Hovedudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedudvalget REFERAT"

Transkript

1 Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen Carsten Willadsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Jytte Skiffard Carsten Povlsen Ole Andersen Anni Hovmann Nielsen Vibeke Binnerup Michael Aagaard Laursen Tinne Christiansen Kirsten Højgaard Hanne Helt Kevy Kennet Hansen Rikke Munk Rasmussen Finn Mikkelsen Kennet Hansen Norddjurs Kommune

2 Hovedudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra 29. november Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Budget Arbejdsmiljø Information om nyt ledelsesgrundlag Status på seniorjob og akutjob Frivillighed Fordeling af kompetencemidler Information fra ledelsen Information fra medarbejderne Information og kommunikation...15 Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune

3 Hovedudvalget Godkendelse af referat fra 29. november 2012 Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Opfølgning fra sidste møde: MED-aftalen trykkes først når de sidste organisatoriske ændringer på sundhed- og omsorgsområdet er på plads. Rettet mødeplan er udsendt. Planlægningsgruppe til seminaret 18. og 19. april er nedsat og arbejdet er påbegyndt. Svar på Møllehjemmets forespørgsel vedr. dispensation er afsendt. Andre emner til opfølgning er indeholdt i punkterne i nærværende dagsorden. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Hovedudvalget den Referatet blev godkendt. HR undersøger mulighederne for at tilpasse den nye dagsordenskabelonens forside så den indeholder forkortelserne for medlemmernes faglige organisation, næstformand og formand samt tidspunktet for medarbejdersidens formøde. 1

4 Hovedudvalget Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold A00 13/3212 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Det fremgår af MED-aftalen, at hovedudvalget skal informeres om budgetopfølgningerne. Der foretages to store årlige budgetopfølgninger pr. 1. april og 1. november. Endvidere udarbejdes der halvårsregnskab pr. 1. august. Budgetopfølgningerne og halvårsregnskabet forelægges kommunalbestyrelsen til behandling. Derudover foretages månedlige budgetopfølgninger på de enkelte udvalgsområder. Der henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningerne. Der vil på mødet blive informeret om arbejdet med at udrede årsagerne til stigende transportudgifter. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om regnskabet for 2012 samt arbejdet med at udrede årsagerne til stigningerne på transportudgifterne til visiteret kørsel. 2

5 Hovedudvalget Budget A00 13/3214 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Udmøntningen og overholdelsen af budget 2013 følges tæt af direktionen. Der er fokus på omtanke og på at få skabt sammenhæng så udmøntningen fordeles jævnt over hele året. Formanden informerer om udmøntningsplanen for budget Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden præsenterede udmøntningsplanen for budget Udmøntningsplanen er et internt værktøj til at styre udmøntningen af de enkelte dele af budgettet og sikre en fornuftig fordeling i løbet af året. Der vil blive fulgt op på planen i juni, hvorefter hovedudvalget får forelagt opfølgningen på det ordinære møde i august. 3

6 Hovedudvalget Arbejdsmiljø A00 13/2230 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Hovedudvalget afholder fast den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse på det ordinære møde i tredje kvartal, hvor der samles op på arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene og uddeles en arbejdsmiljøsmiley for det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune. Derudover behandler hovedudvalget kvartalsvise sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker. I forhold til arbejdsskader kan der i fjerde kvartal 2012 konstateres et fald i såvel skader som sygedage sammenlignet med fjerde kvartal Der henvises til opsummeringen på side 1 i arbejdsskadestatistikken. For hele året er der et samlet fald i såvel antal skader som antal sygedage. Pga. overgang til nyt lønsystem har det ikke været muligt at udfærdige en fraværsstatistik for perioden 1. januar 2012 til 31. december Det er dog nu muligt, decentralt, at trække fraværsstatistikker ud for den enkelte arbejdsplads. På mødet d. 29. november 2012 blev det aftalt, at skabelonerne til arbejdsmiljørapporterne skulle opdateres på en række punkter. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe. De rettede skabeloner er vedlagt som bilag. Der informeres herudover om direktionens overvejelser vedrørende etableringen af et projekt med en ekstern leverandør om nedbringelse af sygefraværet. Dette skal ses som et supplement til den allerede eksisterende indsats, med henblik på at afklare, om der kan være yderligere gevinster. Projektet skal i så fald være et pilotprojekt på et eller to områder. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 4

7 Hovedudvalget Indstilling Formanden indstiller at punktet drøftes og at der nedsættes en gruppe til planlægningen af årets arbejdsmiljødag. Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal /13 2 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg 20529/13 3 Åben Arbejdsmiljørapport 20531/13 Beslutning i Hovedudvalget den Punktet blev drøftet. Hovedudvalget opfordrer områdeudvalgene til allerede nu at gå i gang med at planlægge en proces for indhentning af arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalgene, drøftelse af rapporterne og udarbejdelse endelig rapport til hovedudvalget. Dette med henblik på at sikre, at både områdeudvalgene og hovedudvalget får en kvalificeret årlig arbejdsmiljødrøftelse. De reviderede skabeloner til arbejdsmiljørapporterne offentliggøres på HR portalen. Derudover informerede formanden om etableringen af et pilotprojekt på et eller to områder med henblik på at supplere den eksisterende indsats til nedbringelse af sygefravær. Formålet med pilotprojektet er at undersøge, om der ved at tænke nyt, er mulighed for yderligere at nedbringe sygefraværet. Medarbejdersiden pointerede, at det var vigtigt at gribe et sådant projekt an på en god måde for at sikre, at det ikke påvirker arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Formanden understregede at deltagelse var frivilligt samt vigtigheden af, at lokaludvalgene på de pågældende aftaleenheder er motiverede for at deltage i projektet. Rikke Munk Rasmussen og Kennet Hansen planlægger arbejdsmiljødagen i samarbejde med HR. 5

8 Hovedudvalget Information om nyt ledelsesgrundlag A00 13/3215 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Direktionen har påbegyndt arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag. De første skridt blev taget på et nyligt overstået direktions- og chefseminar. Formålet med et nyt ledelsesgrundlag er, at identificere de fælles krav og forventninger, der stilles til ledere i Norddjurs Kommune. Det er besluttet at også medarbejderne, herunder MED-systemet, skal involveres i kvalificeringen af det nye ledelsesgrundlag. Hovedudvalget vil blive involveret på seminaret d. 18. og 19. april Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om arbejdet med at få skabt et nyt ledelsesgrundlag, der er retningsgivende og skaber et fælles grundlag for god ledelse i Norddjurs Kommune. Hovedudvalget vil blive involveret i processen på seminaret i april måned. 6

9 Hovedudvalget Status på seniorjob og akutjob A00 13/3242 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Seneste opgørelse over personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en stigning i tilgangen til ordningen. I 2013 er der budgetteret med i alt 13 helårspersoner. Seneste opgørelse viser dog, at forventeligt 25 helårspersoner, svarende til 33 personer, vil være ansat i seniorjob pr. 1. april Herudover gives der en status på akutjob. Økonomiske konsekvenser Forventet merudgift på 1,700 mio. kr. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om situationen vedrørende seniorjob. Søgningen har været større end ventet og det er vigtigt, at Norddjurs Kommune som helhed håndterer denne opgave på en god måde. Der skal gøres en indsats for at sikre ansøgerne et job og der skal tages godt imod dem. Der var enighed om, at det var vigtigt med dialog på arbejdspladsen mellem ledelse, medarbejdere og TR så man opnår en god balance. Medarbejdersiden spurgte til timetallet for seniorjob. HR orienterede om at timetallet for et seniorjob afhænger af hvordan den pågældende er forsikret ved a-kassen. HR præciserede desuden, at den overenskomstmæssige løn som garanteres ved et seniorjob afhænger af den overenskomst den pågældende ansættes under og ikke den pågældendes uddannelsesbaggrund. I forhold til akutjob kunne formanden informere om, at Norddjurs Kommune, og kommunerne som helhed, har nået deres kvote for opslåede akutjob. 7

10 Hovedudvalget Frivillighed A00 13/3244 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Hovedudvalget har ønsket, at få afklaret en række personalerelaterede spørgsmål i forbindelse med brugen af frivillige i Norddjurs Kommune. Det vedlagte oplæg adresserer de centrale emner som hovedudvalget tidligere har drøftet. Nogle af oplysningerne er fakta, så som hvornår der skal indhentes børneattest og at arbejdsmiljøloven også gælder de frivillige. Oplægget skal danne grundlag for udarbejdelse af en guide for ledere og medarbejdere i forhold til brugen af frivillige i Norddjurs Kommune. Hvis Norddjurs Kommune vælger at systematisere og formalisere brugen af frivillige er det vigtigt at hovedudvalget overvejer, hvordan man ønsker at gennemføre opstart af disse nye tiltag særligt med tanke på de mange frivillige, som allerede nu laver frivilligt arbejde i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller at, oplægget drøftes. Bilag: 1 Åben Oplæg vedr. frivillighed 20540/13 Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget drøftede oplægget og aftalte, at der skal arbejdes videre med at formulere en guide til de frivillige og en overordnet politik, der beskriver hvilken frivilligindsats man ønsker i Norddjurs Kommune. Den eksisterende arbejdsgruppe udvides med Sundhed- og omsorgschef Søs Fuglsang og FTR Tinne Christiansen (BUPL). Der var enighed om at frivillighed er et supplement til den eksisterende opgaveløsning ikke en erstatning og at det skal være af værdi for alle parter: Borgere, ansatte og frivillige. 8

11 Hovedudvalget Politikken og guiden skal forholde sig til emnerne: Straffeattest, tavshedspligt, forsikring og faglighed. HR indkalder gruppen. 9

12 Hovedudvalget Fordeling af kompetencemidler A00 13/3386 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt en række delaftaler om styrket efteruddannelse, seniorinitiativer m.v., som udløb i For øvrige delaftaler, der løber frem til 2015, er det aftalt, at den økonomiske kompensation for perioden videreføres uændret i perioden Det vil sige, at Norddjurs Kommune får tilført 3 mio. kr. pr. år. Kompensationen skal dække kommunale merudgifter knyttet til delaftalerne om: Lederuddannelse/kompetenceudvikling, voksenelevløn, øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne og opkvalificering af ufaglærte. Det er ikke yderligere specificeret, hvordan midlerne skal anvendes, da kommunerne har forskellige behov. Herudover har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2012 afsat 0,350 mio. kr. til kompetenceudvikling som også er medtaget i følgende forslag til fordeling af midlerne i 2013: 10

13 Hovedudvalget Indsatsområde: Indsats Budget pr. år Lederuddannelse/ DOL (ca. 7 nye studerende pr. år) 0,600 mio. kr. kompetenceudvikling Generelle tværgående indsatser Voksenelevløn Øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne Opkvalificering af ufaglærte Kompetenceudviklingsmidler Budget Tværgående kompetenceudviklingstiltag Uddannelses- og arbejdsmiljøkonsulent Drift af kursusadministrationssystem Pulje til kompensation for merudgifter ved ansættelse af voksenelever Pulje til kompensation for merudgifter i forbindelse delaftalen om øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne. Pulje til kompetenceudvikling af ufaglærte, evt. i kombination med tværgående jobrotationsprojekter Pulje til understøttelse af kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter. 0,800 mio. kr. 0,550 mio. kr. 0,050 mio. kr. 0,400 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,350 mio. kr. I alt - kompetencemidler 3,350 mio. kr. Der informeres desuden om status på aktuelle jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Der tilføres årligt 3 mio. kr. via bloktilskuddet i perioden Indstilling Formanden indstiller, at der informeres om fordelingen af kompetencemidlerne. 11

14 Hovedudvalget Bilag: 1 Åben Notat kompetencemidler 9872/13 Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om fordelingen af kompetencemidlerne, herunder forslaget om at ansætte en uddannelses- og arbejdsmiljøkonsulent, der kan understøtte og koordinere etableringen af kompetenceudviklingsprojekter i hele organisationen i perioden frem til Formanden fremhævede også forslaget om at etablere en pulje, der kan finansiere kompetenceudvikling i forbindelse med omstillings- og fusionsprojekter. Hovedudvalget drøftede muligheden for at fokusere på ledelsesudvikling samt opkvalificering af de administrative medarbejdere. Formanden gav desuden en status på jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Der er pt. jobrotationsprojekter i gang både på det tekniske område og sundhedsområdet. Til september starter et stort projekt på socialområdet og der arbejdes også med etablering af større projekter indenfor det administrative område. 12

15 Hovedudvalget Information fra ledelsen Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Ledelsen informerer om aktuelle emner. Beslutning i Hovedudvalget den Ledelsen informerede om Norddjurs Kommunes nye hjemmeside. Hjemmesiden offentliggøres i marts måned og der er store forventninger til den. Udover den generelle ændring i designet vil der også blive taget en række professionelle billeder rundt om i Norddjurs Kommune, som vil blive integreret i det nye design. Derudover informerede ledelsen om det forestående havnejubilæum i Grenaa til sommer. Emnerne for seminaret blev også præsenteret. Der vil blive arbejdet med det nye ledelsesgrundlag, samarbejdet i hovedudvalget og implementeringen af den nye personalepolitik. 13

16 Hovedudvalget Information fra medarbejderne Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Medarbejdersiden informerer om aktuelle emner Herunder opmærksomhed på forebyggelse af faldskader i arbejdstiden jf. vedlagte bilag samt snerydning på Norddjurs Kommunes arbejdspladser. Bilag: 1 Åben Artikel vedrørende faldskader 21144/13 Beslutning i Hovedudvalget den Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at snerydningen ikke er tilfredsstillende på alle aftaleenheder samt at det er vigtigt med fokus på faldskader i vinterperioden. Der er enighed om, at såvel forventningsafstemningen vedrørende snerydningen på de enkelte arbejdspladser samt behovet for målrettet indsats til forebyggelse af faldskader skal afklares lokalt. 14

17 Hovedudvalget Information og kommunikation Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Formålet med punktet er, at hovedudvalget drøfter om der, på baggrund af mødet, er emner, der skal informeres ud til resten af organisationen. Derudover kan der være andre emner, som hovedudvalget mener der skal informeres om. På mødet vil der blive informeret om Norddjurs Kommunes nye hjemmeside, der offentliggøres i marts måned. Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget opfordrer områdeudvalgene til allerede nu at gå i gang med at planlægge en proces for indhentning af arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalgene, drøftelse af rapporterne og udarbejdelse endelig rapport til hovedudvalget. Dette med henblik på at sikre, at både områdeudvalgene og hovedudvalget får en kvalificeret årlig arbejdsmiljødrøftelse. De reviderede arbejdsmiljørapporter offentliggøres på HR portalen. Der vil blive informeret ud til alle aftaleenheder om kompetencemidlerne, herunder hvilke puljer, der kan søges. Lokaludvalgene bør forholde sig til snerydningen og i givet fald afstemme forventningerne til leverandøren. Desuden skal de lokaludvalg, der har konstateret faldskader i vinterperioden, sikre sig, at der bliver taget de fornødne forholdsregler for at forebygge yderligere tilfælde. 15

18 Hovedudvalget Bilagsoversigt 4. Arbejdsmiljø 1. Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal 2012 (20523/13) 2. Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg (20529/13) 3. Arbejdsmiljørapport (20531/13) 7. Frivillighed 1. Oplæg vedr. frivillighed (20540/13) 8. Fordeling af kompetencemidler 1. Notat kompetencemidler (9872/13) 10. Information fra medarbejderne 1. Artikel vedrørende faldskader (21144/13) 16

19 Hovedudvalget Underskriftsside Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen Carsten Willadsen Jytte Skiffard Carsten Povlsen Ole Andersen Anni Hovmann Nielsen Vibeke Binnerup Michael Aagaard Laursen Tinne Christiansen Kirsten Højgaard Hanne Helt Kevy Kennet Hansen Rikke Munk Rasmussen 17

20 Bilag: 4.1. Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal 2012 Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20523/13

21 Arbejdsskadestatistik (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Skader Sygedage (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Skader Sygedage Fordeling af skader under kategorien "" 2012 (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Briller Skulder Stikskader Hals Tandskader 1-1 Ribben Sårskader 0 - Hofte Udslæt 0 - Nakke Øjenskade Kroppen 0 - Finger Hoved Brok Forbrænding 2 2 Allergi 0 - Tå 1 3 Bækken 0 - I alt Skadekategorierne "ryg", "psykisk" og "vold" er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i perioden fordeler sig på Ryg Arme/ben Psykisk Vold Antal skader 1. kvt Antal skader 2. kvt Antal skader 3. kvt Antal skader 4. kvt I alt Side 1

22 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordelt på aftaleenheder / medudvalg Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen 1 0 Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen Norddjurs Biblioteker Peter Hansen Administrative områder i alt 1 0 Teknik og drift Kim T. Jensen 2 0 Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen UU Djursland Per Søjmark Personer udsendt af Jobcentret i aktivering / jobtræning Karen Skau 1 0 Brand og redning Leif Bang 1 45 Serviceområdet i alt Klasse Center Djursland Lissie Pedersen Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen 5 95 Auning Skole Henrik Schou Vestre Skole Jacob Hørlyck Kattegatskolen Allan Vestrup 2 3 Område Auning Doris Bang Område Grenaa Bente Have Distrikt Allingåbro Christian Sloth 2 0 Distrikt Anholt Helene Hennings Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen 2 1 Distrikt Langhøj Jonna Nielsen 1 3 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Distrikt Toubro Martin Bak Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Distrikt Ørsted Henning Hansen 1 90 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard PPR Jakob Hvidberg Skole- og dagtilbudsområdet i alt Side 2

23 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordelt på aftaleenheder / medudvalg UngNorddjurs Henrik Larsen 2 0 Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium vakant Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Henriette Eriksen Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken Birte Kousted Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Ole Svinth Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Jan Hoel 2 0 Skovstjernen Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Mia Hedegaard van de Carina Brøgger 4 5 Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Bjarne Knudsen 1 1 Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde 1 0 Rusmiddelcentret Helle Kristensen Socialområdet i alt 10 6 Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen 3 0 Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj 9 41 Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Digterparken Inge Bukart 2 0 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen 1 0 Violskrænten Anette Overgaard 3 8 Hjælpemidler Ellen Keller Visitationen Dorthe Milthers Ældreområdet i alt Total alle områder Side 3

24 Arbejdsskadestatistik Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk udspecificeret på afdelinger / adresser i alt alt ben vold Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen kontor Norddjurs Biblioteker Peter Hansen alle Teknik og drift Kim T. Jensen alle Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen alle UU Djursland Per Søjmark undervisning Aktivering / jobtræning Karen Skau Brand og redning Leif Bang Klasse Center Djursland Lissie Pedersen undervisning Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen undervisning skole og SFO Auning Skole Henrik Schou undervisning skole SFO Vestre Skole Jacob Hørlyck undervisning skole SFO Kattegatskolen Allan Vestrup undervisning skole SFO Side 4

25 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Område Auning Doris Bang Dag Bette-Bo Nyvang Skovvang Område Grenaa Bente Have Dag Landsbyen Regnbuen Gymnasievejen Vuggestuen Åboulevarden Vores Hus Troldebo Skovbørnehaven Distrikt Allingåbro Christian Sloth Dag Allingåbroskolen SFO Allingåbro Børnecenter Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben undervisning Side 5

26 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Anholt Helene Hennings undervisning Anholt Skole og SFO Anholt Børnehave Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Dag Glesborg Skole Glesborg Børnehave Bønnerup Børnehave Savværket undervisning Distrikt Langhøj Jonna Nielsen Dag Langhøjskolen SFO Blinklyset undervisning Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Dag Mølleskolen SFO Møllehaven undervisning SFO Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 6

27 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser ryg psykisk vold Distrikt Toubro Martin Bak Dag Toubroskolen SFO Børnenes Hus undervisning Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Dag (konstitueret) undervisning Voldby Skole SFO Frihedslyst Distrikt Ørsted Henning Hansen Dag Rougsøskolen SFO Skovly Blæksprutten undervisning Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Dag Ørum Skole SFO Åparken Fjellerup Børnehave undervisning Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: arme / ben Side 7

28 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser PPR Jakob Hvidberg alle UngNorddjurs Henrik Larsen undervisning Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Sundheds alle Skovstjernen Mia Hedegaard van de Sande Familiehuset Rusmiddelcentret Helle Kristensen alle Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, vakant Kløvervang, døgntilbud til unge, Team 16-25/30 kollegium Ravnholtskolen Kløvervang Døgntilbud til unge Kollegium Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 8

29 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken, Voldby Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Henriette Eriksen Birte Kousted Ole Svinth Team 16-25/30 Centervej 18/20 Ungetilbud Vestervang Kornvænget Åparken Auning Glesborg Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Carina Brøgger Kærvang Skovvang Solhøj ryg Side 9

30 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk i alt alt ben vold Jan Hoel Dolmer Have Team 68 Neuropæd. team AUC Bjarne Knudsen Rougsøcentret Broagervej Stadionparken Bostøtte Side 10

31 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Ålunden Mellemgården Nærheden Bostøtte Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen Hjemmepleje Øst Rehabilitering Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmepleje Vest Træning Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Bakkely Møllehjemmet Digterparken Inge Bukart Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Fuglsanggården Helle Thomsen Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 11

32 Arbejdsskadestatistik Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk udspecificeret på afdelinger / adresser i alt alt ben vold Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Hjælpemidler Ellen Keller alle Visitationen Dorthe Milthers alle Side 12

33 Bilag: 4.2. Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20529/13

34 Minimumsskabelon til arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg Der er ikke noget formkrav til rapporten og områdeudvalget opfordres til at levere en udtømmende rapport til hovedudvalget, gerne med bilag. Område: Dato for behandling APV: Overordnede udfordringer fysisk arbejdsmiljø Overordnede udfordringer psykisk arbejdsmiljø Uddybende bemærkninger

35 Bilag: 4.3. Arbejdsmiljørapport Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20531/13

36 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Dato for sidste APV: Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Udfordringer psykisk arbejdsmiljø

37 Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode?

38 Igangsatte aktiviteter Uddybende bemærkninger Dato: Lederens underskrift Sikkerhedsrepræsentantens underskrift

39 Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten I sine bestræbelser på at strukturere arbejdsmiljøarbejdet og sikre optimal kommunikation mellem Hoved-, område- og lokaludvalgsniveau, introducerer Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik en ny arbejdsgang i forbindelse med opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet. Formålet med arbejdsgangen er, at give hovedudvalget et solidt grundlag for at diskutere retningen for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde samt at sikre lokaludvalgene medbestemmelse. Lokaludvalgene samler op på arbejdsmiljøet årligt (APV mindst hvert 3. år) og indsender hosliggende rapport til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. Arbejdsmiljørapporten udfyldes således: Lokaludvalget vurderer og prioriterer de udfordringer APV eller arbejdsmiljøopfølgningen har klarlagt (fysisk samt psykisk). Herefter beskriver lokaludvalget, hvilke tiltag man har igangsat for løse eventuelle problemer. Til sidst er der mulighed for at komme med uddybende bemærkninger til rapportens indhold. Rapporten afleveres med angivelse af arbejdsplads og sidste dato for APV. Rapporten underskrives af såvel leder som sikkerhedsrepræsentant. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes Arbejdsmiljøpolitik.

40 Bilag: 7.1. Oplæg vedr. frivillighed Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20540/13

41 Oplæg vedr. frivillighed Efter hovedudvalgets ønske, har formanden og næstformanden udarbejdet dette oplæg vedrørende brugen af frivillig arbejdskraft i Norddjurs Kommune. Oplægget handler om de centrale emner, som hovedudvalget tidligere har drøftet, og skal ses som første skridt på vej mod en guide til ledere og medarbejdere om brugen af frivilligarbejdskraft i Norddjurs Kommune. Erfaringer viser, at et godt samarbejde med frivillige kan give institutionernes brugere nye og anderledes oplevelser, og at personalet kan få ny inspiration og større arbejdsglæde. De frivilliges arbejdsopgaver Det vil altid være kommunens ansatte, der har ansvaret for kerneopgaverne, men ved også at bruge frivillige kan man skabe positiv værdi for brugerne, da der kan skabes flere muligheder og aktiviteter for pengene. Herudover kan de frivillige bidrage med anderledes former for initiativer, engagement og inspiration til den kommunale opgaveløsning. Brugen af frivillige kan supplere den kommunale indsats men ikke erstatte den. Udgangspunktet er, at samarbejdet skal have værdi for alle parter ansatte, brugere og frivillige. Det er derfor vigtigt, at tilrettelæggelsen af det frivillige arbejde sker i dialog mellem medarbejderne og de frivillige. På den måde bliver der ikke tvivl omkring hvilke opgaver den frivillige skal og ikke skal udføre. Ansættelse af de frivillige En frivillig er ikke ansat og får derfor ikke noget ansættelsesbrev, men det kan være en god idé at formalisere tilknytningen til institutionen både for den frivillige men også for institutionen. Ved at lave et velkomstbrev eller et frivillighedsbrev kan man få nedfældet alle de oplysninger, som er vigtige for samarbejdet: - Navn og kontaktoplysninger på den frivillige og dennes pårørende - Regler omkring forsikring, tavshedspligt, underretningspligt og straffeattester - Hvad der forventes af den frivillige og hvad denne kan forvente af institutionen - Evt. en opgavebeskrivelse af den frivilliges arbejde Arbejdsmiljø og sikkerhed Alle der arbejder i en institution - også de frivillige er omfattet af den arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, som institutionen i forvejen har. Det vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte arbejdsrelation, om det frivillige arbejde er arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens forstand. Arbejdstilsynet fører dermed tilsyn med hele organisationen og ikke kun de ansatte. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet også er sikkert for de frivillige, det kan være særligt relevant i situationer hvor risikoen for arbejdsskader er større eksempelvis fordi arbejdsopgaven er ny eller uvant for den frivillige. Forsikring Som udgangspunkt dækker Norddjurs Kommunes forsikringer kun de ansatte og dermed ikke de frivillige. En frivillig skal derfor selv have tegnet private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader der forvoldes på andre, da den frivillige ellers risikerer at få pålagt et personligt erstatningsansvar, eller ikke at være dækket af en forsikring, hvis han eller hun selv kommer til skade. Der vil dog være tilfælde, hvor kommunens forsikring også dækker en frivillig. Det vil være i situationer, hvor man kan sige, at der er et ansættelseslignende forhold, hvilket altid afhænger af en konkret vurdering. Da man ikke på forhånd kan sige om den frivilliges arbejde er dækket af kommunens forsikring anbefales det, at den frivillige selv har tegnet private forsikringer. Side 1 af 3

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere