Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handling bag ordene. Årsberetning 2008"

Transkript

1 Handling bag ordene Årsberetning 2008

2 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40 % af fuglene i landbrugslandet er forsvundet de sidste 30 år. Den dramatiske tilbagegang gælder også viben DOF s egen fugl hvor tre ud af fire viber nu er borte. Danmark har ellers sammen med de øvrige EU-lande lovet at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden Men statusrapporter fra både EU-kommissionen og Danmarks Miljøundersøgelser peger entydigt på, at det bliver meget svært for ikke at sige umuligt at nå målene. Vi tvivler efterhånden på, at regeringen tager 2010 målene alvorligt, for marskens ynglefugle er i fortsat alarmerende tilbagegang. der mangler stadig initiativer, der kan afbøde virkningerne af oppløjningen af titusinder af hektar brakmarker. Miljøministeriets gennemførelse af forvaltningsplanen for truede engfugle på statens arealer i Tøndermarsken, på Mandø og på Harboøre Tange er nærmest gået i stå på grund af uenighed mellem statslige myndigheder. Mens vi utålmodigt venter på handling fra regeringen og synlige resultater, arbejder DOF ufortrødent videre og indsamler værdifuld viden om fuglenes forekomst. Vi omsætter vores viden til naturpolitiske initiativer. DOF har formuleret en række krav til landbrugspolitikken, hvor mere natur på de dyrkede marker og en intelligent brug af EU s landbrugsstøtte til præmiering af de landmænd, der passer og plejer naturen, er vigtige elementer. Men vi har også klaget til EU-kommissionen over Danmarks mangelfulde opfyldelse af fugledirektivet og påpeget en lang række forhold, hvor Danmark har pligt til at gøre meget mere for fuglene. Regeringen har siden midten af 2008 arbejdet på en plan for Grøn vækst, formuleret som en grøn vækstvision, der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. DOF har givet sine indspark til processen og håber meget, at Grøn vækst kommer til at leve op til intensionerne om sikring af biodiversiteten og mere og bedre natur, så den negative udvikling de sidste 40 år omsider kan vendes, og at planen kan samle et bredt flertal i folketinget, så den også bliver langtidsholdbar. Arbejdet i hovedbestyrelsen På en forårsdag i april mødte hovedbestyrelsen to ildsjæle fra Fuglepigerne, Sanne Busk og Gerd Bonnesen. Hovedbestyrelsen så straks, at der var grøde og initiativ i Fuglepigerne, som på stedet blev udnævnt til at være en officiel gruppe under DOF efter at have været under DOF Københavns vinger i sin opstart. I løbet af 2008 voksede gruppen til mere end 100 deltagere, holdt fugleture, fuglekurser og fik undergrupper i fem lokalafdelinger. HB glæder sig over udviklingen, der både giver en voksende medlemskategori nye aktivitetsmuligheder og øger DOF s repræsentativitet i forhold til befolkningen, hvilket er en af kilderne til politisk indflydelse. Med hovedbestyrelsesmedlem Henrik Wejdling som drivende kraft er der i løbet af de seneste par år opnået en stigende bevidsthed i DOF om, at landbrugspolitikken bliver afgørende for, hvilket naturindhold der bliver plads til i fremtidens Danmark. Landbruget er på godt og ondt Danmarks største naturforvalter. I løbet af 2008 kæmpede DOF sammen med andre grønne organisationer i ind- og udland imod ophævelse af EU s braklægningsordninger, men tabte. Selv om slaget blev tabt, vil DOF skærpe Forsættes side 4 Badende skestork i Vejlerne. Foto: Jan Skriver 2

3 TEMA DOF og kvinderne Hovedbestyrelsen har i 2008 indstillet til alle stående udvalg, at de løbende supplerer sig med flere kvindelige medlemmer. Det sker for at skabe en mere ligelig kønsfordeling i DOF s ledende og rådgivende organer. Kravet om kvindelige repræsentanter mærkes også udefra, hvor især offentlige myndigheder stiller krav om kandidater af begge køn, inden der udpeges deltagere til forskellige råd og nævn. Der er derfor god grund til at opfordre og anspore DOF s kvindelige medlemmer til at gå aktivt ind i DOF s arbejde. Den kvindelige del af DOF s medlemsskare udgjorde 36 % i Det tal har været næsten uændret, siden vi begyndte at registrere medlemmernes køn for ca. 4 år siden. Groft sagt har DOF dobbelt så mange mænd som kvinder. Blandt DOF s aktive så andelen af kvinder i 2008 således ud: Hovedbestyrelsen...23% Caretakere...20% Lokalafdelingsbestyrelser...18% Punkttællere...17% Repræsentantskabet...13% Kommunekontakter... 9% Udvalgs- og gruppeposter.... 6% Lokalafdelingsformænd... 0% Henriette Tøttrup er udpeget som DOF s repræsentant i Nationalpark Thy. Foto: Helge Røjle Christensen Der er i de senere år gjort en indsats for at synliggøre de aktive kvinder i DOF bedre både i DOF s egne medier og over for pressen. Der har været bragt artikler om en kvindelig punkttæller og om en caretakergruppe med en meget ligelig kønsfordeling. Desuden har DOF i et par år støttet Fuglepigerne. Dette græsrodsnetværk af kvindelige DOF ere har en hjemmeside på DOF s server og annoncerer sine aktiviteter i Fugle og Natur. Der har været opmærksomhed om Fuglepigerne i flere medier, og de har haft tre hele udsendelser i Natursyn og TV2Fyn s 11eren. Og 2008 blev året, hvor DOF s første repræsentant i en nationalparkbestyrelse blev en kvinde. Kort over fordelingen af caretakergrupper i Danmark. Cirklernes størrelser viser gruppernes størrelser. Den røde farve angiver andelen af kvinder. 12 caretakergrupper ud af 149 havde i 2008 en ligelig kønsfordeling eller en overvægt af kvinder 3

4 Bynkefuglen var tidligere de jyske ådales og de kreaturafgræssede enges karaktérfugl. Nu ser vi den sjældent. Punkttællingerne viser, at tre fjerdedele af vores ynglebestand er forsvundet. Foto: Ulrik Bruun Forsat fra side 2 kampen om det åbne land i de kommende år. Denne høje prioritering af landbrug vil blandt andet afspejle sig i foreningens fremtidige strategi, som ventes vedtaget i foråret Hovedbestyrelsens medlemmer arbejder 100 procent frivilligt og ulønnet, 14 men har en stab af lønnede medarbejdere i Fuglenes Hus til at udføre en stor del af det praktiske arbejde. For at sikre, at HB fortsat er klædt på til 12at varetage sin rolle som foreningens drivende udviklingskraft, har hovedbestyrelsen besluttet en flerårig indsats for at holde sig opdateret gennem 10 interne kurser og faglige arrangementer. Første arrangement i rækken 8 var et internt kursus i konflikthåndtering, en helt nødvendig disciplin, 6 når tusindvis af engagerede medlemmer skal arbejde sammen i en fælles organisatorisk ramme, DOF. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig i juni 2008 et projektforslag fra en 2 arbejdsgruppe, hvori det foreslås, at DOF i de kommende år etablerer et 0 tæt samarbejde med en BirdLife-partner i Afrika for at forstå årsagerne til, at trækfuglebestandene Danmark-Afrika forsvinder og ikke mindst kæmpe for at undgå yderligere tab af bestande. Arbejdsgruppen pegede på Ghana som samarbejdsland, og i november etablerede bl.a. HB-medlem Niels Riis den første kontakt til Ghana Wildlife Society. 4 noterede med tilfredshed, da miljøministeren i marts 2008 tilkendegav, at han ikke ville stå bag forsøg med falkejagt i Danmark, valgte HB-medlem Niels Riis som medlem af WWF Verdensnaturfondens præsidium, besluttede at fokusere DOF s indsats for truede og sjældne ynglefugle til ca. 50 udvalgte arter, sendte næstformand Egon Østergaard og direktør Jan Ejlsted af sted som repræsentanter for DOF under BirdLife s Global Partnership Meeting i Buenos Aires, september Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ud af den store mængde andre aktiviteter skal nogle nævnes. Hovedbestyrelsen lagde planer for DOF s klimaindsats frem til topmødet i København i december 2009, Andelen af kvinder i DOF s hovedbestyrelse er steget fra 1 til 3 siden

5 Og hovedbestyrelsen besluttede at videregive en arv på ca.1 mio. kr. til Fugleværnsfonden. Arven var efter Liselotte Selbiger, der døde 101 år gammel, idet det var hendes ønske, at midlerne skulle anvendes til oprettelse og pleje af reservater til fuglebeskyttelse. Ny strategi på vej Internt i DOF har 2008 været præget af en spændende debat om foreningens fremtid. Debatten har været anført af et strategiudvalg under hovedbestyrelsen, og deltagerne har været foreningens lokalbestyrelser, repræsentantskabet, grupper og udvalg samt en række enkeltpersoner. Målet har været at udvikle en strategi for foreningens arbejde i de kommende fire år, men undervejs er der opnået en række spændende resultater: Igangsættelse af projektet DOF i Afrika og en omfattende indsats for at styrke DOF s fuglestationer. Endelig vedtog hovedbestyrelsen i 2008 en strategi for DOF s fundraising, der bl.a. lægger vægt på medlemmernes støtte i form af regelmæssige, frivillige bidrag. Skagen Fuglestation under etablering DOF s repræsentantskab besluttede i foråret 2008 at igangsætte de nødvendige forberedelser til at etablere en fuglestation i Skagen. Det har været et stærkt ønske i en årrække, og der er tidligere gjort to forsøg på at drive en fuglestation på toppen af Jylland. Nu er der afsat midler til et treårigt forsøg med vægt på ringmærkning og overvågning af fugletrækket, men også en del formidling til fuglekiggere og de mange turister, der hvert år besøger Skagen. Det indgår også i planerne, at det skal undersøges, om DOF i samarbejde med andre parter kan etablere et større naturcenter i Skagen. Internationalt netværk DOF er blandt de bærende kræfter i organisationen BirdLife International, som arbejder for fugle- og naturbeskyttelse i mere end 100 lande, og med årlig støtte fra mere end 10 mio. mennesker er verdens største grønne organisation. DOF s direktør, Jan Ejlsted, har siden 2001 været medlem af Europabestyrelsen og blev indvalgt i verdensbestyrelsen i Siden er det lykkedes at skabe stærke bånd mellem BirdLife og Aage V. Jensens Fonde, således at fonden med de danske rødder nu på globalt plan er BirdLife s største bidragyder. Jan Ejlsted trådte ud af verdensbestyrelsen i september efter fire års tjeneste, men DOF vil fortsat spille en aktiv rolle i BirdLife s globale partnerskab. Lærkesangen forsvinder! Vi har mistet over en halv million ynglepar siden 1975 og bliver måske de sidste generationer af danskere, der har oplevet lærkesangen som en udbredt del af naturens lydbillede i det åbne land. Foto: Ulrik Bruun 5

6 Naturbeskyttelse i Danmark DOF har succes med EU-klager over dansk natur beskyttelse På trods af at regeringen efter eget udsagn lægger stor vægt på at leve op til EU s naturdirektiver og andre internationale forpligtelser, så er der desværre endnu en række alvorlige hængepartier i forhold til Danmarks efterlevelse. Det har DOF flere gange klaget til Europa-Kommissionen over, og DOF har sammen med andre grønne organisationer lavet notater til regeringen og til EU om de danske hængepartier. Det har kraftigt medvirket til, at EU har sendt flere såkaldte åbningsskrivelser til den danske regering. EU præsenterer her en lang række kritiske forhold, hvor Danmark ikke lever op til forpligtelserne i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Det er en stor støtte til DOF s indsats, at Europa-Kommissionen bakker op på den måde. Hvis ikke Danmark efterlever direktiverne, så er EU s næste skridt en egentlig retssag imod Danmark for overtrædelse af naturdirektiverne. Disse åbningsskrivelser førte i 2008 til, at Folketinget vedtog flere forbedringer af bl.a. naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Disse lovændringer samt de bebudede lovændringer, der er sat i gang i forhold til forbedret artsbeskyttelse, og som ventes vedtaget i 2009, er et klart fremskridt. Men der er endnu et godt stykke vej, før Danmark til fulde lever op til forpligtelserne i EU s naturdirektiver. Endnu mangler Danmark f.eks. at udpege tilfredsstillende fuglebeskyttelsesområder for en række af de mest truede og sårbare fuglearter på det såkaldte bilag 1 i fugledirektivet. Det drejer sig bl.a. om beskyttelsesområder for rød glente, kongeørn, hvepsevåge, fiskeørn, sorthovedet måge og markpiber. DOF har endvidere klaget over, at der drives omfattende jagt i danske EUfuglebeskyttelsesområder på netop de arter, som områderne skal beskytte. DOF undrer sig over, at man med den ene hånd forpligter sig til at undgå ødelæggelser og forstyrrelser i fuglebeskyttelsesområderne af hensyn til f.eks. ederfugl og andre havdykænder, og så med den anden hånd siger OK til, at jægerne driver motorbådsjagt og skyder de samme fuglearter i tusindvis inde i EU-fuglebeskyttelsesområderne. Den sag agter DOF at følge helt til dørs i EU. Kommunernes forvaltning af Natura 2000-områderne er mangelfuld Fuglebeskyttelsesdirektivet har med tiden fået kolossal indflydelse på myndighedernes naturindsats. Det samme gælder habitatdirektivet og vandrammedirektivet, der på godt og ondt sætter dagsordenen for regeringens og myndighedernes naturindsats i disse år. Det er naturligvis glædeligt, at regeringen forsøger at prioritere de vigtigste fugleområder, men der er desværre en tydelig tendens til, at al anden natur lades i stikken. Siden kommunalreformen i januar 2007 har kommunerne haft hovedansvaret for beskyttelsen og forvaltningen af de såkaldte Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). Det er først nu langsomt ved at gå op for kommunerne. Mange kommuner skubber ansvaret foran sig med undskyldning om, at de såkaldte naturplaner endnu ikke foreligger, og derfor ved de ikke, hvordan områderne skal forvaltes. Denne dårlige undskyldning kan kommunerne desværre bruge endnu et godt stykke tid, idet de samlede naturplaner med indsatsprogrammer for alle Natura 2000-områderne, samt alle vandplanerne, først skal være endeligt vedtaget og offentliggjort den 22. december Sorthovedet måge er en ny dansk ynglefugl, der kommer fra Sortehavet par yngler nu årligt med vekslende succes. DOF s frivillige overvåger udviklingen for denne og andre sjældne ynglefugle. Foto: John Larsen Jagt og Vildtforvaltningsrådet En ny forvaltningspraksis fra Skov- og Naturstyrelsen åbnede op for brug af smækfælder, som ofte lemlæster store fugle, f.eks. rovfugle, der går i fælden. Vildtforvaltningsrådet slog her fast, at smækfælder er, og altid har været, ulovlige. På opfordring fra DOF og med opbakning fra et enigt råd har Skov- og Naturstyrelsen bedt Miljøstyrelsen vurdere risiciene ved brug af bejdsede rapsfrø, hvor to bejdsede frø kan være dræbende for en agerhøne. Vildtforvaltningsrådet aftalte desuden i 2008, at der fra 2010 skal gælde skærpede regler for udsætning af fasaner og agerhøns. Hovedreglen er 1 fugl/ha, men på ejendomme, hvor der er gennemført en biotopplan godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, kan der udsættes op til 7 fugle/ha. 6

7 TEMA Danske sangfugle i Afrika DOF s registreringer af ynglefugle viser, at der de sidste 10 år har været en generel tilbagegang for de danske ynglefugle, der trækker til Afrika. Arter som løvsanger, digesvale og nattergal, der er kendt af de fleste danskere, er nu markant færre i antal end for få årtier siden. På denne baggrund har DOF startet et trækfugleprogram, som har særlig fokus på de danske ynglefugle, der er i kritisk tilbagegang. Arbejdet udføres af en task-force med frivillige og ansatte, og det tog for alvor fart i I juli måned kunne vi med DOF s trækfuglemidler bidrage til et internationalt forskningsprogram for den truede hedehøg, hvor der er sat satellitsendere på to danske hedehøge for at følge deres trækruter og overvintring i Vestafrika. På University of Ghana mødte DOF den legendariske ornitolog, Professor Yaa Ntiamoa-Baidu, som bl.a. repræsenterer WWF, IUCN og BirdLife International i Vestafrika. Professor Yaa er grundlæggeren af Ghana Wildlife Society Trækfugleprogrammet opfylder flere formål. Det bidrager til beskyttelsen af danske/nordeuropæiske ynglefugle i deres vinterkvarterer i Vestafrika, og det engagerer medlemmer af DOF og andre i international naturbeskyttelse. Beskyttelsesarbejdet i Afrika udføres i samarbejde med Ghana Wildlife Society (GWS), som er BirdLife-partneren i Ghana. Den første DOF-delegation besøgte Ghana i begyndelsen af november 2008 og gik sammen med GWS i gang med at udvælge det område i det nordlige Ghana, der skal være basis for beskyttelsesarbejdet. En stor prioritet bliver at uddanne ghanesere til fugleovervågning og ringmærkning, så vi kan få et overblik over fuglenes forekomst i området. Der findes i dag kun nogle ganske få fugletællere og ringmærkere i Ghana, men DOF kunne heldigvis hyre nogle dygtige folk til at udføre de første tre fugletællingsmissioner i starten af Disse missioner skal danne grundlag for den endelige udvælgelse af et område. DOF s første møde med GWS i november blev også brugt til at knytte vigtige kontakter til den ghanesiske stat og ornitologer på universiteterne. De første fugletællinger ved den store Keta Lagoon i Ghana, hvor der bl.a. blev set tinksmede og dværgterner. Begge arter yngler i Danmark. Foto: Thomas Lehmberg. 7

8 Overvågning af fuglebestandene Punkttællinger viser at fugle, der trækker til Afrika, går tilbage 33 års fugletællinger giver en solid basis for konklusioner om bestandsudviklingerne. Et af de seneste års vigtigste resultater af punkttællingerne er en analyse, der viser, at de trækfugle, der overvintrer i Afrika generelt er i tilbagegang i modsætning til dem, der overvintrer i Sydeuropa eller er standfugle. Resultaterne af analysen blev i 2008 publiceret i det videnskabelige tidsskrift Bird Study. DOF s kyndige feltornitologer gør en stor indsats med punkttællingerne (cirka frivillige arbejdstimer pr. år). Med tællingerne på cirka 370 ynglefugleruter og 285 vinterfugleruter opnår vi viden om bestandsudviklingen for over 100 ynglefugle og 75 vinterfugle. Projektet indgår i samarbejdsaftalen mellem DOF og Miljøministeriet, og arbejdet udføres i samarbejde med relevante forskere og myndigheder. DOF er nu i færd med en analyse, der skal resultere i nogle indikatorer for fuglene i de forskellige danske naturtyper. Indikatorerne skal blandt andet anvendes til at vurdere, om Danmark kan leve op til den erklærede målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet inden år Arbejdet med overvågning af de almindelige fugles ve og vel foregår i samarbejde med hovedparten af de øvrige europæiske nationer. DOF har igen i år bidraget med bestands-indeks på vores ynglefugle, så det har været muligt at producere en europæisk biodiversitetsindikator, der kan anvendes i forhold til 2010-målsætningen inden for EU. DOFbasen har 7 mio. observationer I 2008 blev der for første gang nogen sinde indtastet mere end 1 mio. observationer i DOFbasen inden for et år. Anvendelsen har været støt stigende, siden DOFbasens netversion blev lanceret i De tæt ved 7 millioner observationer i databasen, der er indtastet af cirka 2500 af DOF s kyndige medlemmer, kvalitetssikres løbende. De er tilgængelige for offentligheden via hjemmesiden der hele tiden udvikles, så den er anvendelig for både den almindelige fugleinteresserede bruger og for forskere og myndigheder. Jagtfredningen har givet stor fremgang for storspoven. Foto: John Larsen Caretakerne er et internationalt netværk Caretakergrupperne er knyttet til internationalt vigtige fugleområder (Important Bird Areas IBA). Der er registreret IBA er i hele verden, og i det internationale netværk BirdLife International arbejdes der løbende på at forbedre overvågningen og rapporteringen for disse områder. På BirdLife s verdenskongres i Argentina 2008 leverede DOF et indlæg om bl.a. Caretakerprojektet i Danmark, som vakte stor interesse. Indlægget havde fokus på DOF s fortolkning af BirdLife s metoder til afrapportering af IBA-monitering, dvs. overvågning af internationalt betydningsfulde fuglelokaliteter. I juni måned deltog DOF i et seminar med BirdLife Letland med henblik på at hjælpe dem i gang med deres eget caretakerprojekt. I august blev det hidtidige Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY- Projektet) integreret med Caretakerprojektet. Alle deltagere i sidstnævnte projekt er nu registreret som caretakere og kan nyde godt af projektets mange udbud af kurser og andre tilbud. Det samme gælder desuden alle medlemmerne af Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, der jo i årevis har udført vaskeægte caretaker-arbejde. Andre faglige indsatser I 2008 gennemførte DOF tre landsdækkende optællinger af rastende storspover i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser. Resultaterne, der vil blive publiceret i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) viser, at antallet er mangedoblet siden spoverne blev fredet i 1994, og der blev oprettet en lang række jagtfrie reservater i løbet af 1990 erne. Resultaterne af femogtyve års ynglefugleoptællinger og -undersøgelser i Vejlerne blev publiceret i DOFT med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Fondene, som ejer området, har gennemført en række forbedringer i naturforholdene, så en stærkt negativ udvikling gennem mange år er vendt til fremgang for mange arter. Vejlerne er således i dag Danmarks suverænt vigtigste lokalitet for sumpfugle. Mbeliling Mountain på den indonesiske ø Flores, set fra havet i Komodo National Park. Foto: Tine Stampe 8

9 Beskyttelsesprojekter Projekt Ørn i endnu et rekordår Omkring 75 frivillige arbejder året igennem med Projekt Ørn, og sammen med de 500, som deltog på vintertællingen og præsentationen på Ørnens Dag, havde de kontakt til godt 2500 gæster på Ørnens Dag. Der er nu mindst 22 registrerede havørneynglepar. Alle disse par har fået i hvert fald 27 unger på vingerne. Bestanden er forholdsvis jævnt fordelt over hele landet med den største udbredelse i den sydlige og østlige del. Kongeørnen har etableret et nyt par ved Mariager Fjord, som fik 1 unge på vingerne. Der er nu tre par kongeørne, som alle havde ynglesucces og tilsammen fik 4 unger på vingerne. Danmarks eneste ynglende fiskeørnepar gennemførte også en succesfuld ynglesæson med to unger som resultat. For første gang i mange år er der registreret i nyt par fiskeørne. Det nye par har dog ikke haft ynglesucces i deres første år. Ringmærkningsprojektet fortsætter, og yderligere 3 havørneunger er ringmærket i år. For første gang er det lykkedes at ringmærke kongeørnenes unger i to af rederne med tilsammen 3 unger. Projekt Mbeliling har bred lokal opbakning I 2008 kom der for alvor fremdrift i Projekt Mbeliling på den lille ø Flores i Indonesien. Et Mbeliling Forum er blevet dannet med repræsentanter fra de lokale myndigheder og alle 27 landsbyer omkring bjergtoppen, og de er startet på at behandle emner og diskutere muligheder til forbedring af levestandarden i landsbyerne samt til at forbedre kvaliteten af skoven. DOF har hjulpet projektet med at udvikle et simpelt overvågningssystem, hvor der holdes øje med både fuglelivet og udnyttelsesgraden af skovens naturressourcer. Overvågningen udføres i et samarbejde mellem de lokale skovmyndigheder og landsbybeboerne. Sideløbende har projektet startet en proces, hvor de enkelte landsbyer selv fremsætter ønsker om nye bæredygtige indkomstskabende aktiviteter, som skal gøre det mindre attraktivt at overudnytte skovens naturressourcer. En af disse aktiviteter er økoturisme, som der er en stigende interesse for, og som projektet støtter udviklingen af inden for infrastruktur og fugleturisme bl.a. med assistance fra DOF. Projekt hedehøg fik et teknisk løft Sammen med de faste samarbejdspartnere gennemførte DOF igen i år overvågning og beskyttelse af de ca. 25 danske par hedehøge. Ynglesuccesen var ekstraordinær god i 2008, hvilket må tilskrives en kombination af gode vejrforhold, gode fødebetingelser (mus) foruden selve beskyttelsen af i alt 15 reder, der blev fundet og indhegnet og dermed beskyttet mod både høstmaskiner og ræve. Som følge af projektet er der efterhånden et godt kendskab til arten og truslerne mod den på yngleokaliteterne, hvilket er afgørende for beskyttelsen. Som noget helt nyt blev en voksen hun og dens ene unge forsynet med satellitsendere for at skabe viden om fuglenes trækveje og overvintringskvarterer. Arbejdet med dette blev udført af hollandske forskere fra Dutch Montagus s Harrier Foundation i samarbejde med DOF og Zoologisk Museum. Den voksne hun trak via Østeuropa og Italien tværs over Sahara til sit overvintringskvarter i Nigeria, hvor den pr. medio marts 2009 har opholdt sig i fire måneder. Signalerne fra senderen påsat den unge han forsvandt desværre efter få ugers træk i Nordfrankrig, og det er uvist, hvad der er sket med denne fugl. Den voksne hedehøg blev navngivet Karen. Her er Karens trækrute i efteråret og vinteren Kortet er udarbejdet af Timme Nygaard Projekt Mbeliling gennemføres sammen med BirdLife-partneren Burung Indonesia og skal blandt andet beskytte tre endemiske fuglearter på bjerget Mbeliling. 9

10 Foreningens økonomi Regnskabet for 2008 viser et overskud på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på kr. Foreningens disponible egenkapital udgør herefter 3,8 mio. kr., hvilket ligger over foreningens mål for den ønskede egenkapital. Målet er på 2,5 mio. kr. Overskuddet i 2008 skal i de kommende år bruges på at implementere DOF s nye strategi, og foreningen vil derfor budgettere med underskud i Naturbutikkens omsætning er faldende i forhold til budget og regnskab for 2007, hvilket må tilskrives den aktuelle finanskrise. DOF har i år haft en medlemsfremgang på 234 medlemmer i forhold til ultimo Ultimo 2008 var medlemstallet på DOF takker varmt nedenstående fonde og organisationer., som har støttet DOF økonomisk i Aage V. Jensen Naturfond Biblioteksstyrelsen Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse Danida, Udenrigsministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Dansk Tennis Fond Det Bertouch ske Familielegat Familien Hede Nielsens Fond Friluftsrådet Folketingets Finansudvalg Frimodt-Heineke Fonden Inge & Skjold Burnes Fond Johannes Fog Fond Miljøministeriet Oticon Fonden Projektrådgivningen Ribe Storkelaug Robert & Ellen Storm Petersens Fond Rodox Fonden Sam og Mia Jarris Legat Skov- og Naturstyrelsen Torben & Alice Frimodts Legat Undervisningsministeriet Vattenfall A/S Vilhelmine Bugges Legat Vinhandler A.B. Olsen og Hustrus Legat Resultatopgørelse 1. januar december 2008 (1.000 kr.) Regnskab Budget Regnskab Omsætning Kontingenter Offentlige tilskud og tipsmidler Øvrige tilskud Arv og gaver Danske projekter Internationale projekter DOF-blade og tidsskrifter Butikssalg Diverse indtægter Omsætning i alt Tilskud, lokalafdelinger Omkostninger, danske projekter Omkostninger, internationale projekter Udvalg og grupper DOF-blade og tidsskrifter Vareforbrug, butikssalg Omkostninger i alt Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger, Kongeørn. Foto: John Larsen Butikssalg Administrationsomkostninger Ejendommen, Fuglenes hus Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

11 Afslutning Balance pr. 31. december (1.000 kr.) AKTIVER Grund og bygning Inventar og edb Indretning af lejede lokaler Obligationsbeholdninger ANLÆGSAKTIVER, I ALT Lager af handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavende arv og gaver 640 Tilgodehavender hos lokalafdelinger og FVF Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER I ALT Hvad med en rundbordssamtale? En forårsdag i marts 2009 havde miljøminister Troels Lund Poulsen inviteret en række meget forskellige organisationer til et såkaldt inspirationsmøde, inden regeringen offentliggør sin plan for Grøn vækst. En talstærk forsamling af formænd, næstformænd, direktører, talsmænd og en enkelt præsident repræsenterende Dansk Landbrug, Økologisk Landsforening, Kommunernes Landsforening, Dansk Skovforening, DN, WWF, DOF, Skovrådet, Det Økologisk Råd og Friluftsrådet talte hver især om deres forventninger til Grøn vækst. Miljøministerens invitation kom, fordi flere af organisationerne havde sendt inspirationsmateriale og breve om deres forventninger til Grøn vækst til det udvalg af ministre, der sidder og formulerer den endelige tekst. DOF s brev til ministrene har overskriften Ægte grøn vækst, hvori vi fremfører vores forventninger, men også en lille bekymring for, at Grøn vækst mest vil handle om landbrugets udfoldelsesmuligheder i grøn camouflage. Sjældent, eller måske aldrig før, har denne kreds af organisationer været sat i stue sammen. Hver organisation talte selvfølgelig sin sag, men lyttede man godt efter ordene, stod vi ikke milelangt fra hinanden. Derfor fik jeg under mødet denne kætterske tanke: Hvorfor sætter vi os ikke sammen omkring et rundt bord og afprøver, om vores ønsker til henholdsvis fremtidens naturpolitik og landbrugspraksis kan nå sammen. Dansk Landbrug har det seneste år udsendt en række interessante signaler om vilje til en mere naturvenlig landbrugsdrift. De bør afprøves ved det runde bord, og jeg regner med, at Dansk Landbrugs førstemand, Peter Gemælke, inviterer og lægger bord til. PASSIVER Bunden egenkapital Disponibel egenkapital På hovedbestyrelsens vegne Christian Hjorth, Formand for DOF EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD I ALT Afdrag langfristet gæld, der forfalder i det følgende regnskabsår Reservationer, projekter Vibe. Foto: Jan Skriver Forudbetalinger 6 0 Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 Medlemmerne bakker op DOF har ca aktive, der udfører frivilligt arbejde for foreningen og beskyttelsen af fuglene og naturen. Dette arbejde er fundamentet for DOF s gode resultater. Men der er også andre måder at støtte DOF på. Nye måder at støtte DOFs arbejde på I 2008 blev det gjort muligt for medlemmerne at supplere medlemskontingentet med et fast månedligt naturbeskyttelsesbidrag. Indtil videre har 810 medlemmer benyttet sig af denne mulighed, og det har allerede betydet et mærkbart løft til DOF s naturbeskyttelsesarbejde. De faste naturbeskyttelsesbidrag gør det muligt for DOF at planlægge og udføre beskyttelsesaktiviteter, der rækker langt ud i fremtiden. Som det fremgår af denne årsberetning kan resultaterne allerede tydeligt ses, og de langtrækkende aktiviteter er i gang med at blive iværksat. Stor kobbersneppe trækker mellem Danmark og Vestafrika. Foto: Mona Grundsøe Forside: Dobbeltbekkasinen er forsvundet fra våde enge og sumpe over hele landet som følge af landets kultivering, udtørring og tilgroning. Foto: Christian A. Jensen DOF 2009 Tekst: Christian Hjorth Redaktion: Tine Stampe Layout og tryk: Svendborg Tryk Tryksag Læs mere på Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vi passer på VERDENSARVEN

Vi passer på VERDENSARVEN Vi passer på VERDENSARVEN Årsberetning 2014 Skovhornugle FOTOGRAF: STEEN ANDERSEN 2 Vi passer på verdensarven Egon Østergaard Formand Lige siden 1906, hvor DOF blev stiftet, har vi arbejdet målrettet på

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Medlemskontingenter er periodiseret med datoen 1/10 som skæringsdato, således at kun indtægter vedrørende regnskabsåret 2008/09 er medtaget i regnskabet. Samme

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle? Anders P. Tøttrup DOF SV 15. Marts 2013 Aristoteles (ca. 300 fkr): Fuglene forvandler

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Generalforsamling 2015 Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Pause Fastsættelse af kontingent Regnskab og budget Indkomne forslag Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Erhverv Lystrup * www.erhvervlystrup.dk * 8520 Lystrup Anvendt regnskabspraksis. Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12.

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12. Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry CVR-nr. 17 42 33 71 Årsrapport 01.01.2014-31.12.2014 Revision Faaborg Registreret Revisionsanpartsselskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere