Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens"

Transkript

1 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget, der viste at handlen hang sammen for klagerne, selvom dette ikke var tilfældet, samt om indklagede har vurderet salgsprisen på klagernes ejendom for lavt, og om indklagede skal fortabe sit salær som følge heraf. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 2. august 2007 en formidlingsaftale med indklagede. Det fremgik af aftalen, at indklagede havde værdiansat ejendommen til en kontantpris på kr ,00. Vedrørende betaling til indklagede var det aftalt:

2 2 Samtidig med underskrivelsen af formidlingsaftalen underskrev klagerne erklæring om deres betaling af halvdelen af købers ejerskifteforsikringspræmie. På ejendommen var der tinglyst 3 pantebreve; 1 realkreditlån på kr og 2 private pantebreve på hver kr ,00. Den 24. august 2007 fremkom tilbud på ejerskifteforsikring. Prisen på basisforsikringen udgjorde ca. kr ,00. Samme dag fik klagerne tilsendt faktura fra den byggesagkyndige på tilstandsrapport og sælgeransvarsforsikring, i alt kr ,00 inkl. gebyr for 6 måneders kredit. Den 29. august 2007 udarbejdede indklagede et salgsbudget ud fra en salgspris på kr ,00, der viste et provenu til klagerne på ca. kr ,00. Indklagede havde i salgsbudgettet medregnet indfrielse af realkreditlånet til kurs 101,24, i alt kr samt kurtage mv. kr ,00. Indklagede havde endvidere medregnet diverse omkostninger således:

3 3 I salgsbudgettet havde indklagede anført følgende specifikation vedrørende annoncering og øvrige salgsfremmende foranstaltninger: Annoncepakke homenyt Fyn samt øvrige lokalaviser [...] Annoncer Børsen Annoncer Berlingske Tidende/homeNyt HT standard Indklagede havde i budgettet indføjet bl.a. følgende forbehold: Der er i salgsbudgettet IKKE taget højde for følgende tinglyste hæftelser: -Pantebrev stort kr ,00 til [...] lyst den Pantebrev stort kr ,00 til [...] lyst den Sælger skal selv fratrække evt. gæld under denne post i salgsbudgettet. Den 30. august 2007 underskrev klagerne en købsaftale om salg af deres ejendom for kr ,00. Af købsaftalen fremgik, at tinglysningsafgiften vedrørende skødet skulle betales af klagerne med 50 % og køber med 50 %. Den 12. september 2007 underskrev klagerne en købsaftale om køb af en anden ejendom for kr ,00. Den 30. september 2007 fremsendte indklagede sin faktura:

4 4 Det fremgår af refusionsopgørelsen, at klagerne har betalt kr ,00 til køber, svarende til halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien. Den 9. november 2007 blev det ene af de to private pantebreve indfriet således: Til indfrielse af pantebrev [...] til rest pr kr ,82 til kurs 103 = kr ,74 + rente i 180 dage = kr ,52. [...] I alt kr ,26 Den 12. november 2007 blev det andet af de private pantebreve indfriet således: Hovedstol annuitet ,00 Gammel restgæld ,32 kurs 103 Ny restgæld 0,00 Afdrag ,27 Rente 7.916,94

5 5 I alt ,21 Samme dag blev realkreditlånet indfriet. Der var blevet opkøbt obligationer til indfrielsen nominelt kr ,00 til kurs 101,80, i alt kr ,00. Kurtagen udgjorde kr ,27. Den 19. februar 2009 bekræftede købers advokat over for klagerne, at de havde betalt kr ,00 vedrørende tinglysningsafgift på skødet. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har udført et mangelfuldt mæglerarbejde og skal derfor fortabe sit salær. Indklagede har vurderet salgsprisen på klagernes ejendom for lavt. Ejendommen stod kun til salg i 6 dage, da det var den første interesserede køber, der gerne ville købe ejendommen, og straks efter var der endnu en køber, der ville købe. Handlen gav en underskud for klagerne på ca. kr ,00, selvom salgsbudgettet havde angivet et overskud på kr. 676 med indfrielse af de to private pantebreve. Det så ud til, at klagerne skulle betale i alt kr ,00 for indfrielse af de to private pantebreve, men det viste sig, at der skulle indfries med kr ,00. Beløbene til tilstandsrapport og energimærke havde indklagede medregnet med kr ,00 i salgsbudgettet, men den faktiske omkostning blev kr ,00 til tilstandsrapport alene. Klagernes andel af ejerskifteforsikringspræmien var også anført forkert i budgettet, ligesom der ikke er taget højde for tinglysningsafgift på skødet. Endelig har indklagede i sin faktura opkrævet kr. 700,00 for servitutter, men klagerne har aldrig set disse. Klagerne blev af indklagede overbevist om, at handlen hang sammen, og derfor valgte klagerne at sælge. Underskuddet betød, at klagerne ikke kunne belåne deres nye ejendom med standardfinansiering. Klagerne måtte finansiere købet med et boliglån med 10 års løbetid i stedet for 20 år, hvilket medførte at klagernes månedlige udgifter blev væsentlig højere end forventet. Klagerne har ikke mulighed for at omlægge lånet til et med en billigere ydelse, idet banken ikke kan acceptere dette, på grund af at klagerne har en negativ formue, og en omlægning vil øge den negative formue.

6 6 Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har specificeret de aftalte udgifter til annoncer som krævet, og om indklagede har krav på betaling af kr. 350,00 for tingbogsattest. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har først hørt om klagen den 19. februar 2009, hvorefter indklagede anmodede klagerne om at opgøre deres krav og har måttet rykke herfor. Indklagede har den 8. marts 2009 modtaget svar fra klagerne og vil forsøge at forhandle med klagerne om en forligsmæssig løsning. Den ene klagers søster er statsaut. ejendomsmægler og har gennem hele forløbet bistået klagerne. Indklagede har efter klagens indgivelse tilbudt klagerne at forlige sagen med indklagedes betaling af kr ,00, hvilket klagerne imidlertid har afvist. Nævnet udtaler: Spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen på klagernes ejendom forkert, skønnes uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 12, stk. 3, at gælden bag ejerpantebrev, skadesløsbrev og udlæg kan holdes ude af provenuberegningen. Nævnet finder det herefter alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke før handlens indgåelse undersøgte, med hvilket beløb de 2 private pantebreve kunne indfries og medregnede indfrielserne i beregningen af klagernes provenu, idet disse pantebreve ikke er omfattet af ovenstående bestemmelse. Nævnet finder det tillige alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke undersøgte, om handlen hang sammen for klagerne. Det fremgår af klagernes bemækninger, at de ud fra oplysningerne i salgsbudgettet regnede med, at de to pantebreve kunne indfries med tilsammen kr ,00 som anført af indklagede. Nævnet finder, at klagerne var berettigede til at forvente dette og finder derfor, at indklagede skal godtgøre klagerne differencen mellem dette beløb og den korrekte indfrielse på kr ,00, i alt kr ,00, jf. lov om omsætning af fast ejendom 24, stk.2. Herudover finder nævnet, at indklagede som følge af det alvorligt kritisable arbejde skal tåle en salærreduktion på kr ,00 inkl. moms.

7 7 Klagerne har over for nævnet dokumenteret at have betalt kr ,00 for bl.a. tilstandsrapport og sælgeransvarsforsikring. Klagerne har ikke dokumenteret at have afholdt udgift til energimærke. Indklagede har i salgsbudgettet medregnet kr ,00 vedrørende energimærke/tilstandsrapport og kr ,00 vedrørende sælgeransvarsforsikring, hvorfor indklagede ikke ses at have medregnet for lidt. Nævnet finder derfor ikke grundlag for kritik af indklagede i den forbindelse. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede i salgsbudgettet alene medregnede kr ,00 vedrørende klagernes betaling af ½ af ejerskifteforsikringspræmien, når det korrekte beløb var kr ,00. Nævnet finder herefter, at indklagede skal godtgøre klagerne kr ,00, som følge af denne fejl i salgsbudgettet. Det fremgår af købsaftalen, at klagerne skal betale 50 % af tinglysningsafgiften på skødet, og klagerne har derfor betalt kr ,00 til berigtigende advokat. Dette svarer til det beløb, indklagede har medregnet i salgsbudgettet, hvorfor nævnet ikke kan pålægge mægleren at godtgøre klagerne noget beløb i den forbindelse. Indklagede har i sin faktura opkrævet kr. 700,00 for servitutter. Indklagede har imidlertid alene dokumenteret at have afholdt kr. 350,00 hertil. Ved viderefakturering til klagerne skal beløbet tillægges moms, hvorefter nævnet kan godkende kr. 437,50 vedrørende servitutter. Indklagede skal derfor tilbagebetale kr. 262,50 til klagerne. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i

8 8 øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte annoncering, idet det heraf ikke fremgår, hvor mange og hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af annoncepakke homenyt Fyn samt øvrige lokalaviser, annoncer Børsen og annoncer Berlingske Tidende/homeNyt HT standard, i alt kr ,00 inkl. moms, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Indklagede har i sin faktura opkrævet kr. 350,00 for tingbogsattest, men har alene dokumenteret at have afholdt kr. 150,00, hvorfor nævnet alene kan godkende dette beløb. Indklagede skal derfor tilbagebetale kr. 200,00 til klagerne. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klagerne betale kr ,50 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,50 fra 25. februar 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere