Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september august 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson:Bent B. M ikkelsen Kontaktoplysninger: B ent B.M ru.rm.dk Telefon: O peratør: Lemvig Kommune Arbejdsmarked og Integration Rådhusgade Lemvig Att.: Karin Juul Jensen og Anne M ette Lund CVR. N r: Resumè! "#$%&'( #!#)* +"# R egional U dvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 O pfølgning pr. 1. september 2011,- Vi har i løbet af projektperioden formået at skabe meget opmærksomhed omkring projektet både blandt udlændinge, arbejdsgivere og lokale danskere. Vi har afholdt de møder, vi skal for udenlandsk arbejdskraft, og de er gennemført med stor tilfredshed blandt deltagerne. Jeg vil nævne en sportsdag i Ramme H allen, hvor lokale danskere havde udtrykt ønske om at flere lokale udlændinge måtte komme og benytte hallen, hvor ca 40 mødte op. D erudover har vi afholdt en autentisk rumænsk festaften med op mod 240 deltagere fra hele Regionen. Internt i kommunen er der etableret en projektgruppe med 2 fra Borgerservice, 1 fra Jobcentret og 1 fra Familie & Kultur der skal videreføre best practice af projektet. Vi har opbygget netværk blandt de forskellige nationale grupper og Lemvig International er forankret ved Lemvig Tilflytternetværk som er meget engagerede i fællesskab med udlændinge. D er er udarbejdet en meget praktisk anvendelig politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi har fået kontakt til den thailandske gruppe i forbindelse med at fire grupper studerende fra Syddansk U niversitet har skrevet opgave om udlændinge i Lemvig Kommune. Vi har udgivet et magasin udenlandsk arbejdskrafti Lemvig Kommune, da vi oplever at mange er uvidende om hvem og hvor mange de er og deres baggrund for at komme her. D et kan også bruges som inspiration for andre som arbejder med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Arbejdsgiverne har ønsket ikke at få møder men at vi holde rnoget for deres udenlandske ansatte i stedet, så det har vi gjort. D e har fået oplysninger om W ork in D enmark og vil der kunne finde meget af den information de efterspørger i specifikke situationer. Vi afvikler projektet til tiden og kommer til at bruge projektmidlerne til 31. august, hvor projektperioden udløber..* M ål 1 A t lette virksom hedernes m odtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats m ålrettet virksom hederne i konsortiets dæ kningsom råde R esultatkrav M ålem etode O pfølgning R esultatkrav % af virksomhederne, der har Skriftlig evaluering af kontakten været i kontakt med konsortiet mellem virksomheder i konsortiets dækningsområde og kon- mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage sortiet i forbindelse med informationsmøder, netværksaktivi- udenlandsk arbejdskraft teter mv.. R esultatkrav 1.2 D er skal halvårligt afvikles 3 informationsmøder (samlet i alt derne, invitation og deltagerli- Program for informationsmø- 12) målrettet virksomheder i ster konsortiets dækningsområde Vi har afholdt i alt 4 møder specifikt for arbejdsgivere men de har været inviteret til møder for arbejdstagere efter behov.

3 med inddragelse af relevante myndigheder og aktører R esultatkrav 1.3 Vi har afholdt i alt 4 møder D er skal halvårligt afvikles 3 informationsmøder Program for informationsmøderne, (samlet i alt12) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, invitation og deltagerli- ster specifikt for arbejdsgivere men de har været inviteret til møder for arbejdstagere efter behov. D erudover har vi holdt møder med faglige organisationer hvor arbejdsgiverne var inviteret med og flere deltog. D er var dog ikkenok til at holde særkilte ar- mentorer, opkvalificering rangementer for arbejdsgivere mv. om emnet. R esultatkrav 1.4 Arbejdsgivere har givet udtryk Etablering pr marts 2010 og Kommissorium for netværket, vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og mulighed for job til medfølgende ægtefælle. herunder oversigt over deltagerne i netværket, formål, mødehyppighed og rollefordeling for at de ikke ønsker et så- dant netværk. Cheminova er med i det regionale netværk og har deltaget aktivt der. Indsats m ålrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dæ kningsom råde R esultatkrav % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt mellem udenlandske arbejdsta- Skriftlig evaluering af kontakten med konsortiet mener at have gere i konsortiets dækningsområde og konsortiet i forbindelse modtaget relevant hjælp til at etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til borige aktiviteter for målgruppen med informationsmøder og øvsætning og myndighedskontakt R esultatkrav 1.6 D er skal halvårligt afvikles 4 informationsmøder (samlet i alt der, invitation og deltagerlister Program for informationsmø- 16) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. R esultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til M arkedsføringsmateriale på relevante sprog og oversigt over den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og anvendte medier bosætning markedsføres min. halvårligt i konsortiets dækningsområde Arrangeret 18 heraf 2 aflyst pga. manglende tilslutning (ved flere af møderne har vi dækket både 1.6 og 1.8) Vi får respons som viser os at projektet er meget kendt i Lemvig Kommune og også omtales i Regionen og andre steder. Vi har annonceret eller inviteret personligt i forbindelse med vores møder. I marts nåede */

4 R esultatkrav 1.8 D er skal halvårligt afvikles 4 informationsmøder (samlet i alt 16) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv R esultatkrav 1.9 M arkedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse af indhold, form hyppighed og medie forligger ultimo 2009 vi op på 530 unikke IP besøg på w w w.w orking-in-lemvig.dk. Program for informationsmøder, invitation og deltagerlister 29 arrangeret heraf 2 aflyst (ved flere af møderne har vi dækket både 1.6 og 1.8) M arkedsføringsplan M ål 2 A t understøtte og udvikle den offentlige m odtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsam fundet landsk arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets dækningsområde R esultatkrav 2.2 D er skal pr. 1. marts 2010 udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle relevante forvaltninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. R esultatkrav 2.3 D er skal pr 1. september 2010 udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde R esultatkrav M ålem etode O pfølgning R esultatkrav 2.1 Politik for modtagelse og D er skal pr. 1. september 2010 Referat fra politisk behandling udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet uden- og godkendelse af modtagelsespolitikken i samtlige kommu- fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er godkendt ner i konsortiets dækningsområde. G odkendt procedure for hver kommune i konsortiet Referat fra mødet, hvor integrations/ fastholdelsespolitikken godkendes m.h.p. implementering Vi har lavet procedure beskrivelsen i forbindelse med overdragelse til drift. N oget er dog allerede beskrevet i politik for modtagelse og fastholdelse for udenlandsk arbejdskraft. Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er godkendt *0

5 2,&3 D er er en lille overskridelse på regnskabet i forhold til budgettet,så det skal der tages højde for ved udbetalingen.vi kan dokum entere for reelle udgifter på projektet for ooo kr.hvilket svarer fint til det bugdetfastlagte. *1

6 TA B EL 1 - D ET A KTU ELLE B U D G ET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget projektforberedelse projektledelse adm. Personale internt undervisningspersonale - eksternt undervisningspersonale - uddannelse af personale indirekte omkostmimger husleje - - annoncering, erfaringsudveksling evaluering rejser, kost og logi afskrivning 9 9 materialer og forbrugsartikler leje og leasing regnskabsassistance - forsikringer - køb af inventar og udstyr indretning af bygning ekstern konsulentbistand køb af eksterne tjenesteydelser 1 1 revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget EU socialfond Region Midtjylland Kommune Kommune Total *2

7 TA B EL 2 - A FR EG N ET FO R B R U G Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 projektforberedelse projektledelse adm. Personale internt undervisningspersonale - eksternt undervisningspersonale - uddannelse af personale indirekte omkostmimger husleje - - annoncering, erfaringsudveksling evaluering rejser, kost og logi afskrivning 9 9 materialer og forbrugsartikler leje og leasing regnskabsassistance - forsikringer - køb af inventar og udstyr indretning af bygning ekstern konsulentbistand køb af eksterne tjenesteydelser 1 1 revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 År 20xx Total EU socialfond Region Midtjylland Statslige tilskud Kommune Total Jeg har her skrevet m ax finansiering ind fra både R egion M idtjylland og socialfond.vores dokum enterede udgifter går lidt 4000 kr.over m ax budgettet som det ser ud nu,m en det bliver reguleret ved revisionen. *4

8 TA B EL 3 - FO R SLA G TIL N YT B U D G ET H vis operatøren har forslag til æ ndringer af budgettet,udfyldes nedenstående skem a m ed nyt forslag til budget for hele projektperioden. B udgetæ ndringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af R egion M idtjylland for at væ re gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 projektforberedelse projektledelse adm. Personale internt undervisningspersonale - eksternt undervisningspersonale - uddannelse af personale indirekte omkostmimger husleje - - annoncering, erfaringsudveksling evaluering rejser, kost og logi afskrivning 9 9 materialer og forbrugsartikler leje og leasing regnskabsassistance - forsikringer - køb af inventar og udstyr indretning af bygning ekstern konsulentbistand køb af eksterne tjenesteydelser 1 1 revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 EU socialfond Region Midtjylland Statslige midler Kommune Total *5

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere