Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handling bag ordene. Årsberetning 2008"

Transkript

1 Handling bag ordene Årsberetning 2008

2 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40 % af fuglene i landbrugslandet er forsvundet de sidste 30 år. Den dramatiske tilbagegang gælder også viben DOF s egen fugl hvor tre ud af fire viber nu er borte. Danmark har ellers sammen med de øvrige EU-lande lovet at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden Men statusrapporter fra både EU-kommissionen og Danmarks Miljøundersøgelser peger entydigt på, at det bliver meget svært for ikke at sige umuligt at nå målene. Vi tvivler efterhånden på, at regeringen tager 2010 målene alvorligt, for marskens ynglefugle er i fortsat alarmerende tilbagegang. der mangler stadig initiativer, der kan afbøde virkningerne af oppløjningen af titusinder af hektar brakmarker. Miljøministeriets gennemførelse af forvaltningsplanen for truede engfugle på statens arealer i Tøndermarsken, på Mandø og på Harboøre Tange er nærmest gået i stå på grund af uenighed mellem statslige myndigheder. Mens vi utålmodigt venter på handling fra regeringen og synlige resultater, arbejder DOF ufortrødent videre og indsamler værdifuld viden om fuglenes forekomst. Vi omsætter vores viden til naturpolitiske initiativer. DOF har formuleret en række krav til landbrugspolitikken, hvor mere natur på de dyrkede marker og en intelligent brug af EU s landbrugsstøtte til præmiering af de landmænd, der passer og plejer naturen, er vigtige elementer. Men vi har også klaget til EU-kommissionen over Danmarks mangelfulde opfyldelse af fugledirektivet og påpeget en lang række forhold, hvor Danmark har pligt til at gøre meget mere for fuglene. Regeringen har siden midten af 2008 arbejdet på en plan for Grøn vækst, formuleret som en grøn vækstvision, der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. DOF har givet sine indspark til processen og håber meget, at Grøn vækst kommer til at leve op til intensionerne om sikring af biodiversiteten og mere og bedre natur, så den negative udvikling de sidste 40 år omsider kan vendes, og at planen kan samle et bredt flertal i folketinget, så den også bliver langtidsholdbar. Arbejdet i hovedbestyrelsen På en forårsdag i april mødte hovedbestyrelsen to ildsjæle fra Fuglepigerne, Sanne Busk og Gerd Bonnesen. Hovedbestyrelsen så straks, at der var grøde og initiativ i Fuglepigerne, som på stedet blev udnævnt til at være en officiel gruppe under DOF efter at have været under DOF Københavns vinger i sin opstart. I løbet af 2008 voksede gruppen til mere end 100 deltagere, holdt fugleture, fuglekurser og fik undergrupper i fem lokalafdelinger. HB glæder sig over udviklingen, der både giver en voksende medlemskategori nye aktivitetsmuligheder og øger DOF s repræsentativitet i forhold til befolkningen, hvilket er en af kilderne til politisk indflydelse. Med hovedbestyrelsesmedlem Henrik Wejdling som drivende kraft er der i løbet af de seneste par år opnået en stigende bevidsthed i DOF om, at landbrugspolitikken bliver afgørende for, hvilket naturindhold der bliver plads til i fremtidens Danmark. Landbruget er på godt og ondt Danmarks største naturforvalter. I løbet af 2008 kæmpede DOF sammen med andre grønne organisationer i ind- og udland imod ophævelse af EU s braklægningsordninger, men tabte. Selv om slaget blev tabt, vil DOF skærpe Forsættes side 4 Badende skestork i Vejlerne. Foto: Jan Skriver 2

3 TEMA DOF og kvinderne Hovedbestyrelsen har i 2008 indstillet til alle stående udvalg, at de løbende supplerer sig med flere kvindelige medlemmer. Det sker for at skabe en mere ligelig kønsfordeling i DOF s ledende og rådgivende organer. Kravet om kvindelige repræsentanter mærkes også udefra, hvor især offentlige myndigheder stiller krav om kandidater af begge køn, inden der udpeges deltagere til forskellige råd og nævn. Der er derfor god grund til at opfordre og anspore DOF s kvindelige medlemmer til at gå aktivt ind i DOF s arbejde. Den kvindelige del af DOF s medlemsskare udgjorde 36 % i Det tal har været næsten uændret, siden vi begyndte at registrere medlemmernes køn for ca. 4 år siden. Groft sagt har DOF dobbelt så mange mænd som kvinder. Blandt DOF s aktive så andelen af kvinder i 2008 således ud: Hovedbestyrelsen...23% Caretakere...20% Lokalafdelingsbestyrelser...18% Punkttællere...17% Repræsentantskabet...13% Kommunekontakter... 9% Udvalgs- og gruppeposter.... 6% Lokalafdelingsformænd... 0% Henriette Tøttrup er udpeget som DOF s repræsentant i Nationalpark Thy. Foto: Helge Røjle Christensen Der er i de senere år gjort en indsats for at synliggøre de aktive kvinder i DOF bedre både i DOF s egne medier og over for pressen. Der har været bragt artikler om en kvindelig punkttæller og om en caretakergruppe med en meget ligelig kønsfordeling. Desuden har DOF i et par år støttet Fuglepigerne. Dette græsrodsnetværk af kvindelige DOF ere har en hjemmeside på DOF s server og annoncerer sine aktiviteter i Fugle og Natur. Der har været opmærksomhed om Fuglepigerne i flere medier, og de har haft tre hele udsendelser i Natursyn og TV2Fyn s 11eren. Og 2008 blev året, hvor DOF s første repræsentant i en nationalparkbestyrelse blev en kvinde. Kort over fordelingen af caretakergrupper i Danmark. Cirklernes størrelser viser gruppernes størrelser. Den røde farve angiver andelen af kvinder. 12 caretakergrupper ud af 149 havde i 2008 en ligelig kønsfordeling eller en overvægt af kvinder 3

4 Bynkefuglen var tidligere de jyske ådales og de kreaturafgræssede enges karaktérfugl. Nu ser vi den sjældent. Punkttællingerne viser, at tre fjerdedele af vores ynglebestand er forsvundet. Foto: Ulrik Bruun Forsat fra side 2 kampen om det åbne land i de kommende år. Denne høje prioritering af landbrug vil blandt andet afspejle sig i foreningens fremtidige strategi, som ventes vedtaget i foråret Hovedbestyrelsens medlemmer arbejder 100 procent frivilligt og ulønnet, 14 men har en stab af lønnede medarbejdere i Fuglenes Hus til at udføre en stor del af det praktiske arbejde. For at sikre, at HB fortsat er klædt på til 12at varetage sin rolle som foreningens drivende udviklingskraft, har hovedbestyrelsen besluttet en flerårig indsats for at holde sig opdateret gennem 10 interne kurser og faglige arrangementer. Første arrangement i rækken 8 var et internt kursus i konflikthåndtering, en helt nødvendig disciplin, 6 når tusindvis af engagerede medlemmer skal arbejde sammen i en fælles organisatorisk ramme, DOF. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig i juni 2008 et projektforslag fra en 2 arbejdsgruppe, hvori det foreslås, at DOF i de kommende år etablerer et 0 tæt samarbejde med en BirdLife-partner i Afrika for at forstå årsagerne til, at trækfuglebestandene Danmark-Afrika forsvinder og ikke mindst kæmpe for at undgå yderligere tab af bestande. Arbejdsgruppen pegede på Ghana som samarbejdsland, og i november etablerede bl.a. HB-medlem Niels Riis den første kontakt til Ghana Wildlife Society. 4 noterede med tilfredshed, da miljøministeren i marts 2008 tilkendegav, at han ikke ville stå bag forsøg med falkejagt i Danmark, valgte HB-medlem Niels Riis som medlem af WWF Verdensnaturfondens præsidium, besluttede at fokusere DOF s indsats for truede og sjældne ynglefugle til ca. 50 udvalgte arter, sendte næstformand Egon Østergaard og direktør Jan Ejlsted af sted som repræsentanter for DOF under BirdLife s Global Partnership Meeting i Buenos Aires, september Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ud af den store mængde andre aktiviteter skal nogle nævnes. Hovedbestyrelsen lagde planer for DOF s klimaindsats frem til topmødet i København i december 2009, Andelen af kvinder i DOF s hovedbestyrelse er steget fra 1 til 3 siden

5 Og hovedbestyrelsen besluttede at videregive en arv på ca.1 mio. kr. til Fugleværnsfonden. Arven var efter Liselotte Selbiger, der døde 101 år gammel, idet det var hendes ønske, at midlerne skulle anvendes til oprettelse og pleje af reservater til fuglebeskyttelse. Ny strategi på vej Internt i DOF har 2008 været præget af en spændende debat om foreningens fremtid. Debatten har været anført af et strategiudvalg under hovedbestyrelsen, og deltagerne har været foreningens lokalbestyrelser, repræsentantskabet, grupper og udvalg samt en række enkeltpersoner. Målet har været at udvikle en strategi for foreningens arbejde i de kommende fire år, men undervejs er der opnået en række spændende resultater: Igangsættelse af projektet DOF i Afrika og en omfattende indsats for at styrke DOF s fuglestationer. Endelig vedtog hovedbestyrelsen i 2008 en strategi for DOF s fundraising, der bl.a. lægger vægt på medlemmernes støtte i form af regelmæssige, frivillige bidrag. Skagen Fuglestation under etablering DOF s repræsentantskab besluttede i foråret 2008 at igangsætte de nødvendige forberedelser til at etablere en fuglestation i Skagen. Det har været et stærkt ønske i en årrække, og der er tidligere gjort to forsøg på at drive en fuglestation på toppen af Jylland. Nu er der afsat midler til et treårigt forsøg med vægt på ringmærkning og overvågning af fugletrækket, men også en del formidling til fuglekiggere og de mange turister, der hvert år besøger Skagen. Det indgår også i planerne, at det skal undersøges, om DOF i samarbejde med andre parter kan etablere et større naturcenter i Skagen. Internationalt netværk DOF er blandt de bærende kræfter i organisationen BirdLife International, som arbejder for fugle- og naturbeskyttelse i mere end 100 lande, og med årlig støtte fra mere end 10 mio. mennesker er verdens største grønne organisation. DOF s direktør, Jan Ejlsted, har siden 2001 været medlem af Europabestyrelsen og blev indvalgt i verdensbestyrelsen i Siden er det lykkedes at skabe stærke bånd mellem BirdLife og Aage V. Jensens Fonde, således at fonden med de danske rødder nu på globalt plan er BirdLife s største bidragyder. Jan Ejlsted trådte ud af verdensbestyrelsen i september efter fire års tjeneste, men DOF vil fortsat spille en aktiv rolle i BirdLife s globale partnerskab. Lærkesangen forsvinder! Vi har mistet over en halv million ynglepar siden 1975 og bliver måske de sidste generationer af danskere, der har oplevet lærkesangen som en udbredt del af naturens lydbillede i det åbne land. Foto: Ulrik Bruun 5

6 Naturbeskyttelse i Danmark DOF har succes med EU-klager over dansk natur beskyttelse På trods af at regeringen efter eget udsagn lægger stor vægt på at leve op til EU s naturdirektiver og andre internationale forpligtelser, så er der desværre endnu en række alvorlige hængepartier i forhold til Danmarks efterlevelse. Det har DOF flere gange klaget til Europa-Kommissionen over, og DOF har sammen med andre grønne organisationer lavet notater til regeringen og til EU om de danske hængepartier. Det har kraftigt medvirket til, at EU har sendt flere såkaldte åbningsskrivelser til den danske regering. EU præsenterer her en lang række kritiske forhold, hvor Danmark ikke lever op til forpligtelserne i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Det er en stor støtte til DOF s indsats, at Europa-Kommissionen bakker op på den måde. Hvis ikke Danmark efterlever direktiverne, så er EU s næste skridt en egentlig retssag imod Danmark for overtrædelse af naturdirektiverne. Disse åbningsskrivelser førte i 2008 til, at Folketinget vedtog flere forbedringer af bl.a. naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Disse lovændringer samt de bebudede lovændringer, der er sat i gang i forhold til forbedret artsbeskyttelse, og som ventes vedtaget i 2009, er et klart fremskridt. Men der er endnu et godt stykke vej, før Danmark til fulde lever op til forpligtelserne i EU s naturdirektiver. Endnu mangler Danmark f.eks. at udpege tilfredsstillende fuglebeskyttelsesområder for en række af de mest truede og sårbare fuglearter på det såkaldte bilag 1 i fugledirektivet. Det drejer sig bl.a. om beskyttelsesområder for rød glente, kongeørn, hvepsevåge, fiskeørn, sorthovedet måge og markpiber. DOF har endvidere klaget over, at der drives omfattende jagt i danske EUfuglebeskyttelsesområder på netop de arter, som områderne skal beskytte. DOF undrer sig over, at man med den ene hånd forpligter sig til at undgå ødelæggelser og forstyrrelser i fuglebeskyttelsesområderne af hensyn til f.eks. ederfugl og andre havdykænder, og så med den anden hånd siger OK til, at jægerne driver motorbådsjagt og skyder de samme fuglearter i tusindvis inde i EU-fuglebeskyttelsesområderne. Den sag agter DOF at følge helt til dørs i EU. Kommunernes forvaltning af Natura 2000-områderne er mangelfuld Fuglebeskyttelsesdirektivet har med tiden fået kolossal indflydelse på myndighedernes naturindsats. Det samme gælder habitatdirektivet og vandrammedirektivet, der på godt og ondt sætter dagsordenen for regeringens og myndighedernes naturindsats i disse år. Det er naturligvis glædeligt, at regeringen forsøger at prioritere de vigtigste fugleområder, men der er desværre en tydelig tendens til, at al anden natur lades i stikken. Siden kommunalreformen i januar 2007 har kommunerne haft hovedansvaret for beskyttelsen og forvaltningen af de såkaldte Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). Det er først nu langsomt ved at gå op for kommunerne. Mange kommuner skubber ansvaret foran sig med undskyldning om, at de såkaldte naturplaner endnu ikke foreligger, og derfor ved de ikke, hvordan områderne skal forvaltes. Denne dårlige undskyldning kan kommunerne desværre bruge endnu et godt stykke tid, idet de samlede naturplaner med indsatsprogrammer for alle Natura 2000-områderne, samt alle vandplanerne, først skal være endeligt vedtaget og offentliggjort den 22. december Sorthovedet måge er en ny dansk ynglefugl, der kommer fra Sortehavet par yngler nu årligt med vekslende succes. DOF s frivillige overvåger udviklingen for denne og andre sjældne ynglefugle. Foto: John Larsen Jagt og Vildtforvaltningsrådet En ny forvaltningspraksis fra Skov- og Naturstyrelsen åbnede op for brug af smækfælder, som ofte lemlæster store fugle, f.eks. rovfugle, der går i fælden. Vildtforvaltningsrådet slog her fast, at smækfælder er, og altid har været, ulovlige. På opfordring fra DOF og med opbakning fra et enigt råd har Skov- og Naturstyrelsen bedt Miljøstyrelsen vurdere risiciene ved brug af bejdsede rapsfrø, hvor to bejdsede frø kan være dræbende for en agerhøne. Vildtforvaltningsrådet aftalte desuden i 2008, at der fra 2010 skal gælde skærpede regler for udsætning af fasaner og agerhøns. Hovedreglen er 1 fugl/ha, men på ejendomme, hvor der er gennemført en biotopplan godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, kan der udsættes op til 7 fugle/ha. 6

7 TEMA Danske sangfugle i Afrika DOF s registreringer af ynglefugle viser, at der de sidste 10 år har været en generel tilbagegang for de danske ynglefugle, der trækker til Afrika. Arter som løvsanger, digesvale og nattergal, der er kendt af de fleste danskere, er nu markant færre i antal end for få årtier siden. På denne baggrund har DOF startet et trækfugleprogram, som har særlig fokus på de danske ynglefugle, der er i kritisk tilbagegang. Arbejdet udføres af en task-force med frivillige og ansatte, og det tog for alvor fart i I juli måned kunne vi med DOF s trækfuglemidler bidrage til et internationalt forskningsprogram for den truede hedehøg, hvor der er sat satellitsendere på to danske hedehøge for at følge deres trækruter og overvintring i Vestafrika. På University of Ghana mødte DOF den legendariske ornitolog, Professor Yaa Ntiamoa-Baidu, som bl.a. repræsenterer WWF, IUCN og BirdLife International i Vestafrika. Professor Yaa er grundlæggeren af Ghana Wildlife Society Trækfugleprogrammet opfylder flere formål. Det bidrager til beskyttelsen af danske/nordeuropæiske ynglefugle i deres vinterkvarterer i Vestafrika, og det engagerer medlemmer af DOF og andre i international naturbeskyttelse. Beskyttelsesarbejdet i Afrika udføres i samarbejde med Ghana Wildlife Society (GWS), som er BirdLife-partneren i Ghana. Den første DOF-delegation besøgte Ghana i begyndelsen af november 2008 og gik sammen med GWS i gang med at udvælge det område i det nordlige Ghana, der skal være basis for beskyttelsesarbejdet. En stor prioritet bliver at uddanne ghanesere til fugleovervågning og ringmærkning, så vi kan få et overblik over fuglenes forekomst i området. Der findes i dag kun nogle ganske få fugletællere og ringmærkere i Ghana, men DOF kunne heldigvis hyre nogle dygtige folk til at udføre de første tre fugletællingsmissioner i starten af Disse missioner skal danne grundlag for den endelige udvælgelse af et område. DOF s første møde med GWS i november blev også brugt til at knytte vigtige kontakter til den ghanesiske stat og ornitologer på universiteterne. De første fugletællinger ved den store Keta Lagoon i Ghana, hvor der bl.a. blev set tinksmede og dværgterner. Begge arter yngler i Danmark. Foto: Thomas Lehmberg. 7

8 Overvågning af fuglebestandene Punkttællinger viser at fugle, der trækker til Afrika, går tilbage 33 års fugletællinger giver en solid basis for konklusioner om bestandsudviklingerne. Et af de seneste års vigtigste resultater af punkttællingerne er en analyse, der viser, at de trækfugle, der overvintrer i Afrika generelt er i tilbagegang i modsætning til dem, der overvintrer i Sydeuropa eller er standfugle. Resultaterne af analysen blev i 2008 publiceret i det videnskabelige tidsskrift Bird Study. DOF s kyndige feltornitologer gør en stor indsats med punkttællingerne (cirka frivillige arbejdstimer pr. år). Med tællingerne på cirka 370 ynglefugleruter og 285 vinterfugleruter opnår vi viden om bestandsudviklingen for over 100 ynglefugle og 75 vinterfugle. Projektet indgår i samarbejdsaftalen mellem DOF og Miljøministeriet, og arbejdet udføres i samarbejde med relevante forskere og myndigheder. DOF er nu i færd med en analyse, der skal resultere i nogle indikatorer for fuglene i de forskellige danske naturtyper. Indikatorerne skal blandt andet anvendes til at vurdere, om Danmark kan leve op til den erklærede målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet inden år Arbejdet med overvågning af de almindelige fugles ve og vel foregår i samarbejde med hovedparten af de øvrige europæiske nationer. DOF har igen i år bidraget med bestands-indeks på vores ynglefugle, så det har været muligt at producere en europæisk biodiversitetsindikator, der kan anvendes i forhold til 2010-målsætningen inden for EU. DOFbasen har 7 mio. observationer I 2008 blev der for første gang nogen sinde indtastet mere end 1 mio. observationer i DOFbasen inden for et år. Anvendelsen har været støt stigende, siden DOFbasens netversion blev lanceret i De tæt ved 7 millioner observationer i databasen, der er indtastet af cirka 2500 af DOF s kyndige medlemmer, kvalitetssikres løbende. De er tilgængelige for offentligheden via hjemmesiden der hele tiden udvikles, så den er anvendelig for både den almindelige fugleinteresserede bruger og for forskere og myndigheder. Jagtfredningen har givet stor fremgang for storspoven. Foto: John Larsen Caretakerne er et internationalt netværk Caretakergrupperne er knyttet til internationalt vigtige fugleområder (Important Bird Areas IBA). Der er registreret IBA er i hele verden, og i det internationale netværk BirdLife International arbejdes der løbende på at forbedre overvågningen og rapporteringen for disse områder. På BirdLife s verdenskongres i Argentina 2008 leverede DOF et indlæg om bl.a. Caretakerprojektet i Danmark, som vakte stor interesse. Indlægget havde fokus på DOF s fortolkning af BirdLife s metoder til afrapportering af IBA-monitering, dvs. overvågning af internationalt betydningsfulde fuglelokaliteter. I juni måned deltog DOF i et seminar med BirdLife Letland med henblik på at hjælpe dem i gang med deres eget caretakerprojekt. I august blev det hidtidige Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY- Projektet) integreret med Caretakerprojektet. Alle deltagere i sidstnævnte projekt er nu registreret som caretakere og kan nyde godt af projektets mange udbud af kurser og andre tilbud. Det samme gælder desuden alle medlemmerne af Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, der jo i årevis har udført vaskeægte caretaker-arbejde. Andre faglige indsatser I 2008 gennemførte DOF tre landsdækkende optællinger af rastende storspover i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser. Resultaterne, der vil blive publiceret i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) viser, at antallet er mangedoblet siden spoverne blev fredet i 1994, og der blev oprettet en lang række jagtfrie reservater i løbet af 1990 erne. Resultaterne af femogtyve års ynglefugleoptællinger og -undersøgelser i Vejlerne blev publiceret i DOFT med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Fondene, som ejer området, har gennemført en række forbedringer i naturforholdene, så en stærkt negativ udvikling gennem mange år er vendt til fremgang for mange arter. Vejlerne er således i dag Danmarks suverænt vigtigste lokalitet for sumpfugle. Mbeliling Mountain på den indonesiske ø Flores, set fra havet i Komodo National Park. Foto: Tine Stampe 8

9 Beskyttelsesprojekter Projekt Ørn i endnu et rekordår Omkring 75 frivillige arbejder året igennem med Projekt Ørn, og sammen med de 500, som deltog på vintertællingen og præsentationen på Ørnens Dag, havde de kontakt til godt 2500 gæster på Ørnens Dag. Der er nu mindst 22 registrerede havørneynglepar. Alle disse par har fået i hvert fald 27 unger på vingerne. Bestanden er forholdsvis jævnt fordelt over hele landet med den største udbredelse i den sydlige og østlige del. Kongeørnen har etableret et nyt par ved Mariager Fjord, som fik 1 unge på vingerne. Der er nu tre par kongeørne, som alle havde ynglesucces og tilsammen fik 4 unger på vingerne. Danmarks eneste ynglende fiskeørnepar gennemførte også en succesfuld ynglesæson med to unger som resultat. For første gang i mange år er der registreret i nyt par fiskeørne. Det nye par har dog ikke haft ynglesucces i deres første år. Ringmærkningsprojektet fortsætter, og yderligere 3 havørneunger er ringmærket i år. For første gang er det lykkedes at ringmærke kongeørnenes unger i to af rederne med tilsammen 3 unger. Projekt Mbeliling har bred lokal opbakning I 2008 kom der for alvor fremdrift i Projekt Mbeliling på den lille ø Flores i Indonesien. Et Mbeliling Forum er blevet dannet med repræsentanter fra de lokale myndigheder og alle 27 landsbyer omkring bjergtoppen, og de er startet på at behandle emner og diskutere muligheder til forbedring af levestandarden i landsbyerne samt til at forbedre kvaliteten af skoven. DOF har hjulpet projektet med at udvikle et simpelt overvågningssystem, hvor der holdes øje med både fuglelivet og udnyttelsesgraden af skovens naturressourcer. Overvågningen udføres i et samarbejde mellem de lokale skovmyndigheder og landsbybeboerne. Sideløbende har projektet startet en proces, hvor de enkelte landsbyer selv fremsætter ønsker om nye bæredygtige indkomstskabende aktiviteter, som skal gøre det mindre attraktivt at overudnytte skovens naturressourcer. En af disse aktiviteter er økoturisme, som der er en stigende interesse for, og som projektet støtter udviklingen af inden for infrastruktur og fugleturisme bl.a. med assistance fra DOF. Projekt hedehøg fik et teknisk løft Sammen med de faste samarbejdspartnere gennemførte DOF igen i år overvågning og beskyttelse af de ca. 25 danske par hedehøge. Ynglesuccesen var ekstraordinær god i 2008, hvilket må tilskrives en kombination af gode vejrforhold, gode fødebetingelser (mus) foruden selve beskyttelsen af i alt 15 reder, der blev fundet og indhegnet og dermed beskyttet mod både høstmaskiner og ræve. Som følge af projektet er der efterhånden et godt kendskab til arten og truslerne mod den på yngleokaliteterne, hvilket er afgørende for beskyttelsen. Som noget helt nyt blev en voksen hun og dens ene unge forsynet med satellitsendere for at skabe viden om fuglenes trækveje og overvintringskvarterer. Arbejdet med dette blev udført af hollandske forskere fra Dutch Montagus s Harrier Foundation i samarbejde med DOF og Zoologisk Museum. Den voksne hun trak via Østeuropa og Italien tværs over Sahara til sit overvintringskvarter i Nigeria, hvor den pr. medio marts 2009 har opholdt sig i fire måneder. Signalerne fra senderen påsat den unge han forsvandt desværre efter få ugers træk i Nordfrankrig, og det er uvist, hvad der er sket med denne fugl. Den voksne hedehøg blev navngivet Karen. Her er Karens trækrute i efteråret og vinteren Kortet er udarbejdet af Timme Nygaard Projekt Mbeliling gennemføres sammen med BirdLife-partneren Burung Indonesia og skal blandt andet beskytte tre endemiske fuglearter på bjerget Mbeliling. 9

10 Foreningens økonomi Regnskabet for 2008 viser et overskud på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på kr. Foreningens disponible egenkapital udgør herefter 3,8 mio. kr., hvilket ligger over foreningens mål for den ønskede egenkapital. Målet er på 2,5 mio. kr. Overskuddet i 2008 skal i de kommende år bruges på at implementere DOF s nye strategi, og foreningen vil derfor budgettere med underskud i Naturbutikkens omsætning er faldende i forhold til budget og regnskab for 2007, hvilket må tilskrives den aktuelle finanskrise. DOF har i år haft en medlemsfremgang på 234 medlemmer i forhold til ultimo Ultimo 2008 var medlemstallet på DOF takker varmt nedenstående fonde og organisationer., som har støttet DOF økonomisk i Aage V. Jensen Naturfond Biblioteksstyrelsen Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse Danida, Udenrigsministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Dansk Tennis Fond Det Bertouch ske Familielegat Familien Hede Nielsens Fond Friluftsrådet Folketingets Finansudvalg Frimodt-Heineke Fonden Inge & Skjold Burnes Fond Johannes Fog Fond Miljøministeriet Oticon Fonden Projektrådgivningen Ribe Storkelaug Robert & Ellen Storm Petersens Fond Rodox Fonden Sam og Mia Jarris Legat Skov- og Naturstyrelsen Torben & Alice Frimodts Legat Undervisningsministeriet Vattenfall A/S Vilhelmine Bugges Legat Vinhandler A.B. Olsen og Hustrus Legat Resultatopgørelse 1. januar december 2008 (1.000 kr.) Regnskab Budget Regnskab Omsætning Kontingenter Offentlige tilskud og tipsmidler Øvrige tilskud Arv og gaver Danske projekter Internationale projekter DOF-blade og tidsskrifter Butikssalg Diverse indtægter Omsætning i alt Tilskud, lokalafdelinger Omkostninger, danske projekter Omkostninger, internationale projekter Udvalg og grupper DOF-blade og tidsskrifter Vareforbrug, butikssalg Omkostninger i alt Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger, Kongeørn. Foto: John Larsen Butikssalg Administrationsomkostninger Ejendommen, Fuglenes hus Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

11 Afslutning Balance pr. 31. december (1.000 kr.) AKTIVER Grund og bygning Inventar og edb Indretning af lejede lokaler Obligationsbeholdninger ANLÆGSAKTIVER, I ALT Lager af handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavende arv og gaver 640 Tilgodehavender hos lokalafdelinger og FVF Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER I ALT Hvad med en rundbordssamtale? En forårsdag i marts 2009 havde miljøminister Troels Lund Poulsen inviteret en række meget forskellige organisationer til et såkaldt inspirationsmøde, inden regeringen offentliggør sin plan for Grøn vækst. En talstærk forsamling af formænd, næstformænd, direktører, talsmænd og en enkelt præsident repræsenterende Dansk Landbrug, Økologisk Landsforening, Kommunernes Landsforening, Dansk Skovforening, DN, WWF, DOF, Skovrådet, Det Økologisk Råd og Friluftsrådet talte hver især om deres forventninger til Grøn vækst. Miljøministerens invitation kom, fordi flere af organisationerne havde sendt inspirationsmateriale og breve om deres forventninger til Grøn vækst til det udvalg af ministre, der sidder og formulerer den endelige tekst. DOF s brev til ministrene har overskriften Ægte grøn vækst, hvori vi fremfører vores forventninger, men også en lille bekymring for, at Grøn vækst mest vil handle om landbrugets udfoldelsesmuligheder i grøn camouflage. Sjældent, eller måske aldrig før, har denne kreds af organisationer været sat i stue sammen. Hver organisation talte selvfølgelig sin sag, men lyttede man godt efter ordene, stod vi ikke milelangt fra hinanden. Derfor fik jeg under mødet denne kætterske tanke: Hvorfor sætter vi os ikke sammen omkring et rundt bord og afprøver, om vores ønsker til henholdsvis fremtidens naturpolitik og landbrugspraksis kan nå sammen. Dansk Landbrug har det seneste år udsendt en række interessante signaler om vilje til en mere naturvenlig landbrugsdrift. De bør afprøves ved det runde bord, og jeg regner med, at Dansk Landbrugs førstemand, Peter Gemælke, inviterer og lægger bord til. PASSIVER Bunden egenkapital Disponibel egenkapital På hovedbestyrelsens vegne Christian Hjorth, Formand for DOF EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD I ALT Afdrag langfristet gæld, der forfalder i det følgende regnskabsår Reservationer, projekter Vibe. Foto: Jan Skriver Forudbetalinger 6 0 Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 Medlemmerne bakker op DOF har ca aktive, der udfører frivilligt arbejde for foreningen og beskyttelsen af fuglene og naturen. Dette arbejde er fundamentet for DOF s gode resultater. Men der er også andre måder at støtte DOF på. Nye måder at støtte DOFs arbejde på I 2008 blev det gjort muligt for medlemmerne at supplere medlemskontingentet med et fast månedligt naturbeskyttelsesbidrag. Indtil videre har 810 medlemmer benyttet sig af denne mulighed, og det har allerede betydet et mærkbart løft til DOF s naturbeskyttelsesarbejde. De faste naturbeskyttelsesbidrag gør det muligt for DOF at planlægge og udføre beskyttelsesaktiviteter, der rækker langt ud i fremtiden. Som det fremgår af denne årsberetning kan resultaterne allerede tydeligt ses, og de langtrækkende aktiviteter er i gang med at blive iværksat. Stor kobbersneppe trækker mellem Danmark og Vestafrika. Foto: Mona Grundsøe Forside: Dobbeltbekkasinen er forsvundet fra våde enge og sumpe over hele landet som følge af landets kultivering, udtørring og tilgroning. Foto: Christian A. Jensen DOF 2009 Tekst: Christian Hjorth Redaktion: Tine Stampe Layout og tryk: Svendborg Tryk Tryksag Læs mere på Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Konsolidering og fokusering 2013-16

Konsolidering og fokusering 2013-16 Konsolidering og fokusering 2013-16 Med strategien DOF 2013-2016 sætter Dansk Ornitologisk Forening endnu en gang mål for de kommende års aktiviteter. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem DOF

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle København 22. november 2017 Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø-

Læs mere

Status og tiltag for fuglenes diversitet

Status og tiltag for fuglenes diversitet Status og tiltag for fuglenes diversitet COWI - biodiversitetsseminar 24. april 2009 Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening Status og tiltag for fuglenes diversitet DOF s fugleovervågning Viden

Læs mere

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Charlotte M. Moshøj, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg. Dansk Ornitologisk

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Anden etape af trægangsti

Anden etape af trægangsti Anden etape af trægangsti Etape 4 og 5 Der bliver nu taget hul på anden etape af trægangstien omkring Hulemosesøen. Trægangstien bliver bygget for at forbedre adgangsforholdene, så man fremover kan gå

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Natur er velfærd. Årsberetning 2010

Natur er velfærd. Årsberetning 2010 Natur er velfærd Årsberetning 2010 Rørdrummen er en af de arter, der vil få en ideel yngleplads, når Fiil Sø i Vestjylland genskabes som en af Danmarks største søer. Foto: John Larsen 2 Natur er velfærd

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

DOF ruster sig til fremtiden. Årsberetning 2007

DOF ruster sig til fremtiden. Årsberetning 2007 DOF ruster sig til fremtiden Årsberetning 2007 Årsberetning 2007 DOF ruster sig til fremtiden I 2007 satte DOF for første gang klima på dagsordenen. Ifølge de alvorlige meldinger fra FN s klimapanel vil

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

50 år med Citizen Science Does size matter?

50 år med Citizen Science Does size matter? Does size matter? Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm, Irina Levinsky, Thomas Vikstrøm, Iben Hove Sørensen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen, Thomas Lehmberg, Nathia Brandtberg, Theo Askov,

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Folket og forskerne i forening - Citizen science

Folket og forskerne i forening - Citizen science Folket og forskerne i forening - Citizen science Formål med Biodiversitet Nu : Skabe ny viden om naturens mangfoldighed i din kommune Vække undren og begejstring omkring naturen og kendskab til biodiversitet

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET

STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET DANSK ORNITOLOGISK FORENING ÅRSBERETNING 2004 ÅRSBERETNING 2004 STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET 2004 har været præget af stor aktivitet overalt i foreningen: Aftalen med miljøministeren har vist

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3 DOF er en medlemsorganisation med 14.000 medlemmer fordelt i 13 lokalafdelinger. Som medlem bliver du automatisk tilknyttet en lokalafdeling, hvor du har stemmeret, og hvis aktiviteter du kan indgå i.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 1: Bestyrelsen: Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabet (R), dettes forretningsudvalg, Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune,

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Mere lærkesang. Årsberetning 2012

Mere lærkesang. Årsberetning 2012 Mere lærkesang Årsberetning 2012 Fokuseret beskyttelse af hvid - brystet præstekrave I Danmark yngler den hvidbrystede præstekrave kun på Rømø og Fanø i Vadehavet. Her findes en lille bestand, som i 2012

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Hedehøg - en truet art som vi hjælper

Hedehøg - en truet art som vi hjælper Hedehøg - en truet art som vi hjælper Hedehøgen en agerlandsfugl En af Danmarks mest sjældne rovfugle, hedehøgen, yngler oftest i markafgrøder og trues hvert år i forbindelse med høsten. Hedehøgene anlægger

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Ringvej truer fredet natur ved Resenbro

Ringvej truer fredet natur ved Resenbro PRESSEMEDDELELSE 10. FEBRUAR 2011 Ringvej truer fredet natur ved Resenbro Silkeborg Kommune planlægger et nyt vejprojekt gennem det fredede og internationalt beskyttede landskab ved Resenbro. Danmarks

Læs mere

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark.

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. Skovens skrappeste jæger anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. 2 Bestanden af duehøge er i tilbagegang i Danmark. Her har en voksen duehøg slået en gråkrage. Duehøgen er

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab den november 2007 på Dalum Landbrugsskole.

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab den november 2007 på Dalum Landbrugsskole. Deltagere: Deltagerlisten forefindes i DOF s sekretariat og kan efter ønske rekvireres. 1. Valg af dirigent og referent Som dirigenter foreslog repræsentantskabets forretningsudvalg Lars Holm Hansen, DOF

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

STABILITET OG STYRKE I DOF

STABILITET OG STYRKE I DOF DANSK ORNITOLOGISK FORENING ÅRSBERETNING 2005 ÅRSBERETNING 2005 STABILITET OG STYRKE I DOF Tranen fortsætter sin fremgang i Danmark med 58-66 ynglepar i 2005. Foto: Christian A. Jensen En af DOFs aktive,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016

LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark Indhold Om LIFE projektet Motivation til at gå i gang med et LIFE projekt LIFE projektets

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Investeringer i. fremtiden. Årsberetning 2011

Investeringer i. fremtiden. Årsberetning 2011 Investeringer i fremtiden Årsberetning 2011 Onsdag 19. oktober 2011 fandt Eva Foss Henriksen en ny fugleart for Danmark og Skandinavien i et krat på Mandø i Vadehavet. Den rødøjede vireo er en nordamerikansk

Læs mere

En app til fuglekiggere

En app til fuglekiggere En app til fuglekiggere Bird Alarm er en mobil-app, som er designet med det formål at udbrede information og viden om fugle blandt fuglekiggere verden over. Bird Alarm giver fuglekiggere mulighed for at

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab 7. og 8. maj på Skærbæk Fritidscenter

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab 7. og 8. maj på Skærbæk Fritidscenter Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet Gert Fahlberg Fra DOF Sønderjylland bød velkommen til lokalafdelingens område. 1. Valg af dirigenter og referenter Susanne Primdahl fra DOF Nordvestjylland,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark Vesterbrogade 140 1620 København V Danmark www.dof.dk The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 KLAGE over Danmarks

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø 29. juni 2012 Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har med stor interesse

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere