Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a"

Transkript

1 Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus årsrapprt 2012 gældende fr regnskabsperiden 1. januar december 2012 Baggrund JP/Plitikens Hus er et resultat af en fusin mellem stærke individuelle medievaremærker, g det har været en grundlæggende frudsætning fr fusinen at bevare g frsvare den frskellighed. Dette udmønter sig blandt andet i en decentral rganisatinsstruktur, færrest mulige plitikker på tværs af frretningsenhederne g størst mulig respekt fr de enkelte frretningers redaktinelle g kmmercielle ståsted med rganisering i selvstændige redaktinelle enheder. Denne grundhldning afspejles gså i vr tilgang til kncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi sm kncern ikke har udarbejdet en fælles plitik på tværs af alle vre mange frretningsaktiviteter, er det ikke udtryk fr, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimd. Det er et udtryk fr, at en hierarkisk tilgang til arbejdet med ansvarlighed er mindre velegnet i en medievirksmhed selve ansvarlighedsarbejdet bliver imidlertid ikke mindre væsentligt. Internatinale principper fr samfundsansvar Mange virksmheders principper fr samfundsansvar tager udgangspunkt i FN s Glbal Cmpact, hvr kernen er ti principper baseret på FN g ILOs internatinale knventiner fr menneske- g arbejdstagerrettigheder, Ri-deklaratinen vedrørende miljøbeskyttelse g udvikling samt FN s knventin m antikrruptin. Principperne m menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø g antikrruptin er allerede en del af gældende dansk ret g gælder naturligvis gså JP/Plitikens Hus. JP/Plitikens Hus har ikke tilsluttet sig principperne frmelt. Vrt bidrag er at se virksmheder, myndigheder g magthavere efter i sømmene fr at sikre, at de fasthldes på de glbale principper g retningslinjer fr samfundsansvar. Samfundsansvar med mtanke De t fnde, der ejer JP/Plitikens Hus A/S, har det sm en væsentlig del af deres frmål at sikre udgivelsen af de uafhængige dagblade Mrgenavisen Jyllands-Psten, Plitiken g Ekstra Bladet, sm i lighed med andre medier spiller en væsentlig rlle i den demkratiske prces. Samfundsansvaret er derfr en naturlig g integreret del af virksmhedens aktiviteter g frretningsstrategi. Side 1

2 Dagbladenes pgave er først g fremmest på print, net g mbile medier at rapprtere m frhld i Danmark g i verdenen mkring s g skabe grundlag fr den demkratiske debat. Dagbladenes udgangspunkt er at frvente åbenhed af plitiske g andre magthavere g tilsvarende selv at udvise denne åbenhed. Dagbladenes etiske regler fremgår af dagbladenes hjemmesider. Hertil kmmer på en række mråder et meget direkte samfundsengagement. Jyllands-Psten, Plitiken g Ekstra Bladet arrangerer debatmøder m aktuelle emner. Dagbladene udgiver løbende undervisningsmaterialer blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædaggiske Universitet, ligesm Ekstra Bladet g Plitiken er fælles m en digital sklesatsning. Dertil kmmer, at skleelever i Aarhus g København i Jyllands-Pstens særligt indrettede mediarier fr en dag kan prøve kræfter med de dilemmaer g udfrdringer, sm er en del af jurnalistens hverdag. Hertil kmmer, at JP/Plitikens Hus støtter ytringsfrihedsprjekter uden fr landets grænser. Dagbladene er mediepartnere i en række kulturelle g sprtslige arrangementer; Plitikens Mini Marathn, Ekstra Bladets sklefdbld, Wrld Press Pht-udstilling, CPH:PIX, CHP:DOX samt generelle tiltag ver fr idrætslivet. Hertil kmmer uddelinger af en række priser sm fr eksempel Årets Fund, Pundiks Frihedspris g Jyllands-Pstens Ytringsfrihedspris. Kncernen driver et strt antal husstandsmdelte lkalaviser i både Danmark g Sverige. Aviserne rummer praktiske plysninger g nyheder til brgerne m netp deres lkalmråde g er således en vigtig frudsætning fr, at brgerne kan tage aktivt del i nærdemkratiet. Også lkalaviserne er i nærkntakt med brgerne i deres mråde gennem arrangementer, spnsrstøtte mv. JP/Plitikens Frlag udgiver bøger med jurnalistisk g debatskabende indhld. Frlagets bøger er dermed med til i dybden at belyse samfundsaktuelle prblemstillinger. Fndsejerskabet har gså et almennyttigt sigte: Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens Fnd støtter øknmisk en række sciale, kulturelle, medie- g uddannelsesmæssige frmål især på mråder, hvr det ffentlige efterlader et udækket behv. Arbejdsplads med mtanke JP/Plitikens Hus både støtter g respekterer beskyttelsen af internatinalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af verenskmster g lkalaftaler, sm hviler på frudsætningerne i menneskerettighederne g i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, g sm i sagens natur frhandles kllektivt. Respekten fr rganisatinsfrihed g retten til kllektiv frhandling er derfr fuldt ud respekteret g anerkendt i virksmheden. Vi har siden 2006, da det blev indført sm et lvkrav, haft en nedfældet arbejdsmiljø- g sundhedsplitik. Den danner grundlag g udstikker de verrdnede retningslinjer fr, hvrledes arbejdsmiljøarbejdet skal fregå i kncernen. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljøplitikken p til revisin i arbejdsmiljøudvalgene, så virksmhedens arbejdsmiljø- g sundhedsplitik hlder sig relevant. Fra slutningen af 2011 er den årlige APV-vurdering udvidet med gruppeinterview med henblik på at få et mere nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljøprblemer, herunder særligt Side 2

3 prblemer med det psykiske arbejdsmiljø, hvr de hidtidige spørgeskemaundersøgelser generelt har vist sig at være mangelfulde. Alle arbejdspladser g arbejdsfunktiner er mfattet af arbejdsmiljø- g sundhedsplitikken ligesm leverandører g eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøplitikken freskriver, at vi udvikler g frbedrer arbejdsmiljøet, så det er i verensstemmelse med den tekniske g sciale udvikling, at vi pririterer sikkerhed, sundhed g trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår sm en integreret del af virksmhedernes øvrige frretningsgange, at vi arbejder systematisk g effektivt med frbedringer på baggrund af et samlet verblik ver eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger g -frhld, at vi viser behørig respekt fr den enkelte medarbejders behv, g at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet fregår i samarbejde mellem ledelse g medarbejdere samt andre relevante udvalg g afdelinger herunder samarbejdsudvalget g vr afdeling fr løn g persnale. Vi arbejder systematisk med at frebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger g udfærdiger årlige ulykkesstatistikker. Vi tilpasser arbejdspladserne til de enkelte medarbejderes behv g tilbyder caching m stress, flekstidsrdninger g gratis persnlig rådgivning mfattende psyklger, speciallæger i psykiatri, scialrådgivere, speciallæger i almen medicin g misbrugsknsulenter gennem en aftale med Falck Healthcare. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud m at afhlde første persnlige samtale inden fr 24 timer efter henvendelsen. Vi tilbyder, via pensinsrdningen, alle medarbejdere adgang til råd m g vejledning til at håndtere fysiske, psykiske g sciale prblemer stre sm små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare rdning. Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsmråde md en symblsk egenbetaling. Medarbejdernes børn er gså mfattet. Med udgangspunkt i lven m røgfri miljøer har JP/Plitikens Hus vedtaget en rygeplitik i maj 2007, således at medarbejdere i JP/Plitikens Hus beskyttes md passiv rygning. Plitikken blev revideret i 2012 g indebærer, at der ikke må ryges inden døre, hvilket gså mfatter kantiner, kntrer, trapper, tiletter, elevatrer, gangarealer, mødelkaler g fredragssale. Vi tilbyder sunde kantinefrhld i vidt mfang med vægten på øklgiske råvarer, maksimalt fedtindhld i kød på 10 pct. De t kantiner pririterer anretninger med et minimum af fedt g sukker. Kantinen på Rådhuspladsen har indgået et inspiratinssamarbejde med Htel- g Restaurantsklen, således at vi løbende vil have cateringelever i praktik i krtere perider. Ordningen er primært fr indvandrere, sm ellers har vanskeligt ved at få lærepladser. Vi tilbyder endvidere medarbejderne et årligt sundhedstjek, afspændingsmassage, pilates undervisning, influenzavaccinatin, rygestpkurser, misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- g repetitinskurser en gang m året, fælles mtin i frm af løb, tennis, badmintn, fdbld samt medlemskab på favrable vilkår i fitnesscentre med videre. Side 3

4 Vi har gennem flere år haft pmærksmheden rettet md at få flere kvinder i ledelsen. Allerede i 2005 udmøntede dette fkus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser har resulteret i en række knkrete målsætninger fr hver enkelt frretningsenhed på mrådet. I frbindelse med dette prjekt er der etableret en mentrrdning fr nye ledere, hvr især kvinder pfrdres til at deltage. Over100 ledere har indtil videre deltaget i mentrrdningen. Der følges løbende p på, m disse målsætninger pfyldes, g arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle ledelsesrganer frtsættes med ufrtrøden styrke. Vi har allkeret flere stillinger i kncernen, sm løbende besættes af persner, der ønsker at kmme i jbtræning, ligesm vi har allkeret stillinger til handicappede medarbejdere g medarbejdere i fleksjb. Udgivelse med mtanke Virksmhedens primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditinelt er avistryk en miljøbelastende prduktinsfrm, g bevidstheden herm har skærpet det miljømæssige fkus. Vi arbejder således målrettet md at minimere virksmhedens miljøbelastning på alle niveauer. I JP/Plitikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima fruden at skrive m det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, sm har sikret en grøn prduktin af papiret, genplantning af træer sikres, vi anvender nu udelukkende miljøcertificeret papir i avisprduktinen, vi bidrager aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetder, trykfarver g rensevæsker, g ikke-slgte aviser genanvendes. Internt i virksmheden har vi udskiftet vgnparken med dieselbiler, virtualiseret g reduceret serverparken med superservere, der bruger langt mindre strøm, bruger sparepærer g afhlder vide- g telefnmøder fr at reducere virksmhedens samlede miljøbelastning ved rejseaktivitet. Endvidere er el-knallerter under indførelse i distributinen. Vi deltager i Earth Hur kampagner g har udstyret alle medarbejdere med en række huskeråd m, hvrdan de kan nedbringe deres persnlige energifrbrug på arbejdspladsen, ligesm vi har iværksat interne el-sparekampagner. Vi har gså nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, sm løbende pdaterer katalget ver mråder, hvr vi kan mindske kncernens unødige energifrbrug. Dette har blandt meget andet resulteret i, at vi ikke længere indkøber vand på plastikflaske mødevand serveres i karafler med hanevand. I frtsættelse af Elsparefndens Knæk kurven -kampagne, hvr vi havde sm målsætning at reducere vrt el-frbrug med fem pct. ver fem år, frtsættes arbejdet med at reducere energifrbruget, idet vi mere end pfyldte de prindelige målsætninger. Implementering af et print n demand -system er gennemført, hvilket har medført en betydelig reduktin af papirfrbruget. I relatin til vre kantineindkøb køber vi, så vidt muligt, øklgisk kød g primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe g te er Fair Trade prdukter, g kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-hldig emballage undgås g erstattes med alternativer. Side 4

5 Overskud med mtanke JP/Plitikens Hus er en fndsejet virksmhed. Målet er at sikre udgivelsen af de tre dagblade, men der er i højeste grad gså et samfundsmæssigt sigte. Hvert år uddeler Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens Fnd større beløb til sciale, kulturelle, presse- g uddannelsesmæssige frmål eller til andre samfundspgaver særligt på de mråder, hvr det ffentlige ikke har mulighed fr at yde støtte i tilstrækkeligt mfang. Plitiken-Fnden har blandt andet ydet støtte til Plitikens indsamling til Syriens sårede, udstillinger i Øksnehallen, smmerlejr fr handicappede mennesker, Børnecancerfnden, Flkemødet på Brnhlm, et prjekt m Danmarks Kulturarv: Det sidste Kystfiskersamfund, en række bgudgivelser, Grønnegårdsteatrets aktiviteter i anledning af 30-års jubilæet, afhldelse af knference m Gulag Lejr-systemet i Svjetuninen, dkumentarfilm m udsatte drenge g piger med minritetsbaggrund, Frlaget Vandkunsten, Plitikens Litteraturpris, julehjælp til fattige familier g meget mere. Jyllands-Pstens Fnd har i 2012 ydet støtte til blandt andet kræftramte børns familier, krisecentre, hjælp til unge g udsatte, der typisk ingen uddannelse har, lider af depressin, angst, har lidt mange nederlag, g har få sciale kmpetencer, schlerse- g alzheimerfreninger g til rganisatinen fr sjældne diagnser. Fnden har gså ydet støtte til Freedm Huses analyse af pressefrihed rundt m i verden. Fnden har endvidere støttet en række bgprjekter, musikfreninger, kulturnetværk g meget andet. Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens fnd har i 2012 sammen ydet støtte til den nyindstiftede Eurpean Press Prize, sm uddeles en gang årligt. Prisen har til frmål at fremme gd jurnalistik i Eurpa. Herudver er kncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre g støtte et rigt idrætsg kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet 2012 Ekstra Bladet støtter på frskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Sklefdbld verdens største sklefdbldturnering, sm Ekstra Bladet har arrangeret siden Prjektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fdblden gså i sklerne. En af knsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefdbld blev en del af turneringen. Desuden bidrager turneringen til at skabe værdi fr sklerne i frm af øget sammenhld på tværs af klassetrin. I 2013 spilles finalen i Aarhus. Det er første gang uden fr København. Ekstra Bladet er partner med Dansk Bldspil Unin mkring al børne- g ungdmsfdbldsaktivitet. I samarbejde med Dansk Idræts Frbund g Team Danmark støtter Ekstra Bladet Sprtens Hall f Fame, det tætteste vi kmmer på et idrætsmuseum i Danmark. Side 5

6 Ekstra Bladet har udviklet g lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktinen i samarbejde med Danmarks Pædaggiske Universitetsskle. Eleverne får materialet via ekstrabladet.dk/skle g pririterer g prducerer selv indhldet i deres avis. Ekstra Bladet påtager sig at trykke avisen i eksemplarer g leverer den på elevernes skle. Siden starten i nvember 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktinen trykt mere end en millin aviser. Frmålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en plevelse af, hvad det vil sige at prducere en avis samt en frståelse fr hele den prces, der ligger bag nyheds- g avisprduktin. Ekstra Bladet har med Redaktinen haft større samarbejder på skler, med interesserganisatiner såsm Institut fr Menneskerettigheder, g IBIS Undervisningsmaterialet har vundet flere priser herunder markedsføringsprisen INMA Awards (Internatinal Newsmedia Marketing Assciatin) g Wrld Yung Reader Jury Cmmendatin. Plitiken blev i 2011 en del af den samlede sklesatsning Redaktinen. Ekstra Bladet lancerede i januar 2013 et helt nyt tidsrejseprjekt verfr skler. Her vil skleklasser kunne gå gennem histrien g se de største begivenheder, pfindelser g sprtspræstatiner igennem et tablid medies briller. Onlineprtalen vil være gratis g målrettet skleelever fra klasse. Ekstra Bladet fretager hvert år en juleindsamling til frdel fr fattige danske børn. Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame fr Alvr, hvr frskellige velgørende frmål får en gratis reklamekampagne lige fra udfrmning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, utdr, bigrafer med mere. Ekstra Bladet støtter med gratis annncering arrangementet Nt4Sale g herigennem arbejdet imd human trafficking. Ekstra Bladet uddeler hvert år Victrprisen pkaldt efter en af Ekstra Bladets frhenværende chefredaktører, Victr Andreasen. Prisen gives til en eller flere persner i medieverdenen fr en helt ekstrardinær indsats. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Psten Jyllands-Psten er i vidt mfang invlveret i undervisnings- g plysningsaktiviteter. Avisen har sm målsætning at være kendt sm landets førende udbyder af viden målrettet undervisningssektren primært grundsklen g de gymnasiale uddannelser. Jyllands-Psten er en af de største prducenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Jyllands-Psten har blandt andet prettet viden.jp.dk, sm er et gratis interaktivt undervisningsunivers. Jyllands-Psten udgav i 2012 t undervisningsmaterialer m henhldsvis Det Arabiske Frår g privatøknmi fr unge. Undervisningsmaterialet Arabisk Frår består af "Arabisk Frår", sm er et undervisningshæfte fr klasse samt ungdmsuddannelserne g en prjekthjemmeside på viden.jp.dk med baggrund, temaer, perspektiv g pgaver til undervisningshæftet. Side 6

7 Undervisningshæftet er trykt i eksemplarer g udsendt i gratis klassesæt til alle skler med verbygning g gymnasier mv. I undervisningsprjektet indgik en landsdækkende emneuge, hvr en række skler fik besøg af reprtere, der har været med til at dække mvæltningerne i Mellemøsten fr Jyllands-Psten. Prjektet var støttet af Udenrigsministeriet. Undervisningsmaterialet m privatøknmi fr unge består af undervisningshæftet "Dig g dine penge" udarbejdet til klasse samt ungdmsuddannelserne. Hertil kmmer en prjekthjemmeside på viden.jp.dk med baggrund, temaer, perspektiv, pgaver til undervisningshæftet samt en ÅOP-beregner. Hertil kmmer aktiespil fr unge, hvr 300 "investeringsteams" kæmpede m at vinde kr. til klassekassen. Undervisningshæftet er trykt i eksemplarer g udsendt i gratis klassesæt til alle skler med verbygning g ungdmsuddannelser mv. Prjektet var støttet af TrygFnden. Jyllands-Pstens mediarium i Aarhus, hvr skleelever fr en dag får mulighed fr at fungere sm jurnalister, åbnede i 1996 g var en gave fra Jyllands-Pstens Fnd i anledning af avisens125 års jubilæum. Avisen har åbnet et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktin. Frmålet er at lade eleverne gennemgå ngle af de dilemmaer g udfrdringer, sm er en uundgåelig del af jurnalistens hverdag med henblik på at højne frståelsen fr den samfundsmæssige betydning af en fri g uafhængig presse. Mediarierne i Aarhus g København besøges årligt af mere end skleelever. Jyllands-Psten støtter en række kulturinstitutiner, herunder Aarhus Teater, ARS, Den Jyske Opera, Symfnirkestret i Aarhus, ligesm Jyllands-Psten støtter Team Danmark g Dansk Glf Unin. De senere år har Jyllands-Psten slgt reklameplads til favrable priser til den stre Danmarks Indsamling. I 2012 var Jyllands-Psten invlveret med Dansk Røde Krs i frbindelse med en indsamling blandt østjyske erhvervsflk. Jyllands-Psten uddeler tillige hvert år en række priser: 1. Laust Jensen Prisen en jurnalistisk hæderspris stiftet i 1994, sm tildeles danske jurnalister, der ved idéudvikling g ihærdighed har ydet en særlig indsats fr pressen g det medie, de tjener. I 2011 var mdtageren jurnalist Keld Luie Pedersen. Prisen er ikke blevet uddelt i Jyllands-Pstens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 uddeles, når emnet er plagt. Prisen tildeles persner, sm har brugt deres ytringsfrihed til at udfrdre meninger g hldninger, g sm har måttet betale en persnlig pris fr det frie rd. I 2010 faldt valget på den smalisk fødte frfatter Ayaan Hirsi Ali g i 2011 på jurnalist Puk Damsgård Andersen. Prisen er ikke uddelt i Side 7

8 3. Årets Sprtsnavn, stiftet i 1991, uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Frbund. Både hld g enkeltpersner kan nmineres. I 2012 gik prisen til den 20-årige cykelrytter, Lasse Nrman Hansen. 4. Aurraprisen, Danmarks ældste reklamepris fr dagblade, der samtidig støtter nye unge reklametalenter. 5. Årets Helt, stiftet i 2009 i samarbejde med TrygFnden. Prisens frmål er at afspejle, at man kan være en helt, frdi man i en dramatisk situatin frer sig fr andre mennesker, men at en heltedåd gså kan være et livslangt virke fr at hjælpe andre. På baggrund af 70 frskellige frslag fra læserne nminerer en jury ti kandidater til titlen. Disse præsenteres i en artikelserie i avisen g på hjemmesiden, hvrefter danskerne kan stemme på deres egen favrit. Med hæderstitlen følger en kntant skattefri belønning. Årets helt i 2012 blev Lisbeth Jhansen, der fr fem år siden pgav tilværelsen sm karrierekvinde i Lndn, stiftede rganisatinen LittleBigHelp g siden har arbejdet fr at hjælpe Indiens gadebørn til et bedre liv. Samfundsansvarsinitiativer på Plitiken Plitiken er kendt fr sin kulturelle prfil g deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle g sprtslige arrangementer. Plitiken spnsrerer en række sprtsaktiviteter sm fr eksempel det årlige maratn i Københavns gader, TøseRunden, svømmestævnet Christiansbrg Rundt, Plitiken Cup i skak g Challenge Cpenhagen (triatln). Plitiken spnsrerer en række kulturelle arrangementer: 1. Indenfr musik, fr eksempel Rskilde Festival, Cpenhagen Jazzfestival, Cpenhagen Opera Festival, NrthSide Festival g en række mediepartnerskaber med førende spillesteder. 2. Indenfr kunst g museer, fr eksempel Glden Days, Art Cpenhagen g Cpenhagen Internatinal Sandskulptur Festival. Plitiken er gså mediepartner fr både Luisiana g Statens Museum fr Kunst. 3. Indenfr film g ft, fr eksempel CPH:PIX, CPH:DOX, Buster Film Festival, Cpenhagen Pht Festival g Wrld Press Pht udstillingen. 4. Af øvrige kan nævnes Øklgisk Guld, Cpenhagen Cking, Blickfang, Gi en histrie g BgFrum. Plitiken arrangerer løbende debatmøder med natinale g internatinale debattører m aktuelle emner g er en aktiv deltager i Flkemødet på Brnhlm. Plitiken deltager aktivt i indsamlinger, herunder ved katastrfer fr eksempel sammen med Dansk Røde Krs. Plitiken har senest stået fr indsamling til ambulancer i det brgerkrigshærgede Syrien i samarbejde med Dansk Røde Krs. Side 8

9 Plitiken bidrager til bæredygtigt frbrug ved fr eksempel at udbyde Fair Trade prdukter, sælge grøn energi, øklgiske varer prduceret i ulande til støtte fr kvinder g uddannelse, genbrugsprdukter etc. gennem PLUS. Plitiken uddeler tillige en række priser hvert år: 1. Plitikens Frihedspris (tidl. Pundiks Frihedspris), sm blev stiftet i 2007 på Herbert Pundiks 80 års fødselsdag. Prisen uddeles en gang årligt til et menneske, sm har taget et fremtrædende ansvar i kampen fr friheds- g fundamentale menneskerettigheder. Prisen spnseres af Plitiken-Fnden. I 2012 gik prisen til den danske statsbrger g demkrati frkæmper i Bahrain Abdulhadi al-khawaja. 2. Årets Fund, sm er Danmarks ældste idrætspris. Prisen er blevet uddelt siden Alle specialfrbund under Danmarks Idræts-Frbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Alle indstillede kandidater præsenteres i Plitiken, g de ti bedst placerede hyldes ved en prisuddeling i JP/Plitikens Hus sidst på året. Prisen gik i 2012 til glfspilleren Thrbjørn Olesen. 3. ibyen-prisen, sm blev stiftet i 2008, gives til steder eller persner, der ikke nødvendigvis gør meget fr mange, men sm tænder riginale lys i en verden, hvr netp riginalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyen s redaktin g kendte navne fra byens restauratins- g frlystelsesverden nminerer fem i hver kategri. Herefter vælger Plitikens læsere, hvem der skal mdtage priserne i de ti kategrier. 27. februar 2013 Side 9

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere