Hovedudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedudvalget REFERAT"

Transkript

1 Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen Carsten Willadsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Jytte Skiffard Carsten Povlsen Ole Andersen Anni Hovmann Nielsen Vibeke Binnerup Michael Aagaard Laursen Tinne Christiansen Kirsten Højgaard Hanne Helt Kevy Kennet Hansen Rikke Munk Rasmussen Finn Mikkelsen Kennet Hansen Norddjurs Kommune

2 Hovedudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra 29. november Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Budget Arbejdsmiljø Information om nyt ledelsesgrundlag Status på seniorjob og akutjob Frivillighed Fordeling af kompetencemidler Information fra ledelsen Information fra medarbejderne Information og kommunikation...15 Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune

3 Hovedudvalget Godkendelse af referat fra 29. november 2012 Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Opfølgning fra sidste møde: MED-aftalen trykkes først når de sidste organisatoriske ændringer på sundhed- og omsorgsområdet er på plads. Rettet mødeplan er udsendt. Planlægningsgruppe til seminaret 18. og 19. april er nedsat og arbejdet er påbegyndt. Svar på Møllehjemmets forespørgsel vedr. dispensation er afsendt. Andre emner til opfølgning er indeholdt i punkterne i nærværende dagsorden. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Hovedudvalget den Referatet blev godkendt. HR undersøger mulighederne for at tilpasse den nye dagsordenskabelonens forside så den indeholder forkortelserne for medlemmernes faglige organisation, næstformand og formand samt tidspunktet for medarbejdersidens formøde. 1

4 Hovedudvalget Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold A00 13/3212 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Det fremgår af MED-aftalen, at hovedudvalget skal informeres om budgetopfølgningerne. Der foretages to store årlige budgetopfølgninger pr. 1. april og 1. november. Endvidere udarbejdes der halvårsregnskab pr. 1. august. Budgetopfølgningerne og halvårsregnskabet forelægges kommunalbestyrelsen til behandling. Derudover foretages månedlige budgetopfølgninger på de enkelte udvalgsområder. Der henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningerne. Der vil på mødet blive informeret om arbejdet med at udrede årsagerne til stigende transportudgifter. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om regnskabet for 2012 samt arbejdet med at udrede årsagerne til stigningerne på transportudgifterne til visiteret kørsel. 2

5 Hovedudvalget Budget A00 13/3214 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Udmøntningen og overholdelsen af budget 2013 følges tæt af direktionen. Der er fokus på omtanke og på at få skabt sammenhæng så udmøntningen fordeles jævnt over hele året. Formanden informerer om udmøntningsplanen for budget Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden præsenterede udmøntningsplanen for budget Udmøntningsplanen er et internt værktøj til at styre udmøntningen af de enkelte dele af budgettet og sikre en fornuftig fordeling i løbet af året. Der vil blive fulgt op på planen i juni, hvorefter hovedudvalget får forelagt opfølgningen på det ordinære møde i august. 3

6 Hovedudvalget Arbejdsmiljø A00 13/2230 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Hovedudvalget afholder fast den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse på det ordinære møde i tredje kvartal, hvor der samles op på arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene og uddeles en arbejdsmiljøsmiley for det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune. Derudover behandler hovedudvalget kvartalsvise sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker. I forhold til arbejdsskader kan der i fjerde kvartal 2012 konstateres et fald i såvel skader som sygedage sammenlignet med fjerde kvartal Der henvises til opsummeringen på side 1 i arbejdsskadestatistikken. For hele året er der et samlet fald i såvel antal skader som antal sygedage. Pga. overgang til nyt lønsystem har det ikke været muligt at udfærdige en fraværsstatistik for perioden 1. januar 2012 til 31. december Det er dog nu muligt, decentralt, at trække fraværsstatistikker ud for den enkelte arbejdsplads. På mødet d. 29. november 2012 blev det aftalt, at skabelonerne til arbejdsmiljørapporterne skulle opdateres på en række punkter. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe. De rettede skabeloner er vedlagt som bilag. Der informeres herudover om direktionens overvejelser vedrørende etableringen af et projekt med en ekstern leverandør om nedbringelse af sygefraværet. Dette skal ses som et supplement til den allerede eksisterende indsats, med henblik på at afklare, om der kan være yderligere gevinster. Projektet skal i så fald være et pilotprojekt på et eller to områder. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 4

7 Hovedudvalget Indstilling Formanden indstiller at punktet drøftes og at der nedsættes en gruppe til planlægningen af årets arbejdsmiljødag. Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal /13 2 Åben Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg 20529/13 3 Åben Arbejdsmiljørapport 20531/13 Beslutning i Hovedudvalget den Punktet blev drøftet. Hovedudvalget opfordrer områdeudvalgene til allerede nu at gå i gang med at planlægge en proces for indhentning af arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalgene, drøftelse af rapporterne og udarbejdelse endelig rapport til hovedudvalget. Dette med henblik på at sikre, at både områdeudvalgene og hovedudvalget får en kvalificeret årlig arbejdsmiljødrøftelse. De reviderede skabeloner til arbejdsmiljørapporterne offentliggøres på HR portalen. Derudover informerede formanden om etableringen af et pilotprojekt på et eller to områder med henblik på at supplere den eksisterende indsats til nedbringelse af sygefravær. Formålet med pilotprojektet er at undersøge, om der ved at tænke nyt, er mulighed for yderligere at nedbringe sygefraværet. Medarbejdersiden pointerede, at det var vigtigt at gribe et sådant projekt an på en god måde for at sikre, at det ikke påvirker arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Formanden understregede at deltagelse var frivilligt samt vigtigheden af, at lokaludvalgene på de pågældende aftaleenheder er motiverede for at deltage i projektet. Rikke Munk Rasmussen og Kennet Hansen planlægger arbejdsmiljødagen i samarbejde med HR. 5

8 Hovedudvalget Information om nyt ledelsesgrundlag A00 13/3215 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Direktionen har påbegyndt arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag. De første skridt blev taget på et nyligt overstået direktions- og chefseminar. Formålet med et nyt ledelsesgrundlag er, at identificere de fælles krav og forventninger, der stilles til ledere i Norddjurs Kommune. Det er besluttet at også medarbejderne, herunder MED-systemet, skal involveres i kvalificeringen af det nye ledelsesgrundlag. Hovedudvalget vil blive involveret på seminaret d. 18. og 19. april Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om arbejdet med at få skabt et nyt ledelsesgrundlag, der er retningsgivende og skaber et fælles grundlag for god ledelse i Norddjurs Kommune. Hovedudvalget vil blive involveret i processen på seminaret i april måned. 6

9 Hovedudvalget Status på seniorjob og akutjob A00 13/3242 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Seneste opgørelse over personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en stigning i tilgangen til ordningen. I 2013 er der budgetteret med i alt 13 helårspersoner. Seneste opgørelse viser dog, at forventeligt 25 helårspersoner, svarende til 33 personer, vil være ansat i seniorjob pr. 1. april Herudover gives der en status på akutjob. Økonomiske konsekvenser Forventet merudgift på 1,700 mio. kr. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om situationen vedrørende seniorjob. Søgningen har været større end ventet og det er vigtigt, at Norddjurs Kommune som helhed håndterer denne opgave på en god måde. Der skal gøres en indsats for at sikre ansøgerne et job og der skal tages godt imod dem. Der var enighed om, at det var vigtigt med dialog på arbejdspladsen mellem ledelse, medarbejdere og TR så man opnår en god balance. Medarbejdersiden spurgte til timetallet for seniorjob. HR orienterede om at timetallet for et seniorjob afhænger af hvordan den pågældende er forsikret ved a-kassen. HR præciserede desuden, at den overenskomstmæssige løn som garanteres ved et seniorjob afhænger af den overenskomst den pågældende ansættes under og ikke den pågældendes uddannelsesbaggrund. I forhold til akutjob kunne formanden informere om, at Norddjurs Kommune, og kommunerne som helhed, har nået deres kvote for opslåede akutjob. 7

10 Hovedudvalget Frivillighed A00 13/3244 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling Hovedudvalget har ønsket, at få afklaret en række personalerelaterede spørgsmål i forbindelse med brugen af frivillige i Norddjurs Kommune. Det vedlagte oplæg adresserer de centrale emner som hovedudvalget tidligere har drøftet. Nogle af oplysningerne er fakta, så som hvornår der skal indhentes børneattest og at arbejdsmiljøloven også gælder de frivillige. Oplægget skal danne grundlag for udarbejdelse af en guide for ledere og medarbejdere i forhold til brugen af frivillige i Norddjurs Kommune. Hvis Norddjurs Kommune vælger at systematisere og formalisere brugen af frivillige er det vigtigt at hovedudvalget overvejer, hvordan man ønsker at gennemføre opstart af disse nye tiltag særligt med tanke på de mange frivillige, som allerede nu laver frivilligt arbejde i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller at, oplægget drøftes. Bilag: 1 Åben Oplæg vedr. frivillighed 20540/13 Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget drøftede oplægget og aftalte, at der skal arbejdes videre med at formulere en guide til de frivillige og en overordnet politik, der beskriver hvilken frivilligindsats man ønsker i Norddjurs Kommune. Den eksisterende arbejdsgruppe udvides med Sundhed- og omsorgschef Søs Fuglsang og FTR Tinne Christiansen (BUPL). Der var enighed om at frivillighed er et supplement til den eksisterende opgaveløsning ikke en erstatning og at det skal være af værdi for alle parter: Borgere, ansatte og frivillige. 8

11 Hovedudvalget Politikken og guiden skal forholde sig til emnerne: Straffeattest, tavshedspligt, forsikring og faglighed. HR indkalder gruppen. 9

12 Hovedudvalget Fordeling af kompetencemidler A00 13/3386 Åben sag Sagsgang: HU Sagsfremstilling KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt en række delaftaler om styrket efteruddannelse, seniorinitiativer m.v., som udløb i For øvrige delaftaler, der løber frem til 2015, er det aftalt, at den økonomiske kompensation for perioden videreføres uændret i perioden Det vil sige, at Norddjurs Kommune får tilført 3 mio. kr. pr. år. Kompensationen skal dække kommunale merudgifter knyttet til delaftalerne om: Lederuddannelse/kompetenceudvikling, voksenelevløn, øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne og opkvalificering af ufaglærte. Det er ikke yderligere specificeret, hvordan midlerne skal anvendes, da kommunerne har forskellige behov. Herudover har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2012 afsat 0,350 mio. kr. til kompetenceudvikling som også er medtaget i følgende forslag til fordeling af midlerne i 2013: 10

13 Hovedudvalget Indsatsområde: Indsats Budget pr. år Lederuddannelse/ DOL (ca. 7 nye studerende pr. år) 0,600 mio. kr. kompetenceudvikling Generelle tværgående indsatser Voksenelevløn Øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne Opkvalificering af ufaglærte Kompetenceudviklingsmidler Budget Tværgående kompetenceudviklingstiltag Uddannelses- og arbejdsmiljøkonsulent Drift af kursusadministrationssystem Pulje til kompensation for merudgifter ved ansættelse af voksenelever Pulje til kompensation for merudgifter i forbindelse delaftalen om øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne. Pulje til kompetenceudvikling af ufaglærte, evt. i kombination med tværgående jobrotationsprojekter Pulje til understøttelse af kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter. 0,800 mio. kr. 0,550 mio. kr. 0,050 mio. kr. 0,400 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,350 mio. kr. I alt - kompetencemidler 3,350 mio. kr. Der informeres desuden om status på aktuelle jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Der tilføres årligt 3 mio. kr. via bloktilskuddet i perioden Indstilling Formanden indstiller, at der informeres om fordelingen af kompetencemidlerne. 11

14 Hovedudvalget Bilag: 1 Åben Notat kompetencemidler 9872/13 Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om fordelingen af kompetencemidlerne, herunder forslaget om at ansætte en uddannelses- og arbejdsmiljøkonsulent, der kan understøtte og koordinere etableringen af kompetenceudviklingsprojekter i hele organisationen i perioden frem til Formanden fremhævede også forslaget om at etablere en pulje, der kan finansiere kompetenceudvikling i forbindelse med omstillings- og fusionsprojekter. Hovedudvalget drøftede muligheden for at fokusere på ledelsesudvikling samt opkvalificering af de administrative medarbejdere. Formanden gav desuden en status på jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Der er pt. jobrotationsprojekter i gang både på det tekniske område og sundhedsområdet. Til september starter et stort projekt på socialområdet og der arbejdes også med etablering af større projekter indenfor det administrative område. 12

15 Hovedudvalget Information fra ledelsen Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Ledelsen informerer om aktuelle emner. Beslutning i Hovedudvalget den Ledelsen informerede om Norddjurs Kommunes nye hjemmeside. Hjemmesiden offentliggøres i marts måned og der er store forventninger til den. Udover den generelle ændring i designet vil der også blive taget en række professionelle billeder rundt om i Norddjurs Kommune, som vil blive integreret i det nye design. Derudover informerede ledelsen om det forestående havnejubilæum i Grenaa til sommer. Emnerne for seminaret blev også præsenteret. Der vil blive arbejdet med det nye ledelsesgrundlag, samarbejdet i hovedudvalget og implementeringen af den nye personalepolitik. 13

16 Hovedudvalget Information fra medarbejderne Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Medarbejdersiden informerer om aktuelle emner Herunder opmærksomhed på forebyggelse af faldskader i arbejdstiden jf. vedlagte bilag samt snerydning på Norddjurs Kommunes arbejdspladser. Bilag: 1 Åben Artikel vedrørende faldskader 21144/13 Beslutning i Hovedudvalget den Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at snerydningen ikke er tilfredsstillende på alle aftaleenheder samt at det er vigtigt med fokus på faldskader i vinterperioden. Der er enighed om, at såvel forventningsafstemningen vedrørende snerydningen på de enkelte arbejdspladser samt behovet for målrettet indsats til forebyggelse af faldskader skal afklares lokalt. 14

17 Hovedudvalget Information og kommunikation Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Formålet med punktet er, at hovedudvalget drøfter om der, på baggrund af mødet, er emner, der skal informeres ud til resten af organisationen. Derudover kan der være andre emner, som hovedudvalget mener der skal informeres om. På mødet vil der blive informeret om Norddjurs Kommunes nye hjemmeside, der offentliggøres i marts måned. Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget opfordrer områdeudvalgene til allerede nu at gå i gang med at planlægge en proces for indhentning af arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalgene, drøftelse af rapporterne og udarbejdelse endelig rapport til hovedudvalget. Dette med henblik på at sikre, at både områdeudvalgene og hovedudvalget får en kvalificeret årlig arbejdsmiljødrøftelse. De reviderede arbejdsmiljørapporter offentliggøres på HR portalen. Der vil blive informeret ud til alle aftaleenheder om kompetencemidlerne, herunder hvilke puljer, der kan søges. Lokaludvalgene bør forholde sig til snerydningen og i givet fald afstemme forventningerne til leverandøren. Desuden skal de lokaludvalg, der har konstateret faldskader i vinterperioden, sikre sig, at der bliver taget de fornødne forholdsregler for at forebygge yderligere tilfælde. 15

18 Hovedudvalget Bilagsoversigt 4. Arbejdsmiljø 1. Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal 2012 (20523/13) 2. Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg (20529/13) 3. Arbejdsmiljørapport (20531/13) 7. Frivillighed 1. Oplæg vedr. frivillighed (20540/13) 8. Fordeling af kompetencemidler 1. Notat kompetencemidler (9872/13) 10. Information fra medarbejderne 1. Artikel vedrørende faldskader (21144/13) 16

19 Hovedudvalget Underskriftsside Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen Carsten Willadsen Jytte Skiffard Carsten Povlsen Ole Andersen Anni Hovmann Nielsen Vibeke Binnerup Michael Aagaard Laursen Tinne Christiansen Kirsten Højgaard Hanne Helt Kevy Kennet Hansen Rikke Munk Rasmussen 17

20 Bilag: 4.1. Arbejdsskadestatistik 4.. kvartal 2012 Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20523/13

21 Arbejdsskadestatistik (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Skader Sygedage (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Skader Sygedage Fordeling af skader under kategorien "" 2012 (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Briller Skulder Stikskader Hals Tandskader 1-1 Ribben Sårskader 0 - Hofte Udslæt 0 - Nakke Øjenskade Kroppen 0 - Finger Hoved Brok Forbrænding 2 2 Allergi 0 - Tå 1 3 Bækken 0 - I alt Skadekategorierne "ryg", "psykisk" og "vold" er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i perioden fordeler sig på Ryg Arme/ben Psykisk Vold Antal skader 1. kvt Antal skader 2. kvt Antal skader 3. kvt Antal skader 4. kvt I alt Side 1

22 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordelt på aftaleenheder / medudvalg Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen 1 0 Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen Norddjurs Biblioteker Peter Hansen Administrative områder i alt 1 0 Teknik og drift Kim T. Jensen 2 0 Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen UU Djursland Per Søjmark Personer udsendt af Jobcentret i aktivering / jobtræning Karen Skau 1 0 Brand og redning Leif Bang 1 45 Serviceområdet i alt Klasse Center Djursland Lissie Pedersen Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen 5 95 Auning Skole Henrik Schou Vestre Skole Jacob Hørlyck Kattegatskolen Allan Vestrup 2 3 Område Auning Doris Bang Område Grenaa Bente Have Distrikt Allingåbro Christian Sloth 2 0 Distrikt Anholt Helene Hennings Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen 2 1 Distrikt Langhøj Jonna Nielsen 1 3 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Distrikt Toubro Martin Bak Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Distrikt Ørsted Henning Hansen 1 90 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard PPR Jakob Hvidberg Skole- og dagtilbudsområdet i alt Side 2

23 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordelt på aftaleenheder / medudvalg UngNorddjurs Henrik Larsen 2 0 Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium vakant Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Henriette Eriksen Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken Birte Kousted Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Ole Svinth Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Jan Hoel 2 0 Skovstjernen Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Mia Hedegaard van de Carina Brøgger 4 5 Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Bjarne Knudsen 1 1 Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde 1 0 Rusmiddelcentret Helle Kristensen Socialområdet i alt 10 6 Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen 3 0 Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj 9 41 Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Digterparken Inge Bukart 2 0 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen 1 0 Violskrænten Anette Overgaard 3 8 Hjælpemidler Ellen Keller Visitationen Dorthe Milthers Ældreområdet i alt Total alle områder Side 3

24 Arbejdsskadestatistik Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk udspecificeret på afdelinger / adresser i alt alt ben vold Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen kontor Norddjurs Biblioteker Peter Hansen alle Teknik og drift Kim T. Jensen alle Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen alle UU Djursland Per Søjmark undervisning Aktivering / jobtræning Karen Skau Brand og redning Leif Bang Klasse Center Djursland Lissie Pedersen undervisning Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen undervisning skole og SFO Auning Skole Henrik Schou undervisning skole SFO Vestre Skole Jacob Hørlyck undervisning skole SFO Kattegatskolen Allan Vestrup undervisning skole SFO Side 4

25 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Område Auning Doris Bang Dag Bette-Bo Nyvang Skovvang Område Grenaa Bente Have Dag Landsbyen Regnbuen Gymnasievejen Vuggestuen Åboulevarden Vores Hus Troldebo Skovbørnehaven Distrikt Allingåbro Christian Sloth Dag Allingåbroskolen SFO Allingåbro Børnecenter Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben undervisning Side 5

26 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Anholt Helene Hennings undervisning Anholt Skole og SFO Anholt Børnehave Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Dag Glesborg Skole Glesborg Børnehave Bønnerup Børnehave Savværket undervisning Distrikt Langhøj Jonna Nielsen Dag Langhøjskolen SFO Blinklyset undervisning Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Dag Mølleskolen SFO Møllehaven undervisning SFO Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 6

27 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser ryg psykisk vold Distrikt Toubro Martin Bak Dag Toubroskolen SFO Børnenes Hus undervisning Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Dag (konstitueret) undervisning Voldby Skole SFO Frihedslyst Distrikt Ørsted Henning Hansen Dag Rougsøskolen SFO Skovly Blæksprutten undervisning Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Dag Ørum Skole SFO Åparken Fjellerup Børnehave undervisning Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: arme / ben Side 7

28 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser PPR Jakob Hvidberg alle UngNorddjurs Henrik Larsen undervisning Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Sundheds alle Skovstjernen Mia Hedegaard van de Sande Familiehuset Rusmiddelcentret Helle Kristensen alle Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, vakant Kløvervang, døgntilbud til unge, Team 16-25/30 kollegium Ravnholtskolen Kløvervang Døgntilbud til unge Kollegium Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 8

29 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken, Voldby Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Henriette Eriksen Birte Kousted Ole Svinth Team 16-25/30 Centervej 18/20 Ungetilbud Vestervang Kornvænget Åparken Auning Glesborg Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Carina Brøgger Kærvang Skovvang Solhøj ryg Side 9

30 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk i alt alt ben vold Jan Hoel Dolmer Have Team 68 Neuropæd. team AUC Bjarne Knudsen Rougsøcentret Broagervej Stadionparken Bostøtte Side 10

31 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Ålunden Mellemgården Nærheden Bostøtte Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen Hjemmepleje Øst Rehabilitering Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmepleje Vest Træning Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Bakkely Møllehjemmet Digterparken Inge Bukart Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Fuglsanggården Helle Thomsen Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 11

32 Arbejdsskadestatistik Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk udspecificeret på afdelinger / adresser i alt alt ben vold Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Hjælpemidler Ellen Keller alle Visitationen Dorthe Milthers alle Side 12

33 Bilag: 4.2. Arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20529/13

34 Minimumsskabelon til arbejdsmiljørapport fra områdeudvalg til hovedudvalg Der er ikke noget formkrav til rapporten og områdeudvalget opfordres til at levere en udtømmende rapport til hovedudvalget, gerne med bilag. Område: Dato for behandling APV: Overordnede udfordringer fysisk arbejdsmiljø Overordnede udfordringer psykisk arbejdsmiljø Uddybende bemærkninger

35 Bilag: 4.3. Arbejdsmiljørapport Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20531/13

36 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Dato for sidste APV: Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Udfordringer psykisk arbejdsmiljø

37 Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode?

38 Igangsatte aktiviteter Uddybende bemærkninger Dato: Lederens underskrift Sikkerhedsrepræsentantens underskrift

39 Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten I sine bestræbelser på at strukturere arbejdsmiljøarbejdet og sikre optimal kommunikation mellem Hoved-, område- og lokaludvalgsniveau, introducerer Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik en ny arbejdsgang i forbindelse med opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet. Formålet med arbejdsgangen er, at give hovedudvalget et solidt grundlag for at diskutere retningen for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde samt at sikre lokaludvalgene medbestemmelse. Lokaludvalgene samler op på arbejdsmiljøet årligt (APV mindst hvert 3. år) og indsender hosliggende rapport til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. Arbejdsmiljørapporten udfyldes således: Lokaludvalget vurderer og prioriterer de udfordringer APV eller arbejdsmiljøopfølgningen har klarlagt (fysisk samt psykisk). Herefter beskriver lokaludvalget, hvilke tiltag man har igangsat for løse eventuelle problemer. Til sidst er der mulighed for at komme med uddybende bemærkninger til rapportens indhold. Rapporten afleveres med angivelse af arbejdsplads og sidste dato for APV. Rapporten underskrives af såvel leder som sikkerhedsrepræsentant. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes Arbejdsmiljøpolitik.

40 Bilag: 7.1. Oplæg vedr. frivillighed Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20540/13

41 Oplæg vedr. frivillighed Efter hovedudvalgets ønske, har formanden og næstformanden udarbejdet dette oplæg vedrørende brugen af frivillig arbejdskraft i Norddjurs Kommune. Oplægget handler om de centrale emner, som hovedudvalget tidligere har drøftet, og skal ses som første skridt på vej mod en guide til ledere og medarbejdere om brugen af frivilligarbejdskraft i Norddjurs Kommune. Erfaringer viser, at et godt samarbejde med frivillige kan give institutionernes brugere nye og anderledes oplevelser, og at personalet kan få ny inspiration og større arbejdsglæde. De frivilliges arbejdsopgaver Det vil altid være kommunens ansatte, der har ansvaret for kerneopgaverne, men ved også at bruge frivillige kan man skabe positiv værdi for brugerne, da der kan skabes flere muligheder og aktiviteter for pengene. Herudover kan de frivillige bidrage med anderledes former for initiativer, engagement og inspiration til den kommunale opgaveløsning. Brugen af frivillige kan supplere den kommunale indsats men ikke erstatte den. Udgangspunktet er, at samarbejdet skal have værdi for alle parter ansatte, brugere og frivillige. Det er derfor vigtigt, at tilrettelæggelsen af det frivillige arbejde sker i dialog mellem medarbejderne og de frivillige. På den måde bliver der ikke tvivl omkring hvilke opgaver den frivillige skal og ikke skal udføre. Ansættelse af de frivillige En frivillig er ikke ansat og får derfor ikke noget ansættelsesbrev, men det kan være en god idé at formalisere tilknytningen til institutionen både for den frivillige men også for institutionen. Ved at lave et velkomstbrev eller et frivillighedsbrev kan man få nedfældet alle de oplysninger, som er vigtige for samarbejdet: - Navn og kontaktoplysninger på den frivillige og dennes pårørende - Regler omkring forsikring, tavshedspligt, underretningspligt og straffeattester - Hvad der forventes af den frivillige og hvad denne kan forvente af institutionen - Evt. en opgavebeskrivelse af den frivilliges arbejde Arbejdsmiljø og sikkerhed Alle der arbejder i en institution - også de frivillige er omfattet af den arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, som institutionen i forvejen har. Det vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte arbejdsrelation, om det frivillige arbejde er arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens forstand. Arbejdstilsynet fører dermed tilsyn med hele organisationen og ikke kun de ansatte. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet også er sikkert for de frivillige, det kan være særligt relevant i situationer hvor risikoen for arbejdsskader er større eksempelvis fordi arbejdsopgaven er ny eller uvant for den frivillige. Forsikring Som udgangspunkt dækker Norddjurs Kommunes forsikringer kun de ansatte og dermed ikke de frivillige. En frivillig skal derfor selv have tegnet private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader der forvoldes på andre, da den frivillige ellers risikerer at få pålagt et personligt erstatningsansvar, eller ikke at være dækket af en forsikring, hvis han eller hun selv kommer til skade. Der vil dog være tilfælde, hvor kommunens forsikring også dækker en frivillig. Det vil være i situationer, hvor man kan sige, at der er et ansættelseslignende forhold, hvilket altid afhænger af en konkret vurdering. Da man ikke på forhånd kan sige om den frivilliges arbejde er dækket af kommunens forsikring anbefales det, at den frivillige selv har tegnet private forsikringer. Side 1 af 3

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. April 2013 Indhold Indledning...3 Nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet...4 Kommende strukturændringer

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune.

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Notat til Voksen- & Plejeudvalgets møde d. 20.12.2012. Udarbejdet af Line Kristensen, Ældreområdet. Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Den 17. marts 2009

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere