Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats"

Transkript

1 Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010 et oplæg fra Lolland Kommune om at etablere et fælleskommunalt udviklingsselskab baseret på kommunale og fælleskommunale forsyningsselskaber. Formålet var at fremme det grønne vækstpotentiale i kommunerne i Region Sjælland, især på energiog klimaområdet. KKR besluttede at anbefale, "at Energiklyngecenter Sjælland udarbejder et oplæg til, hvordan koordineringen mellem kommunerne eventuelt kan styrkes i den allerede etablerede struktur". Såfremt Energiklyngecenter Sjælland fortsat skal varetage koordineringsopgaven efter 1. maj 2012, vil det være nødvendigt at KKR ligeledes tager stilling til, om Energiklyngecentret skal videreføres. På den baggrund har Energiklyngecenter Sjælland udarbejdet dette oplæg, der består af tre dele. Del 1 som giver forslag til, hvordan koordineringen mellem kommuner og forsyningsselskaber kan styrkes indenfor energi- og klimaområdet. Del 2 som beskriver Energiklyngecenter Sjællands nuværende formål, aktiviteter og finansiering. Del 3 som er et forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1.maj Indhold: Del 1 Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? Hvordan kan Energiklyngecenter Sjælland styrke koordineringen af indsatsen? Handlingsplan Del 2 Kort beskrivelse af Energiklyngecenter Sjællands nuværende aktiviteter Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland efter 1. maj 2012 "Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi"1. 1.1f. debat I Folketinget i forlængelse af 20-spørgsmål S 752 (2010 til 2011) om klimajobs i Region Sjælland

2 KLIMASMAR T Hvorfor styrke koordineringen af kommunernes klima- og energiindsats? 1) Fordi der er mange nye arbejdspladser at hente i en fælles kommunal indsats. Forskere, politikere og brancheorganisationer er enige om, at der kan skabes minimum nye arbejdspladser inden for landbrug, håndværk og lokal industri i Region Sjælland, hvis der gennemføres en målrettet satsning på energibesparelser og vedvarende energi. 2) Fordi det koster kommunerne mange penge at opfylde deres lovpligtige energiopgaver. Alle danske kommuner er pålagt en række opgaver, der tilsammen skal sikre borgerne en stabil energi- og vandforsyning. Hertil kommer udfordringen med at levere en effektiv beskyttelse imod klimaforandringer, herunder stigende vandmængder. Det er de færreste kommuner, der er i stand til at afsætte yderligere midler til de pågældende områder. Det vil inden længe være umuligt for de fleste kommuner at løse deres klima- og energiopgaver ved hjælp af business as usual (her forstået som, at hver kommune løser de fleste af sine opgaver selv uden væsentligt samarbejde med andre kommuner). 3) Fordi KL og Energistyrelsen anbefaler, at kommunerne gennemfører en strategisk og koordineret energiplanlægning 2. Det samme gør Klimakommissionen i sin rapport fra september Udviklingen på energiområdet i form af øget anvendelse af grøn elektricitet, lagring af vedvarende energiformer og integration i forsyningssystemer, forsyning til nye lavenergibyggerier, behovet for smart grid løsninger mv. stiller desuden nye krav til kommunal energiplanlægning. Disse udfordringer gør helhedsorienteret nytænkning på tværs af kommune- og forsyningsselskabsgrænser nødvendig og kræver en samtænkning af kommunale og nationale energistrategier. Der er et stort behov for udvikling og afprøvning af nye koncepter og teknologier til fremtidens energisystemer, der samtidig rummer et væsentligt potentiale for erhvervsudvikling. Udvikling af fremtidens løsninger på energiområdet kræver et bredt spektrum af kompetencer, samt håndtering af mange interessenter. Disse bør udvikles i tæt samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, teknologileverandører, rådgivere, forskere m.fl. 4) Fordi det vil skabe et effektivt samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland. Det er helt afgørende, at de initiativer der igangsættes, lægges i direkte forlængelse af de opgaver, som kommunerne under alle omstændigheder skal eller vil løse. De forskellige aktiviteter kan søsættes gennem fælles kommunalt samarbejde, der er forankret i Energiklyngecentrets nuværende organisation og aktivitetsportefølje. Hvordan kan Energiklyngecentret styrke koordineringen af indsatsen? Kommunerne og regionen samarbejder allerede med Energiklyngecentret om at definere behov og indsatsfelter. Gennem workshops, møder og konferencer er der fundet fælles fodslag om Energiklyngecentrets nuværende aktiviteter, der hver især fokusere på at skabe nye arbejdspladser inden for klima og energi og samtidig løse nogle af kommunernes forpligtigelser i forhold til 2 KL og Energistyrelsen. Oplæg om strategisk energiplanlægning, marts 2010 Den Europæiske Fond for Regionaludeilding

3 KLIMASMAR T HANDL IN G Borgmesterpagten samt øvrige forpligtigelser om reduktion af CO2 udledning. I første omgang har det resulteret i projektmodning af 14 konkrete projekter. Projekter der alle vil skabe merværdi i kommunerne. For at styrke indholdet i projekterne er det vigtigt at inddrage samarbejdspartnere og eksperter så tidligt i forløbet som muligt. Derfor har Energiklyngecentret opbygget et stort fagligt kompetencenetværk hvor centret løbende er i dialog med en lang række_eksperter og eksterne samarbejdspartnere, der kvalitetssikrer, at aktiviteterne søsættes så optimalt som muligt. Der er desuden indgået aftaler med rådgiverfirmaer, advokater og fundraisere med henblik på at sikre, at Energiklyngecentret til enhver tid kan trække på deres ekspertise. Endelig har centret skabt overblik over eksterne finansieringsmuligheder. Energiklyngecentret har således gode forudsætninger for at styrke koordineringen af kommunernes indsats indenfor energi og grøn vækst, og for i samarbejde med kommunerne at udvikle og drive projekter på området. Handlingsplan for De følgende aktiviteter er Energiklyngecentrets forslag til handlingsplan for at styrke koordineringen af kommunernes energi- og klimaindsats, så at kommunerne i fællesskab kan fremme en bæredygtig energiforsyning og udnytte det store globale potentiale for at skabe nye arbejdspladser gennem målrettede aktiviteter på klima- og energiområdet. 1. Fortsættelse af igangsatte aktiviteter Energiklyngecentret deltager allerede i en lang række aktiviteter sammen med kommuner, landbrug, erhvervsliv, forskere og borgere i Region Sjælland (se vedlagte oversigt). Formålet med samtlige aktiviteter er både at hjælpe borgere og kommuner med at gennemføre grønne energiløsninger og at skabe vækst hos lokale håndværkere og virksomheder. I første omgang er fokus især rettet imod energieffektivisering som energirenovering og udskiftning af individuelle oliefyr, da både vækst- og CO2-reduktionspotentialet er særlig stort i forhold til disse aktiviteter. Derudover indgår Energiklyngecentret løbende i andre aktiviteter som kommunerne opfordrer centret til at deltage i. De følgende forslag til aktiviteter vil både øge effekten af de igangsatte aktiviteter samt styrke grundlaget for nye vækstfremmende aktiviteter. 2. Ansøgning om EU-tilskud til udvalgte aktiviteter af stor strategisk betydning Der er i øjeblikket særligt gode muligheder for at opnå EU-tilskud til klima- og energirelaterede aktiviteter i Region Sjælland, eftersom EU-kommissionen giver førsteprioritet til ansøgere, der deltager i borgmesterpagten. Region Sjælland er det område i hele EU, hvor flest kommuner har underskrevet borgmesterpagten, og der er således gode chancer for at få de tilskud, der søges om, såfremt flere kommuner går sammen om indsendelse af en fælles ansøgning. Den Europæiske Fond for Regionaludeikling

4 Energiklyngecentret kan hjælpe kommuner og virksomheder med en stor del af ansøgningsarbejdet og anbefaler, at kommunerne udnytter denne mulighed mest muligt. I mange af tilskudsordningerne er det muligt at medregne kommunernes sædvanlige drifts- og anlægsudgifter som egenfinansiering, hvilket i praksis medfører, at kommunerne kan få 2-4 gange så mange midler som sædvanligt til drift og anlæg indenfor udvalgte områder - uden at kommunerne selv behøver at skaffe yderligere finansiering. Uanset hvor målrettet, der satses på EU-tilskud, er det væsentligt at udvælge de strategisk mest hensigtsmæssige indsatsområder på forhånd. Energiklyngecentret har udarbejdet et samlet katalog over diverse muligheder og barrierer i forhold til EU-tilskud. Energiklyngecentret er desuden i gang med at forberede 2 konkrete ansøgninger der har til formål at vise alle 17 kommuner, hvordan de nemmest muligt kan få gavn af EU-tilskud i fremtiden. 2a) Ansøgning om tilskud til forbedret energirenovering Energiklyngecentret er i øjeblikket i gang med at planlægge og gennemføre aktiviteter i 11 "energilandsbyer" i samarbejde med de lokale kommuner. Derudover overvejer flere kommuner at opstarte lignende "energilandsbyer" i samarbejde med Energiklyngecentret i nær fremtid. Tilsammen udgør energilandsbyerne en god mulighed for at samarbejde med både borgere og erhvervsliv overalt i regionen. Målet er at gøre energirenovering af private boliger mere attraktiv, da energirenovering udgør et stort men stort set uudnyttet vækstpotentiale for lokale håndværkere, installatører, arkitekter, banker m.fl. Der er allerede opnået mange brugbare erfaringer fra de første energilandsbyer, som nu kan spredes til resten af regionen. For at styrke effekten af energilandsbyerne yderligere vil det være en fordel at indhente de bedste erfaringer fra udlandet, heriblandt især Tyskland og Østrig, hvor bæredygtigt byggeri allerede er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til traditionelt byggeri. Energiklyngecentret samarbejder derfor om udarbejdelsen af en konkret EU-ansøgning i samarbejde med bl.a. Innovation Center Denmark i Winchen, der er oprettet af Udenrigsministeriet med henblik på at skaffe best practice erfaringer fra netop Tyskland og Østrig til den danske byggebranche. Hvis ansøgningen medfører den ønskede bevilling fra EU vil det tilføre omfattende viden til håndværkere m.fl. i alle energilandsbyer, hvilket på sigt må forventes at reducere prisen for energirenovering markant. Denne viden vil efterfølgende blive kanaliseret videre til øvrige håndværkere heriblandt via pilotprojekter i større byer som Roskilde, Kalundborg og Næstved. 2b) Ansøgning om tilskud til forundersøgelser, rådgivning og VVM-redegørelser En af de største hindringer for opnåelse af grøn vækst er, at de fleste aktiviteter på klima- og energiområdet er så store, at de kræver omfattende forberedelse, inkl, omfattende forundersøgelser, hvor der ofte er behov for rådgivning fra bl.a. rådgivende ingeniører og/eller arkitekter. De endelige økonomiske, juridiske og praktiske rammer for et anlægsprojekt kan ikke fastlægges, inden forundersøgelserne er gennemført, hvilket ofte gør det vanskeligt at skaffe private investorer etc. til Den Europæiske Fond for RegionsIudvikIing

5 projekter, som ellers kan skabe vækst hos lokale landmænd og lokalt erhvervsliv. EU støtter gerne relevante forundersøgelser, men det kræver at flere kommuner søger i fællesskab enten kommuner fra minimum 3 forskellige EU-lande eller kommuner, der er geografisk forbundne og repræsenterer minimum indbyggere tilsammen. Pga. det administrative besvær ved at deltage i sådanne fællesansøgninger, har de fleste kommuner undladt at udnytte denne mulighed indtil videre. Sådanne opgaver falder til gengæld naturligt inden for Energiklyngecentrets kompetenceområde, og centret er derfor i gang med at forberede en ansøgning på vegne af Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. Hvis ansøgningen medfører den ønskede tilskudsbevilling, kan det anbefales, at regionens øvrige kommuner deltager i lignende ansøgninger fremover. 2c) Assistance i forbindelse med regionens ELENA-ansøgning og evt. udførelse ELENA-ansøgninger kan bruges til at finansiere alle for offentlige indkøb, såfremt det indkøbte lever op til de højeste standarder for energieffektivitet og CO 2-udledning. I den planlagte ansøgning, er der primært fokus på indkøb til kommunernes egne bygninger. Der kan dog med fordel inkluderes indkøb til udendørsarealer, heriblandt LED-belysning og øvrige forbedringer af infrastruktur. Derudover kan en målrettet ELENA-ansøgning hjælpe med at skaffe finansiering til modernisering af folkeskoler, hvilket kun udnyttes i beskeden grad i den planlagte ansøgning. Hvis regionen og de deltagende kommuner er enige, tilbyder Energiklyngecentret at hjælpe dels med at fremskaffe de oplysninger, der ikke allerede er indsamlet på nuværende tidspunkt i forhold til ansøgningen og dels i forhold udførelsen, så kan Energiklyngecentret stå for projektadministration, kommunikation og facilitering når ELENA realiseres såfremt det ønskes. 3. To arrangementer for kommunerne Formål for begge arrangementer er at få sat fokus på hvordan kommunerne udnytter deres rolle som rammeskaber og storforbruger til at skabe nye arbejdspladser inden for energi- og klimaområdet. 3a. Inspirationskonference for kommunernes klima- og erhvervskoordinatorer Centret har afholdt Inspirationskonference den 15. marts Der blev sat fokus på, hvordan vi udnytter biomassen, byggebranchen, efteruddannelse og EU-tilskud til at skabe grøn vækst i regionen. 3b. Seminar for KKR, K17, politikere samt teknik-, plan-, miljø- og naturchefer samt regionen Kommunernes ledelse er de største potentielle vækstdrivere i samtlige danske kommuner. Energiklyngecentret er derfor i gang med at forberede et heldagsseminar i maj 2011, hvor relevante politikere og administrative ledere præsenteres for best practice eksempler på, hvorledes kommuner kan styrke grøn vækst i deres lokalområde. Der fokuseres især på muligheder i forbindelse med målrettede indkøb og udbud samt muligheden for at modernisere bygninger, infrastruktur, skoler etc. ved hjælp af tilskudsfinansierede demonstrationsprojekter. DEN ELIROPÆISKE UNION Den Europmiske Fond for RegionaNdvikling

6 KLIMASMAR T 4. Energimesse med kommuner og forsyningsselskaber som målgrupper Den grundlæggende forudsætning for at skabe grøn vækst er, at hver kommune, virksomhed, landsby etc. udvælger en eller flere teknologier eller løsninger, som der efterfølgende satses målrettet på at implementere eller videreudvikle. Det betyder, at alle aktører før eller siden befinder sig på "ukendt terræn", hvilket er den primære grund til, at der kan gives tilskud til mange af de nødvendige aktiviteter. Da udviklingen i øjeblikket går meget hurtigt i forhold til de fleste "grønne" teknologier, foreslår Energiklyngecentret, at der afholdes en messe i efteråret 2011, hvor kommunernes og forsyningsselskabernes ledelse får mulighed for at opleve og drøfte alle de førende teknologier og løsninger inden for klima- og energiområdet. Det vil både styrke allerede planlagte investeringer og give et indblik i hvilke demonstrations- og pilotprojekter, der kan være relevante for hver enkelt kommune at deltage i. Muligheden for at drøfte potentielt samarbejde med forskere og udviklere vil derfor have stor prioritet på messen. 5. Udarbejdelse af ansøgninger om støtte til nye demonstrationsprojekter Når kommunerne har afklaret, hvilke nye demonstrationsprojekter, de hver især ønsker at søsætte i forlængelse af messen, kan der udarbejdes ansøgninger om tilskud i samarbejde med de relevante forskere etc. 6. Løbende evaluering af igangsatte aktiviteter Da en stor del af Energiklyngecentrets aktiviteter består af pilotprojekter, er det nødvendigt at evaluere dem løbende for at sikre, at de medfører de forventede resultater. Alle aktiviteter evalueres derfor løbende heriblandt en sammenhængende evaluering i foråret 2012 af samtlige aktiviteter. 7. Seminar for kommuner om klimastrategier Alle kommuner har udarbejdet klimastrategier, klimapolitik eller klimaplaner, men det er meget forskellige i indhold. På seminaret udvikles på baggrund af en undersøgelse af nuværende planer og politikker en samling af konkrete forslag til kommunale indsatser, der både er realistiske at gennemføre og skaber væsentlige resultater på klimaområdet. 8) Konference for energiselskaber Der afholdes et seminar for energidistributører og -producenter med fokus på at optimere udviklingen af energiforsyningen på Sjælland. Del 2 Energiklyngecenter Sjælland Energiklyngecenter Sjælland blev etableret i efteråret 2009 og centrets formål er, at modne projekter, der skaber nye arbejdspladser inden for klima- og energiområdet i Region Sjælland. Energiklyngecentrets drift og aktiviteter er i dag finansieret af EU-mål 2 midler og Vækstforum. Derudover bidrager Regionen, Lolland, Kalundborg og Roskilde kommuner med finansiering i form af arbejdskraft. Centrets er organiseret med en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver af de Den for E Reur

7 KL IMASMAR T tre kommuner og en fra regionen. Centerchefen refererer til styregruppen. Hertil har centret etableret et rådgiverpanel, der pt. består af repræsentanter fra vidensinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer. Panelet er blandt andet med til at kvalitetssikre opgaveindhold og metoder. 1. maj 2012 slutter Energiklyngecenter Sjællands nuværende finansiering og der skal, såfremt kommunerne og Regionen finder behov for det, skabes et nyt økonomisk grundlag for videreførelse af Centrets aktiviteter. Nuværende opgaver og aktiviteter Energiklyngecenter Sjælland arbejder professionelt og målrettet og har indtil videre oparbejdet følgende kerneydelser: 1) at facilitere udviklingsprocesser fra ide til projektrealisering, 2) at skabe relationer og netværk, 3) at samle relevante aktører nye projekter, 4) at udarbejde projektbeskrivelser og -ansøgninger, 5) at eksponere projektdeltagere og projekter samt 6) at have direkte adgang til ekspertviden, der kan kvalitetssikre de enkelte aktiviteter. Det har indtil nu resulteret i 14 projekter inden for energirenovering og vedvarende energiforsyning. Projekterne er kommet i stand i samarbejde med 9 kommuner og andre aktører som virksomheder og vidensinstitutioner. Projekterne er som det fremgår af vedlagte portefølje forskellige steder i udviklingsprocessen Del 3 Forslag til finansiering af Energiklyngecenter Sjælland For at centret kan fortsætte med at facilitere den fremlagte handlingsplan og samtidig levere kerneydelserne efter 1. maj 2012 forslås, at kommunerne i fællesskab deles om basisudgifterne til kommende drift og aktiviteter. Således kan opgaveprioritering og aktiviteter fortsætte med at være forankret i kommunerne. Målsætningen for den fremtidige finansiering er at holde basisudgiften så lav som muligt og så supplerer basisudgiften med konsulentopgaver for Region Sjælland og projektfinansiering i forbindelse med kommende udviklingsprojekter, der opnår ekstern medfinansiering fra fonde. Det vil være Energiklyngecentrets målsætning at fundraise eksterne midler, der matcher basisudgifterne med minimum en faktor 2. Centret har indledt drøftelser med regionen om mulige arbejdsopgaver. Se vedlagte budget Kort kommentar til budget I vedlagte budget tages der højde for den økonomiske målsætning, hvilket i praksis betyder, at centret forbliver på nuværende adresse og at personalekapaciteten sættes til 2 personer, samt såfremt der opnås enighed med Region Sjælland om konkrete opgaver, yderlige 2 personer. Derved opretholdes den nuværende normering og de nuværende kerneydelser intakt. Vedlagt dette oplæg 1) Forslag til finansiering af Energiklyngecentret , 2) Projektportefølje Den Europ2eiske Fond for Regionaledvikling

8 Forslag til finansiering af EKCS (4 mdr.) 2012 (8 mdr.) 2013 _ M "Indtægter" BASIS EU måi2 midler , ,- Vækstforum , ,- Kommuner (note 1) , , , ,- Region Sjælland , ,- KONSULENTYDELSER Region Sjælland (note 2) , ,- EKSTERN FINANSIERING/PROJEKTER (note 5) ON TOTAL INDTÆGT , , , ,- "Udgifter" BASIS Personaleudgifter (note 3) , , , ,- DRIFT (note 6) Lokaler , , , ,- Inventar , ,- Computer , , , ,- Kørsel transport /kost/logi , ,- Løbende vedligeholdelse af sekretariat , ,- Internet / telefon / hosting , , , ,- Diverse , ,- Evaluering ,- AKTIVITETER/KONSULENTYDELSER Projektmodning , , , ,- Markedsføring af projekter , , , ,- Personaleudgifter (note 4) , ,- TOTAL UDGIFT , , , ,- Note 1-1,75 kr/ indbyggere Region Sj. Note 2 Rammekontrakt Note 3 2 fastansatte + controller Note 4 varetagelse af konsulentopgaver Note 5 afhænger af fondsmidler Note 6 drift finansieres af Region Sj. + Kommunerne Deri EuropæPke FP/KI lor RegionakiMikling 31N3D3 '8 rs r-- Vi Investerer i din fremtld CD ST). 1:16 s Zii ZPN

9 Maribo april 2011 Projektportefølje og aktiviteter Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager pt. Status Næstved Energilandsby Toksværd Energirenovering i private boliger og skole/aktivitetshus Teknologisk Institut Næstved Kommune, Toksværd bylaug, White Arkitekter, NK-Forsyning, Igangsat - Udvikling af et one-stopshopping koncept for boligejeren Emil Hansen & Søn, Kenneth Sørensen, GLArmester, Sparekassen Sjælland, H&N Gruppen, Børge Jakobsen & Søn Roskilde Energilandsby Herringløse AAU og KIBS Samsø Roskilde kommune, Igangsat Energirenovering og lokal Energiakademi Herringløse Landsbyråd, baseret VE-forsyning nye samarbejder mellem lokale håndværker lokale håndværkere Guldborgsund Energilandsby Vålse Lokal baseret VE-forsyning kollektiv forsyningsmodel Grønt Center og Cowi Guldborgsund kommune, Vålse Beboerforening, REFA og Multifuel Igangsat Vordingborg Energilandsbyerne Niras og Biogas Vordingborg kommune, Igangsat Lundby/Køng Biogasforsyning sekretariatet Rosenfeldt Gods, Køng og energirenovering af private boliger beboerforening og Lundby beboerforening Den Europæiske Fond for RedmaIudvikIing

10 HA N D1 ING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltager Status Sorø kommune Energilandsby Ruds Vedby - Energirenovering Sorø Kommune, Ruds Vedby Lokalråd Igangsat Vordingborg Energilandsby Faksinge Lokalbaseret VE-forsyning AAU Vordingborg kommune, Faksinge lokalråd Igangsat - undersøgelse omkring solcelleløsninger evt, med solcelleprojekt og energirenovering 1. borgermøde venter på svar Vordingborg Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Vordingborg, Nyord - opbakning fra hele øen Igangsat og projektbeskrivelse er udarbejdet Kalundborg Bæredygtig Ø Sejerø borgere, Kalundborg, Ansøgning/projektbeskrivel Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Planmiljø, se er indsendt til Vækstforum (Planmiljø) Ikke aftalt Bæredygtig Ø Energirenovering og lokalbaseret VE-forsyning Samsø Energiakademi og Grønt Center Fejø borgere Projektmodning og Ideudvikling Region Sjælland Energirenovering i off. bygninger Miljø og Klima 5 til 7 kommuner Igangsat, der arbejdes mod en ELENA ansøgning Den Europreiske FoM for RegPrnaludvikling

11 Kommune ejer af projektet Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere pt. Status Ikke aftalt Overbygning på erfaringerne fra Energilandsbyerne - Kompetenceløft af den danske byggebranche Energirenovering og VE- KIBS Mulige projektdeltagere ikke på plads endnu men pt. Kalundborg og Lolland kommune Innovation Center Denmark i Mlinchen og O. Ö. Energiesparverband (Østrig) Projektmodning og international partnersøgning projektbeskrivelse er undervejs IEE ansøgning forsyning i byerne Køge Energilandsby Lidemark Bæredygtig landsby Køge kommune, Det Grønne Hus og borgere fra Lidemark Igangsat aftalt projektmodning og Ide-udvikling 1. med energirenovering og lokalbaseret VEforsyning / bæredygtigt aktivitetshus borgermøde er planlagt Holbæk To projekter 1. Energirenovering og VE-forsyning af havnebygning 2. Bio KIBS Holbæk kommune, Nordvestsjællands produktionsskole, Holbæk unge byråd, det lokale beskæftigelses råd - Holbæk, forum for Gamle Havn i Holbæk, Arkitektgruppen Projektbeskrivelse klar. Undersøgelse i gang af tilskudsmuligheder og forskningssamarbejdspartnere A/S og diverse sportsforeninger Deo Europæiske Fond for Regionaludvikling

12 HAN DLING Kommune ejer af projekt Indsatsfelt Ekstern rådgivning Projektdeltagere Status Kalundborg Opfølgning på kommunens EKCS har deltaget i Kalundborg og CBD Første møde med erhvervsliv er undervejs ESCO projekt og erfaringerne. Kompetenceløft erfaringsud vekslingsmø de med af lokale håndværkere - energirenovering ESCO og CBD Slagelse To energilandsbyer Energirenovering og VE-forsyning Slagelse og to landsbyer Planlagt igangsættelse i maj 2011 Projektbeskrivelse og ideudvikling Ikke aftalt Forundersøgelser til evt. Niras og Biogassekre Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved / Solrød kommuner Projektmodning og TA ansøgning kommende biogasanlæg tariatet Guldborgsund Hvordan udnyttes Grønt Rostock Universitet (lead partner) Projektmodning og Ide-udvikling biomassen på L/F i fremtiden Center Lokalt Energibureau fra Rostock Det tekniske universitet i Szczecinie, Polen Interreg. ansøgning Guldborgsund Kommune (ansvarlig for at koordinere aktiviteterne på Lolland-Falster) Lolland kommune/loke Den Europd3iske Fond for Regkmaludvikhng

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17)

Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17) Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17) Indholdsfortegnelse 1) Baggrund 2) Forudsætninger 3) Forretningside og målsætning 4) Arbejdstilgang og medlemsservices

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet

Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet N O T A T Kommunernes organisering af arbejdet med vækstforum i Region Sjælland Oprindelig model for kommunernes deltagelse i vækstforumsekretariatet Kommunerne i Region Sjælland var tidligere repræsenteret

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Biogas2020 og BiogasAction

Biogas2020 og BiogasAction Biogas2020 og BiogasAction 2017 Velkomst Trine Lindegaard Holmberg, Direktør Kara/Noveren Tommy Olsen, Gate 21 Jakob Bro Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Læs mere

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? 14-03-2012 1 HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC Lokale strategier? Politik og regulering kommunen Brugere, bygherrer, financiering

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere