier, behovet for smart grid løsninger mv. stiller desuden nye krav til kommunal energiplanlægning. Disse udfordringer gør helhedsorienteret nytænkning på tværs af kommune- og forsyningsselskabsgrænser nødvendig og kræver en samtænkning af kommunale og nationale energistrategier. Der er et stort behov for udvikling og afprøvning af nye koncepter og teknologier til fremtidens energisystemer, der samtidig rummer et væsentligt potentiale for erhvervsudvikling. Udvikling af fremtidens løsninger på energiområdet kræver et bredt spektrum af kompetencer, samt håndtering af mange interessenter. Disse bør udvikles i tæt samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, teknologileverandører, rådgivere, forskere m.fl. 4) Fordi det vil skabe et effektivt samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland. Det er helt afgørende, at de initiativer der igangsættes, lægges i direkte forlængelse af de opgaver, som kommunerne under alle omstændigheder skal eller vil løse. De forskellige aktiviteter kan søsættes gennem fælles kommunalt samarbejde, der er forankret i Energiklyngecentrets nuværende organisation og aktivitetsportefølje. Hvordan kan Energiklyngecentret styrke koordineringen af indsatsen? Kommunerne og regionen samarbejder allerede med Energiklyngecentret om at definere behov og indsatsfelter. Gennem workshops, møder og konferencer er der fundet fælles fodslag om Energiklyngecentrets nuværende aktiviteter, der hver især fokusere på at skabe nye arbejdspladser inden for klima og energi og samtidig løse nogle af kommunernes forpligtigelser i forhold til 2 KL og Energistyrelsen. Oplæg om strategisk energiplanlægning, marts 2010 Den Europæiske Fond for Regionaludeilding

3 KLIMASMAR T HANDL IN G Borgmesterpagten samt øvrige forpligtigelser om reduktion af CO2 udledning. I første omgang har det resulteret i projektmodning af 14 konkrete projekter. Projekter der alle vil skabe merværdi i kommunerne. For at styrke indholdet i projekterne er det vigtigt at inddrage samarbejdspartnere og eksperter så tidligt i forløbet som muligt. Derfor har Energiklyngecentret opbygget et stort fagligt kompetencenetværk hvor centret løbende er i dialog med en lang række_eksperter og eksterne samarbejdspartnere, der kvalitetssikrer, at aktiviteterne søsættes så optimalt som muligt. Der er desuden indgået aftaler med rådgiverfirmaer, advokater og fundraisere med henblik på at sikre, at Energiklyngecentret til enhver tid kan trække på deres ekspertise. Endelig har centret skabt overblik over eksterne finansieringsmuligheder. Energiklyngecentret har således gode forudsætninger for at styrke koordineringen af kommunernes indsats indenfor energi og grøn vækst, og for i samarbejde med kommunerne at udvikle og drive projekter på området. Handlingsplan for De følgende aktiviteter er Energiklyngecentrets forslag til handlingsplan for at styrke koordineringen af kommunernes energi- og klimaindsats, så at kommunerne i fællesskab kan fremme en bæredygtig energiforsyning og udnytte det store globale potentiale for at skabe nye arbejdspladser gennem målrettede aktiviteter på klima- og energiområdet. 1. Fortsættelse af igangsatte aktiviteter Energiklyngecentret deltager allerede i en lang række aktiviteter sammen med kommuner, landbrug, erhvervsliv, forskere og borgere i Region Sjælland (se vedlagte oversigt). Formålet med samtlige aktiviteter er både at hjælpe borgere og kommuner med at gennemføre grønne energiløsninger og at skabe vækst hos lokale håndværkere og virksomheder. I første omgang er fokus især rettet imod energieffektivisering som energirenovering og udskiftning af individuelle oliefyr, da både vækst- og CO2-reduktionspotentialet er særlig stort i forhold til disse aktiviteter. Derudover indgår Energiklyngecentret løbende i andre aktiviteter som kommunerne opfordrer centret til at deltage i. De følgende forslag til aktiviteter vil både øge effekten af de igangsatte aktiviteter samt styrke grundlaget for nye vækstfremmende aktiviteter. 2. Ansøgning om EU-tilskud til udvalgte aktiviteter af stor strategisk betydning Der er i øjeblikket særligt gode muligheder for at opnå EU-tilskud til klima- og energirelaterede aktiviteter i Region Sjælland, eftersom EU-kommissionen giver førsteprioritet til ansøgere, der deltager i borgmesterpagten. Region Sjælland er det område i hele EU, hvor flest kommuner har underskrevet borgmesterpagten, og der er således gode chancer for at få de tilskud, der søges om, såfremt flere kommuner går sammen om indsendelse af en fælles ansøgning. Den Europæiske Fond for Regionaludeikling

4 Energiklyngecentret kan hjælpe kommuner og virksomheder med en stor del af ansøgningsarbejdet og anbefaler, at kommunerne udnytter denne mulighed mest muligt. I mange af tilskudsordningerne er det muligt at medregne kommunernes sædvanlige drifts- og anlægsudgifter som egenfinansiering, hvilket i praksis medfører, at kommunerne kan få 2-4 gange så mange midler som sædvanligt til drift og anlæg indenfor udvalgte områder - uden at kommunerne selv behøver at skaffe yderligere finansiering. Uanset hvor målrettet, der satses på EU-tilskud, er det væsentligt at udvælge de strategisk mest hensigtsmæssige indsatsområder på forhånd. Energiklyngecentret har udarbejdet et samlet katalog over diverse muligheder og barrierer i forhold til EU-tilskud. Energiklyngecentret er desuden i gang med at forberede 2 konkrete ansøgninger der har til formål at vise alle 17 kommuner, hvordan de nemmest muligt kan få gavn af EU-tilskud i fremtiden. 2a) Ansøgning om tilskud til forbedret energirenovering Energiklyngecentret er i øjeblikket i gang med at planlægge og gennemføre aktiviteter i 11 "energilandsbyer" i samarbejde med de lokale kommuner. Derudover overvejer flere kommuner at opstarte lignende "energilandsbyer" i samarbejde med Energiklyngecentret i nær fremtid. Tilsammen udgør energilandsbyerne en god mulighed for at samarbejde med både borgere og erhvervsliv overalt i regionen. Målet er at gøre energirenovering af private boliger mere attraktiv, da energirenovering udgør et stort men stort set uudnyttet vækstpotentiale for lokale håndværkere, installatører, arkitekter, banker m.fl. Der er allerede opnået mange brugbare erfaringer fra de første energilandsbyer, som nu kan spredes til resten af regionen. For at styrke effekten af energilandsbyerne yderligere vil det være en fordel at indhente de bedste erfaringer fra udlandet, heriblandt især Tyskland og Østrig, hvor bæredygtigt byggeri allerede er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til traditionelt byggeri. Energiklyngecentret samarbejder derfor om udarbejdelsen af en konkret EU-ansøgning i samarbejde med bl.a. Innovation Center Denmark i Winchen, der er oprettet af Udenrigsministeriet med henblik på at skaffe best practice erfaringer fra netop Tyskland og Østrig til den danske byggebranche. Hvis ansøgningen medfører den ønskede bevilling fra EU vil det tilføre omfattende viden til håndværkere m.fl. i alle energilandsbyer, hvilket på sigt må forventes at reducere prisen for energirenovering markant. Denne viden vil efterfølgende blive kanaliseret videre til øvrige håndværkere heriblandt via pilotprojekter i større byer som Roskilde, Kalundborg og Næstved. 2b) Ansøgning om tilskud til forundersøgelser, rådgivning og VVM-redegørelser En af de største hindringer for opnåelse af grøn vækst er, at de fleste aktiviteter på klima- og energiområdet er så store, at de kræver omfattende forberedelse, inkl, omfattende forundersøgelser, hvor der ofte er behov for rådgivning fra bl.a. rådgivende ingeniører og/eller arkitekter. De endelige økonomiske, juridiske og praktiske rammer for et anlægsprojekt kan ikke fastlægges, inden forundersøgelserne er gennemført, hvilket ofte gør det vanskeligt at skaffe private investorer etc. til Den Europæiske Fond for RegionsIudvikIing

5 projekter, som ellers kan skabe vækst hos lokale landmænd og lokalt erhvervsliv. EU støtter gerne relevante forundersøgelser, men det kræver at flere kommuner søger i fællesskab enten kommuner fra minimum 3 forskellige EU-lande eller kommuner, der er geografisk forbundne og repræsenterer minimum indbyggere tilsammen. Pga. det administrative besvær ved at deltage i sådanne fællesansøgninger, har de fleste kommuner undladt at udnytte denne mulighed indtil videre. Sådanne opgaver falder til gengæld naturligt inden for Energiklyngecentrets kompetenceområde, og centret er derfor i gang med at forberede en ansøgning på vegne af Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. Hvis ansøgningen medfører den ønskede tilskudsbevilling, kan det anbefales, at regionens øvrige kommuner deltager i lignende ansøgninger fremover. 2c) Assistance i forbindelse med regionens ELENA-ansøgning og evt. udførelse ELENA-ansøgninger kan bruges til at finansiere alle for offentlige indkøb, såfremt det indkøbte lever op til de højeste standarder for energieffektivitet og CO 2-udledning. I den planlagte ansøgning, er der primært fokus på indkøb til kommunernes egne bygninger. Der kan dog med fordel inkluderes indkøb til udendørsarealer, heriblandt LED-belysning og øvrige forbedringer af infrastruktur. Derudover kan en målrettet ELENA-ansøgning hjælpe med at skaffe finansiering til modernisering af folkeskoler, hvilket kun udnyttes i beskeden grad i den planlagte ansøgning. Hvis regionen og de deltagende kommuner er enige, tilbyder Energiklyngecentret at hjælpe dels med at fremskaffe de oplysninger, der ikke allerede er indsamlet på nuværende tidspunkt i forhold til ansøgningen og dels i forhold udførelsen, så kan Energiklyngecentret stå for projektadministration, kommunikation og facilitering når ELENA realiseres såfremt det ønskes. 3. To arrangementer for kommunerne Formål for begge arrangementer er at få sat fokus på hvordan kommunerne udnytter deres rolle som rammeskaber og storforbruger til at skabe nye arbejdspladser inden for energi- og klimaområdet. 3a. Inspirationskonference for kommunernes klima- og erhvervskoordinatorer Centret har afholdt Inspirationskonference den 15. marts Der blev sat fokus på, hvordan vi udnytter biomassen, byggebranchen, efteruddannelse og EU-tilskud til at skabe grøn vækst i regionen. 3b. Seminar for KKR, K17, politikere samt teknik-, plan-, miljø- og naturchefer samt regionen Kommunernes ledelse er de største potentielle vækstdrivere i samtlige danske kommuner. Energiklyngecentret er derfor i gang med at forberede et heldagsseminar i maj 2011, hvor relevante politikere og administrative ledere præsenteres for best practice eksempler på, hvorledes kommuner kan styrke grøn vækst i deres lokalområde. Der fokuseres især på muligheder i forbindelse med målrettede indkøb og udbud samt muligheden for at modernisere bygninger, infrastruktur, skoler etc. ved hjælp af tilskudsfinansierede demonstrationsprojekter. DEN ELIROPÆISKE UNION Den Europmiske Fond for RegionaNdvikling

6 KLIMASMAR T 4. Energimesse med kommuner og forsyningsselskaber som målgrupper Den grundlæggende forudsætning for at skabe grøn vækst er, at hver kommune, virksomhed, landsby etc. udvælger en eller flere teknologier eller løsninger, som der efterfølgende satses målrettet på at implementere eller videreudvikle. Det betyder, at alle aktører før eller siden befinder sig på "ukendt terræn", hvilket er den primære grund til, at der kan gives tilskud til mange af de nødvendige aktiviteter. Da udviklingen i øjeblikket går meget hurtigt i forhold til de fleste "grønne" teknologier, foreslår Energiklyngecentret, at der afholdes en messe i efteråret 2011, hvor kommunernes og forsyningsselskabernes ledelse får mulighed for at opleve og drøfte alle de førende teknologier og løsninger inden for klima- og energiområdet. Det vil både styrke allerede planlagte investeringer og give et indblik i hvilke demonstrations- og pilotprojekter, der kan være relevante for hver enkelt kommune at deltage i. Muligheden for at drøfte potentielt samarbejde med forskere og udviklere vil derfor have stor prioritet på messen. 5. Udarbejdelse af ansøgninger om støtte til nye demonstrationsprojekter Når kommunerne har afklaret, hvilke nye demonstrationsprojekter, de hver især ønsker at søsætte i forlængelse af messen, kan der udarbejdes ansøgninger om tilskud i samarbejde med de relevante forskere etc. 6. Løbende evaluering af igangsatte aktiviteter Da en stor del af Energiklyngecentrets aktiviteter består af pilotprojekter, er det nødvendigt at evaluere dem løbende for at sikre, at de medfører de forventede resultater. Alle aktiviteter evalueres derfor løbende heriblandt en sammenhængende evaluering i foråret 2012 af samtlige aktiviteter. 7. Seminar for kommuner om klimastrategier Alle kommuner har udarbejdet klimastrategier, klimapolitik eller klimaplaner, men det er meget forskellige i indhold. På seminaret udvikles på baggrund af en undersøgelse af nuværende planer og politikker en samling af konkrete forslag til kommunale indsatser, der både er realistiske at gennemføre og skaber væsentlige resultater på klimaområdet. 8) Konference for energiselskaber Der afholdes et seminar for energidistributører og -producenter med fokus på at optimere udviklingen af energiforsyningen på Sjælland. Del 2 Energiklyngecenter Sjælland Energiklyngecenter Sjælland blev etableret i efteråret 2009 og centrets formål er, at modne projekter, der skaber nye arbejdspladser inden for klima- og energiområdet i Region Sjælland. Energiklyngecentrets drift og aktiviteter er i dag finansieret af EU-mål 2 midler og Vækstforum. Derudover bidrager Regionen, Lolland, Kalundborg og Roskilde kommuner med finansiering i form af arbejdskraft. Centrets er organiseret med en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver af de Den for E Reur

7 KL IMASMAR T tre kommuner og en fra regionen. Centerchefen refererer til styregruppen. Hertil har centret etableret et rådgiverpanel, der pt. består af repræsentanter fra vidensinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer. Panelet er blandt andet med til at kvalitetssikre opgaveindhold og metoder. 1. maj 2012 slutter Energiklyngecenter Sjællands nuværende finansiering og der skal, såfremt kommunerne og Regionen finder behov for det, skabes et nyt økonomisk grundlag for videreførelse af Centrets aktiviteter. Nuværende opgaver og aktiviteter Energiklyngecenter Sjælland arbejder professionelt og målrettet og har indtil videre oparbejdet følgende kerneydelser: 1) at facilitere udviklingsprocesser fra ide til projektrealisering, 2) at skabe relationer og netværk, 3) at samle relevante aktører nye projekter, 4) at udarbejde projektbeskrivelser og -ansøgninger, 5) at eksponere projektdeltagere og projekter samt 6) at have direkte adgang til ekspertviden, der kan kvalitetssikre de enkelte aktiviteter. Det har indtil nu resulteret i 14 projekter inden for energirenovering og vedvarende energiforsyning. Projekterne er kommet i stand i samarbejde med 9 kommuner og andre aktører som virksomheder og vidensinstitutioner. Projekterne er som det fremgår af vedlagte portefølje forskellige steder i udviklingsprocessen Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland For at centret kan fortsætte med at facilitere den fremlagte handlingsplan og samtidig levere kerneydelserne efter 1. maj 2012 forslås, at kommunerne i fællesskab deles om basisudgifterne til kommende drift og aktiviteter. Således kan opgaveprioritering og aktiviteter fortsætte med at være forankret i kommunerne. Målsætningen for den fremtidige finansiering er at holde basisudgiften så lav som muligt og så supplerer basisudgiften med konsulentopgaver for Region Sjælland og projektfinansiering i forbindelse med kommende udviklingsprojekter, der opnår ekstern medfinansiering fra fonde. Det vil være Energiklyngecentrets målsætning at fundraise eksterne midler, der matcher basisudgifterne med minimum en faktor 2. Centret har indledt drøftelser med regionen om mulige arbejdsopgaver. Se vedlagte budget Kort kommentar til budget I vedlagte budget tages der højde for den økonomiske målsætning, hvilket i praksis betyder, at centret forbliver på nuværende adresse og at personalekapaciteten sættes til 2 personer, samt såfremt der opnås enighed med Region Sjælland om konkrete opgaver, yderlige 2 personer. Derved opretholdes den nuværende normering og de nuværende kerneydelser intakt. Vedlagt dette oplæg 1) Forslag til finansiering af Energiklyngecentret , 2) Projektportefølje Den Europ2eiske Fond for Regionaledvikling

8 Forslag til finansiering af EKCS (4 mdr.) 2012 (8 mdr.) 2013 _ M "Indtægter" BASIS EU måi2 midler , ,- Vækstforum , ,- Kommuner (note 1) , , , ,- Region Sjælland , ,- KONSULENTYDELSER Region Sjælland (note 2) , ,- EKSTERN FINANSIERING/PROJEKTER (note 5) ON TOTAL INDTÆGT , , , ,- "Udgifter" BASIS Personaleudgifter (note 3) , , , ,- DRIFT (note 6) Lokaler , , , ,- Inventar , ,- Computer , , , ,- Kørsel transport /kost/logi , ,- Løbende vedligeholdelse af sekretariat , ,- Internet / telefon / hosting , , , ,- Diverse , ,- Evaluering ,- AKTIVITETER/KONSULENTYDELSER Projektmodning , , , ,- Markedsføring af projekter , , , ,- Personaleudgifter (note 4) , ,- TOTAL UDGIFT , , , ,- Note 1-1,75 kr/ indbyggere Region Sj. Note 2 Rammekontrakt Note 3 2 fastansatte + controller Note 4 varetagelse af konsulentopgaver Note 5 afhænger af fondsmidler Note 6 drift finansieres af Region Sj. + Kommunerne Deri EuropæPke FP/KI lor RegionakiMikling 31N3D3 '8 rs r-- Vi Investerer i din fremtld CD ST). 1:16 s Zii ZPN

9 Maribo april 2011 Projektportefølje og aktiviteter Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager pt. Status Næstved Energilandsby Toksværd Energirenovering i private boliger og skole/aktivitetshus Teknologisk Institut Næstved Kommune, Toksværd bylaug, White Arkitekter, NK-Forsyning, Igangsat - Udvikling af et one-stopshopping koncept for boligejeren Emil Hansen & Søn, Kenneth Sørensen, GLArmester, Sparekassen Sjælland, H&N Gruppen, Børge Jakobsen & Søn Roskilde Energilandsby Herringløse AAU og KIBS Samsø Roskilde kommune, Igangsat Energirenovering og lokal Energiakademi Herringløse Landsbyråd, baseret VE-forsyning nye samarbejder mellem lokale håndværker lokale håndværkere Guldborgsund Energilandsby Vålse Lokal baseret VE-forsyning kollektiv forsyningsmodel Grønt Center og Cowi Guldborgsund kommune, Vålse Beboerforening, REFA og Multifuel Igangsat Vordingborg Energilandsbyerne Niras og Biogas Vordingborg kommune, Igangsat Lundby/Køng Biogasforsyning sekretariatet Rosenfeldt Gods, Køng og energirenovering af private boliger beboerforening og Lundby beboerforening Den Europæiske Fond for RedmaIudvikIing

10 HA N D1 ING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager Status Sorø kommune Energilandsby Ruds Vedby - Energirenovering Sorø Kommune, Ruds Vedby Lokalråd Igangsat Vordingborg Energilandsby Faksinge Lokalbaseret VE-forsyning AAU Vordingborg kommune, Faksinge lokalråd Igangsat - undersøgelse omkring solcelleløsninger evt, med solcelleprojekt og energirenovering 1. borgermøde venter på svar Vordingborg Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Vordingborg, Nyord - opbakning fra hele øen Igangsat og projektbeskrivelse er udarbejdet Kalundborg Bæredygtig Ø Sejerø borgere, Kalundborg, Ansøgning/projektbeskrivel Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Planmiljø, se er indsendt til Vækstforum (Planmiljø) Ikke aftalt Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Samsø Energiakademi og Grønt Center Fejø borgere Projektmodning og Ideudvikling Region Sjælland Energirenovering i off. bygninger Miljø og Klima 5 til 7 kommuner Igangsat, der arbejdes mod en ELENA ansøgning Den Europreiske FoM for RegPrnaludvikling

11 Kommune ejer af projektet Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere pt. Status Ikke aftalt Overbygning på erfaringerne fra Energilandsbyerne - Kompetenceløft af den danske byggebranche Energirenovering og VE- KIBS Mulige projektdeltagere ikke på plads endnu men pt. Kalundborg og Lolland kommune Innovation Center Denmark i Mlinchen og O. Ö. Energiesparverband (Østrig) Projektmodning og international partnersøgning projektbeskrivelse er undervejs IEE ansøgning forsyning i byerne Køge Energilandsby Lidemark Bæredygtig landsby Køge kommune, Det Grønne Hus og borgere fra Lidemark Igangsat aftalt projektmodning og Ide-udvikling 1. med energirenovering og lokalbaseret VEforsyning / bæredygtigt aktivitetshus borgermøde er planlagt Holbæk To projekter 1. Energirenovering og VE-forsyning af havnebygning 2. Bio KIBS Holbæk kommune, Nordvestsjællands produktionsskole, Holbæk unge byråd, det lokale beskæftigelses råd - Holbæk, forum for Gamle Havn i Holbæk, Arkitektgruppen Projektbeskrivelse klar. Undersøgelse i gang af tilskudsmuligheder og forskningssamarbejdspartnere A/S og diverse sportsforeninger Deo Europæiske Fond for Regionaludvikling

12 HAN DLING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere Status Kalundborg Opfølgning på kommunens EKCS har deltaget i Kalundborg og CBD Første møde med erhvervsliv er undervejs ESCO projekt og erfaringerne. Kompetenceløft erfaringsud vekslingsmø de med af lokale håndværkere - energirenovering ESCO og CBD Slagelse To energilandsbyer Energirenovering og VE-forsyning Slagelse og to landsbyer Planlagt igangsættelse i maj 2011 Projektbeskrivelse og ideudvikling Ikke aftalt Forundersøgelser til evt. Niras og Biogassekre Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved / Solrød kommuner Projektmodning og TA ansøgning kommende biogasanlæg tariatet Guldborgsund Hvordan udnyttes Grønt Rostock Universitet (lead partner) Projektmodning og Ide-udvikling biomassen på L/F i fremtiden Center Lokalt Energibureau fra Rostock Det tekniske universitet i Szczecinie, Polen Interreg. ansøgning Guldborgsund Kommune (ansvarlig for at koordinere aktiviteterne på Lolland-Falster) Lolland kommune/loke Den Europd3iske Fond for Regkmaludvikhng

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere